Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thiet ke Bao cao thuong nien - Ben Thanh land ar 2009

767 views

Published on

 • Be the first to comment

Thiet ke Bao cao thuong nien - Ben Thanh land ar 2009

 1. 1. BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2009
 2. 2. “... Thaønh coâng cuûa Ben Thanh Land trong quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai luoân ñoàng haønh vôùi söï phaùt trieån cuûa taäp theå caùc ñôn vò thaønh vieân cuûa Benthanh Group vaø gaén lieàn vôùi söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc trong thôøi kyø hoäi nhaäp.”MUÏC LUÏCThoâng ñieäp cuûa Chuû Tòch Hoäi ñoàng Quaûn Trò vaø Toång Giaùm Ñoác Giôùi thieäu veà Ben Thanh Land Giôùi thieäu Ban Laõnh Ñaïo Ben Thanh LandCaùc söï kieän noåi baät Toång quan tình hình taøi chính naêm 2009 Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Baùo caùo cuûa Ban Toång Giaùm Ñoác Ñònh höôùng phaùt trieån naêm 2010 Caùc chính saùch ñaõi ngoä ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng Döï aùn tieâu bieåu vaø keá hoaïch ñaàu tö - trieån khai caùc döï aùn 2010 - 2012Baùo caùo Kieåm toaùn 2009 Caùc coâng ty con vaø coâng ty lieân keát
 3. 3. “... Thaønh coâng cuûa Ben Thanh Landtrong quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai luoânñoàng haønh vôùi söï phaùt trieån cuûa taäp theåcaùc ñôn vò thaønh vieân cuûa BenthanhGroup vaø gaén lieàn vôùi söï phaùt trieån cuûañaát nöôùc trong thôøi kyø hoäi nhaäp.”
 4. 4. 4 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 1. Thoâng ñieäp cuûa chuû tòch HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ vaø toång giaùm ñoác Kính thöa quyù vò, Töï haøo laø moät trong nhöõng thaønh vieân treû nhaát vaø cuõng raát naêng ñoäng trong heä thoáng Toång Coâng ty Beán Thaønh, trong naêm 2009 cuõng nhö trong giai ñoaïn suy thoaùi kinh teá vöøa qua, Coâng ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Ñòa OÁc Beán Thaønh (Ben Thanh Land) vaãn vöõng vaøng ñi leân, chinh phuïc moïi khoù khaên, thöû thaùch ñeå khaúng ñònh uy tín vaø giaù trò thöông hieäu cuûa mình. So vôùi thôøi gian ñaàu thaønh laäp, Ben Thanh Land hoâm nay ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån maïnh meõ, naém baét ñöôïc nhieàu cô hoäi kinh doanh môùi, trieån khai nhieàu döï aùn tieàm naêng taïi khu vöïc trung taâm TP HCM. Ñaëc bieät, döï aùn ñaàu . tay cao oác Ben Thanh Times Square - sau gaàn 3 naêm xaây döïng - ñaõ khaùnh thaønh vaø chính thöùc ñöa thöông hieäu Ben Thanh Land tien vao thò tröông ñòa oc Viet Nam vao cuoi thang 4/2010. á ø ø á ä ø á ù Naêm 2009 vöøa qua, dö aâm cuûa cuoäc khuûng hoaûng taøi chính vaø suy thoai kinh teá toan cau ñaõ anh höông ñen nhieu quoc gia khac nhau, ù ø à û û á à á ù chi phoi hau het cac lónh vöc - ñac biet laø cac lónh vöc tai chính, ngan á à á ù ï ë ä ù ï ø â hang vaø bat ñong san…vaø Viet Nam cung khong laø ngoai le. Tröôc ø á ä û ä õ â ï ä ù boi canh khong thuan lôi ay, Hoi ñong quan trò, Ban lanh ñao vaø á û â ä ï á ä à û õ ï toaøn theå nhaân vieân Coâng ty ñaõ neâu quyeát taâm cao ñoä, ñoaøn keát gaén boù ñeå kòp thôøi naém baét dieãn bieán cuûa tình hình kinh teá - xaõ hoäi trong vaø ngoaøi nöôùc, töø ñoù chuû ñoäng thay ñoåi ñeå öùng phoù linh hoaït trong ñieàu haønh quaûn lyù, khai thaùc toái ña caùc nguoàn löïc, phaùt huy söùc maïnh taäp theå.…Nhôø ñoù, khoâng nhöõng Ben Thanh Land ñaõ phaàn naøo haïn cheá ñöôïc taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa khuûng hoaûng kinh teá, ñöa Coâng ty truï vöng tröôc khoù khan maø con ñat ñöôc mot ket quaû kinh doanh õ ù ê ø ï ï ä á ñang töï hao. Coù theå noi, nam 2009 chính laø mot moc son ñang nhô, ù ø ù ê ä á ù ù moät naêm baûn leà laøm neàn taûng giuùp Ben Thanh Land töï tin kyø voïng vaø höông tôi chinh phuc nhöng muc tieu cao hôn, xa hôn nöa. ù ù ï õ ï â õ Böôc sang 2010, nen kinh teá theá giôi duø chöa that söï bình on ù à ù ä å nhöng veà cô baûn ñaõ hoài phuïc vôùi nhieàu tín hieäu ñaùng laïc quan. Tuy nhieân, laø moät quoác gia ñang ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa tieán trình hoäi nhaäp, vôùi nhieàu cô hoäi taêng tröôûng ôû phía tröôùc, chaéc chaén Vieät Nam van seõ laø khu vöc ñau tö giau tiem nang, ñac biet laø trong ã ï à ø à ê ë ä lónh vöc ñòa oc. Cung ngay trong quyù 2/2010 nay, theo keá hoach ï á õ ø ï ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua, Ben Thanh Land seõ tieán haønh nieâm yeát coå phieáu treân Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi (HNX) - vôùi maõ chöùng khoaùn BTL - chính thöùc trôû thaønh moät coâng ty ñaïi chuùng. Töø saân chôi lôùn naøy, seõ môû ra cho thöông hieäu ñòa oác treû Ben Thanh Land nhieàu cô hoäi môùi ñeå coù theå phaùt trieån nhanh, manh vaø ben vöng hôn. ï à õ
 5. 5. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 5 Veà chien löôc phat trien trong nhöng nam sap tôi, Ben Thanh Land á ï ù å õ ê é ù xaùc ñònh lôïi nhuaän khoâng phaûi laø muïc tieâu duy nhaát, ñieàu maø Cong ty nham tôi laø cai ñích xa hôn: giaù trò thöông hieu Ben Thanh â é ù ù ä Land phai ñöôc khang ñònh. Ñeå chuan bò cho mot giai ñoan phat û ï ú å ä ï ù trieån beàn vöõng, ñöa Coâng ty vaøo nhoùm nhöõng doanh nghieäp ñòa oác haøng ñaàu Vieät Nam, Hoäi ñoàng quaûn trò Ben Thanh Land khaúng ñònh seõ giöõ vöõng chieán löôïc kinh doanh daøi haïn: taäp trung phaùt trien - kinh doanh cac döï an bat ñong san thuoc phan khuc trung å ù ù á ä û ä â ù vaø cao caáp, ñoàng thôøi cuõng tích cöïc tìm kieám cô hoäi ñaàu tö thoâng qua hình thöùc lieân keát vôùi caùc ñoái taùc uy tín trong vaø ngoaøi nöôùc.… Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, ban laõnh ñaïo Ben Thanh Land seõ taêng cöông tính nang ñong vaø nhay ben trong ñieu hanh quan ly, töng ø ê ä ï ù à ø û ù ø böôùc xaây döïng boä maùy nhaân söï chuyeân nghieäp, tìm kieám moâ hình quan trò tien tien, hoan thien phöông thöc kinh doanh, phat trien û â á ø ä ù ù å thò tröôøng, xaây döïng thöông hieäu ñeå naâng leân taàm cao môùi nhaèm ñaùp öùng vôùi yeâu caàu khaét khe cuûa moät neàn kinh teá hoäi nhaäp vôùi theá giôùi. Vaø töø ñoù, Ben Thanh Land coù theå ñoùng goùp ñöôïc nhieàu hôn cho söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá - xaõ hoäi quoác gia, chung tay xaây döïng moät ñaát nöôùc Vieät Nam ngaøy caøng phoàn vinh, giaøu ñeïp. Thaønh quaû trong quaù khöù, coá gaéng ôû hieän taïi vaø khaùt voïng höôùng veà töông lai,…taát caû seõ hôïp thaønh ñoäng löïc ñeå Ben Thanh Land töï tin viet tiep nhöng trang môi trong quaù trình phat trien cua mình, á á õ ù ù å û manh meõ hôn, vöng ben hôn. Thay mat Hoi ñong Quan trò, Ban ï õ à ë ä à û Tong Giam ñoc vaø toan theå can boä nhan vien cua Ben Thanh Land, å ù á ø ù â â û xin chaân thaønh caûm ôn söï quan taâm chæ ñaïo vaø tích cöïc hoã trôï cuûa caùc caáp laõnh ñaïo, caùc ban ngaønh höõu quan, caùc nhaø ñaàu tö vaø ñoái taùc, ñaëc bieät laø söï noã löïc khoâng ngöøng cuûa taäp theå caùn boä nhaân vieân Coâng ty CP Ñaàu Tö Ñòa OÁc Beán Thaønh trong suoát nhöõng naêm qua. Ben Thanh Land seõ phan ñau het söc ñeå trôû thanh mot ñòa chæ ñang á á á ù ø ä ù tin caäy cuûa khaùch haøng vaø ñoái taùc, hoaøn thaønh muïc tieâu xaây döïng thöông hieu Ben Thanh Land trôû thanh mot "giaù trò tröông ton". ä ø ä ø à Traân troïng kính chaøo Chuû tòch HÑQT Toång Giaùm Ñoác THAÂN HAÛI THANH nguyeãn cao trí
 6. 6. 6 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009
 7. 7. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 72. GIÔÙI THIEÄU VEÀ ben thanh landToång quan Söù meänhCoâng ty Coà phaàn Ñaàu tö Ñòa oác Beán Thaønh (Ben Thanh Land) Thoa man toi ña nhu cau cua khach hang veà mot khong gian song, û õ á à û ù ø ä â átieàn thaân laø Coâng ty TNHH Caên hoä Beán Thaønh AA hoaït ñoäng khong gian lam viec hoan hao. Cung cap cho khach hang nhöng â ø ä ø û á ù ø õvôùi voán ñieàu leä laø 53,9 tyû ñoàng, muïc ñích thaønh laäp ban ñaàu laø giaù trò soáng ñích thöïc thoâng qua caùc saûn phaåm vaø dòch vuï baát ñoängñeå phuïc vuï cho vieäc ñaàu tö xaây döïng cao oác vaên phoøng vaø caên saûn chaát löôïng cao, ñaùp öùng moïi yeâu caàu cuûa cuoäc soáng hieän ñaïi.hoä cao caáp Ben Thanh Times Square taïi soá 172 - 174 Kyù Con,Quaän 1. Tuy nhieân, sau moät thôøi gian hoaït ñoäng, Hoäi ñoàng quaûn Taàm nhìntrò Coâng ty nhaän thaáy moâ hình coâng ty TNHH khoâng coøn phuø hôïp Trôû thaønh moät Thöông hieäu Vieät mang taàm voùc quoác teá trong lónhvôùi chieán löôïc phaùt trieån daøi haïn cuûa Ben Thanh Land; vì vaäy, vöïc phaùt trieån vaø kinh doanh baát ñoäng saûn, thaáu hieåu taâm trí vaønaêm 2008 trôû thaønh moät coät moác ñaùng ghi nhaän, ñaùnh daáu moät chieám lónh söï tin yeâu cuûa khaùch haøng.giai ñoaïn phaùt trieån môùi trong lòch söû hình thaønh - phaùt trieån cuûa Giaù trò coát loõiBen Thanh Land khi Coâng ty TNHH Caên hoä Beán Thaønh AA chínhthöùc ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Ñòa oác Beán "Söï taän taâm" - Thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng baèng söï phuïc vuïThaønh vaøo ngaøy 02/10/2008. Vôùi söï kieän naøy, ngoaøi vieäc tieán chu ñaùo taän taâm laø giaù trò phaûi ñöôïc minh chöùng cho moãi thaønhhaønh taêng voán leân 80,850 tyû ñoàng, chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa vieân trong Ben Thanh Land. Söï haøi loøng cuûa khaùch haøng laø thöôùcCoâng ty cuõng ñoàng thôøi ñöôïc môû roäng sang nhieàu lónh vöïc. ño cho söï thaønh coâng vaø phaùt trieån cuûa Coâng ty.Vôùi chöùc naêng chính chuyeân tö vaán phaùt trieån vaø ñaàu tö kinh "Nguoàn nhaân löïc" - Ñoäi nguõ nhaân vieân Ben Thanh Land khoângdoanh BÑS, thôøi gian qua Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Ñòa oác Beán chæ ñaùp öùng veà chuyeân moân maø coøn phuø hôïp caû veà ñònh höôùngThaønh ñaõ ñeå laïi nhöõng daáu aán roõ neùt, töøng böôùc hình thaønh vaø phaùt trieån cuøng Coâng ty. Ñoäi nguõ nhaân söï naøy lieân tuïc ñöôïc ñaøophaùt trieån thöông hieäu Ben Thanh Land treân thò tröôøng baát ñoäng taïo vaø boå sung trong suoát quaù trình hoaït ñoäng, taïo neân nguoànsaûn cao caáp taïi Vieät Nam vôùi teân giao dòch/thöông maïi laø Ben söùc maïnh beàn vöõng cuûa coâng ty.Thanh Land (vieát taét laø BTL - ñaây cuõng laø maõ chöùng khoaùn cuûa "Tính hôïp taùc" - Hôïp taùc taïo neân söùc maïnh, ñaây khoâng chæ laøBen Thanh Land khi Coâng ty chính thöùc nieâm yeát coå phieáu treân yeâu caàu ñoái vôùi töøng nhaân vieân trong coâng vieäc noäi boä, trongsaøn HNX vaøo quí II/2010 saép tôùi). Ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu caùch phuïc vuï khaùch haøng, trong tinh thaàn laøm vieäc nhoùm, maøthaønh laäp, Ban laõnh ñaïo Coâng ty ñaõ heát söùc chuù troïng ñeán vieäc coøn ñöôïc theå hieän baèng söï lieân keát uyeån chuyeån vaø hôïp taùc ñathieát laäp moät neàn taûng vöõng chaéc veà caû nhaân löïc laãn taøi löïc, xaây phöông cuûa Coâng ty trong coâng vieäc.döïng ñònh höôùng caùc chieán löôïc kinh doanh, taäp trung phaùt trieånnaêng löïc loõi vaø theo ñuoåi caùc cô hoäi phuø hôïp vôùi theá maïnh cuûa Trieát lyù kinh doanhmình. Ngoaøi vieäc chuyeån ñoåi thaønh coâng sang moâ hình kinh "BTL - Build To Live - Xaây döïng vì söï soáng"doanh môùi, naêm 2008 coøn ñaùnh daáu moät böôùc chuyeån mìnhmaïnh meõ cuûa Ben Thanh Land khi Coâng ty ñoàng loaït trieån khai Ben Thanh Land mang khaùt voïng chaùy boûng khoâng chæ laø moätnhöõng keá hoaïch toång theå ñeå tieán tôùi chuaån hoùa moïi nguoàn löïc, coâng ty haøng ñaàu, maø phaûi laø moät coâng ty vöõng maïnh vôùi nhöõngtaïo tieàn ñeà phaùt trieån laâu daøi vaø beàn vöõng veà sau: xaây döïng moät giaù trò thöc te. Triet lyù kinh doanh theå hien roõ ñieu nay, Cong ty lay ï á á ä à ø â áñoäi nguõ caùn boä, nhaân vieân môùi coù tri thöùc, coù ñôøi soáng vaät chaát coâng vieäc xaây döïng ñeå phaùt trieån, vaø xaây döïng ñeå phuïc vuï cuoäcoån ñònh, ñôøi soáng tinh thaàn phong phuù; khaúng ñònh - quaûng baù soáng vôùi nhöõng giaù trò ñuùng nghóa, xaây döïng cho moät cuoäc soángthöông hieäu Ben Thanh Land vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh phaùt trieån toát ñeïp hôn, cho xaõ hoäi, cho ñaát nöôùc, cho con ngöôøi vaøcuûa Coâng ty.… cho chính chuùng toâi: ° Gia taêng giaù trò cho khaùch haøng ° Mang laïi lôïi nhuaän cao nhaát cho coå ñoâng ° Ñaûm baûo quyeàn lôïi cho nhaân vieân ° Haøi hoøa lôïi ích cuûa doanh nghieäp vôùi lôïi ích cuûa coäng ñoàng.
 8. 8. 3.Giôùi thieäu Ban laõnh ñaïoBen Thanh LandHOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒOÂng THAÂN HAÛI THANH OÂng NGUYEÃN QUANG TIEÂN OÂng NGUYEÃN CAO TRÍCöû nhaân Kinh teá quoác daân Thaïc só kinh teá NCS, Thaïc só Quaûn trò kinh doanhChuû tòch HÑQT Ben Thanh Land Thaønh vieân HÑQT Ben Thanh Land Thaønh vieân HÑQT Ben Thanh LandQuyeàn Chuû tòch HÑQT - Nguyeân TGÑ TGÑ Toång Coâng ty Beán Thaønh Chuû tòch HÑQT Hyundai Beán Thaønh,Ben Thanh Tourist Chuû tòch HÑQT Ngaân haøng TMCP Chuû tòch HÑQT Cty Hoäi nghò - tieäc cöôùi Phöông Ñoâng (OCB) Capital Palace/Riverside Palace Chuû tòch HÑQT Cty CP XNK Nhö Ngoïc Ñaïi hoïc Daân Laäp Vaên Lang TP HCM… .OÂng NGUYEÃN VAÊN BAÙ OÂng PHAN TRUNGThaïc só Kinh teá Cöû nhaân Quaûn trò kinh doanhThaønh vieân HÑQT Ben Thanh Land Thaønh vieân HÑQT Ben Thanh LandTGÑ Coâng ty CP An Loäc Bình Döông TGÑ Coâng ty TNHH TM - DV An Huy,UV Thöôøng tröïc HÑQT Ngaân haøng TMCP Chuû tòch HÑQT kieâm TGÑ Grand CapitalPhöông Ñoâng (OCB) Phoù CT. HÑQT Romana Group
 9. 9. BAN ÑIEÀU HAØNH OÂng NGUYEÃN CAO TRÍ Toång Giaùm ñoácOÂng TRAÀN HAÛI BÌNH Baø THAÂN THÒ THU THAÛO OÂng DÖÔNG ANH SÔNPhoù Toång Giaùm Ñoác GÑ Taøi Chính kieâm Keá toaùn tröôûng GÑ Keá Hoaïch - Ñaàu Tö & Tieáp ThòOÂng LEÂ THAØNH VINH OÂng BUØI COÂNG LÖÔNG Baø ÑOÃ NGOÏC KHÖÔNGQ. GÑ Kinh Doanh & Phaùt Trieån Döï AÙn GÑ Quaûn Lyù Kyõ Thuaät GÑ Haønh Chính - Nhaân söïBAN KIEÅM SOAÙTOÂng TEÀ TRÍ DUÕNG Baø NGUYEÃN THÒ MYÕ HAÏNH Baø HAØ THÒ MINH PHÖÔÏNGTröôûng Ban kieåm soaùt Thaønh vieân Ban kieåm soaùt Thaønh vieân Ban kieåm soaùtTP Taøi Chính Benthanh Group . Keá toaùn tröôûng Saigon CarMart PP Keá toaùn Ben Thanh Tourist .TGÑ Cty CP Vaøng Baïc Ñaù Quyù Beán Thaønh
 10. 10. 10 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009
 11. 11. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 114. Caùc Söï kieän noåi baätThaùng 9/2006 Thaùng 10/2009Tieàn thaân cuûa Ben Thanh Land laø Coâng ty TNHH Caên Hoä Beán Ñöôïc chæ ñònh laøm ñoái taùc phaân phoái chieán löôïc döï aùn THEThaønh AA chính thöùc hoaït ñoäng vôùi vaên phoøng ñaàu tieân taïi soá 42 HARMONA APARTMENT vôùi treân 500 caên hoä (33 Tröông CoângÑaëng Thò Nhu, P Nguyeãn Thaùi Bình, Quaän 1. . Ñònh, P 13, Q. Taân Bình): Ngay trong leã khôûi coâng döï aùn The . Harmona Apartment vaøo thaùng 10/2009, tröôùc söï tham döï cuûaThaùng 6/2007 laõnh ñaïo caùc Sôû - Ban - Ngaønh chöùc naêng vaø haàu nhö ñaày ñuûKhôûi coâng döï aùn phöùc hôïp 22 taàng Ben Thanh Times Square ñaïi dieän cuûa nhöõng coâng ty kinh doanh BÑS haøng ñaàu Thaønh(172 - 174 Kyù Con, P Nguyeãn Thaùi Bình, Quaän 1, TP HCM) vôùi . . phoá, Ben Thanh Land ñaõ vinh döï ñöôïc Thanh Nieân Corp. longphaàn thieát keá kieán truùc cuûa Coâng ty SWA (Hoa Kyø) vaø Cotecin laø troïng xöôùng danh, chæ ñònh laøm ñoái taùc phaân phoái chieán löôïcnhaø thaàu chính, Searefico laø nhaø thaàu M&E. cho döï aùn naøy. Ben Thanh Land ñaõ tích cöïc vaän ñoäng ñeå ñöôïc chæ ñònh laømThaùng 9/2008 ñaïi lyù phaân phoái cuûa haõng Hyundai. Ñaây laø moät cô hoäi ñeå coângCong ty dôi veà ñòa chæ: 71 - 79 Ñong Khôi, P Ben Nghe, Quan 1 â ø à û . á ù ä ty nôùi roäng hoaït ñoäng sang caùc lónh vöïc dòch vuï - thöông maïiï,- con ñöôøng trung taâm ñeïp nhaát Saøi Goøn. Vôùi quy moâ 3 laàu, dieän mang laïi…moät nguoàn doanh thu cao vaø oån ñònh. Chæ trong vaøitích saøn treân 1.000m2, coâng ty ñaõ baét ñaàu xuùc tieán vieäc khai thaùc thaùng cuoái naêm, löôïng xe baùn ra cuûa Saigon CarMart ñaõ ñaïttoøa nhaø vaên phoøng - dòch vuï - thöông maïi taïi ñaây. treân 300 xe vaø nhanh choùng trôû thaønh moät trong nhöõng ñaïi lyù baùn xe Hyundai thaønh coâng nhaát cuûa khu vöïc phía Nam. HieänThaùng 10/2008 nay, Coâng ty Saigon CarMart ñaõ töøng böôùc xaây döïng vaø hoaøn thieän cô sôû vaät chaát, ñoàng thôøi thieát laäp ñöôïc moät ñoäi nguõ nhaânChính thöùc ñöôïc chuyeån ñoåi sang moâ hình coå phaàn, vôùi teân vieân kinh doanh chuyeân nghieäp vaø ñang tieán haønh chuyeån ñoåigoïi: Coâng ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Ñòa OÁc Beán Thaønh (BEN THANH showroom hieän taïi sang moâ hình showroom 3S (Sales, Service &LAND); ñoàng thôøi môû roäng chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa coâng ty Spare part) taïi 360 Beán Vaân Ñoàn, Quaän 4 vaø laáy teân chính thöùcsang nhieàu lónh vöïc. laø Huyndai Ben Thanh.Thaùng 6/2009 Thaùng 11/2009Thaønh laäp Saøn Giao Dòch Baát Ñoäng Saûn Beán Thaønh (360D Beán Ñöôïc chæ ñònh laøm ñoái taùc phaùt trieån chieán löôïc cho döï aùn phöùcVaân Ñoàn, Phöôøng 1, Quaän 4, TP HCM) vaøo thaùng 6/2009. . hôïp IBIS BEN THANH PALACE (104 Nguyeãn Vaên Cöø, Quaän 1) -Hieän nay, Saøn Giao dòch naøy ñaõ vaän haønh khaù hieäu quaû, hoã do Toång Coâng ty Beán Thaønh laøm chuû ñaàu tö. Coâng trình 18 taàngtrôï ñaéc löïc cho caùc hoaït ñoäng giao dòch, khai thaùc kinh doanh naøy döï kieán seõ ñöôïc khôûi coâng vaøo cuoái naêm 2010, bao goàmthaønh coâng nhieàu maët baèng cuûa Coâng ty taïi khu vöïc trung taâm caùc coâng naêng chính nhö: trung taâm thöông maïi - nhaø haøng hoäiThaønh phoá. nghò tieäc cöôùi - vaên phoøng cho thueâ vaø ñaëc bieät laø phaàn khaùchThaùng 9/2009 saïn mang thöông hieäu IBIS ñaàu tieân ôû Vieät Nam vôùi 338 phoøng. Toaøn boä vieäc tö vaán thieát keá vaø quaûn lyù phaàn khaùch saïn IBIS seõThaønh laäp Cty CP TM vaø DV Thuû Ñoâ ñeå khai thaùc Trung taâm Hoäi do Taäp ñoaøn Accor (Phaùp) ñaûm nhieäm - theo nhö Hôïp ñoàng ñaõnghò & Tieäc cöôùi CAPITAL PALACE taïi khu vöïc trung taâm quaän kyù keát vôùi Ben Thanh Group vaøo cuoái thaùng 11/2009.Phuù Nhuaän (553/26 Nguyeãn Kieäm) vôùi quy moâ 14.267m2 saøncho 380 baøn tieäc cöôùi vaø hoäi nghò. Thaùng 12/2009 Mua laïi 51% coå phaàn trong coâng ty CP XNK Nhö Ngoïc, trôû thaønh coå ñoâng chi phoái ñeå chuaån bò trieån khai caùc döï aùn BÑS cuûa coâng ty naøy.
 12. 12. 14 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 5. Toång quan tình hình Taøi chính Trong naêm 2009 - naêm hoaït ñoäng thöù 3, Ben Thanh Land ñaõ phaùt trieån maïnh doanh thu vaø taêng tröôûng vöôït keá hoaïch ñeà ra do moät phaàn coâng ty ñaõ chuû ñoäng thích öùng vôùi bieán ñoäng cuûa thò tröôøng vaø nhaïy beùn trong khaû naêng naém baét kòp thôøi caùc cô hoäi kinh doanh baèng caùch: ° Ngoaøi döï aùn Ben Thanh Times Square ñöôïc khaùnh thaønh vaøo ñaàu quyù II naêm 2010, tieáp tuïc ñem laïi cho Ben Thanh Land lôïi nhuaän cao trong nhöõng naêm saép tôùi vaø naâng cao uy tín, thöông hieäu cuûa Coâng ty treân thò tröôøng ñòa oác. Ben Thanh Land luoân noã löïc tìm kieám, khai thaùc caùc maët baèng chieán löôïc cuûa Coâng ty cuõng nhö nhöõng maët baèng thueâ laïi cuûa ñoái taùc beân ngoaøi khaùc ñaàu tö, trieån khai cho thueâ laïi vôùi hieäu quaû cao. ° Hôïp taùc vôùi caùc chuû ñaàu tö thöïc hieän phaân phoái caùc döï aùn, laøm ñoái taùc chieán löôïc phaân phoái saûn phaåm The Harmona. Sau ñoù, toaøn boä chieán löôïc phaân phoái saûn phaåm The Harmona ñaõ ñöôïc Ben Thanh Land keát thuùc nhanh trong thôøi gian ngaén, thu veà lôïi nhuaän raát khaû quan, naâng uy tín, thöông hieäu cuûa Coâng ty vaø ngaøy caøng ñöôïc ñaùnh giaù cao. Ben Thanh Land ñang tieán haønh ñaøm phaùn vôùi moät soá ñoái taùc ñeå ñi ñeán kyù keát hôïp ñoàng tieáp thò, phaân phoái cho caùc saûn phaåm döï aùn: Saigon Luxury Apartment, The Morning Star (Q. Bình Thaïnh); Döï aùn Phuù Myõ - ERA (Q.7). ° Taäp trung khai thaùc caùc döï aùn tieàm naêng, ñaåy maïnh ñaàu tö xaây döïng döï aùn nhaø ôû phuø hôïp vôùi ngöôøi coù thu nhaäp trung, cao... muoán theå hieän ñaúng caáp. Cuï theå, sau thaønh coâng cuûa Ben Thanh Times Square, Ben Thanh Land hieän ñang keát hôïp vôùi Toång Coâng ty Beán Thaønh, caùc thaønh vieân trong Benthanh Group vaø caû moät soá ñoái taùc uy tín beân ngoaøi ñeå trieån khai caùc döï aùn coù quy moâ khaù lôùn, nhö: Döï aùn phöùc hôïp 18 taàng IBIS Beán Thaønh Palace (104 Nguyeãn Vaên Cöø, Quaän 1), Cuïm döï aùn Nam AÙ (Q. Phuù Nhuaän), Döï aùn khu daân cö treân khu ñaát 5.370m2 cuûa Coâng ty CP XNK Nhö Ngoïc (P Hieäp Bình Phöôùc, Q. Thuû Ñöùc).… .
 13. 13. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 15 191,102 tyû ñoàng Toång doanh thu naêm 2009 149% Hoaøn thaønh keá hoaïch doanh thu naêm 2009 56,943 tyû ñoàng Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2009 389% Hoaøn thaønh keá hoaïch lôïi nhuaän sau thueá naêm 2009
 14. 14. 16 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009
 15. 15. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 17
 16. 16. 18 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 6. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH I. Khaùi quaùt tình hình naêm 2009 II. Thöïc hieän keá hoaïch SXKD 2009 Nhìn chung, naêm 2009 laø naêm neàn kinh teá Vieät Nam gaàn nhö ñaõ Vôùi coá gaéng cuûa toaøn theå CBNV trong Coâng ty, naêm 2009 vöøa böôùc qua giai ñoaïn haäu kyø cuûa cuoäc suy thoaùi kinh teá toaøn caàu qua Ben Thanh Land ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû kinh doanh nhö sau: vaø ñang trong tieán trình hoài phuïc. Tuy nhieân, aûnh höôûng töø dö aâm cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàu, caùc doanh nghieäp, Chæ tieâu Keá hoaïch 2009 Thöïc hieän 2009 ngöôøi lao ñoäng vaãn phaûi ñoái maët vôùi raát nhieàu khoù khaên, thaùch thöùc trong hoaït ñoäng kinh doanh ñeå toàn taïi, ñaëc bieät laø caùc Doanh thu 128.500 191.102 doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc ñaàu tö baát ñoäng saûn, xaây döïng vaø xuaát khaåu. Chính saùch tieàn teä ñöôïc thaét chaët, laõi suaát Lôïi nhuaän sau thueá 14.625 56.943 tín duïng taêng cao cuûa Chính phuû cuøng vôùi söï giaûi ngaân voán FDI Noäp ngaân saùch 4.875 11.305 giaûm maïnh, söï ra ñôøi cuûa nhieàu chính saùch nhaø ñaát môùi nhöng vaãn coøn nhieàu baát oån…vaãn laøm thò tröôøng BÑS, vaên phoøng cho Thu nhaäp bình quaân 5 7 thueâ vaø tình hình caùc döï aùn ñaàu tö…sau moät thôøi gian daøi chìm (Ñôn vò tính: trieäu ñoàng) trong aûm ñaïm vaãn chöa theå thaät söï khôûi saéc trôû laïi. Tuy nhieân, tröôùc nhöõng khoù khaên vaø dieãn bieán phöùc taïp cuûa thò Nhöõng con soá theå hieän trong baûng treân ñaõ phaàn naøo toùm taét hieäu tröôøng, Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Giaùm ñoác Coâng ty ñaõ ñöa ra quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ben Thanh Land naêm 2009: raát chieán löôïc kinh doanh, keá hoaïch vaø bieän phaùp thöïc hieän hôïp lyù aán töôïng, haàu heát caùc chæ tieâu ñeàu ñöôïc hoaøn thaønh vaø thaäm chí ñeå nhaèm ñaït vaø thaäm chí vöôït xa caû chæ tieâu ñaõ ñeà ra. Döï aùn ñaàu coøn vöôït xa keá hoaïch ñeà ra. tö chính cuûa Coâng ty laø cao oác vaên phoøng vaø caên hoä cao caáp 22 taàng Ben Thanh Times Square (172-174 Kyù Con, Quaän 1) vaãn kòp hoaøn thieän ñuùng tieán ñoä vaø chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng töø quyù II naêm 2010.
 17. 17. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 19 Phoøng Kinh Doanh vaø Phaùt Trieån Döï AÙn III. Hoaït ñoäng cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò trong naêm 2009 HÑQT ñaõ toå chöùc 16 phieân hoïp, qua ñoù ñaõ ban haønh caùc quyeát ñònh lieân quan ñeán caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, cuï theå: ° Quyeát ñònh veà vieäc taêng voán ° Quyeát ñònh veà vieäc thaønh laäp coâng ty con, coâng ty lieân keát ° Quyeát ñònh veà caùc döï aùn ñaàu tö ° Quyeát ñònh veà nhaân söï ° Quyeát ñònh veà hoaït ñoäng cuûa coâng ty ° Trong naêm, ñaõ kieåm tra vieäc thöïc hieän Quy cheá Quaûn trò vaø caùc quy ñònh do HÑQT ban haønh, toå chöùc cuoäc hoïp ñeå phaân tích, ñaùnh giaù tình hình thöïc tieãn, döï baùo xu höôùng phaùt trieån cuûa lónh vöïc kinh doanh vaø keá hoaïch ñònh höôùng chieán löôïc naêm 2010 - 2015, taàm nhìn 2020. ° Tieáp tuïc thu huùt nguoàn nhaân löïc coù trình ñoä ñeå taêng cöôøng hieäu quaû quaûn trò giuùp cho Ban Ñieàu Haønh, cöû nhaân söï laøm ngöôøi ñaïi dieän voán cuûa Coâng ty taïi caùc doanh nghieäp khaùc .
 18. 18. 20 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 “... Ben Thanh Land tiep can gan hôn vôi á ä à ù muïc tieâu: trôû thaønh nhaø tö vaán phaùt trieån döï an vaø ñau tö kinh doanh BÑS trung ù à vaø cao caáp uy tín, chuyeân nghieäp, ñöôïc khaùch haøng tin töôûng vaø ñaùnh giaù cao hang ñau tren thò tröông Viet Nam.” ø à â ø ä
 19. 19. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 217.Baùo caùo cuûaBan toång giaùm ñoác1. Baùo caùo tình hình taøi chính Do naêm 2009 coù theå coi laø "naêm baét ñaàu" cuûa Ben Thanh Land Chæ tieâu 2008 2009 treân phöông dieän doanh thu, lôïi nhuaän, neân caùc chæ soá veà khaû Chæ tieu khaû nang thanh toan â ê ù naêng sinh lôøi cuûa Ben Thanh Land coù söï thay ñoåi ñaùng keå so vôùi caùc naêm tröôùc. Chæ soá ROE vaø ROA laàn löôït laø 47,50% vaø - Heä soá thanh toaùn ngaén haïn 0,39 1,17 23,87%, ñaây laø chæ soá coù theå coi laø cao so vôùi caùc doanh nghieäp - Heä soá thanh toaùn nhanh 0,39 0,94 cuøng ngaønh. Chæ tieâu veà cô caáu voán - Heä soá nôï/Toång taøi saûn 61% 47% 2. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh - Heä soá nôï/Voán chuû sôû höõu 158% 90% Chæ tieâu 2008 2009 Chæ tieâu veà naêng löïc hoaït ñoäng Toång Taøi Saûn 199.283.095.791 238.592.054.199 - Voøng quay haøng toàn kho 7,07 4,52 Doanh thu thuaàn 4.238.156.819 187.762.563.231 - Voøng quay toång taøi saûn 0,02 0,86 Lôïi nhuaän töø HÑKD (2.692.049.297) 67.876.598.211 - Voøng quay caùc khoaûn phaûi thu 0,10 3,73 Lôïi nhuaän sau thueá (1.500.311.077) 56.943.329.666 - Voøng quay caùc khoaûn phaûi traû 0,02 1,60 (Ñôn vò tính: trieäu ñoàng) Chæ tieâu veà khaû naêng sinh lôøi Hieän taïi, döï aùn Ben Thanh Times Square ñoùng goùp gaàn nhö toaøn Heä soá LNST/Doanh thu thuaàn -35,40% 30,33% boä toång doanh thu, trong ñoù, tyû leä doanh thu phaàn baùn caên hoä Heä soá LNST/Von chuû sôû höu (ROE) á õ -1,95% 47,50% chieám khoaûng 85%. Phaàn doanh thu naøy cuõng seõ tieáp tuïc ñoùng Heä soá LNST/Voán ñieàu leä -1,86% 68,16% goùp vaøo doanh thu cho Ben Thanh Land ôû naêm tieáp theo (hôn 40% coâng suaát coøn laïi), trong khi phaàn vaên phoøng cho thueâ seõ laø Heä soá LNST /Toång taøi saûn (ROA) -0,75% 23,87% nguoàn doanh thu daøi haïn oån ñònh cho Coâng ty.Chæ soá thanh toaùn cuûa Coâng ty ñaëc bieät taêng cao trong naêm 2009, Cuõng töø naêm 2009, Coâng ty ñaõ baét ñaàu khôûi coâng moät loaït caùctheå hieän khaû naêng thanh toaùn cuûa Ben Thanh Land ñoái vôùi caùc döï aùn khaùc nhö döï aùn Capital Palace, Nhö Ngoïc Apartment, Ibiskhoaûn nôï ngaén haïn ñöôïc caûi thieän ñaùng keå. Beân caïnh ñoù, cô caáu Ben Thanh Palace, ñaùnh daáu moät giai ñoaïn ñaày trieån voïng ñoáiveà voán cuõng coù nhöõng thay ñoåi theo chieàu höôùng tích cöïc. Ñaëc vôùi Ben Thanh Land sau naøy.tröng cuûa ngaønh BÑS laø caàn chi phí ñaàu tö lôùn, thoâng thöôøng haysöû duïng ñoøn baåy taøi chính cao, do ñoù, vôùi tyû leä Nôï/Toång Taøi saûn= 47% cua Ben Thanh Land laø khaù hôp ly. Theo thong ke, cô cau û ï ù á â áNôï/Toång Taøi saûn bình quaân trong 3 naêm cuûa caùc doanh nghieäpniem yet trong nganh BÑS ôû möc 53,46% (2006 - 2008). â á ø ù
 20. 20. 22 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 8. ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN naêm 2010 2. Caùc ñònh höôùng lôùn trong naêm 2010 Theo döï ñoaùn cuûa caùc chuyeân gia, neàn kinh teá Vieät Nam noùi rieâng vaø kinh teá theá giôùi noùi chung trong naêm 2010 vaø nhöõng naêm tôùi seõ saùng suûa hôn, tuy nhieân vaãn coøn nhieàu khoù khaên, baát oån ñaëc bieät ñoái vôùi lónh vöïc ñaàu tö vaø kinh doanh baát ñoäng saûn. Hieåu ñöôïc vaán ñeà naøy, Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban laõnh ñaïo Ben Thanh Land ñeà ra chieán löôïc vaø phöông höôùng phaùt trieån Coâng ty trong thôøi gian tôùi nhö sau: 1. Döï baùo tình hình naêm 2010 ° Taäp trung nguoàn löïc, xaây döïng vaø phaùt trieån Ben Thanh Land tieáp caän gaàn hôn vôùi muïc tieâu: trôû thaønh nhaø ñaàu tö kinh Naêm 2010 ñöôïc xem laø moät naêm baûn leà cho söï thay ñoåi treân thò doanh caùc döï aùn BÑS trung vaø cao caáp uy tín, chuyeân nghieäp, tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam. Moái töông quan cung - caàu seõ ñöôïc khaùch haøng tin töôûng vaø ñaùnh giaù cao haøng ñaàu treân thò khaùc hoaøn toaøn so vôùi nhöõng naêm tröôùc ñaây. tröôøng Vieät Nam; ° Vaøo 2 thaùng cuoái naêm 2009, raát nhieàu döï aùn baát ñoäng saûn ° Naém baét kòp thôøi caùc cô hoäi maø thò tröôøng mang laïi, chuù troïng “trình laøng”, töø phaân khuùc trung bình cho ñeán cao caáp, taïi cac döï an ñaõ hoan tat cac thuû tuc phap lyù ôû vò trí tot, khaû thi,... ñeå ù ù ø á ù ï ù á nhieàu ñoâ thò lôùn treân caû nöôùc, ñaëc bieät laø TP HCM. Thò tröôøng . chuyen nhöông vaø phat trien döï an nhanh, thu hoi von ñau tö... å ï ù å ù à á à baát ñoäng saûn 2010 seõ khoâng coøn chòu aùp löïc cung khoâng ñuû caàu nhö nhöõng naêm tröôùc. Naêm 2009, TP HCM coù 14.000 . ° Chuyeân nghieäp hoùa veà chaát löôïng caùc saûn phaåm, dòch vuï coù caên hoä ñöôïc tung ra thò tröôøng. Öôùc tính, naêm 2010, thò lieân quan ñeán lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty; tröôøng seõ ñoùn nhaän gaàn 30.000 caên hoä, chuû yeáu haïng trung ° Phaùt trieån heä thoáng phaân phoái saûn phaåm; caáp. Nhö vaäy, löôïng cung coù ñoät bieán maø söùc caàu trong naêm 2010 vaãn luoân laø moät aån soá tuøy thuoäc vaøo caùc chính saùch ° Ñaåy maïnh coâng taùc xaây döïng thöông hieäu, naâng cao ñoä nhaän ñoái vôùi thò tröôøng BÑS vaø thò tröôøng taøi chính. Cung doài daøo, bieát thöông hieäu Ben Thanh Land, gia taêng thò phaàn, ñoä phuû giaù seõ veà möùc hôïp lyù hôn, giuùp ngöôøi mua deã tieáp caän vôùi thò saûn phaåm Ben Thanh Land; tröôøng. Tuy nhieân, hieän nay, neàn kinh teá Vieät Nam vaãn chöa ° Taêng cöôøng theo doõi caùc dieãn bieán cuûa thò tröôøng ñeå ñöa ra thaät söï thoaùt khoûi khuûng hoaûng. Trong khi ñoù, tín duïng daønh caùc phöông aùn kinh doanh vaø thôøi ñieåm trieån khai caùc döï aùn cho baát ñoäng saûn hieän vaãn chöa thoâng, laõi suaát coøn ôû möùc hieän taïi do Coâng ty ñang ñaàu tö ñeå hieän thöïc hoaù lôïi nhuaän; cao... neân nhieàu nhaø phaân tích cho raèng thò tröôøng baát ñoäng öu tieân cho caùc döï aùn kinh doanh dòch vuï ngaén haïn, coù voán saûn nöûa ñaàu naêm 2010 chöa theå soâi ñoäng trôû laïi. ñaàu tö thaáp, tính khaû thi cao vaø thôøi gian thu hoài voán ngaén; ° Thò tröôøng taøi chính ñaõ vaø ñang ñoùng moät vai troø quan troïng, ° Taäp trung xaây döïng, phaùt trieån, ñaøo taïo ñoäi nguõ nhaân söï coù thaäm chí laø yeáu toá coù tính quyeát ñònh ñoái vôùi söï thaêng traàm tay ngheà vaø kyû luaät lao ñoäng cao cuøng taùc phong chuyeân cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn. Tuy nhieân, vôùi nhöõng chính saùch nghieäp ñeå ñaùp öùng caùc ñoøi hoûi cao veà kyõ thuaät, chaát löôïng, tín duïng hieän nay (töø thaùng 12.2009, laõi suaát ngaân haøng tieán ñoä vaø ñoä an toaøn cho caùc coâng trình do Coâng ty ñaàu tö thöông maïi leân tôùi 11-12%/naêm, caùc ngaân haøng chæ ñöôïc söû xaây döïng; duïng 30% voán huy ñoäng ngaén haïn ñeå cho vay trung vaø daøi haïn thay vì möùc 40% nhö tröôùc ñaây). Coù theå noùi, heä thoáng ° Tieáp tuïc xaây döïng vaø cuûng coá moâi tröôøng vaên hoaù Coâng ty ngaân haøng khoù thöïc hieän vai troø hoã trôï thò tröôøng baát ñoäng ngaøy caøng vöõng maïnh, naêng ñoäng vaø saùng taïo; saûn nhö nhöõng naêm tröôùc. Döï baùo chính saùch tín duïng naêm ° Baûo toaøn vaø phaùt trieån nguoàn voán kinh doanh treân cô sôû taêng 2010 vaãn thieân veà oån ñònh, khoâng coù taêng tröôûng tín duïng cöôøng tieáp caän caùc nguoàn voán coù coå phaàn voán reû: coå phieáu, nhieàu. Trong khi ñoù, hieän nguoàn cung döï aùn khaù nhieàu vaøo traùi phieáu, naâng cao naêng löïc caïnh tranh, naêng löïc taøi chính. thôøi ñieåm cuoái naêm 2009 neân bieán ñoäng maïnh veà giaù nhaø ñaát ° Cô caáu laïi nguoàn voán vay theo höôùng giaûm tæ troïng voán vay ñaàu naêm 2010 seõ khoù xaûy ra. ngaân haøng ° Baát ñoäng saûn naêm 2010 ñöôïc döï baùo seõ khoù coù nhöõng bieán ° Khai thaùc toái ña caùc nguoàn löïc cuûa Coâng ty vaø phaùt huy noäi ñoäng mang tính ñoät bieán nhö nhöõng naêm 2006 - 2007, bôûi löïc cuûa heä thoáng Benthanh Group. xeùt treân caû hai phöông dieän: Thöù nhaát, cung - caàu ñang coù daáu hieäu maát caân ñoái; Thöù hai, thò tröôøng taøi chính - nôi cung ° Baûo ñaûm doanh thu, lôïi nhuaän vaø phaán ñaáu hoaøn thaønh keá caáp söùc soáng cho thò tröôøng baát ñoäng saûn - ñang ôû trong tình hoaïch kinh doanh ñaõ ñeà ra; traïng khoâng theå hieän ñöôïc vai troø hoã trôï nhö tröôùc.
 21. 21. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 23 Phoøng Keá Hoaïch Ñaàu Tö vaø Tieáp Thò Bieåu ñoà taêng tröôûng cuûa caùc chæ tieâu Doanh thu taêng tröôûng 149% KH 128,5 tyû TH 191,102 tyû Lôïi nhuaän sau thueá taêng tröôûng 389 % KH 14,625 tyû TH 56,943 tyû
 22. 22. 24 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Phoøng Toå Chöùc Haønh Chaùnh Phoøng Taøi Chính Keá Toaùn Phoøng Quaûn Lyù Kyõ Thuaät
 23. 23. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 259.Caùc chính saùch ñaõi ngoäñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng1. Chính saùch Ñaøo taïo:Vôùi chuû tröông taïo ñieàu kieän giuùp moãi caù nhaân phaùt trieån ngheà Beân caïnh chính saùch tieàn löông vaø phuï caáp, Ben Thanh Land coønnghieäp, ñoàng thôøi xaây döïng moät ñoäi nguõ nhaân söï chuyeân nghieäp, aùp duïng chính saùch thöôûng nhaèm ñoäng vieân, khuyeán khích nhaânñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân söï laø öu tieân haøng ñaàu cuûa Ben vieân noã löïc coáng hieán vaø phaán ñaáu heát mình treân moïi vò trí coângThanh Land. taùc, cuï theå nhö:Taát caû nhaân vieân trong heä thoáng Ben Thanh Land ñeàu coù cô hoäi ° Thöôûng ñònh kyø (baèng hieän kim) thoâng qua coâng vieäc ñaït hieäutham döï caùc lôùp huaán luyeän ñaøo taïo nghieäp vuï theo nhu caàu cuï quaû cao, ñaït ñöôïc thaønh tích tieâu bieåu.theå, phuø hôïp vôùi tính chaát coâng vieäc. Beân caïnh ñoù, Ben Thanh ° Thöôûng ñoät xuaát (baèng hieän kim) thoâng qua coâng vieäc ñaïtLand cuõng khuyeán khích nhaân vieân hoïc hoûi laãn nhau trong quaù ñöôïc thaønh tích noåi baät, caùc ñeà taøi saùng kieán, caûi tieán mang laïitrình coâng taùc, qua caùc khoùa hoïc ñaøo taïo noäi boä vaø noã löïc töï ñaøo hieäu quaû cao trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty.taïo cuûa töøng caùn boä nhaân vieân. ° Thöôûng theo danh hieäu thi ñua cuûa Nhaø nöôùc (caên cöù vaøo Luaät thi ñua khen thöôûng vaø caùc vaên baûn höôùng daãn).2. Chính saùch phuùc lôïi vaø ñaõi ngoä: ° Thöôûng baèng caùc chuyeán tham quan - nghæ maùt trong vaø ngoaøiChính saùch ñaõi ngoä lao ñoäng luoân ñöôïc Ben Thanh Land lieân tuïc nöôùc cho ngöôøi lao ñoäng cuøng gia ñình theo chính saùch cuï theåhoaøn thieän vôùi muïc tieâu taïo moïi ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng haøng naêm cuûa Coâng ty.an taâm, gaén boù daøi laâu, phaùt huy vaên hoùa doanh nghieäp cuûaCoâng ty. ° Ñang nghieân cöùu ñeà xuaát cho CB - CNV mua coå phieáu öu ñaõi ESOP.Cheá ñoä tieàn löông taïi BenThanh Land ñöôïc traû theo nguyeân taécñaûm baûo söï coâng baèng, hôïp lyù, phuø hôïp vôùi trình ñoä, naêng löïc, Chính saùch phuùc lôïi: Taát caû caùc caùn boä nhaân vieân chính thöùc cuûahieäu suaát, chaát löôïng coâng vieäc cuûa moãi nhaân vieân vaø tinh thaàn, Ben Thanh Land ñeàu ñöôïc ñaûm baûo thuï höôûng caùc cheá ñoä chínhthaùi ñoä thöïc thi chöùc traùch, nhieäm vuï vaø hieäu quaû coâng vieäc ñöôïc saùch phuø hôïp vôùi Luaät lao ñoäng Vieät Nam. Ngoaøi ra caùn boä nhaânphaân coâng. vieân cuûa Coâng ty coøn ñöôïc nhaän caùc cheá ñoä phuùc lôïi theo Thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå, ñöôïc ñieàu chænh haøng naêm.Ñònh kyø xeùt ñieàu chænh löông theo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanhvaø hieäu quaû coâng vieäc; caùc tröôøng hôïp coù thaønh tích xuaát saéc noåibaät ñöôïc ñieàu chænh löông tröôùc thôøi haïn.
 24. 24. 26 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 10. döï aùn tieâu bieåu vaø Keá hoaïch ñaàu tö trieån khai caùc döï aùn 2010 - 2012 “... Ben Thanh Land seõ phaán ñaáu heát söùc mình ñeå trôû thaønh moät ñòa chæ ñaùng tin caäy cuûa khaùch haøng, ñoái taùc vaø nhaø ñaàu tö, höôùng ñeán muïc tieâu xaây döïng thöông hieäu Ben Thanh Land vôùi slogan: XAÂY DÖÏNG VÌ SÖÏ SOÁNG.”
 25. 25. Toøa nhaø B EN TBaùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 27 HANH TIMES SQ UARE
 26. 26. 28 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Moät soá hình aûnh noäi thaát cuûa caùc caên hoä maãu 1 BEN THANH TIMES SQUARE Sau gaàn 3 naêm xaây döïng, döï aùn Ben Thanh Times Square (172 Eximbank, Grand Capital. Saép tôùi, truï sôû chính cuûa Ben Thanh - 174 Kyù Con, P Nguyeãn Thaùi Bình, Quaän 1) ñaõ hoaøn thieän vaøo . Land cuõng seõ ñöôïc dôøi veà ñaây. Vôùi vò trí ñaéc ñòa nhaát hieän nay, cuoái naêm 2009 vaø chính thöùc khaùnh thaønh vaøo thaùng 4/2010. Cao oác seõ mang ñeán cho khaùch haøng nhöõng tieän ích toát nhaát Cao oác 22 taàng naøy do Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Ñòa oác Beán trong cuoäc soáng vaø kinh doanh: chæ vaøi böôùc chaân laø coù theå ra Thaønh (Ben Thanh Land) laøm chuû ñaàu tö, naèm ôû giöõa trung taâm ñeán caùc khu coâng vieân, caùc ngaân haøng lôùn, beänh vieän Saøi Goøn, quaän 1, vò trí tuyeät ñeïp vôùi 3 maët tieàn ôû 172 - 174 Kyù Con cuøng beán Metro, chôï Beán Thaønh, Nhaø haùt thaønh phoá... vôùi ñöôøng Ñaëng Thò Nhu vaø Leâ Thò Hoàng Gaám. Naêm 2010, keá Thieát keá kieán truùc bôûi haõng SWA (Myõ) theo tieâu chuaån vaên phoøng hoaïch trieån khai caùc hoaït ñoäng kinh doanh taïi ñaây laø moät trong - khaùch saïn (officetel), Ben Thanh Times Square ñöôïc thi coâng nhöõng öu tieân haøng ñaàu cuûa Ben Thanh Land, vôùi muïc ñích thu baèng caùc loaïi vaät lieäu cao caáp vôùi loái thieát keá saùng taïo, ñoùn gioù ñöôïc "hieäu quaû keùp" veà caû doanh thu laãn thöông hieäu. vaø aùnh saùng toái ña nhaèm taïo söï thoâng thoaùng cho caû toøa nhaø. Haàu heát caùc vaên phoøng cho thueâ ñaït tieâu chuaån haïng A naèm töø Coâng naêng chính cuûa Ben Thanh Times Square taäp trung vaøo taàng treät ñeán taàng 4 cuûa Cao oác ñaõ ñöôïc caùc ñoái taùc uy tín "ñaët 88 caên hoä cao caáp baùn vaø cho thueâ mang teân Saigon Luxury choã tröôùc" ngay töø khi chuû ñaàu tö coâng boá chính saùch cho thueâ Apartment ñöôïc boá trí töø taàng 05 ñeán taàng 20. töø naêm 2009. Vôùi vieäc trieån khai kinh doanh baùm saùt theo moâ Khu vöïc saân thöôïng ôû taàng 21 vaø 22 cuûa Toøa nhaø vôùi caùc "view" hình quy hoaïch trôû thaønh moät trung taâm taøi chính - Ben Thanh nhìn tuyeät ñeïp bao quaùt trung taâm Thaønh phoá vaø moät hoà bôi Times Square seõ laø nôi hoäi tuï cuûa moät soá coâng ty taøi chính, ngaân lôùn, hieän ñang thu huùt söï quan taâm cuûa khaù nhieàu ñoái taùc kinh haøng haøng ñaàu nhö Ngaân haøng Phöông Ñoâng, Ngaân haøng doanh Spa, phoøng Gym - Yoga, nhaø haøng aåm thöïc. Beân caïnh ñoù, Ben Thanh Times Square coøn mang ñeán söï haøi loøng vaø yeân Phoøng Quaûn Lyù Kyõ Thuaät
 27. 27. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 29taâm vôùi caùc tieän nghi an toaøn nhö heä thoáng maïng internet, baõi Ngoaøi ra, nhôø chieàu cao khaù noåi baät vaø öu theá sôû höõu höôùngxe thoâng minh, heä thoáng PCCC vaø heä thoáng an ninh hoaøn haûo. nhìn tröïc dieän ra maët chính chôï Beán Thaønh, coâng taùc cho thueâBen Thanh Land ñang caân nhaéc giöõa vieäc cho thueâ hoaëc coù theå caùc dieän tích quaûng caùo ngoaøi trôøi xung quanh Toøa nhaø cuõnghôïp taùc kinh doanh ñeå trieån khai hieäu quaû maûng dòch vuï tieän ích ñang töøng böôùc ñöôïc tieán haønh, vôùi söï hôïp taùc cuûa moät soá ñoáinaøy, goùp phaàn taêng giaù trò cho coâng trình cuõng nhö bieán nôi ñaây taùc uy tín vaø giaøu kinh nghieäm.thaønh khu giaûi trí thuaän tieän, phuïc vuï cho chính cö daân soáng vaø Döï kieán, toaøn boä coâng taùc treân seõ ñöôïc Ben Thanh Land hoaønlaøm vieäc taïi Toøa nhaø. thaønh döùt ñieåm trong naêm 2010, ñöa toøa nhaø Ben Thanh TimesÑoái vôùi khaùch haøng coù nhu caàu môû vaên phoøng kinh doanh, Ben Square hoaït ñoäng thaønh coâng, mang laïi hieäu quaû cao caû veà maëtThanh Times Square ñang trieån khai dòch vuï cho thueâ moät soá kinh teá laãn thöông hieäu,…naâng cao uy tín cuûa chuû ñaàu tö Bendieän tích vaên phoøng coøn laïi cuûa 04 taàng vaên phoøng cuõng nhö Thanh Land, goùp phaàn toâ ñieåâm theâm cho böùc tranh ñaày maøu saécdieän tích taïi taàng thöôïng ñaùp öùng ñuùng nhu caàu cao nhaát töø taïi khu vöïc trung taâm thaønh phoá thaân yeâu cuûa chuùng ta.khaùch haøng. Saép tôùi, Ben Thanh Times Square seõ ñöôïc chuyeångiao cho moät coâng ty quaûn lyùï BÑS uy tín haøng ñaàu Vieät Namthoâng qua moät hôïp ñoàng daøi haïn ñeå Toøa nhaø ñöôïc quaûn lyù vaøvaän haønh moät caùch chuyeân nghieäp nhaát.
 28. 28. 30 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 2 CAPITAL PALACE ° Vò trí cuûa döï aùn naèm ôû trung taâm saàm uaát nhaát quaän Phuù Nhuaän soá 553/26 Nguyeãn Kieäm. ° Quy moâ: Trung taâm Hoäi Nghò - Nhaø haøng tieäc cöôùi cao caáp vôùi toång dieän tích saøn xaây döïng14.267m2 (khoaûng 380 baøn tieäc vaø 4 phoøng hoäi nghò.)
 29. 29. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 31 3 IBIS BEN THANH PALACE° Chuû ñaàu tö: Toång Coâng ty Beán Thaønh ° Dieän tích saøn XD (keå caû haàm): 34.715m2° Nam tren ñöông Nguyen Van Cö, trung tam quan 1 vaø quan 5 è â ø ã ê ø â ä ä ° Dieän tích saøn kinh doanh: 24.750m2° Ben Thanh Land ñaàu tö 39% treân toång voán ñieàu leä. ° Döï kieán khôûi coâng vaøo quyù IV naêm 2010.° Saûn phaåm döï aùn: Khu hoäi nghò, nhaø haøng tieäc cöôùi cao caáp 350 baøn vaø 338 phoøng khaùch saïn 3 sao thöông hieäu IBIS, 88 caên hoä cao caáp cho thueâ.
 30. 30. 32 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 4 RIVERSIDE PALACE Nhaø haøng tieäc cöôùi RIVERSIDE PALACE 5 BUSINESS INN HOTEL
 31. 31. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 33 Showroom OÂ toâ Hyundai Ben Thanh° Ñòa ñieåm ñaàu tö: 360D Beán Vaân Ñoàn, Q.4, TP HCM° Quy moâ ñaàu tö: Trung taâm hoäi nghò, nhaø haøng tieäc cöôùi vôùi quy moâ 350 baøn.° Khôûi coâng thaùng 5/2010 6 DÖÏ AÙN CAÊN HOÄ CAO CAÁP BELLA VISTA, QUAÄN 8
 32. 32. 34 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 7 NHÖ NGOÏC APARTMENT ° Teân döï aùn: NHö ngoïc APARTMENT ° Dieän tích ñaát: 5.370m2 ° Ñòa ñieåm ñaàu tö: 22 Hieäp Bình, Phöôøng Hieäp Bình Phöôùc, ° Dieän tích saøn XD: 43.819m2 Thuû Ñöùc, TP HCM. . ° Khai thaùc 8,000m2 Trung taâm thöông maïi, VP cho thueâ vaø hôn ° Quy moâ ñaàu tö: Trung taâm thöông maïi, Vaên phoøng, Caên hoä 400 caên hoä baùn. cao caáp. ° Döï kieán khôûi coâng cuoái quyù IV naêm 2010. ° Ben Thanh Land ñaàu tö 51% treân toång soá voán ñieàu leä.
 33. 33. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 35 8 IBIS HUNG VUONG PLAZA - DA NANG° Naèm taïi goùc ñöôøng Nguyeãn Thò Minh Khai vaø Huøng Vöông, ° Quy moâ ñaàu tö: Döï aùn laø khu phöùc hôïp 27-35 taàng goàm Trung thuoäc ñòa baøn phöôøng Haûi Chaâu 1, quaän Haûi Chaâu, TP Ñaø . taâm Hoäi nghò, nhaø haøng tieäc cöôùi, khaùch saïn, caên hoä cao caáp Naüng, coù toång dieän tích ñaát laø 3.358,4m2. cho thueâ dai han. ø ï ° Döï kien Ben Thanh Land tham gia ñau tö 45% von ñieu le. á à á à ä
 34. 34. 36 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 11. BAÙO CAÙO Kieåm toaùn 2009
 35. 35. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 37 Laàu 5, Toøa nhaø Saøi Goøn 3 140 Nguyeãn Vaên Thuû, P Ñakao, Q.1 . Tel: (848) 38275026 - Fax: (848) 38275027 Email: dtlco@horwathdtl.com.vn www.horwathdtl.comBAÙO CAÙO CUÛAKieåm toaùn vieân ñoäc laäpSoá: 10.189/BCKTKính gôûi: Caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò Caùc thaønh vieân Ban Toång Giaùm ñoác COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC BEÁN THAØNHChuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baûng caân ñoái keá toaùn vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, baùo caùo keát quaû kinh doanh, baùo caùo löu chuyeån tieànteä vaø thuyeát minh ñính keøm cho naêm taøi chính keát thuùc vaøo cuøng ngaøy neâu treân cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Ñòa oác Beán Thaønh (döôùi ñaâygoïi taét laø Coâng ty). Toång Giaùm Ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm veà vieäc laäp vaø trình baøy caùc baùo caùo taøi chính naøy. Traùch nhieäm cuûa chuùngtoâi laø ñöa ra caùc yù kieán nhaän xeùt veà tính trung thöïc vaø hôïp lyù cuûa caùc baùo caùo naøy caên cöù keát quaû kieåm toaùn cuûa chuùng toâi.Cô sôû yù kieánChuùng toâi ñaõ tieán haønh cuoäc kieåm toaùn theo nhöõng Chuaån möïc kieåm toaùn Vieät Nam. Nhöõng chuaån möïc naøy ñoøi hoûi chuùng toâi phaûihoaïch ñònh vaø thöïc hieän cuoäc kieåm toaùn ñeå coù cô sôû keát luaän laø caùc baùo caùo taøi chính coù traùnh khoûi sai soùt troïng yeáu hay khoâng. Treâncô sôû thöû nghieäm, chuùng toâi ñaõ khaûo saùt moät soá baèng chöùng laøm caên cöù cho caùc soá lieäu chi tieát trong baùo caùo taøi chính. Cuoäc kieåm toaùncuõng bao goàm vieäc xem xeùt caùc nguyeân taéc keá toaùn, caùc khoaûn öôùc tính keá toaùn quan troïng do Coâng ty thöïc hieän, cuõng nhö ñaùnh giaùtoång quaùt vieäc trình baøy caùc baùo caùo taøi chính. Chuùng toâi tin raèng cuoäc kieåm toaùn ñaõ cung caáp nhöõng caên cöù hôïp lyù cho yù kieán nhaän xeùtcuûa chuùng toâi.YÙ kieán cuûa kieåm toaùn vieânTheo yù kieán chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñính keøm ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûaCoâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Ñòa oác Beán Thaønh vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 cuõng nhö keát quaû kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cuûanaêm taøi chính keát thuùc vaøo cuøng ngaøy neâu treân phuø hôïp vôùi Chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam.Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 24 thaùng 3 naêm 2010 KT. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC KIEÅM TOAÙN VIEÂN LUÏC THÒ VAÂN NGUYEÃN CHAÙNH THAØNH Chöùng chæ KTV soá 0172/KTV Chöùng chæ KTV soá 0544/KTV
 36. 36. 38 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Baûng caân ñoái keá toaùn Cho naêm taøi chính keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam Thuyeát TAØI SAÛN Maõ Soá Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Minh A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 132.580.234.233 47.698.846.018 I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 5.1 39.648.912.132 8.428.853.216 1. Tieàn 111 39.648.912.132 3.428.853.216 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 5.000.000.000 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 5.2 1.104.158.150 182.158.150 1. Ñaàu tö ngaén haïn 121 2.323.158.150 832.158.150 2. Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö 129 (1.219.000.000) (650.000.000) ngaén haïn III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 5.3 64.002.346.421 36.752.203.193 1. Phaûi thu khaùch haøng 131 6.203.347.000 1.173.349.546 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 53.379.653.943 24.042.561.757 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133 4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch HÑXD 134 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 135 4.419.345.478 11.536.291.890 6. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi 139 IV. Haøng toàn kho 140 5.4 26.212.281.164 313.499.911 1. Haøng toàn kho 141 26.212.281.164 313.499.911 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 149 V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 1.612.536.366 2.022.131.548 1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 5.5 688.805.540 80.179.500 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 948.493.026 3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc 154 4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 5.6 923.730.826 993.459.022
 37. 37. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 39 ThuyeátTAØI SAÛN Maõ Soá Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm MinhB. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200 106.011.819.966 151.584.249.773I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 2101. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 2112. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 2123. Phaûi thu daøi haïn noäi boä 2134. Phaûi thu daøi haïn khaùc 2185. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi 219II. Taøi saûn coá ñònh 220 93.901.203.874 140.074.382.3431. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 5.7 1.246.927.031 26.453.844.345- Nguyeân giaù 222 1.346.811.889 26.569.420.810- Giaù trò hao moøn luõy keá 223 (99.884.858) (115.576.465)2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 224- Nguyeân giaù 225- Giaù trò hao moøn luõy keá 2263. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 5.8 45.751.538.654 71.855.310.723- Nguyeân giaù 228 45.779.373.286 71.871.216.227- Giaù trò hao moøn luõy keá 229 (27.834.632) (15.905.504)4. Giaù trò xaây döïng cô baûn dôû dang 230 5.9 46.902.738.189 41.765.227.275III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240- Nguyeân giaù 241- Giaù trò hao moøn luõy keá 242IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 5.10 11.346.138.558 9.687.600.0001. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 2512. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252 325.000.0003. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 11.336.138.558 10.287.600.0004. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn 259 (315.000.000) (600.000.000)V. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 260 764.477.534 1.822.267.4301. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 604.412.534 1.822.267.4302. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 2623. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 5.11 160.065.000TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 270 238.592.054.199 199.283.095.791
 38. 38. 40 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Baûng caân ñoái keá toaùn Cho naêm taøi chính keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam Thuyeát NGUOÀN VOÁN Maõ Soá Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm minh A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 112.689.658.419 122.185.967.677 I. Nôï ngaén haïn 310 112.689.658.419 122.185.967.677 1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 5.12 73.636.700.000 24.684.720.000 2. Phaûi traû ngöôøi baùn 312 5.13 5.866.821.851 138.353.244 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 5.13 4.931.380.000 85.476.737.787 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø Nöôùc 314 5.14 16.834.355.149 4.333.300 5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 5.15 1.000.000.000 68.380.000 6. Chi phí phaûi traû 316 5.16 125.872.498 293.000.000 7. Phaûi traû noäi boä 317 8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch HÑXD 318 9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 319 5.17 10.294.528.921 11.520.443.346 10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320 II. Nôï daøi haïn 330 1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331 2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 3. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 4. Vay vaø nôï daøi haïn 334 5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 335 6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337 B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 125.902.395.780 77.097.128.114 I. Voán chuû sôû höõu 410 120.208.062.813 77.097.128.114 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 5.18.2 83.545.000.000 80.850.000.000 2. Thaëng dö voán coå phaàn 412 5.18.1 1.347.500.000 3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413 4. Coå phieáu quyõ 414 5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 415 6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416 7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417 5.18.1 8.541.499.450 8. Quyõ döï phoøng taøi chính 418 5.18.1 5.694.332.966 9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 419 5.18.1 2.847.166.483 10. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 420 5.18.1 18.232.563.914 (3.752.871.886) 11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 421
 39. 39. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 41 ThuyeátNGUOÀN VOÁN Maõ Soá Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm minhII. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 430 5.694.332.9671. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 431 5.694.332.9672. Nguoàn kinh phí 4323. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 433TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 440 238.592.054.199 199.283.095.791 Thuyeát CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm minh1. Taøi saûn thueâ ngoaøi2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi, kyù cöôïc4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù5. Ngoaïi teä caùc loaïi + USD 501,26 513,586. Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn Ngaøy 24 thaùng 3 naêm 2010 Ngöôøi laäp: Ngöôøi duyeät: THAÂN THÒ THU THAÛO NGUYEÃN CAO TRÍ Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm Ñoác
 40. 40. 42 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009
 41. 41. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 43BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANHCho naêm taøi chính keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam Thuyeát Chæ tieâu Maõ soá Naêm nay Naêm tröôùc minh I. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 6.1 187.762.563.231 4.238.156.819 2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp 10 187.762.563.231 4.238.156.819 dòch vuï (10=01-02) 4. Giaù voán haøng baùn 11 6.2 110.893.901.977 2.217.828.727 5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp 20 76.868.661.254 2.020.328.092 dòch vuï (20=10-11) 6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 6.3 1.906.446.096 741.982.704 7. Chi phí taøi chính 22 6.4 4.181.320.455 1.448.000.000 Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23 1.830.590.455 198.000.000 8. Chi phí baùn haøng 24 6.5 312.652.384 198.764.543 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 6.6 6.404.536.300 3.807.595.550 10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 30 67.876.598.211 (2.692.049.297) [30=20+(21-22)-(24+25)] 11. Thu nhaäp khaùc 31 6.7 1.434.366.620 1.738.515.100 12. Chi phí khaùc 32 6.8 1.062.002.587 546.776.880 13. Lôïi nhuaän khaùc (40=31-32) 40 372.364.033 1.191.738.220 14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (50=30+40) 50 68.248.962.244 (1.500.311.077) 15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 6.9 11.305.632.578 16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp (60=50-51-52) 60 56.943.329.666 (1.500.311.077) 18. Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 5.18.5 7.062 Ngaøy 24 thaùng 3 naêm 2010 Ngöôøi laäp: Ngöôøi duyeät: THAÂN THÒ THU THAÛO NGUYEÃN CAO TRÍ Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm Ñoác
 42. 42. 44 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ (THEO PHÖÔNG PHAÙP TRÖÏC TIEÁP) Cho naêm taøi chính keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam Thuyeát Chæ tieâu Maõ soá Naêm nay Naêm tröôùc minh LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG I. SAÛN XUAÁT, KINH DOANH 1. Tieàn thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø doanh thu khaùc 01 111.092.838.367 28.244.478.918 2. Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp haøng hoùa dòch vuï 02 (65.190.114.444) (75.620.717.933) 3. Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng 03 (3.052.158.578) (1.611.979.238) 4. Tieàn chi traû laõi vay 04 (1.759.717.957) 5. Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp 05 (1.010.813.690) 6. Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 06 40.500.090.629 44.194.808.480 7. Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh 07 (36.764.860.681) (10.956.728.794) Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 20 43.815.263.646 (15.750.138.567) II. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø caùc loaïi taøi saûn 1. 21 (41.747.902.938) daøi haïn khaùc (70.593.408.989) Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ vaø caùc loaïi taøi saûn 2. 22 2.838.716.766 daøi haïn khaùc 3. Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc 23 (73.323.371.279) (10.991.000.000) Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï 4. 24 81.700.000.000 12.000.000.000 cuûa ñôn vò khaùc 5. Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 25 (6.934.260.000) (2.470.880.000) 6. Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 26 134.441.442 7. Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia 27 1.761.726.096 741.982.704 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng Ñaàu tö 30 (67.254.872.730) (39.629.083.468)
 43. 43. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 45 Thuyeát Chæ tieâu Maõ soá Naêm nay Naêm tröôùc minhIII. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp cuûa1. 31 4.042.500.000 26.950.000.000 chuû sôû höõu Tieàn chi traû voán goùp cho caùc chuû sôû höõu, mua laïi coå phieáu2. 32 cuûa doanh nghieäp ñaõ phaùt haønh3. Tieàn vay ngaén haïn vaø daøi haïn ñaõ nhaän ñöôïc 33 77.457.450.000 34.855.120.0004. Tieàn chi traû nôï goác vay 34 (14.659.720.000) (10.170.400.000)5. Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính 356. Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu 36 (12.180.562.000) Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng Taøi chính 40 54.659.668.000 51.634.720.000 Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø (20+30+40) 50 31.220.058.916 (3.744.502.035) Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø 60 5.1 8.428.853.216 12.173.355.251 AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä 61 Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø (50+60+61) 70 5.1 39.648.912.132 8.428.853.216 Ngaøy 24 thaùng 3 naêm 2010 Ngöôøi laäp: Ngöôøi duyeät: THAÂN THÒ THU THAÛO NGUYEÃN CAO TRÍ Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm Ñoác
 44. 44. 46 Ben Thanh Land Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009
 45. 45. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2009 Ben Thanh Land 47

×