Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 60 HAWA - Go va Noi that

159 views

Published on

Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM (HAWA) phát hành bản tin số 60.

Published in: Business
 • My brother found Custom Writing Service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ and ordered a couple of works. Their customer service is outstanding, never left a query unanswered.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Loving the plans. Got lots of different ideas and inspiration. I'm sending you a photo of a bed frame I did for my daughter! ▶▶▶ https://url.cn/xFeBN0O4
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ryan Shed Plans 12,000 Shed Plans and Designs For Easy Shed Building! ☞☞☞ https://url.cn/1lvHlCNO
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Download over *12,000* fully detailed shed plans and start building your next shed easily and quickly. ★★★ https://url.cn/I86oXShh
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • There are over 16,000 woodworking plans that comes with step-by-step instructions and detailed photos, Click here to take a look ■■■ http://t.cn/A6hKZsXN
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ban tin 60 HAWA - Go va Noi that

 1. 1. AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)TAÄP 60 NHAØ XUAÁT BAÛN THOÂNG TAÁN
 2. 2. 1 Soùng lôùn thì thuyeàn to, vöôït khoù thì tröôûng thaønh Naêm 2016, taêng tröôûng khoâng chaïm ñeán möùc hai con soá laø caâu chuyeän vui khoâng troïn cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam. Naêm 2017, ngaønh cheá bieán goã coøn gaëp nhieàu khoù khaên veà nguyeân lieäu, veà thò tröôøng... nhöng caâu chuyeän cuûa naêm nay ñaõ hoaøn toaøn khaùc. NGUYEÃNQUOÁCKHANH-ChuûtòchHAWA MAÄU TUAÁT 2018TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI LAØM NGHEÀ X uaát khaåu laâm saûn Vieät Nam laàn ñaàu tieâncaùnmoác8tyûUSD,taêng10,2%so vôùi naêm 2016, veà ñích tröôùc 3 naêm sovôùichætieâuñeàratrongChieánlöôïcphaùt trieån laâm nghieäp giai ñoaïn 2006 - 2020. Goã vaø saûn phaåm goã ñaõ trôû thaønh ngaønh haøng coù kim ngaïch xuaát khaåu ñöùng thöù 6 cuûa Vieät Nam, chieám 6% thò phaàn theá giôùi, ñöùng ñaàu trong khoái ASEAN, ñöùng thöù hai chaâu AÙ vaø thöù 5 theá giôùi. Raát nhieàu doanh nghieäp (DN) chia seû, ñônhaøngcuûahoïchonaêm2018ñaõñaàytöø nhöõngngaøygiöõanaêm2017.Coùnôithoâng tin, ñôn haøng ñaõ ñeán naêm 2020. Chuùng ta khoâng theå khoâng töï haøo tröôùc nhöõng thoâng tin saùng suûa nhö theá! Vôùi ñaø naøy, muïctieâuxuaátkhaåugoãñaït10tyûUSDtrong naêm2020laøhoaøntoaøncoùtheåthaønhhieän thöïc. Cheá bieán goã hieän laø ngaønh coù tyû leä taêng tröôûng aán töôïng nhöng toâi tin thöïc löïc cuûa ngaønh, vaãn coøn coù theå phaùt trieån hôn nöõa. Bôûi, chuùng ta coù cô hoäi, coù noäi löïc, coù caû lôïi theá. Vaán ñeà laø moãi DN söû duïng noäi löïc, lôïi theá theá naøo ñeå bieán cô hoäi thaønh keát quaû kinh doanh. Trong moïi cô hoäi luoân tieàm aån ruûi ro. Coù raát nhieàu thaùch thöùc chôø ñoùn DN trong ngaønh nhöõng naêm tôùi. Thò tröôøng cuûa chuùng ta seõ ngaøy caøng ñoøi hoûi cao, caùcböôùckieåmtra,giaùmsaùt...seõkhaétkhe hôn. Ñaây laø ñoøi hoûi chính ñaùng cuûa caùc “thöôïng ñeá”. Vaø, ñoøi hoûi ñoù seõ buoäc DN cheá bieán goã Vieät Nam phaûi ngaøy caøng chuyeân nghieäp hôn nöõa. Tình traïng khoù khaên veà nguoàn nguyeân lieäu cuõng seõ neân khoác lieät hôn. Chính saùch caám khai thaùc goã röøng töï nhieân cuûa Chính phuû Trung Quoác coäng vôùi chính saùch sieát chaët vieäc khai thaùc, thöông maïi vaø xuaát khaåu goã nguyeân lieäu taïi moät soá quoác gia cung goã röøng töï nhieân töø röøng nhieät ñôùi laøm gia taêng caïnh tranh veà cung toaøn caàu, trong ñoù bao goàm moät soá coâng ty nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam. Caïnh tranh veà nguoàn cung nguyeân lieäu trong nöôùc ñang cöïc kyø gay gaét ñoái vôùi goã röøng troàng vaø goã cao su, giöõacaùccoângtycheábieánñoàgoãvôùicoâng tycheábieándaêmgoã,vaøgiöõacoângtytrong nöôùcvôùicoângtynöôùcngoaøi,ñieånhìnhlaø
 3. 3. TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI LAØM NGHEÀ 2 Trung Quoác. Söï thieáu huït taïi choã laøm thò tröôøngmaátcaânñoáinhöngneáuchuùngta troângchôøvaøochínhsaùchñeågiaûicöùuDN tröôùc khoù khaên, toâi nghó, ñoù laø caùch kinh doanh thuï ñoäng. DN phaûi coù hieåu bieát nhieàu hôn veà thò tröôøng, naém baét xu theá theá giôùi vaø coù nhöõng giaûi phaùp ñeå thích öùng kòp thôøi. Chuaån bò phöông aùn khaùc chomìnhñeågiaûithoaùtDNkhoûikhoùkhaên chung laø caùch taïo ra nhöõng ngöôøi daãn ñaàu, toâi tin theá! Ngaønh goã, tính ñeán nay, duø ñaõ hieän ñaïi hoùa vôùi trang thieát bò, coâng ngheä... nhöng vaãn laø ngaønh thaâm duïng lao ñoäng cao, taïo raát nhieàu coâng aên vieäc laøm cho caû nöôùc nhöng vaãn chöa ñöôïc xaùc ñònh laø ngaønh muõi nhoïn, coù theå goùp phaàn thay ñoåi quoác gia duø nhöõng naêm vöøa qua, nhaø nöôùc ñaõ baét ñaàu chuù yù nhieàu hôn ñeán ngaønh. Nhieàu ngoä nhaän töøphíacôquanquaûnlyù,nhaønöôùc,ngöôøi duøng... raèng ngaønh goã laø goùp phaàn phaù röøng,gaâynguyhaïiñeántöïnhieân.Ñaõñeán luùc chuùng ta caàn ñaåy maïnh coâng taùc truyeàn thoâng, ñònh vò laïi vò trí cuûa ngaønh trong nhìn nhaän laãn trong baûn ñoà xuaát khaåu quoác gia. Caàn thieát phaûi khaúng ñònh hôn nöõa con soá 8 tyû USD maø chuùng ta ñaït ñöôïc ñeán töø nguoàn goã hôïp phaùp, coù chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng... Naêm 2017, HAWA ñaõ coù nhöõng thaønh tích ñaùng ghi nhaän. Hoaït ñoäng ñaøo taïo mang nhieàu giaù trò cho hoäi vieân. Coâng taùc keát noái, hoã trôï DN keát noái vôùi chính quyeàn, vôùi caùc nhaø laøm chính saùch, caùc döï aùn hoã trôï DN... ñang ñöôïc toå chöùc baøi baûn vaø thieát thöïc. Nhöng, HAWA seõ coøn phaûi laøm nhieàu hôn nöõa, mangtheâmnhieàulôïiíchhônñeáncaùchoäi vieân trong thôøi gian tôùi. Chaøo ñoùn 2018, ñònh höôùng caùc hoaït ñoäng cuûa HAWA laø seõ ñi saâu vaøo coâng taùc hoã trôï DN caûi tieán saûn xuaát, taêng giaù trò gia taêng cho saûnphaåmbaèngnhöõngñaàutöthieátthöïc vaøo maùy moùc, thieát keá... Nhöõng chöông trình naøy seõ giuùp DN trong ngaønh gia taêng noäi löïc. VìmoãiDNlaømoätmaétxích,keátnoáivôùi nhau maø thaønh böùc tranh chung cuûa ngaønh. Taïo ra ñöôïc nhöõng DN maïnh, nghóalaø,chuùngtaseõtaïoñöôïcmoätcoäng ñoàng maïnh, bieán nhöõng cô hoäi ñang coù thaønh vaän hoäi, ñöa cheá bieán, xuaát khaåu goã Vieät Nam leân moät vò theá môùi, khoâng chætrongbaûnñoåxuaátkhaåuquoácgiamaø coøn ôû taàm theá giôùi. Ñaõ ñeán luùc chuùng ta caàn ñaåy maïnh coâng taùc truyeàn thoâng, ñònh vò laïi vò trí cuûa ngaønh trong nhìn nhaän laãn trong baûn ñoà xuaát khaåu quoác gia. Caàn thieát phaûi khaúng ñònh hôn nöõa con soá 8 tyû USD maø chuùng ta ñaït ñöôïc ñeán töø nguoàn goã hôïp phaùp, coù chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng.
 4. 4. 4 In 2.000 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 74-2018/CXBIPH/03-01/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 13/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 26 thaùng 1 naêm 2018 Soá ISBN: 978-604-953-585-7 In xong vaø noäp löu chieåu quyù 1 naêm 2018 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Bieân soaïn: Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Traàn Vieät Tieán, Cao Duy Taâm, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Söûa baûn in: Thieàu Hoa 18 56 61 Phuï traùch taøi trôï: Ngoïc Hieáu, Traàn Kim AÛnh bìa: Huyønh Yeân 6 Ñoái thoaïi OÂng Vuõ Quang Thònh, Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty Quaûn lyù Quyõ ñaàu tö VietNam Holding (VNHAM): LAØN SOÙNG ÑAÀU TÖ, M&A NGAØNH GOÃ ÑANG ÑEÁN GAÀN! 10 Tieâu ñieåm “ÑAÙNH VECNI” CHO GOÃ VIEÄT OÂng Mai Höõu Tín, Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Ñaàu tö U&I - Toång giaùm ñoác Goã Tröôøng Thaønh: TTF SEÕ LÔÙN MAÏNH VAØ TAÏO NEÂN SÖÏ KHAÙC BIEÄT 18 Hoaït ñoäng hoäi 10 HOAÏT ÑOÄNG NOÅI BAÄT CUÛA HAWA NAÊM 2017 NGAØNH GOÃ MÖØNG COÂNG CHUÙC MÖØNG 14 DOANH NGHIEÄP CHEÁ BIEÁN GOÃ VAØ XUAÁT KHAÅU LAÂM SAÛN TIEÂU BIEÅU NAÊM 2017 SAØI GOØN TRONG TOÂI NAÊM MÔÙI - NAÂNG CAO VÒ THEÁ MÔÙI VEÏN NGUYEÂN MOÄT TÌNH YEÂU KEÁT NOÁI - HÔÏP TAÙC - CUØNG PHAÙT TRIEÅN QUAÛN LYÙ CON NGÖÔØI - CHÌA KHOÙA | THAØNH COÂNG CUÛA DOANH NGHIEÄP NHÖÕNG “ÑÔN HAØNG” MÔÙI CUÛA HAWA 48 Xuùc tieán thöông maïi GOÃ VIEÄT NHIEÀU NIEÀM VUI OÂng Phaïm Thaønh Kieân - Giaùm ñoác Sôû Coâng Thöông TP.HCM: NGAØNH GOÃ VIEÄT NAM SEÕ COØN PHAÙT TRIEÅN HÔN NÖÕA 56 Thieát keá Giaûi Hoa Mai laàn thöù 15: KHOÂNG DEÃ ÑEÅ VAØO VOØNG HAI MÔÛ CAÙNH CÖÛA HOA MAI, CHAÏM TAY VAØO ÑIEÀU ÖÔÙC 60 Thuû coâng Myõ ngheä Baø Ñinh Thò Höông Nga, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Myõ thuaät Höông Nga: ÑIEÅM SON MYÕ NGHEÄ 66 Vaät lieäu môùi GOÃ XUAÁT KHAÅU LOAÏI 6 CUÛA PHAÀN LAN ÑOÄC ÑAÙO GOÃ SOÀI ÑOÛ CUÛA MYÕ 68 Coâng ngheä “CÔÛI TROÙI” CHO SEÁP 72 Goùc quaûn trò PHAÙT TRIEÅN THIEÁT KEÁ ÑEÅ NAÂNG CAO TÍNH CAÏNH TRANH - BAØI HOÏC CUÛA MOÄT SOÁ QUOÁC GIA MUÏC LUÏC
 5. 5. MAÄU TUAÁT XUÂN2018ÑOÁI THOAÏI 76 ñeå bieát khaû naêng taêng tröôûng cuûa DN, nhöng nhìn vaøo heä thoáng quaûn trò môùi bieát söï phaùt trieån cuûa DN coù beàn vöõng hay khoâng. Ñieàu ñoù cho bieátnhöõngkhoaûnlôïinhuaäncuûaDN coù ñöôïc saûn sinh ra moät caùch ñeàu ñaën trong daøi haïn vaø mang laïi giaù trò laâu daøi cho nhaø ñaàu tö. Suy cho cuøng thì DN coù naêng suaát cao, saûn phaåm hôïp thò hieáu, tieän duïng, giaù caû hôïp lyù, vaø khaùch haøng haøi loøng... ñeàu laø keát quaû cuûa baøi toaùn quaûn trò. Vôùi goùc ñoä nhaø ñaàu tö, khaû naêng sinh lôøi vaø phaùt trieån beàn vöõng cuûa DN laø ñieàu quan troïng thöù nhaát. Ñieàu quan troïng thöù hai laø coâng taùc toåchöùcvaøquaûntròcuûaDN.Heäthoáng toå chöùc, phaân coâng phaân nhieäm, heä thoáng haïch toaùn, heä thoáng baùo caùo, keá hoaïch ngaân saùch, mua saém haønghoùanguyeânvaätlieäu,heäthoáng kieåmsoaùtchaátlöôïng,quaûnlyùkhaùch haøng... laø nhöõng yeáu toá khi nhìn vaøo ngöôøi ta seõ bieát trình ñoä quaûn lyù cuûa DN. DN muoán phaùt trieån buoäc phaûi thay ñoåi moâ hình quaûn trò. DN goã Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu giai ñoaïn khaùc nhau. Ñaàu tieân laø coâng ty nhoû, coù quy moâ gia ñình, chuû DN thöôøngñaûmtraùchcoângvieäcquaûnlyù töø A ñeán Z. Töø vieäc quaûn lyù soå saùch, nhaân vieân, khaùch haøng, coâng nôï, giaùcaû,choñeánmuasaém,baùnhaøng. Khi quy moâ coøn nhoû thì ñaây laø caùch thöùc quaûn lyù tieát kieäm chi phí nhaát. Khi quy moâ DN lôùn hôn, neáu ngöôøi chuû caùi gì cuõng quyeát ñònh thì nuùt thaétcoåchaiseõhìnhthaønh.OÂmñoàm taát caû, ngöôøi chuû DN seõ trôû thaønh vaät caûn cuûa coâng ty trong quaù trình phaùt trieån. Nhö ñaõ noùi, DN goã noùi rieâng phaùt trieån töø moâ hình gia ñình. Theo oâng, ñeå baét ñaàu, DN neân thieát keá heä thoáng quaûn trò theá naøo laø hôïp lyù? Coù theå baét ñaàu baèng heä thoáng giaûn ñôn vôùi sô ñoà toå chöùc, coù phaân coâng phaân nhieäm roõ raøng, tieán tôùi xaây döïng heä thoáng chæ tieâu ñaùnh giaù thöïc hieän coâng vieäc (KPI) roài gaén boù löông thöôûng vôùi keát quaû coâng vieäc. KPI laø coâng cuï ño löôøng, ñaùnh giaù hieäu quaû coâng vieäc ñöôïc theå hieän qua caùc chæ tieâu ñònh löôïng, nhaèm phaûn aûnh hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc hoaëc boä phaän chöùc naêng hay caù nhaân. Baát kyø ai trong toå chöùc ñeàu coù KPI, keå töø Giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng, giaùm ñoác saûn xuaát, giaùm ñoác nhaân söï, ñeán ngöôøi baùn haøng ñeàu phaûi chòu traùch nhieäm veà caùc KPI cuï theå. Neáu Yeáu toá quan troïng nhaát ñeå moät DN phaùt trieån laø quaûn trò toát. Nhaø ñaàu tö nhìn vaøo doanh soá vaø lôïi nhuaän ñeå bieát khaû naêng taêng tröôûng cuûa DN, nhöng nhìn vaøo heä thoáng quaûn trò môùi bieát söï phaùt trieån cuûa DN coù beàn vöõng hay khoâng. Ñieàu ñoù cho bieát nhöõng khoaûn lôïi nhuaän cuûa DN coù ñöôïc saûn sinh ra moät caùch ñeàu ñaën trong daøi haïn vaø mang laïi giaù trò laâu daøi cho nhaø ñaàu tö. Ngaønh cheá bieán goã ñang coù nhöõng keát quaû raát ñaùng möøng. Toång kim ngaïch xuaát khaåu goã, saûn phaåm goã vaø laâm saûn ngoaøi goã naêm 2017 chaïm möùc 8 tyû USD, taêng 10,2% so vôùi naêm 2016. Möùc taêng tröôûng naøy, theo quansaùtcuûaoâng,coùhaápdaãncaùcnhaø ñaàu tö? Theo quan saùt cuûa toâi, ngaønh goã ñangcoùnhöõngcôhoäiñaàutöraátlôùn. Khoâng chæ phuïc vuï cho thò tröôøng noäi ñòa ñang taêng tröôûng, ngaønh goã cuûa chuùng ta ñang bieán Vieät Nam thaønh moät trong nhöõng trung taâm xuaát khaãu goã lôùn cuûa theá giôùi. Lôïi theá cuûa chuùng ta laø coù tay ngheà kheùo, nhaân coâng reû, laïi naèm trong khu vöïc tieáp caän nguoàn nguyeân lieäu toát... taát caû nhöõng yeáu toá ñoù taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho maûng xuaát khaåu goã. Moät ñieàu toâi coù theå chaéc chaén laø nhu caàu ñoà goã caû noäi thaát laãn ngoaïi thaát treân theá giôùi seõ taêng trong nhieàu naêm nöõa. Nhöõng nhaø baùn haøng seõ nghó ñeán nhöõng nöôùc xuaát khaåu goã lôùn, nhaân coâng coù tay ngheà toát vaø giaù hôïp lyù ñeå phuïc vuï nhu caàu naøy. Do ñoù, Vieät Nam seõ laø moät öùng cöû vieân saùng giaù. Nhìn laïi thò tröôøng trong nhöõng naêm qua, ñi cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa baát ñoäng saûn thì nhöõng con soá lieân quan ñeán tieâu thuï ñoà goã, noäi - ngoaïi thaát cuõng phaùt trieån raát toát. Haøng traêm ngaøn caên hoä môùi ñöôïc ñöa ra thò tröôøng thì cuõng seõ coù haøng traêm ngaøn caùi beáp, tuû, goã... cuõng ñöôïc saûn xuaát ra, ñöôïc ngöôøi daân söû duïng. Ngoaøi nhöõng khaùch haøng thích duøng ñoà goã “chuïc naêm khoâng hö”, coù moät lôùp khaùch haøng treû thích choïn caùc saûn phaåm goã coâng nghieäp, thôøi trang, deã thay theá... Caùc doang nghieäp (DN) trong ngaønh goã noäi, ngoaïi thaát neáu chuù yù phuïc vuï cho thò tröôøng noäi ñòa seõ taïo ra raát nhieàu cô hoäi. Trong maét nhaø ñaàu tö thì baát cöù ngaønh naøo thò tröôøng phaùt trieån vôùi toác ñoä taêng tröôûng cao naûy sinh nhieàu cô hoäi. Ñoù laø chöa keå nhöõng DN lôùn trong ngaønh ñang coù nhöõng böôùc ñaàu tö raát lôùn veà maùy moùc, thieát bò vaø heä thoáng quaûn trò hieän ñaïi ñeå taêng naêng löïc caïnh tranh. Nhöng,trongnhöõngtínhieäuvuiaáy, nhieàu chuyeân gia vaãn cho raèng, DN cheá bieán goã vaãn thieáu heä thoáng quaûn trò baøi baûn. Anh thaáy sao veà nhaän xeùt naøy? Yeáu toá quan troïng nhaát ñeå moät DNphaùttrieånlaøquaûntròtoát.Nhaøñaàu tö nhìn vaøo doanh soá vaø lôïi nhuaän Laøn soùng ñaàu tö, M&A ngaønh goã ñang ñeán gaàn! MINHHÖÔNGthöïchieän LBBS: OÂng Vuõ Quang Thònh laø CEO cuûa Coâng ty VNHAM töø naêm 2011, sau hôn 20 naêm laøm vieäc ôû caùc vò trí caáp cao trong quaûn lyù ñaàu tö vaø tö vaán taøi chính vôùi caùc toå chöùc quoác teá lôùn vaø caùc coâng ty tö nhaân. Toát nghieäp MBA töø Ñaïi hoïc bang Washington, oâng laø caùi teân ñöôïc giôùi ñaàu tö ñaùnh giaù cao vì ñaõ giuùp VNHAM vöôït qua haøng loaït khoù khaên. Nhìn veà nhöõng thaønh töïu cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam 2018, oâng coù nhöõng döï ñoaùn khaù baát ngôø. OÂng Vuõ Quang Thònh, Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty Quaûn lyù Quyõ ñaàu tö VietNam Holding (VNHAM):
 6. 6. MAÄU TUAÁT XUÂN2018ÑOÁI THOAÏI 98 Thôøi gian tôùi, chaéc chaén seõ tieáp tuïc coù nhöõng laøn soùng ñaàu tö vaøo ngaønh goã. Seõ coù nhöõng laøn soùng start up môùi cuõng nhö nhöõng laøn soùng mua laïi nhöõng coâng ty saép phaù saûn, yeáu keùm vaø saùt nhaäp. Roài laøn soùng ñaàu tö seõ maïnh hôn neáu ngaønh phaùt trieån hôn vaø beàn vöõng. Doanhnghieäpmôùicoùtheåñeántöøhoä gia ñình laøng ngheà. Doanh nghieäp môùi cuõng coù theå ñöôïc laäp môùi töø caùc ngöôøi ñang laø quaûn trò vieân cuûa caùcdoanhnghieäptrongngaønhtaùch ra khôûi nghieäp. Doanh nghieäp môùi cuõng coù theå ñeán töø nhöõng ngöôøi coù chuyeân moân veà kieán truùc, thieát keá xaây döïng, hoï nhìn thaáy cô hoäi vaø muoán töï keå caâu chuyeân kinh doanh cuûa mình. Nghóalaø,laønsoùngñaàutöseõtieáptuïc ñoå vaøo DN goã? Caùc quyõ ñaàu tö vaãn choïn DN goã nhö nhöõng DN trong caùc ngaønh khaùc neáu coù saûn phaåm toát, thò tröôøng toát, quaûn lyù toát, quan taâm ñeán vaán ñeà moâi tröôøng vaø traùch nhieäm xaõ hoäi. Ñieàu caàn quan taâm ñaàu tieân laø khaû naêng sinh lôøi vaø taêng tröôûng cuûa DN. Thôøi gian tôùi, chaéc chaén seõ tieáp tuïc coù nhöõng laøn soùng ñaàu tö vaøo ngaønh goã. Seõ coù nhöõng laøn soùng start up môùi cuõng nhö nhöõng laøn soùng mua laïi vaø saùt nhaäp. Coù theå thaáy, laøn soùng ñaàu tö, M&A ngaønh goã ñang ñeán gaàn! Vaäy, löu yù cuûa anh daønh cho caùc DN khi laøm vieäc vôùi caùc quyõ ñaàu tö? Ñöøngnghónhöõngnhaøñaàutönhö nhöõng con ngaùo oäp maø haõy nghó hoï laø ngöôøi saün saøng göûi gaém tieàn, goùp voán laøm aên vôùi mình. Taát nhieân, moät nhaøñaàutötaøichínhthìbaogiôøcuõng ñaët vaán ñeà lôïi nhuaän leân haøng ñaàu. Neáu chuû DN ñaõ vaø ñang laøm raát toát vieäcquaûnlyùcoângtyvaøcoângtyñang sinh lôøi thì nhaø ñaàu tö chaúng coù lyù gì ñeå thay ñoåi caû. Ñieàu quan troïng laø nhaø ñaàu tö mang tieàn vaøo ñeå DN söû duïng ñoàng tieàn sinh lôøi moät caùch hieäu quaû. Toâi muoán nhaén vôùi caùc DN raèng, caùc quyõ ñaàu tö luoân mong chuû DN quan taâm moät caùch coâng baèng ñeán lôïi ích cuûa taát caû coå ñoâng. Hoï chæ leân tieáng khi chuû doanh nghieäp chæ quan taâm ñeán lôïi ích caù nhaân maø boû qua lôïi ích coå ñoâng khaùc. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng trao ñoåi naøy! AÛnh: VIFA laøm ñöôïc nhö vaäy, doanh nghieäp seõ hoaït ñoäng ngaøy caøng baøi baûn hôn, treân neàn cuûa caùc quy cheá vaø keá hoaïch ngaân saùch. Khi maø doanh nghieäp trôû leân lôùn hôn nöõa, thì caùc heä thoáng naøy caàn phaûi ñöôïc keát noái vôùi nhau vaø chaïy treân maùy tính thì môùi ñaùp öùng ñöôïc ñoøi hoûi cuûa coâng vieäc vaø luùc aáy heä thoáng ERP coù theå laø lôøi giaûi. Nhöõng caâu hoûi cho moät ñôn haøng môùi nhö neân chaøo giaù laø bao nhieâu, toàn kho theá naøo, caàn bao nhieâu nguyeân lieäu, maát bao nhieâu coâng lao ñoäng, maát bao nhieâu thôøi gian vôùi giaù thaønh theá naøo ñeàu coù theå coù caâu traû lôøi nhanh nhaát cho ngöôøi quaûn lyù, duø hoï ñang ôû vaên phoøng hay ñang ñi tham döï hoäi chôï ôû nöôùc ngoaøi. Möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng taùc quaûn trò ñöôïc ño löôøng baèng soá löôïng caùn boä quaûn lyù. Töø giai ñoaïn ñaàu tieân vôùi quy moâ gia ñình, traûi qua moâ hình coâng ty coù moät vaøi nhaø maùy, tieán tôùi moâ hình taäp ñoaøn vôùi vaøi coâng ty coå phaàn naèm treân caùc ñòa baøn khaùc nhau, soá löôïng caùn boä quaûn lyù coù theå töø daêm baûy ngöôøi leân ñeán haøng chuïc haøng traêm ngöôøi. Khi soá löôïng caùn boä quaûn lyù leân ñeán vaøi chuïc ngöôøi maø khoâng coù moät heä thoáng quaûn lyù phuø hôïp thì doanh nghieäp khoù maøtaêngtröôûngñöôïc. Quamoãigiai ñoaïn taêng tröôûng, doanh nghieäp laïi caàn nhìn laïi mình ñeå caûi tieán heä thoáng quaûn lyù cho phuø hôïp. Vôùi oâng, lôïi ñieåm roõ nhaát cuûa ERP trong vieäc khaéc phuïc nhöôïc ñieåm trong heä thoáng quaûn trò laø gì? Luoàng thoâng tin seõ löu chuyeån nhòp nhaøng vaø giuùp laõnh ñaïo ra quyeát ñònh kòp thôøi, tieát kieäm thôøi gianvaøtaêngnaêngsuaátlaoñoäng. Seõ khoâng coøn nhieàu cô hoäi ñeå ñoå vaáy traùch nhieäm, löôøi nhaùc, laøm taét quy trình vaø gian laän. ÑaëttröôønghôïpVNHAMmuoántham gia ñaàu tö vaøo moät DN noùi chung vaø moät DN trong ngaønh goã noùi rieâng. OÂng seõ xem xeùt DN theá naøo? Toâi seõ xem baûn thaân coâng ty ñoù naèm trong ngaønh phaùt trieån coù toát khoâng, ngaønh ñang phaùt trieån hay ñang suy thoaùi. Neáu DN coù toát maáy maø ngaønh ñang naèm trong suy thoaùi thì tröôùc sau gì, khoaûn ñaàu tö aáy cuõng khoâng hieäu quaû. DN goã hieän ñang coù lôïi theá naøy. Tuy vaäy, raøo caûn gia nhaäp ngaønh goã hieän khoâng cao, toâi nghó raèng trongvoøng10naêmtôùi,soálöôïngDN tham gia vaøo ngaønh naøy coù theå leân ñeán con soá haøng ngaøn. Neáu doanh nghieäp naøo xaây döïng ñöôïc naêng löïc caïnh tranh cao, taïo ra ñöôïc raøo caûn cho mình, thì doanh nghieäp ñoù seõ coù lôïi theá. Yeáu toá thöù hai laø saûn phaåm. Saûn phaåm cuûa DN coù phuø hôïp vaø ñang taêng tröôûng toát khoâng? Thò tröôøng coù oån ñònh vaø môû roäng khoâng? Khaùch haøng cuûa laø ai, coù saün saøng traû giaù cao khoâng? Con soá haøng ngaøn doanh nghieäp trong ngaønh coù lôùn quaù khoâng, thöa oâng? Con soá aáy hoaøn toaøn coù theå. Thò tröôøng môû roäng seõ taïo ra cô hoäi.
 7. 7. MAÄU TUAÁT XUÂN2018TIEÂU ÑIEÅM 1110 Caùc quyõ ñaàu tö vôùi lôïi theá veà kinh nghieäm toå chöùc vaø nguoàn voán laø caùc yeáu toá voâ cuøng caàn thieát ñeå hoã trôï, tieáp söùc cho caùc DN cheá bieán goã, phaàn lôùn laø nhoû vaø vöøa taïi Vieät Nam. Ñaây seõ laø cô hoäi lôùn cho ngaønh ñeå tieáp caän ñöôïc caùc moâ hình quaûn lyù hieän ñaïi, ñi keøm taøi chính ñeå naâng caáp coâng ngheä saûn xuaát, gia taêng tính caïnh tranh trong cuoäc chieán gay gaét giaønh thò tröôøng nhö hieän taïi. aùp duïng ERP trò giaù haøng trieäu USD vaøo cuoái naêm 2016. An Cöôøng seõ cam keát taêng tröôûng doanh thu vaø ñaùp öùng caùc tieâu chuaån moâi tröôøng cuûa khu vöïc vaø chaâu AÂu, cuï theå laø taïi thò tröôøng Ñöùc. An Cöôøng laø nhaø saûn xuaát vaø cung caáp nguyeân vaät lieäu trang trí noäi thaát, vaät lieäu deùcor haøng ñaàu taïi Vieät Nam vaø khu vöïc töø naêm 1994, laø ñôn vò saûn xuaát vaø xuaát khaåu cho nhieàuthöônghieäunoäithaátnoåitieáng taïi Nhaät Baûn, Ñoâng Nam AÙ, Myõ vaø chaâu AÂu. Caùc doøng vaät lieäu töø goã coâng nghieäp cuûa An Cöôøng goàm vaùnMFC,MelamineMDF,Laminates, Acrylic, Veneer vaø caùc phuï phaåm ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong thieát keá vaø trang trí noäi thaát hieän ñaïi. Beân caïnhñoù,AnCöôønghieänlaønhaøcung caáp saûn phaåm cho nhöõng nhaø phaùt trieån baát ñoäng saûn haøng ñaàu Vieät Namvaøñanghôïptaùcvôùihaøngngaøn coângtythieátkeánoäithaát,nhaøthaàuvaø caùc xöôûng moäc nhoû leû treân caû nöôùc. Vôùi toác ñoä taêng tröôûng töø 30-35%/ naêm trong caùc naêm, rieâng doanh thu naêm 2016 laø hôn 110 trieäu USD, An Cöôøng ñang naém chi phoái taïi thò tröôøng noäi ñòa vôùi 50% thò phaàn caùc thöông hieäu vaùn MFC vaø 70% thò phaàncaùcthöônghieäuvaùnlaminate, vaùn acrylic vaø caùc phuï phaåm. Con soá naøy laø baûo chöùng höõu hieäu cho caùc nhaø ñaàu tö muoán tìm kieám cô hoäi taïi caùc DN goã. Xuaátphaùtñieåm,SumitomovaøAn Cöôøngñaõcoùnhöõnghôïptaùctöøtröôùc. An Cöôøng xuaát haøng sang Nhaät cho Sumitomo, nhaø maùy vaùn daêm cuûa ñôn vò naøy taïi Long An cung caáp nguyeânlieäungöôïclaïichoAnCöôøng. “Coù raát nhieàu lyù do khieán chuùng toâi ñaàu tö vaøo An Cöôøng ngoaøi vieäc coù cuøngchínhsaùchvaøñònhhöôùngkinh doanhcuõngnhöcaùcquaûnlyùcuûamoãi beân. Tuy nhieân, lyù do lôùn nhaát vaãn laø tieàm naêng cuûa An Cöôøng trong töông lai”, oâng Kitahashi Masami, Giaùm ñoác ñieàu haønh Sumitomo Vieät Nam cho bieát. Theo oâng Kitahashi, ñònh höôùng cuûa Sumitomo trong quyeát ñònh ñaàu tö naøy laø tham gia maïnh meõ hôn vaøo ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam. Bôûi, thò tröôøng nhaø ôû, baátñoängsaûnVieätNam,ñangcoùmöùc taêng tröôûng ñaùng keå. Keùo theo ñoù seõ laø laø möùc taêng tröôûng töø ngaønh goã cuõng nhö vaät lieäu xaây döïng. OÂng Kitahashikhaúngñònh:“Thòtröôønggoã Vieät Nam chaéc chaén seõ taêng tröôûng raátnhieàutrongtöônglai.Khoaûnñaàu tö vaøo moät DN trong ngaønh, coù khaû naêngphaùttrieånbeànvöõnglaøñieàumaø baát cöù ngöôøi kinh doanh naøo cuõng mong muoán”. NHIEÀU CÔ HOÄI CHO CAÙC NHAØ ÑAÀU TÖ ÑaùnhgiaùcaonaênglöïcDNgoãVieät Nam, oâng Vuõ Quang Thònh, Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty Quaûn lyù quyõ ñaàu tö VietNam Holding (VNHAM) cho bieát, tröôùc khi quyeát ñònh ñaàu tö, caùc quyõ thöôøng xem baûn thaân coâng ty ñoù naèm trong ngaønh phaùt trieåncoùtoátkhoâng,ngaønhñangphaùt trieånhayñangsuythoaùi.DNgoãhieän ñang coù lôïi theá naøy neân vieäc nhieàu DN trong ngaønh ñoùn nhaän nhöõng khoaûnñaàutötrieäuUSDcuõnglaøñieàu deã hieåu. “ÑAÙNH VECNI” CHO GOÃ VIEÄT Sau 10 naêm, ngaønh goã Vieät Nam moät laàn nöõa böôùc vaøo ñieåm phaùt trieån môùi, ñuû haáp daãn ñeå ñoùn chaân nhöõng nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Nhieàu chuyeân gia ñang döï baùo veà moät laøn soùng ñaàu tö vaøo ngaønh goã ñang ñeán gaàn. Doanh nghieäp goã Vieät Nam ñaõ saün saøng cho vaän hoäi môùi? ÑAËNGQUYÙYEÂN ÑOÙN NGUOÀN VOÁN MÔÙI Cuoáinaêm2017,CoângtyCPGoãAn Cöôøng (An Cöôøng), doanh nghieäp (DN) haøng ñaàu taïi Vieät Nam trong ngaønh vaät lieäu goã coâng nghieäp kyù thoûathuaänhôïptaùcñaàutöchieánlöôïc vôùi Taäp ñoaøn Sumitomo Forestry (Nhaät Baûn). Theo ñoù, Taäp ñoaøn Sumitomo Forestry seõ ñaàu tö 20 trieäuUSDvaøthamgiavaøoAnCöôøng vôùi vai troø coå ñoâng chieán löôïc, cuøng hoã trôï ñeå An Cöôøng coù theå tieán xa hôn nöõa treân thò tröôøng theá giôùi, ñaëc bieät laø caùc thò tröôøng môùi. OÂng Leâ Ñöùc Nghóa, Chuû tòch HÑQT An Cöôøng tieát loä, vôùi nhöõng nguoàn voán naøy, An Cöôøng môû roäng vaø xaây môùi theâmheäthoángnhaøxöôûng,hieännay chuùngtoâiñangtieánhaønhdöïaùnroäng 10ha taïi Khu coâng nghieäp Ñaát Cuoác (BìnhDöông),khaûnaêngtöïñoänghoùa khoaûng 70%. TröôùcSumitomo,AnCöôøngcuõng laø caùi teân nhaän ñöôïc 30 trieäu USD (treân 600 tyû ñoàng) töø Quyõ VOF cuûa VinaCapital vaø Quyõ DEG - quyõ ñaàu tö thaønh vieân cuûa Taäp ñoaøn KfW (Ñöùc). Thoûa thuaän ñaàu tö aáy ñöôïc tieán haønh töø giöõa naêm 2016. Theo thoûa thuaän hôïp taùc, VOF vaø DEG seõ hoã trôï An Cöôøng veà quaûn trò, hoã trôï AÛnh: VIFA
 8. 8. MAÄU TUAÁT XUÂN2018TIEÂU ÑIEÅM 1312 K hoâng coù söï tham döï cuûa caùc quyõ ñaàu tö thì ngaønh goã Vieät Nam cuõng ñang chöùng minh mình coù cô hoäi phaùt trieån toát trong töông lai 5, 10 naêm nöõa. Tieâu duøng trong töông lai cho nhöõng saûn phaåm coù lieân quan ñeán nhaø ôû seõ taêng bôûi söï gia taêng daân soá, söï tieán boä veà chaát löôïng cuoäc soáng treân thò tröôøng toaøn theá giôùi. Vieät Nam laø quoác gia hoäi tuï ñaày ñuû ñieàu kieän ñeå phaùt trieån ngaønh naøy nhö moät muõi nhoïn cuûa neàn kinh teá. Trong quan saùt cuûa toâi, caùc DN Vieät Nam ñang ngaøy moät hoaøn thieän hôn veà noäi löïc laãn lôïi theá caïnh tranh. Tuy nhieân, cuõng coù raát nhieàu thaùch thöùc cuûa thò tröôøng, nhaát laø vôùi thò tröôøng quoác teá. Do OÂng Kitahashi Masami, Giaùm ñoác ñieàu haønh Sumitomo Vieät Nam: vaäy, ñeå vieäc phaùt trieån beàn vöõng, ñieàu caàn nhaát laø DN Vieät Nam caàn tieánñeánsôûhöõucaùcchöùngchæquoác teá veà truy xuaát nguoàn goác nguyeân lieäu chaúng haïn. Ñoàng thôøi, ôû taàm vó moâ, Vieät Nam caàn coù keá hoaïch kieåm soaùt nguyeân lieäu thoâ noäi ñòa vôùi caùc nguyeân lieäu thaân thieän nhö cao su, keo, baïch ñaøn ñeå coù nguoàn cung oån ñònh. Taát nhieân, vieäc toå chöùc nguoàn nguyeân lieäu trong nöôùc cuõng neân theo nguyeân taéc cuûa thò tröôøng. ÔÛ taàm phaùt trieån ra thò tröôøng quoác teá, chieán löôïc phaùt trieån phuø hôïp cho ngaønh goã Vieät Nam laø söï beàn vöõng. Taát caû caùc nöôùc treân theá giôùi ñeàu höôùng ñeán vieäc gìn giöõ moâi sinh, baûo veä töï nhieân. Neáu khoâng laáy ñieàu naøy laøm trung taâm, DN ngaønh goã noùi rieâng vaø caû caùc ngaønh khaùc ñeàu khoù coù theå toàn taïi khi böôùc ra kinh doanh trong moâi tröôøng quoác teá. Ngoaøinguyeânlieäugoãhôïpphaùp, DN saûn xuaát cheá bieán goã Vieät Nam cuõng neân höôùng ñeán vieäc taêng cuõng nhö naâng cao hieäu quaû saûn xuaát. Ñieàu naøy giaûi quyeát ñöôïc baèng ñaàu tö coâng ngheä, maùy moùc, töï ñoäng hoùa nhieàu hôn. Caàn nhaát laø söï caân baèng trong chæ tieâu chaát löôïng/chi phí. Beân caïnh ñoù, ngaønh goã cuõng caàn phaùt huy vai troø cuûa hieäp hoäi ngaønhngheànhöHAWAchaúnghaïn. Treân theá giôùi, caùc hoäi ngaønh ngheà thöôøngcoùaûnhhöôûnglôùntrongvieäc taïo ñoäng löïc hay ñònh höôùng phaùt trieåncuûangaønh.Moãihieäphoäiphaûilaø moätphaànquantroïngnhölaømoätñaïi dieän cuûa moãi ngaønh/doanh nghieäp vôùi chính phuû. Neáu coâng taùc keát noái naøy ñöôïc thöïc hieän toát, DN trong ngaønhseõcoùnhieàulôïitheáhôn,cuõng nhötöïtinhônvôùinhöõngquyeátñònh ñaàu tö, kinh doanh cuûa mình. Ñieåm maët, ngoaøi thöông hieäu lôùn nhö AA, An Cöôøng, Tröôøng Thaønh... nhieàu coâng ty goã Vieät Nam ñaõ môû tay ñoùn nhaø ñaàu tö nhö Coâng ty CP Nguyeãn Hoaøng chuyeân saûn xuaát kinh doanh goã noäi thaát taïi mieàn Trung cuõng ñöôïc Coâng ty Bamboo Capital chiphoái90%coåphaàn.NguyeãnHoaøng coùthòtröôønglôùnveàñoànoäithaátngoaøi trôøi ôû Myõ vaø chaâu AÂu, vôùi doanh thu khoaûng 200 tæ ñoàng/naêm. Laøn soùng ñaàu tö coøn coù söï hieän dieän cuûa caùc DN trong nöôùc nhö Coâng ty CP Phuù Taøi cuõng ñaàu tö 120- 130 tyû ñoàng vaøo nhaø maùy cheá bieán goã Phuø Caùt vôùi muïc tieâu ñaàu tö trieån khai döï aùn nhaø maùy cheá bieán goã Phuø Caùtnhaèmtaêngnaênglöïcsaûnxuaátsaûn phaåm goã xuaát khaåu, phaùt trieån quy moâ saûn xuaát vaø ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng nhöõng naêm tôùi. Nhaø maùy môùi coù coâng suaát 25.000 - 45.000m3 saûn phaåm/naêm. “Khoâng döøng laïi ôû ñaây, do tieàm naêng coøn raát lôùn neân thôøi gian tôùi, ngaønh goã chaéc chaén seõ tieáp tuïccoùnhöõnglaønsoùngñaàutövaøocaùc DN”, oâng Vuõ Quang Thònh ñaùnh giaù. Theo vò chuyeân gia ñaàu tö naøy, cuøng vôùi vieäc xuaát hieän raát nhieàu DN môùi, ngaønh goã trong töông lai gaàn seõ ñoùn laøn soùng mua laïi nhöõng coâng ty saép phaù saûn, yeáu keùm vaø saùt nhaäp (M&A). Caâu chuyeän naøy, deã lieân töôûng ñeán söï ñoå boä cuûa caùc quyõ ñaàu tö vaøo ngaønh goã caùch ñaây khoaûng 10 naêm. Ngaøy ñoù, Quyõ ñaàu tö VinaCapital, Quyõ ñaàu tö Aureos (Ñoâng Nam AÙ), Indochina Capital, Coâng ty Chöùng khoaùn Baûo Vieät, Quyõ PENM cuûa Ñan Maïch, Mekong Capital... cuõng ñaõ roùt moät löôïng voán khoâng nhoû vaøo nhöõng caùi teân quen thuoäc cuûa ngaønh, taïo söùc baäc lôùn cho DN thôøi ñieåm ñoù. Trôû laïi hieän taïi, caùc DN trong ngaønh cuõng ñang noùng loøng chôø ñôïi nhöõng böôùc ngoaëc môùi. Moät doanh nhaânF1cuûangaønhgoãchobieát,xutheá lieân keát ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån maïnh meõ hôn laø ñieàu taát yeáu trong thôøi ñaïi ngaøy nay. Caùc quyõ ñaàu tö vôùi lôïi theá veàkinhnghieämtoåchöùcvaønguoànvoán laø caùc yeáu toá voâ cuøng caàn thieát ñeå hoã trôï, tieáp söùc cho caùc DN cheá bieán goã, phaàn lôùn laø nhoû vaø vöøa taïi Vieät Nam. Ñaây seõ laø cô hoäi lôùn cho ngaønh ñeå tieáp caän ñöôïc caùc moâ hình quaûn lyù hieän ñaïi, ñi keøm taøi chính ñeå naâng caápcoângngheäsaûnxuaát,giataêngtính caïnh tranh trong cuoäc chieán gay gaét giaønh thò tröôøng nhö hieän taïi. Ñoàng quan ñieåm, oâng Huyønh Hoaøng Sang, Giaùm ñoác Xí nghieäp sô cheá goã cao su Soklu nhaän ñònh, quyõ ñaàu tö quan taâm ngaønh laø cô hoäi lôùn cho nhöõng DN trong nöôùc ñeå coù theå coù theâm nguoàn löïc phaùt trieån, caû veà taøi chính laãn tö vaán chieán löôïc. Tuy nhieân, ñeå naém baét ñöôïc cô hoäi, baûn thaânDNphaûicoùsöïchuaånbòkyõlöôõng töø phía noäi taïi, naâng cao naêng löïc quaûn trò, saûn xuaát... “Soklu ñang thay ñoåi heä thoáng quaûn trò trong coâng ty töø taøi chính ñeán nhaân söï... Neáu coù nhaø ñaàu tö quan taâm Soklu raát saün loøng hôïp taùc”, oâng Sang noùi. AÛnh: VIFA Doanh nghieäp Vieät Nam coøn raát nhieàu cô hoäi
 9. 9. MAÄU TUAÁT XUÂN2018TIEÂU ÑIEÅM 1514 Khi trieån khai ERP chuùng toâi chuû ñoäng neâu ra caùc vaán ñeà maø chuùng toâi muoán ERP giaûi quyeát thay vì thuï ñoäng nghe theo ñôn vò tö vaán. Vôùi TTF thì vieäc naøy cuõng laø moät quaù trình ñoåi thay to lôùn trong caùch tö duy, nhaän dieän, xöû lyù caùc vaán ñeà vaø chuaån bò cho caùc bieán ñoåi khaùc trong töông lai. ñeán khaùch haøng cuoái. Khaû naêng quaûn trò toaøn dieän cuõng laø moät haïn cheá. Theo quan saùt cuûa toâi, DN naøo cuõng coù moät hoaëc nhieàu trong soá caùc haïn cheá ñoù neân vieäc naém baét cô hoäi phaùt trieån vaø khaéc phuïc nhöôïc ñieåm ñeàu laø nhöõng öu tieân. Vaø, moïi DN Vieät Nam khoâng chæ trong ngaønh goã maø nhöõng ngaønh khaùc ñeàu phaûi heát söùc löu yù tôùi töï ñoäng hoùa vaø vieäc söû duïng robot. Chaéc chaén nhöõng tieán boä naøy seõ coù taùc ñoäng to lôùn vaø nhanh choùng ñeán moïi lónh vöïc. Baûn thaân oâng ñaõ chuaån bò nhöõng thöù aáy cho Tröôøng Thaønh chöù? Chuùng toâi ñang ñi theo ñuùng keá hoaïch ñaõ vaïch ra ban ñaàu khi ñaàu tö vaøo TTF. TTF ñaõ chuyeån bieán raát tích cöïc töø luùc chuùng toâi tieáp quaûn. Toaøn boä nhaân löïc cuûa TTF ñang coù ñaõ ñi vaøo caùch thöùc laøm vieäc môùi vaø töông lai hoï seõ ñöôïc caäp nhaät nhieàu caùi môùi hôn. Chuùng toâi coù theå noùi khoâng chuùt do döï laø chæ moät naêm nöõa thoâi boä maùy quaûn lyù cuûa TTF seõ vaøo loaïi toát nhaát trong ngaønh taïi Vieät Nam. Keát quaû kinh doanh sô boä cuûa Tröôøng Thaønh 2017 laø...? Doanh soá 2017 cuûa TTF chaéc chaén laø cao hôn nhieàu so vôùi doanhsoáthaättöøtröôùcñeánnay.Caûdoanhsoávaølôïinhuaänñeàu ñaït soá ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua. Vaäy, keá hoaïch cho Tröôøng Thaønh giai ñoaïn tieáp theo laø gì? Chuùngtoâivaãncoønvaøivaánñeàcaàngiaûiquyeátdöùtñieåmtrongñaàu naêm 2018 ñeå TTF ruõ saïch nhöõng khoù khaên töø quaù khöù. Nhöõng chuyeän naøy ñeàu naèm trong taàm tay. Sau ñoù, chuùng toâi coù theå tính toaùn ñeán chuyeänsaùpnhaäphoaëcmualaïivaøiDNkhaùctrongngaønhñeåtaêngnhanh qui moâ hoaït ñoäng. Khaû naêng quaûn trò cuûa TTF chaéc chaén seõ phaùt huy ôû nhieàu DN khaùc vaø chuùng toâi muoán khai thaùc toái ña khaû naêng ñoù. Trong nhieàu hoaït ñoäng, ghi nhaän thaáy vieäc Tröôøng Thaønh ñang taùi caáu truùc, trang bò heä thoáng quaûn trò ERP... Nhöõng hoaït ñoäng naøy coù vai troø, yù nghóa theá naøo vôùi DN, thöa oâng? Baûn thaân chuùng toâi khoâng duøng cuïm töø “taùi caáu truùc”. Chuùng toâi taäp trung vaøo nhöõng gì chuùng toâi tin raèng chuùng toâi coù theå laøm toát nhaát, taïo ra söï khaùc bieät vôùi caùc DN khaùc trong ngaønh vaø ñaùp öùng toát hôn nhu caàu cuûa khaùch haøng. Khi trieån khai ERP chuùng toâi chuû ñoäng neâu ra caùc vaán ñeà maø chuùng toâi muoán ERP giaûi quyeát thay vì thuï ñoäng nghe theo ñôn vò tö vaán. Vôùi TTF thì vieäc naøy cuõng laø moät quaù trình ñoåi thay to lôùn trong caùch tö duy, nhaän dieän, xöû lyù caùc vaán ñeà vaø chuaån bò cho caùc bieán ñoåi khaùc trong töông lai. Chuùng toâi ñang raát haøo höùng vôùi vieäc naøy vaø tin raèng heä thoáng ERP cuûa chuùng toâi seõ taïo ra nhieàu khaùcbieäthieäuquaûsovôùicaùcheäthoángñaõñöôïctrieånkhaitrongngaønh. Khi muoán thoaùt khoûi khoù khaên, ñieàu caàn löu yù nhaát luoân laø con ngöôøi.Neáunhaøquaûnlyùdaãndaétñöôïcñoäinguõcuûamìnhxaùcñònhñöôïc höôùng ñi phuø hôïp, thoáng nhaát haønh ñoäng vaø khoâng ngöøng hoïc taäp thì moïi khoù khaên ñeàu coù theå giaûi quyeát ñöôïc. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng trao ñoåi naøy! VieäclöïachoïnñaàutövaøomoätDN,taátnhieânlaøtìmkieámlôïinhuaänhôïp phaùp vaø beàn vöõng, oâng thaáy tieàm naêng naøo töø Goã Tröôøng Thaønh ñeå quyeát ñònh ñaàu tö? TTFlaønhaøsaûnxuaátñoàgoãtöôngñoáilôùnvaøcoùteântuoåiôûVieätNam vôùi ñoäi nguõ nhaân löïc khaù oån. TTF laïi ñang laø nhaø cung caáp noäi thaát soá moät cuûa Vingroup, coâng ty phaùt trieån baát ñoäng saûn lôùn nhaát cuûa Vieät Nam. Nhöng lyù do chính khieán toâi ñaàu tö laø vì toâi khoâng muoán thaáy moät coâng ty lôùn cuûa Vieät Nam thaát baïi. Nghóa laø, trong ñoù cuõng coù yeáu toá taêng tröôûng chung cuûa ngaønh cheá bieán vaø xuaát khaåu goã? Cô hoäi phaùt trieån ngaønh goã taïi Vieät Nam coøn raát daøi, ít nhaát laø 20 naêm nöõa. Lôïi theá lôùn nhaát trong ngaønh maø chuùng ta ñang coù vaãn laø nhaân coâng. Löông lao ñoäng Vieät Nam ñaõ taêng khaù nhieàu trong vaøi naêm qua nhöng vaãn coøn lôïi theá ôû khaû naêng chòu khoù vaø kheùo leùo. Nhìnvaøothòtröôøngnoäiñòaseõthaáynhucaàuxaâydöïngtrongnöôùc ñang raát lôùn vaø coøn phaùt trieån raát daøi. Ngaønh goã seõ phaùt trieån cuøng vôùi ngaønh xaây döïng. Coøn khi nhìn ra thò tröôøng xuaát khaåu thì Trung Quoác, YÙ vaø Vieät Nam vaãn laø nhöõng nöôùc xuaát khaåu ñoà goã maïnh nhaát. Saûn phaåm goã cuûa Vieät Nam töông töï vôùi Trung Quoác nhöng hoaøn toaøn khaùc vôùi YÙ neân chuùng ta khoâng coi YÙ laø ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp. Trung Quoác ñang maát lôïi theá cuûa ngaønh so vôùi Vieät Nam vì chi phí nhaân coâng cuûa hoï ñaõ taêng raát cao, duø hoï vaãn maïnh hôn Vieät Nam ôû nguyeân lieäu phuï trôï. Caùc DN goã Trung Quoác ñang chuyeån daàn sang Vieät Nam hoaëc chuyeån sang caùc lónh vöïc khaùc vì khoù caïnh tranh. Sau Vieät Nam, toâi chöa nhìn thaáy caùc nöôùc khaùc coù theå phaùt trieån maïnh ngaønh goã. Nhöõng nöôùc coù nhaân coâng thaáp TTF SEÕ LÔÙN MAÏNH VAØ TAÏO NEÂN SÖÏ KHAÙC BIEÄT hôn Vieät Nam nhö Bangladesh, ngaønh goã khoâng maïnh vaø ñang coù raát nhieàu vaán ñeà khaùc nhö an ninh, toân giaùo... Do ñoù, tieàm naêng cuûa ngaønh goã nöôùc ta hieän taïi vaø trong töông lai ñeàu raát khaû quan. Nhöng, ôû taàm vó moâ, lieäu chuùng ta coù caàn ñònh vò laïi ngaønh goã ñeå coù chieán löôïc phaùt trieånphuøhôïpvaønaémbaétñöôïcnhöõngcôhoäi toát? Coù raát nhieàu vieäc caàn laøm neáu chuùng ta muoán ngaønh goã Vieät Nam phaùt trieån oån ñònh hôn: nguyeân lieäu trong nöôùc, nhaân coâng coù tay ngheà, phaùt trieån theo cuïm ñeå taêng hieäu quaû, öùng duïng IT vaø coâng ngheä môùi... ñeàu laø nhöõng vaán ñeà lôùn cuûa ngaønh. Nhöõng vaán ñeà naøy caàn khaû naêng quaûn lyù cao hôn cuûa caû nhaø nöôùc vaø DN. Nghóa laø, DN trong ngaønh ñang caàn raát nhieàu noã löïc ñeå thích öùng vôùi nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa thò tröôøng? Thöïcteá,haàuheátcaùcDNcheábieángoãcuûa Vieät Nam ñang saûn xuaát theo maãu maõ cuûa khaùch vaø ñaáu vôùi nhau veà giaù. Raát ít DN coù khaû naêng thieát keá, tö vaán ngöôïc vôùi khaùch haøng veà nguyeân lieäu, hoaëc gaén keát ñöôïc mìnhvaøochuoãigiaùtròchungtöønguyeânlieäu Trong giôùi ñaàu tö taøi chính, caùi teân Mai Höõu Tín ñöôïc nhaéc tôùi nhö moät ngöôøi tieân phong vôùi taàm nhìn saéc beùn vaø khaû naêng “caûi töû hoaøn sinh” cho doanh nghieäp (DN), ñieån hình nhaát laø vôùi Giaáy Saøi Goøn. Döôùi söï ñieàu haønh cuûa oâng, Coâng ty CP Ñaàu tö U&I, vôùi 52 coâng ty thaønh vieân vaø lieân keát hoaït ñoäng trong nhieàu lónh vöïc nhö logistics, noâng nghieäp, xaây döïng, baát ñoäng saûn, dòch vuï, taøi chính, baùn leû, truyeàn thoâng vaø saûn xuaát coâng nghieäp... ngaøy caøng phaùt trieån. Rieâng vôùi DN ngaønh goã, Mai Höõu Tín gaây aán töôïng vôùi thöông vuï tieáp quaûn Coâng CP Taäp ñoaøn Kyõ ngheä goã Tröôøng Thaønh (TTF). Tieát loä töø Toång giaùm ñoác TTF cho thaáy, seõ coù nhöõng thöông vuï mua baùn, saùt nhaäp môùi trong ngaønh goã Vieät. PHÖÔNGQUYEÂNthöïchieän OÂng Mai Höõu Tín, Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Ñaàu tö U&I - Toång giaùm ñoác Goã Tröôøng Thaønh:
 10. 10. 1918 MAÄU TUAÁT XUÂN2018 NGAØY HOÄI GIA ÑÌNH - “HIEÅU VAØ YEÂU” Ñöôïc dieãn ra cuoái thaùng 7/2017 taïi Khu du lòch Vaên Thaùnh, Ngaøy hoäi gia ñình vôùi nhieàu hoaït ñoäng ngoaøi trôøi vaø caùc cuoäc thi nhö “Thaàn töôïng aâm nhaïc HAWA”, “Vua ñaàu beáp HAWA” ñaõ laøm chaát xuùc taùc tuyeät vôøi ñeå gaén keát caùc thaønh vieân cuûa caùc gia ñình hoäi vieân cuõng nhö caùc caùn boä - coâng nhaân vieân trong doanh nghieäp hoäi vieân. Ñaây ñöôïc ñaùnh giaù laø hoaït ñoäng mang ñeán giaù trò tinh thaàn cao nhaát cho ngöôøi tham döï trong soá caùc hoaït ñoäng maø HAWA ñaõ toå chöùc trong naêm 2017. VIFA WOODMAC LAÀN ÑAÀU TIEÂN ÑÖÔÏC TOÅ CHÖÙC TAÏI BÌNH DÖÔNG Töø 23 - 25/8/2017, Hoäi chôï Maùy moùc vaø Goã nguyeân lieäuVieätNam(VifaWoodmac)laànñaàutieânñöôïctoåchöùc taïiBìnhDöông-ThuûphuûcuûañoàgoãVieätNam.Caùcdoanh nghieäp cheá bieán goã ôû khu vöïc Bình Döông vaø caùc tænh, thaønh phoá laân caän ñaõ coù cô hoäi tieáp caän vaø caäp nhaät nhöõngcoângngheämôùinhaát,tìmkieámcaùcnhaøcungcaáp nguyeân lieäu, phuï kieän vaø dòch vuï ñeán töø 120 nhaø trieån laõm, quy moâ 420 gian haøng. Naêm 2018, Vifa Woodmac seõ tieáp tuïc ñöôïc dieãn ra töø 24 - 27/10. NAÂNG CAO COÂNG TAÙC HOÄI VIEÂN VAØ CLB HAWA MIEÀN BAÉC RA ÑÔØI Trong naêm 2017, 53 hoäi vieân môùi gia nhaäp HAWA, naângconsoátoångthaønhvieâncuûaHoäileân402.Hoaïtñoäng gaây aán töôïng nhaát cuûa Ban lieân keát ñoù laø toå chöùc thaønh coâng4chuyeánñithamquan11doanhnghieäphoäivieân, thu huùt gaàn 100 anh chò tham döï. Caùc CLB HAWA F1, CLB Thuû coâng Myõ ngheä ñaõ daàn ñi vaøo hoaït ñoäng chieàu saâu. CLB HAWA mieàn Baéc cuõng chính thöùc ra maét ngaøy 13/10/2017 döïa treân nhu caàu caàn hôïp taùc, hoã trôï vaø cuøng phaùt trieån cuûa hoäi vieân khu vöïc naøy. FURNITURE HUB - COÅNG THOÂNG TIN ÑAØO TAÏO TRÖÏC TUYEÁN Soá hoùa caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo, HAWA ñaõ keát hôïp vôùi ñoái taùc Carrot Global ñeán töø Haøn Quoác ñeå xaây döïng coångthoângtinñaøotaïotröïctuyeánFurnitureHub(http:// funiturehub.HAWA.vn).Ngöôøihoïccoùtheåñaêngnhaäptaøi khoaûn,tieápcaännhöõngkieánthöùcvaøkyõnaêngñaõñöôïclöïa choïn,chaétloïcvaøsaépxeáptheocaáutruùcchuyeânbieätcuûa ngaønh cheá bieán goã töø cô baûn ñeán naâng cao. Heä thoáng cho pheùp ngöôøi duøng coù theå hoïc moïi luùc moïi nôi vaø theo doõi quaù trình hoïc ñeå khi keát thuùc khoùa hoïc, ngöôøi hoïc seõ ñöôïc tham gia vaøo baøi kieåm tra tröïc tuyeán. Vaø neáu ñaït, ngöôøi hoïc seõ ñöôïc nhaän chöùng chæ töø HAWA hoaëc caùc baèng caáp lieân quan. PHAÙT HAØNH CAÅM NANG “1001 CAÛI TIEÁN TRONG NGAØNH CHEÁ BIEÁN GOÔ Traûiquahôn5naêmtrieånkhaicaùcchuyeânñeàñaøotaïo cuûa Döï aùn SCORE cho doanh nghieäp hoäi vieân, HAWA toå chöùc ñöôïc 17 khoùa ñaøo taïo Hôïp taùc taïi nôi laøm vieäc vaø Quaûn lyù chaát löôïng cho 508 hoïc vieân ñeán töø 79 doanh nghieäp trong toång soá hôn 147 doanh nghieäp cuûa toaøn döï aùn trong caû nöôùc. Vôùi nhöõng caûi tieán ñuùc keát ñöôïc trong quaù trình trieån khai taïi caùc doanh nghieäp, Döï aùn ñaõphaùthaønhcuoáncaåmnang“1001caûitieántrongngaønh cheá bieán goã - taäp 1” ñeå chia seû nhöõng baøi hoïc thöïc tieãn naøy trong coäng ñoàng ngaønh. Caùc taäp tieáp theo seõ ñöôïc phaùt haønh keå töø naêm 2018 trôû ñi. HÔN 10.000 BAÛN AÁN PHAÅM “GOà VAØ NOÄI THAÁT” ÑAÕ ÑÖÔÏC PHAÙT HAØNH VAØ THU HUÙT SÖÏ QUAN TAÂM CUÛA COÄNG ÑOÀNG NGAØNH Soá löôïng aán phaåm “Goã vaø Noäi thaát” ñöôïc taêng qua moãi kyø phaùt haønh vaø luoân nhaän ñöôïc söï phaûn hoài tích cöïc töø laõnh ñaïo doanh nghieäp, cô quan chöùc naêng vaø cô quan thoâng taán baùo ñaøi bôûi vì ñaõ chuyeån taûi thoâng tin chuyeân ngaønh chuyeân saâu, caâu chuyeän veà doanh nhaân vaø doanh nghieäp tieâu bieåu, ñaëc bieät laø yù kieán töø caùc chuyeân gia. Naêm 2018, “Goã vaø Noäi thaát” seõ ñeán gaàn vôùi ñoäc giaû hôn thoâng qua nhöõng buoåi ñaøo taïo, hoäi thaûo vaø dieãn ñaøn ñeå naâng cao tính töông taùc vaø chia seû. ÖÙNG DUÏNG PHAÀN MEÀM VAØO QUAÛN TRÒ COÂNG TAÙC HOÄI Naêm 2017 ñaùnh daáu söï quyeát lieät cuûa BCH HAWA veà vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo vieäc quaûn trò coâng taùc Hoäi. Theo ñoù, phaàn meàm Bitrix ñaõ ñöôïc söû duïng vaø böôùc ñaàu giuùp cho caùc coâng vieäc ñöôïc phaân chia moät caùch roõ raøng hôn; kieåm soaùt thôøi gian vaø hieäu quaû coâng vieäc; thoâng tin ñöôïc xuyeân suoát vaø ñöôïc caäp nhaät lieân tuïc. Trong töông lai, HAWA kyø voïng ñaây laø seõ laø neàn taûng ñeå keát noái vôùi hoäi vieân ña chieàu vaø taïo ra coäng ñoàng ngaønh lôùn maïnh hôn. 4 5 7 8 10 9 6 Tham quan Coâng ty Buøi Vaên Ngoï HOAÏT ÑOÄNG HOÄI THOÂNG QUA QUOÁC HOÄI, HAWA ÑOÙNG GOÙP YÙ KIEÁN VAØO LUAÄT BAÛO VEÄ VAØ PHAÙT TRIEÅN RÖØNG Ngaøy 17 vaø 18/10/2017, UÛy ban Khoa hoïc - Coâng ngheävaøMoâitröôøngcuûaQuoáchoäiphoáihôïpvôùiBoäNoâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân ñaõ laøm vieäc vôùi HAWA vaø caùc thaønh vieân veà döï thaûo Luaät Baûo veä vaø Phaùt trieån röøng. Ñoaøn do OÂng Phan Xuaân Duõng, UÛy vieân UÛy ban Thöôøng vuï Quoác hoäi, Chuû nhieäm UÛy ban Khoa hoïc - Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng laøm tröôûng ñoaøn. Noäi dung laøm vieäc treân cô sôû keá thöøa hai laàn ñieàu chænh Luaät Baûo veä vaø Phaùt trieån röøng, Luaät Laâm nghieäp vöøa ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua saùng ngaøy 15/11/2017 vaø coù hieäu löïc töø ngaøy 1/1/2019. HAWA LAØ LAÙ CÔØ ÑAÀU TRONG HOAÏT ÑOÄNG CUÏM 3 CUÛA HUBA VôùivieäcphaânchiatheocuïmhoaïtñoängcuûaHieäphoäi Doanh nghieäp TP.HCM (HUBA), HAWA laø cuïm tröôûng cuûa cuïm 3 cuøng vôùi nhöõng ñôn vò hoäi baïn: Hoäi Doanh nghieäp Cô khí - Ñieän TP.HCM (HAMEE), Hoäi Deät May Theâu Ñan TP.HCM (AGTEK), Hoäi Cao su - Nhöïa TP.HCM, HoäiQuaûng caùoTP.HCM (HAA), HoäiThieát bòy teáTP.HCM. Naêm 2017, laàn ñaàu tieân HUBA phaùt ñoäng bình choïn cho ñôn vò coù thaønh tích hoaït ñoäng noåi baät cuûa cuïm, HAWA vinh döï ñöôïc taát caû caùc hoäi baïn bình choïn laø laù côø ñaàu trong hoaït ñoäng cuûa cuïm vôùi nhöõng hoaït ñoäng vaø thaønh tích noåi baät trong naêm. HAWA XAÂY DÖÏNG HAWA - DDS VAØ CUØNG COÄNG ÑOÀNGNGAØNHNOÙIKHOÂNGVÔÙIGOÃBAÁTHÔÏPPHAÙP VôùisöïhoãtrôïcuûaToåchöùcNoânglöôngLieânhieäpquoác (FAO), HAWA ñaõ xaây döïng Heä thoáng traùch nhieäm giaûi trìnhnguoàngoácgoãhôïpphaùp(HAWA-DDS)nhaèmgiuùp caùc hoäi vieân cuõng nhö coäng ñoàng doanh nghieäp trong ngaønh ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu môùi trong giao thöông vaø saûn xuaát, ñaëc bieät laø trong boái caûnh Hieäp ñònh VPA/ Flegt ñaõ ñöôïc kyù taét vaøo ngaøy 11/5/2017. Tieáp theo ñoù, öùng xöû cuûa HAWA vaø caùc hieäp hoäi goã Vieät Nam ñaõ cuøng ra tuyeân boá chung “noùi khoâng vôùi goã baát hôïp phaùp” veà söû duïng, saûn xuaát, kinh doanh caùc maët haøng goã vaø saûn phaåm goã xuaát khaåu cuõng nhö tieâu thuï noäi ñòa. hoaït ñoäng noåi baät cuûa HAWA naêm 2017THIEÀUHOA 1 2 3 Ñaïi bieåu Quoác hoäi ñang tham quan nhaø maùy AA Hoäi thaûo khôûi ñoäng giai ñoaïn 1 döï aùn HAWA DDS
 11. 11. MAÄU TUAÁT XUÂN2018HOAÏT ÑOÄNG HOÄI 2120 N gaøy 26/1/2018, Boä tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Nguyeãn Xuaân Cöôøng cuøng Thöù tröôûng thöôøng tröïc Haø Coâng Tuaán vaø laõnh ñaïo Toång cuïc Laâm nghieäp ñaõ gaëp gôõ 120doanhnghieäp(DN)cheábieánvaø xuaát khaåu laâm saûn tieâu bieåu treân caû nöôùctaïileãmöøngxuaátkhaåulaâmsaûn Vieät Nam veà ñích tröôùc keá hoaïch vaø trieån voïng ngaønh cheá bieán goã giai ñoaïn 2018 - 2020, toå chöùc taïi TP.HCM. “ÑÔN HAØNG” CUÛA BOÄ TRÖÔÛNG Ñaây laø chöông trình do Toång cuïc Laâm nghieäp phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Vieät Nam (VIFORES), Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA), Hieäp hoäi Cheá bieán goã Bình Döông (BIFA), Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Bình Ñònh (FPA), Hieäp hoäi Cheá bieán goã vaø Thuû coâng myõ ngheä Ñoàng Nai (DOWOOHA)... toå chöùc, nhaân dòp ngaønh cheá bieán goã, xuaát khaåu laâm saûn Vieät Nam laàn ñaàu tieân caùn moác 8 tyû USD, taêng 10,2% so vôùi naêm 2016, veà ñích tröôùc 3 naêm so vôùi chæ tieâu ñeà ra trong Chieán löôïc phaùt trieån laâm nghieäp giai ñoaïn 2006 - 2020. Phaùt bieåu taïi buoåi leã, Boä tröôûng Nguyeãn Xuaân Cöôøng hoan ngheânh vaø ñaùnh giaù cao noã löïc cuûa coäng ñoàng DN cheá bieán goã vaø thuû coâng myõ ngheä cuõng nhö tinh thaàn lao ñoäng haêng say cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân vaø ngöôøi lao ñoäng. Nhôø ñoù maø ngaønh cheá bieán goã ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû tích cöïc trong naêm vöøa qua. “So vôùi theá giôùi, chuùng ta xuaát phaùt chaäm hôn nhöng caùc DN ñaõ coù caùch tieáp caän toát, ñuoåi kòp vôùi nhu caàu cuûa theá giôùi. Ngaønh laâm nghieäp noùi chung vaø ngaønh cheá bieán goã noùi rieâng caàn tieáp tuïc phaùt huy nhöõng thaønh töïu cuûa naêm 2017 ñeå thöïc hieän thaéng lôïi muïc tieâu ñaït 4 tyû USD tieâu thuï noäi ñòa vaø 10 tyû USD xuaát khaåu goã, saûn phaåm goã vaø laâm saûn ngoaøi goã vaøo naêm2020theonhöKeáhoaïchHaønh NGAØNH GOÃ MÖØNG COÂNG “Ñaët haøng” cho ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam con soá 9 tyû USD doanh thu xuaát khaåu trong naêm 2018, Boä noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân ñaõ tin töôûng vaøo noäi löïc vaø khaû naêng böùt phaùt cuûa ngaønh seõ coøn taïo theâm nhieàu baát ngôø trong töông lai. NAMKHUEÂ Dòp naøy, thay maët Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, Boä tröôûng Nguyeãn Xuaân Cöôøng cuøng vôùi Thöù tröôûng thöôøng tröïc Haø Coâng Tuaán trao taëng baèng khen cho 3 taäp theå vaø 5 caù nhaân ñaõ coù thaønh tích xuaát saéc trong lónh vöïc cheá bieán vaø xuaát khaåu laâm saûn trong naêm 2017. Bao goàm: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM; Hieäp hoäi cheá bieán goã tænh Bình Döông, Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Bình Ñònh. 5 caù nhaân ñöôïc toân vinh laàn naøy laø oâng Nguyeãn Toân Quyeàn - Phoù chuû tòch kieâm Toång thö kyù Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Vieät Nam; oâng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù chuû tòch thöôøng tröïc HAWA; oâng Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phoù chuû tòch kieâm Toång thö kyù HAWA; oâng Huyønh Quang Thanh, Chuû tòch Hieäp hoäi Cheá bieán Goã tænh Bình Döông; oâng Leâ Minh Thieän, Chuû tòch Hieäp hoäi Goã vaø Laâm Saûn Bình Ñònh. ñoäng phaùt trieån thò tröôøng goã vaø saûn phaåm goã giai ñoaïn 2014-2020 ñaõ ñöôïc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân pheâ duyeät”, Boä tröôûng nhaán maïnh. Tuy nhieân, quan saùt tình hình kinh doanh hieän taïi cuûa ngaønh, Boä tröôûng tin töôûng con soá aáy chaéc chaénseõñaïtñöôïc.OÂngnoùitheâm:“Naêm 2018, chuùng ta phaûi taêng kim ngaïch xuaát khaåu laâm saûn leân 9 tyû USD, trong ñoù kim ngaïch goã vaø saûn phaåm goã ñaït töø 8,5 - 8,7 tyû USD”. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, theo Boä tröôûng, ngaønh caàn ñaåy maïnh vieäc troàng röøng, chuû ñoäng nguyeân lieäu, öùng duïng tieán boä khoa hoïc coâng ngheä vaøo saûn xuaát, coâng ngheä cheá bieán nhaèm naâng cao naêng suaát, giaù trò saûn phaåm. “Rieâng caùc DN trong ngaønh, ngoaøi vieäc ñaàu tö coâng ngheä tieân tieán, baét kòp nhu caàu cuûa thò tröôøng theá giôùi coøn caàn chuû ñoäng môû roäng lieân keát vôùi laâm daân ñeå phaùt trieån hôn nöõa dieän tích röøng troàng, taïo nguoàn löïc nguyeân lieäu ñeå ngaønh coù theå phaùt trieån beàn vöõng, hôïp phaùp”, Boä tröôûng tö vaán. NAÂNG CAO VAI TROØ HIEÄP HOÄI NGAØNH NGHEÀ Ñaïi dieän cho caùc hieäp hoäi vaø coäng ñoàng DN cheá bieán goã, oâng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA, ñaõ chia seû nhöõng noã löïc, khoù khaên, thaùch thöùc maø ngaønh cheá bieán goã vaø caùc DN ñang phaûi ñoái maët cuõng nhö cô hoäi ñeå ngaønh cheá bieán goã thöïc hieän Boä tröôûng trao baèng khen cho 3 taäp theå vaø 5 caù nhaân Boä tröôûng vaø ñoaøn ñaïi bieåu thaêm vaø laøm vieäc taïi VP HAWA Boä tröôûng trao baèng khen cho HAWA Boä tröôûng trao kyû nieäm cho caùc doanh nghieäp coù thaønh tích hoaït ñoäng xuaát saéc ñöôïc muïc tieâu taêng tröôûng cuûa naêm 2018 maø Boä tröôûng vöøa giao. Ñeåthöïchieänñöôïcmuïctieâunaøy, ngaønh cheá bieán goã seõ taäp trung ñoåi môùi coâng ngheä, maùy moùc thieát bò hieän ñaïi theo höôùng chuyeân moân hoùa vaø töï ñoäng hoùa; ñaàu tö con ngöôøi ñeå xaây döïng nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng yeâu caàu cuûa thôøi ñaïi coâng nghieäp môùi; xaây döïng moät heä thoáng quaûn trò DN hieäu quaû, öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo caùc quy trình hoaït ñoäng vaø quaûn lyù cuûa DN.Ñoàngthôøi,caùchieäphoäivaøcoäng ñoàng DN cam keát “noùi khoâng vôùi goã baát hôïp phaùp” thoâng qua vieäc naâng cao yù thöùc xaây döïng heä thoáng traùchnhieämgiaûitrìnhnguoàngoácgoã trong DN vaø trong toaøn boä chuoãi cung öùng, ñöa ngaønh cheá bieán goã trôû thaønh ngaønh saûn xuaát beàn vöõng baèng nguyeân lieäu goã hôïp phaùp. Ñaùnhgiaùcaovaitroøcuûahieäphoäi ngaønh ngheà trong böôùc phaùt trieån chung cuûa ngaønh, Boä tröôûng daønh taëng HAWA nhöõng lôøi khen taëng veà coâng taùc keát noái giöõa DN vôùi caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc, baûo veä quyeànlôïivaøtaïoñieàukieänchoDNcoù cô hoäi kinh doanh toát hôn. “Khoâng chæ keát noái toát vôùi caùc toå chöùc cuøng ngaønh ngheà khaùc nhö VIFORES, BIFA, DOWOOHA, FBA... HAWA coøn vöôn ra, laøm vieäc vôùi caùc hieäp hoäi quoác teá ñeå taïo neân moâi tröôøng keát noái ña quoác gia, giuùp DN trong ngaønh coù ñieàu kieän thuaän lôïi hôn trong kinh doanh quoác teá. Noã löïc naøy raát ñaùng ghi nhaän”, Boä tröôûng nhaän xeùt.
 12. 12. HOAÏT ÑOÄNG HOÄI 22 CHUÙC MÖØNG 14 DOANH NGHIEÄP CHEÁ BIEÁN GOÃ VAØ XUAÁT KHAÅU LAÂM SAÛN TIEÂU BIEÅU NAÊM 2017 Ngaøy 26/1/2018, taïi leã möøng xuaát khaåu laâm saûn Vieät Nam veà ñích tröôùc keá hoaïch vaø trieån voïng ngaønh cheá bieán goã giai ñoaïn 2018 - 2020, toå chöùc taïi TP.HCM, Boä tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Nguyeãn Xuaân Cöôøng cuøng Thöù tröôûng thöôøng tröïc Haø Coâng Tuaán vaø laõnh ñaïo Toång cuïc Laâm nghieäp ñaõ vinh danh 14 DN cheá bieán goã vaø xuaát khaåu laâm saûn tieâu bieåu naêm 2017. Ñaây laø nhöõng DN coù thaønh tích kinh doanh suaát saéc trong naêm vöøa qua. COÂNG TY CP XAÂY DÖÏNG KIEÁN TRUÙC AA (TP.HCM) Laøñônvòdaãnñaàutrongñaàutöcoângngheämôùi,thieát keá, cung caáp ñoà goã vaø trang trí noäi thaát cho caùc coâng trình lôùn trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi (Myõ, Trung Ñoâng, Ñoâng AÙ). Doanh soá: 70 trieäu USD. COÂNG TY CP WOODSLAND (HAØ NOÄI) Chuyeân saûn xuaát ñoà goã xuaát khaåu. Laø ñôn vò tieân phong hôïp taùc vôùi caùc chuû röøng khu vöïc Taây Baéc xaây döïng quaûn trò röøng ñeå caáp chöùng chæ. Doanh soá: 55 trieäu USD. COÂNG TY CP LAÂM SAÛN NAM ÑÒNH (NAM ÑÒNH) Chuyeân saûn xuaát, cheá bieán caùc saûn phaåm ñoà goã noäi, ngoaïi thaát xuaát khaåu, laø ñôn vò hôïp taùc vôùi caùc chuû röøng phíaBaécñeåoånñònhnguoàncung.Doanhsoá:40trieäuUSD. COÂNG TY CP GOÃ MINH DÖÔNG (BÌNH DÖÔNG) Chuyeânsaûnxuaátñoàgoãxuaátkhaåu,laøñônvòcoùsöùclan toûa roäng veà saûn xuaát, ñaõ hôïp taùc ñaàu tö môû chi nhaùnh taïi Quaûng Ngaõi, vaø coù coå phaàn ôû nhieàu coâng ty khaùc. Doanh soá: 50 trieäu USD. COÂNG TY TNHH SCANSIA PACIFIC (ÑOÀNG NAI) Laø coâng ty lieân doanh, saûn xuaát vaø xuaát khaåu sang thò tröôøng chaâu AÂu. Coâng ty ñi ñaàu hôïp taùc ñaàu tö vôùi caùc chuû röøng taïi tænh Quaûng Trò vaø Thöøa Thieân - Hueá, nhaèm duy trì caây goã ñeán naêm thöù 10, xeû saáy taïi choã vaø caáp chöùng chæ ñeå taêng giaù trò cho laâm daân. Doanh soá 30 trieäu USD. COÂNG TY TNHH KODA SAØI GOØN (LONG AN) Chuyeân saûn xuaát ñoà goã xuaát khaåu sang thò tröôøng chaâu AÂu, AÙ, Myõ. Coâng ty coù coù theá maïnh veà ñaàu tö thieát keá ñeå naâng cao giaù trò gia taêng. Doanh soá: 30 trieäu USD. COÂNG TY CP KYÕ NGHEÄ GOÃ TIEÁN ÑAÏT (BÌNH ÑÒNH) Laøñônvòchuùtroïngñaàutöcoângngheämôùivaøchuyeån ñoåimaïnhmeõtöøsaûnxuaáthaøngngoaïithaátsangnoäithaát. Xuaát khaåu sang thò tröôøng chaâu AÂu vaø Myõ. Doanh soá: 37 trieäu USD. COÂNG TY TNHH TAÂN NHAÄT (BÌNH DÖÔNG) Laø ñôn vò ñaõ ñaàu tö môùi ñeå phaùt trieån 55.000m2 nhaø xöôûng vôùi coâng ngheä môùi. Thò tröôøng xuaát khaåu chính laø Hoa Kyø. Doanh soá: 41,5 trieäu USD. COÂNG TY TNHH SX & TM MIEÀN QUEÂ (ÑOÀNG NAI) Chuyeân saûn xuaát ñoà goã xuaát khaåu sang thò tröôøng Myõ. Coâng ty ñang taäp trung ñaàu tö vaøo marketing ñeå tìmkieámcaùcñônhaøngtröïctieáp.Doanhsoá:38trieäuUSD. COÂNG TY CP PHUÙ TAØI (BÌNH ÑÒNH) Chuyeânsaûnxuaátvaøxuaátkhaåuñoàgoãsangthòtröôøng chaâu AÂu vaø Myõ. Naêm 2017, coâng ty ñaàu tö theâm moät nhaø maùy môùi ôû Phuø Caùt vôùi coâng ngheä môùi. Doanh soá: 46 trieäu USD. COÂNG TY TNHH PHAÙT TRIEÅN (BÌNH DÖÔNG) Laø coâng ty ñang coù söï chuyeån ñoåi cô caáu saûn xuaát töø goã gheùp sang saûn phaåm hoaøn chænh treân 50%. Thò tröôøng xuaát khaåu chính laø chaâu AÂu vaø Nhaät. Doanh soá: 36 trieäu USD. COÂNG TY TNHH HAØO HÖNG (TP.HCM) Laø coâng ty thöông maïi xuaát khaåu daêm goã, doanh soá xuaát khaåu 250 trieäu USD. Vôùi muïc tieâu naâng cao giaù trò gia taêng, coâng ty ñaõ xaây döïng 5 nhaø maùy saûn xuaát goã gheùp taïi caùc tænh coù nhieàu röøng troàng, coâng suaát moãi nôi5.000m2 /thaùngvaø5nhaømaùysaûnxuaátMDFvôùicoâng suaát moãi nôi 50.000m3 /naêm. COÂNG TY CP GOÃ AN CÖÔØNG (BÌNH DÖÔNG) Coâng ty chuyeân nhaäp khaåu vaùn nhaân taïo ñeå phaân phoáichocaùcdoanhnghieäpsaûnxuaáttrongnöôùc,doanh soá:140trieäuUSD.Doanhsoáxuaátkhaåuñoàgoãñaït30trieäu USD. Laø ñôn vò taäp trung ñaàu tö öùng duïng coâng ngheä thoâng tin ñeå xaây döïng heä thoáng quaûn trò. COÂNG TY CP TAÂN VÓNH CÖÛU (ÑOÀNG NAI) Coâng ty chuyeân nhaäp khaåu goã hôïp phaùp töø chaâu AÂu vaøMyõñeåphaânphoáichocaùcdoanhnghieäptrongvaøngoaøi nöôùc, doanh soá: 35 trieäu USD. Laø coâng ty duy nhaát xaây döïngthaønhcoângmoâhìnhchôïñaàumoáiphaânphoáigoãvaø ñangxaâydöïngmoâhìnhtrungtaâmphaânphoáigoãnoäiñòa. Địa chỉ : 1959 Hương Phước, Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Email: maynenkhieuroair@gmail.com Website: maynenkhieuroair.com Điện thoại: 0251.883 6389 Fax:0251.393 8828 Hotline kinh doanh : 0937 004 541 hotline kĩ thuật: 0918 745 480 CÔNG TY TNHH ĐẶNG TRUNG QUÂN ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC NHÃN HIỆU EURO AIR - CÔNG NGHỆ ĐỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG IV-30D MÁY NÉN KHÍ DẢI ÁP CAO TỪ 15 - 400 BAR MÁY NÉN KHÍ DẢI ÁP THẤP TỪ 7 - 15 BAR - Cung cấp máy nén khí trục vít, linh kiện, vật tư máy nén khí. - Lắp đặt, thi công phòng máy, đường ống dẫn khí. - Sửa chửa, bảo trì máy nén khí các loại. - Tư vấn thiết kế, lắp đặt và kiểm tra định kì máy nén khí miễn phí.
 13. 13. MAÄU TUAÁT XUÂN2018HOAÏT ÑOÄNG HOÄI 2524 Haøo saûng, bao dung vaø nhieàu cô hoäi, Saøi Goøn laø maûnh ñaát höùa cho nhöõng ai muoán theå hieän baûn thaân vaø yù chí vöôït khoù. Hoäi töïu döôùi maùi nhaø HAWA, coù raát nhieàu ngöôøi con tha höông, choïn Saøi Goøn laøm ñieåm ñeán roài gaén keát nhö theå maûnh ñaát naøy laø queâ höông thöù hai cuûa hoï töï bao giôø... TRAÀNVIEÄTTIEÁN Saøi Goøn hoa leä, röïc rôõ ñeâm ngaøy nhöng vaãn khoâng thieáu nhöõng khoâng gian, nhöõng goùc nhoû thaät giaûn dò, bình daân. Ngöôøi Saøi Goøn nhieàu taàng lôùp, nhieàu goác gaùc nhöng döôøng nhö ai cuõng ít nhaát moät laàn trong ñôøi ngoài quaùn caø pheâ væa heø, quaùn nhaäu bình daân, mua baùnh mì, aên côm taám beân leà ñöôøng,... Coù leõ caùi laøm ngöôøi ta nhôù nhieàu nhaát veà Saøi Goøn khoâng phaûi söï xa hoa, traùng leä maø laø nhöõng ñieàu thaät giaûn dò, gaàn guõi kia. N höõng ngaøy naøy, ñi ñaâu cuõng thaáy moïingöôøitaátbaätñeåchuaånbòñoùn Teát coå truyeàn. Ñaõ qua nhieàu caùi Teát keå töø ngaøy toâi quyeát ñònh choïn ñaát Saøi thaønh laø nôi laäp nghieäp. Quaõng thôøi gian gaén boù treân maûnh ñaát nghóa tình khieán toâi thaáy yeâu nôi naøy nhieàu hôn. Saøi Goøn, vôùi raát nhieàu ngöôøi, laø baùt huû tieáu goõ “cöùu ñoùi” sau caû ngaøy daøi meät nhoaøi caøy vieäc. Tieáng loùc coùc aáy nay coù leõ ñaõ khoâng coøn nhöng trong hoï, thi thoaûng vaãn coøn ñaâu ñoù nhöõng kyù öùc, nhaát laø khi coù dòp ñi ngang con heûmmaøthuôûñaàumìnhñeánnôiñaây.Ñoù laø vò ñaêng ñaéng cuûa ly caø pheâ coùc goùc ñöôønggiuùplaáytinhthaànkhôûiñaàungaøy môùi. Hay nhöõng côn möa baát chôït treân phoá laøm dòu khí tieát noùng naûy vaø cuõng laøm maùt dòu loøng ngöôøi luoân taát baät vôùi nhöõng ñua chen. “Bon chen” coù leõ laø ñieàu maø nhieàu ngöôøi nghó ñeán tröôùc quyeát ñònh Nam tieán. Theá nhöng ñaâu haún caïnh tranh laø giaønh giöït. Saøi Goøn ñoâng ngöôøi nhöng ñaëc tröng tính caùch cuûa con ngöôøi nôi ñaây vaãn luoân haøo saûng, nhieät tình vaø hieáu khaùch. Ñöôïc xem laø nôi “ñaát laønh chim ñaäu”, ngaøy chìm vaøo queân laõng, khoâng moät veát tích. Löu giöõ vaø truyeàn ñaït laïi nhöõng neùt ñeïp xöa voán ñaõ bieán maát laø ñieàu caàn thieát cho caùc theá heä töông lai coù ñöôïc nguoàn caûm höùng cho söï ñònh höôùngphaùttrieånSaøiGoønmaisau.Ñoù cuõng laø lyù do nhöõng thaønh vieân döôùi maùi nhaø HAWA cuøng hôïp nhau laïi trong moät ngaøy cuoái naêm, soáng thaät chaäm trong khoâng gian cuûa moät Saøi Goøn trong tim toâi ñeå nhöõng keát noái naøy ghi daáu laïi. Nhö Saøi Goøn, HAWA cuõng laø nôi hoäi tuï raát nhieàu doanh nghieäp ñeán töø khaép caùc vuøng mieàn. Trongcoängñoàngnaøy,cuõngcoùnhöõng caïnhtranh,cuøngcoùnhöõngbonchen nhöng treân heát, tính keát noái vaø bao dung, ñoaøn keát, cuõng nhö tinh thaàn côûi môû, chaáp nhaän khaùc bieät vaãn giöõ vai troø chuû ñaïo. ÔÛ ñoù, moãi thaønh vieân ñeàu ñöôïc baûo veä quyeàn lôïi vaø nhaän ñöôïc nhöõng cô hoäi töông ñöông nhau ñeå coù theå phaùt trieån naêng löïc, taêng tröôûng kinh doanh vaø vöôn mình ra bieån lôùn. Thôøi gian seõ coù caùch keå nhöõng caâu chuyeän cuûa mình. Mai kia, trong moät ngaøy cuoái naêm naøo ñaáy, nhìn laïi nhöõng khoaûnh khaéc ñeïp naøy, nhöõng thaønh vieân cuûa HAWA hoâm nay, seõ laïi mæm cöôøi. Hoùcmoânvaãnñangñöôïclöugiöõ.Moät leã hoäi thieâng lieâng ôû Laêng OÂng Baø Chieåu nhaèm nhôù ôn tieàn nhaân cuõng coøn in saâu vaøo loøng ngöôøi Saøi Goøn... Saøi Goøn luoân ñoåi thay theo naêm thaùng. Nhöõng giaù trò töôi ñeïp trong quaùkhöùroàicuõngbieánmaát,chæcoønlaïi trongkyùöùccuûanhöõngngöôøiñaõtöøng soáng trong thôøi kyø ñoù. Ngöôøi ta chæ coù theå phuïc döïng, coù theå moâ phoûng, coù theå ghi daáu nhöõng giaù trò töôi ñeïp aáy qua saùch baùo, tranh aûnh, nhöõng ñoaïn phim, nhöõng caâu chuyeän keå... Roài, moät ngaøy, boãng ngöôøi ta laïi xao xuyeán tröôùc nhöõng “Coâ Ba Saøi Goøn”, ngöôøi ta quay veà tìm laïi nhöõng giaù trò xöa,töøtaøaùodaøithuôûchöa“chítben”, chöa caùch taân ñeán caùch aên vaän, ñieåm trang, giao tieáp... cuûa “moät ngaøn chín traêm hoài ñoù”. Chæ xuaát phaùt töø nhöõng khuoân hình trong moät boä phim thoâi, caû trieäu ngöôøi Saøi Goøn ñaõ noâ nöùc vôùi vieäc laøm soáng laïi moät Saøi Goøn trong kyù öùc. Roõ raøng, nhöõng thöù toát ñeïp trong vaên hoùa coù theå bò thôøi gian phuû leân lôùp buïi muø nhöng noù coù theå soáng daäy baát cöù luùc naøo. Giaù trò cuûa noù laø vónh cöûu. Noùi nhö vaäy khoâng coù nghóa chuùngtacöùñeåmaëcnhöõngneùtñeïpaáy caøng nhieàu ngöôøi daân töù xöù keå caû trong vaø ngoaøi nöôùc veà ñaây ñeå hoïc haønh vaø möu sinh. Ñaát Saøi Goøn laø nôi giaothoacaùckieántruùc,vaênhoùangheä thuaät, aåm thöïc, saéc toäc,... ñoù laø vaên hoùadungnaïp,SaøiGoønraátdeãhaápthu nhöng sau ñoù noù laïi bieán ñoåi thaønh caùi toâi cuûa ñaát Saøi thaønh. Saøi Goøn hoa leä, röïc rôõ ñeâm ngaøy nhöngvaãnkhoângthieáunhöõngkhoâng gian, nhöõng goùc nhoû thaät giaûn dò, bình daân. Ngöôøi Saøi Goøn nhieàu taàng lôùp,nhieàugoácgaùcnhöngdöôøngnhö aicuõngítnhaátmoätlaàntrongñôøingoài quaùn caø pheâ væa heø, quaùn nhaäu bình daân, mua baùnh mì, aên côm taám beân leàñöôøng,...Coùleõcaùilaømngöôøitanhôù nhieàu nhaát veà Saøi Goøn khoâng phaûi söï xahoa,traùngleämaølaønhöõngñieàuthaät giaûn dò, gaàn guõi kia. Moät thaønh phoá vôùi nhieàu xe gaén maùy,oâtoâñaõthaytheáchoxíchloâmaùy, xích loâ ñaïp... tröôùc kia. Nhöng, maëc bao ñoåi thay cuûa theá cuoäc, nhöõng taø aùo daøi vaãn cöù thöôùt tha treân ñöôøng phoá Saøi Goøn, nhöõng thöùc aên truyeàn thoáng nhö phôû, nem, canh chua, caù kho,... vaãn laø moùn aên haøng ngaøy khoâng thieáu ñöôïc cuûa ngöôøi daân Saøi Goøn. Moät goùc 18 thoân vöôøn traàu ôû
 14. 14. MAÄU TUAÁT XUÂN2018HOAÏT ÑOÄNG HOÄI 2726 OÂng Nguyeãn Thanh Phong - Phoù chuû tòch HAWA: TAÊNG CHAÁT KEO KEÁT NOÁI OÂng Nguyeãn Chaùnh Phöông - Phoù chuû tòch kieâm Toång thö kyù: NIEÀM TIN ÑÆNH DOÁC COØN XA Naêm qua, ñieåm saùng trong caùc hoaït ñoäng cuûa HAWA laø ñaøo taïo, mang laïiraátnhieàugiaùtròchohoäivieânlaãnDN.Ghinhaänthaønhtíchnaøynhöng cuõng phaûi thaáy raèng trong naêm tôùi, caùc hoaït ñoäng cuûa HAWA seõ phaûi chuyeânnghieäphôn,naângcaochaátlöôïngnoäidungcaùcchöôngtrìnhhôn vaø taïo ñöôïc cô cheá ñeå caùc döï aùn töï coù theå nuoâi mình. Vôùi caùc DN hoäi vieân, lôøi chuùc lôùn nhaát chính laø söï thaønh ñaït. Chuùc anh chòemñaïtdoanhsoáñeàra.ChuùccoängñoàngDNHAWAgaénkeátbeànvöõng. Ñeå taïo ñöôïc gaén keát naøy, töøng DN cuõng caàn chuù yù ñeán lôïi ích chung, khoâng vì baûn thaân maø taïo ra nhöõng tranh giaønh nhaân löïc laãn nhau. Baøi hoïc lôùn töø vieäc tranh giaønh vì khan hieám nhaân löïc trong lónh vöïc coâng ngheäthoângtin,daãnñeánnhöõnghaäuquaûkhoângtoátchongaønhphaànmeàm VieätNamthôøigiantröôùcraátñaùngñeåthamkhaûo.MongcoängñoàngHAWA seõ cuøng nhau kieán taïo ñöôïc neùt vaên hoùa öùng xöû ñeïp giöõa caùc DN thaønh vieân ñeå chuùng ta thöïc söï laø moät taäp theå, chung tay ñöa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam trôû thaønh muõi nhoïn cuûa neàn kinh teá nöôùc nhaø. Naêm 2018, HAWA seõ taäp trung toái ña trong vieäc xaây döïng boä maùy vaên phoøng chuyeân nghieäp. Baûn thaân töøng thaønh vieân cuûa HAWA seõ phaûi chuû ñoäng hôn nöõa trong caùc döï aùn cuûa mình, taïo ñöôïc giaù trò cho töøng hoaït ñoäng chung. Vai troø cuûa Hoäi laø moät chieác caàu keát noái DN vôùi caùc nguoàn löïc trong chính phuû ñeå coù ñöôïc nhöõng hoã trôï toát nhaát cho coäng ñoàng DN. HAWA ñaõ vaø ñang noã löïc ñeå laøm toát coâng taùc naøy. Naêm môùi, cuøng vôùi vieäc giöõ gìn vaø phaùt huy theá maïnh hieän coù, HAWA seõ tieáp tuïc höôùng ñeán caùc döï aùn lôùn hoã trôï DN. Ñieån hình laø döï aùn naâng cao naêng löïc xuùc tieán thöông maïi do toå chöùc SIPPO taøi trôï. Chuùc quyù hoäi vieân moät naêm an laønh. Luaät phaùt trieån cuûa cuoäc soáng vaãntheoñöôøngparabol,leânñeánñænhseõböôùcvaøosuythoaùi.Vaäythì,treân ñoà thò phaùt trieån cuûa ngaønh cheá bieán goã, kính chuùc ñænh doác aáy coøn xa vaø chuùng ta ñuû söùc khoûe ñeå tieáp tuïc... leo doác! NAÊM MÔÙI NAÂNG CAO VÒ THEÁ MÔÙI Vöøa ñieàu haønh coâng vieäc kinh doanh rieâng, vöøa ñaûm nhaän coâng taùc hoäi, nhöõng thaønh vieân trong Ban chaáp haønh HAWA ñang phaûi noã löïc gaáp ñoâi bình thöôøng ñeå chuyeän coâng, chuyeän tö ñeàu nhö yù. Naêm môùi, moãi thaønh vieân trong Ban chaáp haønh laïi coù nhöõng seû chia... OÂng Nguyeãn Quoác Khanh - Chuû tòch HAWA: THAÉP LÖÛA NGHEÀ, CHUÙC MOÏI NGÖÔØI PHAÙT ÑAÏT! OÂng Huyønh Vaên Haïnh - Phoù chuû tòch HAWA: BEÀN VÖÕNG ÑEÅ ÑI XA Chuùng ta ñang taän höôûng nieàm vui cuûa moät naêm thaéng lôïi, chuùc moïi ngöôøi naêm Tuaát phaùt ñaït hôn vaø giaøu “löûa” ngheà hôn. Sau hôn 20 naêm phaán ñaáu xaây döïng ngaønh goã mang thöông hieäu Vieät Nam, ngoïn “löûa”aáy,trongvaänhoäiñangraátthuaänlôïihieännay,raátcaànñöôïcbuøngleân, ñöa con ñöôøng chuùng ta ñang ñi sang moät böôùc ngoaëc môùi: Xaây döïng vò theá cao hôn cho saûn xuaát, cheá bieán goã Vieät treân baûn ñoà theá giôùi. Laøm theá naøo ñeå nhaéc ñeán Vieät Nam, baïn beø quoác teá seõ nghó ngay ñeán nhöõng saûn phaåm ñaëc saéc cuûa ngaønh goã, khaû naêng cung öùng cho thò tröôøng theá giôùi vaø söï beàn vöõng trong keá hoaïch phaùt trieån, gìn giöõ moâi sinh. Laøm ñöôïc ñieàu ñoù, seõ laø moùn quaø quyù giaù maø chuùng ta gaây döïng cho theá heä doanh nhaân sau naøy. Mong moïi ngöôøi vöõng vaøng vaø töï tin tieán ra bieån lôùn! Cheá bieán goã ñang phaùt trieån maïnh meõ, taïo höùng khôûi cho caû coäng ñoàng doanh nghieäp (DN). Trong nieàm vui chung, chuùng ta seõ khoâng queân caâu “thaàn chuù” cuûa ngaønh: Muoán phaùt trieån thì phaûi oån ñònh vaø beànvöõng.Chuùngtañaõcoùlôïitheánhaâncoâng,lôïitheáthòtröôøng...caànnhaát laø phaûi ñaûm baûo ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu, vaø nguyeân lieäu aáy phaûi hôïp phaùp ñeå saûn phaåm cuûa chuùng ta coù theå ñeán khaép moïi nôi treân theá giôùi. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, chuùng ta phaûi thöïc söï taäp trung, yù thöùc veà taàm quan troïng cuûa nguyeân lieäu hôïp phaùp vaø coù quy hoaïch chi tieát veà vieäc kieåm soaùt nguoàn nguyeân lieäu. ChuùccoängñoàngDNgoãVieätphaùttrieåntröôøngtoànvaøbeànvöõng.Chuùc quyù hoäi vieân ngaøy moät sung söùc hôn trong saùng taïo, giao thöông laãn saûn xuaát.
 15. 15. MAÄU TUAÁT XUÂN2018HOAÏT ÑOÄNG HOÄI 2928 VEÏN NGUYEÂN MOÄT TÌNH YEÂU Ñeå vaän haønh caùc hoaït ñoäng cuûa HAWA, döôùi ban chaáp haønh coù 7 caùnh tay ñaéc löïc. Ñoù laø nhöõng ngöôøi tröïc tieáp trieån khai caùc yù töôûng, caùc chöông trình. Coù ngöôøi gaén boù laâu naêm, cuõng coù ngöôøi chæ môùi nhöng ñieåm chung cuûa hoï laø tình yeâu daønh cho coâng vieäc maø mình ñang theo ñuoåi. Buøi Höõu Theâm - Chaùnh Vaên Phoøng HAWA: KHOÂNG NGÖØNG NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG PHUÏC VUÏ HOÄI VIEÂN Traàn Nhaïn - Phuï traùch Hoäi vieân - Lieân keát: LIEÂN KEÁT LAØ SÖÙC MAÏNH Naêm 2017 ñaùnh daáu böôùc chuyeån mình cuûa coâng taùc Hoäi. Khoâng nhöõngtaêngcöôøngcaùchoaïtñoänglieânkeátbeântrongvaøbeânngoaøi Hoäi ñeå gia taêng lôïi ích cho toaøn theå doanh nghieäp hoäi vieân maø coøn lieân tuïc toå chöùc nhieàu söï kieän, hoäi thaûo, thoâng tin kòp thôøi nhaèm ñaùp öùng ngaøy caøng nhieàu caùc mong moûi töø anh chò daønh cho Hoäi. Tieáp böôùcñieàunaøyvôùitaâmtheákieânñònh“heátmìnhphuïcvuïchohoäivieân”, döôùi söï chæ ñaïo cuûa Ban chaáp haønh cuõng nhö Ban Kieåm tra cuûa Hoäi, Vaên phoøng HAWA höùa heïn trong naêm môùi seõ coù nhieàu hoaït ñoäng thuù vò vaø chaát löôïng hôn. Tröôùc theàm naêm môùi Maäu Tuaát, toâi xin kính chuùc quyù anh chò hoäi vieân vaø caùc ñoái taùc cuûa HAWA thaät nhieàu söùc khoûe vaø moïi vieäc ñeàu hanh thoâng. Maëc duø coâng taùc taïi HAWA chöa ñöôïc bao laâu nhöng vôùi toâi Hoäi ñaõ luoân laø maùi nhaø chung. Ñaõ laø nhaø thì ñoâi luùc cuõng coù giaän hôøn, traùch moùc, nhöng cuoái cuøng vaãn laø tình yeâu thöông, quan taâm daønh cho nhau. Phuï traùch maûng Hoäi vieân - Lieân keát ñaõ cho toâi cô hoäi ñöôïc gaëpgôõnhieàuanhchò,ñöôïctraûinghieäm,hoïchoûinhieàuñieàu.Toâinhaän ra raèng söï lieân keát mang laïi söùc maïnh voâ cuøng to lôùn. Noù nhö moät maïchmaùuchaûykhaépcôtheå.Neáutoånthöôngbaátcöùvòtrínaøocuõngcoù theå laøm cho cô theå yeáu ñi. Ifeanyi Onuoha, taùc giaû cuûa saùch “Vöôït qua thöû thaùch cuoäc soáng” ñaõ töøng noùi: "Tinh thaàn ñoäi nguõ laø bí maät khieán nhöõng ngöôøi bình thöôøng coù theå ñaït ñöôïc keát quaû phi thöôøng". Caàu mong cho naêm môùi, söï keát noái seõ dieãn ra nhieàu hôn, ngoâi nhaø HAWA seõ coù nhieàu thaønh vieân môùi vaø laø moät ñoäi nguõ vöõng maïnh. Kính chuùc quyù anh chò moät naêm môùi thaät nhieàu söùc khoûe, vöõng tay cheøo cho söï phaùt trieån vöôn xa cuûa coâng ty. OÂng Traàn Vieät Tieán - UÛy vieân Ban chaáp haønh: LÔÙN HÔN TÖØ NOÄI LÖÏC Baø Ñinh Thò Höông Nga - UÛy vieân Ban chaáp haønh: THAM VOÏNG TAÊNG TRÖÔÛNG 40% OÂng Cao Duy Taâm - UÛy vieân Ban chaáp haønh: BIEÁN CÔ HOÄI THAØNH LÔÏI NHUAÄN Cô hoäi phaùt trieån cho ngaønh goã laø raát lôùn trong nhöõng naêm tôùi. Coäng ñoàng DN vaø baûn thaân moãi DN caàn “lôùn” ñeå ñoùn nhaän nhöõng cô hoäi. Ñeå “lôùn” thöïc söï, chuùng ta caàn coù heä thoáng quaûn trò toát, maïnh daïn öùng duïng coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä saûn xuaát tieân tieán... ñeå phaùt trieån noäi löïc, taïo lôïi theá caïnh tranh. Khi ñaõ coù neàn taûng naøy, con ñöôøng phaùt trieån beàn vöõng seõ caàn theâm nhöõng saùng taïo, söï nhaïy beùn ñeå naém baét xu höôùng,thòtröôøng...Hoaïtñoängtruyeànthoângtrongnaêm2018cuûaHAWA seõ coá gaéng toái ña ñeå hoã trôï caùc DN trong coâng taùc naøy. Kính chuùc caùc DN ñoùn nhaän moät naêm thaønh coâng buøng noå! Trong nieàm vui chung, khoâng mong moûi gì hôn laø coäng ñoàng DN cheá bieán goã, thuû coâng myõ ngheä seõ coù moät naêm 2018 böùt phaù vôùi doanh thu,taêngtröôûngvöôïtmoác30-40%.Nghecoùveû“tham”nhöngneáuchuùng ta noã löïc thöïc söï, ñieàu ñoù cuõng khoâng phaûi laø khoâng theå! Mong moïi ngöôøi moät naêm môùi nhieàu söùc khoûe, nhieàu tieáng cöôøi vaø nhieàu may maén. Mong ngoâi nhaø chung HAWA luoân aám aùp ñeå moïi hoäi vieân ñeàu coù theå nhaän ñöôïc nhöõng giaù trò toát ñeïp maø caùc hoaït ñoäng cuûa HAWA höôùng ñeán! Ngaønh goã ñoùn tin möøng lôùn trong naêm 2017, kim ngaïch xuaát khaåu vaø giaù trò thaëng dö chuùng ta taïo ra thöïc söï ñaùng töï haøo. Tuy nhieân, cuõng phaûi nhôù raèng, caàn cuø khoâng taïo neân naêng suaát. Tay ngheà lao ñoäng Vieät Nam trong ngaønh goã tuy gioûi nhöng saûn löôïng vaø chaát löôïng saûn phaåm laøm ra vaãn chöa thöïc söï xuaát saéc. Ñoù laø chöa keå, lôïi theá nhaân coâng reû cuõng seõ khoâng keùo daøi. Keát quaû thöïc teá ñaõ chöùng minh, nhöõng DN taïo neân ñöôïc ñoät phaù trong thôøi gian qua ñeàu laø nhöõng DN maïnh daïn ñaàu tö trang thieát bò, coâng ngheä... ñeå caûi thieän naêng löïc saûn xuaát. Saûn phaåm toát chính laø coát loõi ñeå chuùng ta coù theå “ghi ñieåm” ôû baát cöù thò tröôøng naøo. Cô hoäi kinh doanh, phaùt trieån cuûa ngaønh goã laø khoâng theå phuû nhaän. Muoán bieán cô hoäi thaønh lôïi nhuaän thöïc söï, DN caàn quyeát lieät hôn trong ñaàu tö phaùt trieån noäi löïc vaø saùng suoát trong löïa choïn coâng ngheä phuø hôïp. Moãi DN ñeàu coù caâu chuyeän rieâng. Chuùc caùc DN tìm ñöôïc chìa khoùa ñeå môû caùnh cöûa vaän hoäi cuûa chính mình.
 16. 16. MAÄU TUAÁT XUÂN2018HOAÏT ÑOÄNG HOÄI 3130 Traàn Thò Ngoïc Hieáu - Phuï traùch Ñaøo taïo - Söï kieän: ÑAØO TAÏO - HAØNH TRÌNH KHOÂNG BAO GIÔØ ÑÖÙNG YEÂN Mai Toøng - Phuï traùch Coâng ngheä vaät lieäu: COÂNG NGHEÄ - TAÏO NEÂN HEÄ THOÁNG HOAØN CHÆNH ÔÛHoäi, toâi caûm thaáy voâ cuøng may maén khi ñöôïc laøm vieäc ôû maûng ñaøo taïo, boä phaän hoaït ñoäng ñöôïc ñaùnh giaù laø tích cöïc nhöõng naêm qua trong söï höôûng öùng cuûa nhieàu doanh nghieäp hoäi vieân cuõng nhö söï quan taâm saùt sao cuûa Ban chaáp haønh. Ñaëc bieät trong naêm 2017, beân caïnh vieäc ñaøo taïo cho hoäi vieân, baûn thaân toâi vaø caùc baïn ñoàng nghieäp cuõng ñöôïc taïo cô hoäi ñeå hoïc nhieàu hôn ñeå phaùt trieån veà chuyeân moân vaø coù nieàm tin raèng mình ñang tieán veà phía tröôùc. Neáu Vaên phoøng Hoäi ñöôïc ví nhö moät cô theå thoáng nhaát, coù linh hoàn cuûa truyeàn thoâng, coù söï soáng bôûi taøi chính, lieân keát vaø xuùc tieán thöông maïi, thì ñaøo taïo coù theå xem laø boä naõo. Ñaây khoâng nhöõng laø trung taâm neàn taûng vaø chaát keo ñeå keát dính hoäi vieân vôùi Hoäi nhieàu hôn maø coøn phaûn aùnh ñuùng tinh thaàn laøm vieäc cuûa Ban Ñaøo taïo, ñoù laø sieâu toác, nhaïy beùn ñeå mang ñeán nguoàn tri thöùc ñeán cho hoäi vieân. Vaø nhö theá, vôùi söù meänh vaø nieàm tin ñaõ troùt nhaän ñöôïc cuûa hoäi vieân ñaøo taïo seõ khoâng bao giôø ñöùng yeân maø noù seõ laø moät haønh trình luoân luoân tìm toøi, ñoåi môùi vaø phaùt trieån. Vôùi nhieäm vuï khoâng keùm caïnh caùc ban khaùc trong Hoäi, muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa Ban Coâng ngheä coù phaàn tham voïng. Nhö moät phaàn khoâng theå thieáu cuûa cô theå, coâng ngheä ñöôïc ví von nhö caùc khôùp cuûa heä xöông. Vöøa phaûi vöõng chaõi, vöøa phaûi maïnh meõ, nhanh nheïn ñeå giuùp cô theå hoaït ñoäng moät caùch linh hoaït nhaát. Caùc boä phaän goùp phaàn boå sung naêng löôïng cho cô khôùp, trong khi caùc cô khôùp taïo thaønh moät heä thoáng hoaøn haûo thöïc hieän nhöõng chuoãi hoaït ñoäng töø ñôn giaûn ñeán heát söùc phöùc taïp. Ban Coâng ngheä luoân phaán ñaáu ñeå trôû thaønh ñieåm töïa cuûa hoäi vieân khi gaëp khoù khaên vaø trong caûi tieán coâng vieäc saûn xuaát haøng ngaøy. Caàu mong hoäi luoân vöõng maïnh vaø phaùt trieån ñoàng nhaát vôùi söï lôùn maïnh cuûa hoäi vieân. Nguyeãn Thanh Long - Phuï traùch Xuùc tieán thöông maïi: XUÙC TIEÁN ÑEÅ GAÉN KEÁT! Traàn Kim - Phuï traùch Taøi chính: 10 NAÊM, VEÏN NGUYEÂN TÌNH YEÂU VÔÙI HOÄI Nguyeãn Thò Thieàu Hoa - Phuï traùch Truyeàn thoâng: TRUYEÀN THOÂNG LAØ LINH HOÀN CUÛA HOAÏT ÑOÄNG HOÄI 2017laø moät naêm khaù baän roän vôùi caùc hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi cuûa HAWA vôùi nhieàu keát noái thöông maïi khaùc nhau; nhöng noåi baät hôn heát ñoù laø chia seû ñöôïc nhieàu cô hoäi giao thöông giöõa hoäi vieân vôùi caùcnhaømuahaønghoaëccaùcnhaøcungcaápnguyeânvaätlieäu,maùymoùc.Ngoaøi hoäi chôï VIFA Expo vaø VIFA Home haøng naêm, VIFA Woodmac laàn ñaàu tieân ñöôïc toå chöùc cuõng taïo caàu noái cho caùc hoäi vieân tieáp caän coâng ngheä môùi vaø nguoànnguyeânlieäuñadaïng.ToâihyvoïngnhöõnggìmaøBanXuùctieánthöông maïi mang laïi trong naêm môùi seõ ñaùp öùng ñöôïc nhöõng kyø voïng cuûa quyù anh chò, caû cho thò tröôøng xuaát khaåu laãn noäi ñòa. Vì suy cho cuøng "phuù quyù sinh leã nghóa" - baùn ñöôïc haøng caùi ñaõ roài môùi coù taâm trí daønh cho Hoäi heø (cöôøi). Xuaân sang, Maäu Tuaát ngaäp traøn Chuùc cho anh chò xuaát haøng lieân mieân! Taát caû ñaàu ngoùn tay ñaõ ñöôïc ñeám heát - ñoù cuõng laø chöøng aáy thôøi gian toâi gaén boù vôùi HAWA. Moïi cung baäc caûm xuùc cuõng ñaõ ñöôïc traûi qua trong khi laøm coâng taùc Hoäi vaø tình yeâu vôùi nôi naøy ñaõ coù töï bao giôø maø toâi khoâng heà hay bieát, chæ bieát moãi ngaøy moät coá gaéng hôn, hoïc hoûi nhieàu hôn ñeå goùp söùc nhoû beù cuûa mình vaøo söï phaùt trieån chung. Caùi teân “Kim Mama toång quaûn” ñaõ ñöôïc caùc anh chò goïi moät caùch thaân thöông vì hay í ôùi caùc theå loaïi phí. Khoâng coøn bao laâu nöõa, Teát Maäu Tuaát seõ veà, xin kính chuùc taát caû anh chò cuøng gia ñình thaät haïnh phuùc vaø phaùt taøi, phaùt loäc. Naêm qua, vôùi nhöõng noã löïc truyeàn taûi thoâng tin maø caùc anh chò hoäi vieân ñang caàn moät caùch nhanh nhaát, toâi hi voïng nhöõng gì maø Ban Truyeàn thoâng ñaõ vaø ñang thöïc hieän seõ ñaùp öùng ñöôïc mong chôø töø phía anh chò daønh cho Hoäi. Ai ñoù ñaõ töøng noùi “Ngöôøi chieán thaéng laø ngöôøi coù trong tay nhieàu thoâng tin nhaát”, cho neân toâi hi voïng döïa treân neàn taûng vaên hoùa cuûa HAWA, ñoù laø söï seû chia, hoã trôï vaø hôïp taùc, trong naêm môùi thoâng tin trong Hoäi seõ laø hai chieàu vaø coù tính töông taùc cao. Xuaân Maäu Tuaát ñang gaàn keà, kính chuùc quyù anh chò cuøng gia ñình naêm môùi doài daøo söùc khoûe, moïi ñieàu nhö yù vaø thònh vöôïng.
 17. 17. Ms Duyeân: 0907 519 668 - Phoù phoøng - Email: nguyenduyen@veneerlongviet.com Ms Taâm: 098 114 9017 - Phoù phoøng - Email: phuongtam@veneerlongviet.com Ms Hueä: 098 114 9016 - Tröôûng phoøng - Email: kimhue@veneerlongviet.com MOÄT VAØI MAÃU VENEER TIEÂU BIEÅU BOÄ PHAÄN KINH DOANH: Ñieän thoaïi: 0251 513 936 | Fax: 0251 513 938 Mr Phaùp: 0981417286 - Phoù Toång Giaùm Ñoác - Email: lethanhphap@gmail.com Mr Tín : 0981177066 - Tröôûng Phoøng Kinh Doanh - Email: pttin@pblongviet.com Ms Lieân: 0981176258 - Nhaân Vieân Kinh Doanh - Tieáng Hoa - Email: cnlien@pblongviet.com v Chuyên sản xuất ván PB CARB-P2, ván PB E2 độ dày từ 9mm đến 25mm, khổ 1520x2440 và 1220x2440, dán phủ Melamine v Dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động hóa đạt sản lượng 80,00m3 /năm Địa chỉ: Đường số 3, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai v Dây chuyền sản xuất Melamine hiện đại đạt công suất 600 tấm/8h v Hơn 200 màu Melamine có sẵn từ màu trơn như đen, trắng, xám cho đến các màu vân gỗ như Oak, Ash, Maple, Beech, Acacia,... v Mẫu mã đa dạng, chất lượng cao với tiêu chí “Bền - Đẹp - Giá cả cạnh tranh” Gheùp hình 3D LV-EV 02 OAK Crown CutLV-NV 01 White Oak Crown Cut Phun bieân caïnh troøn Melamine EÙp chaân khoâng Email: sales@pblongviet.comwww.pblongviet.com CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÁN PB LONG VIỆT COÂNG TY COÅ PHAÀN KYÕ NGHEÄ GOÃ LONG VIEÄT BOÄ PHAÄN KINH DOANH: Ñieän thoaïi: 0274 3740 300 | Fax: 0274 3778 449 Ms Hueä: 098 114 9016 - Tröôûng phoøng - Email: kimhue@veneerlongviet.com Ms Taâm: 098 114 9017 - Phoù phoøng - Email: phuongtam@veneerlongviet.com Ms Duyeân: 0907 519 668 - Phoù phoøng - Email: nguyenduyen@veneerlongviet.com v Máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại chuyên dùng: Innovator, Kupper, Cremona, Fisher Rucker,... v 500 Cán bộ công nhân viên lành nghề với trên 13 năm kinh nghiệm v Đội ngũ QC với 20 người kiểm kỹ từng chi tiết sản phẩm v Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 v Phương pháp quản lý đơn hàng và đặt hàng khoa học qua email, fax và các phần mềm quản lý khác v Thời gian giao hàng nhanh chóng (trong vòng 7 ngày) v Giá cả hợp lý, không cao hơn chi phí tự dán của Quý khách v Veneer tự nhiên v Veneer nhân tạo v Ván nền MDF. PB, Plywood, Gỗ ghép luôn có sẵn v Cắt quy cách bằng máy CNC Panel Saw v Dán phủ bề mặt bằng Veneer, Melamine, laminate, PVC v Ghép hoa văn và nối finger theo chiều dài đơn đặt hàng v Cắt tinh, cặp mặt, cặp bạ v Dán cạnh, dán cạnh cong, hoàn chỉnh chi tiết v Dán ép chân không Veneer, PVC biên dạng cong, lồi lõm. KHI BẠN CẦN VENEER, HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG: Email: sales@veneerlongviet.comwww.veneerlongviet.com

×