Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that

157 views

Published on

Tầm nhìn mới cho phát triển ngành chế biến gỗ

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that

 1. 1. AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA) Nhaø xuaát baûn Thoâng Taán Tầm nhìn mới cho phát triển ngành chế biến gỗ 66
 2. 2. www.tavicowood.com - hotline 1900 2345 19 Đặt Biệt: Xẻ sấy - Gia công theo quy cách Tải ứng dụng TAVICO từ : Chính xác đến từng thanh Tinh hoa Thế giới Gỗ
 3. 3. 3 TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG cho DOANHNGHIỆPGỖTraànVieätTieán Ngaønh goã caàn xaây döïng chieán löôïc ñeå vöõng böôùc, caàn coù taàm nhìn roõ vaø coù öôùc mô ñuû lôùn, höôùng nhìn veà chuoãi giaù trò thò tröôøng haøng hoùa 450 tyû USD thay vì 140 tyû USD giaù trò saûn xuaát. aêm 2019 seõ môû ra nhieàu cô hoäi cho coäng ñoàng ñoà goã vaø noäi thaát Vieät Nam khi söï caêng thaúng thöông Myõ - Trung vaãn coøn; caùc hieäp ñònh EVFTA vaø CPTPP xoùa boû thueá quanseõgiuùpthuhuùt nhieàukhaùchhaøng, söïdòchchuyeånsaûnxuaátcuûacaùcnöôùcvaøo Vieät Nam seõ taêng... Song, ñieàu naøy cuõng taïo ra nhöõng thaùch thöùc cho caùc doanh nghieäp(DN)khiphaûicaïnhtranhkhoáclieät hôn. Ngoaøi ra, vaán ñeà nguoàn nhaân löïc cuõng seõ laø moät thaùch thöùc bôûi khoâng chæ ngaønh goã maø caùc ngaønh khaùc nhö may maëc,dagiaøy,ñieäntöû...cuõngcaànlaoñoäng ôûdieänlôùn,daãnñeántieànlöôngseõtaêngvaø bieán ñoäng lao ñoäng laø ñieàu khoù traùnh. Tröôùc thaùch thöùc naøy, DN phaûi chuû ñoäng öùng phoù, tröôùc tieân laø phaûi hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ñeå giaûm leä thuoäc vaøo nguoàn lao ñoäng. Beân caïnh ñoù, phaûi phaùt trieån ñoàng boä caùc khaâu nhö thieát keá, khaû naêngR&D,maãumaõphuøhôïpvôùinhucaàu thaåmmyõvaøxuhöôùngthòtröôøng.Ñoäinguõ kinh doanh phaûi chuû ñoäng khai thaùc thò tröôøng, naâng cao dòch vuï chaêm soùc, söû duïng coâng cuï soá hoùa nhö marketing vaø kinh doanh online ñeå taïo loái ñi môùi tieáp caän thò tröôøng... Ñaëc bieät, coâng taùc ñaøo taïo nhaân löïc phaûi ñöôïc chuù troïng ñuùng möùc vì caùc thieát bò hieän ñaïi caàn ñoäi nguõ lao ñoäng ñuû trình ñoä ñeå vaän haønh. Caùc vaán ñeà veà thöông hieäu, taøi chính, quaûn trò... cuõng phaûi thay ñoåi ñeå thích nghi vôùi söï thay ñoåi cuûa heä thoáng môùi vaø söï bieán ñoåi khoâng ngöøng cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi. Laøm toát caùc coâng vieäc naøy xem nhö DN ñaõ ñöôïc “tieâm moät lieàu vaéc-xin” naâng cao söùc ñeà khaùng ñeå chòu ñöïng soùng gioù cuûa thöông tröôøng. Veà daøi haïn, ngaønh goã caàn xaây döïng chieán löôïc ñeå vöõng böôùc, caàn coù taàm nhìnroõvaøcoùöôùcmôñuûlôùn,höôùngnhìn veà chuoãi giaù trò thò tröôøng haøng hoùa 450 tyûUSDthayvì140tyûUSDgiaùtròsaûnxuaát. Naêm 2019, beân caïnh trieån khai döï aùn heä thoáng giaûi trình nguoàn goác goã hôïp phaùpHAWADDS,HAWAseõtuyeântruyeàn Con ñöôøng goã Vieät laø beàn vöõng vaø nhaân baûn. Song song ñoù, HAWA seõ ñaåy maïnh coângtaùcñaøotaïo,giuùpcaùcDNnaémvöõng thoâng tin, kieán thöùc vaø keát noái caùc toå chöùc nhaèm naâng cao trình ñoä nhaân löïc ñeå thích nghi vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa thò tröôøng. Maûng xuùc tieán thöông maïi cuõng seõ ñöôïc môû roäng, taïo nhieàu keânh ñeå hoã trôï DN chuû ñoäng tieáp caän caùc cô hoäi cuûa thòtröôøngtrongvaøngoaøinöôùc.Ngoaøira, HAWA seõ luoân ñaûm nhieäm toát vai troø ñaïi dieän - laøm caàu noái giöõa DN vôùi caùc ban ngaønh, ñoái taùc lôùn; ñònh höôùng daãn daét DN, coäng ñoàng noäi thaát vì söï phaùt trieån thònh vöôïng, tieán boä cuûa ngaønh vaø vì söï vaên minh cuûa xaõ hoäi. tieáng noùi ngöôøi laøm ngheà
 4. 4. 4 In 2.000 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 35-2019/CXBIPH/14-01/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 03/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2019 Soá ISBN: 978-604-953-181-1 In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 1 naêm 2019 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Chuû bieân: Traàn Vieät Tieán Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Phuï traùch taøi trôï - Söûa baûn in: Traàn Mai 82 muïc luïc 6 Tieâu ñieåm Theá giôùi môû cöûa ñoùn goã Vieät TAÀM NHÌN MÔÙI CHO PHAÙT TRIEÅN NGAØNH CHEÁ BIEÁN GOÃ CAÛI THIEÄN VÒ THEÁ CHO QUOÁC GIA CUÛA GOÃ 16 Ñoái thoaïi OÂng Voõ Quang Haø, Toång giaùm ñoác Coâng ty CP Taân Vónh Cöûu (Tavico): MOÄT ÑAÀU MOÁI, TRAÊM GIAÁC MÔ 22 Hoaït ñoäng hoäi 10 hoaït ñoäng NOÅI BAÄT naêm 2018 vöôn xa vieät nam ñôïi gì ôû 2019? "Ñeà khoù” cho Ban Thöôøng vuï chuùng toâi, nhöõng ngöôøi phuïc vuï Töï haøo döôùi maùi nhaø HAWA tre giaø maêng moïc, theá heä keá thöøa Lôøi heïn töø CLB HAWA Mieàn Baéc 50 Chính saùch - Phaùp luaät Phoù Chuû tòch Nghò vieän Chaâu AÂu: VPA seõ thuùc ñaåythöông maïi goã 54 Xuùc tieán thöông maïi NGAØNH GOÃ MOÄT NAÊM AÁN TÖÔÏNG Caùc FTA vaø töông lai ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam Ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã Vieät Nam: CÔ HOÄI TÖØ QUAN HEÄ SONG PHÖÔNG VIEÄT NAM - HOA KYØ THAM GIA SAÂN CHÔI TOAØN CAÀU Thöù tröôûng Boä Coâng Thöông Traàn Quoác Khaùnh: NGUY CÔ GOÃ VIEÄT BÒ "VAÏ LAÂY" VÌ SAO ASHLEY CHOÏN VIEÄT NAM? 70 Thieát keá Hieåu GOÃ ñeå laøm goã Kieán truùc sö Nguyeãn Ñình Hoøa, saùng laäp Laita Design: Hoa Mai ñuû haáp daãn giôùi thieát keá treû 78 Thuû coâng myõ ngheä Baø Phaïm Thò Hoàng Quang, Giaùm ñoác Coâng ty Nguoàn Vieät - VietS: Xu theá tieâu duøng ñang höôùng veà thuû coâng myõ ngheä 82 Goùc quaûn trò Doanh nghieäp lôùn thì ngaønh môùi maïnh VIEÁT TIEÁP CAÂU CHUYEÄN CUÛA THEÁ HEÄ KEÁ THÖØA 166
 5. 5. 6 tieâu ñieåm thoâng tin tích cöïc cho ngaønh. Theo Thöù tröôûng, caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung tuy seõ gaây aûnh höôûng khoâng nhoû nhöng ñoù môùi chæ laø moät phaàn trong nhöõng bieán chuyeån cuûa kinh teá - thöông maïi trong thôøi gian tôùi. Bôûi, neáu caû hai hieäp ñònh EVFTA vaø CPTPP ñoàng thôøi ñöôïc ñöa vaøo thöïc thi trong naêm 2019, seõ coù taùc ñoäng töông ñoái lôùn tôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh goã xuaát khaåu Vieät Nam. Cuï theå, saûn phaåmgoã"MadeinVietnam"seõñöôïc tieáp caän saâu hôn thò tröôøng EU, moät trong nhöõng thò tröôøng chuû choát, vaø caùc thò tröôøng môùi nhö Canada, Mexicovôùimöùcthueáöuñaõihôncaùc ñoái thuû caïnh tranh. Vôùi chaát löôïng ñaõ ñöôïc khaúng ñònh, möùc thueá öu ñaõi naøy seõ giuùp ngaønh goã Vieät Nam coù ñöôïc nhieàu ñôn haøng hôn. "Neáu Thế giới mở cửa đóngỗViệt ÑoaønQuyùBình Caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung ñang khieán cuïc dieän cuûa ngaønh cheá bieán goã theá giôùi ñaûo chieàu vôùi nhöõng thay ñoåi tích cöïc coù lôïi cho doanh nghieäp Vieät Nam. Keát hôïp vôùi cam keát cuûa hai hieäp ñònh EVFTA vaø CPTPP, coù theå noùi,thò tröôøng theá giôùi ñang roäng môû caùnh cöûa cho ngaønh cheá bieán goã Vieät xaùc laäp vò theá môùi. Cô hoäi môû roäng thò tröôøng Hôn 300 doanh nhaân ñang hoaït ñoäng treân ñòa baøn caû nöôùc ñaõ cuøng coù maët taïi hoäi thaûo chuyeân saâu cuûa ngaønh goã vôùi chuû ñeà: “Cô hoäi töø caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung giöõahailaønhieäpñònhEVFTA/CPTPP vaø söï hình thaønh trung taâm ñoà noäi thaát theá giôùi taïi Vieät Nam” do Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) toå chöùc ngaøy 7/12/2018. Ñaây laø söï kieän HAWA ñaàu tö lôùn vôùi hy voïng coù theå mang ñeán cho hoäi vieân cuõng nhö toaøn ngaønh caùi nhìn döï baùo veà nhöõng bieán chuyeån môùi cuûa thò tröôøng noäi thaát theá giôùi. Coù maët taïi hoäi thaûo töø raát sôùm, Thöù tröôûng Boä Coâng Thöông Traàn Quoác Khaùnh khieán coäng ñoàng doanhnghieäp(DN)cheábieángoãcaûm thaáy vui möøng khi cung caáp nhöõng ngaønh goã quyeát taâm noùi khoâng vôùi goãbaáthôïpphaùp,thöïchieännghieâm tuùc Hieäp ñònh FLEGT vöøa kyù vôùi EU, ñoàng haønh cuøng ngöôøi tieâu duøng trong chieán dòch baûo veä moâi tröôøng vaøhöôùngtôùiphaùttrieånbeànvöõng,cô hoäi thò tröôøng seõ coøn lôùn hôn nöõa", Thöù tröôûng chia seû. Beâncaïnhthuhuùtñaàutö,EVFTA/ CPTPP cuõng seõ giuùp caùc DN saûn xuaát thay ñoåi ñònh höôùng cô caáu thò tröôøngxuaátkhaåutrongthôøigiantôùi. Bôûi,EVFTA/CPTPPseõmôûñöôøngcho saûn phaåm Vieät Nam hieän dieän saâu vaøonhöõngthòtröôøngthamgiahieäp ñònh nhö Canada, Australia, New Zeland, Nhaät, Singapore, Mexico, Chile... Theo Thöù tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Haø Coâng Tuaán, vôùi laøn soùng ñaàu tö coâng ngheä, thieát bò töï ñoäng hoùa,
 6. 6. 7 xuân kỷ hợi trang bò quy trình quaûn lyù baèng coângngheäthoângtinkeáthôïpñaàutö cho coâng taùc thieát keá, thöông hieäu, ñaøo taïo quaûn trò... thôøi gian qua, lôïi theá caïnh tranh cuûa DN cheá bieán goã ñaõ ñöôïc caûi thieän roõ reät, Vieät Nam seõ noã löïc trong 7 - 8 naêm nöõa ñeå trôû thaønh quoác gia ñöùng thöù 2 theá giôùi veà xuaát khaåu ñoà noäi thaát, chæ sau Trung Quoác. OÂng nhaán maïnh, ngaønh goã Trung Quoác voán khoâng coøn ñöôïc chính phuû chuû tröông öu aùi phaùt trieån, laïi vöôùng nhöõng raøo caûnthöôngmaïitöøthòtröôøngMyõ,lôïi theáveàquoácgiañöùngñaàuxuaátkhaåu saûn phaåm goã theá giôùi ñang chuyeån daàn sang Vieät Nam. OÂng Tim Liston - Phoù Toång Laõnh söï Myõ taïi TP.HCM cho bieát, vôùi tình hình leo thang caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung, cô hoäi cho haøng hoùa töø Vieät Nam sang Myõ cuõng nhö chieàu giao thöông ngöôïc laïi ñeàu raát toát. "Chæ caàn naém ñöôïc caùc nguyeân taéc khi laøm aên taïi thò tröôøng Myõ, DN Vieät Nam noùi chung vaø DN cheá bieán goãnoùirieângchaécchaénseõcoùnhieàulôïi theábôûingoaøivòtríñòalyùtöôngñoàng, Vieät Nam coøn coù theá maïnh ñeán töø caùc hieäp ñònh thöông maïi cuûa khu vöïc. Myõ ñang môû roäng cöûa cho DN Vieät Nam vaøo thò tröôøng", oâng Tim Liston noùi. Chieán löôïc môùi cho ngaønh cheá bieán goã Tham döï chöông trình, haàu heát caùc DN trong ngaønh ñeàu theå hieän söï quan taâm ñeán nhöõng taùc ñoäng aûnh höôûng tröïc tieáp tình hình kinh doanh hieän taïi cuõng nhö töông lai. Cuï theå laø boái caûnh thöông maïi Myõ - Trung cuõng nhö EVFTA/CPTPP. OÂng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA cho bieát, vôùi ngaønh goã, seõ laø caâu chuyeän thay ñoåi maïnh meõ, baét ñaàu töø söï dòch chuyeån saûn xuaát töø caùc nöôùc ñeán Vieät Nam. “Nhieàu cô hoäi veà thò tröôøng ñaàu tö taøi chính, thöông maïi, thieát keá, nguyeân lieäu, thieát bò, marketing,... ñöôïc ñoàng haønh, hoäi tuï veà Vieät Nam. Nhöõng löïc ñaåy töø nhu caàu theá giôùi seõ sôùm ñoøihoûingaønhcheábieángoãVieätNam phaûiphaùttrieånhônnöõañeåñaùpöùng nhu caàu môùi cuûa thò tröôøng”, oâng Khanh noùi. Thöïc teá, caùc DN ngaønh goã ôû Vieät Nam coù theá maïnh veà saûn xuaát lôùn nhöng chöa ñaàu tö maïnh vaøo thöông maïi. Chuyeân gia kinh teá Phaïm Phuù Ngoïc Trai cho bieát, neáu nhötoånggiaùtròtrongchuoãisaûnxuaát ñoà goã treân theá giôùi laø khoaûng140 tyû USD thì giaù trò haøng hoùa tieâu duøng tieán thöông maïi cuûa toaøn boä kinh teá TP.HCM cuõng nhö Vieät Nam noùi chung".Nhöõngñeàxuaátkhaùcveàvieäc phaùt trieån coâng taùc thieát keá, thöông maïi...cuõngñöôïcnhieàuñaïidieänkhaùc chia seû taïo neân khoâng khí soâi ñoäng cho phaàn ñoái thoaïi tröïc tieáp vôùi DN cuoái hoäi thaûo. Laéng nghe yù kieán töø ñaïi dieän caùc DN, oâng Traàn Quoác Khaùnh cho bieát, nhaø nöôùc ñang coù chuû tröông phaùt trieån cuõng nhö coù nhöõng chöông trình cuï theå ñeå coù theå taïo moâi tröôøngkinhdoanhthuaänlôïichoDN ngaønh goã. "Nhöõng taâm tö, nguyeän voïng cuûa DN vaãn ñang ñöôïc Nhaø nöôùc nghieân cöùu, tìm giaûi phaùp ñeå coùtheåñoànghaønhcuøngsöïphaùttrieån chung", Thöù tröôûng khaúng ñònh. Neáu ngaønh goã quyeát taâm noùi khoâng vôùi goã baát hôïp phaùp, thöïc hieän nghieâm tuùc Hieäp ñònh FLEGT vöøa kyù vôùi EU, cô hoäi thò tröôøng seõ coøn lôùn hôn nöõa. cuûa ngöôøi söû duïng hôn 450 tyû USD, bao goàm giaù trò cuûa thöông maïi, thieát keá, phaân phoái, thöông hieäu. OÂng tö vaán: "Neáu chuùng ta ñònh höôùng laïi caâu chuyeän cuûa ngaønh cheábieángoãtheoconsoá450tyûUSD, tham gia caû khaâu thieát keá, thöông hieäu,thöôngmaïi,phaânphoái...thìroõ raøng,giaùtròmaøVieätNamnhaänñöôïc so vôùi hieän taïi seõ laø raát lôùn". Höôûng öùng ñeà xuaát cuûa oâng Phaïm Phuù Ngoïc Trai, raát nhieàu DN trong ngaønh cuõng ñaõ noùi leân mong muoáncuûamình.BaøÑoãThòKimLoan, Giaùm ñoác Coâng ty Sao Nam maïnh daïnñeàxuaát:"Ngaønhgoãcaànlaémmoät trung taâm trieån laõm quoác teá. Ñaây laø nhu caàu khoâng chæ cuûa ngaønh maø coøn phuïc vuï caû cho coâng taùc xuùc
 7. 7. 8 tieâu ñieåm Ñeå xaây döïng moät quoác gia phaùt trieån maïnh veà coâng nghieäp ñoà goã, ngaønh caàn hoäi tuï ñöôïc 5 giaù trò coát loõi, goàm: saûn phaåm, coâng ngheä, thieát keá, thöông hieäu vaø tính beàn vöõng. ñoà goã, ngaønh caàn hoäi tuï ñöôïc 5 giaù trò coát loõi, goàm: saûn phaåm, coâng ngheä, thieát keá, thöông hieäu vaø tính beàn vöõng. Hieän, Vieät Nam ñang coù nhöõng lôïi theá heát söùc aán töôïng veà saûn phaåm ñoà goã khi coù khaû naêng saûn xuaát nhöõng saûn phaåm toát ñöôïc thò tröôøng theá giôùi ghi nhaän; veà coâng ngheä, ngaønh ñöôïc trang bò coâng ngheä saûn xuaát toái taân, trong ñoù bao goàm caû khaû naêng saûn xuaát maùy moùc cheá bieán phuïc phuï ngaønh; veà tính beàn vöõng, ngoaøi nhaäp khaåu nguyeân lieäu tuaân thuû caùc quy ñònh goã hôïp phaùp thì Vieät Nam coøn coù nguoàn nguyeân lieäu baûn ñòa vaø chính saùch phaùt TẦM NHÌN MỚI CHO PHÁT TRIỂN NGÀNHCHẾBIẾNGỖPhaïmPhuùNgoïcTrai Chuyeângiakinhteá Neáu thaønh coâng trong vieäc xaây döïng Vieät Nam thaønh moät trung taâm ñoà goã noäi thaát theá giôùi, ngaønh cheá bieán goã seõ coù neàn taûng phaùt trieån maïnh meõ vaø beàn vöõng trong töông lai. Töø ñoù, töï tin döï phaàn vaøo con soá 450 tyû USD giaù trò thöông maïi cuûa thò tröôøng ñoà goã noäi thaát toaøn caàu. Boå sung caùc giaù trò coát loõi Cho ñeán thôøi ñieåm naøy, laâm saûn ñaõ ñöùng vaøo top 6 maët haøng xuaát khaåu muõi nhoïn trong toaøn boä giaù trò xuaát khaåu cuûa Vieät Nam. Vôùi tyû leä taêng tröôûng trung bình 16,6%, möùc ñoä phaùt trieån cuûa ngaønh raát ñaùng ghi nhaän. Thaønh quaû naøy ñöôïc xaây döïng treân neàn taûng coát loõi laø naêng löïc saûn xuaát. Vôùi theá giôùi, khaû naêng cheá taùc thuû coâng myõ ngheä vaø cheá bieán goã cuûa Vieät Nam ñaõ ñöôïc ghi nhaän. Baèng chöùng laø ñoà noäi thaát "Made in Vietnam" döôùi thöông hieäu danh giaù cuûa caùc haõng noåi tieáng ñaõ coù maët khaép theá giôùi. Thaäm chí, phaân khuùc cao caáp nhaát, cung caáp saûn phaåm cho caùc coâng trình ñaúng caáp cuûa quoác teá, doanh nghieäp (DN) goã Vieät Nam cuõng ñaõ tham gia. Nhö vaäy, vieäc naâng cao tæ troïng 6% giaù trò caùc maët haøng ñang saûn xuaát taïi Vieät Nam ñeå xuaát khaåu laø ñieàu khaû thi vaø chuùng ta seõ thöïc hieän ñöôïc trong töông lai. Tuy nhieân, neáu chæ nhìn ôû giaù trò xuaát khaåu caùc maët haøng goã noäi thaát theá giôùi hieän nay laø 140 tyû USD laø thieáu töï tin. Ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam hoaøn toaøn coù theå höôùng ñeán muïc tieâu cao hôn laø 450tyûUSDgiaùtròthöôngmaïicuûathò tröôøngnoäithaáttoaøncaàu,neáuchuùng ta coù moät chieán löôïc khaùc bieät. Ñeå xaây döïng moät quoác gia phaùt trieån maïnh veà coâng nghieäp
 8. 8. xuân kỷ hợixuân kỷ hợi trieån nguoàn nguyeân lieäu ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc xaùc ñònh. Ngaønh cheá bieán goã ñang sôû höõu 3 trong 5 yeáu toá coát loõi noùi treân laø moät lôïi theá khoâng nhoû. Ñieàu maø Vieät Nam ñang thieáu laø thieát keá vaø thöônghieäu.Haigiaùtrònaøyseõlaøñoøn baåy ñeå DN ñaït ñeán giaù trò thaëng dö cao hôn. Vaán ñeà ñaët ra ôû ñaây laø laøm theá naøo ñeå ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam sôùm gia taêng ñöôïc hai giaù trò treân, taïo neân nhöõng maûnh gheùp hoaøn haûo cho böùc tranh phaùt trieån beàn vöõng toaøn ngaønh? Caâu traû lôøi laø chuùng ta caàn moät chieán löôïc phaùt trieån vaø taàm nhìn xa ñeå bieán Vieät Nam trôû thaønh moät trung taâm ñoà goã noäi thaát cuûa theá giôùi. 7 caáu phaàn caàn phaûi coù Ñeå trôû thaønh moät trung taâm ñoà goã noäi thaát cuûa theá giôùi (Vietnam World Furniture Center), Vieät Nam phaûi sôû höõu ñuû caùc caáu phaàn sau: -Ñaûmbaûotuaânthuûgoãhôïpphaùp; -Taäptrungñaøotaïonhaânlöïccho ngaønh goã; - Xaây döïng vieän thieát keá noäi thaát nhö laø moät ñôn vò kinh teá ñoäc laäp; - Trung taâm trieån laõm noäi thaát quoác teá; -Xaâydöïngthöônghieäuquoácgia vaø thöông hieäu DN; - Xaây döïng caùc keânh phaân phoái thöôngmaïi,haychínhxaùchônlaøchôï ñaàu moái nguyeân lieäu vaø ñoà noäi thaát; - Phaùt trieån coâng ngheä, cô khí vaø coângnghieäpphuïtrôïchongaønhgoã. Vôùi söï hoã trôï cuûa caùc toå chöùc quoác teá cuõng nhö noã löïc töï thaân, Vieät Nam ñaõ böôùc ñaàu xaây döïng ñöôïcnhöõngchöôngtrìnhñeåchöùng minh nguoàn goác xuaát xöù saûn phaåm. Trong chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh; caùc boä, ban ngaønh cuõng ñang chuù yù nhieàu hôn trong vieäc ñaøo taïo nhaân löïc phuïc vuï ngaønh cheábieángoã.Trongtöônglai,vôùiñoøi hoûi tröïc tieáp töø thò tröôøng lao ñoäng, vieäccaùctrungtaâmñaøotaïonhaânlöïc chuyeân ngaønh cheá bieán goã seõ sôùm ñöôïc hình thaønh. Keå caû caùc chöông trình ñaøo taïo veà naêng löïc laõnh ñaïo (leadership), quaûn trò kinh doanh chuyeân ngaønh, quaûn lyù DN, quaûn trò söï thay ñoåi, chuyeån giao theá heä... Vôùi nhöõng ñoøi hoûi treân, ngaønh goã caàn boå sung theâm nhöõng ñieàu kieän sau: Thöù nhaát, chieàu daøi lòch söû chæ môùikeùodaøihôn20naêm,caâuchuyeän chính yeáu cuûa ngaønh cheá bieán goã vaãn taäp trung vaøo saûn xuaát vaø ñaùp öùng ñôn haøng töø quoác teá. Chuyeân "chaïy söï vuï" thöôøng nhaät nhö theá, phaàn lôùn DN vaãn chöa döùt guoàng saûn xuaát ñeå nghó ñeán nhöõng ñaàu tö xa hôn laø thieát keá saûn phaåm. Trong khi ñoù, ñaõ coù vaøi caùi teân thieát keá ngöôøi Vieät ñöôïc vinh danh treân taàm quoác teá veà chuyeân ngaønh noäi thaát. Nhö vaäy, neáu coù chieán löôïc kinh doanh coâng nghieäp saùng taïo, trong vieäc sôùm hình thaønh vieän thieát keá noäi thaát seõ laøm löïc ñaåy cho ngaønh cheá bieán goã taïo nhöõng giaù trò gia taêng. Thöù hai, Vieät Nam laø quoác gia ñöùng thöù naêm theá giôùi veà xuaát khaåu ñoà goã. Theá maïnh lôùn nhaát cuûa chuùng ta laø saûn xuaát, raát caàn trung taâm trieån laõm ñeå toå chöùc caùc hoaït ñoänggiôùithieäusaûnphaåmchokhaùch haøngtheágiôùilaãnbaûnñòa.Ñaùngtieác, chuùng ta khoâng coù ñöôïc moät trung taâmtrieånlaõmñuùngtaàm.Nhucaàuveà trung taâm trieån laõm ñoà goã noäi thaát quoác teá taïi Vieät Nam hieän ñang heát söùc böùc thieát, keùo daøi nhieàu naêm nhöng vaãn chöa ñöôïc ñaùp öùng. TP.HCM, trung taâm goùp phaàn ñoùng goùp lôùn trong baûn ñoà xuaát khaåu raát caàncoùmoätcoângtrìnhtrieånlaõm,xuùc tieánthöôngmaïitöôngxöùngñeågiaûi quyeát nhieäm vuï phaùt trieån xuùc tieán thöôngmaïi.Roõraøng,VieätNamchöa quan taâm nhieàu ñeán hoaït ñoäng thöôngmaïivìcaûnöôùcchöacoùtrung taâm xuùc tieán thöông maïi xöùng taàm. Chuùng ta coù nhieàu vaø raát nhieàu nhaø saûn xuaát gia coâng neáu khoâng ñaåy 9
 9. 9. 10 tieâu ñieåm maïnh coâng taùc buoân baùn, nghóa laø chuùng ta chaáp nhaän ñaùnh maát giaù trò thöông maïi, chaáp nhaän vieäc DN soáng trong bò ñoäng, chôø ñôn haøng. Nhö vaäy, nhaø nöôùc neân xaùc ñònh traùch nhieäm hoã trôï DN caùc yeâu caàu böùc thieát naøy treân chieán löôïc phaùt trieån cuûa caû ngaønh goã cuûa quoác gia. Thöùba, sau trung taâm trieån laõm, nhaø nöôùc caàn ñaàu tö ñeå toå chöùc moät trung taâm phaân phoái thöông maïi quoác teá. Noùi moät caùch deã hieåu, ñoù seõ laø chôï ñaàu moái nguyeân lieäu vaø saûn phaåm noäi thaát ñeå DN trong ngaønh coù theå keát noái, giao thöông trong nöôùc laãn quoác teá. Ñeán vôùi quoácgiañöùngñaàutrongxuaátkhaåu noäi thaát theá giôùi laø Trung Quoác, ngöôøi trong ngaønh seõ nghó ngay ñeán Phaät Sôn (Foshan), moät ñòa danh chuyeân kinh doanh thöôïng vaøng haï caùm nhöõng saûn phaåm noäi ngoaïi thaát, cung caáp cho khaùch mua haøng caû theá giôùi nhöõng saûn phaåm môùi nhaát, chuû löïc nhaát cuûa caùc DN Trung Quoác. Hay taïi High Point - moät thaønh phoá chuyeân ñoà noäi thaát, cung caáp cho thò tröôøng Myõ vaø khu vöïc, ngöôøi mua haøng khoâng khoù ñeå tìm ñöôïc nhöõng showroom chuyeân ngaønh, lieân tuïc tröng baøy caùc saûn phaåm noäi thaát, phuïc vuï nhu caàu tieâu duøng laãn thöông maïi. Vieät Nam chöa thieát laäp ñöôïc moâ hình naøy. Moät khi chuùng ta toå chöùc ñöôïc khoâng gian Chuùng ta khoâng coù ñöôïc moät trung taâm trieån laõm ñuùng taàm. Nhu caàu veà trung taâm trieån laõm ñoà goã noäi thaát quoác teá taïi Vieät Nam hieän ñang heát söùc böùc thieát, keùo daøi nhieàu naêm nhöng vaãn chöa ñöôïc ñaùp öùng. cho nhöõng keát noái giao thöông naøy, ñoàng nghóa vôùi vieäc taäp hôïp ñöôïc nguoàn löïc toång hôïp cuûa toaøn ngaønh, töø nhaø cung caáp nguyeân lieäu, ñôn vò saûn xuaát ñeán caùc ñôn vò thöông maïi... Khi hôïp nhaát söùc maïnh cuûa ngaønh, thò tröôøng Vieät Nam chaéc chaén seõ trôû neân haáp daãn trong maét nhaø mua haøng quoác teá bôûi baát cöù DN naøo cuõng ñeàu muoán ñeán ñaây coù theå giaûi quyeát moïi nhu caàu veà haøng hoùa cuûa hoï, ñôõ toán CHUỖI GIÁ TRỊ HÀN NGUYEÂN LIEÄU Nguoàn nguyeân lieäu "Taàm nhìn ngaønh goã vaø cheá bieán goã Vieät Nam: VIEÄT NAM TRÔÛ THAØNH TRUNG TAÂM NOÄI THAÁT ÑÖÙNG ÑAÀU THEÁ GIÔÙI"  Thieát keá (maãu maõ)  Saûn phaåm (Chaát löôïng)  Thöông hieäu (Uy tín)  Coâng ngheä (4.0)  Beàn vöõng (Moâi tröôøng) Khai thaùc nguyeân lieäu Saûn xuaát cheá bieán Sô cheá Phaân phoái Baùn haøng Marketing SÔ CHEÁ THÖÔNG MAÏISAÛN XUAÁT/CHEÁ BIEÁN WORLD FURNITU 01 02 03 04 Röøng troàng Nhaäp khaåu
 10. 10. 11 xuân kỷ hợi thôøi gian cuõng nhö chi phí vaän chuyeån... Vieät Nam ñuû ñaày nguoàn löïc ñeå ñaùp öùng nhu caàu naøy. Thay vì böôùc ra thò tröôøng theá giôùi ñôn leû nhö hieän nay ñeå roài tan nhö boït bieån trong thò tröôøng toaøn caàu roäng lôùn, gom nguoàn löïc laïi ñeå DN nöôùcngoaøithaáyñöôïcthöïclöïctoaøn ngaønh seõ hieäu quaû hôn cho söï phaùt trieån chung cuõng nhö cuûa töøng DN. Thöù tö, ñeå hoaøn thieän muïc tieâu trôû thaønh trung taâm ñoà goã noäi thaát theá giôùi, Vieät Nam phaûi hoaøn thieän coâng nghieäp phuï trôï. Muïc tieâu naøy ñaõ ñöôïc nhaø nöôùc xaùc ñònh töø laâu nhöng vaãn chöa hoaøn thaønh bôûi khaû naêng taäp hôïp caùc nguoàn löïc töø nhöõng ngaønh ngheà khaùc nhau vaãn chöa ñöôïc ñaùp öùng. Khi chuùng ta chuù yù ñeán coâng nghieäp phuï trôï, coâng nghieäp cô khí vaø coâng ngheä saûn xuaát, ngaønh seõ coù nhöõng yeáu toá neàn taûng cho coâng nghieäp hoùa ngaønhgoã.Ñoàngthôøi,vieäcnhaønöôùc chuùyùhônñeáncoângtaùcphuïtrôïseõlaø caùchtieáptheâmnguoànlöïctrongsaûn xuaátgoã,khaâuquantroïngnhaáttrong toaønboächuoãihoaïtñoängcuûangaønh. Ngoaøira,trongboáicaûnhneànkinh teá ñaõ vaø ñang hoäi nhaäp saâu roäng vôùi theá giôùi, caùc coâng ngheä tieân tieán töø caùc cuoäc caùch maïng coâng nghieäp4.0ñangngaøymoätlanroäng, yù töôûng “Ñem saûn phaåm ñeán tröïc tieáp ngöôøi tieâu duøng” laø moät caùch tieáp caän seõ phaùt trieån maïnh meõ vaø phoåbieántoaøntheágiôùi.AÙpduïngcho hoaït ñoäng phaân phoái hieän ñaïi nhö Ebay,Amazon,Alibaba,...seõgiuùpcaùc DN vöôït qua khoù khaên trong coâng taùc phaân phoái, thöông maïi truyeàn thoáng,baùnleû...vôùichiphíñaàutöcao. Töùc laø khoâng phaûi caàn showroom, haøng hoùa coù theå qua ecommerce baùnonline...Nhaønöôùccuõngcaàntaïo cô cheá vaø haønh lang phaùp lyù ñeå uûng hoävaøphaùttrieånthöôngmaïiñieäntöû trong thôøi gian tôùi. Thöïc teá, ñaõ coù nhöõng DN tieân phong nhaän ra xu höôùng vaø con ñöôøng ñeå ñi theo ñònh höôùng naøy. Tuy nhieân, neáu thieáu ñònh höôùng vaø chieán löôïc ñoàng nhaát töø phía cô quanquaûnlyù,vieäcphaùttrieåntöïphaùt cuûatöøngDNkhoùloøngtaïoneânñöôïc laøn soùng lôùn vaø seõ keùo daøi thôøi gian. Ngaønh goã ñang raát caàn söï chung söùc cuûa taát caû caùc beân lieân quan, töø nhaønöôùcñeáncaùchieäphoäigoãtrung öông, ñòa phöông vaø caùc DN. Ñaëc bieät laø vai troø cuûa nhaø nöôùc trong chieán löôïc bieán Vieät Nam thaønh trung taâm ñoà goã noäi thaát theá giôùi. Con ñöôøng phaùt trieån cuûa coâng nghieäpcheábieángoãVieätNamvoánñaõ ñöôïcxaùcñònhseõñitheoñònhhöôùng beàn vöõng vaø nhaân baûn. Trong muïc tieâu naøy, neáu toaøn ngaønh cuøng hôïp nhaát söùc maïnh, toång löïc nguoàn löïc, chaéc chaén ñaây seõ laø caâu chuyeän DN Vieät Nam cuøng vöôn ra theá giôùi. NG HÓA GỖ NỘI THẤT (*) VN WFC: Vieät Nam World Furniture Center  Ñaûm baûo tuaân thuû goã hôïp phaùp  Taäp trung ñaøo taïo nhaân löïc cho ngaønh goã  Xaây döïng vieän thieát keá noäi thaát nhö laø moät ñôn vò kinh teá ñoäc laäp  Trung taâm trieån laõm noäi thaát quoác teá; Xuaát khaåu Thò tröôøng noäi ñòa Nhaø nhaäp khaåu Traders/Importers Nhaø phaân phoái/baùn sæ Distributors/Wholesalers Nhaø baùn leû Retailers Döï aùn Projects Ngöôøi tieâu duøng cuoái End Users THÒ TRÖÔØNG URE CENTER (WFC) 05  Xaây döïng thöông hieäu quoác gia vaø thöông hieäu DN  Xaây döïng caùc keânh phaân phoái thöông maïi, hay chính xaùc hôn laø chôï ñaàu moái nguyeân lieäu vaø ñoà noäi thaát  Phaùt trieån coâng ngheä, cô khí vaø coâng nghieäp phuï trôï cho ngaønh goã.
 11. 11. 12 tieâu ñieåm döïng treân 4 giaù trò: Saûn xuaát, coâng nghieäp saùng taïo, thöông maïi vaø thöông hieäu. Hieän, Vieät Nam ñaõ laøm toát giaù trò ñaàu tieân vaø ñang höôùng ñeán caùc giaù trò coøn laïi. Höôùng phaùt trieånnaøyraátñaùngmöøng,ñöangaønh coâng nghieäp cheá bieán goã ñeán vôùi nhöõng giaù trò thaëng dö cao hôn. Tuy nhieân, trong con ñöôøng phaùt trieån ñoù, caâu chuyeän saûn xuaát, phaûi laø neàn taûng chính bôûi ñaây chính laø giaù trò coát loõi, theá maïnh thöïc teá cuûa ngöôøi Vieät Nam. Coù tham gia vaøo saûn xuaát môùi nhaän thöùc ñöôïc saâu saéc vieäc ngaønh goã laø ngaønh thuoäc nhoùm khoù quaûn lyù, ñoøi hoûi trình ñoä tay ngheà kheùo leùo, nhanh nhaïy, coù nhieàu yeáu toá kyõ thuaät, myõ thuaät vaø toång hôïp. Moãi coâng ñoaïn, moãi ñôn haøng, moãi saûn phaåm laïi phaûi coù nhöõng tuøy bieán, CẢI THIỆN VỊ THẾ CHO QUỐCGIA CỦAGỖNGUYEÃNCHIEÁNTHAÉNG-ChuûtòchScansiaPacific Vieät Nam hoaøn toaøn coù theå caûi thieän vò theá, trôû thaønh quoác gia daãn ñaàu theá giôùi veà saûn xuaát vaø cheá bieán goã neáu chuùng ta coù moät chieán löôïc phaùt trieån phuø hôïp. Saûn xuaát phaûi laø coát loõi Vieät Nam ñang sôû höõu cô caáu daân soá treû, nguoàn löïc trong ñoä tuoåi lao ñoäng hieän nay laø ñieàu maø taát caû caùc quoác gia khaùc ñang mô öôùc. Theo baùo caùo daân soá cuûa Lieân Hieäp Quoác, daân soá hieän taïi cuûa Vieät Nam laø 96 trieäu ngöôøi, ñöùng thöù 14 treân baûng xeáp haïng daân soá theá giôùi. Ñoä tuoåi trung bình cuûa ngöôøi Vieät hieän nay laø 31 tuoåi, taïo nguoàn löïc lao ñoäng doài daøo cho quoác gia. NgöôøiVieätbaåmsinhñaõphuøhôïp vôùi nhöõng yeâu caàu saûn xuaát cuûa ngaønh laâm nghieäp, cheá bieán goã vaø thuû coâng myõ ngheä. Hoï saün saøng vaø thöïcsöïmuoánlaømvieäctrongngaønh, muoán gaén keát vaø coù ñoäng löïc ñeå coá gaéng... Tính ñeán nay, löôïng lao ñoäng phuïc vuï ngaønh leân ñeán con soá 500.000 ngöôøi, laøm vieäc trong caùc cô sôû cheá bieán cuøng haøng trieäu lao ñoäng troàng röøng. Tuy tæ leä nhaân löïc cao caáp, coù trình ñoä vaãn chöa chieám soá löôïng lôùn nhöng nhìn chung, ngaønh goã ñaõ goùp phaàn raát lôùntrongvieäcgiaûibaøitoaùndaânsinh cho ñaát nöôùc. Vaø nhôø nhöõng con ngöôøi naøy maø ngaønh goã ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu lôùn trong nhöõng naêm vöøa qua, lieân tuïc taêng tröôûng vôùi möùc taêng leân ñeán 2 con soá. Moät ngaønh coâng nghieäp vöõng maïnhcuûamoätquoácgiaseõñöôïcxaây buoäc ngöôøi lao ñoäng phaûi coù khaû naêng thích öùng raát lôùn. Ñieàu naøy coù theå gaây khoù cho nhaân coâng caùc quoác gia khaùc vaø laïi raát phuø hôïp vôùi ngöôøi coâng nhaân vaø noâng daân Vieät Nam. Moät chuû doanh nghieäp FDI töøng chia seû, oâng ñaõ töøng sang Indonesia vaø Laøo ñeå môû xöôûng cheá bieán goã töøng thaát baïi nhöng ôû Vieät Nam laïi khaùc. Bôûi ñaây chính laø maûnh ñaát thích hôïp nhaát cho vieäc saûn xuaát ñoà goã, trong khu vöïc vaø caû quoác teá. Raát nhieàu quoác gia coù nhieàu lôïi theá nhö Malaysia, Indonesia, Philippines... ñaõ ñi tröôùc Vieät Nam raát laâu nhöng vaãn khoâng phaùt trieån ñöôïc ngaønh naøy vaø nhanhchoùngbòVieätNamvöôïtmaët. Nguyeân nhaân coát loõi laø nhaân coâng vaø phaàn khoâng theå thieáu laø khaû naêng toå chöùc cuûa ñoäi nguõ quaûn lyù.
 12. 12. xuân kỷ hợi 13 xuân kỷ hợi Huy ñoäng nguoàn löïc töông lai Moät yeáu toá khaùc khieán Vieät Nam ñöôïc xem laø quoác gia cuûa goã laø nguyeân lieäu baûn ñòa. Ngoaøi nguyeân lieäu nhaäp khaåu, hieän Vieät Nam ñaõ chuû ñoäng ñöôïc nguyeân lieäu trong nöôùc vôùi dieän tích röøng troàng ngaøy moät môû roäng hôn. Tính ñeán heát naêm 2016, caû nöôùc coù 14.377.682 ha röøng. Trong ñoù röøng töï nhieân laø 10.242.141 ha vaø röøng kinh teá laø 4.135.541 ha. Neáu tính so vôùi toång dieän tích töï nhieân toaøn quoác laø 33.095.250 ha thì hieän nay tyû leä ñoä che phuû laø 41,19%. Tröõ löôïng röøng goã cuûa caû nöôùc treân 1,1 tyû m3 . Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân cuõng ñaõ ñaët muïc tieâu ñeán naêm 2020, naâng ñoä che phuû röøng leân 42% trôû leân. Trong töông lai, neáu coù theå môû roäng hôn chuûng loaïi röøng kinh teá, thay vì chæ coù keo, traøm vaø baïch döông nhö hieän nay thì lôïi theá nguyeân lieäu baûn ñòa cuûa Vieät Nam seõ caøng lôùn. Vôùi nguoàn löïc hôn 4.500 doanh nghieäp (DN) ñang hoaït ñoäng trong ñoù DN xuaát khoaûng hôn 1.500 DN, döï tính, khaû naêng cuûa DN Vieät Nam coù theå ñaït ñeán giaù trò saûn xuaát laø 30 - 40 tyû USD/naêm. Thò tröôøng goã vaø saûn phaåm goã toaøn caàu trò giaù hôn 140 tyû USD/naêm. Hieän chuùng ta môùi chæ cung öùng 6% trong soá naøy, ñoàng nghóa vôùi vieäc coøn nhieàu dö ñòa cho saûn xuaát, cheá bieán goã Vieät Nam tieáp tuïc coá gaéng. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, ñieàu quan troïng nhaát laø DNcaànhieåusaûnxuaátnhieàuhôn,kòp thôøi caûi tieán, caäp nhaät coâng ngheä, naâng cao khaû naêng vaø chaát löôïng saûn xuaát. Quan troïng hôn nöõa, laø vieäc huy ñoäng nguoàn löïc cuûa töông lai. Thöïc traïng khoâng theå phuû nhaän laø duø ñi sau theá giôùi nhöng nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu DN trong ngaønh cheá bieán goã hieän nay ñeàu ñaõ lôùn tuoåi, duy trì saûn xuaát ñöôïc nhö hieän nay ñaõ laø khoù. Laøm sao haáp daãn theá heä keá thöøa chính laø thaùch thöùc lôùn cuûa ngaønh, bôûi chuùng ta ñang caàn raát nhieàu nhaân löïc ñöôïc ñaøo taïo töø raát nhieàu chuyeân ngaønh khaùc nhö heä thoáng coâng nghieäp, taøi chính, quaûn trò, thieát keá, thöông maïi... DN ñi tröôùc höôùng daãn vaø giuùp giôùi treû nhaän ra baát cöù ai cuõng coù cô hoäi tieán thaân vaø ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp cheá bieán goã, toâi tin ngaønh seõ thu huùt ñöôïc theâm nguoàn nhaân löïc môùi. Nhö vaäy, ñaõ ñeán luùc, chuùng ta caàn taäp trung tuyeân truyeàn ñeå gaây döïng ñöôïc nieàm töï haøo cho ngöôøi treû khi ñi theo con ñöôøng cheá bieán goã. Raát möøng laø nhaø nöôùc ñaõ xaùc ñònh choïn ngaønh goã laø ngaønh kinh teá muõi nhoïn. Trong nhieäm vuï treân, caùccôquanquaûnlyùngoaøivieäctrieån khai nhöõng chính saùch phaùt trieån nguoàn nhaân löïc môùi, caàn daønh söï chuù yù cho coâng taùc tuyeân truyeàn veà söï haáp daãn cuûa ngaønh ñeå goùp tay cuøng DN, toå chöùc nguoàn löïc keá thöøa cho ngaønh cheá bieán goã. Cheá bieán goã ñaõ coù hôn 20 naêm phaùt trieån tích cöïc. 20 naêm nöõa, caùc chuyeân gia trong nöôùc laãn theá giôùi ñeàu nhaän ñònh, söï phaùt trieån cuûa ngaønh vaãn seõ tieáp tuïc nhöng neáu coù theâm noäi löïc, toâi tin raèng, chuùng ta seõ taïo theâm ñöôïc nhöõng ñoät phaù. Chuùng ta caàn taäp trung tuyeân truyeàn ñeå gaây döïng ñöôïc nieàm töï haøo cho ngöôøi treû khi ñi theo con ñöôøng cheá bieán goã. Raát möøng laø nhaø nöôùc ñaõ xaùc ñònh choïn ngaønh goã laø ngaønh kinh teá muõi nhoïn.
 13. 13. 16 ñoái thoaïi OÂng Voõ Quang Haø, Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP Taân Vónh Cöûu (Tavico): khoâng chæ taäp trung ñöôïc nhieàu chuûng loaïi goã, nhaäp töø caùc quoác gia AÂu - Myõ, Nhaät, New Zealand... ñaây coønlaønôicoùchínhsaùchquaûntròröøng beàn vöõng. Qua ñoù, vöøa laøm phong phuù theâm cho thò tröôøng, vöøa giuùp chocaùcdoanhnghieäp(DN)deãdaøng choïnlöïacaùcloaïigoãphuøhôïpvôùiyeâu caàu.Khitaátcaûdòchvuïveànguyeânlieäu töïu trung veà moät moái nhö theá, DN seõ tieát kieäm ñöôïc raát nhieàu chi phí vaänchuyeånchotöøngphaànthumua nguyeân lieäu nhö caùch laøm hieän nay. Roõ raøng, moâ hình naøy goùp phaàn taïo lôïi theá cho DN cheá bieán goã. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, “ñaïi sieâu thò” nguyeân lieäu cuûa Tavico coøn daønhkhoânggianñeågiôùithieäucoâng ngheävaøcaùcmoâhìnhnhaøgoãcuûacaùc nöôùc nhö Nhaät, Canada, Vieät Nam... vaø daønh dieän tích cho caùc DN kinh doanh maùy moùc, phuï kieän ngaønh goã, cung caáp caùc dòch vuï nhö tö vaán söû duïng nguyeân lieäu, xeû saáy gia coâng, hôïp taùc cung öùng nguyeân lieäu cho coâng trình, mua baùn kyù göûi MỘT ĐẦU MỐI, TRĂMGIẤCMƠ BìnhYeânthöïchieän Quy tuï nhieàu ñôn vò kinh doanh goã veà cuøng moät nôi, öôùc mô cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu Tavico laø vaän haønh ñöôïc moät chôï ñaàu moái nguyeân lieäu cho ngaønh. Ñoù seõ laø nguoàn cung uy tín vaø phong phuù cho doanh nghieäp cheá bieán goã trong nöôùc coù theå löïa choïn nguyeân lieäu phuø hôïp, giaù caû hôïp lyù vaø nhaát laø ñaûm baûo tuaân thuû tieâu chí goã hôïp phaùp. aùng11/1,CoângtyCPTaânVónh Cöûu khai tröông Trung taâm PhaânphoáigoãhôïpphaùpTavico taïi P. Long Bình, TP. Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai. Treân dieän tích gaàn 40 ha, theo Tavico, töïa nhö moät “chôï ñaàu moái”, trung taâm öùng duïng moâ hình phaân phoáinguyeânlieäugoãchuyeânnghieäp cuûa nhöõng quoác gia phaùt trieån ngaønh cheá bieán goã haøng ñaàu. Nhaän xeùt veà moâ hình naøy, oâng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc HAWA cho bieát, chôï ñaàu moái nguyeân lieäu Tavico laø moâ hình caàn thieát cho söï phaùt trieån ngaønh cheá bieán goã taïi Vieät Nam hieän nay. Bôûi, caùc nguyeân phuï lieäu ngaønh goã vaø vaänchuyeånhaønghoùatôùicoângtrình hoaëcnhaøxöôûng.Nhövaäy,khoângchæ ñaùpöùngnguyeânlieäuñaàuvaøo,trung taâm coøn goùp phaàn keát noái DN saûn xuaát vôùi ngaønh coâng nghieäp phuï trôï, ñieàu maø baáy laâu nay vaãn ñöôïc xem laø haïn cheá cuûa ngaønh cheá bieán goã trong nöôùc. TrongdöïñònhcuûaoângVoõQuang Haø, ngöôøi ñöùng ñaàu Tavico, ñeán naêm 2020 seõ cung caáp 200.000m3 goãtroøn/naêm,200.000m3 goãxeû/naêm môùi ñuû ñeå cung öùng cho thò tröôøng toaøn mieàn Nam Vieät Nam. Hôn 14 naêm theo ñuoåi moâ hình naøy vaäy maø, ngaøy giaác mô thaønh hieän thöïc, oâng Voõ Quang Haø baûo, ñoù môùi chæ laø ñieåm khôûi ñaàu. Ñöông khi “chôï goã Taây”, nôi phaân phoái hieäu quaû nguyeân lieäu goã hôïp phaùptöøcaùcnöôùcchothòtröôøngñang hoaït ñoäng raát hieäu quaû, vieäc ñaàu tö hôn 500 tyû ñoàng ñeå coù theå vaän haønh moät “ñaïi sieâu thò” nguyeân lieäu döôøng nhö laø cuoäc chôi lôùn cuûa Tavico?
 14. 14. xuân kỷ hợi 17 xuân kỷ hợi -Toâikhoângnghóñaâylaøcuoäcchôi hay caâu chuyeän thuaàn tuùy laø kinh doanh. Töø khi böôùc chaân vaøo laøm goã, ñöa nguoàn nguyeân lieäu hôïp phaùpveàVieätNam,ñoànghaønhcuøng söï phaùt trieån cuûa DN saûn xuaát cuõng nhö ngaønh cheá bieán goã, toâi ñaõ nghó ñeán ngaøy phaûi thöïc hieän moâ hình naøy. Trong chuoãi saûn xuaát, cheá bieán goãtaïiVieätNam,vieäcthieáutaäptrung caùc nguoàn löïc töø laâu ñaõ trôû thaønh raøo caûn nhöng chöa theå khaéc phuïc, duø caùc cô quan ban ngaønh, hieäp hoäi ñaõ raát noã löïc. Ñôn cöû, nhaø saûn xuaát phaûi tìm kieám nguoàn nguyeân lieäu, phuï lieäu... khaép nôi, sau ñoù taäp hôïp veà xöôûng, môùi coù theå ñaùp öùng ñöôïc ñôn haøng. Caùch laøm naøy raát baát tieän bôûi noù khoâng taïo ñieàu kieän choDNcoùtheåthamkhaûocuõngnhö löïa choïn ñöôïc nhieàu nguyeân lieäu. Veà giaù caû cuõng khoâng theå so saùnh deã daøng. Chöa keå khaâu tìm kieám nhaø cung caáp phuï lieäu cuõng ñaày thaùch thöùc. Trong khi ñoù, ôû caùc nöôùc nhö Trung Quoác, Myõ... DN chæ caàn ñeán moät thaønh phoá, moät trung taâm... laø ñaõ coù theå gaëp ñöôïc taát caû caùc nhaø cung caáp cho ngaønh. Moâ hình naøy khaùc hoaøn toaøn vôùi laøng ngheà Vieät Nam,raátnhieàungöôøicuønglaømmoät thöù. Noù laø heä sinh thaùi vôùi nhieàu thaønh phaàn tham döï ñeå muïc ñích cuoáicuønglaømanglaïithuaäntieäncho ngöôøimua-nhöõngDNsaûnxuaát,cheá bieán goã. Moät khi DN saûn xuaát ñöôïc ñaûm baûo nguyeân lieäu, thuaän tieän trong giao dòch, chaéc chaén laø hoï seõ hoaïtñoängtoáthôn.TöøngDNtoáthôn seõ taïo neân ñöôïc moät ngaønh coâng nghieäp lôùn maïnh hôn. Vì nieàm tin naøy maø hôn 10 naêm qua, Tavico phaán ñaáu heát söùc ñeå coù theå hình thaønhtrungtaâmnguyeânlieäunaøy. Toâi tin, khi trung taâm ñi vaøo hoaït ñoäng, chuùng toâi coù theå thay ñoåi caùch mua baùn nguyeân lieäu cuûa DN cheá bieán goã Vieät Nam. Khoâng chæ thay ñoåi caùch mua haøng, vieäc taäp hôïp nhieàu DN cuøng kinh doanh nguyeân lieäu goã, coù theå caïnh tranh vôùi Tavico cuõng seõ laø thaùch thöùc lôùn? - Khi baét ñaàu döï aùn naøy, toâi khoâng sôï Tavico bò caïnh tranh maø chæ sôï khoâng taäp hôïp ñöôïc nhöõng DN cuøng ngaønh bôûi taâm lyù phaàn lôùn ngöôøi Vieät Nam vaãn thích ñoäc laäp trong kinh doanh. Thöïc teá, goã nguyeânlieäucoùnhieàuloaïi,nhieàuquy caùch khaùc nhau neân moät nhaø cung caáp hay chæ mình Tavico khoâng theå phuû heát ñöôïc thò tröôøng. Do vaäy, vieäc DN cuøng ngaønh taäp hôïp laïi chæ mang lôïi ích cho DN saûn xuaát, taïo lôïi theá cho toaøn ngaønh bôûi chuùng ta seõ theå hieän ñöôïctínhchuyeânnghieäp cuûa moät quoác gia choïn cheá bieán goã laøm ngaønh kinh teá muõi nhoïn. Raát may laø yù töôûng cuûa toâi ñöôïc nhieàu DN höôûng öùng. Trung taâm Phaân phoái nguyeân lieäu goã nhaäp khaåu ñaõ quy tuï ñöôïc nhieàu DN, khoâng chæ trong maø coøn ngoaøi nöôùc. Duø ñaûm ñöông coâng taùc ñieàu haønh ñaïi sieâu thò nguyeân lieäu naøy nhöng phaàn kinh doanh nguyeân lieäu, Tavicocuõngchælaømoättrongnhöõng nhaø cung caáp cuûa thò tröôøng, bình ñaúng nhö caùc nhaø cung caáp khaùc. Ñaõ qua giai ñoaïn “maïnh ai naáy laøm”, DN ngaønh goã caàn ngoài laïi vôùi nhau ñeå taïo neân söùc maïnh toång hoøa. Coù nhö vaäy, muïc tieâu höôùng ñeán Vieät Nam trôû thaønh trung taâm ñoà goã noäi thaát theá giôùi môùi coù theå thaønh hieän thöïc.
 15. 15. 18 ñoái thoaïi Nhö chia seû cuûa oâng tröôùc ñaây, phaûi ñeán cuoái 2019, trung taâm môùi chính thöùcvaänhaønh.Ñieàugìkhieánoângñaåy nhanh tieán ñoä ñeán theá? Theo quy hoaïch phaùt trieån cuûa Tavico, ñuùng laø phaûi ñeán quyù IV/2019, trung taâm môùi ñi vaøo hoaït ñoäng. Tuy nhieân, nhìn vaøo nhöõng bieán chuyeån cuûa thò tröôøng, töø vieäc Thuû töôùng Chính phuû ñích thaân chæ ñaïo, hoã trôï phaùt trieån ngaønh cheá bieán goã laø ngaønh kinh teá muõi nhoïn cho ñeán caêng thaúng thöông maïi giöõa hai neàn kinh teá lôùn... khoâng khoù ñeå nhaän ra, trong naêm 2019, cô hoäi daønh cho Vieät Nam phaùt trieån ngaønh laø raát lôùn. DN saûn xuaát ñaõ coù cô hoäi maø ngöôøi cung caáp nguyeân lieäu khoâng ñuû naêng löïc cung öùng thì seõ laø moät löïc caûn lôùn cho söï phaùt trieån chung. Chaéc chaén, DN seõ an taâm taäp trung vaøo saûn xuaát, ñaàu tö trang thieát bò neáu hoï ñöôïc ñaûm baûo nguyeânlieäuoånñònh.TaäptheåTavico suoát moät naêm vöøa qua coá gaéng ñaåy nhanh tieán ñoä vì ñieàu naøy. Trong vaän hoäi chung, chuùng toâi hy voïng mình coù theå laø moät trôï löïc, thuùc ñaåy ngaønh phaùt trieån, ñoùng goùp höõu ích cho kinh teá quoác gia. Ñoù laø giaác mô khoâng chæ cuûa rieâng toâi maø cuûa chung haøng traêm DN. Ñeåñaåynhanhtieánñoänhötheá,coâng taùcñaàutönguoànnhaânlöïccuûaTavico chaéc haún phaûi raát chuù troïng? -Khoângchæhieäntaïi,Tavicochuùyù ñeán coâng taùc phaùt trieån con ngöôøi. Muïctieâucuûachuùngtoâikhivaänhaønh trung taâm phaân phoái nguyeân lieäu goã nhaäp khaåu laø töø nay ñeán 2020, phaûi taêng ñöôïc gaáp 3 laàn khaû naêng cung caáp cho thò tröôøng. Ñeå doanh soá taêng gaáp 3 nhö theá thì con ngöôøi cuõng phaûi ñöôïc ñaàu tö töông xöùng, môùi coù theå mang ñeán keát quaû. ÔÛ Tavico, chuùng toâi chaáp nhaän tuyeån duïng nhöõng ngöôøi chöa coù kinhnghieäm,nhöõngsinhvieânmôùira tröôøngroàiñaøotaïo.Thöïcteá,möùcñaõi ngoäcuûangaønhkhoângkhoùñeåtuyeån ngöôøi nhöng tìm ñöôïc ngöôøi coù cuøng tö duy laøm vieäc vôùi taäp theå DN mình hay khoâng, saün saøng “chung thuyeàn” vôùi nhau hay khoâng laïi laø thöû thaùch lôùn. Neáu khoâng cho nhaân löïcbieátñöôïcñònhhöôùngphaùttrieån cuûaDNvaøkhoânggiuùpnhaânlöïcphaùt trieånñöôïcbaûnthaân,toâinghó,seõkhoù loøng maø giöõ chaân hoï. Möôøiboánnaêmchomoätgiaácmôdaøi, giôø thì oâng ñaõ coù theå thong dong vôùi nhöõng döï ñònh rieâng cho baûn thaân? Ñuùng, 14 naêm laø khoaûng thôøi giankhoângngaénnhöngvôùitoâi,ñaây môùi chæ laø ñieåm khôûi ñaàu cho haønh trình cuûa mình. Coâng taùc chuaån bò côsôûvaätchaát,thieátkeámoâhình,vaän ñoäng DN ñi cuøng... ñaõ khoù thì vieäc vaän haønh trung taâm caøng khoù hôn. Roõ raøng, Vieät Nam chöa öùng duïng moâhìnhnaøytröôùcñaâyneânthôøigian ñaàu chaéc seõ coù nhöõng va vaáp naøo ñaáychoñeánkhimoâhìnhcoùtheåthöïc söï vaän haønh trôn tru. Toâi chaáp nhaän vöøa laøm, vöøa hoïc hoûi kinh nghieäm. Maïnhdaïnthayñoåi“luaätchôi”trong thò tröôøng phaân phoái nguyeân lieäu goã, nieàm vui lôùn nhaát cuûa oâng trong suoát quaù trình aáy seõ laø gì? Toâi nhaän ñöôïc nhöõng nieàm vui töø söï môû loøng. Cô hoäi cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam khoâng ai coù theå phuû nhaän ñöôïc nhöng chuùng ta coøn thieáu raát nhieàu thöù ñeå coù theå vöôn vai, ñuùng vôùi taàm voùc chuùng ta coù theå. Toâi tin laø khi ñi cuøng nhau, chuùng ta coù theå ñi nhanh hôn, taän duïng ñöôïc cô hoäi maø theá giôùi ñang môû ra cho Vieät Nam. Caûmônoângveànhöõngtraoñoåinaøy! Doanh nghieäp ngaønh goã caàn ngoài laïi vôùi nhau ñeå taïo neân söùc maïnh toång hoøa. Coù nhö vaäy, muïc tieâu höôùng ñeán Vieät Nam trôû thaønh trung taâm ñoà goã noäi thaát theá giôùi môùi coù theå thaønh hieän thöïc.
 16. 16. Bản lề mới cho đồ nội thất mang dấu ấn riêng Các loại bản lề mới với giảm chấn BLUMOTION tích hợp tạo ra các đồ nội thất đặc biệt – cho dù là các tủ cao với nhiều tầng, tủ nội thất có cửa mỏng, cửa kính hay cửa gương. Cho các tủ có gỗ màu tối, Blum cũng cung cấp bản lề CLIP top BLUMOTION màu đen mã não. Nói cách khác, Blum cung cấp tất cả các giải pháp phụ kiện cho vô số ứng dụng khác nhau. www.blum.com BLUM LIFESTYLE SHOWROOM 3 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM 9h - 19h Thứ hai đến Thứ bảy Tel: (028) 3822 3304 www.blum.com Blum Vietnam
 17. 17. 22 hoaït ñoäng hoäi hoạt động NỔI BẬT năm2018 khoatö Keát thuùc naêm 2018 vôùi nhöõng thaønh quaû vöôït troäi trong hoaït ñoäng cuûa Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM, Goã vaø Noäi thaát choïn ra 10 söï kieän noåi baät nhaát, nhö moät söï toång keát, ñaùnh giaù cho 1 naêm noã löïc vì söï phaùt trieån cuûa ngaønh goã. Hoäi nghò “ñònh höôùng, giaûi phaùp phaùt trieån nhanh, beàn vöõng ngaønh cheá bieán goã vaø laâm saûn xuaát khaåu” Hoäi nghò dieãn ra gaøy 8/8/2018 taïi TP.HCM do Thuû töôùng Chính phuû Nguyeãn Xuaân Phuùc chuû trì. Laàn ñaàu tieân chính phuû tröïc tieáp gaëp gôõ, laéng nghe caùc doanh nghieäp (DN) trong ngaønh vaø ñöa ra nhöõng giaûi phaùp phaùt trieån toaøn dieän. Thuû töôùng “ñaët haøng” cho ngaønh: 10 naêm tôùi cheá bieángoãvaølaâmsaûnxuaátkhaåuphaûilaøngaønhkinhteámuõi nhoïn cuûa Vieät Nam, laø trung taâm haøng ñaàu veà saûn xuaát ñoà goã vaø laâm saûn xuaát khaåu uy tín, hôïp phaùp cuûa theá giôùi, ñeán naêm 2025 phaûi ñaït 18 - 20 tyû USD, xaây döïng thöông hieäu DN goã Vieät mang taàm voùc quoác teá. Hoäi thaûo Myõ - Trung Hoäi thaûo thöông maïi, phaùp lyù vaø hoïc thuaät thu huùt hôn 300 khaùch tham gia ñaõ ñöa ra böùc tranh toång theå vaønhöõngñaùnhgiaùxaùcñaùngveàcuoäcchieánthöôngmaïi Myõ-Trung.ÑaâyseõlaøcôhoäichongaønhxuaátkhaåugoãVieät Nam vì ñôn haøng vaø ñaàu tö coù xu höôùng dòch chuyeån töø Trung Quoác sang. Ngoaøi xung ñoät thöông maïi Myõ - Trung, neáu CPTPP vaø EVFTA ñoàng thôøi ñöôïc thöïc thi trong naêm 2019 seõ taùc ñoäng lôùn vôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh goã, môû ra nhieàu thò tröôøng môùi. Vifa Expo khaúng ñònh saân chôi cuûa ngaønh goã Vieät Sau 11 naêm toå chöùc, Hoäi chôï quoác teá Ñoà goã vaø Myõ ngheä xuaát khaåu Vieät Nam VIFA Expo ngaøy caøng lôùn maïnh veà quy moâ vaø chaát löôïng, khaúng ñònh uy tín vaø taàm voùc. Naêm 2018, VIFA Expo coù quy moâ 1.980 gian haøngcuûa450DNtrongvaøngoaøinöôùcthamgiavôùitoång dieän tích 30.000 m2 (taêng 29% so vôùi naêm 2017). Khaùch ñaêng kyù tham quan ñeán töø 80 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå, taêng 30% so vôùi cuøng kyø. Kyù keát Vpa/Flegt giöõa Vieät Nam - EU Ngaøy 19/10 taïi Brussel (Bæ), Vieät Nam vaø EU ñaõ kyù keát HieäpñònhÑoáitaùctöïnguyeänveàthöïcthiluaätlaâmnghieäp, quaûn trò röøng vaø thöông maïi laâm saûn VPA/FLEGT. Keå töø ñaây, baát cöù loâ haøng goã, saûn phaåm goã naøo töø Vieät Nam ñeán EU ñeàu phaûi coù giaáy pheùp chöùng minh tính hôïp phaùp. VPA/FLEGT seõ giuùp caûi thieän quaûn trò röøng vaø giaûi quyeát khai thaùc goã baát hôïp phaùp ñoàng thôøi thuùc ñaåy thöông maïi goã giöõ Vieät Nam - EU.
 18. 18. 23 xuân kỷ hợi Hôïp phaàn ñaøo taïo ceso Toå chöùc Dòch vuï cao caáp Canada (CESO) laø moät toå chöùcphaùttrieåndòchvuïtövaántìnhnguyeänphilôïinhuaän. Thoâng qua vieäc chuyeån giao kieán thöùc vaø kyõ naêng giöõa caùc chuyeân gia tö vaán (VA) giaøu kinh nghieäm vôùi caùc ñoái taùc/khaùch haøng ñòa phöông, CESO ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån kinh teá vaø xaây döïng naêng löïc cho chính quyeàn ñòa phöông. Töø ñaàu naêm 2018 ñeán nay, CESO vaø HAWA ñaõ toå chöùc thaønh coâng 4 hôïp phaàn mang tính chieán löôïc ñeå phaùt trieån hoäi. Döï aùn Sippo Chöông trình Xuùc tieán nhaäp khaåu Thuïy Só (SIPPO) laø moät trong nhieàu noäi dung hoaït ñoäng cuûa Cuïc Kinh teá Lieân bang Thuïy Só (SECO) nhaèm thuùc ñaåy hôïp taùc phaùt trieån kinh teá. Taïi Vieät Nam, SIPPO löïa choïn 3 ngaønh haøng coù theå toái öu hoùa nguoàn löïc, trong ñoù coù ngaønh goã. SIPPO cöû caùc chuyeân gia hoã trôï tröïc tieáp vôùi caùc toå chöùchoãtrôïthöôngmaïi,caùccôquanxuùctieánxuaátkhaåu vaø hieäp hoäi, trong ñoù coù HAWA. Söï phaùt trieån cuûa HAWA DDS NgaytöøkhiñaømphaùnVPA/FLEGTbaétñaàu,HAWAñaõ tham gia tích cöïc vaø chuû ñoäng vaøo vieäc tham vaán cho chính phuû veà nhöõng quyeát saùch cho ngaønh goã vaø nhaän thaáy caàn phaûi xaây döïng moät heä thoáng coù khaû naêng saâu chuoãihaønhtrìnhcuûanguyeânlieäuvaøsaûnphaåmgoã.HAWA ñaõ chuû ñoäng xaây döïng HAWA DDS vôùi caùch tieáp caän töø DNvaønhaønhaäpkhaåuEUleânmöùcñoävómoâñeåcoùtheåñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa VPA vaø heä thoáng VNTLAS. Sau gaàn 3 naêm trieån khai, Toå chöùc Noâng löông theá giôùi (FAO) ñaõ pheâ duyeät döï aùn Xaây döïng heä thoáng giaûi trình goã hôïp phaùp HAWA DDS vôùi toång ngaân saùch gaàn 500.000 USD. Truyeàn thoâng ngaønh goã lan toûa Moät naêm thaønh coâng cuûa coâng taùc truyeàn thoâng ngaønh goã. Nhöõng söï kieän, hoäi thaûo cuûa ngaønh vaø HAWA ñöôïc truyeàn taûi daøy ñaëc, phaïm vi “phuû soùng” roäng raõi vaø ñaït hieäu quaû cao. Coâng taùc truyeàn thoâng cuûa HAWA ñaõ noùi laïi caâu chuyeän ñuùng ñaén cuûa ngaønh goã: söû duïng nguyeân lieäu hôïp phaùp vaø goùp phaàn giöõ xanh moâi tröôøng. Nhôø vaäy, nhaän thöùc veà ngaønh goã töø phía cô quan ban ngaønh laãn ngöôøi duøng ñeàu ñöôïc caûi thieän. Ñaëc bieät, Baûn tin Goã vaø Noäi thaát do HAWA khôûi xöôùngñaõtrôûthaønhkeânhthoângtinñaëcsaéc,phongphuù, haøm löôïng vaø giaù trò thoâng tin cao khoâng chæ cho caùc DN trong ngaønh maø coøn laø keânh tham khaûo uy tín cho nhieàu ñôn vò truyeàn thoâng, ñoái taùc, toå chöùc. Böôùc tieán môùi trong hoaït ñoäng cuûa hawa mieàn Baéc Moät trong nhöõng noäi dung quan troïng trong vaên kieän ñaïi hoäi VII cuûa HAWA laø höôùng ñeán caùc hoaït ñoäng ñivaøochieàusaâucuûatöøngnhoùmnhoûhoäivieânthoângqua vieäc thaønh laäp vaø sinh hoaït cuûa caùc caâu laïc boä (CLB). Töø ñoù, CLB Hoäi vieân ôû Mieàn Baéc ñaõ ra ñôøi, taïo ñöôïc nhieàu hoaït ñoäng soâi noåi, hieäu quaû vaø boå ích, gaén keát caùc DN trongngaønhgoã.CLBñaõtoåchöùccaùcchuyeánthamquan, hoïctaäpkinhnghieämsaûnxuaátvaøcaùcchuyeânñeàchuyeân moân:Quaûnlyùconngöôøi,Toångquanveàöùngduïngcoâng ngheä trong ngaønh goã coâng nghieäp; Thò tröôøng ñoà goã trong nöôùc naêm 2018 vaø xu höôùng 2019. HAWA F1 ñaåy maïnh hoaït ñoäng keát noái quoác teá Taäp hôïp cuûa theá heä F1 HAWA trong caùc DN ngaønh goã lieân tuïc ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng hôïp taùc, giao löu vôùi caùc ñoàng nieân taïi Trung Quoác, Singapore, Indonesia, Nhaät Baûn... Coù theå keå ñeán caùc chöông trình maø HAWA F1 tham gia: Giao löu doanh nhaân treû ngaønh noäi thaát Ñoâng Nam AÙ (ASEAN Youth Furniture Exchange) toå chöùc thaùng 11/2018; Giao löu doanh nhaân treû ngaønh noäi thaát Ñoâng Nam AÙ (AYFE) dieãn ra taïithaønhphoáYogyakarta,Indonesia;Dieãnñaønhoäinghò thöôïng ñænh doanh nhaân treû chaâu AÙ ñöôïc toå chöùc bôûi Hieäp hoäi noäi thaát noåi tieáng Ñoâng Hoaûn (Dongguan Famous Furniture Association)...
 19. 19. 24 hoaït ñoäng hoäi BìnhAn-NamKhueâ AÛnh:HuyønhYeân vaøcoängsöï Tinh thaàn quaû caûm cuûa Ñoäi tuyeån boùng ñaù U-23 Vieät Nam taïi Thöôøng Chaâu (Trung Quoác) vôùi thaønh tích AÙ quaân Giaûi voâ ñòch boùng ñaù U-23 chaâu AÙ 2018, chöùc voâ ñòch Ñoâng Nam AÙ - AFF 2018 cuûa Ñoäi tuyeån boùng ñaù Quoác gia cuøng döïa treân neàn taûng con ngöôøi vaø yù chí ñaõ gieo nguoàn caûm höùng laãn khaùt voïng cho nhieàu khía caïnh cuûa cuoäc soáng. Ngaønh goã cuõng coù theå kieán taïo moät tinh thaàn “Vöôn xa Vieät Nam” nhö vaäy. Nieàm töï haøo cuûa moät quoác gia Boùng ñaù laø troø chôi ñaày caûm höùng, aûnh höôûng maïnh meõ ñeán moïi ngoùc ngaùch cuûa cuoäc soáng vaø taïo nieàm vui toät baäc cho caû nhöõng ngöôøi chöa töøng moät laàn ñuïng vaøo quaû boùng troøn. Sau traän töù keát vöôït qua U-23 Iraq taïi Giaûi voâ ñòch boùng ñaù U-23 chaâu AÙ 2018, treân trang Twitter cuûa AFC (Lieân ñoaøn Boùng ñaù Chaâu AÙ) ñaõ coù doøng traïng thaùi: “Thaät khoâng theå tin noåi. Coøn hôn laø söï kòch tính trong moät sieâu phaåm Hollywood. Lieäu ñaõ töøng coù traän ñaáu naøo taïi chaâu AÙ kòch tính nhö traän ñaáu naøy chöa? Nhöõng chieán binh Vieät Nam vôùi tinh thaàn chieán ñaáu baát khuaát vaø ñoaøn keát”. Töø AÙ quaân chaâu AÙ cuûa ñoäi U-23 ñeán chöùc voâ ñòch Ñoâng Nam AÙ 2018 cuûa ñoäi tuyeån quoác gia, boùng ñaù Vieät Nam ñang böøng leân khaùt voïng Tieán leân Vieät Nam cuûa ngöôøi Vieät. Vaø ngaønh goã cuõng coù theå hoïc ñöôïcraátnhieàutöøtinhthaànaáy.Theo oâng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA,tinhthaàncuûaÑoäituyeånU-23 Vieät Nam ñaõ lan toûa roäng khaép vaø ngaønh goã coù ñöôïc nhöõng baøi hoïc quyù töø tinh thaàn naøy. Cuï theå laø tinh thaàn quyeát taâm, khoâng gì laø khoâng theåneáuchuùngtacoùquyeáttaâm.Tinh
 20. 20. 25 xuân kỷ hợi thaàn ñoàng ñoäi, keát noái ñeå cuøng laøm neân "chieán thaéng" cho coâng ty, cho hoäi, cho ngaønh. Ñoäi tuyeån Vieät Nam cuõng cho chuùng ta thaáy neáu chuùng ta daùm öôùc mô cao, maïnh daïn daán thaân vaø daãn daét cuoäc chôi, chuùng ta coù theå trôû thaønh ngöôøi daãn ñaàu. "Boùng ñaù mang laïi nieàm töï haøo daân toäc, ngaønh goã cuõng seõ taïo neân töï haøo cho moät quoác gia vöôn leân töø thöôngtích,phuûxanhñoàitroïcbaèng caâuchuyeänphaùttrieånbeànvöõngcuûa ngaønh goã", oâng Khanh noùi. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, caùch laøm vieäc cuûa HLV Park Hang-seo laø kinh nghieäm maø doanh nghieäp (DN) ngaønh goã coù theå hoïc hoûi. OÂng bieát caùch kích thích nhöõng theá maïnh cuûa töøng thaønh vieân, ñeà cao tinh thaàn ñoàng ñoäi vaø khoâng coù caù nhaân cho chieán thaéng cuoái cuøng. Ngaønh goã Vieät Nam cuõng vaäy, seõ khoâng coù moät vaøi DN maïnh maø chuùng ta seõ ñöùng cuøng nhau ñeå coù moät taäp theå maïnh. HLV Park Hang-seo khoâng chæ laø ngöôøi huøng cuûa Vieät Nam maø coøncuûaqueâhöôngoâng.OÂnggioáng moät laõnh ñaïo giuùp moät DN thaønh coâng khoâng chæ coù coâng lôùn vôùi taäp theå, cuûa nhaø ñaàu tö... maø coøn cho caû toå quoác. Caùch maø ñoäi U-23 hay ñoäi tuyeån quoác gia vöôït qua thaùch thöùc thôøi tieát, söùc eùp cuûa chuû nhaø caøng cho thaáy, trong kinh doanh seõ coù luùc ñoái dieän vôùi raát nhieàu thaùch thöùc khaùch quan vaø ruûi ro... buoäc DN phaûi coù naêng löïc thích nghi thay vì choáng cöï hay ñoå thöøa do hoaøn caûnh. Caùch maø Park Hang-seo quaûn trò vaø toái öu hoùa löïc löôïng ñeå taïo ra söï ñoaøn keátlaømoätbaøihoïctrongmoâitröôøng DN.Caùcnhaøquaûnlyùcaànbieátcaùchsöû duïngngöôøi,taänduïngtrítueätaäptheå, giao vieäc ñuùng ngöôøi nhaèm phaùt huy toái ña ñieåm maïnh cuûa töøng caù nhaân.ChuûDNcuõngnhöhuaánluyeän vieân, laø toång hôïp cuûa moät nhaø sö phaïm laãn nhaø quaûn lyù ñeå ñöa DN vöôn xa baèng tính kyû luaät vaø tình ñoàng ñoäi. Boùng ñaù mang laïi nieàm töï haøo daân toäc, ngaønh goã cuõng seõ taïo neân nieàm töï haøo cho moät quoác gia vöôn leân töø thöông tích, phuû xanh ñoài troïc baèng caâu chuyeän phaùt trieån beàn vöõng.
 21. 21. 26 hoaït ñoäng hoäi baøn chuyeän cuûa ngaønh. Trong maøu aùo cuûa HAWA, Ban chaáp haønh, Ban thöôøng tröïc... cuøng nhau traû lôøi caâu hoûi ñoù. Seõ khoâng coù chuyeän ngaønh goã Vieät Nam nguû queân. Bôûi tieàm löïc, chính saùch, phöông thöùc kieán taïo vaø khaùt voïng cuûa caùc DN trong ngaønh seõ khoâng döøng laïi ôû vò trí thöù 5 maø sôùm muoän seõ vöôït leân phía tröôùc. Ñoù chính laø “Vöôn xa Vieät Nam” cuûa “ñoäi tuyeån ngaønh goã”. Khi maø ñoäi U-23 vaø ñoäi tuyeån quoác gia ñaõ laøm cho 90 trieäu daân Vieät vaø kieàu baøo khaép nôi naém chaët tay nhau vôùi nieàm töï haøo tieán leân cuøng khaùt voïng moät Vieät Nam bay cao thì tinh thaàn ñoù khoâng chæ giôùi haïn trong saân coû. DN ngaønh goã cuõng bieát caùch khôi daäy nieàm töï haøo cuûa töøng nhaân vieân thay vì laøm hao moøn. Ñoù cuõng chính laø naêng löïc quaûn trò DN maø ngaønh goã ñaõ vaø ñang vun ñaép. OÂng Traàn Vieät Tieán, UÛy vieân Ban Thöôøng tröïc HAWA chia seû, ngaønh goã ñang höôùng tôùi thoâng ñieäp Vaø tinh thaàn ngöôøi laøm goã Naêm 2018 ngaønh goã veà ñích sôùm vôùi 9 tyû USD xuaát khaåu, chæ soá phaùt trieån ngaønh luoân ñaït 17%- 18%/naêm. Vieät Nam tieáp tuïc duy trì vò trí thöù 5 trong nhoùm caùc quoác gia xuaát khaåu saûn phaåm goã nhieàu nhaát theá giôùi. Vò trí ñoù lieäu coù laøm chuùng ta “baèng loøng vaø nguû queân”? Saùng ngaøy 9/1, trong khoâng khí voâ cuøng baän roän cuûa nhöõng ngaøy cuoái naêm, caùc thaønh vieân HAWA heïn nhau ôû moät... saân boùng ñaù ñeå
 22. 22. 27 xuân kỷ hợi "Vöôn xa Vieät Nam". Chuùng ta coù nguyeân lieäu, coù con ngöôøi, coù coâng ngheä vaø coù caû nhöõng doanh nhaân naëng loøng, taâm huyeát phaùt trieån ngaønh ñeå coù theå ñöa coâng nghieäp cheá bieán goã vaø thuû coâng myõ ngheä Vieät Nam vöôn xa. Ngaønh ñaõ coù taäp theå DN laø nhöõng "caàu thuû" gioûi, HAWAseõlaø"tieànveä",kieántaïonhöõng ñöôøngchuyeànchoDNghibaøncuõng nhö heát loøng baûo veä ôû tuyeán sau, ñaûm baûo DN coù ñieàu kieän phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình. Boùng ñaù Vieät Nam chöa theå trôû thaønh moät thöông hieäu toaøn caàu nhöng DN ngaønh goã Vieät ñaõ vaø ñang trôû thaønh moät thöông hieäu uy tín, moät trung taâm saûn xuaát ñoà goã vaø noäi thaát hôïp phaùp, tieâu duøng vaên minh ñöôïc theá giôùi thöøa nhaän. Nöûa ngaøy trôøi cuøng nhau treân saân boùng kheùp laïi vôùi nhöõng nuï cöôøi. Nhö lôøi nhaän xeùt cuûa oâng Nguyeãn Höõu Khaùnh, Uyû vieân Ban kieåm tra, vieäc hoäi tuï taïi ñaây ñeå cuøng nhau thöïc hieän boä aûnh cuoái naêm cuûa caùc DN trong ngaønh chöùng toû tính saün saøng, tính ñoaøn keát cuûa nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc hoäi raát cao. "Caâu chuyeän theå thao maø chuùng toâi keå hoâm nay chöùng toû DN ngaønh goã khoâng chæ khoâ cöùng vôùi coâng vieäc. Chuùng toâi cuõng daønh thôøi gian cho ñôøi soáng tinh thaàn, chaêm soùc söùc khoûe vaø keát noái vôùi nhau, höôùng ñeán muïc tieâu chung laø ñoùng goùp cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh", oâng Khaùnh noùi. Ngaønh ñaõ coù taäp theå DN laø nhöõng "caàu thuû" gioûi, HAWA seõ laø "tieàn veä", kieán taïo nhöõng ñöôøng chuyeàn cho DN ghi baøn cuõng nhö heát loøng baûo veä ôû tuyeán sau, ñaûm baûo DN coù ñieàu kieän phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình.
 23. 23. 30 hoaït ñoäng hoäi Đợi gì ở Sau moät naêm gaây aán töôïng vôùi caùc hoaït ñoäng goùp phaàn ñònh höôùng cho söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp ngaønh cheá bieán goã vaø thuû coâng myõ ngheä, nhìn laïi nhöõng thaønh quaû cuûa mình, Ban Thöôøng tröïc HAWA, nhöõng ngöôøi tröïc tieáp ñaûm ñöông, chæ ñaïo caùc döï aùn vaãn khoâng haøi loøng vôùi nhöõng ñoùng goùp cuûa mình. Nhöõng baát ngôø cuûa hoï höùa heïn trong hoaït ñoäng naêm 2019 cuûa HAWA. OÂng Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phoù Chuû tòch kieâm Toång Thö kyù: Chôø ñoùn nhöõng göông maët môùi Neáu naêm 2018 laø naêm khôûi ñaàu cho vieäc ñoåi môùi hoaït ñoäng cuûa Vaên phoøng HAWA vôùi söï hoã trôï cuûa chuyeân gia quoác teá Sippo Thuïy syõ vaø Ceso Canada thì 2019 seõlaønaêmbaûnleàchocaùc hoaït ñoäng cuûa HAWA tieántôùichuyeânnghieäphoùa.Caùcchöôngtrình,caùc dòch vuï HAWA cung caáp cho hoäi vieân seõ mang moät dieän maïo hoaøn toaøn khaùc. Ñoù seõ laø moät boä maùy chuyeân nghieäp ñeå coù theå chuyeån taûi moät caùch ñaày ñuû caùc yù töôûng vaø muïc tieâu maø Ban Chaáp haønh HAWA höôùng ñeán. Ñaây cuõng laø thôøi gian HAWA böôùc vaøo moät nhieäm kyø môùi. Toâi thöïc söï kyø voïng HAWA seõ coù söïthamgiacuûanhöõnggöôngmaëtmôùi,ñadaïng, ña taøi... coù theå ñaïi dieän cho caùc doanh nghieäp (DN) thaønh vieân trong hoäi. Muïc tieâu maø HAWA höôùngñeánlaømanglôïiíchchohoäivieân,phaùttrieån cuûa ngaønh vaø ñoùng goùp cho kinh teá quoác gia. Vôùi ñònh höôùng cao ñeïp naøy, HAWA chaéc chaén seõ laø nôi hoäi tuï cuûa nhöõng göông maët coù uy tín, coù öôùc voïng thay ñoåi boä maët cuûa ngaønh, höôùng ñeán muïc tieâu ñöa Vieät Nam trôû thaønh trung taâm ñoà goã noäi thaát theá giôùi. Nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc hoäi seõ laø nhöõng ngöôøi coù khaû naêng aûnh höôûng vaø truyeàn caûm höùng cho coäng ñoàng thuû coâng myõ ngheä vaø cheá bieángoã.HAWAñangchôøñoùnnhöõnggöôngmaët môùi, mong caùc doanh nhaân maïnh daïn ñeán vaø ñoùng goùp söùc mình. Naêm môùi, chuùc moïi ngöôøi luoân vöõng vaøng vaø nhieàu saùng taïo! OÂng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA: Nhieàu nhieäm vuï hôn cho HAWA Naêm2019,HAWAcoùraátnhieàuchuyeänñeå laøm khi maø thoâng ñieäp cuûa chính phuû veà phaùt trieån ngaønh cheá bieán goã trôû thaønh kinh teá muõi nhoïn, beàn vöõng vaø goùp phaàn giaûi quyeát caâu chuyeän daân sinh. Nhö vaäy, traùch nhieäm cuûa HAWA khoâng chæ laø vieäc baûo veä quyeàn lôïi, hoã trôï cho söï phaùt trieån cuûa hoäi vieân maø coøn laø coâng taùc ñònhhöôùngchovieäcphaùttrieåncuûangaønhkinhteánaøy.Coângnghieäp cheá bieán goã, thuû coâng myõ ngheä vaø laâm nghieäp Vieät Nam döôùi trôï löïccuûacoângngheä,chínhsaùch...seõtrôûthaønhnhöõngmaûngmaøutöôi saùng cuûa kinh teá quoác gia. Trong ñònh höôùng naøy, HAWA seõ phaûi ñaûm baûo caùc nhieäm vuï sau: Luoân laø chieác caàu noái vöõng vaøng giöõa DN vôùi nhau, giöõa DN vôùi caùc cô quan quaûn lyù; Tuyeân truyeàn, thuùc ñaåy vaø ñaûm baûo DN söû duïng goã hôïp phaùp, neàn taûng quan trong ñeå ngaønh coù theå phaùt trieån beàn vöõng; Goùp phaàn naâng cao naêng löïc quaûn lyù cuûa doanh nhaân trong ngaønh. Quan troïng khoâng keùm laø coâng taùc phaùt trieån hoäi vieân, quy tuï nguoàn löïc ñeå höôùng ñeán muïc tieâu Vieät Nam seõ trôû thaønh trung taâm noäi thaát quoác teá. Chuùc quyù hoäi vieân cuõng nhö toaøn theå DN ngaønh cheá bieán goã moät naêm thaønh coâng vöôït troäi phía tröôùc. Baø Ñinh Thò Höông Nga, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï: Seõ phaûi chuyeân nghieäp hôn Vôùinhöõnghoaïtñoängaántöôïngtrongnaêm vöøa qua, seõ khoâng quaù lôøi khi baûo raèng vò theá HAWA ñaõ hoaøn toaøn khaùc. Chuùng ta ñaõchöùngtoûHoäilaømoättrongnhöõngtoåchöùc ngaønh ngheà hoaït ñoäng thieát thöïc vaø hieäu quaû nhaát hieän nay, vöøa chaêm lo cho hoäi vieân, vöøa goùp phaàn ñònh höôùng, phaùt trieån ngaønh, hoã trôï caùc cô quan, ban ngaønh laøm vieäc hieäu quaû. Naêm 2019, ñieåm nhaán cuûa HAWA seõ phaûi laø söï chuyeân nghieäp hôn trong taát caû caùc hoaït ñoäng. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, ban thöôøng tröïcñanghöôùngñeánvieäcöùngduïngmoâhìnhcuûacaùchieäphoäingaønh 2019
 24. 24. 31 xuân kỷ hợi ngheà quoác teá. Nghóa laø, nhaân söï phuï traùch chính caùc hoaït ñoäng laø nhaân söï chuyeân traùch, taäp trung toaøn boä thôøi gian vaøcoângsöùcñeålaømcaùchoaïtñoänghoäi.Nhöõngdoanhnhaân nhöchuùngtoâikhoângkieâmnhieämvaøgiöõvaitroøcoávaán,ñoùng goùp tröïc tieáp baèng nhöõng kinh nghieäm vaø chieán löôïc thay vì tröïc tieáp tham gia caùc söï vuï nhö hieän nay. Neáu toå chöùc vaøquytuïñöôïcñoäinguõnhaânsöïlaõnhñaïochuyeântraùch,ñoäi nguõthökyùbeândöôùicuõngcoùñieàukieänphaùthuynhöõngsaùng taïo cuûa mình nhieàu hôn, chuû ñoäng hôn trong coâng vieäc. Kínhchuùcmoïingöôøimoätnaêmmôùihaïnhphuùcvaømaymaén. OÂng Nguyeãn Thanh Phong, Phoù Chuû tòch HAWA Moãi chöông trình laø moät daáu aán Duø ñaõ coù nhieàu hoaït ñoäng aán töôïng nhöng HAWA vaãn coøn baát ngôø lôùn ôû leã gioã Toå naêm nay. Bôûi,taátcaûnhöõngngöôøitrongban chaáphaønhñeàumuoánmoãisöïkieän, moãi döï aùn cuûa HAWA ñeàu laø moät daáu aán, ñeå töøng thaønh vieân ñeàu thaáy töï haøo khi ñöôïc ñöùng chung döôùi maùi nhaø HAWA. Naêm 2019 höùa heïn nhieàu tieàm naêng nhöng vaãn coù nhöõngsoùngngaàmcuûathaùchthöùc.Banchaáphaønhseõphaûi saùt sao vôùi nhöõng bieán chuyeån cuûa ngaønh ñeå kòp thôøi coù nhöõng chöông trình, döï aùn... gaén lieàn vôùi nhöõng nhu caàu cuûangaønh,cuûaDN,cuûahoäivieân.Kínhchuùcmoïingöôøimoät naêm nhieàu nieàm vui vaø taøi loäc! OÂng Traàn Vieät Tieán, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï: Chuû ñoäng ñeå daãn ñaàu Duø ñaõ goùp phaàn cho vieäc nhìn nhaän ñuùng vai troø cuûa ngaønh cheábieángoãtrongcaâuchuyeändaân sinh, gìn giöõ moâi tröôøng, söû duïng goã hôïp phaùp... nhöng haïn cheá trong caùc hoaït ñoäng cuûa HAWA vaãncoøndothieáutöduychuûñoäng töø boä maùy vaän haønh. Naêm 2019, HAWA seõ khaéc phuïchaïncheánaøybaèngnhöõngdöï aùn chuû ñoäng hôn. HAWA DDS laø moät ví duï cho söï chuû ñoäng cuûa HAWA trong vieäc ñoùn ñaàu nhu caàu cuûa DN, cuûa ngaønh trong töông lai ñeå coù nhöõng chuaån bò töø tröôùc. Söï chuû ñoäng cuõng laø ñieàu heát söùc caàn thieátvôùiDNtrongtöônglai,khimaøcôhoäingaøymoätnhieàu hôn cho ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam. Kính chuùc moïi DN luoân ôû taâm theá saün saøng ñeå coù theå naém baét cô hoäi hieäu quaû. Vaø, khoâng queân tö duy tích cöïc trong moïi vaán ñeà ñeå coù theå choïn ra goùc nhìn mang laïi an yeân cho chính mình. OÂng Nguyeãn Chieán Thaéng, cöïu Chuû tòch HAWA Phaûi quaûn lyù ñöôïc cô hoäi Hoaït ñoäng hoäi, caàn nhaát laø coù theå duy trì vaø taïo ñöôïc ñieåm nhaán roõ neùt. Trong naêm qua, caùc hoaït ñoäng cuûa HAWA trieån khai thoûa maõn ñöôïc caû hai ñoøi hoûi naøy, vöøa duy trì, vöøa taïo ñöôïc daáu aán. Töïanhöboùngñaù,caàuthuûphaûitaäp dôït lieân tuïc thì coâng taùc hoäi cuõng phaûi thöôøng xuyeân ñeå kòp thôøi laéng nghe, tieáp caän hoäi vieân nhieàu hôn nöõa. Naêm 2019, ai cuõng noùi ñeán cô hoäi cho ngaønh cheá bieán goã. Ñaây laø nhaän ñònh ñuùng ñaén nhöng ñính keøm trong ñoù laø ñoøi hoûi raát lôùn töø phía DN. Neáu cô hoäi ñeán maø chuùng ta khoângñuûkhaûnaêngnaémbaéthayphaùttrieånquaùnhanhmaø khoângquaûnlyùñöôïcñeàumanglaïiruûiro.Mongcoängñoàng DN cheá bieán goã, thuû coâng myõ ngheä tieáp tuïc naâng cao noäi löïc ñeå chuùng ta coù theå lôùn leân kòp luùc khi cô hoäi ñeán. OÂng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc: Noã löïc heát mình ñeå toân troïng goã hôïp phaùp Coäng ñoàng DN goã ñang caàn moät Heä thoáng giaûi trình chung cho ngaønh goã treân cô sôû heä thoáng ñaûm baøo goã hôïp phaùp cuûa Vieät Nam (VNTLAS), vaø ñoù laø lyù do HAWA ñang phaùt trieån Heä thoáng traùch nhieäm giaûi trình (HAWA DDS), phuïc vuï cho coäng ñoàng DN cheá bieán goã vaø laâm saûn Vieät Nam. Döï aùn naøy ñöôïc söï taøi trôï cuûa FAO vaø söï uûng hoä tích cöïc cuûa Toång cuïc Laâm nghieäp Vieät Nam. Muïc tieâu toång theå cuûa döï aùn laø phaùt trieån vaø vaän haønh heä thoáng giaûi trình goã hôïp phaùp (DDS) ñeå giuùp cho DN trong vaø ngoaøi HAWA ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa thò tröôøng quoácteá,vaøtaïoñieàukieäntuaânthuûcaùcyeâucaàucuûaheäthoáng VNTLAS.ÑaâyseõlaønoãlöïckhoângngöøngnghæcuûaHAWAñeå coù theå ñaûm baûo DN söû duïng goã hôïp phaùp, neàn taûng quan troïng ñeå ngaønh coù theå phaùt trieån beàn vöõng. Chuùc moïi ngöôøi vöõng tin vôùi ngheà, vôùi söï gaén boù cuûa coäng ñoàng DN cheá bieán goã.
 25. 25. 32 hoaït ñoäng hoäi “Đề khó” cho BanThườngvụNaêm 2018, HAWA trôû thaønh moät “thöông hieäu” lôùn cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam khi hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï laø caàu noái, ñöa tieáng noùi cuûa doanh nghieäp ñeán vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc vaø caùc doanh nghieäp trong ngaønh, töø ñoù kieán taïo ñöôïc caùc giaù trò môùi cho coâng cuoäc chung. Cuøng vôùi Ban chaáp haønh, Ban Thöôøng vuï HAWA nhieäm kyø VII cuõng ñaõ coù moät naêm ñoùng goùp tích cöïc cho caùc hoaït ñoäng chung. Böôùc sang naêm môùi, nhöõng döï ñònh maø ban chaáp haønh daønh cho nhöõng ngöôøi tröïc tieáp ñieàu haønh coâng taùc hoäi laø nhöõng baøi toaùn khoù, chöùa nhieàu thaùch thöùc. OÂng Nguyeãn Höõu Khaùnh, UÛy vieân Ban Kieåm tra: AÁn töôïng coâng taùc truyeàn thoâng Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, hoaït ñoäng cuûa HAWA lieân tuïc phaùt trieån vaø 2018 laø thôøi ñieåm HAWA taïo daáu aán ñaäm neùt nhaát. Coâng taùc truyeàn thoâng ñeå ngöôøi laøm ngheà coù theå töï haøo vaø an taâm veà töông lai cuûa ngaønh ñöôïc ñaàu tö baøi baûn, lieân tuïc. Ngöôøi ngoaøi ngaønhthìxoùaboûñöôïcñònh kieánbaáylaâuveàchuyeänngaønhgoãphaùröøng.VieäcHAWA laømcoängñoàngnhìnnhaänñuùngvaitroøngaønhgoã,khieán nhaø nöôùc phaûi ghi nhaän ñaây laø ngaønh kinh teá muõi nhoïn cuûa quoác gia ñaõ taïo ñoäng löïc raát lôùn cho töông lai phaùt trieån cuûa ngaønh. Vì ñoùng goùp nhieàu neân doanh nghieäp (DN) cuõng kyø voïng raát nhieàu ôû HAWA trong naêm 2019, naêm ñöôïc xem laø coù nhieàu cô hoäi laãn thaùch thöùc cho ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam. Ñeå khoâng laøm hoäi vieân thaát voïng cuõng nhö coù theå tieáp tuïc mang ñeán giaù trò thieát thöïc cho DN thaønh vieân; caùc chöông trình, döï aùn cuûa HAWA trong naêm tôùi seõ khoâng ít. Caùc chöông trình naøy seõ ñöôïc trieån khai phaân coâng cuï theå ñeán caùc thaønh vieân ñeå töøng DN ñeàu coù nhöõng ñoùng goùp cho söï phaùt trieån chung cuûa HAWA noùi rieâng vaø söï phaùt trieån cuûa ngaønh noùi chung. Naêmmôùi,chuùcmoïingöôøivaïnsöïbìnhanvaøluoângaëp nhöõng ñieàu toát laønh trong kinh doanh laãn cuoäc soáng. OÂng Traàn Quoác Maïnh, UÛy vieân Ban Chaáp haønh: Khaúng ñònh thoâng ñieäp veà moâi tröôøng Naêmqua,noãlöïclôùnnhaát cuûa HAWA laø coâng taùc ñònh höôùng dö luaän, khaúng ñònh thoâng ñieäp ngaønh goã goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng,taïoñöôïcñoàngthuaän khoâng chæ töø phía cô quan nhaø nöôùc maø coøn caû vôùi ngöôøi tieâu duøng. Nhöõng thoâng tin tích cöïc maø HAWA ñöa ra ñaõ kích thích, thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi tham gia vaøo ngaønh hôn,khoângchævaøomaûngcheábieángoãmaøcoønôûlónhvöïc ñaàu tö röøng kinh teá. Khi ngöôøi daân, DN tích cöïc hôn vôùi coâng taùc phuû xanh ñaát troàng baèng röøng kinh teá thì moâi tröôøng chaéc chaén seõ ñöôïc caûi thieän hôn trong thôøi gian tôùi. Ñaây laø thaønh tích ñaùng ñöôïc ghi nhaän. Sauluoàngdöluaännaøy,HAWAtieáptuïc“ghiñieåm”vôùi taàm nhìn xaây döïng Vieät Nam trôû thaønh trung taâm ñoà goã noäithaátcuûatheágiôùi.NghóalaøHAWAñaõlaømraáttoátvaitroø ñònhhöôùngcuûamoättoåchöùcngaønhngheà,hoãtrôïchoDN coù nhöõng chieán löôïc phaùt trieån baøi baûn, beàn vöõng. Naêm 2019,ñeåhieänthöïchoùañònhhöôùngtreân,cuøngvôùinhieäm vuï ñaåy maïnh coâng taùc tieáp thò veà hình aûnh tieàm naêng cuûa ngaønh, Hoäi seõ taäp trung vaøo muïc tieâu vaän ñoäng ñeå xaây döïng nhöõng vuøng cheá bieán goã, thaønh phoá cuûa cheá bieán goã. Khi coù ñöôïc nhöõng “veä tinh” naøy, vieäc tieán ñeán muïc tieâu Vieät Nam trôû thaønh trung taâm noäi thaát cuûa theá giôùi cuõng seõ roõ raøng hôn.
 26. 26. 33 xuân kỷ hợi Taï Thanh Thaûo, UÛy vieân Ban Kieåm tra: Caàn theâm hoaït ñoäng gaén keát Kheùp laïi moät naêm hoaït ñoängdaøyñaëc,khoângtheå phuû nhaän vieäc Hawa mang laïi raát nhieàu lôïi ích cho coäng ñoàng DN laãn thaønh vieân. Ñaùngghinhaänlaøvieäcnhöõng hoaït ñoäng cuûa Hoäi taïo ñöôïc tính ñoàng thuaän töø caùc cô quanquaûnlyùlaãncoängñoàng. Chính ñieàu naøy ñaõ giuùp taàm voùcHawañaõlôùnhônquimoâ cuûamoättoåchöùcngaønhngheà. Ñeå tieáp tuïc naâng cao vò theá, naêm 2019, coâng taùc Hoäi seõ phaûi tieáp tuïc saâu saùt vôùi ñôøi soáng coäng ñoàng DN thaønh vieân. Ngoaøi vieäc duy trì "phong ñoä" cuûa nhöõng hoaït ñoäng höôùng ngoaïi, Hoäi caàn chuù yù theâm caùc chöông trình höôùng noäi nhö hoaït ñoäng gaén keát caùc hoäi vieân, caùc chöông trình naâng cao ñôøi soáng tinh thaàn... Coù nhö vaäy, chuùng ta môùi coù theå taïo neân thaønh moät khoái phaùt trieån toaøn dieän. OÂng Phuøng Quoác Maãn, UÛy vieân Ban Chaáp haønh: Giöõ vöõng tinh thaàn cho naêm môùi 2019seõlaønaêmmaøngaønh coâng nghieäp goã Vieät Nam böùt phaù vôùi möùc taêng tröôûng töø 20 ñeán 25%. Nhöõng thuaän lôïi roõ neùt cho pheùp chuùng ta döï ñoaùn vaø tin töôûng con soá aáy seõ trôû thaønh hieän thöïc. Tuy nhieân, tieàm aån trong ñoù vaãn coù nhöõng ruûi ro maø neáu khoâng kheùo leùo, DN trong ngaønh vaãn coù khaû naêng maéc phaûi. Vai troø cuûa HAWA trong naêm 2018 ñaõ raát aán töôïng, theåhieänsöïnaêngñoängvaønhieäthuyeátcuûanhöõngngöôøi laøm coâng taùc hoäi. Tinh thaàn naøy seõ phaûi tieáp tuïc ñöôïc phaùt huy trong naêm tôùi ñeå HAWA luoân giöõ ñöôïc hình aûnh cuûa moät toå chöùc keát noái, hoã trôï cho söï phaùt trieån chung cuûa ngaønh. OÂng Vuõ Tieán Thaäp, UÛy vieân Ban Chaáp haønh: Môû roäng ñoái töôïng hoäi vieân Naêm qua HAWA raát tích cöïc trong caùc hoaït ñoäng, mang laïi giaù trò thieát thöïc cho hoäi vieân. Tuy nhieân, hôn 440 hoäi vieân vaãn laø con soá khieâm toán so vôùi quy moâ cuûa caû ngaønh coâng nghieäp, khoâng rieâng cheá bieán goã, maømôûroänglaøcoângnghieäp noäi thaát Vieät Nam. Trong chuoãigiaùtròtoaønngaønh,cheá bieán goã laø trung taâm keùo theo söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh ngheà khaùc. Chuùng ta caàn coù söï hieän dieän cuûa DN caùc ngaønh lieân quan ñeå coù theå trôû thaønh moät toå chöùc vöõng maïnh. Vì vaäy coâng taùc quy tuï hoäi vieân caùc ngaønh lieân quan caàn ñöôïc chuù troïng trong thôøi gian tôùi. HAWA coù lòch söû laãn thaønh tích thöïc tieãn chöùng minh ñaây laø toå chöùc ngaønh ngheà hoaït ñoäng thöïc söï hieäu quaû. Neáu coâng taùc môû roäng ñoái töôïng DN böôùc vaøo maùi nhaø chung HAWA thaønh coâng thì trong ñònh höôùng phaùt trieån saép tôùi, HAWA coù ñuû ñieàu kieän ñeå trôû thaønh trung taâm cuûa ngaønh coâng nghieäp noäi thaát Vieät Nam. Ngoaøi ra, trong naêm môùi, coâng taùc tuyeân truyeàn cho DN ñöa haøm löôïng thieát keá vaøo ñeå taêng giaù trò gia taêng cho ngaønh cuõng caàn ñöôïc chuù troïng. Ñaây seõ laø 2 thöû thaùch cho ñoäi nguõ nhöõng ngöôøi vaän haønh HAWA nhöng neáu coù moät chieán löôïc cuï theå, chaéc chaén chuùng ta seõ giaûi ñöôïc baøi toaùn naøy.
 27. 27. 34 hoaït ñoäng hoäi vieân maø HAWA toå chöùc mang laïi raát nhieàu lôïi ích. DN trong hoaït ñoäng naøy coù theå gaén keát vôùi nhau hôn, chia seû vôùi nhau kinh nghieäm toå chöùc saûn xuaát ñeå coù theå cuøng nhau caûi tieán... Caùc chöông trình ñaøo taïo, duø khoâng dieãn ra thöôøng xuyeân nhöng raát chaát löôïng, höõu ích. Trong naêm 2019, hai hoaït ñoäng naøy seõ ñöôïc ñaàu tö nhieàu hôn nöõa, ñaåy maïnh coâng taùc thaêm hoäi vieân ñeå coù theå tröïc tieáp laéng nghe hôi thôû cuûa quaù trình saûn xuaát bôûi ñaây chính laø hoaït ñoäng “xöông soáng” cuûa caû ngaønh. Rieâng vôùi F1, coâng taùc phaùt trieån hoäi vieân cuõng seõ ñöôïc ñaåy maïnh trong naêm tôùi, khoâng chæ laø nhöõng con chaùu cuûa doanh nhaân trong ngaønh maø môû roäng ra vôùi taát caû nhöõng ngöôøi treû, coù taâm huyeát, coù khaùt voïng... Baø Nguyeãn Thôùi Hoøa Bình, UÛy vieân Ban Chaáp haønh: Taát caû vì söï phaùt trieån chung Hoaït ñoäng cuûa HAWA 2018 ñaäm neùt, thoûa maõn ñöôïc mong moûi töø phía hoäi vieân bôûi caùc hoaït ñoäng traûi ñeàu; töø coâng taùc truyeàn thoâng, xuùc tieán thöông maïi, ñaøo taïo, phoå bieán chính saùch phaùp luaät... Trong theá maïnh naøy, ñaùng ghi nhaän laø tinh thaàn ñoùng goùp cuûa caùc DN hoäi vieân. Khi caàn, DN saün saøng daønh thôøi gian, coâng söùc ñeå cuøng ñaûm ñöông, thöïc hieän caùc döï aùn chung. Ñieàu naøy khieán caùc hoaït ñoäng cuûa HAWA thöïc söï chuyeân nghieäp, laøm thaät, laøm chomuïcñíchchungchöùkhoângphaûicuûarieângDNnaøo. Tinh thaàn naøy caàn ñöôïc phaùt trieån trong coâng taùc hoäi naêm 2019. Beân caïnh ñoù, HAWA cuõng caàn môû roäng coângtaùcgiaolöuvôùicaùchieäphoäingaønhngheàlieânquan khaùc nhö baát ñoäng saûn, thieát keá, cô khí, maùy moùc... ñeå taïoneânnhöõnglieânkeátmaïnhmeõ,cuøngnhauphaùttrieån. Laøm ñöôïc ñieàu naøy, quyeàn lôïi mang ñeán cho hoäi vieân chaéc chaén seõ nhieàu hôn trong töông lai. OÂng Ñaëng Quoác Huøng, UÛy vieân Ban Chaáp haønh: Keát noái DN thaønh moät taäp theå maïnh Trong taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa mình naêm 2018,HAWAñaõkhaúngñònh vaitroøtrongvieäckeátnoáicaùc DN trong ngaønh vôùi nhau. Hoäi cuõng ñaûm baûo quyeàn lôïichotaátcaûhoäivieân,hoãtrôï DN phaùt trieån noäi löïc thoâng quacoângtaùcñaøotaïo.Coâng taùc xuùc tieán thöông maïi cuõng ñöôïc thöïc hieän toát, taïo ñieàu kieän cho DN tieáp caän vôùi nhieàu toå chöùc, DN, ñoái taùc... trong vaø ngoaøi nöôùc. Nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc hoäi ñeàu hieåu raèng gaén keátvôùinhautrongmoättoåchöùcnghóalaømoãithaønhvieân laø moät phaàn ñoùng goùp, taïo neân söùc maïnh chung. Bôûi moät DN maïnh khoâng theå taïo neân söï thay ñoåi lôùn nhö moät khoái DN maïnh. Do vaäy, trong naêm môùi, HAWA seõ chuù troïng hôn coâng taùc phaùt trieån hoäi vieân, quy tuï theâm nhöõng ngöôøi laøm ngheà ñeå coù theå taïo neân tieáng noùi maïnh meõ hôn nöõa. OÂng Nguyeãn Huy Chöông, UÛy vieân Ban Chaáp haønh: Ñaåy maïnh coâng taùc thaêm hoäi vieân Naêm qua HAWA taïo ñöôïc nhieàu hoaït ñoäng thieát thöïc. Hình aûnh HAWA toûa saùng nhö moät toå chöùc chaêm lo cho söïphaùttrieåncuûahoäivieân, cuûa caû moät ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã. Vôùi khoái DN saûn xuaát, nhöõng chuyeán thaêm hoäi QUAÛNGCAÙO W : portland.com.vn E : info@portland.com.vnPortLand
 28. 28. GỖ CANADA NỘI THẤT GỖ RẮN GIÁ TRỊ CAO Gỗ Canada thích hợp cho các sản phẩm nội thất, cửa ra vào, cửa sổ, ốp tường nhà trong và ngoài trời, kết cấu nhà và ngoại thất. Các loại gỗ này dễ uốn cong, tạo hình hoặc lắp ráp theo yêu cầu, tất cả nhờ vào đặc tính kỹ thuật và đặc tính gia công vượt trội của chúng. Sự đa dạng của bề mặt gỗ và màu sắc gỗ giúp cho gỗ Canada dễ dàng giữ được màu sắc tự nhiên vốn có hoặc có thể được lau màu với màu hoàn thiện sẫm hơn tạo cho chúng một vẻ ngoài hiện đại hay truyền thống. Tìm hiểu thêm về gỗ Canada www.canadianwood.vn or info@canadianwood.vn. Vietnam_Ad_21x29FullPage_VIETNAMESE.indd 1 2018-12-21 3:43 PM
 29. 29. 36 hoaït ñoäng hoäi CHÚNG TÔI, NHỮNGNGƯỜIPHỤCVỤNeáu nhö Ban Chaáp haønh laø boä maët cuûa HAWA thì nhöõng anh chò em taïi Vaên phoøng Hoäi chính laø nhöõng “ngöôøi lính haäu caàn” chaêm chæ vaø thaàm laëng ñaèng sau nhöõng daáu aán trong moät naêm hoaït ñoäng soâi noåi, taát baät. Moãi ngöôøi moãi vò trí, moät traùch nhieäm nhöng taát caû ñeàu höôùng veà caùi ñích chung laø tinh thaàn phuïc vuï, xaây döïng HAWA thaønh ngoâi nhaø chung aám cuùng cuûa ngaønh thuû coâng myõ ngheä vaø cheá bieán goã. OÂng Buøi Höõu Theâm, Chaùnh Vaên phoøng HAWA Naêm 2018 ñaët nhieàu daáu moác phaùt trieån lôùn maïnh cuûaHAWA.Veàñoáinoäi,Hoäitoå chöùc thaønh coâng nghieàu söï kieänlôùnmangtaàmvoùcquoác gia. Veà ñoái ngoaïi, uy tín cuûa HAWA treân quoác teá ñaõ ñöôïc ghi nhaän vôùi caùc söï kieän ñoùn tieáp Phoù Chuû tòch Nghò vieän Chaâu AÂu, kyù keát taøi trôï töø FAO, ñoùn tieáp nhieàu nhaân vaät uy tín töø ñòa phöông ñeán Trung öông thaêm vaø laøm vieäc taïi HAWA... Taát caû khaúng ñònh uy tín, vò theá cuûa HAWA ñaõ ñöôïc cuûng coá. Con soá hôn 450 hoäi vieân hieän taïi theå hieän söï tröôûng thaønh vaø muïctieâutrongnaêm2019seõnaângleânhôn500hoäivieân. Naêm 2019, Ban Chaáp haønh HAWA seõ taùi cuûng coá vôùi mongmuoánñoùnnhaäntheâmnhieàuhônnöõanhöõngcon ngöôøi hoäi ñuû taâm - taøi, nhieät thaønh vaø taâm huyeát vì söï lôùn maïnh chung cuûa ngaønh. Ñoù cuõng laø khaùt voïng cuûa toaøn theå anh chò em vaên phoøng nhaèm oån ñònh nhaân söï, phaùt huy tinh thaàn taäp theå, ñaåy maïnh theâm nhieàu hoaït ñoäng thaám ñaãm tinh thaàn phuïc vuï vaø nhaân vaên. Baø Traàn Thò Ngoïc Hieáu, Phoù Chaùnh vaên phoøng HAWA Naêm 2018 chöùng kieán söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa ngaønh myõ ngheä vaø cheá bieán goã. Toâi raát haõnh dieän vì nhöõng gì ngaønh ñaõ ñaït ñöôïc, trong ñoù coù nhöõng ñoùng goùp cuûa HAWA vaø moät phaàn naøo ñoù laø chuùng toâi, nhöõng ngöôøi ñang laøm vieäc taïi Vaên phoøng Hoäi, cuõng khoâng ñöùng ngoaøi leà cuûa söï phaùt trieån ñoù. Naêm 2018 cuõng coù nhieàu thay ñoåi vôùi toâi trong coâng vieäc taïi vaênphoøng.Khoângchætheosaùtmaûngñaøotaïo,toâiñöôïc trao nhieàu cô hoäi vaø thaùch thöùc hôn khi baét ñaàu thöû söùc vai troø quaûn lyù. Toâi cuõng nhaän thaáy söï kyø voïng töø caùc anh chò trong ban chaáp haønh vaøo baûn thaân mình, ñoù laø ñoäng löïc vaø cuõng laø aùp löïc thoâi thuùc toâi phaûi coá gaéng hôn nöõa. Toâi muoán hoaøn thieän baûn thaân mình hôn, vaø cuøng vôùi caùc anh chò em trong vaên phoøng xaây döïng ñoäi nguõ laøm vieäc chuyeän nghieäp, taän tình vaø hieäu quaû. Naêm 2019 vaø nhöõng naêm sau seõ laø moät chaëng ñöôøng roäng môû vaø thaùch thöùc. Nhöng toâi seõ khoâng ñôn ñoäc vì luoân coù söï daãn daét cuûa caùc anh chò trong Ban chaáp haønh, söï gaén keát vôùi caùc DN hoäi vieân vaø tinh thaàn ñoaøn keát cuûa Vaên phoøng Hoäi.
 30. 30. 37 xuân kỷ hợi Traàn Nhaïn, Phuï traùch hoäi vieân Gaàn hai naêm laøm “teamwork” taïi HAWA, toâi ñaõ thaám thía vaø taâm ñaéc caâu noùi: “Ñoaøn keát laø söùc maïnh”. Teamwork nhö moät con taøu nhieàu lieân keát maø neáu “luûng” moät toa seõ ñöùt gaõy caû ñoaøn. Thaønh coângkhoângquyeátñònhbôûi moätcaùnhaânmaølaøsöïñoùng goùpcuûacaûtaäptheåcuõngnhösöïquantaâmcuûataátcaûDN. Naêm qua, Hoäi coù nhieàu hoaït ñoäng boå ích vaø soâi noåi, taïo ra nhieàu lôïi ích thieát thöïc cho DN hoäi vieân döïa treân söïcoänghöôûngvaøkhoângtaùchrôøivôùivaitroøcuûacaùcban chuyeânmoânkhaùc.Aiñoùñaõnoùimoätcaùnhaâncoùtheåcheøo thuyeàn qua soâng, nhöng coù theâm nhieàu caùnh tay khaùc chung söùc seõ dong ñöôïc buoàm ra bieån lôùn. “Xöôûng taøu HAWA” ñaõ vaø ñang xaây döïng moät con taøu lôùn vaø hieän ñaïi nhö theá. Laøm coâng taùc hoäi vieân, toâi nhö moät ngöôøi baùnveùtaøuvôùimongmuoán2019seõñoùntieápnhieàuhôn “quùy haønh khaùch hoäi vieân” ñeå cuøng tieán leân phía tröôùc, khaùm phaù nhöõng haønh trình môùi, chung tay xaây döïng moät coäng ñoàng phaùt trieån. Traàn Thò Tuyeát Mai, Phuï traùch truyeàn thoâng Duø chæ môùi ñaûm nhaän coâng vieäc trong nhöõng thaùng cuoái naêm, toâi vaãn caûm nhaän ñöôïc tình yeâu maø moïi ngöôøi nôi ñaây daønh cho coâng vieäc - ñoù laø tinh thaàn phuïc vuï. Moãi moät boä phaän vôùi traùch nhieäm rieâng töøng maûng nhöng luoân saün saøng hoã trôï nhau. Nhöõng ngaøy cuoái naêm taát baät cho thaáy moïi ngöôøi luoân ñaët traùch nhieäm cuûa mình leân cao nhaát. Truyeàn thoâng laø tieáng noùi cuûa Hoäi, nhieäm vuï naøy ñoøi hoûi toâi luoân caån troïng trong töøng thoâng ñieäp truyeàn taûi cuûa mình. Toâi vinh haïnh khi ñöôïc laø thaønh vieân trong Ban thö kyù ñeå phuïc vuï caùc coâng taùc cuûa Hoäi. Toâi bieát mìnhcaànhoïchoûinhieàuhôn,maïnhdaïntheåhieännhöõng yù kieán cuûa mình ñeå ñoùng goùp xaây döïng hoaït ñoäng Hoäi. Chæcaànñoaønkeátcuøngnhauchomuïctieâuchunglaøphaùt trieån beàn vöõng, chuùng ta seõ laøm ñöôïc taát caû. Naêm môùi ñeán vôùi ñaày nhöõng öôùc mô vaø kyø voïng, kính chuùc söùc khoûe caùc hoäi vieân vaø gia ñình. Chuùc moïi ngöôøi coù moät naêm traøn ñaày nhieät huyeát vaø an yeân. Traàn Kim, Phuï traùch haønh chính - keá toaùn Laø ngöôøi coù thaâm nieân gaén boù vôùi coâng vieäc taïi Vaên phoøng, coâng vieäc lieân quan ñeán taøi chính - keá toaùn nhöng toâi chöa bao giôø caûm thaáy söï nhaøm chaùn, laëp ñi laëp laïi maø traùi laïi luoân sinh ñoäng, soâi noåi, hoïc hoûi ñöôïc nhieàu môùi meû khi tham gia chung tay cuøng moïi ngöôøi trong caùc coâng vieäc khaùc cuûa Vaên phoøng. Nhöõng gaëp gôõ, tieáp xuùc vôùi caùc anh chò doanh nhaân trong ngaønh giuùp toâi môû mang theâm tö duy vaø hoïc hoûi nhieàu ñieàu boå ích. HAWA ñaõ trôû thaønh gia ñình thöù hai, laø nôi toâi caûm nhaän ñöôïc söï aám aùp vaø chia seû, laø chaát keo giuùp toâi gaén boù laâu daøi vôùi Hoäi suoát nhieàu naêm qua vaø muoán keùo daøi hôn nöõa moái thaân tình ñoù. Tinh thaàn phuïc vuï cuûa Hoäi laø ñoäng löïc ñeå toâi luoân coá gaéng hoaøn thieän mình hôn nöõa ñeå phuø hôïp vôùi toân chæ cuûa taäp theå. Naêm môùi, öôùc voïng Hoäi seõ phaùt trieån hôn nöõa vaø coù theâm nhieàu hoaït ñoäng boå ích phuø hôïp vôùi ñoâng ñaûo DN hoäi vieân.
 31. 31. 38 hoaït ñoäng hoäi Tự hào dưới mái nhàHAWANaêm 2018, Hoäi Thuû coâng Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM ñaõ toå chöùc ñöôïc hôn 30 hoaït ñoäng phuïc vuï hoäi vieân. Nhöõng noã löïc cuûa Ban Chaáp haønh laãn Ban Thö kyù trong suoát naêm qua ñoåi laïi ñöôïc nieàm vui lôùn laø söï höôûng öùng, phaûn hoài tích cöïc töø phía hoäi vieân. Tröôùc theàm naêm môùi, HAWA tieáp tuïc nhaän ñöôïc nhöõng göûi gaém töø caùc hoäi vieân ñeå coâng taùc hoäi ngaøy caøng caûi thieän vaø thieát thöïc hôn. OÂng Nguyeãn Ñoã Ñöùc Minh, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Goã Vieät Tín: Caàn theâm caùc tieåu ban hoaït ñoäng chuyeân ñeà Khi tham gia hoaït ñoäng cuûa caùc hieäp hoäi noùi chung vaø HAWA noùi rieâng, Goã Vieät Tín coù theâm cô hoäi môû roäng moái quan heä giao thöông, hoïc hoûi kinh nghieäm giöõa caùc thaønh vieân. Ñaây laø moâi tröôøng giuùp hoäi vieân coù tieáng noùi ñoùng goùp cho caùc chính saùch ñieàu haønh veà maët vó moâ cuûa chính phuû, giuùp caùc thaønh vieân hieåu bieát theâm tình hình toång quan veà chính trò - kinh teá, xu höôùng cuûa thò tröôøng theá giôùi. Ñoàng thôøi, doanh nghieäp (DN) cuõng coù ñieàu kieän thuaän lôïi hôn khi tham gia, tham quan caùc hoäi chôï trong nöôùc vaø quoác teá. Trong naêm 2018, toâi raát aán töôïng vôùi Hoäi nghò “Ñònh höôùng, giaûi phaùp phaùt trieån nhanh, beàn vöõng ngaønh coâng ngheä cheá bieán goã vaø laâm saûn xuaát khaåu", coù theå noùi ñaây laø ñieåm nhaán raát quan troïng, nhö moät coâng nhaänchínhthöùccuûachínhphuûñoáivôùi nhöõng thaønh töïu maø DN kinh doanh, cheá bieán laâm saûn trong nöôùc ñaõ töï thaânvaänñoängmoätmoätthôøigiandaøi. Vôùi soá löôïng hoäi vieân ngaøy caøng ñoâng vaø ña daïng, toâi nghó HAWA caàn thaønh laäp caùc tieåu ban hoaït ñoäng chuyeân ñeà, coù nhaân söï chuyeân traùch vaø hoaït ñoäng thieát thöïc hôn. Toâi coù caûm giaùc hieän taïi ñang coù söï kieâm nhieäm quaù nhieàu neân moät vaøi hoaït ñoängkhoângñaïthieäuquaûcao.HAWA caàn coù nhöõng hoaït ñoäng thieát thöïc giuùp DN thoûa maõn 2 nhu caàu naøy. Chuùc HAWA cuøng caùc DN thaønh vieân coù moät naêm môùi thaønh coâng vaø thònh vöôïng. Đeán vôùi HAWA, Curvetta nhaän ñöôïc raát nhieàu hoã trôï. Nhöõng thoâng tin veà nguyeân vaät lieäu, thò tröôøng... Hoäi ñeàu cung caáp raát toát cho hoäi vieân. Döôùi maùi nhaø HAWA, DN thaáy ñöôïc moái lieân keát giöõa Hoäi vaø caùc hoäi vieân, giöõa caùc DN vôùi nhau vaø giöõa DN vôùi theá heä keá caän. Ñôn cöû nhö giaûi Hoa Mai, DN ñoàng haønh vôùi ngöôøi treû ñeå coù theå hoã trôï, tö vaán cho hoï. Ñaây laø böôùc keát noái raát caàn thieát ñeå chuùng ta chuaån bò cho nguoàn nhaân löïc töông lai cuûa ngaønh cheá bieán goã. Trongnaêm2018,toâiaántöôïngvôùi leã gioã Toå. HAWA ñaõ vaø ñang laøm toát nhieäm vuï lieân keát ñöôïc thaønh vieân caùc hoäi laïi vôùi nhau. Töø Bình Döông, Ñoàng Nai, Bình Ñònh... ñeàu veà chung moät nhaø trong ngaøy truyeàn thoáng aáy. Trong ngaøy gioã Toå, baûn thaân toâi cuõng nhö caùc hoäi vieân coù cô hoäi trao ñoåi, chia seû vôùi nhau veà thoâng tin “Hoïc hoûi ñöôïc nhöõng ñieàu OÂng Traàn Quang Hieäp, Giaùm ñoác Coâng ty Vôùi toâi, caùc toå chöùc hoäi laø khoâng gian cung caáp thoâng tin veà ngaønh ngheà, veà thò tröôøng noäi ñòa cuõng nhö xuaát khaåu raát höõu ích. Rieâng vôùi HAWA, nhöõng chuyeán ñi maø hoäi toå chöùc cho hoäi vieân raát thieát thöïc. Trong naêm 2018, toâi tham gia trieån laõm noäi thaát ôû Thöôïng Haûi do HAWAthieátkeáchöôngtrình,toâithaáy ñöôïc söï phaùt trieån cuûa ngaønh noäi thaát theá giôùi vaø naém baét ñöôïc caùc maãu maõ cuõng nhö coâng ngheä môùi. Ñaëc bieät, taïi “Côï hoäi töø Thöông maïi Myõ - Trung giöõa hai laøn Hieäp ñònh EVFTA & CPTPP vaø söï hình thaønh trung taâm ñoà goã noäi thaát theá giôùi taïi Vieät Nam" do HAWA toå chöùc, toâi ñöôïc nhaän nhöõng thoâng tin vó moâ veà cô hoäi laãn ruûi ro veà ngaønh. Döïa treân ñoù, toâi coù theå ñònh höôùng laïi DN cuûa mình.

×