Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://kilobooks.com
1

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

CHÖÔNG 1: TÌM HIEÅU VEÀ LUAÄT CHOÁNG BAÙN PHAÙ GIAÙ VAØ TAÙC

I....
http://kilobooks.com
2

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

@ Xaùc ñònh moái quan heä nhaân quaû
- Thieät haïi maø ngaønh sa...
http://kilobooks.com
3

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

3. Ý nghĩa kinh tế của việc bán phá giá.
Trong thöông maïi quoác...
http://kilobooks.com
4

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

Baùn vôùi giaù thaáp laø moät hieän töôïng khaù phoå bieán trong...
http://kilobooks.com
5

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

thaønh trung bình ôû möùc giaù treân chi phí bieân (Bieåu ñoà 2)...
http://kilobooks.com
6

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

Bieåu ñoà 3 döôùi ñaây seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ hôn veà haø...
http://kilobooks.com
7

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

theå do nhieàu nguyeân nhaân. Ví duï nhö caùc doanh nghieäp cuûa...
http://kilobooks.com
8

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

nhaän laø theå hieän cuûa giaù trò thoâng thöôøng khi ñaûm baûo ...
http://kilobooks.com
9

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

II. TÌM HIEÅU VEÀ “CHOÁNG BAÙN PHAÙ GIAÙ”
1. Khaùi nieäm “Choáng...
http://kilobooks.com
10

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

khaåu. Thueá choáng baùn phaù giaù chæ ñöôïc aùp duïng sau khi ...
http://kilobooks.com
11

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

giaù ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong quyeát ñònh cuoái cuøng. Veà ngu...
http://kilobooks.com
12

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

treân toàn taïi gaàn 60 naêm cho ñeán khi Quoác hoäi Hoa Kyø th...
http://kilobooks.com
13

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

thì caùc saûn phaåm maø maëc duø khoâng hoaøn toaøn gioáng heät...
http://kilobooks.com
14

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

tính bieân ñoä phaù giaù rieâng. Nhöõng nhaø saûn xuaát, xuaát ...
http://kilobooks.com
15

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

Veà khoái löôïng cuûa saûn phaåm nhaäp khaåu bò ñieàu tra, cô q...
http://kilobooks.com
16

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

saûn xuaát trong nöôùc thì khoâng ñöôïc quy thieät haïi cuûa ng...
http://kilobooks.com
17

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

trong nöôùc, moái quan heä nhaân quaû giöõa vieäc baùn phaù gia...
http://kilobooks.com
18

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

ñònh coù hay khoâng vieäc baùn phaù giaù, chæ roõ bieân ñoä pha...
http://kilobooks.com
19

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

ñeå tính giaù cho nöôùc bò kieän thöôøng ñem laïi nhöõng keát q...
http://kilobooks.com
20

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

5. Xaùc ñònh baùn phaù giaù

COM

5.1 Moâ hình so saùnh giaù tr...
http://kilobooks.com
21

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

+ Nhöõng yeáu toá khaùc aûnh höôûng ñeán vieäc so saùnh hai gia...
http://kilobooks.com
22

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

(Sales Contract), Hoaù ñôn thöông maïi (Commercial Invoice), Va...
http://kilobooks.com
23

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

KS.

COM

Vieäc xaùc ñònh EP ñöôïc theå hieän toùm taét qua sô ...
http://kilobooks.com
24

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

möùc thueá vaø trò giaù thueá nhaäp khaåu ñaõ ñoùng vôùi khoaûn...
http://kilobooks.com
25

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

+ F.A.S (Free along side): Bao goàm cöôùc vaän taûi noäi ñòa va...
http://kilobooks.com
26

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

töông töï taïi nöôùc thöù ba neáu nhö thò tröôøng trong nöôùc k...
http://kilobooks.com
27

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

baùn cuûa nhaø phaân phoái cho ngöôøi mua ñoäc laäp ñaàu tieân ...
http://kilobooks.com
28

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

KS.

COM

Caùch tính NV ñöôïc toùm taét qua sô ñoà 2 nhö sau:

...
http://kilobooks.com
29

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

thöïc, trong khi vaán ñeà ñieàu tra caùc vuï aùp ñaët thueá cho...
http://kilobooks.com
30

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

taïo söï oån ñònh chính trò, giaûm thaát nghieäp trong neàn kin...
http://kilobooks.com
31

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

giaù bò giaûm nhieàu hôn toång lôïi ích mang laïi cho caùc nhaø...
http://kilobooks.com
32

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

CHÖÔNG 2: TAÙC ÑOÄNG CUÛA VUÏ KIEÄN CHOÁNG BAÙN PHAÙ GIAÙ CUÛA
...
http://kilobooks.com
33

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

Vaøo thaùng 08/2002, NCA ñeä ñôn yeâu caàu DOC tieán haønh raø ...
http://kilobooks.com
34

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

chòu möùc môùi naøy. Ngaøy 15/09/2003, DOC tieán haønh ñieàu tr...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tailieu.vncty.com nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu trung quoc

270 views

Published on

http://tailieu.vncty.com

Published in: Investor Relations
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tailieu.vncty.com nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky doi voi hoat dong xuat nhap khau den cay tu trung quoc

 1. 1. http://kilobooks.com 1 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN CHÖÔNG 1: TÌM HIEÅU VEÀ LUAÄT CHOÁNG BAÙN PHAÙ GIAÙ VAØ TAÙC I. TÌM HIEÅU VEÀ BAÙN PHAÙ GIAÙ 1. Khaùi nieäm veà “Baùn phaù giaù” COM ÑOÄNG CUÛA NOÙ ÑOÁI VÔÙI HOAÏT ÑOÄNG NHAÄP KHAÅU CUÛA HOA KYØ Khoaûn 1, Ñieàu VI cuûa GATT 1994 ñònh nghóa nhö sau: “Phaù giaù laø haønh vi maø saûn phaåm cuûa moät quoác giaù ñöôïc baùn ôû quoác gia khaùc taïi möùc giaù thaáp hôn giaù trò thoâng thöôøng vaø laøm thieät haïi hay ñe doaï laøm thieät haïi veà maët vaät chaát cuûa moät ngaønh cuûa quoác gia khaùc hoaëc laøm chaäm treã söï thieát laäp moät ngaønh ôû moät quoác gia khaùc”. KS. Ñieàu 2.1, Hieäp ñònh Choáng baùn phaù giaù cuûa WTO (The Anti-dumping Agreement-ADA) “Moät haøng hoaù ñöôïc xem laø bò baùn phaù giaù, coù nghóa laø ñöôïc ñöa vaøo thò tröôøng cuûa moät nöôùc khaùc ôû möùc giaù thaáp hôn giaù trò thoâng thöôøng, neáu giaù xuaát khaåu cuûa moät haøng hoaù ñöôïc xuaát khaåu töø moät nöôùc sang nöôùc khaùc thaáp hôn giaù BOO coù theå so saùnh ñöôïc, trong ñieàu kieän thöông maïi thoâng thöôøng, laø giaù cuûa haøng hoaù töông töï ñöôïc baùn ñeå tieâu duøng taïi nöôùc xuaát khaåu ñoù”. Noùi toùm laïi, baùn phaù giaù ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch so saùnh “giaù xuaát khaåu” vôùi “giaù trò thoâng thöôøng”. Baùn phaù giaù xaûy ra khi “giaù xuaát khaåu” thaáp hôn “giaù trò thoâng thöôøng”. Treân thöïc teá, quaù trình xaùc ñònh lieäu moät nhaø xuaát khaåu coù baùn phaù giaù ñeán möùc gaây thieät haïi ñaùng keå cho ngaønh saûn xuaát trong nöôùc taïi thò tröôøng nöôùc nhaäp khaåu hay khoâng phöùc taïp hôn nhieàu so vôùi vieäc so saùnh giaù moät KIL O caùch giaûn ñôn. Noù ñoøi hoûi phaûi coù moät cuoäc ñieàu tra kyõ löôõng- ñieàu tra choáng baùn phaù giaù (Antidumping Investigation) ñeå hoäi ñuû caùc ñieàu kieän thöïc teá tröôùc khi aùp duïng bieän phaùp choáng baùn phaù giaù. Trong quaù trình ñieàu tra choáng baùn phaù giaù, Cô quan ñieàu tra cuûa nöôùc nhaäp khaåu phaûi xaùc ñònh ñöôïc: + Coù baùn phaù giaù (“Xaùc ñònh baùn phaù giaù”) vaø bieân ñoä baùn phaù giaù cuï theå. + Ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc saûn xuaát haøng töông töï taïi nöôùc nhaäp khaåu: @ Xaùc ñònh thieät haïi: - Bò thieät haïi ñaùng keå, hoaëc - Bò ñe doaï gaây ra thieät haïi ñaùng keå, hoaëc - Gaây khoù khaên cho vieäc hình thaønh moät ngaønh saûn xuaát trong nöôùc.
 2. 2. http://kilobooks.com 2 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN @ Xaùc ñònh moái quan heä nhaân quaû - Thieät haïi maø ngaønh saûn xuaát trong nöôùc phaûi gaùnh chòu xaûy ra hoaëc bò ñe doaï xaûy ra laø do haøng hoaù nhaäp khaåu bò baùn phaù giaù gaây ra. COM Theo luaät Thöông maïi Hoa Kyø 1930, baùn phaù giaù nhìn chung laø tình huoáng phaân bieät giaù quoác teá, theo ñoù, haøng hoaù ñöôïc baùn ra moät nöôùc vôùi giaù thaáp hôn giaù taïi thò tröôøng nöôùc xuaát khaåu hoaëc ôû thò tröôøng nöôùc xuaát khaåu khaùc cuûa nöôùc xuaát khaåu ñoù. Vieäc baùn saûn phaåm taïi moät thò tröôøng vôùi giaù thaáp hôn giaù ñang thònh haønh ôû thò tröôøng trong nöôùc hoaëc giaù baùn cho moät thò tröôøng khaùc laø bieåu hieän cuûa söï kyø thò giaù treân thò tröôøng quoác teá vaø caïnh tranh khoâng laønh maïnh. 2. Nguyeân nhaân baùn phaù giaù KS. Thöïc teá thöông maïi theá giôùi cho thaáy, moãi nöôùc coù lyù do rieâng ñeå thöïc hieän haønh vi baùn phaù giaù cuûa mình. Nhöng caùc chuyeân gia kinh teá cuûa theá giôùi cho raèng coù 3 nguyeân nhaân cô baûn sau: 2.1 Baùn phaù giaù nhaèm chieám lónh thò tröôøng môùi thoâng qua caïnh tranh veà giaù vôùi caùc maët haøng cuøng loaïi. Ñaây laø haønh vi caïnh tranh khoâng laønh maïnh. Do BOO ñoù, theo GATT 1994, nhöõng maët haøng baùn phaù giaù ñeàu bò ñaùnh thueá choáng baùn phaù giaù ñeå ñaûm baûo caïnh tranh bình ñaúng, laønh maïnh, khuyeán khích tieán boä khoa hoïc coâng ngheä, taêng naêng suaát lao ñoäng, giaûm chi phí vaø giaûm giaù thaønh chính ñaùng. Ñaây laø muïc ñích cao caû cuûa noäi dung GATT 1994. Tuy nhieân, nhöõng haønh vi baùn phaù giaù khoâng nhaèm tieâu dieät ñoái thuû caïnh tranh nhö vieäc baùn haï giaù caùc saûn phaåm toàn kho ñaõ loãi thôøi veà kieåu daùng vaø coâng ngheä nhöng vaãn coøn thôøi haïn baùn phaù giaù. KIL O söû duïng, baùn caùc saûn phaåm saép heát haïn söû duïng, v.v… khoâng ñöôïc xem laø haønh vi 2.2 Baùn phaù giaù nhaèm thu ngoaïi teä ñeå giaûi quyeát nhöõng nhieäm vuï caáp thieát cuûa quoác gia. Ñaây cuõng laø caùch maø nhieàu nöôùc thöôøng aùp duïng, thoâng qua vieäc khuyeán khích xuaát khaåu baèng caùch trôï giaù hay mieãn giaûm thueá cho caùc maët haøng xuaát khaåu ñeå thu ngoaïi teä veà cho ñaát nöôùc. 2.3 Baùn phaù giaù nhaèm muïc tieâu chính trò. Caùch naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng ñeå choáng laïi nöôùc ñoái ñòch thoâng qua vieäc haï giaù ñeå tieâu dieät caùc maët haøng cuøng loaïi cuûa ñoái phöông treân cuøng thò tröôøng vôùi mình. Caùch naøy coù theå laøm cho doanh nghieäp ñoái phöông bò phaù saûn hoaëc bò thieät haïi caû veà kinh teá laãn chính trò treân tröôøng quoác teá.
 3. 3. http://kilobooks.com 3 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN 3. Ý nghĩa kinh tế của việc bán phá giá. Trong thöông maïi quoác teá, baùn phaù giaù laø haønh vi “caïnh tranh khoâng laønh maïnh” vaø caùc nöôùc thaønh vieân coù quyeàn aùp duïng caùc bieän phaùp thueá quan ñaëc COM bieät (khoâng theo quy ñònh cuûa nguyeân taéc Toái hueä quoác) ñeå choáng laïi hoaëc ngaên chaën nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc cuûa noù ñoái vôùi ngaønh coâng nghieäp cuûa nöôùc mình. Theo caùc chuyeân gia kinh teá theá giôùi, coù 3 loaïi haønh vi phaù giaù phoå bieán sau: Phaân bieät giaù quoác teá; Baùn döôùi giaù thaønh vaø Baùn phaù giaù nhaèm tieâu dieät ñoái thuû caïnh tranh. 3.1 Phaân bieät giaù quoác teá Ñieàu VI cuûa GATT 1994 quy ñònh: phaân bieät giaù quoác teá laø tröôøng hôïp nhaø KS. xuaát khaåu baùn haøng hoaù sang moät thò tröôøng nöôùc ngoaøi (nöôùc nhaäp khaåu) vôùi möùc giaù thaáp hôn möùc giaù thoâng thöôøng hoï baùn treân thò tröôøng noäi ñòa (nöôùc xuaát khaåu). Töø goùc ñoä kinh teá, haønh vi phaân bieät giaù phaûi ñi ñoâi vôùi hai ñieàu kieän: @ thöù nhaát, doanh nghieäp phaûi coù vò theá ñoäc quyeàn hoaëc gaàn nhö ñoäc quyeàn BOO ñuû ñeå chi phoái möùc giaù treân thò tröôøng noäi ñòa. @ thöù hai, doanh nghieäp phaûi ñöôïc baûo veä khoûi söï caïnh tranh quoác teá treân thò tröôøng noäi ñòa bôûi caùc haøng raøo thöông maïi cuûa nöôùc sôû taïi. Phaù giaù seõ khoù coù theå xaûy ra neáu khoâng coù nhöõng haøng thöông maïi nhaân taïo ngaên caûn söï löu chuyeån cuûa caùc haøng hoaù bò baùn giaù ngöôïc trôû laïi thò tröôøng noäi ñòa cuûa doanh nghieäp xuaát khaåu. Khi hoäi ñuû hai ñieàu kieän naøy, vieäc doanh nghieäp baùn phaù giaù laø töï nhieân. KIL O Chaúng haïn, doanh nghieäp A xuaát khaåu saûn phaåm X tôùi thò tröôøng nöôùc B. Neáu doanh nghieäp coù ñöôïc vò theá ñoäc quyeàn treân thò tröôøng noäi ñòa cuûa mình thì möùc caàu saûn phaåm X cuûa hoï seõ oån ñònh hôn, khoâng thay ñoåi nhieàu do nhöõng bieán ñoåi veà giaù nhö taïi caùc thò tröôøng haûi ngoaïi. Do ñoù, ñoà thò cuûa möùc caàu saûn phaåm X treân thò tröôøng noäi ñòa (D(a)) doác hôn ñoà thò veà möùc caàu cuûa saûn phaåm naøy treân thò tröôøng nöôùc nhaäp khaåu (D(b)). Phaân tích moät caùch ñôn giaûn thì giaû söû doanh nghieäp cuõng coù möùc chi phí bieân MC nhö nhau treân caû hai thò tröôøng thì hoï seõ baùn moät khoái löôïng Q(a) cuûa saûn phaåm X vôùi giaù P(a) treân thò tröôøng noäi ñòa vaø baùn khoái löôïng haøng Q(b) vôùi giaù P(b) taïi nöôùc nhaäp khaåu ñeå qua ñoù toái ña hoaù lôïi nhuaän cho doanh nghieäp (Bieåu ñoà 1).
 4. 4. http://kilobooks.com 4 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Baùn vôùi giaù thaáp laø moät hieän töôïng khaù phoå bieán trong kinh doanh vaø khoâng nhaát thieát mang tính khoâng laønh maïnh neáu doanh nghieäp khoâng coù hai ñieàu kieän treân. Do ñoù, seõ khoâng coù cô sôû kinh teá ñeå bieän minh cho caùc quy ñònh veà choáng D: Ñöôøng caàu treân thò tröôøng. BOO MC: Ñöôøng chi phí bieân KS. thaáp hôn giaù treân thò tröôøng noäi ñòa. COM baùn phaù giaù nhaèm tôùi vieäc xöû phaït taát caû caùc haøng hoaù xuaát khaåu ñöôïc baùn vôùi giaù MR: Ñöôøng thu nhaäp bieân Q: Khoái löôïng haøng baùn ra Vaán ñeà ôû ñaây khoâng phaûi laø choáng laïi vieäc baùn giaù thaáp treân thò tröôøng nöôùc nhaäp khaåu maø phaûi laø höôùng tôùi loaïi tröø möùc giaù cao baát hôïp lyù ôû thò tröôøng noäi ñòa. Baùn phaù giaù naøy ñöôïc hình thaønh do laïm duïng vò theá ñoäc quyeàn cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng noäi ñòa chöù khoâng phaûi treân thò tröôøng nöôùc nhaäp khaåu. Ñoäc quyeàn seõ aûnh höôûng tieâu cöïc tôùi lôïi ích kinh teá- xaõ hoäi cuûa nöôùc xuaát khaåu KIL O nhöng möùc giaù thaáp thöïc teá seõ laø yeáu toá tích cöïc cho lôïi ích kinh teá- xaõ hoäi cuûa nöôùc nhaäp khaåu. Do ñoù, nguyeân lyù veà choáng phaân bieät giaù quoác teá cuûa moâ hình luaät choáng baùn phaù giaù phoå bieán hieän nay treân theá giôùi khoâng thaät söï giaûi quyeát heát vaán ñeà phaù giaù vaø muïc ñích maø noù ñeà ra, ñaëc bieät laø xeùt töø goùc ñoä lôïi ích kinh teá- xaõ hoäi cuûa nöôùc nhaäp khaåu. 3.2 Baùn döôùi giaù thaønh “Baùn döôùi giaù thaønh” xaûy ra khi doanh nghieäp xaùc ñònh moät möùc giaù thaáp hôn möùc chi phí saûn xuaát trung bình. Vieäc xaùc ñònh giaù nhö vaäy ñöôïc coi laø bình thöôøng töø goùc ñoä kinh teá. Khi chi phí saûn xuaát trung bình cuûa saûn phaåm ñaõ ñöôïc oån ñònh, chuùng ta hoaøn toaøn coù theå lyù giaûi vieäc doanh nghieäp baùn haøng döôùi giaù
 5. 5. http://kilobooks.com 5 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN thaønh trung bình ôû möùc giaù treân chi phí bieân (Bieåu ñoà 2). Trong giai ñoaïn ngaén haïn, doanh nghieäp toái ña hoaù lôïi nhuaän cuûa mình baèng caùch löïa choïn ñaàu ra q* maø taïi ñoù chi phí bieân cuûa doanh nghieäp baèng vôùi giaù p COM cuûa saûn phaåm vaø baèng thu nhaäp bieân MR. Lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp chính laø hình chöõ nhaät ABCD. Möùc saûn löôïng q1 thaáp hôn q* hay möùc saûn löôïng q2 cao hôn q* ñeàu daãn tôùi vieäc haï thaáp lôïi nhuaän. Vuøng toâ maøu laø möùc giaûm lôïi nhuaän KS. töông öùng vôùi vieäc löïa choïn möùc saûn löôïng q1 vaø q2. ATC: Ñöôøng chi phí trung bình. MR: Ñöôøng thu nhaäp bieân. AVC: Ñöôøng chi phí bieán ñoåi trung bình. BOO MC: Ñöôøng chi phí bieân. Caùc ñöôøng MR vaø MC cuøng caét nhau taïi E, töông öùng vôùi möùc saûn löôïng q0. Tuy nhieân, taïi möùc saûn löôïng q0, lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp chöa ñöôïc toái ña hoaù. Taêng saûn löôïng vöôït quaù q0 seõ taêng ñöôïc lôïi nhuaän vì chi phí bieân vaãn thaáp hôn thu nhaäp bieân. Do ñoù, ñieàu kieän ñeå toái ña hoaù lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp laø khoâng giaûm. KIL O thu nhaäp bieân baèng chi phí bieân ôû ñieåm maø taïi ñoù chi phí bieân bieán thieân taêng chöù Trong ngaén haïn, khi thò tröôøng suy thoaùi, baát kyø doanh nghieäp naøo duø laø caïnh tranh hoaøn haûo hay khoâng hoaøn haûo cuõng coù theå baùn saûn phaåm vôùi giaù thaáp hôn chi phí trung bình, chæ caàn möùc giaù cao hôn giao ñieåm cuûa chi phí bieân vaø chi phí bieán ñoåi trung bình. Haønh vi naøy chính laø ñeå buø ñaép chi phí coá ñònh. Doanh nghieäp coù theå hy voïng raèng sau moät thôøi gian suy giaûm taïm thôøi, thò tröôøng seõ hoài phuïc vaø doanh nghieäp coù theå taêng giaù; hoaëc chæ ñôn giaûn laø doanh nghieäp ñang coá gaéng giaûm thieåu thua loã tröôùc khi ruùt khoûi thò tröôøng. Trong tröôøng hôïp naøy, yù nghóa kinh teá cuûa vieäc haïn cheá phaù giaù chæ treân cô sôû doanh nghieäp baùn döôùi giaù thaønh trôû neân khoâng thieát thöïc.
 6. 6. http://kilobooks.com 6 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Bieåu ñoà 3 döôùi ñaây seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ hôn veà haønh vi naøy. Trong thôøi gian ngaén haïn, doanh nghieäp coù theå chòu loã neáu noù vaãn taïo ra thu nhaäp ñuû ñeå buø ñaép chi phieán bieán ñoåi. Vôùi möùc giaù p thaáp hôn chi phí trung bình COM nhö hình veõ, doanh nghieäp vaãn tieáp tuïc saûn xuaát ôû möùc saûn löôïng q*. Taïi möùc saûn löôïng naøy, doanh nghieäp seõ bò loã vôùi dieän tích phaàn hình chöõ nhaät ABCD do giaù MC: Ñöôøng chi phí bieân. KS. baùn thaáp hôn chi phí saûn xuaát trung bình. ATC: Ñöôøng chi phí trung bình. BOO MR: Ñöôøng thu nhaäp bieân. AVC: Ñöôøng chi phí bieán ñoåi trung bình. Tuy nhieân, doanh nghieäp vaãn duy trì saûn xuaát vì neáu ñoùng cöûa thì noù thaäm chí coøn phaûi thua loã naëng hôn, ñöôïc bieåu dieãn bằng dieän tích hình chöõ nhaät CBEF. Bôûi vì, soá cheânh leäch giöõa chi phí trung bình ATC vaø chi phí bieán ñoåi trung bình laø chi phí coá ñònh trung bình. Ñoaïn BE chính laø bieåu thò chi phí coá ñònh trung bình taïi möùc saûn löôïng q* vaø dieän hình chöõ nhaät CBEF bieåu thò toång chi phí coá ñònh cuûa saûn xuaát. Khi doanh nghieäp ñoùng cöûa, töùc laø khoâng saûn xuaát moät ñaàu ra naøo KIL O thì doanh nghieäp vaãn phaûi chòu maát phaàn chi phí coá ñònh ñaõ ñaàu tö CBEF. Khi caû nhaø saûn xuaát trong nöôùc vaø nhaø xuaát khaåu ñeàu baùn phaù giaù döôùi chi phí trung bình do suy thoaùi thò tröôøng thì vieäc ñaùnh thueá choáng baùn phaù giaù ñoái vôùi nhaø xuaát khaåu laø khoâng hôïp lyù. Trong tröôøng hôïp naøy, bieän phaùp choáng baùn phaù giaù chæ mang tính baûo hoä ñôn thuaàn nhaèm laøm giaûm taùc ñoäng baát lôïi ñoái vôùi caùc nhaø saûn xuaát trong nöôùc khi thò tröôøng suy thoaùi. Cô caáu chi phí saûn xuaát cuûa doanh nghieäp seõ quyeát ñònh ñieåm hoaø voán (giao ñieåm G giöõa ñöôøng MC vaø ATC) vaø ñieåm ñoùng cöûa (giao ñieåm H giöõa ñöôøng MC vaø ñöôøng AVC). Doanh nghieäp naøo coù chi phí coá ñònh lôùn hôn seõ chaáp nhaän möùc giaù baùn thaáp hôn nhaèm coá gaéng buø ñaép chi phí coá ñònh ñaõ boû ra. Söï khaùc bieät veà cô caáu chi phí saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp treân theá giôùi coù
 7. 7. http://kilobooks.com 7 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN theå do nhieàu nguyeân nhaân. Ví duï nhö caùc doanh nghieäp cuûa Hoa Kyø thöôøng ñaàu tö lôùn vaøo maùy moùc, thieát bò khieán cho tæ leä chi phí coá ñònh trong toång chi phí cuûa caùc doanh nghieäp naøy thöôøng cao hôn caùc nhaø caïnh tranh khaùc ôû nöôùc ngoaøi. Do COM ñoù, caùc doanh nghieäp cuûa Hoa Kyø deã bò coi laø baùn phaù giaù trong thôøi gian caàu treân theá giôùi giaûm. Neáu vieäc baùn phaù giaù laø do söï khaùc bieät veà cô caáu chi phí gaây ra thì nöôùc nhaäp khaåu coù theå ñònh höôùng nhaø saûn xuaát trong nöôùc thay ñoåi cô caáu chi phí cho phuø hôïp, qua ñoù goùp phaàn laøm giaûm gaùnh naëng thueá khoaù cho ngöôøi tieâu duøng do khoâng phaûi chòu thueá choáng baùn phaù giaù vaø ngöôøi tieâu duøng ñöôïc höôûng lôïi töø vieäc tieâu duøng saûn phaåm vôùi giaù thaáp. Ñieàu naøy ñöôïc giaûi thích qua bieåu ñoà 4 BOO KS. döôùi ñaây. Tröôùc khi coù saûn phaåm cuûa moät nöôùc khaùc ñöôïc baùn treân thò tröôøng vôùi giaù thaáp hôn giaù hieän haønh, cung vaø caàu cuûa saûn phaåm naøy ñaït traïng thaùi caân baèng taïi ñieåm E, vôùi giaù p1 vaø löôïng tieâu thuï q1 vaø ñaây laø haøng saûn xuaát trong nöôùc. Tuy nhieân, khi coù haøng nöôùc ngoaøi traøn vaøo thò tröôøng vaø ñöôïc baùn vôùi möùc giaù p2 thaáp hôn giaù p1 thì löôïng tieâu thuï cuûa saûn phaåm naøy seõ taêng leân q2, trong ñoù löôïng KIL O haøng saûn xuaát trong nöôùc giaûm xuoáng chæ coøn q’2 vaø löôïng haøng nhaäp khaåu laø q2q’2. Khi ñoù, thaëng dö ngöôøi tieâu duøng taêng theâm moät löôïng baèng dieän tích hình thang ABDE, trong khi, thaëng dö nhaø saûn xuaát trong nöôùc giaûm xuoáng moät löôïng baèng dieän tích hình thang ABCE. Nhö vaäy, nhìn toång theå thì lôïi ích kinh teá- xaõ hoäi cuûa nöôùc nhaäp khaåu taêng theâm moät löôïng baèng dieän tích cuûa tam giaùc CDE maëc duø haønh vi baùn phaù giaù coù gaây thieät haïi cho nhaø saûn xuaát trong nöôùc. Thöïc teá, taïi voøng ñaøm phaùn Uruguay, vaán ñeà baùn döôùi giaù thaønh coù theå ñöôïc coi laø moät phaàn cuûa caùch tính möùc giaù thoâng thöôøng cuûa saûn phaåm hay khoâng ñaõ laø moät trong nhöõng vaán ñeà tranh caõi gay gaét giöõa caùc beân tham gia ñaøm phaùn. Cuoái cuøng, caùc beân ñaõ ñi ñeán thoaû hieäp raèng baùn döôùi giaù thaønh coù theå ñöôïc coâng
 8. 8. http://kilobooks.com 8 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN nhaän laø theå hieän cuûa giaù trò thoâng thöôøng khi ñaûm baûo moät soá ñieàu kieän nhaát ñònh. Tuy nhieân, thöïc teá cho thaáy raèng quy ñònh nhö vaäy coù theå laïi vaãn khoâng bao truøm heát nhöõng tröôøng hôïp khi doanh nghieäp môùi baét ñaàu saûn xuaát vaø chu kyø kinh COM doanh. 3.3 Baùn phaù giaù nhaèm loaïi tröø ñoái thuû caïnh tranh Ñoäng cô cuûa haønh vi baùn phaù giaù naøy laø doanh nghieäp baùn haøng vôùi giaù thaáp ñeå coá gaéng toái ña hoaù doanh soá nhaèm thoân tính vaø ñoäc chieám thò tröôøng. Sau moät thôøi gian daøi chòu loã, doanh nghieäp seõ loaïi ñöôïc caùc ñoái thuû caïnh tranh khaùc ra khoûi thò tröôøng vaø khi ñaït ñöôïc ñieàu naøy thì doanh nghieäp seõ taêng giaù leân cao nhaèm thu lôïi nhuaän ñoäc quyeàn. Coù theå thaáy raèng, trong tröôøng hôïp naøy, doanh KS. nghieäp ñaõ hy sinh lôïi nhuaän ngaén haïn ñeå toái ña hoaù lôïi nhuaän daøi haïn. Ngöôøi tieâu duøng cuûa nöôùc nhaäp khaåu coù theå ñöôïc höôûng lôïi taïm thôøi töø möùc giaù thaáp, tuy nhieân, cuoái cuøng hoï seõ phaûi chòu thieät haïi khi doanh nghieäp tieán haønh thu lôïi töø vò theá ñoäc quyeàn. Ñaây cuõng laø lyù luaän coå ñieån cuûa caùc hoïc giaû vaø nhaø laäp phaùp uûng hoä vieäc aùp BOO duïng caùc chính saùch choáng baùn phaù giaù. Tuy nhieân, tröôøng hôïp baùn phaù giaù naøy trong thöïc teá raát khoù coù theå xaûy ra bôûi vì ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu tieâu dieät ñoái thuû caïnh tranh ñoù, doanh nghieäp khoâng nhöõng phaûi loaïi tröø taát caû caùc ñoái thuû caïnh tranh cuûa nöôùc nhaäp khaåu maø coøn phaûi coù khaû naêng ngaên chaën söï xuaát hieän treân thò tröôøng cuûa nöôùc nhaäp khaåu nhöõng ñoái thuû caïnh tranh môùi ñeán töø nöôùc khaùc. Noùi caùch khaùc, hoï phaûi thieát laäp ñoäc quyeàn treân phaïm vi toaøn caàu hoaëc thuyeát phuïc nöôùc sôû taïi ngaên caûn söï thaâm nhaäp thò tröôøng cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh KIL O môùi- ñieàu naøy raát khoù coù theå xaûy ra. Thöïc teá cho thaáy tyû leä caùc vuï tranh chaáp thöông maïi quoác teá lieân quan tôùi haønh vi baùn phaù giaù nhaèm loaïi tröø ñoái thuû caïnh tranh laø raát hieám. Theo soá lieäu cuûa World Bank, keå töø naêm 1947 cho ñeán nay, tyû leä naøy khoâng quaù 5% toång soá vuï tranh chaáp veà baùn phaù giaù treân theá giôùi. Coù theå noùi, töø goùc ñoä kinh teá, baùn phaù giaù khoâng haún laø haønh vi thöông maïi tieâu cöïc maëc duø noù coù theå gaây khoù khaên cho hoaït ñoäng caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp nöôùc nhaäp khaåu. Trong chöøng möïc naøo ñoù thì baùn phaù giaù ñem laïi lôïi ích kinh teá- xaõ hoäi cho nöôùc nhaäp khaåu vì noù cho pheùp ngöôøi tieâu duøng höôûng lôïi töø giaù thaáp vaø taïo ra söï taùi cô caáu caùc nguoàn taøi nguyeân trong nhöõng lónh vöïc maø nöôùc nhaäp khaåu coù lôïi theá caïnh tranh.
 9. 9. http://kilobooks.com 9 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN II. TÌM HIEÅU VEÀ “CHOÁNG BAÙN PHAÙ GIAÙ” 1. Khaùi nieäm “Choáng baùn phaù giaù” Choáng baùn phaù giaù laø vieäc caùc nöôùc nhaäp khaåu aùp duïng caùc bieän phaùp tröøng COM phaït ñoái vôùi vieäc baùn phaù giaù cuûa moät maët haøng naøo ñoù cuûa nöôùc xuaát khaåu. Moãi quoác gia coù nhöõng bieän phaùp rieâng cuûa mình vaø tuyø thuoäc vaøo luaät phaùp cuûa quoác gia ñoù. Theo Hieäp ñònh Choáng baùn phaù giaù cuûa WTO, nöôùc nhaäp khaåu chæ ñöôïc aùp duïng caùc bieän phaùp choáng baùn phaù giaù khi hoäi ñuû ba ñieàu kieän sau: a) Haøng nhaäp khaåu bò baùn phaù giaù. b) Haøng nhaäp khaåu gaây thieät haïi ñaùng keå veà vaät chaát cho ngaønh saûn xuaát KS. trong nöôùc hoaëc ñe doaï gaây ra thieät haïi ñaùng keå hoaëc gaây khoù khaên cho vieäc hình thaønh moät ngaønh saûn xuaát trong nöôùc. c) Cuoäc ñieàu tra baùn phaù giaù ñöôïc tieán haønh theo ñuùng thuû tuïc. 2. Caùc bieän phaùp choáng baùn phaù giaù Thoâng thöôøng, caùc nöôùc nhaäp khaåu thöôøng aùp duïng caùc bieän phaùp sau nhaèm BOO choáng laïi haønh vi baùn phaù giaù cuûa nöôùc xuaát khaåu: 2.1 Bieän phaùp cam keát giaù ñoái vôùi nöôùc xuaát khaåu. Ñaây laø bieän phaùp ñôn giaûn nhaát vaø ít toán keùm nhaát trong caùc bieän phaùp choáng baùn phaù giaù. Hieäp ñònh choáng baùn phaù giaù cuûa WTO cho pheùp moät nöôùc xuaát khaåu sau khi tieán haønh ñieàu tra ñaõ bò keát luaän laø baùn phaù giaù coù theå ñöa ra cam keát seõ söûa laïi giaù sao cho khoâng gaây toån haïi cho ngaønh saûn xuaát trong nöôùc hoaëc seõ ngöng vieäc xuaát khaåu maët haøng ñoù tôùi khu vöïc ñang baùn phaù giaù. Neáu cam keát naøy ñöôïc nöôùc KIL O nhaäp khaåu chaáp nhaän thì nöôùc nhaäp khaåu khoâng caàn thieát phaûi ñöa ra möùc thueá choáng baùn phaù giaù ñaùnh vaøo haøng hoaù nhaäp khaåu ñoù. Vaø do ñoù, nöôùc nhaäp khaåu khoâng caàn thieát tìm caùc toån haïi cuûa ngaønh saûn xuaát trong nöôùc vaø cuoäc ñieàu tra choáng baùn phaù giaù seõ ñöôïc taïm ngöng taïi ñoù. Neáu cam keát naøy khoâng ñöôïc thöïc hieän hoaëc bò vi phaïm trong quaù trình thöïc hieän thì cam keát ñoù seõ bò huyû boû vaø cuoäc ñieàu tra choáng baùn phaù giaù seõ ñöôïc tieán haønh nhö ban ñaàu. 2.2 Bieän phaùp thueá choáng baùn phaù giaù Muïc tieâu chính cuûa thueá choáng baùn phaù giaù laø nhaèm voâ hieäu hoaù vieäc baùn phaù giaù, buø ñaép laïi nhöõng toån thaát do baùn phaù giaù, caïnh tranh khoâng laønh maïnh gaây ra cho neàn kinh teá noùi chung hay neàn saûn xuaát trong nöôùc noùi rieâng cuûa nöôùc nhaäp
 10. 10. http://kilobooks.com 10 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN khaåu. Thueá choáng baùn phaù giaù chæ ñöôïc aùp duïng sau khi nöôùc nhaäp khaåu ñieàu tra xaùc minh ñöôïc tình traïng baùn phaù giaù ñaõ gaây thieät haïi cho caùc nhaø saûn xuaát trong nöôùc. Keát quaû ñieàu tra phaûi neâu leân ñöôïc: bieân ñoä phaù giaù quaù möùc cho pheùp, quy COM moâ thieät haïi vaø quan heä nhaân quaû giöõa baùn phaù giaù vaø thieät haïi cho saûn xuaát trong nöôùc. Möùc thueá choáng baùn phaù giaù veà nguyeân taéc phaûi cao hôn möùc thueá quan (möùc thueá suaát aùp duïng cho caùc maët haøng nhaäp khaåu chòu thueá taïi cöûa khaåu) vaø chæ ñöôïc aùp duïng taïm thôøi (khoâng quaù 5 naêm) vaø phuï thuoäc vaøo bieân ñoä phaù giaù. Hieän nay, bieän phaùp thueá choáng baùn phaù giaù bao goàm 3 bieän phaùp cô baûn sau: 2.2.1 Thueá choáng baùn phaù giaù taïm thôøi: KS. Neáu keát quaû ñieàu tra cho thaáy vieäc baùn phaù giaù gaây ra thieät haïi cho ngaønh saûn xuaát haøng hoaù cuøng loaïi hoaëc töông töï trong nöôùc vaø coù quan heä nhaân quaû giöõa chuùng thì nöôùc nhaäp khaåu coù theå aùp duïng caùc bieän phaùp thueá choáng baùn phaù giaù taïm thôøi döôùi 3 hình thöùc nhö sau: a) Taïm thu moät möùc thueá choáng baùn phaù giaù ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu bò nghi laø BOO baùn phaù giaù vaø möùc thueá naøy khoâng ñöôïc ñaët ra cao hôn bieân ñoä phaù giaù ban ñaàu. b) Buoäc nhaø nhaäp khaåu noäp moät khoaûn tieàn kyù quyõ töông ñöông vôùi khoaûn thueá choáng baùn phaù giaù döï kieán. Ñaây laø bieän phaùp thöôøng ñöôïc söû duïng nhaèm ñaûm baûo cho vieäc thu thueá choáng baùn phaù giaù coù theå ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi maët haøng nhaäp khaåu ñoù. Tieàn kyù quyõ baûo ñaûm ñöôïc hoaøn laïi neáu quyeát ñònh cuoái cuøng ñöa ra möùc thueá choáng baùn phaù giaù chính thöùc thaáp hôn möùc thueá taïm thôøi. c) Cho thoâng quan nhöng löu quyeàn ñaùnh thueá vaø neâu roõ möùc thueá nhaäp khaåu KIL O thoâng thöôøng cuõng nhö möùc thueá choáng baùn phaù giaù döï kieán aùp duïng. Qui ñònh thôøi gian tieán haønh ñieàu tra ñeå ñi ñeán moät quyeát ñònh taïm thôøi laø khoâng vöôït quaù 4 thaùng. Tuy nhieân, neáu vuï vieäc phöùc taïp vaø caàn nhieàu thôøi gian ñeå thu thaäp thoâng tin thì thôøi gian treân coù theå keùo daøi ñeán 6 thaùng. 2.2.2 Thueá choáng baùn phaù giaù chính thöùc: Neáu keát quaû ñieàu tra chính thöùc ñi ñeán keát luaän cuoái cuøng cho thaáy coù haønh vi baùn phaù giaù, coù gaây thieät haïi cho ngaønh saûn xuaát trong nöôùc vaø moái quan heä nhaân quaû giöõa chuùng thì nöôùc nhaäp khaåu seõ ban haønh moät möùc thueá choáng baùn phaù giaù chính thöùc ñoái vôùi maët haøng nhaäp khaåu ñoù. Möùc thueá choáng baùn phaù giaù chính thöùc khoâng ñöôïc vöôït quaù bieân ñoä baùn phaù
 11. 11. http://kilobooks.com 11 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN giaù ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong quyeát ñònh cuoái cuøng. Veà nguyeân taéc, thueá choáng baùn phaù giaù chæ ñöôïc aùp duïng trong voøng 5 naêm. Trong thôøi haïn naøy, quyeát ñònh thu thueá choáng baùn phaù giaù coù theå ñöôïc xem xeùt laïi theo yeâu caàu cuûa caùc beân lieân COM quan (ñieàu khoaûn Hoaøng hoân- Sunset review) vaø möùc thueá choáng baùn phaù giaù coù theå ñöôïc thay ñoåi. Tröôùc khi heát thôøi haïn treân, cô quan chöùc naêng seõ töï tieán haønh raø soaùt hoaëc theo ñeà nghò cuûa ñaïi dieän ngaønh saûn xuaát trong nöôùc. Neáu nhö sau khi raø soaùt (thöôøng laø 12 thaùng), cô quan chöùc naêng xaùc ñònh ñöôïc laø vieäc ngöøng ñaùnh thueá choáng baùn phaù giaù coù theå daãn ñeán thieät haïi cho ngaønh saûn xuaát trong nöôùc thì seõ tieáp tuïc ñaùnh thueá choáng baùn phaù giaù ñoái vôùi maët haøng nhaäp khaåu ñoù. 2.2.3 Thueá ñoái khaùng KS. Khi moät Chính phuû hay moät cô quan coâng coäng nöôùc ngoaøi trôï caáp taøi chính hoaëc tieàn thöôûng ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát, vaän chuyeån vaø xuaát khaåu haøng hoaù maø gaây ra hoaëc ñe doaï gaây ra thieät haïi vaät chaát ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát trong nöôùc thì ñöôïc pheùp tieán haønh haønh ñoäng ñoái khaùng choáng laïi caùc nhaäp khaåu coù lieân quan döôùi daïng aùp ñaët moät loaïi thueá ñaëc bieät goïi laø “thueá ñoái khaùng”- chieán tranh BOO thöông maïi thöôøng duøng loaïi thueá naøy. III. GIÔÙI THIEÄU LUAÄT CHOÁNG BAÙN PHAÙ GIAÙ CUÛA HOA KYØ 1. Lòch söû hình thaønh Hoa Kyø khoâng phaûi laø nöôùc ñaàu tieân coù luaät Choáng baùn phaù giaù. Ñaïo luaät ñaàu tieân veà vaán ñeà naøy ñöôïc ban haønh taïi Canada naêm 1904. Thaønh ngöõ phoå bieán luùc baáy giôø laø “duøng giaù ñeå chieám ñoaït” (predatory pricing)- moät khaùi nieäm coù nghóa KIL O laø moät coâng ty ngoaïi quoác baùn vôùi giaù reû, thaäm chí buø loã nhaèm chieám lónh thò tröôøng. Daàn daàn, thaønh ngöõ naøy ñöôïc thay theá bôûi “baùn phaù giaù” vôùi lyù do ñôn giaûn laø deå gaùn gheùp cho nhieàu “bò caùo” hôn vì khoâng caàn phaûi chöùng minh laø haønh vi ñoù chöùa ñöïng moät chieán löôïc thao tuùng thò tröôøng. Vaán ñeà choáng baùn phaù giaù laàn ñaàu tieân ñöôïc ñeà caäp ñeán trong Luaät thueá (Revenue Act) naêm 1916 cuûa Hoa Kyø taïi 2 ñieàu 800-801. Sau ñoù, tình hình phaùt trieån cuûa caùc quan heä thöông maïi quoác teá ñaët ra yeâu caàu phaûi coù moät ñaïo luaät rieâng bieät ñieàu chænh vaán ñeà naøy. Naêm 1921, Ñaïo luaät “Choáng baùn phaù giaù” ñaõ ra ñôøi. Ñaïo luaät naøy quy ñònh Kho baïc nhaø nöôùc Hoa Kyø ñöôïc giao nhieäm vuï ñieàu tra caùc haønh vi baùn phaù giaù vaø aán ñònh möùc thueá choáng baùn phaù giaù. Quy ñònh
 12. 12. http://kilobooks.com 12 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN treân toàn taïi gaàn 60 naêm cho ñeán khi Quoác hoäi Hoa Kyø thoâng qua moät ñaïo luaät môùi veà vieäc thöïc thi Hieäp ñònh Thöông maïi (Trade Agreement Act) naêm 1979 thì nhieäm vuï ñieàu tra vaø aùp ñaët möùc thueá choáng baùn phaù giaù ñöôïc chuyeån giao cho COM Boä Thöông maïi Hoa Kyø.Trong nhieàu naêm tieáp theo, phaùp luaät veà choáng baùn phaù giaù cuûa Hoa Kyø coù söï thay ñoåi nhaèm thích öùng vôùi tình hình phaùt trieån cuûa caùc quan heä thöông maïi quoác teá. Sau khi Toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO) ra ñôøi, caùc quy ñònh cuûa Hoa Kyø veà choáng baùn phaù giaù phaûi tuaân thuû theo Hieäp ñònh veà choáng baùn phaù giaù cuûa WTO. Treân cô sôû ñoù, Hoa Kyø ban haønh Quy ñònh veà choáng baùn phaù giaù vaø choáng trôï caáp (Antidumping and Countervailing Duty duïng thueá choáng baùn phaù giaù. 2. Caùc khaùi nieäm: KS. Laws) vaøo naêm 1997 vôùi nhöõng quy ñònh höôùng daãn tieán haønh ñieàu tra vaø aùp - Moät saûn phaåm bò coi laø baùn phaù giaù (töùc laø ñöôïc ñöa vaøo löu thoâng thöông maïi cuûa moät nöôùc khaùc vôùi giaù thaáp hôn giaù trò thoâng thöôøng cuûa saûn phaåm ñoù) neáu nhö giaù xuaát khaåu cuûa saûn phaåm ñöôïc xuaát khaåu töø moät nöôùc naøy sang moät BOO nöôùc khaùc thaáp hôn möùc giaù coù theå so saùnh ñöôïc cuûa saûn phaåm töông töï ñöôïc tieâu duøng taïi nöôùc xuaát khaåu theo caùc ñieàu kieän thöông maïi thoâng thöôøng. - Giaù xuaát khaåu (Export price- EP) laø giaù thöïc teá phaûi traû hoaëc coù theå traû cho saûn phaåm bò ñieàu tra khi baùn ra nöôùc ngoaøi töø nöôùc xuaát khaåu tôùi quoác gia ñang ñieàu tra. Trong tröôøng hôïp khoâng coù giaù xuaát khaåu hoaëc tröôøng hôïp döôøng nhö laø ñoái vôùi Cô quan ñieàu tra giaù xuaát khaåu laø khoâng ñaùng tin caäy bôûi vì coù hieäp hoäi beân thöù ba thì: KIL O hoaëc moät thoaû thuaän boài hoaøn giöõa nöôùc xuaát khaåu vaø nhaø nhaäp khaåu hoaëc moät @ Giaù xuaát khaåu coù theå ñöôïc xaây döïng treân cô sôû giaù ôû ñoù saûn phaåm nhaäp khaåu ñöôïc baùn laïi laàn ñaàu tieân cho moät beân mua ñoäc laäp; hoaëc @ Neáu saûn phaåm khoâng ñöôïc baùn cho moät beân mua ñoäc laäp hoaëc khoâng ñöôïc baùn laïi trong ñieàu kieän nhö ñöôïc nhaäp khaåu, treân cô sôû hôïp lyù ñeå cô quan ñieàu tra coù theå quyeát ñònh. - Giaù coù theå so saùnh ñöôïc trong ñieàu kieän thöông maïi thoâng thöôøng ñöôïc goïi laø giaù trò thoâng thöôøng (Normal Value- NV). - Saûn phaåm töông töï (Like product- LP) coù nghóa laø saûn phaåm gioáng heät veà moïi maët vôùi saûn phaåm ñang bò ñieàu tra, hoaëc neáu khoâng coù saûn phaåm gioáng heät,
 13. 13. http://kilobooks.com 13 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN thì caùc saûn phaåm maø maëc duø khoâng hoaøn toaøn gioáng heät veà moïi maët nhöng coù ñaëc tính gioáng nhö saûn phaåm ñang bò ñieàu tra. Thöïc teá thì nhöõng saûn phaåm ñöôïc xem laø saûn phaåm töông töï cuûa nhau thöôøng ñöôïc xeáp vaøo moät loaïi maõ HS trong phaân COM loaïi haøng hoaù cuûa Haûi quan vì chuùng thöôøng gioáng nhau veà ñaëc tính vaät lyù, hoaù hoïc, muïc ñích söû duïng, khaû naêng thay theá töø goùc ñoä ngöôøi tieâu duøng, v.v… Vieäc xaùc ñònh saûn phaåm töông töï lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc xaùc ñònh NV vaø laø moät khaâu quan troïng trong quaù trình xaùc ñònh baùn phaù giaù. Thoâng qua LP, nöôùc nhaäp khaåu seõ ñöa ra ñöôïc danh saùch nhöõng nhaø saûn xuaát/ nhaø xuaát khaåu bò coi laø coù haønh vi baùn phaù giaù treân thò tröôøng nöôùc nhaäp khaåu; ñoàng thôøi laø cô sôû ñeå nöôùc nhaäp khaåu xaùc ñònh phaïm vi tieán haønh ñieàu tra thieät haïi; xaùc ñònh möùc ñoä thieät KS. haïi cuõng nhö caùc toån thaát lieân quan. - Bieân ñoä phaù giaù (Dumping margin- DM) laø khoaûn cheânh leäch giöõa NV vaø EP cuûa saûn phaåm ñöôïc xuaát khaåu. Bieân ñoä phaù giaù coù yù nghóa raát lôùn trong vieäc xaùc ñònh coù baùn phaù giaù hay khoâng vaø ôû möùc ñoä naøo thì caàn aùp duïng caùc bieän phaùp choáng baùn phaù giaù. BOO b) Nguyeân taéc xaùc ñònh phaù giaù DM = (NV-EP)/EP Neáu DM > 0%, coù hieän töôïng baùn phaù giaù. Thoâng thöôøng, bieân ñoä phaù giaù ñöôïc xeùt ñeán trong caùc tính toaùn cuûa cô quan coù thaåm quyeàn phaûi khoâng nhoû hôn 2%. Neáu DM < 2%, khoâng coù hieän töôïng baùn phaù giaù, ñaây laø vieäc ñònh giaù khoâng saùt vôùi thöïc teá vaø chæ bò ñieàu chænh cho phuø hôïp maø khoâng bò aùp duïng thueá choáng baùn phaù giaù. Cô quan coù thaåm quyeàn seõ KIL O khoâng tieán haønh cuoäc ñieàu tra neáu kieåm tra sô boä thaáy bieân ñoä phaù giaù thaáp hôn 2%. Neáu nhö cuoäc ñieàu tra ñaõ baét ñaàu thì cô quan coù thaåm quyeàn seõ ñình chæ vieäc ñieàu tra. Bieân ñoä phaù giaù ñöôïc tính rieâng cho töøng nhaø saûn xuaát, xuaát khaåu lieân quan. Treân cô sôû bieân ñoä phaù giaù, cô quan coù thaåm quyeàn cuûa nöôùc nhaäp khaåu seõ tính toaùn möùc thueá choáng baùn phaù giaù- möùc naøy khoâng bao giôø ñöôïc cao hôn bieân ñoä phaù giaù. Neáu soá löôïng nhaø saûn xuaát, xuaát khaåu lieân quan quaù lôùn khieán cho vieäc tính toaùn bieân ñoä phaù giaù ñôn leû khoâng theå thöïc hieän ñöôïc thì cô quan coù thaåm quyeàn nöôùc nhaäp khaåu coù theå chæ löïa choïn moät soá löôïng thích hôïp caùc nhaø saûn xuaát, xuaát khaåu ñeå ñieàu tra. Nhöõng nhaø saûn xuaát, xuaát khaåu ñöôïc choïn seõ ñöôïc
 14. 14. http://kilobooks.com 14 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN tính bieân ñoä phaù giaù rieâng. Nhöõng nhaø saûn xuaát, xuaát khaåu coøn laïi seõ ñöôïc tính chung moät bieân ñoä phaù giaù theo nguyeân taéc laáy bình quaân caùc bieân ñoä rieâng leû. 3. Xaùc ñònh thieät haïi COM 3.1. Ñònh nghóa “Thieät haïi” & “Ngaønh saûn xuaát trong nöôùc”: 3.1.1 Thuaät ngöõ “Thieät haïi” (Injury) ñöôïc hieåu laø söï thieät haïi vaät chaát ñoái vôùi ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc, söï ñe doaï thieät haïi vaät chaát ñoái vôùi ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc hoaëc ngaên caûn vieäc hình thaønh ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc. 3.1.2 Ngaønh saûn xuaát trong nöôùc: laø taát caû caùc nhaø saûn xuaát cuûa nöôùc nhaäp khaåu saûn xuaát caùc saûn phaåm töông töï haøng nhaäp khaåu hoaëc caùc nhaø saûn xuaát coù toång saûn löôïng chieám phaàn caên baûn cuûa ngaønh saûn xuaát saûn phaåm ñoù, ngoaïi tröø KS. caùc nhaø saûn xuaát coù lieân quan tôùi caùc nhaø xuaát khaåu hoaëc nhaø nhaäp khaåu hoaëc caùc nhaø saûn xuaát tröï tieáp nhaäp khaåu saûn phaåm ñang bò ñieàu tra veà baùn phaù giaù. Caùc nhaø saûn xuaát bò coi laø lieân quan tôùi nhaø xuaát khaåu hoaëc nhaø nhaäp khaåu chæ trong caùc tröôøng hôïp sau: @ Beân naøy tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp kieåm soaùt beân kia; hoaëc BOO @ Taát caû ñeàu tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp bò kieåm soaùt bôûi moät beân thöù ba; hoaëc @ Cuøng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp kieåm soaùt beân thöù ba. Moät beân coù theå bò coi laø kieåm soaùt ñöôïc moät beân khaùc khi beân ñoù coù khaû naêng haïn cheá hoaëc chæ ñaïo beân khaùc ñoù moät caùch hôïp phaùp hoaëc thöïc teá. Trong thöïc teá, coù moät soá tröôøng hôïp ñaëc thuø daãn tôùi vieäc xaùc ñònh cuï theå ngaønh saûn xuaát trong nöôùc nhö sau: - Neáu nhaø saûn xuaát/ nhaø xuaát khaåu vaø nhaø nhaäp khaåu coù lieân quan vôùi nhau thì KIL O ngaønh saûn xuaát trong nöôùc laø caùc nhaø saûn xuaát coøn laïi. - Neáu laõnh thoå nöôùc nhaäp khaåu bò chia thaønh nhieàu thò tröôøng rieâng thì caùc nhaø saûn xuaát ôû moãi thò tröôøng coù theå coi laø moät ngaønh saûn xuaát rieâng neáu: @ Baùn toaøn boä saûn phaåm hoaëc phaàn lôùn saûn phaåm lieân quan ra thò tröôøng ñoù. @ Nhu caàu cuûa thò tröôøng ñoù ñoái vôùi saûn phaåm töông töï nhaäp khaåu töø nöôùc khaùc laø khoâng ñaùng keå. 3.2. Xaùc ñònh thieät haïi: Ñeå xaùc ñònh thieät haïi, caàn xem xeùt hai nhaân toá sau: a) Khoái löôïng haøng nhaäp khaåu bò baùn phaù giaù vaø aûnh höôûng cuûa vieäc naøy ñeán giaù cuûa saûn phaåm töông töï taïi thò tröôøng noäi ñòa cuûa nöôùc nhaäp khaåu.
 15. 15. http://kilobooks.com 15 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Veà khoái löôïng cuûa saûn phaåm nhaäp khaåu bò ñieàu tra, cô quan ñieàu tra phaûi xem xeùt treân thöïc teá coù söï gia taêng ñaùng keå cuûa haøng nhaäp khaåu baùn phaù giaù so vôùi möùc saûn xuaát hoaëc nhu caàu tieâu duøng trong nöôùc cuûa nöôùc nhaäp khaåu hay khoâng. COM Veà aûnh höôûng cuûa haøng nhaäp khaåu baùn phaù giaù ñoái vôùi giaù cuûa saûn phaåm töông töï taïi thò tröôøng nöôùc nhaäp khaåu, cô quan chöùc naêng seõ xem xeùt treân hai phöông dieän: a.1) Haøng nhaäp khaåu baùn phaù giaù coù phaûi ñaõ ñöôïc baùn vôùi giaù thaáp hôn moät caùch ñaùng keå so vôùi giaù cuûa saûn phaåm töông töï taïi thò tröôøng nöôùc nhaäp khaåu hay khoâng; hoaëc a.2) Vieäc haøng nhaäp khaåu baùn phaù giaù coù laøm giaûm giaù baùn cuûa saûn phaåm KS. töông töï treân thò tröôøng nöôùc nhaäp khaåu ôû möùc ñaùng keå hoaëc ngaên khoâng cho giaù taêng ñaùng keå hay khoâng. Tuy nhieân, nöôùc nhaäp khaåu seõ khoâng tieán haønh ñieàu tra phaù giaù neáu saûn phaåm nhaäp khaåu thuoäc caùc dieän sau ñaây: + Neáu saûn phaåm baùn phaù giaù ñöôïc nhaäp khaåu töø moät quoác gia: khoái löôïng hoaëc BOO nhaäp khaåu saûn phaåm naøy nhoû hôn 3% toång löôïng nhaäp khaåu saûn phaåm töông töï; + Neáu saûn phaåm baùn phaù giaù ñöôïc nhaäp khaåu töø nhieàu quoác gia: khoái löôïng nhaäp khaåu saûn phaåm naøy töø töøng quoác gia nhoû hôn 3% toång löôïng nhaäp khaåu saûn phaåm töông töï vaø khoái löôïng nhaäp khaåu goäp cuûa nhöõng quoác gia naøy phaûi nhoû hôn 7% toång löôïng nhaäp khaåu saûn phaåm töông töï. + Bieân ñoä phaù giaù nhoû hôn 2%. KIL O Vieäc khaûo saùt taùc ñoäng cuûa haøng nhaäp khaåu bò baùn phaù giaù ñoái vôùi moät ngaønh saûn xuaát trong nöôùc phaûi xem xeùt taát caû caùc yeáu toá kinh teá coù theå aûnh höôûng ñeán ngaønh saûn xuaát ñoù, bao goàm: Naêng suaát; Thò phaàn; Bieân ñoä phaù giaù; Giaù noäi ñòa ôû nöôùc nhaäp khaåu; Suy giaûm thöïc teá vaø nguy cô suy giaûm doanh soá baùn haøng; Soá löôïng haøng toàn kho; Saûn löôïng; Tình traïng thaát nghieäp; Löông; Taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán luoàng tieàn teä; Huy ñoäng nguoàn löïc; Lôïi nhuaän; Tyû leä thu hoài voán ñaàu tö; Ñaàu tö; Khaû naêng huy ñoäng voán; Toác ñoä taêng tröôûng; v.v… Khi xaùc ñònh moái lieân heä giöõa vieäc baùn phaù giaù haøng nhaäp khaåu vaø thieät haïi cho moät ngaønh saûn xuaát trong nöôùc thì cô quan chöùc naêng caàn tính ñeán nhöõng yeáu toá khaùc ngoaøi vieäc baùn phaù giaù. Vaø neáu caùc yeáu toá naøy gaây thieät haïi cho ngaønh
 16. 16. http://kilobooks.com 16 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN saûn xuaát trong nöôùc thì khoâng ñöôïc quy thieät haïi cuûa ngaønh saûn xuaát ñoù do haøng nhaäp khaåu bò baùn phaù giaù gaây ra. cuûa nöôùc nhaäp khaåu. - Thieät haïi thöïc teá; COM b) Heä quaû cuûa vieäc nhaäp khaåu naøy ñoái vôùi nhaø saûn xuaát, ñoái vôùi neàn kinh teá - Nguy cô gaây thieät haïi trong töông lai, bao goàm: + Toác ñoä taêng nhaäp khaåu vaø khaû naêng taêng nhaäp khaåu trong töông lai; + Khaû naêng taêng naêng löïc xuaát khaåu cuûa nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu daãn ñeán khaû naêng taêng nhaäp khaåu; + Tình hình haøng nhaäp khaåu laøm giaûm giaù saûn phaåm töông töï ôû nöôùc nhaäp; KS. + Soá löôïng toàn kho cuûa saûn phaåm töông töï ôû nöôùc nhaäp khaåu; - Ngaên caûn söï hình thaønh moät ngaønh saûn xuaát trong nöôùc; 4. Sô löôïc quaù trình ñieàu tra: 4.1 Cô sôû tieán haønh ñieàu tra: Thoâng thöôøng, vieäc tieán haønh ñieàu tra choáng baùn phaù giaù ñöôïc baét ñaàu treân cô BOO sôû toå chöùc vaø caù nhaân ñaïi dieän cho ngaønh saûn xuaát töông töï trong nöôùc noäp ñôn ñeà nghò ñieàu tra phaù giaù ñoái vôùi maët haøng nhaäp khaåu. Ñieàu kieän hôïp leä cuûa ñôn laø saûn löôïng cuûa caùc nhaø saûn xuaát uûng hoä ñôn phaûi chieám ít nhaát 25% toång saûn löôïng cuûa toaøn ngaønh saûn xuaát saûn phaåm töông töï trong nöôùc vaø lôùn hôn saûn löôïng cuûa caùc nhaø saûn xuaát phaûn ñoái ñôn. Ñôn ñeà nghò ñieàu tra baùn phaù giaù seõ ñöôïc göûi ñoàng thôøi ñeán hai cô quan coù thaåm quyeàn tieán haønh ñieàu tra baùn phaù giaù vaø aùp ñaët thueá choáng baùn phaù giaù cuûa Hoa Kyø, ñoù laø Boä Thöông maïi (Department KIL O of Commerce- DOC) vaø Uyû ban Thöông maïi quoác teá (International Trade Committee- ITC). Vaø soá lieäu thöïc teá, caùc ñôn naøy ít khi bò baùc boû hay baát hôïp leä bôûi vì ITC vaø DOC thöôøng yeâu caàu caùc doanh nghieäp trong nöôùc göûi ñôn nhaùp tröôùc ñeå xem xeùt khoâng chính thöùc vaø goùp yù veà khía caïnh kyõ thuaät cuõng nhö boå sung moät soá thoâng tin caàn thieát. 4.2 Quaù trình ñieàu tra - Boä Thöông maïi- DOC laø cô quan chòu traùch nhieäm tieán haønh ñieàu tra veà vieäc baùn phaù giaù. - Uyû ban Thöông maïi quoác teá- ITC laø cô quan chòu traùch nhieäm ñieàu tra veà möùc ñoä thieät haïi xaûy ra hoaëc coù nguy cô xaûy thieät haïi ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát
 17. 17. http://kilobooks.com 17 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN trong nöôùc, moái quan heä nhaân quaû giöõa vieäc baùn phaù giaù vôùi thieät haïi hoaëc nguy cô xaûy ra thieät haïi. Khi nhaän ñöôïc ñôn yeâu caàu ñieàu tra baùn phaù giaù, trong voøng 20 ngaøy, DOC COM phaûi ra quyeát ñònh coù tieán haønh ñieàu tra hay khoâng vaø giaûi trình cuï theå lyù do daãn tôùi quyeát ñònh naøy. Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät, vôùi nhöõng vuï vieäc phöùc taïp, khoâng ñöôïc quaù 40 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñôn. Ñoái vôùi ITC, sau 45 ngaøy (tröôøng hôïp ñaëc bieät, toái ña laø 60 ngaøy) keå töø ngaøy nhaän ñôn, seõ phaûi ñöa ra ñaùnh giaù sô boä veà thieät haïi xaûy ra hoaëc coù nguy cô xaûy ra thieät haïi ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát trong nöôùc theo nhöõng thoâng tin ñöôïc cung caáp trong ñôn. Neáu ñaùnh giaù sô boä keát luaän khoâng coù thieät haïi hoaëc nguy cô gaây thieät KS. haïi, ITC seõ ngöng quaù trình ñieàu tra. Neáu ñaùnh giaù sô boä cuûa ITC theå hieän laø coù thieät haïi hoaëc coù nguy cô gaây thieät haïi thì DOC seõ tieáp tuïc ñieàu tra vaø 115 ngaøy sau ñoù cuõng phaûi coù ñaùnh giaù sô boä veà vieäc coù haønh vi baùn phaù giaù hay khoâng. Vieäc ñaùnh giaù daãn tôùi hai heä quaû cô baûn sau: BOO + Neáu khoâng coù haønh vi baùn phaù giaù thì DOC coù theå ra quyeát ñònh chaám döùt ñieàu tra; hoaëc + Neáu coù haønh vi baùn phaù giaù thì DOC coù theå aùp duïng caùc bieän phaùp taïm thôøi ñoái vôùi haøng hoùa thuoäc ñoái töôïng ñieàu tra ñeå haïn cheá nhöõng thieät haïi xaûy ra cho ngaønh saûn xuaát trong nöôùc nhö: ñaùnh thueá taïm thôøi; kyù quyõ hoaëc ñình chæ vieäc ñònh giaù tính thueá vôùi ñieàu kieän phaûi chæ roõ möùc thueá thoâng thöôøng vaø möùc thueá choáng baùn phaù giaù döï tính aùp duïng. Thôøi gian aùp duïng bieän phaùp taïm thôøi khoâng KIL O ñöôïc vöôït quaù 4 thaùng (tröôøng hôïp ñaëc bieät khoâng vöôït quaù 6 thaùng). Vieäc aán ñònh thôøi gian nhaèm ñaåy maïnh tính tích cöïc cuûa caùc cô quan höõu traùch, traùnh laïm duïng coá tình keùo daøi thôøi gian gaây thieät haïi cho nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu cuõng nhö ngöôøi tieâu duøng. Sau ñoù, ITC vaø DOC seõ cuøng phoái hôïp laøm saùng toû caùc keát luaän trong ñaùnh giaù sô boä thoâng qua caùc buoåi tham vaán vôùi caùc beân coù lieân quan ñeán quaù trình ñieàu tra nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc beân coù theå ñöa ra nhöõng thoâng tin, baèng chöùng baûo veä lôïi ích cuûa mình. Qua quaù trình ñieàu tra vaø cung caáp thoâng tin cuûa caùc beân, DOC seõ coù ñaùnh giaù cuoái cuøng sau 235 ngaøy keå töø ngaøy coù hoà sô yeâu caàu tieán haønh ñieàu tra, khaúng
 18. 18. http://kilobooks.com 18 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN ñònh coù hay khoâng vieäc baùn phaù giaù, chæ roõ bieân ñoä phaù giaù vaø caùc soá lieäu lieân quan. Sau 45 ngaøy, ITC seõ ñaùnh giaù cuoái cuøng khaúng ñònh coù thieät haïi hay ñe doïa gaây thieät haïi hay khoâng ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát saûn phaåm töông töï trong nöôùc do COM haønh vi baùn phaù giaù haøng nhaäp khaåu vaøo Hoa Kyø. Quaù trình ñieàu tra naøy laø moät vuõ khí lôïi haïi maø Hoa Kyø söû duïng ñeå choáng laïi moät caùch trieät ñeå nhöõng haønh vi caïnh tranh khoâng laønh maïnh aûnh höôûng ñeán ngaønh saûn xuaát noäi ñòa. Treân thöïc teá, trong nhieàu vuï giaûi quyeát tranh chaáp lieân quan ñeán haønh vi baùn phaù giaù, DOC ñaõ söû duïng thaåm quyeàn naøy cuûa mình ñeå gaây khoù deã cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu nöôùc ngoaøi. Sau khi thuï lyù ñôn kieän, böôùc ñaàu tieân trong quaù trình ñieàu tra laø DOC seõ göûi ñeán caùc doanh nghieäp bò kieän moät KS. hoaëc nhieàu baûng caâu hoûi (Questionaires) ñeå hoï coù cô hoäi traû lôøi vaø töï baøo chöõa. Neáu xeùt veà maët caâu chöõ cuûa quy ñònh naøy thì chaúng coù vaán ñeà gì nhöng treân thöïc teá, nhöõng baûng caâu hoûi aáy ñeàu raát phöùc taïp, ñaëc bieät ñoái vôùi caùc doanh nghieäp xuaát khaåu ôû nhöõng nöôùc chöa coù kinh nghieäm coï saùt trong thöông tröôøng quoác teá vaø chöa phaûi ñoái phoù nhöõng vuï kieän baùn phaù giaù tröôùc ñaây. Chaúng haïn, khoâng BOO hieåu hoaëc hieåu khoâng roõ caâu hoûi maø ñöa ra nhöõng con soá khoâng ñaày ñuû, khoâng theo nhöõng tieâu chuaån, maãu qui ñònh. Do ñoù, DOC coù theå caên cöù vaøo nhöõng soá lieäu coù saün hoaëc nhöõng soá lieäu thu thaäp ñöôïc qua caùc “keânh” khaùc gaây baát lôïi cho beân bò kieän. Hôn nöõa, thôøi gian ñeå traû lôøi nhöõng caâu hoûi naøy thöôøng raát ngaén. Cho neân, caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi thöôøng rôi vaøo theá bò ñoäng khi bò kieän. Neáu khoâng coù kinh nghieäm thì hoï khoâng theå ñoái phoù kòp thôøi trong khi caùc doanh nghieäp Hoa Kyø laïi chuû ñoäng thueâ luaät sö, thu thaäp thoâng tin baát lôïi cho ñoái KIL O phöông. Neáu beân bò kieän coù nhöõng chöùng cöù xaùc ñaùng, DOC seõ cöû phaùi ñoaøn ñieàu tra ñeán taän nôi nghieân cöùu vaø xem xeùt. Lieäu söï phaûn aùnh cuûa phaùi ñoaøn naøy coù trung thöïc hay khoâng laø moät vaán ñeà khoâng roõ raøng trong quaù trình ñieàu tra. Hoa Kyø coøn aùp duïng quy cheá neàn kinh teá thò tröôøng vaøo trong vieäc xaùc ñònh phaù giaù. Neáu caùc doanh nghieäp bò kieän khoâng chöùng minh ñöôïc hoï coù ñuû ñieàu kieän ñeå höôûng quy cheá ñoù, DOC coù quyeàn löïa choïn moät nöôùc thöù ba hay coøn ñöôïc goïi laø nöôùc thay theá ñeå xaùc ñònh giaù trò thoâng thöôøng cuûa saûn phaåm. Nöôùc thöù ba ñoù phaûi coù ñieàu kieän töông ñoàng vôùi nöôùc bò kieän veà trình ñoä phaùt trieån kinh teá, quan heä thöông maïi, v.v… DOC seõ duøng soá lieäu veà giaù caû cuûa nöôùc naøy ñeå aùp cho nöôùc bò kieän vaø xaùc ñònh bieân ñoä phaù giaù. Thoâng thöôøng, vieäc duøng nöôùc thay theá
 19. 19. http://kilobooks.com 19 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN ñeå tính giaù cho nöôùc bò kieän thöôøng ñem laïi nhöõng keát quaû khoâng khaû quan vì coù nhieàu yeáu toá chi phoái nhö söï khaùc bieät veà hoaøn caûnh xaõ hoäi, giaù nhaân coâng lao quan hay khoâng laïi laø vaán ñeà khaùc. COM ñoäng, taøi nguyeân, moâi tröôøng… Vaø vieäc löïa choïn nöôùc thay theá naøy ñaõ ñuû khaùch Do vaäy, neáu quoác gia cuûa caùc doanh nghieäp bò kieän bò xem laø neàn kinh teá phi thò tröôøng thì bò ñôn thöôøng gaëp raát nhieàu khoù khaên trong vieäc baûo veä quyeàn lôïi cuûa mình. 4.3 Ra phaùn quyeát cuoái cuøng Keát thuùc quaù trình ñieàu tra, sau khi xem xeùt ñaùnh giaù cuoái cuøng cuûa DOC, ITC seõ caân nhaéc kyõ treân nhieàu phöông dieän veà thieät haïi vaät chaát, veà moái quan heä nhaân KS. quaû giöõa haønh vi baùn phaù giaù cuûa caùc nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu nöôùc ngoaøi vaø thieät haïi thöïc teá cuûa ngaønh saûn xuaát trong nöôùc tröôùc khi ñöa ra quyeát ñònh cuoái cuøng vaø ñöôïc thoâng baùo coâng khai cho caùc beân lieân quan bieát. 4.4 Cô cheá kieåm tra vieäc thöïc hieän thueá choáng baùn phaù giaù Nhaèm ñaûm baûo cho phaùn quyeát ñöa ra ñöôïc thöïc hieän vaø tieáp tuïc giaûi quyeát BOO nhöõng heä quaû coù theå phaùt sinh trong quaù trình thöïc hieän, Phaùp luaät Hoa Kyø coøn quy ñònh DOC laø cô quan coù traùch nhieäm kieåm tra vieäc aùp duïng thueá choáng baùn phaù giaù ñöôïc aán ñònh cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu sau khi ñaõ ñöôïc aùp duïng 5 naêm vôùi trình töï & thuû tuïc ñöôïc quy ñònh nhö aùp duïng thueá choáng baùn phaù giaù ban ñaàu. Noäi dung cuûa vieäc kieåm tra laø xem xeùt tính hieäu quaû cuûa vieäc aùp duïng thueá choáng baùn phaù giaù ñeå coù theå quyeát ñònh: hoaëc laø giöõ nguyeân möùc thueá, hoaëc laø KIL O giaûm, hoaëc laø baõi boû möùc thueá ñoù. Tuy nhieân, neáu nhu caàu saûn phaåm taïi thò tröôøng noäi ñòa ñang cao vaø naêng löïc saûn xuaát cuûa caùc nhaø saûn xuaát trong nöôùc khoâng ñaùp öùng ñöôïc thì Hoa Kyø coù theå seõ baõi boû vieäc aùp duïng thueá choáng baùn phaù giaù tröôùc thôøi haïn. Tuy nhieân, DOC coù theå tieáp tuïc aùp duïng thueá choáng baùn phaù giaù sau 5 naêm neáu vieäc baõi boû thueá choáng baùn phaù giaù seõ laøm cho ngaønh saûn xuaát trong nöôùc seõ bò thieät haïi. Do ñoù, caùc nhaø saûn xuaát cuûa Hoa Kyø luoân tìm caùch keùo daøi thôøi gian aùp duïng thueá choáng baùn phaù giaù ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu caøng laâu caøng toát. Nhö vaäy, vôùi caùc nhaø saûn xuaát haøng hoaù töông töï trong nöôùc cuûa Hoa Kyø thì luaät Choáng baùn phaù giaù cuûa Hoa Kyø laø coâng cuï baûo hoä hieäu quaû.
 20. 20. http://kilobooks.com 20 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN 5. Xaùc ñònh baùn phaù giaù COM 5.1 Moâ hình so saùnh giaù trò thoâng thöôøng (NV) vaø Giaù taïi Hoa Kyø (UP) a) Giaù taïi thò tröôøng Hoa Kyø (U.S Price- UP) ñöôïc tính döïa vaøo giaù xuaát khaåu (Export price- EP) hoaëc giaù xuaát khaåu suy ñònh (Constructed export price- CEP). b) Giaù trò thoâng thöôøng (Normal Value- NV) cuûa saûn phaåm ñöôïc xaùc ñònh KS. thoâng qua giaù baùn taïi thò tröôøng noäi ñòa cuûa nöôùc xuaát khaåu (Home market priceHMP) hoaëc moät nöôùc thöù ba töông ñoàng (Third country price- TCP) hoaëc giaù trò suy ñònh (Constructed Value- CV). * Caùc nguyeân taéc so saùnh: Khi tieán haønh so saùnh NV vaø UP, caàn phaûi tuaân thuû 4 ñieàu cô baûn sau: BOO @ Hai giaù naøy phaûi ñöôïc so saùnh trong cuøng moät caáp ñoä thöông maïi (töùc laø cuøng laø giaù baùn sæ hay giaù baùn leû hay giaù xuaát xöôûng, v.v…); @ Hai giaù naøy phaûi ñöôïc xaùc ñònh taïi cuøng thôøi ñieåm (hoaëc taïi caùc thôøi ñieåm gaàn nhau); @ Phaûi tính ñeán söï khaùc bieät coù theå aûnh höôûng ñeán vieäc so saùnh ñeå ñieàu chænh cho phuø hôïp (nhö nhöõng ñieàu kieän veà baùn haøng, thueá, v.v…); @ Neáu NV vaø UP ñöôïc xaùc ñònh theo hai loaïi ñôn vò tieàn teä khaùc nhau thì tyû KIL O giaù chuyeån ñoåi hai ñoàng tieàn naøy laø tæ giaù coù hieäu löïc taïi thôøi ñieåm baùn haøng. Vieäc so saùnh NV vaø UP laø moät quaù trình tính toaùn raát phöùc taïp, vì khoâng phaûi luùc naøo cuõng coù möùc giaù xuaát cuûa NV vaø UP maø chæ coù möùc giaù baùn sæ & baùn leû cuûa LP ôû thò tröôøng nöôùc xuaát khaåu (NV*) vaø giaù tính thueá Haûi quan, giaù hôïp ñoàng hoaëc giaù baùn sæ/ leû LP cuûa nhaø nhaäp khaåu (UP*). Cho neân, thoâng thöôøng, NV vaø UP caàn phaûi ñöôïc ñieàu chænh ñeå coù theå so saùnh vôùi nhau moät caùch coâng baèng. Caùc khoaûn ñieàu chænh bao goàm: + Ñieàu kieän baùn haøng + Caùc loaïi thueá + Soá löôïng & ñaëc tính vaät lyù cuûa saûn phaåm
 21. 21. http://kilobooks.com 21 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN + Nhöõng yeáu toá khaùc aûnh höôûng ñeán vieäc so saùnh hai giaù naøy. Ví duï, khi laáy giaù baùn LP cho moät ngöôøi mua ñoäc laäp ôû nöôùc nhaäp khaåu laøm EP* thì EP seõ ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch ñieàu chænh nhö sau: COM UP=UP*-[lôïi nhuaän]-[caùc loaïi thueá + chi phí töø khaâu nhaäp khaåu ñeán khaâu baùn haøng] * Tieán haønh so saùnh: coù 3 caùch so saùnh NV vaø UP nhö sau: - Bình quaân gia quyeàn NV so vôùi bình quaân gia quyeàn UP cuûa taát caû caùc giao dòch cuûa töøng nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu; hoaëc - NV cuûa töøng giao dòch so vôùi UP cuûa töøng giao dòch; hoaëc - Bình quaân gia quyeàn NV so vôùi UP cuûa töøng giao dòch. Caùch naøy chæ ñöôïc aùp khoaûng thôøi gian khaùc nhau. KS. duïng khi coù söï cheânh leäch ñaùng keå UP* giöõa nhöõng ngöôøi mua, vuøng hoaëc caùc Trong tröôøng hôïp LP ñöôïc xuaát khaåu sang nöôùc nhaäp khaåu qua moät nöôùc trung gian (nöôùc xuaát khaåu) thì: NV cuûa LP ôû nöôùc xuaát khaåu so vôùi giaù baùn LP töø nöôùc xuaát khaåu sang nöôùc nhaäp khaåu. BOO Neáu LP chæ ñôn thuaàn ñöôïc chuyeån caûng qua nöôùc trung gian thì: NV cuûa LP ôû nöôùc saûn xuaát so vôùi giaù baùn LP töø nöôùc xuaát khaåu sang nöôùc nhaäp khaåu. 5.2 Xaùc ñònh & tính toaùn giaù xuaát khaåu vaø giaù xuaát khaåu suy ñònh: Giaù xuaát khaåu EP laø giaù baùn cho ngöôøi mua ñaàu tieân ôû Hoa Kyø, ñoäc laäp vôùi nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu hoaëc cho ngöôøi mua ñaàu tieân, ñoäc laäp vôùi nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu ñeå xuaát vaøo thò tröôøng Hoa Kyø tröôùc khi haøng hoaù ñöôïc nhaäp khaåu. Ví KIL O duï, doanh nghieäp Hoa Kyø muoán phaân phoái saûn phaåm naøo ñoù taïi thò tröôøng Hoa Kyø vaø hoï töï lieân laïc vôùi nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu nöôùc ngoaøi vaø ñaøm phaùn thöïc hieän caùc cam keát veà giaù caû, soá löôïng, thôøi gian giao haøng, v.v… Ñeå xaùc ñònh EP, caàn xaùc ñònh giaù cô sôû ban ñaàu cuûa giao dòch. Giaù cô sôû naøy seõ ñöôïc ñieàu chænh theo qui ñònh taïi muïc c khoaûn 772 cuûa Luaät thueá 1930 Hoa Kyø tröôùc khi ñem so saùnh vôùi giaù trò thoâng thöôøng. Coù 3 caùch tính EP nhö sau: a) Caùch 1 (Caùch tính EP chuaån): EP laø giaù trong giao dòch mua baùn giöõa nhaø saûn xuaát hoaëc nhaø xuaát khaåu cuûa nöôùc xuaát khaåu vôùi nhaø nhaäp khaåu cuûa Hoa Kỳ. Vieäc xaùc ñònh EP ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc chöùng töø mua baùn giöõa nhaø saûn xuaát, nhaø xuaát khaåu nöôùc ngoaøi vôùi nhaø nhaäp khaåu nhö: Hôïp ñoàng mua baùn
 22. 22. http://kilobooks.com 22 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN (Sales Contract), Hoaù ñôn thöông maïi (Commercial Invoice), Vaän ñôn (Bill of Lading), Thö tín duïng (Letter of Credit), v.v… Ñeå aùp duïng ñöôïc caùch tính EP chuaån naøy, hoaït ñoäng mua baùn, trao ñoåi haøng COM hoaù giöõa nhaø saûn xuaát hoaëc nhaø xuaát khaåu cuûa nöôùc xuaát khaåu vôùi nhaø nhaäp khaåu cuûa Hoa Kyø phaûi ñaùp öùng ñöôïc hai ñieàu kieän cô baûn sau: a.1) Coù giaù xuaát khaåu, töùc laø saûn phaåm ñöôïc xuaát khaåu theo Hôïp ñoàng mua baùn giöõa nhaø saûn xuaát/xuaát khaåu vôùi nhaø nhaäp khaåu. a.2) Giaù xuaát khaåu laø giaù trong Hôïp ñoàng mua baùn thoâng thöôøng. Nhö vaäy, hoaït ñoäng mua baùn haøng hoaù caàn phaûi ñöôïc theå hieän roõ baèng Hôïp ñoàng mua baùn nhaèm laøm cô sôû cho vieäc tính EP chuaån. Tuy nhieân, thöïc teá thì coù KS. nhieàu giao dòch thöông maïi xuaát khaåu haøng hoaù töø nöôùc naøy sang nöôùc khaùc ñöôïc thöïc hieän maø khoâng caàn kyù keát Hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông, chaúng haïn nhö vieäc chuyeån haøng hoaù, nguyeân vaät lieäu töø nöôùc naøy sang nöôùc khaùc trong noäi boä doanh nghieäp, hoaëc trao ñoåi haøng hoaù giöõa caùc doanh nghieäp cuûa hai nöôùc, v.v… Vaø nhöõng tröôøng hôïp naøy seõ khoâng coù giaù giao dòch ñeå xaùc ñònh EP theo caùch BOO tính chuaån. Beân caïnh ñoù, coù nhöõng tröôøng hôïp maëc duø coù Hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông nhöng giaù giao dòch khoâng ñaùng tin caäy, chaúng haïn nhö: xuaát khaåu nhaèm buø tröø giaù trò cuûa giao dòch tröôùc; giaù giao dòch ñöôïc daøn xeáp giöõa nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu vaø nhaø nhaäp khaåu hoaëc coù beân thöù ba tham gia, v.v… Do vaäy, khoâng phaûi luùc naøo thì caùch tính naøy cuõng coù theå aùp duïng ñöôïc. Vaø caàn thieát ñöa theâm hai caùch tính khaùc phuø hôïp hôn vaø minh baïch hôn. b) Caùch 2: EP laø giaù baùn cuûa saûn phaåm nhaäp khaåu cho ngöôøi mua ñaàu tieân taïi KIL O Hoa Kyø vôùi ñieàu kieän ngöôøi mua ñoäc laäp vôùi nhaø xuaát khaåu vaø nhaø nhaäp khaåu. c) Caùch 3: EP laø giaù tính toaùn do cô quan coù thaåm quyeàn töï tính toaùn döïa treân caùc caên cöù hôïp lyù. Caùch naøy chæ ñöôïc aùp duïng khi hai caùch xaùc ñònh EP treân khoâng söû duïng ñöôïc. Neáu ngöôøi mua/ nhaø nhaäp khaåu coù lieân quan vôùi nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu, giaù xuaát khaåu seõ ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn tính vaø aùp ñaët cho saûn phaåm nhaäp khaåu. Giaù naøy ñöôïc goïi laø giaù xuaát khaåu suy ñònh CEP. Ñeå xaùc ñònh CEP, caàn xaùc ñònh giaù cô sôû ban ñaàu cuûa giao dòch. Giaù cô sôû naøy seõ ñöôïc ñieàu chænh theo qui ñònh taïi muïc c & d khoaûn 772 cuûa Luaät thueá 1930 Hoa Kyø tröôùc khi ñem so saùnh vôùi giaù trò thoâng thöôøng.
 23. 23. http://kilobooks.com 23 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KS. COM Vieäc xaùc ñònh EP ñöôïc theå hieän toùm taét qua sô ñoà 2 nhö sau: 5.3 Ñieàu chænh giaù veà giaù cô sôû Caùc thoâng soá giaù caû caàn ñöôïc ñieàu chænh tröôùc veà möùc giaù cô sôû ñeå phuïc vuï cho vieäc tính EP vaø CEP tröôùc khi ñem so saùnh vôùi giaù trò thoâng thöôøng cuûa saûn phaåm. Nhöõng söï ñieàu chænh giaù naøy seõ laø moät phaàn giaù trò roøng maø ngöôøi mua ñaõ BOO thöïc söï chi traû. Thuaät ngöõ “ñieàu chænh giaù” ñöôïc hieåu laø nhöõng söï ñieàu chænh ñoái vôùi giaù danh nghóa (chaúng haïn nhö giaù ghi treân catalogue hay baûng giaù nieâm yeát), ví duï nhö caùc khoaûn giaûm giaù hay trích giaûm. Vaø söï ñieàu chænh naøy coù theå laø ñieàu chænh giaûm hoaëc ñieàu chænh taêng. Sau ñaây laø nhöõng söï ñieàu chænh giaù ñöôïc qui ñònh trong Luaät thueá 1930 Hoa Kyø: a) Caùc khoaûn boå sung a.1 Ñoùng goùi (Packing): Neáu giaù baùn cho ngöôøi mua ñoäc laäp ñaàu tieân taïi Hoa KIL O Kyø chöa bao goàm chi phí ñoùng goùi thì giaù cô sôû seõ ñöôïc coäng moät khoaûn baèng vôùi chi phí cho taát caû bao bì, nhaõn maùc vaø caùc khoaûn chi khaùc ñeå saûn phaåm ñöôïc hoaøn thieän tröôùc khi xuaát vaøo Hoa Kyø. a.2 Hoaøn/trích giaûm thueá nhaäp khaåu (Import Duty Drawback) Neáu vì lyù do khuyeán khích haøng hoaù xuaát khaåu vaøo Hoa Kyø, nöôùc xuaát khaåu hoaøn/ trích giaûm thueá nhaäp khaåu cho nhaø saûn xuaát ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu nhaäp khaåu duøng ñeå saûn xuaát saûn phaåm xuaát khaåu thì giaù cô sôû ñeå tính EP hay CEP seõ ñöôïc ñieàu chænh taêng baèng vôùi khoaûn hoaøn/ trích giaûm aáy. Ñeå DOC quyeát ñònh xem lieäu coù neân ñieàu chænh taêng vôùi khoaûn hoaøn/ trích giaûm naøy khoâng thì nhaø saûn xuaát caàn phaûi chöùng minh moái quan heä höõu cô giöõa
 24. 24. http://kilobooks.com 24 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN möùc thueá vaø trò giaù thueá nhaäp khaåu ñaõ ñoùng vôùi khoaûn hoaøn/ trích giaûm ñöôïc höôûng. Chaúng haïn, nhaø saûn xuaát ñeøn caày Vieät Nam phaûi chöùng minh ñöôïc khoaûn thueá nhaäp khaåu caùc nguyeân phuï lieäu vaø khoaûn hoaøn thueá khi saûn phaåm ñöôïc xuaát COM khaåu coù lieân quan vôùi nhau, ñieàu ñoù ñöôïc theå hieän thoâng qua soá löôïng vaø ñôn vò tính cuûa löôïng haøng nhaäp & xuaát. a.3 Caùc khoaûn trôï giaù xuaát khaåu cuûa chính phuû (Export subsidies). b) Caùc khoaûn giaûm tröø b.1 Chi phí cho vieäc di chuyeån haøng hoaù Caùc chi phí, phuï phí vaø caùc khoaûn thueá nhaäp khaåu thoâng thöôøng cuûa Hoa Kyø lieân quan ñeán vieäc di chuyeån haøng hoaù töø nôi xuaát haøng taïi nöôùc xuaát khaåu cho KS. ñeán nôi giao haøng taïi Hoa Kyø ñöôïc xem laø caùc khoaûn chi phí cho vieäc di chuyeån haøng hoaù vaø ñöôïc giaûm tröø trong giaù cô sôû tính EP vaø CEP. Tuy nhieân, caùc khoaûn chi phí di chuyeån haøng hoaù noäi boä khoâng ñöôïc tính trong khoaûn phí naøy. Neáu nhaø saûn xuaát baùn haøng cho coâng ty thöông maïi ñoäc laäp thì khoaûn chi phí naøy ñöôïc tính töø nôi xuaát haøng cuûa coâng ty thöông maïi, khoâng bao goàm caùc chi maïi ñoù. BOO phí lieân quan ñeán vieäc di chuyeån haøng hoaù giöõa nhaø saûn xuaát vaø coâng ty thöông Sau ñaây laø caùc khoaûn giaûm tröø thöôøng gaëp: - Cöôùc vaän taûi noäi ñòa vaø baûo hieåm taïi Hoa Kyø (töø caûng nhaäp ñeán nhaø nhaäp khaåu). - Chi phí moâi giôùi, taùc nghieäp vaø caûng phí taïi Hoa Kyø. - Caùc khoaûn thueá Haûi quan Hoa Kyø. KIL O - Cöôùc vaän taûi & baûo hieåm quoác teá (ñöôøng bieån, haøng khoâng, ñöôøng boä). - Cöôùc vaän taûi noäi ñòa vaø baûo hieåm taïi nöôùc xuaát khaåu (töø kho nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu ñeán caûng xuaát). - Chi phí moâi giôùi, taùc nghieäp vaø caûng phí taïi nöôùc xuaát khaåu. Xeùt veà ñieàu kieän giao haøng: Caùc khoaûn chi phí cho vieäc di chuyeån haøng hoaù caàn ñöôïc theå hieän roõ trong ñieàu kieän giao haøng cuûa töøng giao dòch. Sau ñaây laø caùc ñieàu kieän giao haøng thöôøng gaëp vaø caùc khoaûn phí ñöôïc tính: + Ex-work/ Ex-factory: khoâng coù khoaûn phí di chuyeån naøo ñöôïc tính. + F.O.B (Free On Board): Bao goàm cöôùc vaän taûi noäi ñòa & baûo hieåm ñeán caûng xuaát, caùc khoaûn phí taùc nghieäp vaø ñöa haøng leân taøu.
 25. 25. http://kilobooks.com 25 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN + F.A.S (Free along side): Bao goàm cöôùc vaän taûi noäi ñòa vaø baûo hieåm haøng hoaù ñeán caûng xuaát. + C&F (Cost & Freight): Bao goàm cöôùc vaän taûi noäi ñòa vaø baûo hieåm haøng hoaù ngoaøi vaø cöôùc vaän taûi quoác teá. COM ñeán caûng xuaát, chi phí taùc nghieäp vaø ñöa haøng leân taøu, chi phí moâi giôùi nöôùc + C.I.F (Cost, Insurance and Freight): Bao goàm caùc khoaûn phí trong ñieàu kieän C&F vaø phí baûo hieåm vaän taûi quoác teá. + C.I.F- Duty paid: Bao goàm caùc khoaûn phí trong ñieàu kieän C.I.F vaø khoaûn thueá taïi Hoa Kyø vaø coù theå coù chi phí moâi giôùi taïi Hoa Kyø. + Delivered: Bao goàm caùc khoaûn phí trong ñieàu kieän C.I.F- Duty paid vaø chi KS. phí vaän taûi noäi ñòa vaø baûo hieåm haøng hoaù taïi Hoa Kyø. Neáu nhaø saûn xuaát ñoùng taïi neàn kinh teá phi thò tröôøng thì DOC seõ döïa vaøo chi phí taïi nöôùc thay theá ñeå tính toaùn. Chaúng haïn, vôùi Vieät Nam, ñeå xaùc ñònh cöôùc vaän taûi noäi ñòa töø xöôûng saûn xuaát cuûa coâng ty CFL ñeán caûng Saøi Goøn, DOC seõ laáy khoaûng caùch thöïc teá töø xöôûng CFL ñeán caûng Saøi Goøn sau ñoù nhaân vôùi möùc cöôùc BOO vaän taûi trung bình cuûa phöông tieän töông öùng taïi nöôùc thay theá. Tuy nhieân, neáu nhaø saûn xuaát taïi neàn kinh teá phi thò tröôøng duøng dòch vuï cuûa caùc nhaø cung caáp ôû nöôùc coù neàn kinh teá thò tröôøng vaø thanh toaùn baèng ñoàng tieàn cuûa nöôùc coù neàn kinh teá thò tröôøng thì DOC seõ duøng caùc chi phí thöïc teá phaùt sinh chöù khoâng döïa vaøo chi phí cuûa nöôùc thay theá. Ví duï, caùc doanh nghieäp Vieät Nam söû duïng dòch vuï cuûa caùc haõng taøu Hoa Kyø ñeå vaän chuyeån haøng xuaát khaåu vaøo Hoa Kyø vaø thanh toaùn cöôùc vaän taûi baèng ñoàng USD thì cöôùc vaän taûi ñöôøng bieån KIL O naøy seõ döïa vaøo chi phí thöïc teá maø doanh nghieäp Vieät Nam chi traû cho coâng ty vaän taûi cuûa Hoa Kyø. b.2 Caùc khoaûn thueá xuaát khaåu b.3 Caùc khoaûn thueá choáng baùn phaù giaù maø nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu boài hoaøn hay thanh toaùn thay cho nhaø nhaäp khaåu Hoa Kyø. b.4 Caùc khoaûn thanh toaùn khaùc nhö hoa hoàng cho caùc ñaïi lyù ñoäc laäp taïi Hoa Kyø baùn saûn phaåm ñang bò ñieàu tra, v.v… 5.4 Xaùc ñònh vaø tính toaùn giaù trò thoâng thöôøng (NV) vaø giaù trò suy ñònh (CV) Giaù trò thoâng thöôøng ñöôïc xaùc ñònh vaøo giaù cuûa saûn phaåm töông töï ñöôïc baùn cho ngöôøi tieâu duøng ñaàu tieân taïi nöôùc xuaát khaåu hoaëc laø giaù baùn cuûa saûn phaåm
 26. 26. http://kilobooks.com 26 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN töông töï taïi nöôùc thöù ba neáu nhö thò tröôøng trong nöôùc khoâng ñaït ñöôïc möùc phoå bieán cuûa saûn phaåm hoaëc khoâng theå laøm cô sôû so saùnh do tính chaát ñaëc bieät cuûa thò tröôøng ñoù. COM Moät thò tröôøng ñöôïc xem laø ñaït möùc ñoä phoå bieán khi toång soá löôïng saûn phaåm töông töï ñöôïc baùn treân thò tröôøng ñoù khoâng thaáp hôn 5% toång soá löôïng cuûa saûn phaåm ñang bò ñieàu tra ñöôïc baùn cho ngöôøi mua ñoäc laäp taïi Hoa Kyø. Neáu thò tröôøng trong nöôùc khoâng ñaït ñöôïc möùc ñoä phoå bieán theo yeâu caàu thì NV seõ ñöôïc döïa vaøo nöôùc thöù ba hoaëc döïa vaøo giaù trò suy ñònh CV. Möùc ñoä phoå bieán cuûa saûn phaåm töông töï taïi thò tröôøng nöôùc thöù ba naøy vaãn phaûi ñöôïc xem xeùt gioáng nhö ñoái vôùi thò tröôøng xuaát khaåu. KS. Neáu coù nhieàu hôn 1 nöôùc thöù ba ñaït yeâu caàu thì DOC seõ choïn ra chæ moät nöôùc thöù ba ñeå tính NV theo caùc tieâu chí sau: + Saûn phaåm töông töï treân thò tröôøng nöôùc naøy raát gioáng vôùi saûn phaåm ñang bò ñieàu tra baùn phaù giaù vaøo thò tröôøng Hoa Kyø. thò tröôøng khaùc. BOO + Möùc ñoä phoå bieán cuûa saûn phaåm töông töï taïi thò tröôøng naøy cao hôn taïi caùc + Vaø moät vaøi nhaân toá khaùc maø DOC seõ xem xeùt trong töøng tröôøng hôïp. Moät thò tröôøng ñöôïc xem laø coù tính chaát ñaëc bieät neáu nhö: + Moät giao dòch taïi thò tröôøng ñoù ñaït toái thieåu 5% toång soá löôïng xuaát khaåu vaøo Hoa Kyø. + Chính phuû cuûa nöôùc ñoù can thieäp saâu roäng vaøo ñieàu tieát giaù caû thò tröôøng. + Coù söï khaùc bieät lôùn trong thò hieáu tieâu duøng ôû thò tröôøng ñoù so vôùi Hoa Kyø. KIL O Tuy nhieân, NV vaãn coù theå ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua caùc döõ lieäu veà chi phí saûn xuaát neáu nhö khoâng tìm moät nöôùc thöù ba mang tính töông ñoàng vôùi nöôùc xuaát khaåu hoaëc giaù baùn taïi caùc thò tröôøng khaùc ñeàu thaáp hôn chi phí saûn xuaát saûn phaåm (cost of production- COP). Vaø giaù trò naøy ñöôïc goïi laø giaù trò suy ñònh (constructed value- CV). Coù 3 caùch tính NV nhö sau: a) Caùch 1 (Caùch tính NV chuaån): NV laø giaù cuûa saûn phaåm töông töï ñöôïc baùn treân thò tröôøng noäi ñòa cuûa nöôùc xuaát khaåu. Trong tröôøng hôïp nhaø saûn xuaát vaø nhaø phaân phoái taïi nöôùc xuaát khaåu coù quan heä phuï thuoäc (laøm cho giaù baùn cuûa nhaø saûn xuaát cho nhaø phaân phoái coù theå thaáp hôn giaù hôn bình thöôøng) thì coù theå laáy giaù
 27. 27. http://kilobooks.com 27 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN baùn cuûa nhaø phaân phoái cho ngöôøi mua ñoäc laäp ñaàu tieân laøm NV. Caùch tính NV chuaån chæ ñöôïc aùp duïng khi saûn phaåm töông töï ñaùp öùng ñöôïc hai ñieàu kieän cô baûn sau: COM a.1) Saûn phaåm töông töï LP ñöôïc baùn taïi thò tröôøng noäi ñòa nöôùc xuaát khaåu trong ñieàu kieän thöông maïi thoâng thöôøng. Luaät khoâng giaûi thích nhö theá naøo laø ñieàu kieän thöông maïi thoâng thöôøng nhöng neáu nhö LP ñöôïc baùn taïi thò tröôøng noäi ñòa hay baùn sang moät nöôùc thöù ba vôùi möùc giaù khoâng ñuû buø ñaép chi phí saûn xuaát tính theo ñôn vò saûn phaåm (Giaù thaønh saûn xuaát + Chi phí baùn haøng + Chi phí quaûn lyù + Chi phí chung), töùc laø baùn loã voán, trong moät khoaûng thôøi gian daøi (6-12 thaùng) vaø baùn vôùi soá löôïng lôùn thì KS. ñöôïc xem laø LP khoâng ñöôïc baùn trong ñieàu kieän thöông maïi thoâng thöôøng. a.2) Saûn phaåm töông töï phaûi ñöôïc baùn taïi thò tröôøng noäi ñòa nöôùc xuaát khaåu vôùi soá löôïng ñaùng keå (khoâng thaáp hôn 5% soá löôïng saûn phaåm bò ñieàu tra xuaát sang nöôùc nhaäp khaåu). Ngoaøi ra, Luaät Choáng baùn phaù giaù cuûa Hoa Kyø coøn quy ñònh, maëc duø LP ñaùp BOO öùng ñöôïc hai yeâu caàu treân, neáu thò tröôøng noäi ñòa cuûa nöôùc xuaát khaåu ñang ôû trong tình traïng ñaëc bieät thì caùch tính NV chuaån vaãn khoâng ñöôïc aùp duïng. Tuy nhieân, noù khoâng qui ñònh roõ nhö theá naøo laø tình traïng thò tröôøng ñaëc bieät, cho neân noù thöôøng ñöôïc aùp duïng moät caùch tuyø tieän. Neáu NV khoâng ñöôïc tính theo caùch tính chuaån thì coù theå löïa choïn hai caùch tính sau. b) Caùch 2: NV laø giaù cuûa saûn phaåm töông töï ñöôïc saûn xuaát taïi moät nöôùc thöù ba KIL O coù ñieàu kieän töông ñoàng vôùi nöôùc xuaát khaåu; vôùi ñieàu kieän laø möùc giaù naøy coù theå so saùnh ñöôïc vaø phaûi mang tính ñaïi dieän. Neáu khoâng tìm ra ñöôïc nöôùc thöù ba coù ñieàu kieän töông ñoàng thì phaûi duøng caùch 3. c) Caùch 3: Döïa treân möùc “giaù suy ñònh”. Khi ñoù, NV seõ bao goàm chi phí saûn xuaát trong ñieàu kieän bình thöôøng (giaù thaønh saûn xuaát vaø caùc chi phí lieân quan) vaø lôïi nhuaän hôïp lyù. Tuy nhieân, neáu nöôùc xuaát khaåu coù neàn kinh teá phi thò tröôøng thì caû ba caùch tính treân ñaây coù theå khoâng ñöôïc aùp duïng. Khi ñoù, NV seõ ñöôïc tính döïa vaøo giaù cuûa saûn phaåm töông töï ñöôïc saûn xuaát ôû moät nöôùc thöù ba coù neàn kinh teá thò tröôøng.
 28. 28. http://kilobooks.com 28 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KS. COM Caùch tính NV ñöôïc toùm taét qua sô ñoà 2 nhö sau: Trong tröôøng hôïp saûn phaåm khoâng ñöôïc nhaäp khaåu tröïc tieáp töø nôi xuaát xöù haøng hoaù maø ñöôïc nhaäp khaåu töø moät nöôùc trung gian, NV laø giaù cuûa haøng hoaù khi ñöôïc khi baùn töø nöôùc xuaát khaåu sang nöôùc nhaäp khaåu. Tuy nhieân, coù theå ñem so BOO saùnh vôùi möùc giaù taïi nöôùc xuaát xöù haøng hoaù, ví duï nhö trong tröôøng hôïp saûn phaåm chæ ñôn thuaàn chuyeån caûng qua nöôùc xuaát khaåu hoaëc saûn phaåm ñoù khoâng ñöôïc saûn xuaát taïi nöôùc xuaát khaåu hoaëc khi khoâng coù möùc giaù töông ñöông naøo coù theå ñem ra so saùnh taïi nöôùc xuaát khaåu haøng hoaù. IV. TAÙC ÑOÄNG CUÛA LUAÄT CHOÁNG BAÙN PHAÙ GIAÙ ÑOÁI VÔÙI HOAÏT KIL O ÑOÄNG NHAÄP KHAÅU CUÛA HOA KYØ Caùc chuyeân gia phaân tích kinh teá cuûa theá giôùi cho raèng, trong nhöõng bieän phaùp choáng baùn phaù giaù maø moät soá nöôùc ñaõ aùp duïng vöøa qua, chæ coù khoaûng 5% mang yù nghóa ñích thöïc choáng laïi caïnh tranh khoâng laønh maïnh vaø thieáu trung thöïc. 95% coøn laïi laø laïm duïng quy cheá choáng baùn phaù giaù ñeå baûo veä saûn xuaát trong nöôùc, nhaát laø baûo veä nhöõng maët haøng “nhaïy caûm” ñoái vôùi cung-caàu. Trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá vaø töï do hoaù thöông maïi theá giôùi, luaät choáng baùn phaù giaù cuûa Hoa Kyø vöøa laø coâng cuï baûo hoä, laø raøo caûn kyõ thuaät hôïp phaùp ñeå baûo veä caùc nhaø saûn xuaát saûn phaåm töông töï cuûa Hoa Kyø tröôùc söï caïnh tranh cuûa haøng nhaäp khaåu, vöøa giuùp Hoa Kyø ñaùp öùng nguyeân taéc môû cöûa thò tröôøng, giaûm daàn haøng raøo thueá quan, ñaûm baûo khaû naêng töï do caïnh tranh laønh maïnh & trung
 29. 29. http://kilobooks.com 29 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN thöïc, trong khi vaán ñeà ñieàu tra caùc vuï aùp ñaët thueá choáng baùn phaù giaù tuyø tieän, laïm duïng quy cheá choáng baùn phaù giaù, caïnh tranh khoâng laønh maïnh, thieáu trung thöïc, baûo veä khoâng hôïp lyù saûn xuaát trong nöôùc, laøm haïi ñeán lôïi ích cuûa ngöôøi tieâu duøng, COM aûnh höôûng xaáu ñeán tieán boä khoa hoïc- coâng ngheä vaø tình hình phaùt trieån kinh teá toaøn caàu laïi laø vieäc laøm khaù phöùc taïp vaø khoù thöïc hieän. Nhöõng ngöôøi uûng hoä chính saùch choáng baùn phaù giaù Hoa Kyø thì cho raèng chính saùch naøy seõ baûo veä toát ngaønh saûn xuaát trong nöôùc, khuyeán khích tieâu duøng haøng noäi ñòa, choáng laïi chieán tranh giaù caû laøm naùo loaïn thò tröôøng, gaây baát oån trong neàn kinh teá. Coøn nhöõng ngöôøi choáng laïi chính saùch choáng baùn phaù giaù Hoa Kyø thì cho KS. raèng, chính saùch naøy seõ baûo hoä, khoâng khuyeán khích caùc nhaø saûn xuaát trong nöôùc aùp duïng nhöõng tieán boä khoa hoïc coâng ngheä vaøo saûn xuaát, do ñoù, hoï khoâng laøm ra ñöôïc nhöõng saûn phaåm chaát löôïng cao, giaù reû, phuø hôïp vôùi thò hieáu sinh hoaït chung cuûa ngöôøi tieâu duøng Hoa Kyø. Ngöôøi tieâu duøng Hoa Kyø bò töôùc ñi cô hoäi ñöôïc höôûng nhöõng thaønh töïu cuûa tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät. BOO Vaø yù kieán chung cho raèng, nhöõng bieän phaùp choáng baùn phaù giaù Hoa Kyø ít nhieàu ñeàu aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán nhöõng nöôùc bò ñieàu tra choáng baùn phaù giaù. Noù laøm ñaûo loän hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa doanh nghieäp/ nhaø saûn xuaát vaø cuûa ngöôøi lao ñoäng trong ngaønh saûn xuaát cuûa nöôùc xuaát khaåu. Doanh nghieäp nöôùc xuaát khaåu phaûi gaùnh chòu nhöõng khoaûn chi phí khoång loà lieân quan ñeán vieäc khaùng kieän, bao goàm caùc chi phí lieân quan ñeán traû lôøi caâu hoûi, thueâ luaät sö tö vaán, chi phí vaän ñoäng haønh lang, tham gia toá tuïng, v.v… Nöôùc coù saûn phaåm bò aùp thueá choáng baùn KIL O phaù giaù seõ tìm caùch traû ñuõa kinh teá ñoái vôùi Hoa Kyø, gaây ra chieán tranh giaù caû, phaù vôõ nhöõng quan heä toát ñeïp trong hoaït ñoäng thöông maïi quoác teá. Cho ñeán nay, chöa ai coù theå xaùc ñònh heát nhöõng heä quaû cuûa caùc bieän phaùp choáng baùn phaù giaù Hoa Kyø ñoái vôùi neàn kinh teá nhöng thöïc teá cho thaáy, Luaät Choáng baùn phaù giaù cuûa Hoa Kyø ñaõ laøm giaûm löôïng haøng nhaäp khaåu vaøo thò tröôøng Hoa Kyø vaø daàn gaït caùc nhaø xuaát khaåu nöôùc ngoaøi ra khoûi thò tröôøng Hoa Kyø- thò tröôøng lôùn tieâu thuï saûn phaåm cuûa hoï. Vaø thöïc teá laø, möùc baûo hoä cho caùc saûn phaåm cuûa caùc nhaø saûn xuaát Hoa Kyø baèng vôùi bieân ñoä phaù giaù cuûa saûn phaåm nhaäp khaåu. Vieäc aùp duïng thueá choáng baùn phaù giaù seõ goùp phaàn duy trì saûn xuaát cuûa ngaønh haøng trong nöôùc Hoa Kyø, qua ñoù
 30. 30. http://kilobooks.com 30 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN taïo söï oån ñònh chính trò, giaûm thaát nghieäp trong neàn kinh teá Hoa Kyø vaø giaûm soá löôïng doanh nghieäp Hoa Kyø bò phaù saûn do saûn phaåm cuûa hoï khoâng ñuû söùc caïnh tranh vôùi haøng nhaäp khaåu baùn phaù giaù. KS. COM Vai troø baûo hoä cuûa chính saùch choáng baùn phaù giaù ñöôïc giaûi thích qua bieåu ñoà 5. Bieän phaùp ñöôïc pheùp söû duïng trong choáng baùn phaù giaù laø thueá theo tyû leä phaàn traêm, do vaäy, taùc ñoäng veà maët lôïi ích ñoái vôùi xaõ hoäi cuûa bieän phaùp naøy cuõng gioáng nhö taùc ñoäng cuûa thueá nhaäp khaåu thoâng thöôøng theo tyû leä phaàn traêm. BOO Khi moät saéc thueá choáng baùn phaù giaù t ñöôïc aùp duïng, giaù caû cuûa saûn phaåm baùn treân thò tröôøng taïi Hoa Kyø seõ taêng leân moät löôïng töông öùng t. Do vaäy, vôùi caùc yeáu toá veà caàu cuûa thò tröôøng Hoa Kyø ñoái vôùi saûn phaåm ñoù khoâng thay ñoåi thì löôïng tieâu thuï saûn phaåm treân thò tröôøng Hoa Kyø seõ giaûm töø q2 xuoáng coøn q3, trong ñoù, löôïng haøng saûn xuaát trong nöôùc Hoa Kyø taêng moät löôïng q’3 – q’2 vaø löôïng haøng nhaäp khaåu giaûm moät löôïng q2 – q3. Nhö vaäy, taùc ñoäng cuûa thueá choáng baùn phaù giaù Hoa Kyø ñoái vôùi vieäc baûo hoä saûn xuaát trong nöôùc ñöôïc theå hieän qua: giaù saûn phaåm KIL O trong nöôùc taêng, taêng saûn xuaát trong nöôùc, giaûm tieâu thuï haøng nhaäp khaåu. Caùc nhaø saûn xuaát Hoa Kyø ñöôïc höôûng lôïi töø chính saùch naøy vôùi giaù trò thaëng dö ñöôïc gia taêng theâm baèng dieän tích hình thang BCFM. Nhaø nöôùc Hoa Kyø ñöôïc höôûng lôïi khi ngaân saùch thu vaøo töø thueá nhaäp khaåu taêng moät löôïng baèng dieän tích hình chöõ nhaät NHGF. Tuy nhieân, cuøng vôùi vieäc höôûng lôïi cuûa caùc nhaø saûn xuaát Hoa Kyø, ngöôøi tieâu duøng Hoa Kyø bò thieät haïi. Giaù trò thaëng dö tieâu duøng giaûm moät löôïng baèng dieän tích hình thang BDGM. Nhö vaäy, xeùt veà toång theå, lôïi ích cuûa toaøn boä xaõ hoäi Hoa Kyø seõ bò thieät haïi do lôïi ích cuûa ngöôøi tieâu duøng Hoa Kyø ñoái vôùi saûn phaåm bò ñaùnh thueá choáng baùn phaù
 31. 31. http://kilobooks.com 31 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN giaù bò giaûm nhieàu hôn toång lôïi ích mang laïi cho caùc nhaø saûn xuaát Hoa Kyø vaø Nhaø nöôùc Hoa Kyø. Löôïng thieät haïi ñoù ñöôïc xaùc ñònh baèng toång dieän tích hai tam giaùc CNF vaø HDG. COM Ngoaøi ra, quaù trình daãn ñeán vieäc aùp duïng bieän phaùp thueá choáng baùn phaù giaù cuõng goùp phaàn vaøo söï baûo hoä saûn xuaát. Caùc nhaø nhaäp khaåu Hoa Kyø laäp töùc giaûm löôïng haøng nhaäp khaåu ngay töø khi coù thoâng tin veà khaû naêng saûn phaåm nhaäp khaåu cuûa hoï bò ñieàu tra baùn phaù giaù. Cho duø cuoäc ñieàu tra cuoái cuøng coù keát luaän laø saûn phaåm nhaäp khaåu khoâng bò aùp thueá choáng baùn phaù giaù thì löôïng haøng nhaäp khaåu vaøo Hoa Kyø cuõng ñaõ bò giaûm ñaùng keå trong thôøi gian cuoäc ñieàu tra ñöôïc dieãn ra. Vaø quan troïng hôn laø, taùc ñoäng kinh teá khoâng döøng laïi ôû baûn thaân ngaønh bò KS. ñieàu tra choáng baùn phaù giaù maø coøn lan roäng sang caùc ngaønh khaùc, nhaát laø caùc ngaønh söû duïng caùc saûn phaåm bò choáng baùn phaù giaù laøm nguyeân lieäu ñaàu vaøo. Khi ñoù, ngaønh saûn xuaát lieân quan cuûa Hoa Kyø seõ bò khan hieám ñaàu vaøo, chi phí saûn xuaát taêng, giaûm khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm treân thò tröôøng Hoa Kyø vaø quoác teá. BOO Tuy nhieân, trong daøi haïn, thueá choáng baùn phaù giaù Hoa Kyø cuõng coù theå laøm giaûm khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc nhaø saûn xuaát Hoa Kyø. Vì ñöôïc baûo hoä, caùc nhaø saûn xuaát Hoa Kyø raát coù theå chaäm hoaëc khoâng ñoåi môùi coâng ngheä saûn xuaát nhaèm giaûm chi phí saûn xuaát vaø taêng tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm. Trong khi ñoù, caùc nhaø saûn xuaát nöôùc ngoaøi coù theå coù nhöõng bieän phaùp laøm giaûm chi phí saûn xuaát vaø hoï caøng coù lôïi theá caïnh tranh veà giaù. Do ñoù, giaù xuaát khaåu cuûa hoï coù theå khoâng ñoåi hoaëc ngaøy caøng thaáp ñi, maëc duø haøng nhaäp khaåu khoâng coøn ñöôïc baùn phaù giaù KIL O nöõa, caùc nhaø saûn xuaát Hoa Kyø cuõng khoù loøng caïnh tranh. Nhö vaäy, caùc nhaø saûn xuaát Hoa Kyø ñöôïc baûo hoä phaûi khoâng ngöøng ñoåi môùi coâng ngheä saûn xuaát ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh vaø giöõ ñöôïc thò tröôøng noäi ñòa tröôùc haøng hoaù nhaäp khaåu.
 32. 32. http://kilobooks.com 32 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN CHÖÔNG 2: TAÙC ÑOÄNG CUÛA VUÏ KIEÄN CHOÁNG BAÙN PHAÙ GIAÙ CUÛA HOA KYØ ÑOÁI VÔÙI HOAÏT ÑOÄNG XUAÁT KHAÅU ÑEØN CAÀY TRUNG QUOÁC COM I. VUÏ KIEÄN CHOÁNG BAÙN PHAÙ GIAÙ CUÛA HOA KYØ ÑOÁI VÔÙI SAÛN PHAÅM ÑEØN CAÀY NHAÄP KHAÅU TÖØ TRUNG QUOÁC Ngaøy 4/9/1985, Hieäp hoäi Ñeøn caày Quoác gia Hoa Kyø (National Candle Association- NCA) ñeä ñôn kieän caùc nhaø saûn xuaát Ñeøn caày Trung Quoác leân DOC & ITC vôùi lyù do laø ngaønh saûn xuaát Ñeøn caày cuûa Hoa Kyø bò thieät haïi do saûn phaåm Ñeøn caày Paraffin (sau ñaây ñöôïc goïi taét laø Ñeøn caày) nhaäp khaåu töø Trung Quoác bò baùn phaù giaù taïi thò tröôøng Hoa Kyø. Ngaøy 10/07/1986, DOC ñaõ ra quyeát ñònh cuoái KS. cuøng veà vieäc saûn phaåm Ñeøn caày nhaäp khaåu töø Trung Quoác ñöôïc baùn “döôùi giaù coâng baèng” (Less than Fair value- LTFV). Vaø ngaøy 13/08/1986, DOC ñaõ coù baùo caùo chính thöùc veà thieät haïi cuûa ngaønh saûn xuaát trong nöôùc. Ngaøy 28/08/1986, DOC ban haønh Phaùp leänh Choáng baùn phaù giaù vôùi möùc thueá trung bình 54,21% ñöôïc aùp duïng cho taát caû caùc nhaø saûn xuaát & xuaát khaåu Trung Quoác. Ngaøy BOO 04/01/1999, DOC khôûi xöôùng vieäc raø soaùt 5 naêm laàn thöù nhaát vaø quyeát ñònh baét ñaàu tieán haønh raø soaùt vaøo ngaøy 08/04/1999. Ngaøy 17/06/1999, DOC quyeát ñònh giöõ möùc thueá choáng baùn phaù giaù 54,21% cho 5 naêm tieáp theo vôùi lyù do laø ngaønh saûn xuaát trong nöôùc vaãn seõ bò thieät haïi neáu nhö Phaùp leänh Choáng baùn phaù giaù bò huyû. Sau ñoù, ngaøy 08/09/1999, DOC coù baùo caùo chính thöùc veà thieät haïi cuûa ngaønh haøng saûn xuaát trong nöôùc vaø coâng boá veà vieäc tieáp tuïc aùp duïng Phaùp leänh Choáng baùn phaù giaù cho 5 naêm tieáp theo vaøo ngaøy 23/09/1999. Kim ngaïch Ñeøn caày nhaäp KIL O khaåu cuûa taát caû caùc nhaø saûn xuaát & xuaát khaåu Trung Quoác ñaõ ñöôïc ñieàu tra trong quaù trình raø soaùt. Keå töø sau ñôït raø soaùt naøy, caùc doanh nghieäp Trung Quoác ñaõ töï cheá taïo ra nhöõng thieát bò saûn xuaát ñôn giaûn nhöng naêng suaát cao ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng taêng cuûa thò tröôøng Hoa Kyø. Vôùi söï ñaàu tö hieäu quaû naøy, giaù thaønh saûn xuaát saûn phaåm ngaøy caøng giaûm. Do ñoù, giaù xuaát khaåu cuûa hoï ngaøy caøng thaáp hôn vaø saûn phaåm Ñeøn caày Trung Quoác ngaøy caøng coù lôïi theá caïnh tranh veà giaù so vôùi caùc nhaø saûn xuaát Ñeøn caày Hoa Kyø. Ñaây laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân cuûa söï taêng kim ngaïch xuaát khaåu Ñeøn caày cuûa Trung Quoác vaøo Hoa Kyø trong giai ñoaïn 19992004 tröôùc khi möùc thueá choáng baùn phaù giaù môùi ñöôïc aùp duïng.
 33. 33. http://kilobooks.com 33 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Vaøo thaùng 08/2002, NCA ñeä ñôn yeâu caàu DOC tieán haønh raø soaùt möùc thueá choáng baùn phaù giaù ñoái vôùi caùc nhaø saûn xuaát & xuaát khaåu Ñeøn caày Trung Quoác. Thay vì DOC seõ göûi caùc baûng caâu hoûi ñieàu tra tôùi caùc nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu cuûa COM Trung Quoác, DOC laïi tieán haønh “khaûo saùt” hôn 90 nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu ñaõ töøng naèm trong danh saùch Choáng baùn phaù giaù nhaèm xaùc ñònh lieäu toaøn boä caùc nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu naøy vaãn tieáp tuïc xuaát khaåu Ñeøn caày vaøo Hoa Kyø trong thôøi gian DOC tieán haønh raø soaùt hay khoâng. Vaø do ñoù, DOC seõ bieát laø caàn göûi baûng caâu hoûi ñieàu tra ñeán nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu naøo. Nhö vaäy, DOC ñaõ trì hoaõn vieäc xuùc tieán göûi & thu thaäp thoâng tin qua baûng caâu hoûi ñieàu tra töø caùc nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu cuûa Trung Quoác. Thoâng qua “khaûo saùt”, DOC chæ göûi baûng caâu hoûi KS. ñieàu tra ñeán nhöõng nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu coù xuaát khaåu Ñeøn caày trong giai ñoaïn raø soaùt. Nhöõng coâng ty naøo traû lôøi ñaày ñuû thoâng tin vaø ñuùng haïn seõ ñöôïc xem xeùt ñeå aùp möùc thueá môùi döïa vaøo thoâng tin maø hoï traû lôøi. Vaø möùc naøy coù theå thaáp hoaëc cao hôn möùc 54,21% hieän haønh tuyø theo töøng tröôøng hôïp. Tuy nhieân, ñoái vôùi nhöõng coâng ty naøo traû lôøi khoâng ñaày ñuû, khoâng ñuùng haïn hoaëc khoâng traû lôøi thì BOO DOC seõ döïa treân “döõ lieäu saün coù” ñeå xaùc ñònh möùc thueá môùi. Vaø möùc 95,22% ñöôïc aùp duïng cho caùc nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu Trung Quoác khoâng hôïp taùc tích cöïc vôùi Cô quan ñieàu tra. Vaø möùc naøy ñaàu tieân ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi hai coâng ty: Shanghai New Star Import Co., Ltd vaø Dongguan Fay Candle Co., Ltd. Tuy nhieân, DOC ñaõ khoâng theå thu thaäp ñöôïc ñaày ñuû thoâng tin veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa ngaønh haøng naøy do caùc nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu Ñeøn caày cuûa Trung Quoác khoâng hôïp taùc trong vieäc cung caáp thoâng tin veà hoaït ñoäng cuûa KIL O mình. Caùc nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu Trung Quoác döïa vaøo lôïi theá veà giaù vaø nhöõng söï trôï caáp cuûa Chính phuû trong vieäc khuyeán khích xuaát khaåu saûn phaåm Ñeøn caày ñeå tin raèng thueá choáng baùn phaù giaû cuûa Hoa Kyø seõ khoâng aûnh höôûng ñeán kim ngaïch xuaát khaåu cuûa hoï; cho neân, hoï ñaõ nghó laø khoâng caàn thieát phaûi hôïp taùc vôùi cô quan ñieàu tra vaø cuõng khoâng caàn quan taâm ñeán möùc thueá choáng baùn phaù giaù maø beân phía Hoa Kyø seõ aùp ñaët. Tröôùc thaùi ñoä khoâng hôïp taùc naøy, DOC ñaõ döïa vaøo “döõ lieäu saün coù” ñeå tính toaùn möùc thueá môùi. Ngaøy 09/09/2003, DOC thoâng baùo veà möùc thueá môùi aùp duïng ñaïi traø cho caùc nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu cuûa Trung Quoác coù theå laø 95,74%. Vaø neáu möùc thueá naøy ñöôïc chính thöùc aùp duïng thì hôn 90 coâng ty trong ñôït ñieàu tra treân vaø nhöõng coâng ty chöa coù möùc thueá cuï theå seõ gaùnh
 34. 34. http://kilobooks.com 34 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN chòu möùc môùi naøy. Ngaøy 15/09/2003, DOC tieán haønh ñieàu tra 23 nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu lôùn cuûa Trung Quoác vaø choïn ra 5 nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu thuoäc daïng “bò ñôn baét buoäc” ñeå tieán haønh ñieàu tra (nhöõng bò ñôn naøy coù möùc thueá hieän haønh COM töø 13,64% ñeán 95,74%): Dongguan Fay Candle Co., Ltd Smartcord International Co., Ltd (Rich Talent Trading Co., Ltd) Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd Amstar Business Co., Ltd Jiangsu Holly Corporation. Sau quaù trình raø soaùt, ngaøy 15/03/2004, DOC coâng boá giöõ nguyeân möùc thueá KS. choáng baùn phaù giaù ban ñaàu laø 54,21% vaø möùc thueá môùi aùp duïng cho moät soá nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu Ñeøn caày Trung Quoác laø 95,95% vaø möùc thueá naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy 15/03/2004. Khoâng coù nhaø saûn xuaát/ xuaát khaåu naøo trong danh saùch raø soaùt ñaït ñöôïc möùc thueá thaáp hôn möùc naøy. Ñaàu naêm 2004, caùc nhaø saûn xuaát Ñeøn caày Hoa Kyø baét ñaàu quan taâm ñeán vieäc BOO saûn xuaát caùc saûn phaåm Ñeøn caày vôùi Saùp thöïc vaät vaø hoïc cuõng ñaõ gaëp phaûi söï caïnh tranh gay gaét vôùi saûn phaåm cuøng loaïi nhaäp khaåu töø Trung Quoác. Cho neân, ñaàu thaùng 10/2004, NCA ñeä ñôn leân DOC yeâu caàu xem xeùt vaø ñöa saûn phaåm Ñeøn caày saûn xuaát töø daàu coï vaø saùp thöïc vaät vaøo danh saùch saûn phaåm bò Choáng baùn phaù giaù. Sau khi tieán haønh xem xeùt & ñieàu tra, DOC xeùt thaáy Ñeøn caày nhaäp khaåu töø Trung Quoác vaãn coù theå gaây ra nhieàu thieät haïi cho ngaønh saûn xuaát trong nöôùc. Cho neân, ngaøy 16/12/2004, DOC coâng boá veà vieäc tieáp tuïc aùp duïng Phaùp leänh Choáng baùn KIL O phaù giaù ñoái vôùi saûn phaåm Ñeøn caày nhaäp khaåu töø Trung Quoác vôùi möùc thueá môùi laø 108,30% vaø coù hieäu löïc baét ñaàu töø ngaøy 25/02/2005. Caùc nhaø saûn xuaát Ñeøn caày Trung Quoác ñaõ khoâng theå ngôø raèng söï chuû quan vaø baát hôïp taùc cuûa hoï vôùi vuï kieän ñaõ gaây ra haäu quaû nghieâm troïng khi DOC “giaùng moät ñoøn chí töû” baèng möùc thueá choáng baùn phaù giaù 108,30%. Vôùi möùc thueá naøy, giaù nhaäp khaåu Ñeøn caày töø Trung Quoác taêng ñoät bieán vaø caùc nhaø nhaäp khaåu Hoa Kyø ñaõ khoâng tìm thaáy cô hoäi kinh doanh ñoái vôùi saûn phaåm naøy. Hoï ñaõ chuyeån dòch nguoàn nhaäp khaåu sang caùc nöôùc khaùc, nhö Vieät Nam, AÁn Ñoä, Indonesia, Malaysia, Thaùi Lan, v.v… Saûn phaåm Ñeøn caày Trung Quoác ñang daàn bò ñaåy luøi ra khoûi thò tröôøng Hoa Kyø.

×