Luận văn tốt nghiệp

1,367 views

Published on

Luận văn tốt nghiệp

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luận văn tốt nghiệp

 1. 1. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Lêi më ®Çu HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ níc ta, dÖt may lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch cña Nhµ níc. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng. Trong ngµnh dÖt may ë ViÖt Nam, C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng dÖt may. Tríc ®©y, C«ng ty thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, trong h¬n 45 n¨m ph¸t triÓn C«ng ty ®· cã nhiÒu ®ãng gãp trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. C«ng ty ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ níc tÆng thëng nhiÒu hu©n ch¬ng cao quý v× c¸c thµnh tÝch cña m×nh. N¨m 2003, C«ng ty ®îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé c«ng nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng cao nh ngµy nay, mét mÆt C«ng ty ®· ®Çu t thay ®æi c«ng nghÖ ngay tõ nh÷ng n¨m 80, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l- îng s¶n phÈm. MÆt kh¸c, C«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét ph¸t triÓn. Bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng ty hiÖn nay ®· ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶, gióp qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt, ®ång thêi cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ban gi¸m ®èc. §©y còng lµ mét thµnh c«ng cña C«ng ty may Th¨ng Long. ChÝnh v× vËy, em ®· chän C«ng ty Líp KÕ To¸n K33
 2. 2. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng lµm n¬i ®Ó nghiªn cøu, n¾m v÷ng c¸ch thøc thùc hµnh kÕ to¸n trong thùc tÕ. Em ®· chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May Th¨ng Long lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp gåm ba phÇn: PhÇn I : Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long. PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty may Th¨ng Long. PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®iÒu kiÖn thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy kh«ng tr¸nh khái cã mét sè thiÕu sãt, mong nhËn ®îc ý kiÕn ph¶n håi, ®ãng gãp vµ bæ sung cña nh÷ng ngêi quan t©m ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy cã thÓ hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Tr¬ng Anh Dòng trong bé m«n kÕ to¸n-trêng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n cïng c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy! Líp KÕ To¸n K33
 3. 3. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2005 Sinh viªn NguyÔn ChÝ H- ng Líp KÕ To¸n K33
 4. 4. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng PhÇn I Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long I/ Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty: 1.Qu¸ tr×nh thµnh lËp Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Tªn thêng gäi: C«ng ty may Th¨ng Long Tªn giao dÞch Thanglong garment joint stock tiÕng anh: company Tªn viÕt t¾t: Thaloga Trô së chÝnh: 250 Minh Khai, quËn Hai Bµ Trng, §iÖn tho¹i: Hµ Néi E-Mail: (84-4) 8623372 Web : Fax: (84-4) 8623374 thaloga@fpt.vn www.thaloga.com.vn C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long, tiÒn th©n lµ c«ng ty may Th¨ng Long thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp vµo ngµy 08/05/1958 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th¬ng. Khi míi thµnh lËp C«ng ty mang tªn C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu, thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm, ®ãng t¹i sè nhµ 15 phè Cao B¸ Qu¸t- Hµ Néi. Ban ®Çu, C«ng ty cã kho¶ng 2000 c«ng nh©n vµ 1700 m¸y may c«ng nghiÖp. MÆc dï trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng c«ng ty gÆp rÊt Líp KÕ To¸n K33
 5. 5. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng nhiÒu khã kh¨n nh mÆt b»ng s¶n xuÊt ph©n t¸n, c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü thuËt cßn thÊp, nhng c«ng ty ®· hoµn thµnh vµ vît møc kÕ ho¹ch do nhµ níc giao. §Õn ngµy 15/12/1958 C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m víi tæng s¶n lîng lµ 391.129 s¶n phÈm ®¹t 112,8% chØ tiªu. §Õn n¨m 1959 kÕ ho¹ch C«ng ty ®îc giao t¨ng gÊp 3 lÇn n¨m 1958 nhng C«ng ty vÉn hoµn thµnh vµ ®¹t 102% kÕ ho¹ch. Trong nh÷ng n¨m nµy C«ng ty ®· më réng mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi nh Liªn X«, §øc, M«ng Cæ, TiÖp Kh¾c. Bíc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt (1961- 1965) C«ng ty ®· cã mét sè thay ®æi lín. Vµo th¸ng 7 n¨m 1961, C«ng ty chuyÓn ®Þa ®iÓm lµm viÖc vÒ 250 phè Minh Khai, thuéc khu phè Hai Bµ Trng nay lµ quËn Hai Bµ Trng, lµ trô së chÝnh cña c«ng ty ngµy nay. §Þa ®iÓm míi cã nhiÒu thuËn lîi, mÆt b»ng réng r·i, tæ chøc s¶n xuÊt æn ®Þnh. C¸c bé phËn ph©n t¸n tríc, nay ®· thèng nhÊt thµnh mét mèi, t¹o thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn kh¸ hoµn chØnh tõ kh©u nguyªn liÖu, c¾t, may, lµ, ®ãng gãi. Ngµy 31/8/1965 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th- ¬ng c«ng ty cã sù thay ®æi lín vÒ mÆt tæ chøc nh: t¸ch bé phËn gia c«ng thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®éc lËp, víi tªn gäi C«ng ty gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu; cßn C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®æi thµnh XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu; Ban chñ nhiÖm ®æi thµnh Ban gi¸m ®èc. Líp KÕ To¸n K33
 6. 6. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Vµo nh÷ng n¨m chiÕn tranh chèng Mü, C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh c«ng ty ®· ph¶i 4 lÇn ®æi tªn, 4 lÇn thay ®æi ®Þa ®iÓm, 5 lÇn thay ®æi c¸c c¸n bé chñ chèt nhng C«ng ty vÉn v÷ng bíc tiÕn lªn thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø hai. Trong c¸c n¨m 1976-1980, C«ng ty ®· tËp trung vµo mét sè ho¹t ®éng chÝnh nh: triÓn khai thùc hiÖn lµ ®¬n vÞ thÝ ®iÓm cña toµn ngµnh may, trang bÞ thªm m¸y mãc, nghiªn cøu c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ. N¨m 1979, C«ng ty ®îc Bé quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp may Th¨ng Long. Bíc vµo kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 3 (1980-1985) tríc nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn híng trong thêi gian nµy, C«ng ty lu«n chñ ®éng t¹o nguån nguyªn liÖu ®Ó gi÷ v÷ng tiÕn ®é s¶n xuÊt, thùc hiÖn liªn kÕt víi nhiÒu c¬ së dÞch vô cña Bé ngo¹i th¬ng ®Ó nhËn thªm nguyªn liÖu. Gi÷ v÷ng nhÞp ®é t¨ng tr- ëng tõng n¨m, n¨m 1981 C«ng ty giao 2.669.771 s¶n phÈm, n¨m 1985 giao 3.382.270 s¶n phÈm sang c¸c níc: Liªn X«, Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn. Ghi nhËn chÆng ®êng phÊn ®Êu 25 n¨m cña C«ng ty, n¨m 1983 Nhµ níc ®· trao tÆng xÝ nghiÖp may Th¨ng Long: Hu©n ch¬ng Lao ®éng h¹ng Nh×. Cuèi n¨m 1986 c¬ chÕ bao cÊp ®îc xo¸ bá vµ thay thÕ b»ng c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ Líp KÕ To¸n K33
 7. 7. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng nghÜa, c¸c doanh nghiÖp lóc nµy ph¶i tù t×m b¹n hµng, ®èi t¸c. §Õn n¨m 1990, liªn bang céng hoµ x· héi chñ nghÜa X« ViÕt tan r· vµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u sôp ®æ, thÞ trêng cña C«ng ty thu hÑp dÇn. §øng tríc nh÷ng khã kh¨n nµy, l·nh ®¹o cña C«ng ty may Th¨ng Long ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, ®Çu t h¬n 20 tû ®ång ®Ó thay thÕ toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ cò cña Céng hoµ d©n chñ §øc (TEXTIMA) tríc ®©y b»ng thiÕt bÞ míi cña Céng hoµ liªn bang §øc (FAAP), NhËt B¶n (JUKI). §ång thêi C«ng ty hÕt søc chó träng ®Õn viÖc t×m kiÕm vµ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu. C«ng ty ®· ký nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu víi c¸c C«ng ty ë Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn, Hµn Quèc, NhËt B¶n. Víi nh÷ng sù thay ®æi hiÖu qu¶ trªn, n¨m 1991 xÝ nghiÖp may Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn trong toµn ngµnh may ®îc Nhµ níc cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. C«ng ty ®îc trùc tiÕp ký hîp ®ång vµ tiÕp cËn víi kh¸ch hµng ®· gióp tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vµ ®Þa ph¬ng trong thêi kú ®æi míi, th¸ng 6-1992, xÝ nghiÖp ®îc Bé C«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ Bé c«ng nghiÖp) cho phÐp ®îc chuyÓn ®æi tæ chøc tõ xÝ nghiÖp thµnh C«ng ty vµ gi÷ nguyªn tªn Th¨ng Long theo quyÕt ®Þnh sè 218 TC/L§- CNN. C«ng ty may Th¨ng Long ra ®êi, ®ång thêi lµ m« h×nh C«ng ty ®Çu tiªn trong c¸c xÝ nghiÖp may mÆc Líp KÕ To¸n K33
 8. 8. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng phÝa B¾c ®îc tæ chøc theo c¬ chÕ ®æi míi. N¾m b¾t ®- îc xu thÕ ph¸t triÓn cña toµn ngµnh n¨m 1993 C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t h¬n 3 tû ®ång mua 16.000 m2 ®Êt t¹i H¶i Phßng, thu hót gÇn 200 lao ®éng. C«ng ty ®· më thªm nhiÒu thÞ trêng míi vµ trë thµnh b¹n hµng cña nhiÒu C«ng ty níc ngoµi ë thÞ trêng EU, NhËt B¶n, Mü. Ngoµi thÞ trêng xuÊt khÈu C«ng ty ®· chó träng thÞ trêng néi ®Þa, n¨m 1993, C«ng ty ®· thµnh lËp Trung t©m th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i 39 Ng« QuyÒn, Hµ Néi víi diÖn tÝch trªn 300 m2. Nhê sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tiªn ë phÝa B¾c chuyÓn sang ho¹t ®éng g¾n s¶n xuÊt víi kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶. B¾t ®Çu tõ n¨m 2000, C«ng ty ®· thùc hiÖn theo hÖ thèng qu¶n lý ISO 9001-2000, hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn SA 8000. N¨m 2003, c«ng ty may Th¨ng Long ®îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc C«ng ty may Th¨ng Long trùc thuéc tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam. C«ng ty may Th¨ng Long chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, Nhµ níc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi 51% vèn ®iÒu lÖ, b¸n mét phÇn vèn cña Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty (49%). Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, khi cã nhu cÇu vµ ®ñ ®iÒu kiÖn, c«ng ty cæ phÇn sÏ ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn ®Çu t ph¸t Líp KÕ To¸n K33
 9. 9. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸: Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty: 23.306.700.000 Vèn ®iÒu lÖ ®îc chia ®ång thµnh: 233.067 cæ MÖnh gi¸ thèng nhÊt cña phÇn mçi cæ phÇn: 100.000 ®ång Nh vËy, qua 45 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty may Th¨ng Long ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc trong thêi kú chèng Mü còng nh trong thêi kú ®æi míi. Ghi nhËn nh÷ng ®ãng gãp cña C«ng ty, Nhµ n- íc ®· trao tÆng cho ®¬n vÞ nhiÒu hu©n ch¬ng cao quý. Víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ C«ng ty, tõ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty may Th¨ng Long ®· ph¸t triÓn quy m« vµ c«ng suÊt gÊp 2 lÇn so víi trong nh÷ng n¨m 90, trë thµnh mét doanh nghiÖp cã quy m« gåm 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn t¹i Hµ Néi, Hµ Nam, Nam §Þnh, Hoµ L¹c víi 98 d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ gÇn 4000 c¸n bé c«ng nh©n viªn, n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¹t trªn 12 triÖu s¶n phÈm/n¨m víi nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ nh: s¬mi, dÖt kim, Jacket, ®å jeans. 2.§Æc ®iÓm kinh doanh: 2.1 Ngµnh nghÒ kinh doanh: Líp KÕ To¸n K33
 10. 10. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ c«ng ty may Th¨ng Long n¨m 2003, ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long bao gåm: -S¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm may mÆc, c¸c lo¹i nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, phô tïng, phô liÖu, ho¸ chÊt, thuèc nhuém, thiÕt bÞ t¹o mÉu thêi trang vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c cña ngµnh dÖt may. -Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ thùc phÈm, c«ng nghiÖp tiªu dïng, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, n«ng, l©m, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ. -Kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt liÖu ®iÖn, ®iÖn tö, cao su, « t«, xe m¸y, mü phÈm, rîu; kinh doanh nhµ ®Êt, cho thuª v¨n phßng. -Kinh doanh kho vËn, kho ngo¹i quan; kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn t¶i, du lÞch l÷ hµnh trong níc. -Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh vËy, khi thùc hiÖn cæ phÇn, C«ng ty ®· ®¨ng ký rÊt nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c nhau, ®Ó tiÖn cho viÖc më réng lÜnh vùc kinh doanh sau nµy. Nhng, hiÖn nay, trªn thùc tÕ C«ng ty chØ thùc hiÖn s¶n xuÊt vµ kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c nguyªn liÖu, s¶n phÈm may mÆc. 2.2 S¶n phÈm, hµng ho¸ Líp KÕ To¸n K33
 11. 11. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng C«ng ty may Th¨ng Long tõ khi thµnh lËp ®· tr¶i qua 45 n¨m trëng thµnh vµ ph¸t triÓn, tõng bíc v¬n lªn lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®øng ®Çu ngµnh dÖt may cña ViÖt Nam. C«ng ty ®îc quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc cã chÊt lîng cao theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa vµ kinh doanh kho ngo¹i quan phôc vô ngµnh dÖt may ViÖt Nam. C«ng ty cã hÖ thèng chÊt lîng ®¹t tiªu chuÈn ISO 9002. Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty lu«ng ®îc a thÝch vµ b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao. HiÖn nay, C«ng ty ®ang s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu sau: QuÇn ¸o bß. QuÇn ¸o s¬ mi nam, n÷, bé comple. Bé ®ång phôc ngêi lín, trÎ em. ¸o Jacket c¸c lo¹i. C«ng ty còng ®ang x©m nhËp vµ khai th¸c mÆt hµng ®ång phôc häc sinh vµ ®ång phôc c«ng së th«ng qua triÓn l·m vµ biÓu diÔn thêi trang. Ngoµi ra, C«ng ty cßn nhËn gia c«ng s¶n phÈm cho C«ng ty may 8-3 vµ c¸c c«ng ty kh¸c. 2.3 ThÞ trêng Lóc ®Çu, khi míi thµnh lËp thÞ trêng cña c«ng ty may Th¨ng Long chñ yÕu lµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa Líp KÕ To¸n K33
 12. 12. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng (c¸c níc §«ng ¢u, Liªn X«). Nhng theo thêi gian, cïng víi sù cè g¾ng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, thÞ trêng cña C«ng ty ngµy cµng ®îc më réng ra c¸c níc kh¸c nh: Ph¸p, §øc, Hµ Lan, Thuþ §iÓn. Trong nh÷ng n¨m 1990 - 1992, víi sù sôp ®æ cña hµng lo¹t níc x· héi chñ nghÜa, thÞ trêng cña c«ng ty gÇn nh "mÊt tr¾ng". Tríc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, t×m kiÕm thÞ trêng míi, tËp trung h¬n vµo nh÷ng níc cã tiÒm n¨ng kinh tÕ m¹nh nh T©y ¢u, NhËt B¶n vµ chó ý h¬n n÷a ®Õn thÞ trêng néi ®Þa. ChÝnh v× vËy, C«ng ty ®· më thªm ®îc nhiÒu thÞ trêng míi vµ quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu C«ng ty níc ngoµi cã tªn tuæi nh: C«ng ty Kowa, Marubeny (NhËt B¶n); Rarstab (Ph¸p); Valeay, Tech (§µi Loan); Mangharms (Hång K«ng); Texline (Singapore); Takarabuve (NhËt); Senhan (Hµn Quèc) vµ Seidentichker (§øc). C«ng ty may Th¨ng Long còng lµ mét ®¬n vÞ ®Çu tiªn cña ngµnh may mÆc ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu ®îc sang thÞ trêng Mü. HiÖn nay, C«ng ty ®· cã quan hÖ víi h¬n 40 níc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã nh÷ng thÞ trêng m¹nh ®Çy tiÒm n¨ng: EU, NhËt B¶n, Mü. ThÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu vµ thêng xuyªn cña C«ng ty bao gåm: Mü, §«ng ¢u, EU, §an M¹ch, Thuþ §iÓn, Ch©u Phi, Hång K«ng, NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan. C«ng ty may Th¨ng Long lu«n x¸c ®Þnh vÊn ®Ò gi÷ v÷ng thÞ trêng lµ vÊn ®Ò sèng cßn, ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. V× vËy, hiÖn nay c«ng ty Líp KÕ To¸n K33
 13. 13. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng ®· ®Ò ra vµ ®ang thùc hiÖn mét chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng nh sau: - §èi víi thÞ trêng gia c«ng: C«ng ty tiÕp tôc duy tr× vµ gi÷ v÷ng nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng nh EU, NhËt, Mü vµ ph¸t triÓn sang c¸c thÞ trêng míi nh Ch©u ¸, ch©u Mü Latin nh»m x©y dùng mét hÖ thèng kh¸ch hµng ®¶m b¶o lîi Ých cña c¶ hai bªn. - §èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu: C«ng ty ®Æc biÖt chó träng ®Õn thÞ trêng FOB v× ®©y lµ con ®êng ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. C«ng ty ®ang x©y dùng hÖ thèng s¸ng t¸c mÉu mèt ®Ó chµo hµng, x©y dùng m¹ng líi nhµ thÇu phô, n¾m b¾t th«ng tin gi¸ c¶; g¾n viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm may víi s¶n phÈm dÖt vµ s¶n xuÊt kinh doanh nguyªn phô liÖu ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. - §èi víi thÞ trêng néi ®Þa: Ph¸t triÓn thÞ tr- êng néi ®Þa vµ t¨ng tû träng néi ®Þa ho¸ trong c¸c ®¬n hµng xuÊt khÈu còng lµ vÊn ®Ò ®îc C«ng ty quan t©m. ChÝnh v× vËy, c«ng ty may Th¨ng Long ®· thµnh lËp nhiÒu trung t©m kinh doanh vµ tiªu thô hµng ho¸, më réng hÖ thèng b¸n bu«n, b¸n lÎ t¹i Hµ Néi vµ c¸c tØnh, thµnh phè, ®Þa ph¬ng trong c¶ níc. C«ng ty ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc t×m kiÕm kh¸ch hµng: TiÕp kh¸ch hµng t¹i c«ng ty, chµo hµng giao dÞch qua Internet, tham gia c¸c triÓn l·m trong níc vµ quèc tÕ, qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i Líp KÕ To¸n K33
 14. 14. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng chóng, biÓu diÔn thêi trang, më v¨n phßng ®¹i diÖn ë nhiÒu níc kh¸c nhau. Víi chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng nh trªn, c«ng ty may Th¨ng Long ®· vµ ®ang më réng ®îc mèi quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu níc kh¸c nhau trªn thÕ giíi. 2.4 Nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc lµ mét yÕu tè mang tÝnh quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhÊt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty trong lÜnh vùc dÖt may. §ång thêi, nã còng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng ®¶m b¶o cho c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. C«ng ty may Th¨ng Long hiÖn nay cã mét ®éi ngò nguån nh©n lùc m¹nh vµ cã chÊt lîng cao. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gióp C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. Do ®Æc thï cña c«ng viÖc ®ßi hái sù khÐo tay, cÈn thËn, kh«ng cÇn nhiÒu ®Õn lao ®éng c¬ b¾p nªn lao ®éng n÷ trong C«ng ty chiÕm sè lîng lín h¬n lao ®éng nam. N¨m 2004, lao ®éng n÷ chiÕm 88.48%, lao ®éng nam chiÕm 11.52%. Tr×nh ®é cña nguån nh©n lùc cña c«ng ty lµ rÊt cao. N¨m 2004, sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc chiÕm 3.76% tæng sè lao ®éng víi sè lîng ng- êi lµ 112 ngêi; tuy cã gi¶m so víi 2 n¨m tríc nhng tèc ®é gi¶m nhÑ vµ kh«ng ®¸ng kÓ. Trong khi ®ã, sè c«ng nh©n kü thuËt vµ lao ®éng phæ th«ng t¬ng ®èi æn ®Þnh, chØ t¨ng lªn víi tèc ®é nhá. Líp KÕ To¸n K33
 15. 15. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong C«ng ty còng tõng bíc ®îc n©ng cao. Thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong C«ng ty n¨m 2002 t¨ng 10% so víi n¨m 2003, n¨m 2004 t¨ng 11.81% so víi n¨m 2003. ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Thu nhËp b×nh qu©n 1.000.000 1.100.00 1.300.00 (ngêi/th¸ng) 0 0 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C«ng ty may Th¨ng Long) C¸c chÝnh s¸ch phóc lîi, ®·i ngé vµ ®µo t¹o ng- êi lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo ®óng ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty. Ngêi lao ®éng ®îc ký hîp ®ång lao ®éng theo ®iÒu 27 Bé luËt lao ®éng vµ th«ng t 21/L§TBXH ngµy 12/10/1996 cña Bé Lao ®éng th¬ng binh x· héi. Trî cÊp th«i viÖc khi chÊm døt hîp ®ång lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo ®iÒu 10 NghÞ ®Þnh 198/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o c¸n bé, n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng. HiÖn nay, c«ng ty may Th¨ng Long ®ang khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé nh©n viªn häc ®¹i häc, cao ®¼ng vµ c«ng nh©n kü thuËt n©ng cao tay nghÒ. §ång thêi, theo ph- ¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, trong h¬n 23 tû ®ång vèn ®iÒu lÖ, tû lÖ cæ phÇn Nhµ níc n¾m gi÷ lµ 51%, tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ngêi lao ®éng trong C«ng ty lµ 49%. §iÒu nµy, sÏ gióp ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña ngêi Líp KÕ To¸n K33
 16. 16. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng lao ®éng vµ khuyÕn khÝch hä n©ng cao n¨ng suÊt lµm viÖc. 3.Vèn, tµi s¶n cña c«ng ty: B¶ng 1: T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty qua 3 n¨m (2002-2004) §¬n vÞ tÝnh: VN§ So s¸nh (%) ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 03/02 04/03 A/ Tµi s¶n 1. TSL§ vµ §TNH 42.147.873. 57.674.477.9 63.341.713.6 36,84 9,83 780 09 45 - TiÒn 1.486.335.6 250.049.377 952.199.374 -83,18 280,80 51 - C¸c kho¶n ph¶i 20.731.031. 25.952.339.9 24.354.375.0 25,19 -6,16 thu 793 91 06 - Hµng tån kho 18.563.497. 30.276.324.2 36.754.739.2 63,10 21,40 881 04 06 - TSL§ kh¸c 1.367.008.4 1.195.764.33 1.280.400.05 -12,53 7,08 55 7 9 2. TSC§ vµ §TDH 34.122.501. 49.508.246.8 56.236.641.7 45,09 13,59 357 59 29 - Nguyªn gi¸ TSC§ 64.616.468. 85.492.806.8 91.023.741.9 32,31 6,47 229 20 21 - Gi¸ trÞ hao mßn 32.039.585. 38.378.230.6 46.794.659.4 19,78 21,93 luü kÕ 520 89 49 - Chi phÝ XDCBDD 1.545.618.6 2.393.670.73 11.007.559.2 54,87 359,86 48 7 57 Líp KÕ To¸n K33
 17. 17. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Tæng tµi s¶n 76.270.375. 107.182.724. 119.578.355. 40,53 11,56 137 768 374 B/ Nguån vèn 1. Nî ph¶i tr¶ 58.609.755. 89.014.041.8 98.543.501.8 51,88 10,71 776 92 55 - Nî ng¾n h¹n 44.324.020. 56.970.374.0 64.053.276.2 28,53 12,43 573 20 05 - Nî dµi h¹n 14.285.735. 32.043.667.8 34.490.225.6 124,31 7,64 203 72 50 2. Nguån vèn chñ 17.660.619. 18.168.682.8 21.034.853.5 2,88 15,78 së h÷u 361 77 19 - Nguån vèn, quü 17.769.449. 18.385.925.7 21.347.397.2 3,47 16,11 050 58 40 - Nguån kinh phÝ, -108.829.68 -217.242.882 -312.543.721 99,62 43,87 quü kh¸c 9 Tæng nguån vèn 76.270.375. 107.182.724. 119.578.355. 40,53 11,56 137 768 374 Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (b¶ng 1), ta thÊy tæng tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 30.912.349.631 VN§ t¬ng øng víi 40,53% (trong ®ã, tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n t¨ng 26,84%; tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n t¨ng 45,09%); n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 12.395.630.606 VN§ t¬ng øng víi 11,56% (trong ®ã, TSL§ vµ §TNH t¨ng 9,83% cßn TSC§ vµ §TDH t¨ng 13,59%). §iÒu ®ã chøng tá quy m« tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng nhng tèc ®é t¨ng gi¶m ®i. §ã lµ do m«i trêng kinh doanh ngµy cµng mang tÝnh c¹nh tranh cao. MÆt kh¸c, ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 508.063.516 VN§ t¬ng øng víi 2,88%; n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 2.866.170.642 VN§ t¬ng øng víi 15,78%. Nh vËy, quy m« nguån vèn chñ së h÷u còng t¨ng. Tuy nhiªn, ta cã Líp KÕ To¸n K33
 18. 18. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng thÓ thÊy tèc ®é t¨ng quy m« nguån vèn chñ së h÷u qua 3 n¨m 2002 - 2004 lu«n nhá h¬n tèc ®é t¨ng quy m« tµi s¶n. Tõ ®ã, cã thÓ thÊy hÇu nh c¸c tµi s¶n cña C«ng ty ®Òu ®îc t¨ng lªn tõ nguån vèn ®i vay. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 nî ph¶i tr¶ t¨ng 51,88% (trong ®ã, nî ng¾n h¹n t¨ng 28,53%; nî dµi h¹n t¨ng 124,31%). N¨m 2004 nî ph¶i tr¶ t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 10,71% (trong ®ã, nî ng¾n h¹n t¨ng 12,43%; nî dµi h¹n t¨ng 7,64%); nhng cã xu híng gi¶m nhanh chãng xuèng qua c¸c n¨m. §Æc biÖt lµ tèc ®é t¨ng cña nî dµi h¹n qua 3 n¨m ®· gi¶m xuèng nhanh. §©y lµ mét c¶i thiÖn trong t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Líp KÕ To¸n K33
 19. 19. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng 4.KÕt qu¶ kinh doanh trong mét sè n¨m gÇn ®©y: B¶ng 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m (2002 - 2004) §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ Chªnh lÖch N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 (%) tiªu 03/02 04/03 Tæng 102.651.784.615 116.328.197.522 128.539.949.338 13,32 10,50 doanh thu Doanh thu 81.014.797.792 95.837.890.380 107.229.336.991 18,30 11,89 hµng xuÊt khÈu C¸c kho¶n 0 0 0 gi¶m trõ 1. Doanh 102.651.784.915 116.328.197.522 128.539.949.338 13,32 10,50 thu thuÇn 2. Gi¸ 84.217.617.103 97.585.612.128 104.674.964.742 15,87 7,26 vèn hµng b¸n 3. Lîi 18.217.617.103 18.742.585.394 23.864.984.596 1,67 27,33 nhuËn gép 4. Lîi 5.031.840.265 5.521.114.853 7.771.577.014 9,72 40,76 nhuËn thuÇn tõ H§ SXKD 5. Lîi -3.973.375.279 -4.115.033.450 -6.175.473.213 3,57 50,07 nhuËn tõ H§ tµi chÝnh 6. Lîi 73.890.441 -10.623.640 25.000.000 -114,3 335,32 nhuËn 8 kh¸c 7. Tæng 1.132.355.427 1.395.457.763 1.621.103.801 23,23 16,17 lîi nhuËn tríc thuÕ 8. Lîi 770.001.690 948.911.279 1.102.350.585 23,23 16,17 Líp KÕ To¸n K33
 20. 20. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng nhuËn sau thuÕ C¸c chØ tiªu ph©n tÝch (%) 1. Gi¸ 82,04 83,89 81,43 - - vèn / Doanh thu 2. LN gép 17,96 16,11 18,57 - - / Doanh thu 3. LN tr- 1,10 1,20 1,26 - - íc thuÕ / Doanh thu 4. LN sau 0,75 0,81 0,86 - - thuÕ / Doanh thu 5. DT 78,92 82,39 83,42 - - hµng xuÊt khÈu / Doanh thu (%) Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long C¨n cø vµo b¶ng 2, ta cã thÓ thÊy tæng doanh thu cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 13.676.412.907 VN§ t¬ng øng víi 13,32%; n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 12.211.751.816 VN§ t¬ng øng víi 10,5%. Nh vËy, tæng doanh thu cña C«ng ty cã xu híng t¨ng qua 3 n¨m 2002 - 2004, tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cã xu híng gi¶m dÇn. Trong tæng doanh thu cña C«ng ty may Th¨ng Long th× doanh thu hµng xuÊt khÈu lu«n chiÕm mét phÇn rÊt lín. N¨m 2002 doanh thu hµng xuÊt khÈu chiÕm 78,92% tæng doanh thu toµn C«ng Líp KÕ To¸n K33
 21. 21. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng ty; n¨m 2003 chiÕm 82,39%; n¨m 2004 chiÕm 83,42%. §ã lµ do C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét c«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn gia c«ng hoÆc s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng ®Ó xuÊt khÈu. ThÞ trêng trong níc cña C«ng ty cßn cha ph¸t triÓn, mÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· quan t©m h¬n ®Õn thÞ trêng néi ®Þa nhng doanh thu thu ®îc tõ thÞ trêng nµy cßn cha cao so víi tæng doanh thu cña C«ng ty. Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 15,87%; nh vËy, tèc ®é t¨ng gi¸ vèn trong 2 n¨m nµy ®· cao h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu (12,32%). §iÒu ®ã, chøng tá C«ng ty cha tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh. Nhng gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 so víi n¨m 2003 chØ t¨ng 7,26% trong khi tèc ®é t¨ng doanh thu trong 2 n¨m nµy lµ 10,5%. Nh vËy, qua 2 n¨m 2003 - 2004, C«ng ty ®· thùc hiÖn ®îc viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, tõ ®ã C«ng ty cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng doanh thu trong nh÷ng n¨m tíi. ChØ tiªu lîi nhuËn gép cña C«ng ty ®· ngµy cµng t¨ng lªn víi mét tèc ®é t¨ng rÊt nhanh. N¨m 2003, lîi nhuËn gép cña C«ng ty lµ 18.742.585.394 VN§, t¨ng1,67% so víi n¨m 2002. Nhng ®Õn n¨m 2004, lîi nhuËn gép cña C«ng ty ®· lµ 23.864.984.596 vµ t¨ng 27,33% so víi n¨m 2003. §ã lµ do C«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ s¶n xuÊt (gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 Líp KÕ To¸n K33
 22. 22. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng so víi n¨m 2003 t¨ng víi tèc ®é chËm). §©y cã thÓ coi lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña C«ng ty. Ta còng cã thÓ thÊy c¸c chØ tiªu LN gép / Doanh thu, LN tríc thuÕ / Doanh thu hay LN sau thuÕ / Doanh thu ®Òu cã xu híng t¨ng lªn. Tuy chØ tiªu LN gép / Doanh thu n¨m 2003 cã gi¶m mét phÇn nhá so víi n¨m 2002 (n¨m 2003 lµ 16,11%; n¨m 2002 lµ 17,96%) nhng ®Õn n¨m 2004 chØ tiªu nµy ®· t¨ng lªn ®Õn 18,57% vµ vît qua n¨m 2002. Tuy nhiªn, ®Ó cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®a C«ng ty ph¸t triÓn nhanh chãng, ban gi¸m ®èc cÇn t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiÕp tôc t¨ng chØ tiªu LN sau thuÕ / Doanh thu. Tãm l¹i, qua b¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long qua 3 n¨m 2002 - 2004, ta cã thÓ thÊy c«ng ty ®ang cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. Mét trong nh÷ng thµnh c«ng lín cña C«ng ty, ®ã lµ më réng ®îc thÞ trêng xuÊt khÈu, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. §©y còng lµ nh÷ng nh©n tè tÝch cùc mµ C«ng ty cÇn ph¶i ph¸t huy h¬n. II/ §Æc ®iÓm tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: 1.Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: C«ng ty may Th¨ng Long cã h×nh thøc ho¹t ®éng lµ: s¶n xuÊt - kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu víi c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu nh quÇn ¸o bß, quÇn ¸o s¬ mi, bß dµi, ¸o s¬ mi cao cÊp, ¸o jacket, ¸o kho¸c c¸c lo¹i, quÇn ¸o trÎ em c¸c lo¹i... §Æc ®iÓm, C«ng ty chñ yÕu lµ gia c«ng c¸c mÆt hµng may mÆc theo ®¬n Líp KÕ To¸n K33
 23. 23. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng ®Æt hµng nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thêng mang tÝnh hµng lo¹t, sè lîng s¶n phÈm lín, chu kú s¶n xuÊt ng¾n xen kÏ, s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ chÕ biÕn phøc t¹p kiÓu liªn tôc theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh lµ tõ c¾t - may - lµ - ®ãng gãi - ®ãng hßm - nhËp kho. C«ng ty may Th¨ng Long lµ c«ng ty s¶n xuÊt, ®èi tîng lµ v¶i ®îc c¾t may thµnh nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau, kü thuËt s¶n xuÊt c¸c cì v¶i cña mçi chñng lo¹i mÆt hµng cã møc ®é phøc t¹p kh¸c nhau, nã phô thuéc vµo sè lîng chi tiÕt cña mÆt hµng ®ã. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ nµy theo s¬ ®å sau: May Lµ C¾t May Tr¶i th©n v¶i May §ãng TÈy §Æt tay gãi NVL .... mµi ( v¶i mÉu kiÓm C¾t .... ) .. VËt ph¸ Thªu liÖu C¾t GhÐp Bao b× thµn phô ®ãng gät §¸nh h kiÖn thµn h NhËp kho S¬ ®å 1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Líp KÕ To¸n K33
 24. 24. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: Theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ n¨m 2003, c«ng ty may Th¨ng Long ®· trë thµnh mét c«ng ty cæ phÇn trong n¨m 2004. Do ®ã ph¬ng thøc qu¶n lý cña C«ng ty ®· chuyÓn tõ tÝnh chÊt tËp trung vµo mét vµi c¸ nh©n l·nh ®¹o vµ chÞu sù chi phèi cña cÊp trªn sang tÝnh chÊt ®îc tù quyÕt, l·nh ®¹o vµ kiÓm so¸t cña mét tËp thÓ c¸c cæ ®«ng. - §¹i héi ®ång cæ ®«ng - Héi ®ång qu¶n trÞ - Ban kiÓm so¸t: - Khèi qu¶n lý - Khèi phôc vô s¶n xuÊt - Khèi s¶n xuÊt trùc tiÕp §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n Ban kiÓm trÞ so¸t Khèi qu¶n lý Khèi phôc vô Khèi s¶n s¶n xuÊt s¶n xuÊt xuÊt trùc tiÕp S¬ ®å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty may Th¨ng Long Líp KÕ To¸n K33
 25. 25. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng sau khi cæ phÇn ho¸ Trªn thùc tÕ, hiÖn nay bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vÉn chia thµnh hai cÊp, cÊp c«ng ty vµ cÊp xÝ nghiÖp víi sù chØ ®¹o cña tæng gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ cö ra. Líp KÕ To¸n K33
 26. 26. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng 2.1Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ë cÊp c«ng ty: Bao gåm ban gi¸m ®èc cña C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp. Ban gi¸m ®èc gåm 4 ng- êi: - Tæng gi¸m ®èc. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. - Phãng tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh. Díi ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban víi nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - V¨n phßng c«ng ty. - Phßng kÕ to¸n tµi vô - Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t - Phßng kü thuËt - Phßng kho - Trung t©m th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm - Cöa hµng dÞch vô. - Phßng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm (KCS) - CÊp xÝ nghiÖp HiÖn nay c«ng ty may Th¨ng Long cã 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn chÝnh lµ: XN1, XN2, XN3, XN4, XN5 ®ãng t¹i Hµ Néi; XN may H¶i Phßng ®ãng t¹i H¶i Phßng; XN may Nam H¶i ®ãng t¹i Nam §Þnh, mét xÝ nghiÖp phô trî vµ mét xëng thêi trang. C¸c xÝ nghiÖp ®îc chuyªn m«n ho¸ theo tõng mÆt hµng. Líp KÕ To¸n K33
 27. 27. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng - XÝ nghiÖp 1: chuyªn s¶n xuÊt hµng ¸o s¬ mi cao cÊp. - XÝ nghiÖp 2: chuyªn s¶n xuÊt ¸o Jacket dµy, máng. - XÝ nghiÖp 3 vµ 4: chuyªn s¶n xuÊt hµng quÇn ¸o bß. - XÝ nghiÖp 5: liªn doanh víi níc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt hµng dÖt kim, ¸o cotton. - XÝ nghiÖp may H¶i Phßng: cã kho ngo¹i quan nhËn lu gi÷ trang thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ, nguyªn phô liÖu ngµnh dÖt may chê xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. Ngoµi ra, xÝ nghiÖp may H¶i Phßng cßn cã mét ph©n xëng s¶n xuÊt nhùa vµ mét xëng may. Xëng s¶n xuÊt nhùa chñ yÕu phôc vô nhu cÇu trong C«ng ty vµ mét phÇn s¶n phÈm ®îc b¸n ra thÞ trêng. - XÝ nghiÖp may Nam H¶i: ®îc thµnh lËp theo sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam víi môc ®Ých chÝnh lµ ®Çu t gióp ®ì ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty dÖt may Nam §Þnh. - XÝ nghiÖp phô trî: bao gåm mét ph©n xëng thªu vµ mét ph©n xëng mµi cã nhiÖm vô thªu, mµi, tÈy, Ðp víi nh÷ng s¶n phÈm cÇn gia c«ng. - Xëng thêi trang: chuyªn nghiªn cøu nh÷ng mÉu mèt vµ s¶n xuÊt nh÷ng ®¬n ®Æt hµng nhá díi 1000 s¶n phÈm. Líp KÕ To¸n K33
 28. 28. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Mçi xÝ nghiÖp ®Òu ®îc tæ chøc thµnh 5 bé phËn: 2 phßng xÝ nghiÖp, tæ c¾t, tæ may, tæ hoµn thiÖn vµ tæ b¶o qu¶n. Líp KÕ To¸n K33
 29. 29. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m Phã tæng gi¸m Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ®èc ®iÒu hµnh ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt s¶n xuÊt néi chÝnh Phßng Phßng Phßng Cöa V¨n kÕ kÕ Phßng TTTM kiÓm Phßng hµng phßn to¸n ho¹ch kü vµ tra kho thêi g c«ng ®Çu thuËt GTSP chÊt trang ty t- l-îng G§ c¸c xÝ nghiÖp Nh©n viªn Nh©n viªn thèng kÕ c¸c thèng kª ph©n xÝ nghiÖp x-ëng XN XN X- XN ëng may may XN1 XN2 XN3 XN4 XN5 phô thêi H¶i Nam tran trî Phßng H¶i g Ph©n x- Ph©n x- ëng thªu ëng mµi Líp KÕ To¸n K33
 30. 30. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng S¬ ®å 3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty may Th¨ng Long PhÇn II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty may Th¨ng Long I/ §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: 1.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty may Th¨ng Long ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tËp trung ë phßng kÕ to¸n tµi vô. T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ toµn riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thèng kª. 1.1Phßng kÕ to¸n tµi vô t¹i C«ng ty : NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n tµi vô lµ híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu thËp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n ban ®Çu, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. §ång thêi, phßng kÕ to¸n cßn cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi; tõ ®ã, tham mu cho ban gi¸m ®èc ®Ó ®Ò ra Líp KÕ To¸n K33
 31. 31. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng c¸c biÖn ph¸p c¸c quy ®Þnh phï hîp víi ®êng lèi ph¸t triÓn cña C«ng ty. Dùa trªn quy m« s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty cïng møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tr×nh ®é c¸n bé, phßng kÕ to¸n tµi vô ®îc biªn chÕ 10 ngêi vµ ®îc tæ chøc theo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nh sau: - §øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn C«ng ty. KÕ to¸n trëng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n; ®ång thêi tæng hîp sè liÖu ®Ó ghi vµo c¸c sæ tæng hîp toµn C«ng ty vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. - TiÕp ®Õn lµ phã phßng kÕ to¸n, c¸c nh©n viªn vµ thñ quü. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn (KÕ to¸n thanh to¸n): cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ gèc, viÕt phiÕu thu chi; hµng th¸ng lËp b¶ng kª tæng hîp sÐc vµ sæ chi tiÕt råi ®èi chiÕu víi sæ s¸ch thñ quü, sæ phô ng©n hµng; lËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt göi lªn cho ng©n hµng cã quan hÖ giao dÞch. Ngoµi ra, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 111, 112 vµ c¸c sæ chi tiÕt cña nã; cuèi th¸ng lËp nhËt ký chøng tõ sè 1 vµ sè 2, b¶ng kª sè 1, sè 2. Líp KÕ To¸n K33
 32. 32. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng - KÕ to¸n vËt t: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph¬ng ph¸p thÎ song song, phô tr¸ch tµi kho¶n 152, 153. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n vËt t tæng hîp sè liÖu, lËp b¶ng kª theo dâi nhËp, xuÊt, tån vµ nép b¸o c¸o cho bé phËn kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh. Khi cã yªu cÇu kÕ to¸n vËt t vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c tiÕn hµnh kiÓm kª l¹i vËt t, ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n, nÕu cã thiÕu hôt sÏ t×m nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý, lËp biªn b¶n kiÓm kª. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguån vèn: qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 211, 121, 213, 214, 411, 412, 415, 416, 441; thùc hiÖn ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña C«ng ty, theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m, tÝnh khÊu hao theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh; theo dâi c¸c nguån vèn vµ c¸c quü cña C«ng ty; cuèi th¸ng lËp b¶ng ph©n bæ sè 3, nhËt ký chøng tõ sè 9. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 334, 338, 622, 627, 641, 642; hµng th¸ng c¨n cø vµo s¶n lîng cña c¸c xÝ nghiÖp vµ ®¬n gi¸ l¬ng, hÖ sè l¬ng, ®ång thêi nhËn c¸c b¶ng thanh to¸n l¬ng do c¸c nh©n viªn thèng kª ë c¸c xÝ nghiÖp göi lªn, kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tæng hîp sè liÖu, lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng cña C«ng ty vµ b¶ng ph©n bæ sè 1. Líp KÕ To¸n K33
 33. 33. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng - KÕ to¸n c«ng nî: cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ trong C«ng ty may vµ gi÷a C«ng ty víi c¸c kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp; ®ång thêi qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 131, 136, 138, 141, 331, 333, 336 ; kÕ to¸n c«ng nî ghi sæ chi tiÕt cho tõng ®èi tîng vµ cuèi th¸ng lËp nhËt ký chøng tõ sè 5, sè 10 vµ b¶ng kª sè 11. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho thµnh phÈm; ghi sæ chi tiÕt tµi kho¶n 155; cuèi th¸ng lËp b¶ng kª sè 8 vµ sè 11; ®ång thêi ghi c¸c sæ C¸i cã liªn quan. Bé phËn kÕ to¸n nµy gåm 3 ngêi trong ®ã cã 1 ngêi phô tr¸ch phÇn gia c«ng. - KÕ to¸n tiªu thô: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt kho thµnh phÈm, ghi sæ chi tiÕt tµi kho¶n 155, cuèi th¸ng lËp b¶ng kª sè 8. - Thñ quü: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quü tiÒn mÆt cña C«ng ty; hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi hîp lÖ ®Ó nhËp, xuÊt quü, ghi sæ quü; cuèi ngµy ®èi chiÕu víi sæ quü cña kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. 1.2T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn: - T¹i kho: Thñ kho ph¶i tu©n thñ theo chÕ ®é ghi chÐp cña C«ng ty, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, xuÊt kho ®Ó ghi thÎ kho; cuèi th¸ng lËp b¸o c¸o nhËp, xuÊt, tån Líp KÕ To¸n K33
 34. 34. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng vµ chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. Ngoµi ra, c¸c nh©n viªn nµy ph¶i chÊp hµnh néi quy h¹ch to¸n néi bé cña C«ng ty vÒ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu theo ®Þnh møc tríc khi nhËp kho vµ xuÊt kho. - Nh©n viªn thèng kª t¹i xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô theo dâi tõ khi nguyªn vËt liÖu ®a vµo s¶n xuÊt ®Õn khi giao thµnh phÈm cho C«ng ty. Cô thÓ, nh©n viªn thèng kª ph¶i theo dâi: + Tõng chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®a vµo s¶n xuÊt theo tõng mÆt hµng cña xÝ nghiÖp. + Sè lîng b¸n thµnh phÈm, t×nh h×nh nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm vµ sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh ®Ó tÝnh l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Sè lîng b¸n thµnh phÈm cÊp cho tõng tæ s¶n xuÊt vµo ®Çu ngµy vµ sè lîng thµnh phÈm nhËp vµo cuèi ngµy. Cuèi th¸ng nh©n viªn thèng kª xÝ nghiÖp lËp “B¸o c¸o nhËp - xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu“ vµ “ ¸o c¸o chÕ biÕn nguyªn vËt liÖu”, “B¸o c¸o hµng ho¸“ chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty còng nh c¨n cø vµo s¶n lîng thµnh phÈm nhËp kho, ®¬n gi¸ gia c«ng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ tû gi¸ hiÖn hµnh lËp “B¶ng doanh thu chia l¬ng“, göi lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. Nh©n viªn thèng kª ph©n xëng cßn ph¶i lËp c¸c “B¸o c¸o thanh quyÕt to¸n hîp ®ång“ ( nh B¸o c¸o tiÕt kiÖm Líp KÕ To¸n K33
 35. 35. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng nguyªn liÖu ) vµ göi lªn cho c«ng ty tÝnh thëng. C«ng ty nhËp l¹i sè nguyªn vËt liÖu nµy víi ®¬n gi¸ nhËp lµ 20% cña 80% ®¬n gi¸ thÞ trêng. §ång thêi kÕ to¸n còng h¹ch to¸n phÕ liÖu thu håi nhËp kho c«ng ty, kÕ to¸n tÝnh thëng 50% gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi cho xÝ nghiÖp. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty may Th¨ng Long theo m« h×nh sau: KÕ to¸n tr-ëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ KT KÕ to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n tËp to¸n Thñ vèn vËt TSC§ tiÒn c«ng hîp tiªu quü b»ng t- vµ l-¬ng nî chi thô tiÒn vèn phÝ Nh©n viªn thèng kª cña c¸c xÝ nghiÖp vµ ph©n x-ëng S¬ ®å 4: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty may Th¨ng Long Nh vËy, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty may Th¨ng Long ®îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. TÊt c¶ qu¸ tr×nh Líp KÕ To¸n K33
 36. 36. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng h¹ch to¸n vµ lªn b¸o c¸o ®Òu ®îc thùc hiÖn ë t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô trªn C«ng ty. T¹i ph©n xëng, c¸c nh©n viªn thèng kª chØ thùc hiÖn thu thËp chøng tõ, lËp mét sè c¸c b¸o c¸o nhÊt ®Þnh råi chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n tµi vô trªn C«ng ty. 2.ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: Tríc ®©y, C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, trùc thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam. V× vËy, chÕ ®é kÕ to¸n ®îc ¸p dông t¹i C«ng ty lµ chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 1141- TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh. Sau khi, thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, C«ng ty vÉn ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n nµy. HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn trong h¹ch to¸n hµng tån kho. Nhê ®ã, kÕ to¸n theo dâi ph¶n ¸nh mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho trªn c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Cßn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®îc h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. HÖ thèng tµi kho¶n sö dông trong C«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty, hÖ thèng tµi kho¶n cña C«ng ty bao gåm hÇu hÕt c¸c tµi kho¶n Líp KÕ To¸n K33
 37. 37. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT vµ c¸c tµi kho¶n söa ®æi, bæ sung theo c¸c th«ng t híng dÉn. Nhng do ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty kh«ng sö dông mét sè tµi kho¶n kho¶n nh TK 113, TK 121, TK 129, TK 139, TK 151, TK 159, TK 221, TK 228, TK 229, TK 244, TK 344, TK 611. S¬ ®å lu chuyÓn phiÕu thu Ngêi nép KÕ to¸n KÕ to¸n Thñ quü KÕ to¸n tiÒn vèn b»ng trëng vèn b»ng tiÒn tiÒn GiÊy ®Ò Ký duyÖt Thu tiÒn, nghÞ t¹m PhiÕu thu phiÕu thu ký phiÕu Ghi sæ, øng thu b¶o qu¶n, lu tr÷ §èi víi phiÕu chi: - Ngêi nhËn tiÒn viÕt giÊy ®Ò nghÞ. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn viÕt phiÕu chi. - KÕ to¸n trëng ký duyÖt. Líp KÕ To¸n K33
 38. 38. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng - Thñ trëng ®¬n vÞ (gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt) ký duyÖt. - Thñ quü chi tiÒn, ký vµo phiÕu chi råi chuyÓn cho kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn ghi sæ, b¶o qu¶n vµ lu tr÷. S¬ ®å lu chuyÓn phiÕu chi: Ngêi nhËn KÕ to¸n KÕ to¸n Thñ trëng Thñ quü KÕ to¸n tiÒn vèn b»ng trëng ®¬n vÞ vèn b»ng tiÒn tiÒn Chi GiÊy ®Ò PhiÕu chi Ký Ký duyÖt Ghi sæ, tiÒn, nghÞ duyÖt b¶o qu¶n, ký lu tr÷ phiÕu chi §èi víi phiÕu nhËp kho: - Ngêi giao hµng ®Ò nghÞ nhËp kho s¶n phÈm, vËt t, hµng ho¸. - Ban kiÓm nghiÖm tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸ vÒ quy c¸ch, sè lîng, chÊt lîng vµ lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸. - Phßng cung øng (phßng kho) lËp phiÕu nhËp kho. Líp KÕ To¸n K33
 39. 39. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng - Phô tr¸ch phßng cung øng (phô tr¸ch phßng kho) ký phiÕu nhËp kho. - Thñ kho nhËp sè hµng, ghi sè thùc nhËp, ký vµo phiÕu nhËp kho vµ ghi thÎ kho råi chuyÓn phiÕu nhËp kho cho kÕ to¸n vËt t. - KÕ to¸n vËt t tiÕn hµnh kiÓm tra, ghi ®¬n gi¸, tÝnh thµnh tiÒn, ghi sæ vµ lu tr÷. S¬ ®å lu chuyÓn phiÕu nhËp kho: Ngêi Ban kiÓm C¸n bé Phô tr¸ch Thñ kho KÕ to¸n giao nghiÖm phßng phßng vËt t hµng cung øng cung øng LËp biªn LËp Ký phiÕu NhËp kho Ghi sæ, §Ò nghÞ b¶n kiÓm phiÕu nhËp kho b¶o nhËp kho nghiÖm nhËp kho qu¶n, lu tr÷ §èi víi phiÕu xuÊt kho: - Ngêi cã nhu cÇu ®Ò nghÞ xuÊt kho. - Thñ trëng ®¬n vÞ (gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt) vµ kÕ to¸n trëng ký duyÖt lÖnh xuÊt. - Bé phËn cung øng (Phßng kho) lËp phiÕu xuÊt kho råi chuyÓn cho thñ kho. - Thñ kho c¨n cø vµo lÖnh xuÊt kho tiÕn hµnh kiÓm giao hµng xuÊt, ghi sè thùc xuÊt vµ cïng víi ngêi nhËn Líp KÕ To¸n K33
 40. 40. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng ký nhËn, ghi thÎ kho råi chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t hay kÕ to¸n tiªu thô. - KÕ to¸n vËt t (kÕ to¸n tiªu thô) c¨n cø vµo ph- ¬ng ph¸p tÝnh gi¸ cña C«ng ty ghi ®¬n gi¸ hµng xuÊt kho, ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ tæng hîp, ®ång thêi b¶o qu¶n lu tr÷ phiÕu xuÊt kho. S¬ ®å lu chuyÓn phiÕu xuÊt kho Ngêi nhËn KÕ to¸n Bé phËn KÕ to¸n hµng trëng vµ cung øng Thñ kho vËt t hay thñ trëng kÕ to¸n ®¬n vÞ tiªu thô ViÕt giÊy LËp phiÕu XuÊt kho, ®Ò nghÞ Ký duyÖt xuÊt kho ký phiÕu Ghi sæ, xuÊt kho b¶o qu¶n, lu tr÷ §èi víi ho¸ ®¬n GTGT: - Ngêi mua hµng ®Ò nghÞ ®îc mua hµng th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt. - Phßng kinh doanh (phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t) lËp ho¸ ®¬n GTGT. Líp KÕ To¸n K33
 41. 41. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng - KÕ to¸n trëng vµ thñ trëng (gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt) ký ho¸ ®¬n. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn lËp phiÕu thu råi chuyÓn cho thñ quü. - Thñ quü thu tiÒn, ký råi chuyÓn ho¸ ®¬n cho kÕ to¸n. - Thñ kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n xuÊt hµng, ghi phiÕu xuÊt kho, thÎ kho råi chuyÓn ho¸ ®¬n cho kÕ to¸n. - KÕ to¸n tiªu thô ®Þnh kho¶n, ghi gi¸ vèn, doanh thu, b¶o qu¶n vµ lu tr÷ ho¸ ®¬n. Trong thùc tÕ, C«ng ty thêng b¸n hµng víi mét sè l- îng lín, tiÒn hµng cha thu ngay nªn hai bíc 4 vµ 5 cã thÓ ®îc thùc hiÖn sau cïng. S¬ ®å lu chuyÓn ho¸ ®¬n GTGT Ngêi Phßng KÕ KÕ KÕ mua kinh to¸n to¸n Thñ Thñ to¸n hµng doanh trëng, vèn quü kho tiªu gi¸m b»ng thô ®èc tiÒn LËp Líp KÕ To¸n K33
 42. 42. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Ký hîp ho¸ Thu XuÊt ®ång ®¬n Ký ViÕt tiÒn, kho, Ghi GTGT duyÖt phiÕu ký lËp sæ, thu phiÕu b¶o xuÊt qu¶n, kho lu tr÷ 3.H×nh thøc sæ kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, c«ng t¸c kÕ to¸n gi÷ vai trß quan träng thùc hiÖn chøc n¨ng kÕ to¸n cña m×nh, ph¶n ¸nh gi¸m ®èc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña tµi s¶n. C«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c giai ®o¹n cña qui tr×nh h¹ch to¸n tõ kh©u lËp chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n ®Õn lËp hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n. C«ng ty cã trang bÞ m¸y vi tÝnh nhng c«ng viÖc kÕ to¸n kh«ng hoµn thµnh trªn m¸y mµ ®ã chØ lµ phÇn trî gióp, c«ng ty ®ang tõng bíc hoµn thµnh c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y. HiÖn nay, C«ng ty may Th¨ng Long ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký-chøng tõ. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ®· ®îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®Òu ®îc ph©n lo¹i ®Ó ghi vµo c¸c sæ nhËt ký chøng tõ. Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu ë sæ nhËt ký chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. C«ng ty tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch theo nguyªn t¾c tËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô ph¸t Líp KÕ To¸n K33
 43. 43. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng sinh theo mét vÕ cña tµi kho¶n, kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng (tæ chøc nhËt ký chøng tõ theo bªn Cã vµ tæ chøc ph©n tÝch chi tiÕt theo bªn Nî cña c¸c tµi kho¶n ®èi øng). C«ng ty cßn ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn trong h¹ch to¸n hµng tån kho. Nhê ®ã kÕ to¸n theo dâi, ph¶n ¸nh mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc, cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho trªn sæ s¸ch kÕ to¸n vµ cã thÓ x¸c ®Þnh vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo. Ph- ¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷, kÕ to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh, kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ tµi s¶n cè ®Þnh lµ ph¬ng ph¸p ghi Chøng tõ gèc thÎ song song.... vµ c¸c b¶ng ph©n bæ Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn theo s¬ ®å sau: B¶n NhËt ký ThÎ vµ g chøng tõ sæ kÕ kª to¸n chi Sæ B¶ng C¸i tæng hîp Líp KÕ To¸n K33 B¸o c¸o tµi chÝnh
 44. 44. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng S¬ ®å 5: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña C«ng ty may Th¨ng Long Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra Nh vËy, ta cã thÓ thÊy C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« lín, cã ®ñ nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é nªn cã thÓ ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy chÝnh lµ nã gióp t¹o lªn mét hÖ thèng sæ cã tÝnh kiÓm so¸t chÆt chÏ. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã, h×nh thøc nµy vÉn cßn cã mét sè nhîc ®iÓm nh sè lîng sæ s¸ch cã quy m« lín, tÝnh phøc t¹p cao, chØ phï hîp víi kÕ to¸n thñ c«ng, kh«ng phï hîp víi kÕ to¸n m¸y. §©y Líp KÕ To¸n K33
 45. 45. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng còng chÝnh lµ mét vÊn ®Ò C«ng ty cÇn xem xÐt trong qu¸ tr×nh ®a kÕ to¸n m¸y vµo sö dông. II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty May Th¨ng Long : 1.H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Nguyªn vËt liÖu lµ mét yÕu tè chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong C«ng ty may Th¨ng Long, chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®îc h¹ch to¸n theo tõng ®èi tîng sö dông, tõng lo¹i v¶i, xèp, b«ng vµ ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. ë C«ng ty may Th¨ng Long nguyªn vËt liÖu ®îc h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: PhiÕu nhËp kho ThÎ kho Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t PhiÕu xuÊt kho VÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh: Líp KÕ To¸n K33
 46. 46. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng §èi víi hµng gia c«ng: Hµng ngµy, khi xuÊt kho vËt liÖu, kÕ to¸n chØ theo dâi sè lîng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n míi tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ vËn chuyÓn cho toµn bé sè vËt liÖu xuÊt kho trong th¸ng, kh«ng ph©n bæ chi phÝ vËn chuyÓn sau mçi lÇn xuÊt kho. §èi víi hµng mua: Hµng ngµy, khi xuÊt kho vËt liÖu, kÕ to¸n chØ theo dâi sè lîng, kh«ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho. Cuèi kú, tæng hîp gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho trong kú vµ tån ®Çu kú ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n cña tõng lo¹i vËt liÖu VÒ nguyªn vËt liÖu phô: Trªn c¸c phiÕu xuÊt kho, vËt liÖu phô ®îc ghi râ xuÊt cho ®èi tîng sö dông nµo. §Õn cuèi th¸ng, kÕ to¸n vËt t tæng hîp c¸c phiÕu xuÊt kho cho tõng xÝ nghiÖp. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ®· tæng hîp kÕ to¸n vËt t lËp b¶ng tæng hîp vËt liÖu xuÊt cho tõng xÝ nghiÖp. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu chÝnh xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. ViÖc tÝnh gi¸ vËt liÖu chØ ®îc tiÕn hµnh víi nguyªn vËt liÖu do C«ng ty tù mua. Tõ b¶ng tæng hîp vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô xuÊt kho cho tõng xÝ nghiÖp, kÕ to¸n vËt t tiÕn hµnh ph©n bæ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c«ng cô, dông cô cho Líp KÕ To¸n K33
 47. 47. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng tõng mÆt hµng ®Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 (chi tiÕt cho tõng xÝ nghiÖp) Cã TK 152 (1521, 1522) Tæng chi tËp hîp chi phÝ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 154: Nî TK 154 (chi tiÕt cho tõng xÝ nghiÖp) Cã TK 621 PhÕ liÖu thu håi: Nh©n viªn thèng kª sÏ theo dâi vÒ sè lîng, sau ®ã kÕ to¸n vËt t c¨n cø vµo sè lîng phÕ liÖu thu håi vµ gi¸ phÕ liÖu b¸n trªn thÞ trêng, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phÕ liÖu thu håi. 2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng sö dông TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c, vµ TK 622 - më chi tiÕt cho tõng ph©n xëng, xÝ nghiÖp. HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l¬ng sau: ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm: ¸p dông ®èi víi c¸c bé phËn lao ®éng trùc tiÕp nh c«ng nh©n s¶n xuÊt. Líp KÕ To¸n K33
 48. 48. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo thêi gian: ¸p dông ®èi víi c¸c bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp ë c¸c xÝ nghiÖp vµ bé phËn hµnh chÝnh ë C«ng ty. C¸c nh©n viªn thèng kª ë c¸c ph©n xëng cã nhiÖm vô lËp vµ theo dâi c¸c b¶ng chÊm c«ng, theo dâi s¶n xuÊt ë tõng tæ. §Þnh kú, c¸c c¸n bé tiÒn l¬ng xuèng ph©n x- ëng vµ c¸c tæ s¶n xuÊt ®Ó híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp ban ®Çu, thu thËp sè liÖu ®Ó cuèi th¸ng tÝnh l¬ng. TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho mçi c«ng nh©n s¶n xuÊt trong th¸ng ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo sè lîng s¶n phÈm mµ hé lµm ra vµ ®¬n gi¸ l¬ng cho mçi c«ng viÖc ë mçi bíc c«ng nghÖ. Sau khi tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, nh©n viªn thèng kª tiÕn thµnh lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n c¸c tæ, c¸c xÝ nghiÖp. KÕ to¸n tiÒn l¬ng tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng theo ®óng quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. KÕ to¸n ghi: Nî TK 622 (chi tiÕt theo c¸c xÝ nghiÖp) Cã TK 334 Cã TK 338 Sau ®ã kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt: Líp KÕ To¸n K33
 49. 49. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Nî TK 154 (chi tiÕt cho tõng xÝ nghiÖp) Cã TK 622 3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn phôc vô, qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi ph©n xëng, tæ, ®éi s¶n xuÊt. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh sö dông TK 627. Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong C«ng ty bao gåm: TK 6271 - TiÒn l¬ng nh©n viªn ph©n xëng: gåm tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho bé phËn nh©n viªn ph©n xëng nh gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, nh©n viªn thèng kª ph©n xëng. KÕ to¸n ghi: Nî TK 6271 Cã TK 334 Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) TK 6272 - Chi phÝ vËt liÖu phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 6272 Cã TK 152 TK 6273 - Chi phÝ c«ng cô, dông cô phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp KÕ to¸n ®Þnh kho¶n Líp KÕ To¸n K33
 50. 50. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Nî TK 6273 Cã TK 153 TK 6274 - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm khÊu hao c¬ b¶n cña toµn bé TSC§ phôc vô cho s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp nh nhµ xëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn truyÒn dÉn. §©y lµ phÇn chi phÝ chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nî TK6274 Cã TK 214 Cã TK 335 §ång thêi, ghi ®¬n: Cã TK 009 TK 6277 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. Nî TK 6277 Cã TK 141, 111 . TK 6278 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c gåm nh÷ng chi phÝ nh chi phÝ giao dÞch, photocoppy, in Ên. Nî TK 6278 Cã TK 141,111. Sau khi tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc tËp hîp vµo TK 627, kÕ to¸n kÕt chuyÓn sang TK 154 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 154 (chi tiÕt theo xÝ nghiÖp) Cã TK 627 Líp KÕ To¸n K33
 51. 51. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc tËp hîp cho toµn C«ng ty, sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng m· hµng, tõng mÆt hµng dùa trªn tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. 4. H¹ch to¸n chi phÝ thuª gia c«ng: C«ng ty may Th¨ng Long kh«ng chØ nhËn may gia c«ng cho kh¸ch hµng mµ ®«i khi do yªu cÇu s¶n xuÊt phøc t¹p cña s¶n phÈm hoÆc ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é s¶n xuÊt, c«ng ty cßn cã thÓ ®i thuª ®¬n vÞ kh¸c gia c«ng mét vµi chi tiÕt hoÆc c¶ s¶n phÈm hoµn chØnh. Lóc nµy kÕ to¸n ph¶i h¹ch to¸n tµi kho¶n chi phÝ thuª gia c«ng vµo gi¸ thµnh. XÐt vÒ b¶n chÊt ta cã thÓ coi kho¶n nµy lµ mét kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi thuéc chi phÝ s¶n xuÊt chung, nhng do yªu cÇu qu¶n lý h¹ch to¸n còng nh do ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh nªn doanh nghiÖp ¸p dông tËp hîp chi phÝ nµy riªng vµ chi tiÕt cho tõng m· hµng cã chi phÝ thuª gia c«ng, khi s¶n phÈm hoµn thµnh kho¶n chi phÝ nµy sÏ ®îc tËp hîp trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. 5. Tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh theo c¸c ®èi tîng: * TËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Hµng gia c«ng ë c«ng ty may Th¨ng Long cã ®Æc ®iÓm lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tØ träng Líp KÕ To¸n K33
 52. 52. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng rÊt nhá so víi gi¸ thµnh nªn toµn bé nguyªn vËt liÖu kÓ c¶ bao b× ®Òu do kh¸ch hµng ( bªn ®Æt hµng ) cung cÊp theo ®iÒu kiÖn gi¸ CIF t¹i c¶ng H¶i Phßng hoÆc theo ®iÒu kiÖn hîp ®ång gia c«ng. Sè lîng nguyªn vËt liÖu chuyÓn ®Õn cho c«ng ty ®îc tÝnh trªn c¬ së s¶n l- îng s¶n phÈm ®Æt hµng vµ ®Þnh møc tiªu hao cu¶ tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu cho tõng s¶n phÈm. §Þnh møc tiªu hao nµy ®îc c«ng ty vµ kh¸ch hµng cïng nghiªn cøu, x©y dùng phï hîp víi møc tiªu hao thùc tÕ vµ dùa trªn ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi bªn. BiÓu sè 1: Líp KÕ To¸n K33
 53. 53. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng §¬n vÞ: C«ng ty PhiÕu xuÊt kho MÉu sè 02-VT May Th¨ng Long Ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2003 Q§ sè 1141 TC/C§KT Ngµy 1/11/1995-BTC Hä, tªn ngêi nhËn hµng: .........................................XÝ nghiÖp 3........................... Sè 305……….. Lý do xuÊt kho: ……………Dïng SX ………………………….... Nî 621…………………………. XuÊt t¹i kho: ………………….Sè 1…………………………….. Cã 152…………………………. S Tªn nh·n hiÖu, M· §¬n Sè lîng §¬n Thµnh Yªu cÇu Thùc gi¸ TT quy c¸ch s¶n sè vÞ tiÒn xuÊt phÈm (hµng ho¸) tÝnh A B C D 1 2 3 4 1 V¶i ngoµi m 2 000 1 910 6 000 11 460 000 2 V¶i lãt th©n m 1500 1 492 4 600 6 863 200 3 phin m 10 10 4700 47 V¶i phèt 000 Céng 18.370.200 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): Mêi t¸m triÖu ba tr¨m b¶y m¬i ngµn hai tr¨m ®ång. XuÊt ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2003 Thñ trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch Ngêi nhËn Thñ kho KÕ to¸n trëng Líp KÕ To¸n K33
 54. 54. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Ngoµi nguyªn vËt liÖu tÝnh to¸n theo ®Þnh møc trªn kh¸ch hµng cßn cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn cho c«ng ty 3% sè nguyªn liÖu ®Ó bï vµo sè hao hôt kÐm phÈm chÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu. Trong lo¹i h×nh s¶n xuÊt gia c«ng kÕ to¸n chØ qu¶n lý vÒ mÆt sè lîng cña lîng nguyªn vËt liÖu nhËp kho nãi trªn theo tõng hîp ®ång gia c«ng vµ khi cã lÖnh s¶n xuÊt th× cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho xÝ nghiÖp. KÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n gi¸ vèn thùc tÕ cña b¶n th©n nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt mµ chØ h¹ch to¸n phÇn chi phÝ vËn chuyÓn sè nguyªn vËt liÖu ®ã tõ c¶ng vÒ kho vµo kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú. §èi víi c¸c mÆt hµg tù s¶n xuÊt th× qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vÉn b×nh thêng, kÕ to¸n theo dâi c¶ vÒ mÆt lîng vµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng theo ®¬n gi¸ xuÊt kho b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Víi c¸ch tÝnh ph©n bæ nh sau: Chi phÝ vËt liÖu Tæng chi phÝ Tû lÖ hay ph©n bæ cho = vËt liÖu cÇn x ( hÖ sè ) tõng ®èi tîng ph©n bæ ph©n bæ Líp KÕ To¸n K33
 55. 55. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Trong ®ã: Tû lÖ hay Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi t- îng ( hÖ sè ) = ph©n bæ Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tÊt c¶ c¸c ®èi tîng Ph¬ng ph¸p tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cã thÓ kh¸i qu¸t nh sau: - §èi víi nguyªn vËt liÖu chÝnh: v¶i ngoµi, v¶i lãt MÆc dï mét lo¹i v¶i ®îc dïng ®Ó gia c«ng nhiÒu m· hµng kh¸c nhau vµ mçi m· hµng l¹i ®îc s¶n xuÊt tõ nhiÒu lo¹i v¶i kh¸c nhau kÝch cì kh¸c nhau nhng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ l¹i ph¶i tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu lo¹i vËt liÖu nhÊt. Bëi vËy c«ng ty ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n bµn c¾t trªn ( phiÕu theo dâi bµn c¾t ) nh»m ph¶n ¸nh chÝnh x¸c sè l- îng tõng lo¹i v¶i tiªu hao thùc tÕ cho mçi m· hµng liªn quan. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vµ ®Þnh møc kü thuËt tiªu hao do phßng kü thuËt cung cÊp, nh©n viªn h¹ch to¸n ë xÝ nghiÖp tÝnh to¸n vµ lËp ( phiÕu theo dâi bµn c¾t ) ghi râ sè lîng tõng lo¹i v¶i tiªu hao thùc tÕ cña mçi m· hµng, sè lîng thõa hoÆc thiÕu so Líp KÕ To¸n K33
 56. 56. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng víi h¹ch to¸n bµn c¾t. Cuèi th¸ng tõ c¸c phiÕu theo dâi ®ã nh©n viªn h¹ch to¸n lËp c¸c b¸o c¸o nhËp xuÊt tån nhiªn liÖu, b¸o c¸o chÕ biÕn, b¸o c¸o hµng ho¸. Cuèi th¸ng 3,b¸o c¸o nµy ®îc göi lªn bé phËn kÕ to¸n nguyªn liÖu ë phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó xö lý sè liÖu, nhËp ®¬n gi¸ råi göi sang bé phËn kÕ to¸n chi phÝ .KÕ to¸n chi phÝ tæng hîp sè liÖu vµ lËp (b¸o c¸o thanh to¸n nguyªn liÖu c¾t,b¸o c¸o tæng hîp chÕ biÕn ,b¸o c¸o tæng hîp hµng ho¸ vµo cuèi mçi quý). + B¸o c¸o thanh to¸n nguyªn liÖu c¾t: (biÓu sè 2) ®îc c¨n cø vµo b¸o c¸o nhËp xuÊt tån nguyªn liÖu hµng th¸ng cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn göi lªn,kÕ to¸n lËp b¸o c¸o nµy ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña nguyªn liÖu ®ã cã liªn quan ®Õn c¸c m· hµng s¶n xuÊt trong quý,trong ph¹m vi toµn c«ng ty + B¸o c¸o tæng hîp chÕ biÕn (biÓu sè 3): c¨n cø vµo sè liÖu tõ c¸c( b¸o c¸o chÕ biÕn, b¸o c¸o nhËp xuÊt tån) cña c¸c xÝ nghiÖp, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ lËp b¸o c¸o nµy theo tõng m· hµng cña tõng ®¬n ®Æt hµng . B¸o c¸o nµy cho biÕt sè b¸n thµnh phÈm mµ c¸c xÝ nghiÖp thùc hiÖn ®îc, sè lîng mæi lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh tiªu hao cho lîng b¸n thµnh phÈm c¾t ®ù¬c trong quÝ lµ bao nhiªu vµ chi phÝ vËn chuyÓn t¬ng Líp KÕ To¸n K33
 57. 57. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng øng víi lîng nguyªn vËt liÖu ®ã ( ®èi víi s¶n phÈm gia c«ng ) hay gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tiªu hao ( ®èi víi s¶n phÈm mua ®øt b¸n ®o¹n ) phÇn chi phÝ nµy ®îc thÓ hiÖn trªn b¸o c¸o thanh to¸n nguyªn liÖu c¾t. Chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu chÝnh ®îc ph©n bæ theo sè lîng cña mçi chuyÕn hµng ®· xuÊt cho xÝ nghiÖp. + B¸o c¸o tæng hîp hµng ho¸ ( biÓu 4 ): ®îc lËp trªn c¬ së b¸o c¸o hµng ho¸ mµ hµng th¸ng c¸c xÝ nghiÖp göi lªn, kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tæng hîp hµng ho¸ chi tiÕt theo tõng xÝ nghiÖp, cho biÕt sè lîng tõng m· hµng ®· nhËp kho trong quÝ cña tõng xÝ nghiÖp s¶n xuÊt lµ bao nhiªu. Trªn c¬ së c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n c«ng ty lËp b¸o c¸o tæng hîp nguyªn vËt liÖu chÝnh thÓ hiÖn chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®· tiªu hao cho tõng xÝ nghiÖp chi tiÕt cho tõng m· hµng vµ sè tån. Do ®· ®ù¬c theo dâi cho tõng m· hµng lªn sè liÖu trªn ( b¸o c¸o tæng hîp vËt liÖu chÝnh ) ®îc tÝnh lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. - §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô trùc tiÕp: VËt liÖu phô tuy kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm may nhng nã l¹i lµ vËt liÖu kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña s¶n phÈm hoÆc lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cña Líp KÕ To¸n K33
 58. 58. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng s¶n phÈm nh: cóc chØ .... ®èi víi c¸c ®¬n ®Æt hµng gia c«ng th«ng thêng bªn ®Æt hµng sÏ cung cÊp cho c«ng ty c¶ phô liÖu, bao b× ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm trong trêng hîp cã sù tho¶ thuËn cña hai bªn, vÒ c¬ b¶n c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi víi chi phÝ vËt liÖu phô còng t¬ng tù nh nguyªn vËt liÖu chÝnh. Hµng th¸ng nh©n viªn h¹ch to¸n xÝ nghiÖp c¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt liÖu phô ®Ó lËp ( b¸o c¸o phô liÖu ) chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ ph©n bæ chi phÝ phô liÖu bao b× cho c¸c thµnh phÈm. Cuèi quý, sau khi tÝnh vµ ph©n bæ chi phÝ vËt liÖu phô kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tæng hîp vËt liÖu phô ( biÓu sè 6 ) thÓ hiÖn sè liÖu vËt liÖu phô vµ chi phÝ mçi lo¹i vËt liÖu phô xuÊt dïng trong quÝ cho c¸c lo¹i s¶n phÈm lµ bao nhiªu. Chi phÝ vËn chuyÓn vËt liÖu phô cña hµng gia c«ng ®îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt vËt liÖu theo tõng ®¬n ®Æt hµng vµ ®îc ph©n bæ c¨n cø vµo s¶n lîng quy ®æi cña sè s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho. Chi phÝ Tæng chi phÝ vËn chuyÓn S¶n lîng vËn chuyÓn cña ®¬n ®Æt hµng i hoµn thµnh vËt liÖu = x qui ®æi phô cña S¶n lîng ®Æt hµng cña m· Líp KÕ To¸n K33
 59. 59. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng m· hµng i qui ®æi hµng i C¨n cø vµo b¸o c¸o tæng hîp vËt liÖu phô vµ chi phÝ vËn chuyÓn ®· ph©n bæ cho tõng m· hµng kÕ to¸n lËp “ b¸o c¸o tæng hîp chi phÝ vËt liÖu phô “ ( biÓu 7 ) sè liÖu trªn b¸o c¸o nµy ®îc kÕt chuyÓn trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh. KÕt thóc qui tr×nh s¶n xuÊt thµnh phÈm nhËp kho ®Òu ®îc ®ãng gãi, ®ãng hßm. Sè bao b× hçn hîp ®ãng gãi còng do phÝa kh¸ch hµng chuyÓn giao cho c«ng ty cïng víi vËt liÖu phô. Còng cã trêng hîp hai bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång, c«ng ty tù tæ chøc bao gãi, khi kÕt thóc hîp ®ång phÝa kh¸ch hµng sÏ hoµn tr¶ l¹i. Lóc nµy kho¶n chi phÝ bao b× ®îc theo dâi riªng vµ kh«ng tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nhng ®èi víi hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty th× chi phÝ bao b× ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¨n cø vµo ( b¸o c¸o ®ai nÑp,hßm , hép ) mµ hµng th¸ng c¸c xÝ nghiÖp göi lªn cho c«ng ty thÓ hiÖn sè bao b× hçn hîp ®· xuÊt dïng thùc tÕ cho tõng m· hµng. Tõ ®ã kÕ to¸n c«ng ty sÏ lËp ( b¸o c¸o tæng hîp ®ai, nÑp, hßm, hép) t¬ng tù nh h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ( biÓu 8 ). §Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621 ®îc chi tiÕt thµnh 3 tiªñ kho¶n. Líp KÕ To¸n K33
 60. 60. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng 6211: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp 6212: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô trùc tiÕp 6213: Chi phÝ bao b× §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph¸t sinh t¨ng trong kú th× kÕ to¸n tËp hîp vµo bªn Nî tµi kho¶n 621, ph¸t sinh gi¶m ghi vµo bªn Cã. Cuèi quÝ kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nµy sang tµi kho¶n 154. C¨n cø vµo ( b¸o c¸o tæng hîp nguyªn vËt liÖu ), ( b¸o c¸o tæng hîp chi phÝ vËt liÖu phô ), ( b¸o c¸o tæng hîp ®ai nÑp hßm hép ) kÕ to¸n lËp b¶ng kª sè 4. Dùa vµo sè liÖu trªn b¶ng kª sè 4 vµ nhËt ký chøng tõ sè 7 kÕ to¸n ghi sæ c¸i tµi kho¶n 621. C«ng ty kh«ng sö dông b¶ng ph©n bæ sè 2. Líp KÕ To¸n K33
 61. 61. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng BiÓu sè 2 C«ng ty may Th¨ng Long QuÝ IV / 2003 Phßng tµi vô - kÕ to¸n Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt chÕ biÕn XuÊt ®æi b¸n XuÊt nguyªn liÖu XuÊt tiªu thô Tån cuèi Lîng TiÒn Lîng TiÒn Lîng TiÒn Lîng TiÒn Lîng TiÒn Lîng TiÒn Lîng Ti 0 0 296338,5 57060714 210365,4 40439547 4,4 847088 2345,6 451575 0 0 83623,1 15 0 0 29675 58891971 22983,4 4563345 3,1 616505 0 0 0 0 6688,5 1 0 0 8000 62025436 20 155063,59 0 0 7892 61188092,61 0 0 88 68 33005926 26283069,471 26283069,471 25602204,938 28210826 38627102 21 Líp KÕ To¸n K33
 62. 62. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng BiÓu sè 3 B¸o c¸o tæng hîp chÕ biÕn C«ng ty may Th¨ng Long QuÝ IV / 2003 Phßng kÕ to¸n - tµi vô Sè lîng B×nh Lîng v¶i Chi phÝ M· BTP qu©n Chi phÝ NVL STT Nguyªn liÖu xuÊt chÕ b×nh qu©n hµng ( chiÕc tiªu chÝnh biÕn 1 ®v ) hao 1 Fanilon 028 18.971 32.250,7 1,7 25.844.522 1.362.317 DV 12 2.124 3.886,92 1,83 3.114.834 1.466,49 .......... ...... Céng 2 V¶i ngoµi AT 01 8.000 16.080 2,01 2.623.130 327,891 UJ 340 56.000 105.840 1,89 17.265.679 308,3157 ........... Céng 3 V¶i Kaki 3.250 5.755 8517,4 1,48 210.633,966 36.600,16 ............ Líp KÕ To¸n K33
 63. 63. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Céng Céng 25.602.204,938 Líp KÕ To¸n K33
 64. 64. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng BiÓu sè 4 b¸o c¸o tæng hîp hµng ho¸ C«ng ty may Th¨ng Long QuÝ IV / 2003 Phßng kÕ to¸n - tµi vô Tån Tån §¬n ChÕ Thµnh XN M· ®Çu Céng cuèi vÞ biÕn phÈm kú kú May 1 AT 01 ChiÕc 0 8.000 8.000 8.000 0 ...... May 3 028 ChiÕc 0 18.971 18.971 18.300 671 3.520 ChiÕc 0 5.755 5.755 5.755 0 ...... May 5 DV 12 ChiÕc 0 2.214 2.214 2.124 2.124 ...... May 6 UJ ChiÕc 3.000 56.000 58.000 58.000 0 340 ..... Líp KÕ To¸n K33
 65. 65. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng BiÓu sè 5 B¸o c¸o tæng hîp vËt liÖu chÝnh C«ng ty may Th¨ng Long QuÝ IV / 2003 Phßng kÕ to¸n - tµi vô ChÕ biÕn TP nhËp §¬n vÞ M· Tån ®Çu NhËp (®ång) TiÒn ( ®ång ) Tån cuèi (chiÕc) (sp) XN 1 AT 01 0 2.885.443 8000 8.000 2.885.443 0 ..... Céng XN 2 ...... XN 3 028 0 31.013.418 18.971 18.300 29.916.481 1.096.937 ....... 3.520 0 218.086.967 5.755 5.755 21.808.967 0 Céng XN 4 ...... XN 5 DV 12 0 4.215.068 2.214 2.214 4.215.068 0 ...... Céng XN 6 UJ 340 1.042.807 19.465.724 56.000 58.000 20.508.531 0 ...... Céng ........ Tæng céng 625.536.447 25.602.204. 25.731.354.969 496.386.416 938 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Líp KÕ To¸n K33
 66. 66. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng BiÓu sè 6 B¸o c¸o tæng hîp vËt liÖu phô C«ng ty may Th¨ng Long QuÝ IV / 2003 Phßng kÕ to¸n - tµi vô Tªn vËt M· Tån ®Çu kú NhËp XuÊt may Háng Tån cuèi liÖu ( mÊt ) SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT ChØ L AT 01 0 0 4.580 4.520 56 4 500m ..... ( cuén . Céng 18.235 18.01 200 25 ) 0 ChØ M 3.520 20 170.00 230 1.955.0 232 1.972.0 12 102.00 6 51.00 ( cuén ..... 0 00 00 0 0 ) . Cóc AT 01 0 0 8.030 8.000 12 18 ®ång ..... ( bé ) . Cóc UJ 80 500 480,5 11 88,44 Líp KÕ To¸n K33
 67. 67. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng nhùa TH 340 6 (100c) Kho¸ AT 01 8.000 90 10 Líp KÕ To¸n K33
 68. 68. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng BiÓu sè 7 Tæng hîp chi phÝ vËt liÖu phô C«ng ty may Th¨ng Long Qói IV / 2003 Phßng kÕ to¸n - tµi vô . XN M· TP nhËp CF vËt liÖu CF vËn phô chuyÓn May 1 AT 01 8.000 2.903.845 .... May 3 28 18.300 10.618.379 3.520 5.755 35.585.353 .... May 5 DV 12 2.214 1.004.800 .... May 6 UJ 340 58.000 11.680.430 .... Tæng céng 1.538.960.446 217.860.100 Líp KÕ To¸n K33
 69. 69. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng BiÓu sè 8 b¸o c¸o tæng hîp ®ai, nÑp, hßm, hép QuÝ iv / 2003 Tån M· Tån NhËp trong XuÊt trong XN cuèi hµng ®Çu kú kú kú kú May 1 ..... May 2 ..... May 3 3.520 0 4.525.816 4.525.816 0 Céng 0 514.264.458 514.264.458 0 BiÓu sè 10 Sæ c¸i tµi kho¶n 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp N¨m 2003 C¸c TK QuÝ ®èi øng QuÝ I QuÝ II QuÝ IV C¶ n¨m III Nî TK 152 27.418.515.681 TK 331 396.238.175 Céng PS 27.814.753.856 Nî 27.814.753.856 Líp KÕ To¸n K33
 70. 70. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng * TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë c«ng ty may Th¨ng Long gåm: TiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: BHXH, BHYT, KPC§. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. Do ®Æc thï cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt gia c«ng, c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n quÜ l¬ng theo tû lÖ % trªn doanh thu. QuÜ l¬ng cña toµn doanh nghiÖp ®îc ph©n chia cho bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp theo møc kho¸n vµ cho bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp theo hÖ sè l¬ng. §èi víi bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt th× hiÖn nay c«ng ty qui ®Þnh chÕ ®é kho¸n tiÒn l¬ng víi møc kho¸n lµ 42,45% gi¸ trÞ s¶n phÈm hoµn thµnh. Hµng th¸ng, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho thµnh phÈm ( sau khi ®· qua KCS ), c¨n cø vµo tû gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng gi÷a VN§ vµ USD ( tû gi¸ nµy ®îc doanh nghiÖp c¨n cø vµo tû lÖ % mµ xÝ nghiÖp ®îc hëng 42,45% ) nh©n viªn h¹ch to¸n ë c¸c xÝ nghiÖp tÝnh ra quÜ l¬ng ë tõng xÝ nghiÖp vµ lËp “ b¶ng doanh thu chia l¬ng “ Líp KÕ To¸n K33
 71. 71. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Tæng quÜ = Tû gi¸ x 42,45% x Σ QiPi l¬ng hiÖn hµnh Toµn bé tiÒn l¬ng tÝnh trªn doanh thu mµ xÝ nghiÖp nhËn ®îc sÏ ®îc ph©n chia theo qui chÕ chia l¬ng do bé phËn lao ®éng tiÒn l¬ng cña c«ng ty x©y dùng. NÕu gäi A lµ tæng quÜ l¬ng cña mét xÝ nghiÖp th×: 10% A ( a1 ) lµ quÜ dù phßng ®Ó chia thªm l¬ng cho c«ng nh©n khi lµm t¨ng ca, thªm giê hoÆc khi cã Ýt viÖc lµm quÜ l¬ng nµy trÝch khi xÝ nghiÖp ®¹t vît møc kÕ ho¹ch ®îc giao. Trong ®ã: 4,2% A : qòy dù phßng ph¸t sinh ngoµi qui tr×nh s¶n xuÊt. 3% A: quü l¬ng nghØ phÐp. 0,8%A: quü BHXH, BHYT, KPC§ 2% A: c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c. PhÇn cßn l¹i B = A - A1 ( 90% ) ®îc chia cho tæng tiÒn l¬ng thùc tÕ cña xÝ nghiÖp trong th¸ng lµ 70% vµ quÜ tiÒn thëng 30%. C¸c bé phËn xÝ nghiÖp ( tæ c¾t may, lµ... ) tiÒn l¬ng ®îc chia theo tû lÖ % cña B ( quü l- ¬ng sau khi trõ ®i quü trÝch lËp dù phßng ) cô thÓ lµ: TiÒn l¬ng tæ may: 78% B TiÒn l¬ng tæ c¾t: 5,5% B TiÒn l¬ng tæ lµ: 6,3% B Tæng tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: 89,8% Líp KÕ To¸n K33
 72. 72. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng TiÒn l¬ng tæ kü thuËt: 3,77% B TiÒn l¬ng tæ b¶o vÖ: 0,1% B TiÒn l¬ng tæ v¨n phßng: 3,2% B TiÒn l¬ng tæ b¶o toµn vµ vÖ sinh: 2,2% B TiÒn l¬ng tæ thu ho¸: 0,93% B Tæng tiÒn l¬ng cña nh©n viªn xÝ nghiÖp: 10,2% Trong mçi tæ cã qui ®Þnh hÖ sè chia l¬ng cho mçi c¸n bé, tõng c«ng nh©n. Cuèi th¸ng nh©n viªn h¹ch to¸n xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô nép b¸o c¸o thùc hiÖn tiÒn l¬ng lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. Cuèi quÝ bé phËn kÕ to¸n tiÒn l¬ng sÏ tæng hîp sè liÖu tõ c¸c b¶ng doanh thu chia l- ¬ng cña c¸c xÝ nghiÖp, tÝnh to¸n phÇn chi phÝ nh©n c«ng s¶n xuÊt vµ c¨n cø vµo b¸o c¸o thùc hiÖn tiÒn l- ¬ng cña c¸c xÝ nghiÖp tÝnh ra chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ tiÒn c«ng cña nh©n viªn xÝ nghiÖp tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. KÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch 19% quÜ l- ¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®Ó h¹ch to¸n vµo c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Sau ®ã kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ sè 1 ( b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH ) ( biÓu 11 ). C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH kÕ to¸n chi phÝ lËp b¶ng kª sè 4 phÇn tµi kho¶n 622. KÕ to¸n c«ng ty dùa vµo sè liÖu cña phÇn nµy vµ nhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó vµo sæ c¸i tµi kho¶n 622 chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ( biÓu 12 ) Cuèi quÝ kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng Líp KÕ To¸n K33
 73. 73. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng trùc tiÕp sang bªn nî tµi kho¶n 154 chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Líp KÕ To¸n K33
 74. 74. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng BiÓu sè 11 B¶ng ph©n bæ sè 1 Ph©n bæ tiÒn l¬ng vµo ®èi tîng sö dông QuÝ iv / 2003 Ký TrÝch 19% hiÖu DiÕn Tæng céng quÝ Thu nhËp quÝ BHXH, BHXH, tµi gi¶i IV/ 2001 KPC§ kho¶n 622 Chi 4.315.614.268 410.179.345 4.725.793.613 627 phÝ 631.391.907 26.124.603 657.516.510 641 NCTT 248.068.833 12.889.766 260.958.599 642 Chi 426.651.436 74.922.541 501.573.977 1388 phÝ 30.634.400 30.634.400 111 NVQLPX 4.350.000 4.350.000 Chi phÝ NVBH Chi phÝ NVQLCT C¸c Líp KÕ To¸n K33
 75. 75. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng kho¶n ph¶i thu Thu håi Tæng 5.656.710.844 524.116.255 6.180.827.099 céng Líp KÕ To¸n K33
 76. 76. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng BiÓu sè 12 Sæ c¸i Tµi kho¶n 622 – chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp N ¨m 2003 C¸c TK ®èi QuÝ QuÝ QuÝ øng nî víi QuÝ IV C¶ n¨m I II III TK nµy TK 334 4.315.614.268 TK 338 410.179.345 Céng p/s Nî 4.725.793.613 Céng p/s Cã 4.725.793.613 * Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n c«ng ty më tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cÊp II theo qui ®Þnh cña bé tµi chÝnh. TÊt c¶ c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung khi ph¸t sinh ®Òu ®îc kÕ to¸n tËp hîp vµo tµi kho¶n 627. Cuèi mçi quÝ, kÕ to¸n tæng hîp c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh bªn nî tµi kho¶n 627 trõ ®i sè gi¶m chi nÕu cã ®îc tËp trung ë bªn cã tµi kho¶n 627, chªnh lÖch gi÷a bªn cã vµ bªn nî ®îc kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. ( b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ) ( biÓu 13 ) ®îc lËp vµo cuèi mçi quÝ thÓ hiÖn toµn bé sè chi phÝ s¶n xuÊt chung mµ c«ng ty ®· chi ra trong Líp KÕ To¸n K33

×