Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 61 HAWA - Go va Noi that

226 views

Published on

Gỗ và Nội thất là ấn phẩm được phát hành bởi Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM (HAWA) mỗi 2 tháng và vào các tháng lẻ.

Published in: Business
 • There are over 16,000 woodworking plans that comes with step-by-step instructions and detailed photos, Click here to take a look ◆◆◆ http://t.cn/A6hKZsXN
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • The #1 Woodworking Resource With Over 16,000 Plans, Download 50 FREE Plans... ■■■ http://t.cn/AidirSTh
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • The #1 Woodworking Resource With Over 16,000 Plans, Download 50 FREE Plans... ▲▲▲ http://tinyurl.com/y3hc8gpw
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Want to preview some of our plans? You can get 50 Woodworking Plans and a 440-Page "The Art of Woodworking" Book... Absolutely FREE ■■■ http://tinyurl.com/yy9yh8fu
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Get access to 16,000 woodworking plans, Download 50 FREE Plans... ■■■ http://ishbv.com/tedsplans/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ban tin 61 HAWA - Go va Noi that

 1. 1. AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)TAÄP 61 Chiến lược nguyên liệu cho ngành gỗ Tieâu ñieåm: NHAØ XUAÁT BAÛN THOÂNG TAÁN
 2. 2. www.facebook.com/BlumVietnam Theo dõi trang fanpage của Blum để biết thêm thông tin chi tiết về những sản phẩm mới nhất nhé! Like và share để biết chi tiết sản phẩm Trải nghiệm công nghệ mới nhất cho bếp tại Showroom Blum! BLUM LIFESTYLE SHOWROOM Số 3 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM ♦ 9h - 19h Thứ hai đến Thứ bảy Tel: (028) 3822 3304 www.blum.com
 3. 3. 4 TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI LAØM NGHEÀ Từ thách thức đến cơ hội CHIEÁN LÖÔÏC NGUYEÂN LIEÄU QUOÁC GIA Nhìn vaøo böùc tranh nguyeân lieäu Vieät Nam hieän nay, coù theå thaáy, sau chính saùch phuû xanh ñoài troïc ngaøy tröôùc, laâm nghieäp trong nöôùc ñaõ coù nhöõng gaët haùi heát söùc thuù vò. Tính ñeán heát naêm 2016, caû nöôùc coù 14,377trieäuharöøng.Trongñoùröøng töï nhieân laø 10,242 trieäu ha vaø röøng troàng laø 4,135 trieäu ha. Neáu so vôùi toång dieän tích töï nhieân toaøn quoác khoaûng 33,095 trieäu ha, tyû leä ñoä che phuû röøng hieän nay laø 41,19%. Tröõ löôïng röøng goã cuûa caû nöôùc treân 1,1 tyûm3 .Trongñoù,tínhrieângtröõlöôïng röøng troàng cao su leân ñeán taàm 1 trieäu ha vaø röøng troàng kinh teá treân 2,5 trieäu ha. Dieän tích naøy coù theå cungöùngnguoànnguyeânlieäukhoâng heànhoûchoDNvaølaøkhodöïtröõchieán löôïc quoác gia veà maët nguyeân lieäu. Naêm 2017, Vieät Nam nhaäp veà khoaûng 4,365 trieäu m3 goã duøng cho saûn xuaát. Löôïng goã röøng troàng khai thaùcñöavaøosaûnxuaátñoàgoãkhoaûng 4,363 trieäu m3 . Tính ra, tæ leä söû duïng goã nhaäp khaåu vaø goã noäi ñòa cuûa ngaønhcuõngxaápxænhau.Tínhchung goã röøng troàng ñöa vaøo saûn xuaát ñoà goã, daêm goã, goã gheùp naêm 2017 vôùi toång giaù trò leân ñeán 2,47 tyû USD. Roõ raøng, kinh teá laâm nghieäp Vieät Nam, nhôø söï phaùt trieån cuûa ngaønh cheá bieán goã ñaõ tham gia vaøo chuoãi cung öùng khoâng heà nhoû. Cuøng vôùi goã cao su, Vieät Nam hieän coù 2,5 trieäu ha röøng traøm kinh teá. Thöû laøm pheùp tính nhoû, neáu 1 ha röøng traøm (keo) tæa thöa vaøo naêm HUYØNHVAÊNHAÏNH,PhoùchuûtòchHAWA Suoát naêm 2017, vaán ñeà ñöôïc doanh nghieäp (DN) thaûo luaän nhieàu nhaát, “noùng” nhaát laø vieäc thieáu huït nguyeân lieäu. Tuy nhieân, caâu chuyeän thöïc chaát chæ dieãn ra ôû goã cao su (phía Nam) vaø goã keo (ôû moät soá ñòa phöông phía Baéc). Vaø, neáu xem ñaây laø khoù khaên cuûa ngaønh thì ñoù laø caùi nhìn chöa toaøn dieän vaø thieáu nieàm tin. thöù 4, seõ thu ñöôïc 200 taán daêm goã. Moãi ha tieáp tuïc duy trì 500 caây, ñeán naêm thöù 10 seõ cho 150 m3 goã duøng ñeå saûn xuaát vaø 200 taán daêm goã. Nhö vaäy, moãi naêm chæ caàn khai thaùc luoân phieân 150.000 ha röøng traøm coù 10 naêm tuoåi, chuùng ta ñaõ coù 22,5 trieäu m3 goã ñuû ñaùp öùng toång caàu goã saûn xuaát cho thò tröôøng noäi ñòa vaø xuaát khaåu. Ñoù laø chöa tính ñeán goã cao su vaø caùc loaïi goã töø caây phaân taùn khaùc trong nöôùc. TÌM ÑÖÔØNG ÑI MÔÙI Vôùi con soá treân, DN than thieáu nguyeân lieäu thì roõ raøng, ñaây chính laø quan heä cung caàu trong töøng thôøi ñieåm chöù khoâng phaûi tröõ löôïng goã röøng troàng khoâng ñuû cung öùng. Caâu hoûi ñaët ra laø trong boái caûnh giaù caû goã caosuleothangnhötheá,coùcaùchnaøo AÛnh: VIFA
 4. 4. 5 ñeåDNthíchöùng?Caâutraûlôøi,taátnhieân laø coù, vaø raát ñôn giaûn, laø chuyeån ñoåi. Neáu so saùnh, goã traøm coù tính naêng töông töï nhöng vöôït troäi hôn goã cao su trong khaû naêng khaùng moái moït. Vieäc chuyeån ñoåi sang nguyeân lieäu goã traøm hoaøn toaøn thích hôïp, chæ caàn DN thuyeát phuïc ñöôïc khaùch haøng cuûa mình. Ñoù laø chöa keå ñeán coøn khaù nhieàu nguyeân lieäu goã nhaäp khaåu khaùc, coù tính naêng, maøu saéc töông töï goã cao su nhöng giaù baùn thì kinh teá vaø oån ñònh hôn. Vaán ñeà ñaët ra laø, DN ñaõ chuû ñoäng trong öùng phoù vôùi caùc tìnhhuoángphaùtsinhhaychænhìnvaøo caùi khoù cuïc boä trong töøng thôøi ñieåm? Vieät Nam ñang hoäi nhaäp vaøo kinh teá thò tröôøng, khoâng coù chính saùch naøo coù theå luoân luoân mang laïi lôïi theá cho DN. Ngaønh goã ñang tham gia xuaát khaåu vaøo caùc thò tröôøng khoù tính, neáu cöù troâng chôø vaøo vieäc can thieäp cuûa nhaø nöôùc, khoâng kheùo, chuùng ta laïi vöôùng vaøo caùc quy ñònh choáng phaù giaù, gaây aûnh höôûng xaáu cho toaøn ngaønh. Noùi nhö vaäy khoâng coù nghóa laø nhaø nöôùc khoâng quan taâm. Baèng chöùng laø theo ñeà nghò cuûa caùc Hieäp hoäi, Boä Taøi chính cuõng ñaõ taêng thueá xuaát khaåu goã thoâ leân 25% töø 1/1/2018; nhöng roõ raøng, thò tröôøngvaãncaànphaûiñöôïcñieàukhieån theo quy luaät cuûa thuaän mua, vöøa baùn. Ñeå ñoái phoù vôùi tình traïng gian laän thöông maïi khai giaù thaáp nhaèm traùnh thueá xuaát khaåu goã nguyeân lieäu, caùc Hieäp hoäi cuõng ñaõ kieán nghò Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân vaø caùc cô quan lieân quan aùp duïng caùc bieän phaùp ngaên ngöøa caàn thieát. Khoù khaên veà nguyeân lieäu goã cao su, caàn ñöôïc hieåu ñuùng vaø caàn ñöôïcnhìnnhaänlaïiñeåDNcoùtheåbieán thaùch thöùc thaønh cô hoäi, taïo böùt phaù cho töông lai. Ngaønh goã Vieät Nam ñang coù nhöõngböôùcphaùttrieånheátsöùcmaïnh meõ, nhöõng tín hieäu vui lieân tuïc xuaát hieän. Chæ trong thaùng 1/2018, chuùng ta ñaõ xuaát khaåu goå, saûn phaåm goã vaø laâm saûn ngoaøi goã ñöôïc hôn 806,4 trieäu USD, taêng 29,3% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Tính chung 2 thaùng ñaàu naêm,caùcmaëthaønglaâmsaûnchínhöôùc ñaït1,43tyûUSD,rieânggoãvaøsaûnphaåm goã öôùc ñaït 1,3 tyû USD, raát thuaän lôïi cho vieäc khôûi ñaàu chinh phuïc muïc tieâu 9 tyû USD trong naêm 2018. Vieäc chuyeån ñoåi sang nguyeân lieäu goã traøm hoaøn toaøn thích hôïp, chæ caàn DN thuyeát phuïc ñöôïc khaùch haøng cuûa mình. Ñoù laø chöa keå ñeán coøn khaù nhieàu nguyeân lieäu goã nhaäp khaåu khaùc, coù tính naêng, maøu saéc töông töï goã cao su nhöng giaù baùn thì kinh teá hôn raát nhieàu. Vaán ñeà ñaët ra laø, söï chuû ñoäng cuûa DN trong öùng phoù vôùi caùc tình huoáng phaùt sinh.
 5. 5. 6 CAREER TALK From Challenges to Opportunities NATIONAL RAW MATERIAL STRATEGY A closer look at Vietnam's raw materials, it can be seen that the nationalforestrysectorhasachieved a lot of success after the Forest Rehabilitation policy. By 2016, Vietnamhas14,337millionhectares of forest. Among of them, the area fornaturalforestis10,242millionha andplantationforestis4,135million ha.Comparingwiththetotalnatural areaof33,095millionha,thecurrent forest coverage rate is accounted for 41, 19%. The forest reserve of the whole country is over 1.1 billion cubic meters. The reserve of rubber forestisestimatedupto1millionha inparticularandeconomicforestup to 2.5million ha. This area can, thus, assuredly provide a substantial raw materialcontributiontoenterprises andtheStrategicNationalStockpile. Vietnam imported about 4,365 million cubic meters for wood production in 2017. The volume of exploited timber to make wooden products was 4,363 million cubic meters. Evidently, the share of imported and national wood in the industry was roughly the same. Thisconsumptiontotallyamounted to $ 2.47 billion. The forestry economy in Vietnam, thanks to the development of the woodworking industry, remarkably participates in the supply chain. As well as rubber wood, Vietnam currently has 2.5 million hectares of Melaleuca forests. Let’s make a simple calculation. If a hectare of 4-year Melaleuca forests produce 200tonsofwoodchipsand500trees are planted per hectare until the 10thyear,wewilleventuallyachieve 150 cubic meters for production HUYNHVANHANH,VicePresidentofHAWA During the previous year 2017, the most discussed and hottest topic for woodworking enterprises was the lack of raw materials. However, the essential story was about rubber wood. However, if this was considered to be a drawback of woodworking industry, it would be an extremely local and less confident view. and 200 wood pieces per tree. As a result, we are able to meet the total domestic demand for wood by just maintaining 150 ha of Melaleuca forest. Moreover, for the next 10 years, we will still have more timber materials for the woodworking industry excluding national rubber wood and other woods if we keep maintainingthecurrentmechanism of afforestation. AÛnh: VIFA
 6. 6. 7 FINDING A NEW WAY Basing on the above figures, the complaint of enterprises about the about the shortage of raw materials in different periods is obviously caused only by supply and demand relationship, not the market supply. The question is whether the enterprises have a way in adapting to the rubber prices escalation. The certainly and simple answer is the conversion. In comparison to rubber wood, the Melaleuca timber has the same features but much betterintermiteresistance.Thus,this materialtransformationisabsolutely appropriate.Theonlysimpleconcern is how the enterprises convince their customers. Furthermore, the number of other imported wood materials with the same colors and features but has more economical and more stable cost than rubber wood. The issue is whether the enterpriseshaveactivelyresponded to adversity or kept complaining about the local difficulties in the different times. Integrating Vietnam into the marketeconomy,nopolicycanalways bring advantages for enterprises. The woodworking industry is exporting to the fastidious markets. If we are only looking forward to the government intervention, that may unfortunatelyleadtotroublesofanti- dumping legislation or regulations and cause negative effects on the whole industry. It does not mean that the government ignores them. Evidence from the suggestion of the Associations showed that The Ministry of Finance has imposed a 25% export tax for raw timber from January 1st, 2018. However, the market still needs to be regulated according to the rules of purchase andsaleagreement.Tocopewiththe trade frauds in order to avoid tariffs on raw materials, the Associations have also recommended that MARD and other relevant agencies take the necessary precautionary measures. Difficulties in rubber wood materials The transformation of the materials is absolutely appropriate. The only simple concern is how the enterprises convince their customers. Furthermore, the number of other imported wood materials with the same colors and features has more economical cost than rubber wood. The issue is whether the enterprises have actively responded to adversity or not”. need to be understood and should be viewed so that enterprises can turn challenges into opportunities, creating a breakthrough for the future. Vietnam'swoodworkingindustry ishavingstronglydevelopmentwith the continuous positive signals. In January of this year, we have exported wood, wooden products, and non-timber forest products over $ 806.4 million, an increase of 29.3% over the same period of the previous year. In the first two months of 2018, the main forest items have gained $1.43 billion in particular, and wood and wooden products have obtained $1.3billion. Thatisfavorableforreachingthe$9 billion target in 2018.
 7. 7. 8 In 2.000 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 536-2018/CXBIPH/03-05/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 20/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 02 thaùng 3 naêm 2018 Soá ISBN: 978-604-953-654-0 In xong vaø noäp löu chieåu quyù I naêm 2018 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Bieân soaïn: Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Traàn Vieät Tieán, Cao Duy Taâm, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Söûa baûn in: Thieàu Hoa Phuï traùch taøi trôï: Ngoïc Hieáu, Traàn Kim AÛnh bìa: VIFA 10 22 40 MUÏC LUÏC 10 Tieâu ñieåm CHIEÁN LÖÔÏC NGUYEÂN LIEÄU CHO NGAØNH GOÃ OÂng Voõ Quang Haø - Toång giaùm ñoác Coâng ty CP Taân Vónh Cöûu (TAVICO): THIEÁU NGUYEÂN LIEÄU HAY TAÂM LYÙ “NGON - BOÅ - REÛ”? 18 Ñoái thoaïi OÂng Leâ Hoàng Thaéng, Toång giaùm ñoác Goã Ñöùc Thaønh: KHOÙ KHAÊN LAØ CÔ HOÄI VAØ THÖÛ THAÙCH! 28 Hoaït ñoäng hoäi Tri aân Toå ngheà naêm Ñinh Daäu: THÖÛ THAÙCH NGÖÔØI THÔÏ, MÔÛ ROÄNG GIAO LÖU NHÖÕNG BOÙNG HOÀNG TRONG NGAØNH GOÃ "XUAÂN SEÛ CHIA - TEÁT VEÏN TROØN" 36 Xuùc tieán thöông maïi OÂng Nguyeãn Xuaân Cöôøng, Boä tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân: NGAØNH GOÃ COÙ QUYEÀN TÖÏ HAØO VIFA - EXPO 2018: KHAI HOÄI ÑOÙN VAÄN 48 Thuû coâng myõ ngheä SÖØNG TRAÂU LAØM NEÂN THÖÔNG HIEÄU TÖ DUY 54 Vaät lieäu môùi TÌM LAÏI HOÀN GOÃ OÂng Suzuki Chiyoshi - Giaùm ñoác Hieäp hoäi xuùc tieán xuaát khaåu goã Nhaät Baûn taïi Vieät Nam: THUÙC ÑAÅY GIAÙ TRÒ THÖÏC CUÛA GOÃ NHAÄT CHO NGÖÔØI VIEÄT BUØNG NOÅ XUAÁT KHAÅU GOÃ CÖÙNG HOA KYØ VAØO CHAÂU AÙ SOÀI ÑOÛ, GIOÁNG GOÃ MYÕ BÍ AÅN NHAÁT 64 Coâng ngheä ENTERPRISE SOCIAL NETWORK LAØ XU HÖÔÙNG QUAÛN TRÒ TAÁT YEÁU CUÛA DOANH NGHIEÄP 70 Saûn xuaát tinh goïn THIEÁT KEÁ NHAØ MAÙY - CHIEÁN LÖÔÏC QUAN TROÏNG PHAÛI LAØM NGAY! 76 Goùc quaûn trò OÂng Phaïm Ngoïc Tuaán, Vieän tröôûng Vieän Phaùt trieån Quaûn trò vaø Coâng ngheä môùi (IMT): TAÏO BEÄ PHOÙNG CHO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 30
 8. 8. MAC Co., Ltd 102/65/38 Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp, HCMC Tel: 0944 99 8067 Fax: (08)73068786 Email:lephuocvan@hanhgia.com Web: www.hanhgia.com/ www.lean.com.vn Make Leaders Happier! Các chương trình đào tạo - tư vấn dành cho ngành gỗ Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm ngành gỗ Top Google search "loai bo lang phi"Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Hạnh Gia "Lean Factory Design" PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN GIÚP LOẠI BỎ 7 LOẠI LÃNG PHÍ "CHẾT NGƯỜI" TRONG SẢN XUẤT!
 9. 9. 10 TIEÂU ÑIEÅM TAÊNG ÑOÄT BIEÁN Naêm2016,giaùgoãcaosunguyeân lieäu laø 5,5 trieäu ñoàng/m3 . Ñeán nay, con soá naøy laø 7,5 trieäu ñoàng/m3 . “Chæ trong voøng moät naêm, giaù nguyeân lieäu naøy ñaõ taêng ñoät bieán, leân 35 - 40%. Coù nhöõng chuûng loaïi, möùc taêng leân ñeán 45%. Gaây aùp löïc raát lôùn cho DN cheá bieán goã Vieät Nam”,oângLeâHoàngThaéng,ñaïidieän Goã Ñöùc Thaønh chia seû. Theo oâng Thaéng, tình traïng naøy ñaõ dieãn ra 2 naêmtrôûlaïiñaâyvaøngaøycaøng“noùng” CHIẾN LƯỢC NGUYÊN LIỆU CHO NGÀNH GỖ GIÖÕA NHÖÕNG TIN VUI VEÀ DOANH THU XUAÁT KHAÅU VÖÔÏT CHÆ TIEÂU ÑEÀ RA, NAÊM 2017 CHÖÙNG KIEÁN VAÁN ÑEÀ KHOÙ KHAÊN NGUOÀN NGUYEÂN LIEÄU CUÛA NGAØNH GOÃ. NHIEÀU DOANH NGHIEÄP (DN) THAN TRÔØI VÌ GIAÙ GOÃ CAO SU NGUYEÂN LIEÄU BÒ ÑOÄI LEÂN QUAÙ CAO KHIEÁN TÌNH HÌNH SAÛN XUAÁT GAËP NHIEÀU KHOÙ KHAÊN. VAÁN ÑEÀ NAØY, COØN GAÂY KHOÙ CHO CAÛ NHÖÕNG ÑÔN VÒ KINH DOANH, PHAÂN PHOÁI NGUYEÂN LIEÄU. ÑEÁN MÖÙC, NHAØ NÖÔÙC CUÕNG ÑAÕ VAØO CUOÄC, ÑIEÀU CHÆNH THUEÁ XUAÁT KHAÅU NGUYEÂN LIEÄU TÖØ NGAØY 1/1/2018. COÙ THÖÏC ÑAÂY LAØ THEÁ BÍ CUÛA NGAØNH CHEÁ BIEÁN GOÃ VIEÄT NAM HAY CHÍNH LAØ CÔ HOÄI ÑEÅ CAÙC DN GOÃ NAÂNG CAO KHAÛ NAÊNG TUØY BIEÁN, LINH HOAÏT HÔN TRONG SAÛN XUAÁT LAÃN KINH DOANH? Chæ trong voøng moät naêm, giaù caùc loaïi nguyeân lieäu goã cao su ñaõ taêng khoaûng 30-40%, gaây khoù khaên lôùn cho caùc DN cheá bieán goã Vieät Nam. Theo nhieàu chuyeân gia, nguoàn nguyeân lieäu naøy seõ tieáp tuïc khoù khaên trong thôøi gian saép tôùi. Baøi toaùn nguyeân lieäu ñang ñöôïc xem laø ñieåm noùng cuûa ngaønh. ÑAËNGQUYÙYEÂN Nónggiágỗcaosu
 10. 10. 11 hôn.Söïthieáuoånñònhaáygaâytrôûngaïi choDNvìgiaùñônhaøngñaõñöôïctính töø tröôùc, khaû naêng tröõ nguyeân lieäu cuûa DN cheá bieán goã Vieät Nam cuõng khoâng nhieàu. OÂng Thaéng khaúng ñònh:“Goãcaosuñangñöôïcsöûduïng raát nhieàu ôû Vieät Nam, caû trong phuïc vuï thò tröôøng trong nöôùc laãn xuaát khaåu. Tuy nhieân, nhu caàu ñôn haøng thì taêng nhöng nguoàn cung goã cao su trong nöôùc ñang coù vaán ñeà”. Phaân tích nhöõng bieán ñoäng veà nguyeân lieäu thôøi gian qua, oâng Toâ Xuaân Phuùc, chuyeân gia toå chöùc quoác teá phi lôïi nhuaän Forest Trends cho bieát, nguyeân nhaân xuaát phaùt töø vieäc Trung Quoác quyeát ñònh ñoùng cöûa röøng treân toaøn quoác töø ñaàu naêm 2017 khieán nöôùc naøy thieáu huït khoaûng 50 trieäu m3 goã moãi naêm vaø phaûi buø vaøo baèng löôïng nhaäp khaåu. Tröôùc kia, Thaùi Lan, Malaysia...cung caáp moät löôïng lôùngoãcaosuchothòtröôøngTrung Quoác nhöng keå töø ñaàu naêm 2017, caùc quoác gia treâncuõng baét ñaàu sieát laïi vieäc xuaát khaåu goã, gaây khoù khaên töø nguoàn cung. Daãn ñeán, Vieät Nam coù theå laø moät trong nhöõng thò tröôøng maø thöông nhaân Trung Quoác sang tìm mua nguyeân lieäu, khieán giaù cao su taêng maïnh trong thôøi gian qua. “Hieän, ngay ôû thò tröôøng Thaùi Lan cuõng ñang khan hieám goã cao su. Caâu chuyeän naøy, khoâng chæ dieãn ra ôû rieâng Vieät Nam maø ôû caû trong khu vöïc. Nhöng möùc ñoä taêng giaù nguyeân lieäu khoâng nhieàu nhö ôû thò tröôøng Vieät Nam”, oâng Thaéng nhaän ñònh. AI ÑÖÔÏC LÔÏI? Khoâng tính tröõ löôïng goã cao su töø ngöôøi troàng tö nhaân, hieän hôn 70% goã cao su cung caáp cho thò tröôøng ñeán töø Taäp ñoaøn cao su Vieät Nam. Coâng taùc phaân phoái nguyeân lieäu naøy ñang ñöôïc thöïc hieän qua côcheáñaáugiaù.Tuynhieân,theooâng Leâ Thaùi Taøi, Giaùm ñoác Coâng ty Taøi Voïng (Thuaän An, Bình Döông), vieäc tham gia ñaáu giaù goã cao su thanh lyù cuûa caùc coâng ty cao su raát khoù caïnh tranh do quaù nhieàu DN tham gia.Coùthôøiñieåmcoùñeánhaøngtraêm DN boû giaù. Vì theá, DN buoäc phaûi mua thoâng qua thöông laùi. Tuy nhieân, cô cheá naøy hoaøn toaøn baát lôïi cho DN vì giaù bò ñaåy leân quaù cao. Coù laäp luaän raèng DN vaø thöông nhaân Trung Quoác thu ñöôïc mua nguyeân lieäu nhôø traû giaù cao, noâng daân troàng röøng ñöôïc höôûng lôïi chính, nhö laø moät söï buø ñaép xöùng ñaùng sau moät thôøi gian daøi troàng röøng, trong AÛnh: Traàn Coâng
 11. 11. 12 TIEÂU ÑIEÅM khi chính caùc DN Vieät Nam laïi coø cöa giaù vôùi chính noâng daân cuûa mình. Ñieàu naøy hoaøn toaøn khoâng hôïp lyù. OÂng Leâ Vaên Minh, Giaùm ñoác Coâng ty Töôøng Vaên phaân tích: “Thöïc teá caùc DN tinh cheá nguyeân lieäuhoïkhoângheàcoøcöagiaùnguyeân lieäu vôùi noâng daân. Vieäc taêng giaù goã cao su nhö hieän nay, caàn nghieâm tuùc xem xeùt thaät söï ngöôøi noâng daân coù ñöôïc höôûng lôïi trong caùc thöông vuï naøy hay chính nhöõng nhoùm nhoû trong vai troø thöông laùi, sô cheá nguyeân lieäu ñeå xuaát khaåu nguyeân lieäu naøy môùi ñöôïc höôûng lôïi chính?”. Caâu hoûi cuûa oâng Leâ Vaên Minh cuõngchínhlaøñônñaëthaøngchocaùc cô quan quaûn lyù. Ñoù cuõng laø lyù do, vieäc aùp thueá xuaát khaåu nguyeân lieäu goã cuõng ñaõ ñöôïc Boä Taøi chính taêng leân25%töøngaøy1/1/2018,nhömoät ñoäng taùc haïn cheá xuaát thoâ nguyeân lieäu goã trong khi thò tröôøng baûn ñòa ñang raát caàn, nhö moät caùch hoã trôï DN thaùo gôõ khoù khaên. Tuy nhieân, goã vaãn “chaûy” veà thò tröôøng Trung Quoác. Theo oâng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù chuû tòch thöôøng tröïc HAWA, caùch laøm naøy khoâng haún hieäu quaû nhö mong muoán. Bôûi, DN vaãn coù theå khai baùo giaù thaáp hôn thöïc teá ñeågiaûmthieåuthueáxuaátkhaåu.Thöïc teá ñaõ ghi nhaän caâu chuyeän naøy taïi phía haûi quan Vieät Nam. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, ñaïi dieän Coâng ty Höng Hoaøng, thöông hieäu cung caáp nguyeân lieäu lôùn cuûa ngaønh, cuõng döï ñoaùn vôùi tình hình thöïc teá hieän nay, löôïng caây cao su heát thôøi haïn khai thaùc muû, chuyeån sang laáy goã trong nöôùc ñaõ khoâng coøn nhieàu nhö tröôùc, caâu chuyeän giaù goã cao su taêng vaãn seõ keùo daøi ñeán taän 2020, thaäm chí laø 2025. Vaán naïn naøy ñaët ra baøi toaùn lôùn cho DN saûn xuaát goã ñang trung thaønh vôùi caây cao su, vôùi nguoàn nguyeân lieäu ñöôïcxemlaøtheámaïnhvaøhôïpphaùp cuûa thò tröôøng Vieät Nam. AÛnh: Giang Pham Theo tính toaùn cuûa caùc chuyeân gia, ñeå xuaát khaåu ñöôïc 1 trieäu USD saûn phaåm goã, ngaønh cheá bieán goã caàn töø 2.500 ñeán 3.000m3 goã nguyeân lieäu qui troøn. Naêm 2017, vôùi möùc kim ngaïch xuaát khaåu laø 8 tyû USD vaø tieâu thuï trong nöôùc öôùc 3 tyû USD, toång nguyeân lieäu goã caû nöôùc caàn 32 trieäu m3 goã qui troøn. Nhö vaäy, ñeå kim ngaïch xuaát khaåu ñaït 9 tyû USD trong naêm 2018 nhö mong muoán, chuùng ta caàn ít nhaát 33 trieäu m3 goã nguyeân lieäu. Theâm thò tröôøng tieâu thuï ñoà goã trong nöôùc laø 3 tyû USD töông öùng vôùi 5 trieäu m3 goã nguyeân lieäu qui troøn thì ngaønh cheá bieán goã caàn ít nhaát 38 trieäu m3 goã nguyeân lieäu trong naêm 2018.
 12. 12. 13 KHOÙ KHAÊN TAÏM THÔØI “Khoâng coù chuyeän goã cao su nguyeânlieäuseõtrôûthaønhraøocaûnaûnh höôûng ñeán taêng tröôûng cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam trong thôøi gian tôùi”, oâng Nguyeãn Quoác Khanh, ChuûtòchHAWAkhaúngñònhnhötheá khiñöôïchoûiveàtöônglaicuûangaønh trong naêm 2018. Theo oâng Khanh, khoâng theå phuû nhaän, caïnh tranh veà nguoàncungnguyeânlieäutrongnöôùc ñang cöïc kyø gay gaét ñoái vôùi goã röøng troàng vaø goã cao su, giöõa caùc coâng ty cheá bieán ñoà goã vôùi coâng ty cheá bieándaêmgoãcuõngnhögiöõacoângty trong nöôùc vôùi coâng ty nöôùc ngoaøi, ñieån hình laø Trung Quoác. Söï thieáu huït taïi choã laøm thò tröôøng maát caân ñoái nhöng ñaây chæ laø khoù khaên nhaát thôøi, vaø cuûa rieâng nhoùm DN saûn xuaát choïn goã cao su laø nguyeân lieäu chính. “Neáu chuùng ta troâng chôø vaøo chính saùch ñeå giaûi cöùuDNtröôùckhoùkhaên,laøcaùchkinh doanh thuï ñoäng. Thöû thaùch naøy laø ñoøi hoûi DN phaûi coù hieåu bieát nhieàu hôn veà thò tröôøng, naém baét xu theá theá giôùi vaø coù nhöõng giaûi phaùp ñeå thíchöùngkòpthôøi.Toátnhaát,DNphaûi bieát chuaån bò phöông aùn khaùc cho mìnhñeågiaûithoaùtDNkhoûikhoùkhaên chung”, oâng Khanh khaúng ñònh. Ñoàng quan ñieåm, oâng Leâ Hoàng Thaéng, ñaïi dieän Coâng ty Goã Ñöùc Thaønh cuõng cho raèng, thaùch thöùc veà maët nguyeân lieäu hieän nay duø gaây khoù cho DN nhöng cuõng ñang môû cöûa cho DN ñeán vôùi nhöõng con ñöôøngkhaùc.BaûnthaânÑöùcThaønhñaõ phaûitöïtìmkieámnguoànnguyeânlieäu thay theá cuõng nhö thò tröôøng cung caáp khaùc ngoaøi Vieät Nam ñeå ñaûm baûo tieán ñoä saûn xuaát. Caùch laøm cuûa Ñöùc Thaønh cuõng laø löïa choïn cuûa khaù nhieàu DN trong nöôùc khaùc. Theo chia seû cuûa oâng Leâ ThaùiTaøi,GiaùmñoácCoângtyTaøiVoïng, DNnaøyhöôùngñeántìmkieámnguyeân lieäu thay theá khaùc, ñieån hình laø traøm vaø duøng nhöõng lôïi ñieåm cuûa traøm ñeå thuyeát phuïc khaùch haøng duøng nguyeân lieäu môùi. Nhôø vaäy, khaùch haøngvaãnñoàngyù,chiaseûvôùiDNtình hình thöïc teá. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, thaùch thöùc khan hieám nguyeân lieäu coøn buoäc DN tính toaùn nhieàu hôn trongkhaâusaûnxuaát,tieátkieämnhieân lieäu toái ña, taùi söû duïng pheá phaåm... Taát caû nhöõng ñieàu naøy, goùp phaàn gia taêng noäi löïc cho DN khoâng nhoû. LIEÂN KEÁT CHO MOÂ HÌNH CHÔÏ NGUYEÂN LIEÄU Duø ñaõ coù nhieàu giaûi phaùp thích öùng vôùi tình hình thöïc teá nhöng cuõng phaûi thöøa nhaän raèng, goã cao su vaãn laø nguyeân lieäu phuø hôïp vôùi nhu caàu saûn xuaát cuûa DN Vieät Nam. OÂngLeâVaênMinh,GiaùmñoácCoângty Töôøng Vaên ñaùnh giaù: “Nguyeân lieäu goã chính vaø theá maïnh, hôïp phaùp cuûa Vieät Nam hieän nay laø goã traøm vaø cao su. Nghóa laø, vôùi goã cao su, DN vaãn caàn coù cô cheá ñieàu tieát thò tröôøng phuø hôïp”. Giaûi phaùp tröôùc maét, theo oâng Leâ Hoàng Thaéng, laø DN saûn xuaát vaø DN cung öùng nguyeân lieäu coù theå ngoài laïi vôùi nhau, taïo lieân keát nhoùm ñeå coù theå chia seû thoâng tin vaø cam keát cuøng phaùt trieån. Theo ñoù, caùc DN cung öùng coù theå taïo saøn hay Chủđộnggiải“hạn” Döï tröõ nguoàn nguyeân lieäu goã, lieân keát vôùi laâm daân, môû roäng nguoàn cung ôû caùc thò tröôøng khaùc, ñaøm phaùn vôùi caùc ñoái taùc ñeà nghò chuyeån sang nhöõng maët haøng goã khaùc nhö Acacia (traøm)... laø caùch DN Vieät Nam ñoái maët vôùi nhöõng thaùch thöùc töø cuoäc khuûng hoaûng mang teân goã cao su. AÛnh: Giang Pham
 13. 13. 14 TIEÂU ÑIEÅM moâ hình chôï nguyeân lieäu ñeå chia seû thoângtin,soálöôïngnguyeânlieäu,ñaàu vaøo... coøn DN saûn xuaát ñaët haøng ñeå traùnh tình traïng goã noäi chaûy vaøo thò tröôøng ngoaïi trong khi DN baûn ñòa laïi ñang caàn. Ñaïi dieän moät DN cung öùng nguyeân lieäu coù tieáng trong ngaønh cho bieát, moâ hình naøy hoaøn toaøn coù theå trieån khai ñöôïc neáu caû haikhoáiDNchòunhìnveàconñöôøng phaùt trieån chung. “Trong lieân minh aáy, chuùng toâi coù theå khoâng cam keát giöõ giaù, vaãn theo ñieàu tieát cuûa thò tröôøng nhöng seõ cam keát giöõ soá löôïng cho DN saûn xuaát. Chæ caàn coù tieáng noùi chung thì vieäc ñieàu tieát thò tröôøng khoâng phaûi laø quaù khoù”, vò naøynhaänñònh.Tuynhieân,cuõngtheo vò chuyeân gia treân, ñeå laøm ñöôïc moâ hìnhchôïnguyeânlieäu,raátcaàncoùmoät toåchöùcñöùngrañieàutieát.Vaø,HAWA laø moät öùng vieân thích hôïp. LIEÂN KEÁT VÔÙI LAÂM DAÂN OÂng Nguyeãn Chieán Thaéng, Toång giaùm ñoác Scansia Pacific cuõng cho raèng, thaùch thöùc veà maët nguyeân lieäu hieän nay ñang môû cöûa cho DN ñeán vôùi nhöõng con ñöôøng khaùc, beàn vöõng hôn. Ñieån hình laø vieäc lieân keát vôùi laâm daân, taïo neân chuoãi giaù trò. Cuï theå, Scansia Pacific lieân keát vôùi 564 hoä troàng röøng taïi 7 huyeän, thò xaõ vaø thaønh phoá Quaûng Trò, ñoàng thôøi kyù thoûa thuaän bao tieâu nguoàn goã nguyeân lieäu vôùi caùc nhoùm hoä troàng röøng. Coâng ty ñaõ taøi trôï cho caùc nhoùm hoä ôû ñaây moät phaàn chi phí ñaùnh giaù caáp chöùng chæ FSC; cam keát cho caùc hoä daân troàng keo coù chöùng chæ FSC coù tuoåi caây keo töø naêm thöù 6 trôû ñi vay toái ña 4 trieäu ñoàng/ha/naêm vôùi laõi suaát thaáp hôn 0,2%/naêm so vôùi möùc laõi suaát trung bình naêm cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc taïi thôøi ñieåm vay ñeå giuùp caùc hoä keùo daøi chu kyø troàng caây, taïo nguoàn goã lôùn. Coâng ty cuõng cam keát mua goã keo coù chöùng chæ FSC cao hôn toái thieåu töø 15 - 18% so vôùi giaù thò tröôøng cuûa goã khoâng coù chöùng chæ taïi thôøi ñieåm giao dòch. Caùch laøm cuûa Scansia Pacific cuõng laø löïa choïn cuûa khaù nhieàu DN trong nöôùc khaùc. Theo ñaùnh giaù cuûa giôùi chuyeân moân, lieân keát DN - Laâm daân tuy chöa phoå bieán nhöng hình thöùc naøy seõ giuùp DN kieán taïo ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu hôïp phaùp, taïo neàn taûng phaùt trieån beàn vöõng cho ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam trong töông lai. AÛnh:GiangPham
 14. 14. 15 nöôùc leân cao cuûa caùc DN vaø thöông nhaân Trung Quoác. Caâu hoûi laø taïi sao hoïmuañöôïcnguyeânlieäu?Vaøchính ngöôøi noâng daân troàng röøng trong nöôùc seõ ñöôïc lôïi vì möùc giaù ñoù. Thò tröôøng raát coâng baèng, ôû ñaâu giaù toát ngöôøi noâng daân seõ baùn saûn phaåm. Ñoù laø caïnh tranh soøng phaúng vaø do chính thò tröôøng quyeát ñònh. Hieän nay, caùc nhaø maùy, baûn chaát laø DN cheá bieán goã thöôøng coù thoùi quen mua nguyeân lieäu theo loâ vaø tính lôøi treân loâ ñoù. Thaønh ra tuøy vaøo thôøi ñieåm maø söï than phieàn cuõng khaùc nhau. Neáu nhö caùc DN nhìn ñöôøng daøi theo chuoãi, ñaáy phaûi laø caâu chuyeän veà thò tröôøng vaø phaûi khaùc ñi. Moät soá DN nhö Scansia Pacific ñaõ lieân keát vôùi caùc hoä noâng Thiếunguyênliệu haytâmlý“ngon-bổ-rẻ”? LTS. Nguyeân lieäu cho ngaønh goã raát phong phuù nhöng caùc doanh nghieäp vaãn than phieàn thieáu nguoàn cung, giaù caû cao vaø caû söï thao tuùng treân thò tröôøng. ÔÛ goùc nhìn cuûa moät nhaø laøm nguyeân lieäu, oâng Voõ Quang Haø chia seû nhöõng caûm nhaän cuûa mình veà vaán ñeà naøy. OÂng Voõ Quang Haø - Toång giaùm ñoác Coâng ty CP Taân Vónh Cöûu (TAVICO): N eáu ñeå yù seõ thaáy phaàn lôùn caùc doanh nghieäp (DN), caùc nhaø maùy cheá bieán goã lôùn cuûa Vieät Nam ñeàu höôùng ñeán xuaát khaåu laø chính. Saûn phaåm laøm ra, ngöôøi höôûng lôïi cuoái cuøng laø ai, coù bao nhieâu ngöôøi Vieät Nam trong ñoù? Neáu nhìn troïn veïn vaø bình ñaúng, voøngquayaùplöïcbaétñaàutöøcaùcnhaø maùylôùnbòcaùcoânglôùn,taäpñoaønlôùn eùpgiaù,töøñoùhoïphaûitínhtoaùnlaïivôùi chuû röøng vaø than phieàn giaù nguyeân lieäu taêng cao. Coâng baèng maø noùi, ngöôøi noâng daân vaát vaû troàng röøng trong moät thôøi gian raát daøi, hoï caàn coù söï buø ñaép coâng söùc xöùng ñaùng. NGUYEÂN LIEÄU KHOÂNG HEÀ THIEÁU! Chuùng ta than phieàn söï thao tuùng, ñaåy giaù nguyeân lieäu trong
 15. 15. 16 TIEÂU ÑIEÅM daân ñeå cuøng laøm nguyeân lieäu, taïo ra moät lieân keát trong chuoãi. Trong caùc hoäi thaûo veà nguyeân lieäu, toâi vaãn luoân khaúng ñònh raèng nguyeân lieäu cho ngaønh goã khoâng heà thieáu, vaán ñeà laø söï chuû ñoäng cuûa chính DN trong vieäc ñaët haøng vôùi nhaøcungcaáp.Laøngöôøilaømnguyeân lieäu, theo toâi, vieäc than phieàn thieáu nguyeânlieäucuõngmoätphaàndotaâm lyù mong muoán mua ñöôïc haøng “ngon-boå-reû” trong khi thò tröôøng ñeàu coù nhöõng quy luaät cuûa noù. Caùc DN saûn xuaát raát ngaïi thay ñoåi nguyeân lieäu vaø coù xu höôùng tìm kieám nhöõng nguoàn haøng oån ñònh veà chaát löôïng, soá löôïng laãn giaù caû. THAY ÑOÅI THOÙI QUEN Khoaûng naêm 2000, toâi baét ñaàu laøm ngaønh goã. Tröôùc ñoù toâi coù moät DN taïi Nga, coù maáy oâng baïn ôû Vieät NamnhôøhoûigoãsoàiNgavaøtoâinhaän lôøi cung caáp cho hoï. Nhöõng laàn veà gheù chôi ngoài noùi chuyeän vaø toâi phaùn ñoaùn ngaønh goã Vieät Nam seõ phaùt trieån nhöng phaûi ñoái maët vôùi vaán ñeà nguyeân lieäu. Toâi baét ñaàu ñi vaøo lónh vöïc naøy. Khi vaøo ngaønh goã môùi thaáy khoù, ña soá choïn laøm noäi thaát, coøn nguyeân lieäu raát ít. Ngöôøi laøm nguyeân lieäu neáu khoâng ñuû maïnh thì khoâng soáng noåi. Toâi bieát coù nhieàu ngöôøi raát coá gaéng nhöng ñaønh phaûi buoâng. Theâm vaøo ñoù, ñeå thayñoåithoùiquentöøsöûduïnggoãtöï nhieân nhieät ñôùi, goã quyù trong nöôùc cuûa ngöôøi tieâu duøng, caùc xöôûng moäc... sang söû duïng goã Taây laø moät haønh trình raát daøi. Luùc môùi baét ñaàu, toâi töøng ñöa 4 container goã soài ra moät laøng ngheà ôû Thaïch Thaát (Haø Noäi) ñeå chaøo baùn. Sau 6 thaùng, toâi khoâng baùn noåi moät loùng goã naøo vì ngöôøi ta khoâng quen goã soài. Goã trongkhomoácmeocaûleân.Tieácquaù toâi phaûi naên næ moät ngöôøi laøm baøn gheá mua ñeå laáy laïi voán. Vaäy maø baây giôø, caû laøng ñeàu duøng goã do chuùng toâicungcaáp. HaynhöôûkhuvöïcHoá Nai, nhöõng xöôûng mua cuûa TAVICO moät naêm 10 tyû tieàn nguyeân lieäu laø chuyeän khoâng hieám. Xu höôùng söû duïng goã Taây seõ phaùt trieån maïnh. Nhöõng nöôùc nhö Laøo, Myanmar, Campuchia, Vieät Nam...löôïnggoãngaøycaøngítdokhai thaùc traøn lan vaø thieáu khoa hoïc, daãn ñeán khan hieám vaø ñaåy giaù leân cao, aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng. Hieän nay caùc nöôùc ñeàu nhaän thaáy taùc haïi naøy vaø haïn cheá toái ña khai thaùc goã. Trong khi ñoù, caùc nöôùc tieân tieán nhö chaâu AÂu, Myõ, Canada, UÙc... coù keá hoaïch chuû ñoäng troàng röøng vaø khai thaùc raát khoa hoïc. Cho duø coù caét goã ñi thì tröõ löôïng vaãn taêng leân do caùc bieän phaùp phaùt trieån beàn vöõng ñöôïc thöïc thi nghieâm tuùc. Vôùi nguoàn goã nhö vaäy taïo ra tính oån ñònh veà nguyeân lieäu. KHOA TÖ (ghi) Nguyeân lieäu cho ngaønh goã khoâng heà thieáu, vaán ñeà laø söï chuû ñoäng cuûa chính DN trong vieäc ñaët haøng vôùi nhaø cung caáp. Beân caïnh ñoù, ñeå thay ñoåi thoùi quen söû duïng goã töï nhieân nhieät ñôùi, goã quyù trong nöôùc cuûa ngöôøi tieâu duøng, caùc xöôûng moäc... sang söû duïng goã Taây laø moät haønh trình raát daøi.
 16. 16. 18 ÑOÁI THOAÏI Khókhănlàcơhội vàthửthách! Ñöùc Thaønh laø moät trong nhöõng coâng ty chuyeân saûn xuaát ñoà duøng nhaø beáp, ñoà gia duïng nhaõn hieäu Goã Ñöùc Thaønh vaø ñoà chôi treû em nhaõn hieäu Winwintoys taïi Vieät Nam. Saûn phaåm goã cuûa Ñöùc Thaønh ñaõ coù maët taïi 63 tænh thaønh Vieät Nam vaø taïi hôn 50 quoác gia treân theá giôùi. Laø moät trong nhöõng thöông hieäu coù truyeàn thoáng söû duïng goã cao su laøm theá maïnh, söï kieän giaù goã cao su taêng ñoät bieán gaàn 40% so vôùi tröôùc ñaây, nhöõng töôûng ñaõ khieán Goã Ñöùc Thaønh lao ñao, nhö caùc doanh nghieäp (DN) cheá bieán goã khaùc. Nhöng, keát quaû laïi heát söùc baát ngôø. Caøng baát ngôø hôn khi oâng Leâ Hoàng Thaéng cho bieát bí maät laøm neân thaønh coâng cuûa Ñöùc Thaønh heát söùc ñôn giaûn. OÂng Leâ Hoàng Thaéng, Toång giaùm ñoác Goã Ñöùc Thaønh: NAMKHUEÂthöïchieän Naêm 2017, baùo caùo doanh thu cuûa Goã Ñöùc Thaønh taêng 12%. Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 101 tyû ñoàng, taêng 5,3% so vôùi cuøng kyø. Ñieåm qua nhöõng con soáneâutreân,coùtheånoùihoaïtñoängkinh doanhcuûaÑöùcThaønh khaùhieäuquaû? Neáu noùi rieâng trong naêm 2017 thì vôùi Ñöùc Thaønh, tình hình kinh doanhraátkhoùkhaên.Nhieàunaêmnay, chuùng toâi trung thaønh vôùi nguyeân lieäu chính laø goã cao su neân nhöõng bieán ñoäng veà giaù nguyeân lieäu trong thôøi gian qua thöïc söï laø thaùch thöùc. Cuõngmay,khoùkhaênaáykhoânglaøraøo
 17. 17. 19 caûn, Ñöùc Thaønh vaãn hoaøn thaønh lôøi höùa cuûa mình vôùi caùc coå ñoâng! Theo oâng, thaønh coâng aáy ñeán töø nhöõngyeáutoánaøo? Noùiveàmaëtxuùccaûmthìcöùnhöcoù moät pheùp laï naøo ñoù, moãi laàn ñöùng tröôùc thaùch thöùc, moãi laàn gaëp trôû ngaïilôùn...thìnhöõngconngöôøiñang laøm vieäc cho Goã Ñöùc Thaønh laïi naém chaët tay nhau hôn ñeå veà ñích thaønh coâng moät caùch ngoaïn muïc. Nhöng noùi veà maët lyù tính thì chuùng toâi ñaõ phaûi noã löïc khoâng ít ñeå coù theå thoaùt khoûi thaùch thöùc töø phía thò tröôøng vaø moät chuùt may maén. Trong luùc caùc DN khaùc khoâng mua ñöôïc goã vaøphaûitìmnguoànnguyeânlieäukhaùc, Ñöùc Thaønh ñaõ kòp thôøi döï tröõ goã vôùi giaù caû hôïp lyù, ñoàng thôøi ñöa ra caùc quyeát saùch phuø hôïp, trong ñoù vieäc giöõuytíntuyeätñoáitrongthanhtoaùn vôùi caùc nhaø cung caáp laø quan troïng. Nhöõng ngaøy khoù nguyeân lieäu buoäc boä phaän saûn xuaát phaûi quyeát lieäthôn,tieátkieämnguyeânlieäutoáiña vaø taùi söû duïng taát caû caùc pheá phaåm. Cuøng vôùi ñoù, Ñöùc Thaønh maïnh daïn ñaàu tö daây chuyeàn maùy moùc saûn xuaát hieän ñaïi, caûi tieán quy trình laøm vieäc. Moïi noã löïc cuûa chuùng toâi daønhchovieäctìmhieåuvaøchiaseûvôùi khaùch haøng tình hình khoù khaên ñeå tìm ñöôïc tieáng noùi chung vôùi khaùch haøng. Nhöõng nhaän ñònh ñuùng ñaén vaø quyeát saùch kòp thôøi naøy ñaõ giuùp Ñöùc Thaønh bieán khoù khaên thaønh cô hoäi. Toâi coù theå töï haøo khoe moät chuùt raèng, nhôø vaäy maø Ñöùc Thaønh giöõ ñöôïc uy tín vôùi khaùch haøng veà thôøi gian giao haøng vaø chaát löôïng saûn phaåm trong boái caûnh nguyeân lieäu goã khan hieám. Chính vì nhöõng leõ ñoù chuùng toâi khoâng nhöõng hoaøn thaønh maø coøn vöôït keá hoaïch. Nhieàu ngöôøi cho raèng, caâu chuyeän giaù goã cao su nguyeân lieäu chæ laø khoù khaên cuïc boä vaø DN phaûi chuû ñoäng tìm kieámconñöôøng,thayvìthankhoù? Ñuùng laø DN phaûi chuû ñoäng vôùi coâng vieäc kinh doanh cuûa chính mình. Baèng chöùng laø Ñöùc Thaønh ñaõ laøm moïi caùch ñeå vöôït khoù. Tuy nhieân, cuõng caàn phaûi chia seû vôùi coängñoàngDNsaûnxuaátgoãñieàunaøy. Chöa bao giôø, giaù goã cao su nguyeân lieäu laïi coù theå taêng ñoät bieán trong thôøi gian ngaén nhö vaäy. Vaø, möùc taêngcuõngkhoânghôïplyù.ÔÛcaùcquoác gia khaùc, giaù cuõng taêng nhöng ñaâu taêng nhieàu nhö Vieät Nam. Chöa keå, tính ñuùng thì tröõ löôïng goã cao su ôû trong nöôùc vaãn ñuû cung caáp cho DN, ñieàu gì gaây khoù khaên? Chính laø cô cheá phaân phoái nguyeân lieäu chöa hôïplyù.Vieäcñaáugiaùmuagoãnguyeân lieäucuõngchöathöïcsöïñaïtñuùngtinh thaàn caïnh tranh thò tröôøng. DN caàn nguyeân lieäu thì khoâng coù goã, coøn Toâi nghó, chính thaùch thöùc nguyeân lieäu thôøi gian qua ñaõ mang ñeán cho Ñöùc Thaønh nhieàu cô hoäi hôn laø khoù khaên. Ñoâi khi, chuùng ta cuõng caàn caûm ôn nghòch caûnh vì nhôø noù, chuùng ta bieát mình coù theå tröôûng thaønh ñeán möùc naøo. cô cheá phaân boå vaø vieäc cho pheùp xuaát khaåu goã nguyeân lieäu, daãn ñeán DNtrongnöôùclaïithieáunguyeânlieäu do chính chuùng ta thanh lyù. Yeáu toá theá maïnh cuûa doanh nghieäp khi söû duïng nguoàn nguyeân lieäu saün coù trong nöôùc bò giaûm. Khi coäng ñoàng DN leân tieáng kieán nghò, Boä Taøi chính cuõng caân nhaéc ñeán nhöõng cheá taøi caàn thieát. Tuy chöa theå noùi laø hieäu quaû nhö yù nhöng cuõng phaàn naøo chia seû vôùi DN trong thaùch thöùc môùi. Mong muoán lôùn nhaát cuûa chuùng toâi laø
 18. 18. 20 ÑOÁI THOAÏI Taäp ñoaøn Cao su Vieät Nam coù nhöõng chính saùch hôïp lyù hôn nöõa ñeå ñieàu tieátthòtröôønggoãnguyeânlieäukhiquaù khoù khaên vì ñaây chæ laø phuï phaåm cuûa ngaønh coâng nghieäp cao su. Ngaønh cheábieángoãVieätNamñangcoùnhöõng cô hoäi lôùn ñeå böùt phaù, DN caàn söï trôï giuùp töø caùc nguoàn löïc quaûn lyù ñeå coù theå taêng toác hôn nöõa. Cuï theå, oâng ñaùnh giaù theá naøo veà cô hoäiböùtphaùcuûangaønh? Ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam tính ra coøn khaù non treû vôùi hôn 20 naêm trong khi caùc nöôùc khaùc ñaõ coù beà daøy lòch söû. Tuy nhieân, chuùng ta ñaõ coù nhöõng böôùc tieán heát söùc ñaùng traân troïng. Vieäc yeáu keùm veà thieát keá tröôùcñaâyhaynoùiñeáncuõngdaànñöôïc khaéc phuï. DN trong nöôùc sau moät thôøi gian tích luõy ñaõ ñuû löïc ñeå ñaàu tö maùy moùc, thieát bò, öùng duïng coâng ngheäñeåquaûnlyùsaûnxuaát...ÑöùcThaønh cuõng ñaõ chi raát lôùn cho khoaûn ñaàu tö maùymoùc,thieátbò.Nhöng,nhìnveàmoâi tröôøng kinh doanh, neáu khoâng thaáy söï oån ñònh, DN coù daùm maïnh tay ñaàu tö hay khoâng? Naêm vöøa qua, toâi chöùng kieán nhieàu DN phaûi boû ñôn haøng vì nhìn ôû töông lai xa hôn, khoâng daùm chaéc veàmaëtgiaùcaûnguyeânlieäu.Kinhdoanh trong traïng thaùi baáp beânh nhö vaäy thöïc söï laø thaùch thöùc. Daãu coù nhöõng böôùcphaùttrieånmaïnhmeõnhöngnhìn veà quy moâ, DN cheá bieán goã Vieät Nam phaànlôùnñeàuthuoäckhoáiSME,ñaâucoù nhieàuDNñuûñieàukieändöïtröõnguyeân lieäutrongthôøigiandaøi.Neáutìnhhình naøytieáptuïckeùodaøi,giaùñuïngtraàn,DN seõ phaûi tính toaùn ñeán nguoàn nguyeân lieäu nhaäp khaåu thay theá nhieàu hôn. Luùc ñoù, ngoaïi teä laïi chaûy ra nöôùc ngoaøi, theá maïnh nguyeân lieäu hôïp phaùp baûn ñòa cuõng khoâng coøn. Ñieàu naøy coù aûnh höôûng ñeán toác ñoä phaùt trieån cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam? Neáu DN tieáp tuïc coá gaéng, toâi tin laø ngaønh goã chuùng ta seõ tieáp tuïc thaønh coângtrongthôøigiantôùi.Chuùngtavaãn
 19. 19. 21 coù nhöõng theá maïnh maø khoâng phaûi quoác gia naøo cuõng coù ñöôïc ñeå phaùt trieån ngaønh naøy. Noã löïc baèng caùch naøo?Baèngvieäcñaåymaïnhxuaátkhaåu, taêng cöôøng tyû troïng xuaát haøng sang caùc quoác gia khaùc. Baèng vieäc naâng cao noäi löïc, nhaïy beùn vôùi thöïc teá vaø linh hoaït trong kinh doanh... Ñöùc Thaønh thôøi gian tôùi seõ chuù troïng thò tröôøng Myõ, môû roäng ñòa baøn hoaït ñoäng ra thò tröôøng Nga... Chieán löôïc cho thò tröôøng noäi ñòa thì sao,thöaoâng? Chuùng toâi vaãn chaêm chuùt cho thò tröôøng noäi ñòa, tieáp tuïc gaây döïng loøng tin cuûa ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam baèng chaát löôïng vaø söï an toaøn cho saûn phaåm. Tæ leä phaân phoái hieän nay cuûa chuùng toâi laø 80 - 20. Chæ coù 20% saûn löôïng phuïc vò thò tröôøng noäi ñòa nhöng maûng kinh doanh naøy giuùpchuùngtoâiñaûmbaûoñöôïcchiphí coá ñònh. Nhôø thò tröôøng trong nöôùc, ngaycaûnhöõngmuøakinhdoanhxuaát khaåu thaáp ñieåm, chuùng toâi vaãn giöõ ñöôïc “quaân”, ñaûm baûo tieán ñoä saûn xuaát nhöõng muøa sau. Hôn 25 naêm lòch söû cuûa Ñöùc Thaønh thì chuùng toâi ñaõ coù 20 naêm phuïc vuï thò tröôøng noäi ñòa. Ñöùc Thaønh seõ heát söùc kieân ñònh vôùiconñöôøngnaøy.Neáucoùñieàukieän, chuùng toâi seõ phaùt trieån maûng kinh doanh noäi ñòa nhieàu hôn trong thôøi gian tôùi. Tính ñeán heát thaùng 2/2018, ñôn ñaët haøng chuùng toâi ñaõ gaët haùi ñöôïc hôn 5 trieäu USD, taêng hôn 140% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Tín hieäu naøy ñang coå vuõ chuùng toâi raát nhieàu. Toâi tin laø Ñöùc Thaønh seõ tieáp tuïc hoaøn thaønh keá hoaïch kinh doanh, caû doanhthulaãnlôïinhuaänñaõñeàracho naêm 2018. Ñieàugìkhieánoângtöïtinñeánvaäy? Söï oån ñònh vaø taêng tröôûng beàn vöõng cuûa Ñöùc Thaønh töø nhieàu naêm qua coù ñöôïc ñeàu nhôø 2 chöõ “uy tín”. Töø Hoäi ñoàng quaûn trò ñeán Ban ñieàu haønh, ñeán moïi thaønh vieân trong coâng ty ñeàu thaám nhuaàn 2 chöõ naøy. Luoân giöõ uy tín vôùi khaùch haøng, giöõ uy tín vôùi caùc nhaø cung caáp, giöõ uy tín vôùi toaøn theå caùn boä, coâng nhaân vieân, vaø giöõ uy tín vôùi caùc coå ñoâng... Nieàm tin cuûa toâi ôû taäp theå naøy coù töø nguoàn löïc nhaân söï oån ñònh, coù kinh nghieäm, tinh thaàn caûi tieán trong coâng ty ñöôïc moïi ngöôøi tích cöïc tham gia. Chaát löôïng saûn phaåm thì ñöôïc quaûn lyù chaët cheõ. Ñaëc bieät, linhhoaïttrongxöûlyùtìnhhuoánggiai ñoaïn khoù khaên vöøa qua giuùp Ñöùc Thaønh nhaän ñöôïc söï thaáu hieåu töø phíakhaùchhaøng.Ñônñaëthaøngcho Ñöùc Thaønh ngaøy caøng nhieàu hôn. Toâi nghó, chính thaùch thöùc nguyeân lieäu thôøi gian qua ñaõ mang ñeán cho Ñöùc Thaønh nhieàu cô hoäi hôn laø khoù khaên. Ñoâi khi, chuùng ta cuõng caàn caûm ôn nghòch caûnh vì nhôø noù, chuùng ta bieát mình coù theå tröôûng thaønh ñeán möùc naøo. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng trao ñoåi naøy! Mong muoán lôùn nhaát cuûa chuùng toâi laø Taäp ñoaøn Cao su Vieät Nam coù nhöõng chính saùch hôïp lyù hôn nöõa ñeå ñieàu tieát thò tröôøng goã nguyeân lieäu. Ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam ñang coù nhöõng cô hoäi lôùn ñeå böùt phaù, DN caàn söï trôï giuùp töø caùc nguoàn löïc quaûn lyù ñeå coù theå taêng toác hôn nöõa.
 20. 20. 22 DIALOGUE Difficultiesareopportunities andchallenges In 2017, revenue of Duc Thanh Timber increased by 12%. After- tax profit reached VND 101 billion, up 5.3% over the the same period the previous year. According to the above figures, it can be seen that GDT’s business activities are effective. In particular in 2017, GDT’s business situations were difficult. For years, we have been loyal to the raw materials of rubber wood, therefore, the price fluctuations in the past time were really challenging. Fortunately, that difficulty was not a barrier; GDT still fulfilled our promise to the shareholders. Mr. Le Hong Thang - General Director of Duc Thanh Wood Processing Co (GDT): Implementedby NAMKHUE production chains and improved work processes. We focused on learningandsharingwithcustomers the difficult situations to find a common voice. These right judges and timely decisions helped us turn difficulties into opportunities. I can proudly show that GDT kept our prestige in terms of delivery time and product quality in the context of scarce wood material. That is the reason why we not only completed but exceeded the plan. Many people said that the story of rubber wood material is only local difficulties and enterprises have to activelyseektheroad,insteadofcom- plaining? It is true that businesses have to be active with their own business. It was evident hat GDT had done everything to overcome difficulties. However, it is also necessary to share with the timber business community that the price of rubber wood material has never increased suddenly in such a short time and the increase was not reasonable. In other countries, the prices have not increased as much as in Vietnam. In your opinion, what are the what areyoursuccessfactors? Emotionally, there was a miracle. Whenever we faced the challenges or had big obstacles, the people working for GDT hold hands together to reach the goal spectacularly. However, in reason, we ought to work hard toescapethechallenges from the market and had a little luck.Whileothercompanies could not buy timber and had to find other sources of raw materials, GDT not only had timely stocked timber at reasonable prices, but made also the right policy, in which the absolute prestige in the payment to the suppliers is important. Raw material shortage days forced the production department to be more drastic, to save the maximum material and to reuse all the waste. Meanwhile,GDTbravely invested in modern
 21. 21. 23 Moreover, the volume of rubber woodinthecountrywasstillenough for the businesses. So, what made it difficult? The material distribution mechanism was not reasonable. The auction of raw materials wood had not really reached the spirit of transparency,buyandsell.Although the enterprises need raw materials andwillingtopaygoodprices,there were other ways to bring rubber wood abroad. When the business community hasnotvoiceditsrecommendations, the Ministry of Finance also considers necessary sanctions. Although we could not say that it waseffective,ithelpedthecompany in the new challenge. Our biggest wish is that Vietnam Rubber Group has more reasonable policies to regulate the market. The wood processing industry in Vietnam has great opportunities to break through;enterprisesneedhelpfrom management resources to be able to accelerate further. Inparticular,howdoyouevaluatethe opportunities for the breakthrough of theindustry? I think it is the material challenge has brought GDT more opportunities than difficulties. Sometimes, we also need to thanks the adversities which show us how much we can grow.
 22. 22. 24 DIALOGUE Vietnam's wood processing industry is still relatively young with more than 20 years while other countries have a long history. However, we have made great strides. The weakness in the design is gradually being improved. Domestic enterprises have accumulated enough time to investinmachineryandequipment, andtoapplytechnologytomanage production. GDT also spent huge investment in machinery and equipment.However,ifthebusiness environment is not stable, how the enterprises dare to aggressively investing. Last year, I witnessed many businesses have to cancel orders because of they are not sure about the price of raw materials in the future. Trading in such a precarious state is really challenging. Despite the strong development, Vietnam wood processing enterprises are mostly in the SME sector where many enterprises are eligible for stockpiling of materials in the long run.Ifthesituationpersists,theprice will hit, the enterprises will have to calculate the source of imported materials instead. At that time, the foreign currency flows abroad, the strength of legal local raw materials would not exit any more. Does this affect the growth rate of the wood processing industry in Vietnam? If the company continues its effort, I believe that the wood industry will be successful in the coming time. We still have the strengths that not every country has.Wecantrybyboostingexports, increasingtheproportionofexports to other countries, improving
 23. 23. 25 Our biggest wish is that Vietnam Rubber Group has more reasonable policies to regulate the market. The wood processing industry in Vietnam has great opportunities to break through; businesses need help from management resources to accelerate more. internal force, sensitivity to reality and flexibility in business. GDT will focus on the US market; expand its operations to the Russian market. Whatisthestrategyforthedomestic market? We continue to care for the domestic market, continue to build trust of Vietnamese consumers by quality and safety of products. Our current distribution rate is 80 - 20. Although only 20% of the production serves the domestic market, this business helps us to maintain fixed costs. Thanks to the domestic market, even in the season of export low value, we still keep the "army" to ensure the production schedule of the next season. Over 25 years of GDT’s history, we have had 20 years of serving the domestic market and we will be very consistent with this path.Ifwecan,wewilldevelopmore domestic sales in the near future. By the end of the first quarter of 2018, our orders were nearly $5 million, increasing 190% over the same period last year. This signal encourages us a lot. I believe that GDTwillcontinuetocompleteboth the business plan and revenue and profit targets for 2018. Whatmakesyousoconfident? The stability and sustainable growth of GDT since many years is thankstotwowords"prestige".From the Board of Directors to the Board of Management, to every member of the company are imbued with these two words. We always keep credibility with customers, and suppliers, and retain prestige with all staffs, employees, and with shareholders. My belief in this group is from stable and experienced human resources,andthespiritofinnovation in the company is actively involved. Product quality is closely managed. In particular, flexibility in handling situationsduringthedifficultperiod hashelpedGDTreceiveinsightfrom the customer. Moreover, I think it is the material challenge that has brought GDT more opportunities thandifficulties.Sometimes,wealso needtothankstheadversitieswhich show us how much we can grow. Thankyoufortheseexchanges!
 24. 24. An Cuong Show Gallery and Design Center 702/3F Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam T (84.28) 3862 5726 F (84.28) 3862 5727 An Cuong Showhouse Malloca Building 279 Nguyen Van Troi Str, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City T (84.28) 3844 1884 F (84.28) 3862 5727 Ha Noi Office and Showroom Villa C4-N08-B, the new urban area Dich Vong, Cau Giay District, Ha Noi T (84.24) 6281 4719 F (84.24) 6281 4729 Da Nang Office and Showroom 2nd Floor, 112 Nguyen Huu Tho, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau Distric, Da Nang, Vietnam T (84.236) 362 5727 F (84.236) 362 5729
 25. 25. Leã gioã Toå ñöôïc dieãn ra trong nieàm toân kính Toå ngheà 28 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI V ôùi nhieàu hoaït ñoäng dieãn ra, Leã gioã Toå naêm nay ñöôïc ñoâng ñaûo khaùch ñeán döï chia seû laø khaù thuù vò nhöng vaãn khoâng laøm phai môø ñi tính trang nghieâm cuûa dòp tri aân toå ngheà - voán ñöôïc coi laø söï kieän quan troïng nhaát haøng naêm ñoái vôùi nhöõng ai ñaõ vaø ñang theo ñuoåi con ñöôøng naøy. Ñaàutieân,HabidoGamesñöôïckhôûiñoäng ngay khi coù ñoâng ñuû khaùch ñeán tham döï. Caùc ñoäi ñeàu tham gia raát haøo höùng caùc troø chôi töø ban toå chöùc. Thöû thaùch ñöôïc ñaët ra cho caùc ñoäi chôi khoâng chæ veà theå löïc nhö cöa goã baèng cöa tay, cheû cuûi baèng rìu maø coøn caû veà trí löïc nhö vieäc nhaän daïng toát veneercuûacaùcloaïigoãkhaùcnhau,gheùpbaûn ñoà Vieät Nam hay laép raùp gheá hoaøn chænh töø phoâi cho saün vaø baûng veõ chi tieát hay laø ñuïc caùc moäng aâm treân thanh goã ñöôïc chuaån bò ñeå laép raùp thaønh khung hình coù saün nhöõng chi tieát coù moäng döông. Khaùch tham döï hoø reo, coå vuõ nhieät tình cho caùc ñoäi tham gia. Ñaây laø phaàn thi ñaáu khaù haáp daãn vì laø laàn ñaàu tieân nhöõng vaät duïng, vaät lieäu voán dó raát quen thuoäc vôùi coâng vieäc thöôøng ngaøy nhö cöa, ñuïc, keo daùn, goã, veneer,... ñöôïc ñöa vaøo leã gioã toå ngaønh. Cho duø gaëp côn möa baát chôït, nhöng phaàn leã ngay sau ñoù ñöôïc tieán haønh ñuùng nhö thöôøng leä vaø trong khoâng khí raát trang nghieâm. Taát caû caùc ñaïi bieåu ñöùng quaây quaàn beân döôùi trong khi tieán haønh leã vaø cuøng tri aân Toå ngheà ñaõ phuø hoä cho Tri aân Toå ngheà naêm Ñinh Daäu: Thử thách người thợ, mở rộng giao lưu Chieàu ngaøy 30/1/2018 taïi Bình Döông, Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA), Hieäp hoäi Cheá bieán goã Bình Döông (BIFA) vaø Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã Ñoàng Nai (DOWOOHA) ñaõ phoái hôïp toå chöùc Leã gioã Toå ngaønh thuû coâng myõ ngheä vaø goã naêm Ñinh Daäu. Söï kieän ñaõ thu huùt gaàn 500 ñaïi bieåu tham döï ñeán töø caùc doanh nghieäp trong ngaønh, caùc sôû ban ngaønh, ñoái taùc vaø giôùi truyeàn thoâng. THIEÀUHOA OÂng Nguyeãn Chieán Thaéng - Cöïu chuû tòch HAWA vaø Baø Nguyeãn Thò Cuùc - Chuû nhieäm HTX Ba Nhaát, moät trong nhöõng ngöôøi saùng laäp HAWA Hoäi vieân daâng höông Toå ngheà Caùc ñoäi cöa goã baèng cöa tay
 26. 26. 29 moät naêm laøm aên suoân seû cuõng nhö caàu mong cho naêm môùi moïi vieäc ñöôïc thuaän lôïi hôn. Noäi dung ñöôïc mong ñôïi nhaát trong Leã gioã Toå naêm nay laø cuoäc thi Habido Got Talent, nhieàu doanh nghieäp trong ngaønh vaø HAWA ñeàu ñaõ coù nhöõng phaàn döï thi xuaát saéc vaø mang maøu saéc rieâng. Phaàn chaám ñieåm khoâng chæ ñeán töø ba vò chuû tòch cuûa ba Hieäp hoäi toå chöùc leã gioã maø coøn ñöôïc chaám baèng söï coå vuõ nhieät tình töø nhöõng ngöôøi tham gia leã gioã. Keátthuùccuoäcthinaøy,bantoåchöùccuõng coâng boá giaûi cho cuoäc thi Habido Games vôùihaïngnhaátthuoäcveàCoângtyHieäpLong, haïng nhì thuoäc veà CLB Saûn xuaát tinh goïn (LSS), haïng ba thuoäc veà Coâng ty Long Vieät. CoângtyDaàuTieángñaõgiaønhgiaûihaïngnhaát vaø haïng ba, HAWA ñaõ giaønh haïng nhì vôùi tieátmuïc“Ñoùnxuaân”trongcuoäcthiHabido Got Talent. Tieát muïc “Ñoùn xuaân” laø maøn bieåu dieãn cuûa caùc thaønh vieân Ban chaáp haønh, Ban Kieåm tra, ñaïi dieän Hoäi vieân vaø Vaên phoøng HAWA vôùi söï ñaàu tö veà trang phuïc nhöõng naêm 1960 cuûa Saøi Goøn. Cuøng vôùi video clip “Saøi Goøn trong toâi” tröôùc ñoù, phaàn trình dieãn ñaõ gaây söï chuù yù töø ñoâng ñaûo caùc khaùn giaû beân döôùi vaø coù nhöõng giaây phuùt laéng ñoïng, boài hoài vôùi nhöõng hoaøi nieäm vôùi Saøi Goøn xöa. Tri aân nhaø taøi trôï Tieát muïc tam ca cuûa Cty Daàu Tieáng Tieát muïc cuûa HAWA - AÛnh Toaøn Thaéng
 27. 27. 30 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI Chò Nguyeãn Thò Phöông Thaûo - Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Xaây döïng - Trang trí noäi thaát Hoaøng Thaûo: “Luoân luoân hoaøn thieän baûn thaân” Vôùi nhöõng gì ñang coù ôû hieän taïi, toâi coù theå goùi goïn trong moät chöõ “duyeân”. Töø böôùcngoaëtthôøiñaïihoïcñeán nhöõng cô hoäi vieäc laøm ngay sauratröôøngñaõdaãntoâiñeán vôùi ngaønh goã. Tuy nhieân, con ñöôøng naøy khoâng heà deãdaøng.Töøngthaátbaïiôûlaàn khôûi nghieäp ñaàu tieân vaøo naêm 1994, toâi muoán thu mình vaø choïn con ñöôøng tieáp tuïc ñi laøm vieäc cho coâng ty chuyeân veà kinh doanh baát ñoäng saûn. Theá nhöng trong quaù trình laøm vieäc, toâi luoân khoâng caûm thaáy haøi loøng veà nhöõng ñoái taùc cung caáp ñoà noäi thaát vì khoâng ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng cuõng nhö thôøi gian giao haøng. Moät laàn nöõa, toâi cuøng choàng quyeát ñònh môû xöôûng moäc vôùi moät phaàn voán cuûa coâng ty ñang laøm vaø sau naøy daàn taùch ra hoaït ñoäng ñoäc laäp. Xuaát phaùt ñieåm ban ñaàu töø moät xöôûng moäc naêm 2004, chuùng toâi ñaõ khoâng ngöøng phaùt trieån vaø môû roäng,ñeánngaøy28/4/2009,CoângtyTNHHXaâydöïng- TrangtrínoäithaátHoaøngThaûoñöôïcchínhthöùcthaønh laäp. Bieát mình khoâng gioûi veà quaûn lyù cuõng nhö kyõ naêng laõnh ñaïo, cho neân toâi ñaõ coá gaéng moãi ngaøy ñeå luoân luoân hoaøn thieän baûn thaân thoâng qua ñoïc saùch, hoïc hoûi theâm vaø may maén laø ñöôïc raát nhieàu baïn beø, ñoái taùc giuùp ñôõ. Hieän taïi, Hoaøng Thaûo ñöôïc khaùch haøng bieát ñeán ôû maûng thi coâng xaây döïng vaø deùcor daønh cho nhaø haøng, nhaø ôû. Saép tôùi, chuùng toâi seõ môû roäng sang nhaø ôû phaân khuùc cao caáp vaø caûi taïo laïi xöôûng saûn xuaát ñeå taêng naêng suaát. Luoân luoân taâm nieäm hai töø “taïi toâi” trong moïi tröôøng hôïp khi saûn phaåm mình taïo ra khoâng laøm haøi loøng khaùch haøng vaø luoân nhaéc nhôû mình phaûi xem laïi baûn thaân moãi gaëp khoù khaên trong coâng vieäc. Toâi mong muoán nhöõng ngöôøi baïn ñoàng haønh vôùi mình cuøng xaây döïng moät Hoaøng Thaûo ñi ñaàu veà chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö dòch vuï daønh chokhaùchhaøng.Vôùinhöõngchuyeånbieántíchcöïccuûa baát ñoäng saûn cuõng nhö chính saùch oån ñònh, toâi tin raèng naêm 2018 seõ laø moät naêm thuaän lôïi vaø doanh thu seõ tieáp tuïc taêng so vôùi naêm 2017. Chò Nguyeãn Traàn Thuûy Tieân - Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Sôn Sento: “Nieàm tin cuûa söï ñoàng haønh” Laø moät kyõ sö hoùa vaø coù moät khoaûng thôøi gian hôn 20 naêm gaén boù vôùi ngaønh sôn, cuõng gaàn ngaàn aáy naêm sento coù maët treân thò tröôøng ñeå cung caáp caùc loaïi sôn cho ngaønh goã daân duïng, trang trí noäi thaát, coâng nghieäp. Sôû dó toâi choïn ngaønh sôn goã laø ñieåm xuaát phaùt vaø vì nhaänthaáytieàmnaêngphaùttrieån cuûangaønhgoã.Cuõngnhönhieàuanhchòkhôûinghieäpkhaùc, khoù khaên thuôû ban ñaàu nhö voán, kinh nghieäm quaûn lyù, thò tröôøng moái quan heä giao tieáp trong kinh doanh cuõng khoâng theå naøo traùnh khoûi. Nhöng chính ñieàu ñoù cuõng buoäctoâiphaûiluoânhoïchoûi,tíchluõykinhnghieämvaøkhoâng ngöønghoaønthieänbaûnthaân.LaøCEOnöõ,toâichoïnchomình caùchgiaûiquyeátmoïivaánñeàkhoângnoùngvoäi,caûmtínhmaø uyeånchuyeånvaøcoùtình.Vôùiphuïnöõ,vieäcgiañình,ñaëcbieät laøsinhconcuõnglaøtrôûngaïilôùntreânconñöôøngsöïnghieäp. Toâi cuõng maát chöøng 7 naêm ñeå thöïc hieän thieân chöùc laøm meï moät caùch toát nhaát cho gia ñình nhoû cuûa mình vaø sau ñoù quay trôû laïi vôùi guoàng maùy coâng vieäc. Cuõng coù nhieàu luùc muoán buoâng xuoâi, do nghó ngaønh ngheà mình theo ñuoåi, coù nhieàu söï ñoäc haïi cho nhaân vieân trong quaù trình saûn xuaát, toâi muoán döøng laïi ñeå thay ñoåi ngaønh ngheà, song nghó laïi, nhöõng anh chò em ñaõ bieát theo mình moät thôøi gian daøi, neáu khoâng laøm vôùi mình hoï cuõng seõ choïn moät coâng ty sôn khaùc. Vì vaäy toâi ñaõ noã löïc böôùc tieáp vaø khoâng ngöøng caûi tieán lieân tuïc, heä thoáng saûn xuaát, phoøng thí nghieäm, chuù troïng baûo veä söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng, taïo moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn vaø cung caáp saûn phaåm antoaønchokhaùchhaøng.Thöïcra,chöõStrongSentolaøvieát taét cuûa töø “Safe” (an toaøn), laø kim chæ nam maø caû coâng ty chuùng toâi höôùng tôùi. Vôùi slogan “Nieàm tin cuûa söï ñoàng haønh”, chuùng toâi tin raèng Sento seõ mang laïi nhöõng giaù trò coát loõi cho nhöõng ngöôøi ñaõ, ñang vaø seõ ñoàng haønh cuøng chuùng toâi treân con ñöôøng phaùt trieån söï nghieäp. Nhữngbónghồng trongngànhgỗ Nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau daãn hoï ñeán vôùi ngaønh nhöng ñieåm chung giöõa hoï laø chöõ “duyeân” vaø ñam meâ chöa bao giôø nguoâi vôùi con ñöôøng mình ñaõ choïn. Nhôø duyeân maø neân nhöõng keát noái ñeå hoï coù theå gaén boù vôùi ngaønh. Vaø nhôø ñam meâ, hoï môùi vöôït qua ñöôïc nhöõng thöû thaùch vaø caû nhöõng chuyeän “nhi nöõ thöôøng tình” ñeå ñöa doanh nghieäp ñi xa hôn...
 28. 28. 31 Chò Nguyeãn Ngoïc Lieân Hoa - Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Vieät Tre: “Ngaønh thuû coâng myõ ngheä coøn raát nhieàu tieàm naêng” Sinh ra vaø lôùn leân taïi moät vuøng ñaát coù truyeàn thoáng ñan laùt, toâi ñaõ bò caùc saûn phaåm thuû coâng myõngheämeâhoaëctöønhoû. Toâi cuõng ñaõ töøng mô öôùc seõ sôû höõu moät xöôûng saûn xuaát beù beù ñeå khoâng chæ taïo coâng vieäc cho chính mình maø coøn cho nhieàu ngöôøi. Thaät may maén khi toâi ñöôïc moät ngöôøi baïn cuøng chí höôùng ruû laøm aên.Toâi nhö “caù gaëp nöôùc” vaø quyeát taâm theo ñuoåi vieäc saûn xuaát caùc maët haøng noäi thaát, thuû coâng myõ ngheä töø tre, luïc bình vaø goã. Toâi ñaõ maát thôøi gian 2 ñeán 3 naêm ñaàu ñeå coù theå laøm cho coâng ty truï vöõng suoát 15 naêm qua, baát chaáp 3 khoâng: khoâng gioûi tieáng Anh, khoâng tieàn, khoâng kinh nghieäm. Nhöõng traû giaù kinh doanh ñeán baây giôø laø khoâng ñeám xueå, nhöng vaáp ñaâu thì laïi ñöùng leânôûñoù,toâilaïitieáptuïctheoñuoåinieàmñammeâ.Ñoái vôùi Vieät Nam, thuû coâng myõ ngheä laø ngaønh coøn tieàm naêng phaùt trieån nhieàu. Neáu ñaàu tö ñuùng vaø quaûn lyù chuaån thì doanh nghieäp aét seõ tieán leân. Töï nhaän mình coù tính caån troïng neân nhieàu khi toâi cuõng chöa maïnh daïn ñaàu tö vaø boû lôõ nhieàu cô hoäi toát. Toâi thöïc söï raát yeâu coâng vieäc cuûa mình vaø muoán phaùt trieån hôn nöõa nhöng nguoàn nhaân löïc khoâng deã tìm kieám vaø cuõng phaûi caân baèng giöõa coâng vieäc vaø gia ñình. Saép tôùi, chuùng toâi vaãn kieân trì giöõ vöõng qui moâ saûn xuaát ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø döï ñònh môû roäng sang kinh doanh maûng sôn xaây döïng. Chò Ñoã Thò Baïch Tuyeát - Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP Woodsland: “Töï haøo khi laø moät phaàn cuûa Coâng ty” Töøng laø moät ñoái taùc vôùi Woodsland, toâi ñaõ veà coâng taùc taïi coâng ty ñöôïc 10 naêm. Woodsland ñöôïc thaønh laäp töø naêm 2002 vaø laø moätdoanhnghieäpcoùuytínneântoâi kì voïng seõ phaùt trieån söï nghieäp cuûa mình taïi ñaây vaø mong muoán goùp söùcñeåcoângtyngaøycaøngphaùttrieån hôn nöõa. Cho duø coù kinh nghieäm trong ngaønh tröôùc ñoù nhöng vôùi cöông vò môùi toâi ñaõ phaûi coá gaéng hoïc hoûi raát nhieàu ñeå vöôït qua thöû thaùch cuõng nhö nhöõng giôùi haïn cuûa baûn thaân. Nhöõng naêm qua, Woodsland luoân taêng tröôûng maïnh meõ vaø ñaït ñöôïc nhieàu thaønh tích ñaùng keå. Trong boái caûnh möùc ñoä canh tranh cuõng nhö yeâu caàu cuûa thò tröôøng ngaøy caøng cao, chuùng toâi luoân coá gaéng duy trì vò theá cuûa mình vaø taïo aùp löïc ñeå hoaøn thieän mình hôn nöõa, tieáp tuïc taïo ra moâi tröôøng laøm vieäc toát nhaát, thöïc hieän ñaày ñuû caùc traùch nhieäm cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi xaõ hoäi, ñoái vôùi moâi tröôøng ... ñeå taát caû caùn boä coâng nhaân vieân ñeàu luoân töïhaøokhilaøthaønhvieâncuûacoângty.Ngoaøisaûnphaåmgoãxuaát khaåuvaøcaùcloaïivaùndaùn,vaùnphuûphimmaøcoângtyñangsaûn xuaátôûcaùcnhaømaùy,töønaêm2017,Woodslandcoùtheâm1nhaø maùysaûnxuaátcöûañeåcungcaápchothòtröôøngnoäiñòataïimieàn Baécvaøböôùcñaàuñaïtñöôïcnhieàutínhieäukhaûquan.Laøphuïnöõ laøm ôû vò trí CEO taát nhieân seõ coù nhieàu khoù khaên vaø aùp löïc hôn “phaùi maïnh”, tuy nhieân toâi cuõng thaáy laø phuï nöõ laõnh ñaïo seõ coù nhöõng ñöùc tính vaø kyõ naêng seõ trôû thaønh öu theá maø nam giôùi khoâng coù ñöôïc. Trong 2 phoù TGÑ cuûa Coâng ty thì cuõng coù 1 nöõ vaø ôû caùc vò trí caùn boä quaûn lyù saûn xuaát, cuõng coù nhieàu göông maët phuï nöõ. Coâng ty cuõng khuyeán khích chò em phuï nöõ khoâng chæ ôû caùc vò trí quaûn lyù maø caû caùc coâng vieäc nhieàu ngöôøi cho raèng chæ daønh cho nam giôùi nhö laùi xe naâng hay thôï sôn... Tyû leä nöõ giôùi trong coâng ty hieän nay laø hôn 70%.
 29. 29. 32 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI N haèmmanglaïichocaùcemnhoû vaø ngöôøi giaø coù soá phaän keùm may maén moät caùi Teát aám aùp, veïn troøn hôn, CLB Saûn Xuaát Tinh Goïn Ngaønh Goã (CLB LSS) thuoäc Hieäp hoäi Goã Bình Döông (BIFA) ñaõ toå chöùc chöông trình thieän nguyeän “Xuaân seû chia - Teát veïn troøn” taïi Maùi aám Minh Traàn (toå 1, aáp 6, xaõ Minh Long, huyeän Chôn Thaønh, tænh Bình Phöôùc) vaøo ngaøy 4/2/2018. Ñöôïc thaønh laäp naêm 2006, Maùi aám Minh Traàn ñang nuoâi döôõng hôn 40 treû trong ñoä tuoåi töø sô sinh ñeán 18 tuoåi, trong ñoù ña phaàn laø caùc em ôû ñoä tuoåi maàm non - taát caû caùc beù ñeàu laø treû moà coâi, bò boû rôi ngay töø khi sinh ra... Ngoaøi ra, maùi aám cuõng ñang chaêm lo cho 14 cuï TrongkhuoânkhoåHoäichôïVIFAEXPO2018,Hoäithaûo “Phaùttrieånthòtröôøngtoaøncaàuchocaùcsaûnphaåmtöø goã”seõñöôïcdieãnravaøoluùc13giôø30,ngaøy7/3/2018, taïi Phoøng Sunflower A - Taàng 3, Trung taâm hoäi nghò SECC - 799 Nguyeãn Vaên Linh, quaän 7, TP.HCM. Hoäi thaûo vinh döï coù söï tham gia cuûa oâng Helmut Merkel - Toång bieân taäp Taïp chí MÖBELMARKT (Ñöùc). Tham gia söï kieän naøy, oâng mang ñeán tham luaän “Thò tröôøng vaø keânh phaân phoái ngaønh haøng goã vaø noäi thaáttaïiÑöùcvaøchaâuAÂu.OÂngBjörnHenseler,chuyeân giacuûaTaäpñoaønSchuler(HOMAGGroup)cuõngchia seû “Xu höôùng môùi trong vieäc söû duïng goã kyõ thuaät vaø öùng duïng treân maùy”. Cuøng vôùi ñoù, laø chuyeân gia ngaønh goã cuûa Chöông trình Hoã trôï xuùc tieán nhaäp khaåu Thuïy Syõ (SIPPO) - Baø Juliane Lemcke. Ñaïi dieän SIPPO seõ chia seû thoâng tin thò tröôøng quoác teá daønh cho ngaønh goã Vieät Nam. Doanh nghieäp ngaønh goã, khaùch tham quan hoäi chôï... coù theå tham gia söï kieän ñaëc bieät naøy. Thoâng tin lieân heä: Ms. Ngoïc Hieáu - 0944 736 530; Ms. Linh - 0908781985. N.H Baát keå laø ngaên keùo, tuû beáp treo töôøng, tuû beáp döôùi hay tuû beáp goùc, ngöôøi duøng luoân muoán caùc tuû beáp cuûa nhaø mình phaûi thaät deã môû vaø ñoùng laïithaäteâmvaøkhoâng maát nhieàu söùc. Nhaø saûn xuaát phuï kieän Blum ñaõ phaùt trieån heä thoáng phuï kieän vaø caùc coâng ngheä chuyeån ñoäng phuø hôïp vôùi töøng tuû moät. Blum luoân choïn ra caùc xu höôùng môùi nhaát töø chaâu AÂu, nhö laø xu höôùng tuû beáp khoâng tay naém vaø phaùt trieån caùc coâng ngheä ñaëc bieät duøng ñieän hoaëc duøng cô ñeå caùc khoâng gian soáng, khoâng chæ rieâng nhaø beáp, trôû neân thaät hieän ñaïi, caûi tieán. Thamkhaûocaùccoângngheämôùinhaáttaïi:BlumLifestyle Showroom, soá 3 Voõ Vaên Taàn, P.6, Q.3, TP.HCM. T.H giaø neo ñôn, taøn taät, bò boû rôi, maéc caùc beänh hieåm ngheøo. Ñaây laø laàn thöù 3, CLB LSS trôû laïi vôùi Maùi aám Minh Traàn. Nhìn thaáy caùc em khoâng coøn ruït reø, sôï haõi vôùi ngöôøi laï nhö laàn ñaàu tieân CLB LSS gheù ñeán vaøo thaùng 5/2016, moïi ngöôøi trong ñoaøn ai cuõng caûm thaáy nieàm haïnh phuùc ngaäp traøn. Ñoaøn cuõng raát may maén khi ñöôïc Sö thaày Truï trì môøi duøng böõa tieäc taát nieân ñaïm baïc cuûa maùi aám, taëng moãi ngöôøi moät quyeån saùch “Haïnh phuùc Minh Traàn” do chính thaày vieát thay cho lôøi caûm ôn. Trong thôøi ñieåm caùc doanh nghieäpngaønhgoãvaøphuïtrôïngaønh goã ñang taát baät taêng ca saûn xuaát ñeå baét kòp tieán ñoä caùc ñôn haøng tröôùc dòp Teát Maäu Tuaát, thì vieäc daønh thôøi gian ñeå hoaøn thieän nhöõng caùi gheá, caùi baøn, chieác giöôøng... cho chöông trình thieän nguyeän naøy laø moät ñieàu thöïc söï ñaùng quyù, ñaùng traân troïng hôn taát caû. Mong raèng caùc em nhoû taïi Maùi aám Minh Traàn seõ luoân giöõ ñöôïc nuï cöôøi treân moâi, tieáp tuïc con ñöôøng hoïc taäp, ñöôïc soáng bình yeân, vui chôi vaø coù cô hoäi ñeo ñuoåi mô öôùc cho töông lai cuûa mình. Chöông trình töø thieän “Xuaân seû chia - Teát veïn troøn” ñaõ kheùp laïi thaønh coâng toát ñeïp, xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh vaø saâu saéc tôùi caùc maïnh thöôøng quaân, caùc nhaø haûo taâm ñaõ luoân ñoàng haønh cuøng CLB LSS. KIMAÙNH “Xuânsẻchia-Tếtvẹntròn” Hộithảo “Pháttriển thịtrường toàn cầu cho các sản phẩm từ gỗ” Xuhướngtủbếpvàtủ nộithấtkhôngtaynắm
 30. 30. COÂNG TY COÅ PHAÀN KYÕ NGHEÄ GOÃ LONG VIEÄT BOÄ PHAÄN KINH DOANH: Ñieän thoaïi: 0274 3740 300 | Fax: 0274 3778 449 Ms Hueä: 098 114 9016 - Tröôûng phoøng - Email: kimhue@veneerlongviet.com Ms Taâm: 098 114 9017 - Phoù phoøng - Email: phuongtam@veneerlongviet.com Ms Duyeân: 0907 519 668 - Phoù phoøng - Email: nguyenduyen@veneerlongviet.com v Máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại chuyên dùng: Innovator, Kupper, Cremona, Fisher Rucker,... v 500 Cán bộ công nhân viên lành nghề với trên 13 năm kinh nghiệm v Đội ngũ QC với 20 người kiểm kỹ từng chi tiết sản phẩm v Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 v Phương pháp quản lý đơn hàng và đặt hàng khoa học qua email, fax và các phần mềm quản lý khác v Thời gian giao hàng nhanh chóng (trong vòng 7 ngày) v Giá cả hợp lý, không cao hơn chi phí tự dán của Quý khách v Veneer tự nhiên v Veneer nhân tạo v Ván nền MDF. PB, Plywood, Gỗ ghép luôn có sẵn v Cắt quy cách bằng máy CNC Panel Saw v Dán phủ bề mặt bằng Veneer, Melamine, laminate, PVC v Ghép hoa văn và nối finger theo chiều dài đơn đặt hàng v Cắt tinh, cặp mặt, cặp bạ v Dán cạnh, dán cạnh cong, hoàn chỉnh chi tiết v Dán ép chân không Veneer, PVC biên dạng cong, lồi lõm. KHI BẠN CẦN VENEER, HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG: Email: sales@veneerlongviet.comwww.veneerlongviet.com
 31. 31. Ms Duyeân: 0907 519 668 - Phoù phoøng - Email: nguyenduyen@veneerlongviet.com Ms Taâm: 098 114 9017 - Phoù phoøng - Email: phuongtam@veneerlongviet.com Ms Hueä: 098 114 9016 - Tröôûng phoøng - Email: kimhue@veneerlongviet.com MOÄT VAØI MAÃU VENEER TIEÂU BIEÅU BOÄ PHAÄN KINH DOANH: Ñieän thoaïi: 0251 513 936 | Fax: 0251 513 938 Mr Phaùp: 0981417286 - Phoù Toång Giaùm Ñoác - Email: lethanhphap@gmail.com Mr Tín : 0981177066 - Tröôûng Phoøng Kinh Doanh - Email: pttin@pblongviet.com Ms Lieân: 0981176258 - Nhaân Vieân Kinh Doanh - Tieáng Hoa - Email: cnlien@pblongviet.com v Chuyên sản xuất ván PB CARB-P2, ván PB E2 độ dày từ 9mm đến 25mm, khổ 1520x2440 và 1220x2440, dán phủ Melamine v Dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động hóa đạt sản lượng 80,00m3 /năm Địa chỉ: Đường số 3, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai v Dây chuyền sản xuất Melamine hiện đại đạt công suất 600 tấm/8h v Hơn 200 màu Melamine có sẵn từ màu trơn như đen, trắng, xám cho đến các màu vân gỗ như Oak, Ash, Maple, Beech, Acacia,... v Mẫu mã đa dạng, chất lượng cao với tiêu chí “Bền - Đẹp - Giá cả cạnh tranh” Gheùp hình 3D LV-EV 02 OAK Crown CutLV-NV 01 White Oak Crown Cut Phun bieân caïnh troøn Melamine EÙp chaân khoâng Email: sales@pblongviet.comwww.pblongviet.com CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÁN PB LONG VIỆT
 32. 32. 36 XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI K eå töø naêm 2010 ñeán nay, kim ngaïch xuaát khaåu goã vaø saûn phaåm goã cuûa Vieät Nam ñaõ ñaït möùc taêng tröôûng bình quaân 13%, töø 3,4 tyû USD vaøo naêm 2010 leân 8 tyû USD naêm 2017. Caû nöôùc hieän coù khoaûng 4.500 doanh nghieäp (DN) cheábieángoã,khuvöïctönhaânchieám 95%. Trong ñoù, DN FDI khoaûng 600, tröïc tieáp xuaát khaåu khoaûng 1.500 DN. Beân caïnh ñoù, caùc laøng ngheà thuû coâng myõ ngheà nhö Ñoàng Kî, LaXuyeân,HöõuBaèng,LieânHaø...cuõng ñoùnggoùpñeåtaïorahôn300.000vieäc laøm, vôùi haøng trieäu lao ñoäng noâng thoân mieàn nuùi tham gia troàng röøng nguyeân lieäu ñaõ goùp phaàn oån ñònh an sinh xaõ hoäi. TÍN HIEÄU VUI TÖØ CHIEÁN LÖÔÏC BEÀN VÖÕNG Naêm 2017, cuøng vôùi vieäc chuù troïngmôûroängñaàutö,ñoåimôùicoâng ngheä maùy moùc thieát bò ñeå naâng cao naêngsuaátlaoñoäng,DNcheábieángoã coønmaïnhdaïnöùngduïngcoângngheä thoâng tin (CNTT) ñeå gia taêng naêng löïc quaïn trò cuõng nhö caïnh tranh. Nhöõng caùi teân nhö Laâm Vieät, Minh Phaùt, Long Vieät... ñang trôû thaønh ñieåm saùng trong coâng taùc naâng cao naêng löïc cuûa DN trong ngaønh. Beâncaïnhñoù,ngaønhgoãVieätNam coønnoåileâncaùcmoâhìnhlieânkeátgiöõa DN cheá bieán vôùi ngöôøi troàng röøng nguyeân lieäu nhö Woodland Haø Noäi, Coâng ty CP laâm saûn Nam Ñònh lieân keát vôùi caùc hoä troàng röøng ôû caùc tænh Yeân Baùi, Tuyeân Quang, Hoøa Bình, hoã trôï caùc nhoùm hoä coù ñöôïc chöùng chæ quaûn lyù röøng beàn vöõng. ÔÛ mieàn Nam laø moâ hình cuûa Coâng ty THNH Scansia Pacific, ñaàu tö daây chuyeàn cöa xeû, cheá bieán thaønh phoâi taïi vuøngnguyeânlieäuQuaûngTròvaøThöøa Thieân-Hueá,taênggiaùtrògiataêngcho caùc hoä troàng röøng... Tröôùc nhöõng qui ñònh veà goã hôïp phaùp cuûa Hoa Kyø, EU, UÙc, Nhaät Baûn vaø Haøn Quoác, caùc Hieäp hoäi ñaõ phaùt ñoäng phoøng traøo “Noùi khoâng vôùi goã baát hôïp phaùp”. DN ñaõ coù yù thöùc hôn veà vieäc xaây döïng heä thoáng traùch nhieäm giaûi trình nguoàn goác goã trong DN vaø toaøn chuoãi cung öùng. Tính ñeán cuoái naêm 2017, Vieät Nam coù ñeán 732 DN coù chöùng nhaän chuoãi haønh trình saûn phaåm (heä thoáng kieåm soaùt ñeå truy suaát nguoàn goác goã hôïp phaùp trong chuoãi cung) ñöôïc toå chöùc FSC quoác teá caáp chöùng nhaän (CoC/ FSC), ñöùng ñaàu khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Chöa keå, hieän nay Vieät Nam coù 31 DN/ñôn vò ñaõ ñöôïc caáp chöùng chæ quaûn trò röøng beàn vöõng cuûa FSC (FSC/FM)vôùitoångdieäntích232.000 ha,trongñoù125.000haröøngtroàng. GIAÛI BAØI TOAÙN NGUYEÂN LIEÄU Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi, DN cheá bieán goã Vieät Nam vaãn phaûi ñoái dieänvôùitìnhhìnhcungöùngnguyeân lieäuvaãnheátsöùckhoùkhaên,khoângchæ caïnh tranh veà nguoàn cung maø coøn veà giaù caû nguyeân lieäu. Thieáu nguyeân lieäu, DN trong ngaønh coøn phaûi ñoái maët vôùi vôùi söï caïnh tranh gay gaét huùt nguyeân lieäu cuûa caùc thöông nhaân nöôùc ngoaøi, OÂng Nguyeãn Xuaân Cöôøng, Boä tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân: Ngànhgỗcóquyềntựhào Caùn moác 8 tyû USD, taêng 10,2%, veà ñích tröôùc 3 naêm so vôùi chæ tieâu ñeà ra, naêm 2018 laø naêm baûn leà, coù yù nghóa quan troïng trong vieäc tieán ñeán muïc tieâu ñaït 4 tyû USD tieâu thuï noäi ñòa vaø 10 tyû USD xuaát khaåu goã vaøo naêm 2020 cuûa ngaønh cheá bieán goã vaø thuû coâng myõ ngheä Vieät Nam.
 33. 33. 37 laøm cho giaù caû veà nguyeân lieäu bieán ñoäng khoù löôøng theo chieàu höôùng taêng cao, coù khi taêng ñoät bieán aûnh höôûng raát lôùn ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc DN. Ñoù chính laø lyù do khieán nhieämvuïlôùnnhaátcuûangaønhtrong thôøi gian tôùi laø taäp trung trieån khai Luaät Laâm nghieäp. Ñoàng thôøi, ñaåy maïnh vieäc troàng röøng nguyeân lieäu goã lôùn, öùng duïng tieán boä khoa hoïc coâng ngheä vaøo saûn xuaát, töø taïo gioáng, troàng, chaêm soùc röøng ñeán coâng ngheä cheá bieán nhaèm naâng cao naêng suaát, giaù trò röøng troàng, ñaùp öùng nguyeân lieäu ngaøy caøng taêng cuûa ngaønh cheá bieán goã cho tieâu duøng trong nöôùc vaø cho xuaát khaåu. Nhieäm vuï naêm 2018, caû nöôùc seõ troàng 195.000 ha röøng, chuyeån hoùa 15.000 ha röøng troàng hieän coù sangkinhdoanhnguyeânlieäugoãlôùn. Thôøi gian tôùi, caùc cô quan quaûn lyù seõ raø soaùt vaø ban haønh caùc chính saùchñaëcbieätñeåcaùcDNcoùtheånhaän ñaát troàng röøng. Ñaåy nhanh tieán ñoä saép xeáp, ñoåi môùi vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty laâm nghieäp theo Nghò ñònh cuûa Chính phuû veà saép xeáp, ñoåi môùi vaø phaùt trieån, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoängcuûacoângtynoâng,laâmnghieäp. Ñoàng thôøi, tieáp tuïc nhaân roäng caùc moâ hình lieân keát thaønh coâng giöõa ngöôøi troàng röøng vaø DN cheá bieán goã ñeå vöøa ñaûm baûo nguoàn goác goã hôïp phaùp trong nöôùc, vöøa taêng giaù trò gia taêng, giaûm chi phí giaù thaønh chosaûnphaåmquañoùnaângcaotính Thôøi gian tôùi, caùc cô quan quaûn lyù seõ raø soaùt vaø ban haønh caùc chính saùch ñaëc bieät ñeå caùc DN coù theå nhaän ñaát troàng röøng. Ñaåy nhanh tieán ñoä saép xeáp, ñoåi môùi vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty laâm nghieäp theo Nghò ñònh cuûa Chính phuû veà saép xeáp, ñoåi môùi vaø phaùt trieån, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty noâng, laâm nghieäp. caïnh tranh cho goã vaø saûn phaåm goã Vieät Nam. THUÙC ÑAÅY MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH Duø coâng taùc xuaát khaåu ñang raát toát nhöng ngaønh goã Vieät Nam caàn tieáp tuïc phaùt huy söùc maïnh ñeå tieáp caän nhöõng cô hoäi toát hôn, chuû ñoäng khai thoâng thò tröôøng thöông maïi quoác teá. Tröôùc maét, chuùng ta seõ hoaøn thaønh vieäc kyù keát Hieäp ñònh VPA/FLEGT, chuû ñoäng hôïp taùc thöông maïi, hôïp taùc quoác teá vôùi Nga, UÙc vaø Haøn Quoác. Khaû naêng thu huùtnguoànvoánODAvaøFDItöøChính phuû, toå chöùc phi Chính phuû vaø caùc toå chöùc quoác teá thoâng qua caùc hieäp ñònh, chöông trình, döï aùn quoác teá cuûa ngaønh goã laø raát cao. Boä seõ chuù yù söû duïng hieäu quaû nguoàn voán xuùc tieán thöông maïi cho maët haøng goã. Tröôùc maét, haøng naêm hoã trôï caùc Hieäp hoäi goã toå chöùc thaønh coâng caùc hoäi chôï trong nöôùc nhö VIFA EXPO vaø VIFA HOME. Boä phoái hôïp vôùi caùc Hieäp hoäi, caùc toå chöùc quoác teá seõ thöôøng xuyeân caäp nhaät thoâng tin, ñaùnh giaù, theo doõi caùcthòtröôøngtroïngñieåm,tieánhaønh nghieâncöùu,ñaùnhgiaùtieàmnaêngcaùc thòtröôøngmôùi.Ñoàngthôøi,xaâydöïng chöông trình tuyeân truyeàn, quaûng baù cho maët haøng laâm saûn treân phöôngtieänthoângtinñaïichuùngvaø caùc dieãn ñaøn quoác teá. Taát caû, nhaèm tieáptuïcthuùcñaåymoâitröôøngñaàutö kinhdoanh,hoãtrôïphaùttrieånDNcheá bieán goã hôn nöõa. Vôùi quyeát taâm cao cuûa ngaønh laâmnghieäpnoùichungvaøngaønhcheá bieán goã noùi rieâng, chuùng ta hoaøn toaøn coù theå tin töôûng raèng nhöõng muïc tieâu, gaàn nhaát laø 9 tyû USDS trong2018seõñaïtñöôïc.Quantroïng hôn laø chuùng ta coù quyeàn töï haøo laø ngaønh saûn xuaát beàn vöõng baèng nguoàn nguyeân lieäu hôïp phaùp. N.K ghi
 34. 34. 38 TRADE PROMOTION S ince 2010, Vietnam’s wood and wooden products export turnover has grown at an average annual rate of 13%, from $3.4billion in 2010 to $8billion in 2017. Vietnam now has 4,500 wood working enterprises, the private sector accounting for 95%. Of which, there are about 600 FDI enterprisesand1,500directlyexport enterprises. In addition, handicraft villages such as Dong Ky, La Xuyen, Huu Bang, Lien Ha ...etc. have also contributed to create more than 300,000 jobs with millions of rural workersinplantingmaterialforests, which helps stabilize social security. POSITIVE SIGNAL FROM SUSTAINABLE STRATEGY In 2017, the wood working enterprises not only focus on expanding investment, upgrading their machines to improve productivity, but also apply information technology (IT) to enhance capacity management as well as competitiveness. Lam Viet, Minh Phat, Long Viet are the typical enterprises, which are considered as the bright spots in improving their skills. In addition, Vietnamese woodworking industry has developed cooperative models between the wood working enterprises and the raw material planters, such as Woodland Hanoi, Nam Dinh Forest Products Joint Stock Company and households based plantation forestry in Yen Bai , Tuyen Quang and Hoa Binh provinces, and has supported those groups of households to get sustainable forest management certificate. The model of THC Scansia Pacific in Southern Vietnam, investing in sawmilling and making casts at the material areas of Quang Tri and Thua Thien Hue, has increased the value added to these households. Followingtheregulationsabout legaltimbersourcesfromtheUnited States, the EU, Australia, Japan and South Korea, the Associations launched the campaign "Say no to illegal timber." Enterprises are more aware of building a system of accountability wood origin in the enterprises and the whole supply chain. To the end of 2017, Vietnam had 732 enterprises which obtained the Chain of Custody certificate (legacy access control systems in the supply chain) by the International FSC (CoC / FSC). ), on the leading country of Southeast Asia. In addition, 31 enterprises have been granted FSC sustainable forest management certificate (FSC / FM) with a total area of 232,000 ha, of which 125,000 ha of reforestation. SOLVING THE PROBLEM OF RAW MATERIALS Besides advantages, VN’s woodworking enterprises are still facing with the difficulties of raw materials in both looking for sources and dealing with the price. Due to the lack of raw materials, enterprises in the industry also managewiththefiercecompetition with foreign traders to extract raw materials. That leads to the fluctuations of raw materials cost. These risings, even, greatly affect to the enterprise operation. As the result, the main duty of the sector inthecomingtimeisimplementing the Forest Law. Furthermore, planting of large timber material forests, applying scientific and Minister of Agriculture and Rural Development Nguyen Xuan Cuong: Thewoodworkingindustry hastherighttobeproud Earning $8billion, up 10.2%, reaching 3 years ahead of the set target, 2018 is the hinge year, which has a significant milestone in achieving the target of $4billion in domestic consumption and $10billion in wood exports by 2020 in Vietnamese wood working and handicraft sector.
 35. 35. 39 technological advances in production,frombreeding,planting and tending forests to processing technologies, will accelerate the productivity in order to meet the increasing demand of raw material for domestic consumption and export. For the 2018 target, the country will plant 195,000 hectares of forest and transform the existing 15,000 hectares forest into large wood materials. In the coming time, the management agencies will review and issue special policies allowing enterprises to receive land for afforestation. It is necessary to speed up the reorganization, renovation and improvement of theoperationofforestrycompanies according to the Government's Decree. Meanwhile, expanding successful cooperative models between forest planters and the woodworking enterprises both ensure the legal origin of timber in the country, raise the value, decrease the product cost, and improve the competitiveness of wood and wooden products in Vietnam. PROMOTING THE BUSINESS ENVIRONMENT Althoughtheexportisinpositive status, Vietnam's wood industry should continue to promote the strength to reach better opportunities and actively open the international trade market. In theshortterm,wewillcompletethe VPA / FLEGT Agreement to actively cooperate with Russia, Australia and South Korea in international trade. The ability to attract ODA andFDIfromtheGovernment,non- governmental organizations and internationalorganizationsthrough internationalagreements,programs and projects of the timber industry is potential. The Ministry will align with effectivelyusingthetradepromotion funds for wooden products. Inthemeantime,theAssociation of Wooden Fairs will be supported in organizing successfully domestic fairs such as VIFA EXPO and VIFA HOME. The Ministry will coordinate with the international associations and organizations to regularly update information, evaluate and monitor primarily markets, conduct research and assess the new potential markets. At the same time, The Ministry also focuses on developing propaganda and promoting programs for forestry products on the mass media and internationalforums.Thosepolicies aimtofurtherpromotethebusiness and investment environment and support the development of wood working enterprises. Wefullybelievethatthetargetof earning $9billion is easy to achieve in 2018 with the determination of theforestrysectoringeneralandthe woodworkingindustryinparticular. It is more important that we have the right to be proud of being a sustainableindustrywithalegalraw material source. In the coming time, the management agencies will review and issue special policies so that enterprises can receive land for afforestation. It is necessary to speed up the reorganization, renovation and improvement of the operation of forestry companies according to the Government's Decree.
 36. 36. 40 XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI D ieãnratöøngaøy7ñeán10/3/2018 taïi Trung taâm Hoäi chôï vaø Trieån laõm Saøi Goøn (SECC), 799 ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh, quaän 7, TP.HCM, Hoäi chôï Quoác teá ñoà goã vaø Myõ ngheä xuaát khaåu Vieät Nam (VIFA -EXPO2018)laøhoäichôïthöôøngnieân lôùn nhaát cuûa ngaønh, do Sôû Coâng Thöông TP.HCM phoái hôïp vôùi Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) cuøng Coâng ty CP thuû coâng myõ ngheä Goã Lieân Minh (HAWA Corporation) thöïc hieän. TAÊNG VEÀ LÖÔÏNG Thoâng tin töø ban toå chöùc cho bieát, VIFA - EXPO 2018 taêng aán töôïng veà quy moâ laãn chaát löôïng haøng hoùa tham gia trieån laõm. 450 doanh nhieäp (DN) tham döï hoäi chôï tröng baøy gaàn 1.980 gian haøng, vôùi toång dieän tích 30.000m2 , taêng 29% sovôùinaêm2017,laømneânboämaëtaán töôïng cho söï kieän xuùc tieán thöông maïi lôùn nhaát ngaønh goã Vieät Nam. OÂng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù chuû tòch thöôøng tröïc HAWA cho bieát, khoâng gian hoäi chôï naêm nay ñöôïc thieát keá aán töôïng vaø khoa hoïc, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho DN mua haøng deã daøng tìm ñöôïc caùc saûn phaåm döï kieán, vôùi giaù caû caïnh tranh. Naêm nay, löôïng DN nöôùc ngoaøi ñaêng kyù tham gia hoäi chôï taêng nhieàu hôn so vôùi cuøng kyø naêm 2017. Caùc DN naøy ñeán töø caùc quoác gia vaø vuøng laõnh thoå coù tieàm löïc ngaønh goã vaø coâng nghieäpphuïtrôïkhaùlôùnnhö:Myõ,UÙc, Nga, Canada, YÙ, Ñan Maïch, Ireland, Lieân hieäp Vöông quoác Anh vaø Baéc Ireland, New Zealand, Trung Quoác, Singapore, Haøn Quoác, Malaysia, Indonesia... Khoâng chæ höôùng ñeán DN nhaäp khaåu caùc saûn phaåm goã, VIFA - EXPO 2018 cuõng laø nôi khaùch tham quan trong nöôùc coù theå mua saém tröïc tieáp. Bôûi, trong 4 ngaøy dieãn ra hoäi chôï, DN mang ñeán haøng ngaøn maët haøng môùi, hieän ñaïi, ña daïng vôùi nhöõngthieátkeámôùinhaátvaøcaùcdòch vuï hoã trôï. “Hoäi chôï toïa laïc taïi vò trí ñaéc ñòa vuøng Ñoâng Nam AÙ, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc DN, caù nhaân trong vieäc di chuyeån ñeán caùc tænh laân caän mua haøng hay gheù thaêm VIFA - EXPO 2018: VIFA - EXPO ñang ñöôïc xem laø saân chôi "cung vaø caàu" ñoà goã, nhaèm thuùc ñaåy quaù trình thöông maïi cuûa caùc nhaø saûn xuaát. Trong naêm 2018, nhu caàu tieâu thuï ñoà noäi thaát treân toaøn theá giôùi tieáp tuïc taêng. Caùc chuyeân gia ñaùnh giaù, chæ caàn doanh nhieäp ñaàu tö baøi baûn, khaû naêng böùt phaù veà maët doanh thu trong thôøi gian tôùi seõ khaù cao. NAMKHUEÂ Khai hội đón vận Trong khuoân khoå dieãn ra VIFA - EXPO 2018, HAWA cuõng coù chöông trình veà muøa giaûi thöù 15 cuûa Cuoäc thi thieát keá maãu trang trí noäi thaát goã Hoa Mai vaø Top 8 taùc phaåm ñoaït giaûi seõ ñöôïc tröng baøy taïi khoâng gian trieån laõm cuûa giaûi Hoa Mai taïi hoäi chôï. Nhöõng taùc phaåm phaûn aùnh ñöôïc söï saùng taïo vaø phaù caùch cuûa nhöõng sinh vieân, nhaø thieát keá treû, ñang töøng böôùc khaúng ñònh mình treân con ñöôøng thieát keá saûn phaåm.
 37. 37. 41 nhaø xöôûng ôû Bình Döông, Ñoàng Nai, Long An... vì chæ maát khoaûng töø 1 ñeán 2 giôø laùi xe. Beân caïnh ñoù, töø ñaây cuõng khaù thuaän lôïi cho vieäc ñi ñeán caùc nöôùc laân caän taïi ASEAN chæ maátkhoaûng1giôø30phuùt-3giôøbay nhö Thaùi Lan, Singapore, Malaysia, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vì nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi treân maø VIFA - EXPO Thoáng keâ töø Toång cuïc Haûi quan Vieät Nam, giaù trò xuaát khaåu goã, saûn phaåm goã vaø laâm saûn ngoaøi goã naêm 2017 ñaït khoaûng 8 tyû USD. Rieâng saûn phaåm goã ñaït 7,66 tyû USD, taêng 10,2% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Döï baùo naêm 2018, kim ngaïch xuaát khaåu goã, saûn phaåm goã vaø laâm saûn ngoaøi goã cuûa Vieät Nam ñaït khoaûng 9 tyû USD. Rieâng goã, saûn phaåm goã ñaït 8,66 tyû USD. Goã vaø saûn phaåm goã ñaõ trôû thaønh ngaønh haøng coù kim ngaïch xuaát khaåu ñöùng thöù 6 cuûa Vieät Nam, chieám 6% thò phaàn theá giôùi, ñöùng ñaàu trong khoái ASEAN, thöù hai chaâu AÙ vaø thöù 5 theá giôùi. ñaõ ñöôïc xem laø saân chôi “cung vaø caàu” ñoà goã cuûa Vieät Nam nhieàu naêm qua, nhaèm thuùc ñaåy quaù trình thöông maïi cuûa caùc nhaø saûn xuaát”, oâng Haïnh töï haøo. ÑAÀU TÖ NGHIEÂM TUÙC Thoáng keâ töø nhöõng ñaêng kyù tham gia cuûa khaùch quoác teá cho thaáy, löôïng khaùch tham quan VIFA -EXPO2018ñeántöøhôn79quoácgia vaø vuøng laõnh thoå. Ñeå ñaït ñöôïc ñoä phuû toát nhö theá, hoaït ñoäng quaûng baù - xuùc tieán thöông maïi cuûa VIFA - EXPO ñaõ phaûi ñaàu tö nghieâm tuùc vaø coù chieán löôïc ngay töø nhöõng ngaøy keát thuùc VIFA - EXPO laàn thöù 10. Ñaïi dieän HAWA Corp cho bieát, naêm nay ban toå chöùc taêng 15% chi phí quaûng baù trong laãn ngoaøi nöôùc. Cuï theå, thoâng tin veà VIFA - EXPO 2018 ñaõ xuaát hieän treân caùc baùo, taïp chí chuyeân ngaønh goã taïi caùc thò tröôøng xuaátkhaåulôùnnhö:HoaKyø(Furniture Today vaø Furniture World), Ñöùc (Moebel Markt), YÙ (World Furniture - CSIL),Anh(FurnitureNewsvaøInterior Monthly),Nga(MebelnyBiznes),Phaùp (LeCourrierduMeubleetdel'Habitat), AÁn Ñoä (TradeIndia.com vaø 10times. com), UÙc (Furnishing International), Nhaät Baûn (Home Living), Singapore (Furniture & Furnishing), Haøn Quoác (GaGu) cuøng nhieàu website hoäi chôï coù uy tín. Trong nöôùc, hình aûnh veà VIFA - EXPO 2018 tieáp tuïc ñöôïc quaûng baù taïi ga ñeán quoác teá - saân bay Taân Sôn Nhaát ñeå taát caû caùc khaùch quoác teá bieát veà hoäi chôï vaø nhöõng baùo chí chuyeânngaønhtrongnöôùc.Ngoaøira, ban toå chöùc coøn hôïp taùc vôùi nhöõng ñôn vò xuaát baûn nieân giaùm ngaønh goã, hoäi chôï ñoà goã quoác teá taïi Myõ, Malaysia, Trung Quoác, Haøn Quoác... vaø hôn 75 thöông vuï Vieät Nam taïi caùc quoác gia vaø vuøng laõnh thoå ñeå giôùi thieäu VIFA - EXPO 2018. Ñoàng thôøi, phoái hôïp quaûng baù online thoâng qua maïng internet vaø gôûi E-Newsletterñeánkhaùchhaøngnhieàu quoácgiatreântheágiôùi.“Chuùngtoâicoá gaéng ñeå thu huùt toái ña khaùch quoác teá tham quan hoäi chôï, taïo ñieàu kieän cho DN trong nöôùc coù theå coù theâm cô hoäi ñöa saûn phaåm goã Vieät Nam ñi xa hôn nöõa”, oâng Haïnh chia seû. AÛnh:VIFA AÛnh:VIFA

×