Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bản tin 65 HAWA - Go & Noi that

96 views

Published on

Tiêu điểm: Sống xanh với Gỗ

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bản tin 65 HAWA - Go & Noi that

 1. 1. AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)65 NHAØ XUAÁT BAÛN THOÂNG TAÁN Tất cả đã sẵn sàng, chờ bạn đến chọn hàng 46 Sống xanh với gỗTieâu ñieåm: VIFA HOME 2018:
 2. 2. Tinh hoa Thế giới Gỗ www.tavicowood.com - hotline 012.555.555.95 Đặt Biệt: Xẻ sấy - Gia công theo quy cách Chính xác đến từng thanh
 3. 3. 3 TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI LAØM NGHEÀ Hấpdẫn thịtrường nộiđịa VUÕTIEÁNTHAÄP-GiaùmñoácD’Furni Vieät Nam ñang sôû höõu soá daân gaàn 100 trieäu ngöôøi. Ñaây laø ñieàu kieän ñeå hình thaønh thò tröôøng coù khaû naêng tieâu duøng ñoà goã noäi thaát leân ñeán 4 tyû USD/naêm. K hoângphaûingaãunhieânmaøcaùcthöônghieäunoäithaát cao caáp nöôùc ngoaøi choïn Vieät Nam laøm ñieåm ñeán. Ngoaøi daân soá ñoâng, phaàn lôùn naèm trong ñoä tuoåi vaøng,coùnhucaàuxaâydöïnggiañìnhrieângthìxaõhoäiVieät Nam coøn ñang trong quaù trình chuyeån ñoåi loái soáng töø noângnghieäpsangcoângnghieäp.Soálöôïngngöôøichuyeån ñoåimoâitröôøngsoángtöønoângthoânrathaønhthòñaõbuøng noå trong 30 naêm qua vaø trong 30 naêm keá tieáp cuõng seõ nhötheá.Xuhöôùngnaøyraátroõraøng.Vìvaäy,doanhnghieäp (DN) saûn xuaát cuõng nhö phaân phoái goã noäi thaát baûn ñòa coùraátnhieàuvieäcñeålaømvôùimoätthòtröôønghöùaheïnnhö vaäy. Töø noäi thaát cho gia ñình, vaên phoøng, nhöõng coâng trình coâng coäng, tröôøng hoïc, beänh vieän... ñeàu ñaõ, ñang vaø seõ tieáp tuïc caàn DN ñoà goã. VieätNamñaõñöùngthöù5treântheágiôùiveàxuaátkhaåuñoà goã noäi thaát vaø ñang chuaån bò ñöùng thöù 4 khi vöôït qua Ba Lan, chæ ñöùng sau Trung Quoác, Ñöùc vaø YÙ. Ngaønh saûn xuaát vaø cheá bieán ñoà goã cuûa chuùng ta raát maïnh, nhöng ngöôøitieâuduøngVieätNamlaïiraátkhoùñeåtieápcaäncaùcmaët haøng noäi thaát xuaát khaåu ñuùng nghóa, chaát löôïng cao vaø giaù hôïp lyù nhö nhöõng ngöôøi tieâu duøng Myõ ñang ñöôïc mua ñoà goã IKEA, thöông hieäu ñoà goã noåi tieáng cuûa Thuïy Ñieån cung caáp phaàn lôùn saûn phaåm sang Myõ ñöôïc saûn xuaáttöøVieätNam.Ñoùthöïcsöïlaømoätnghòchlyù.NgöôøiVieät Nam ñang soáng treân chính ñaát nöôùc mình vaãn khoâng ñöôïc höôûng thuï nhöõng saûn phaåm noäi thaát chaát löôïng theá giôùi do chính ngöôøi Vieät laøm ra. Roõ raøng, muoán giaûi quyeát ñöôïc vieäc naøy thì nhöõng DN saûn xuaát khoâng theå laøm toát ñöôïc vì ñoái töôïng cuûa hoï ñang laø nhöõng nhaø nhaäp khaåu lôùn. Hoï khoâng theå naøo laøm toát cuøng luùc vöøa saûn xuaát, vöøa baùn. Raát nhieàu DN ñaõ thöû ñaûm nhaän caû hai vai troø nhöng raát ít caùi teân ñaït ñöôïc thaønh coâng. Thöïc teá, thò tröôøng luoân ñöôïc phaân chia theo chuoãi giaù trò, trong chuoãi giaù trò ñoù seõ toàn taïi nhaø phaân phoái vaø nhaø baùn leû. Phaûi coù nhaø phaân phoái ñeå ñaët haøng quy moâ lôùn töø nhöõng nhaø saûn xuaát coâng nghieäp, gioáng nhö nhöõng nhaø saûn xuaát trong xuaát khaåu. Sau ñoù nhaø phaân phoái aáy môùi laøm vieäc vôùi nhaø baùn leû ñeå cuoái cuøng ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc ñöôïc tieáp caän. Ñoù laø coâng thöùc ñöôïc xem laø duy nhaát cho taát caû thò tröôøng. ÔÛ Vieät Nam, vieäc xaây döïng heä thoáng phaân phoái ñoà goã noäi thaát laø vieäc laøm raát khoù khaên, ñoøi hoûi heä thoáng ñoù phaûi laø moät heä sinh thaùi vôùi nhieàu keânh khaùc nhau. Baûn thaân chuùng toâi thaát baïi nhieàu laàn vì moãi moät ñòa phöông seõ laïi coù moät nhu caàu hoaøn toaøn khaùc. Ví duï nhökeânhphaânphoáisæchonhöõngñaïilyùtreântoaønquoác, neáu nhö chæ rieâng Ñaék Laék, thaønh phoá Buoân Ma Thuoät ñaõ coù taàm 30 nhaø baùn leû ñoà noäi thaát, hoï raát caàn nhöõng nhaø baùn sæ nhö chuùng toâi ñöa haøng veà ñeå tröng baøy, ñeå ngöôøi tieâu duøng ñöôïc tieáp caän mua söû duïng thì ôû caùc tænh khaùc nhö Quaûng Bình, Quaûng Trò... môû ñöôïc ñaïi lyù laø moät quaù trình beàn chí. Chuùng toâi phaûi maát nhöõng chuyeán coâng taùc daøi, coù nôi phaûi maát 30 ngaøy rong ruoåi ñi veà môùi coù theå môû ñöôïc ñaïi lyù. Khoù khaên vaø phöùc taïp nhöng neáu khoâng kieân trì, seõ khoù loøng taïo döïng ñöôïc keânh phaân phoái mang tính huyeát maïch naøy. Keânh phaân phoái nhieàu baát ngôø nhöng khaù hieäu quaû maøthòtröôøngchöachuùyùnhieàulaønhöõngnhaøthaàutrang trí noäi thaát, caùc kieán truùc sö, nhaø thieát keá... Hoï chính laø chieác caàu ñöa nhöõng caùi môùi tôùi khaùch haøng nhanh nhaát. Beân caïnh nhöõng nhaø tö vaán, trong cuoäc chuyeån ñoåi loái soáng, ngöôøi duøng ngaøy nay ñaõ quen daàn vôùi muasaémtröïctuyeánthìcaùckeânhbaùnhaønghieänñaïinhö Lazada, Adayroi... laø keânh giuùp thò tröôøng tieâu thuï toát. Sau khi ñöa haøng ñeán caùc ñoái taùc caáp moät, chuyeän cuûa DN phaân phoái seõ laø phaûi xaây döïng nhöõng chuoãi trung taâm baùn haøng cuûa rieâng mình. Trong nhieäm vuï naøy,coùcaûvieäctoåchöùckeânhbaùnhaøngonline.Ñöôïcvaäy, môùi coù theå xem laø töông ñoái hoaøn taát "baûn ñoà" phaân phoái. Ñaây laø toång theå vaø coâng thöùc chung ñeå coù theå xaây döïng keânh phaân phoái ñoà goã noäi thaát ôû Vieät Nam. D'Furni ñaõ aùp duïng vaø ñaõ thaønh coâng nhöng thò tröôøng vaãn ñang raát caàn theâm nhieàu caùi teân môùi tham gia vì nhu caàu caû nöôùc laø raát lôùn. Nhö ñaõ noùi, khi ñaõ choïn con ñöôøng xaây döïng keânh phaân phoái ñoà goã noäi thaát seõ coù nhieàu khoù khaên, thaùch thöùc, nhöng neáu kieân trì, DN trong nöôùc seõ laøm ñöôïc vaøthaønhcoâng.Ñích ñeán cuoái cuøng,khoângchælaødoanh soá maø coøn laø cô hoäi ñeå ngöôøi duøng Vieät Nam coù theå thuï höôûng nhöõng saûn phaåm chaát löôïng do chính baøn tay ngöôøi Vieät laøm ra.
 4. 4. 4 In 2.500 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 3018-2018/CXBIPH/02-43/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 289/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 12 thaùng 11 naêm 2018 Soá ISBN: 978-604-953-900-8 In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 11 naêm 2018 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Chuû bieân: Traàn Vieät Tieán Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Phuï traùch taøi trôï: Ngoïc Hieáu, Traàn Kim 16 34 24 74 MUÏC LUÏC 7 Tieâu ñieåm SOÁNG XANH VÔÙI NOÄI THAÁT GOÃ SOÁNG XANH: ÑÔN HAØNG TÖØ TÖÔNG LAI CAÂN BAÈNG KHOÂNG GIAN SOÁNG BAÈNG ÑOÀ GOÃ 16 Ñoái thoaïi OÂng Lyù Quí Trung, Toång giaùm ñoác AKA Furniture Group: "TOÂI COÙ NHIEÀU THAM VOÏNG NHÖNG LUOÂN THÖÏC TEÁ..." 22 Hoaït ñoäng hoäi LÔØI HEÏN TÖØ MISSOURI DAÁU AÁN VIEÄT NAM TAÏI KOFURN 2018 30 Chính saùch - Phaùp luaät TÍN HIEÄU VUI TÖØ VPA/FLEGT "VIEÄT NAM THAY ÑOÅI QUAÛN LYÙ GOÃ NHAÄP KHAÅU ÑEÅ PHUØ HÔÏP VPA/FLEGT" TIEÁT KIEÄM CHI PHÍ VÔÙI HAWA DDS COÂNG NGHEÄ 4.0 VAØ NHAÂN LÖÏC NGAØNH GOÃ Thöông maïi goã vaø saûn phaåm goã Vieät Nam - Campuchia: HOÙA GIAÛI KHAÙC BIEÄT, TÌM TIEÁNG NOÙI CHUNG THUÛ TÖÔÙNG PHEÂ DUYEÄT ÑEÀ AÙN QUAÛN LYÙ RÖØNG BEÀN VÖÕNG VAØ CHÖÙNG CHÆ RÖØNG 44 Xuùc tieán thöông maïi VIFA HOME 2018: KHOÂNG GIAN CUÛA SAÙNG TAÏO VAØ XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI TAÁT CAÛ ÑAÕ SAÜN SAØNG, CHÔØ BAÏN ÑEÁN CHOÏN HAØNG OÂng Phaïm Xuaân Hoøa Giaùm ñoác ñieàu haønh DAFI Tropicdane: PHAÂN PHOÁI THEO XU HÖÔÙNG DOANH NGHIEÄP CHOÏN KHAÙCH HAØNG HAÁP DAÃN THÒ TRÖÔØNG MEXICO 54 Thieát keá Cuoäc thi Hoa Mai 2018 - 2019: THOÂNG ÑIEÄP VEÀ GOÃ HÔÏP PHAÙP Nhaø thieát keá noäi thaát huyeàn thoaïi Philippe Starck: TAÊNG COÂNG NAÊNG, KIEÄM NGUYEÂN LIEÄU 60 Thuû coâng myõ ngheä TÍN HIEÄU TÖØ YOSHINO 64 Vaät lieäu môùi SAÙNG TAÏO CUØNG SOÀI ÑOÛ PHOÅ BIEÁN NHÖ SUGI NHAÄT BAÛN 72 Döï aùn SCORE 10 PHUÙT ÑAÀU GIÔØ TAÏI SADACO 74 Coâng ngheä XU HÖÔÙNG 4.0 TAÏI VETTA TECHNOLOGY DAYS "GAÕIÑUÙNGCHOÃNGÖÙA"BAÈNGDIGITALMARKETING
 5. 5. Bản lề mới cho đồ nội thất mang dấu ấn riêng Các loại bản lề mới với giảm chấn BLUMOTION tích hợp tạo ra các đồ nội thất đặc biệt – cho dù là các tủ cao với nhiều tầng, tủ nội thất có cửa mỏng, cửa kính hay cửa gương. Cho các tủ có gỗ màu tối, Blum cũng cung cấp bản lề CLIP top BLUMOTION màu đen mã não. Nói cách khác, Blum cung cấp tất cả các giải pháp phụ kiện cho vô số ứng dụng khác nhau. www.blum.com BLUM LIFESTYLE SHOWROOM 3 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM 9h - 19h Thứ hai đến Thứ bảy Tel: (028) 3822 3304 www.blum.com Blum Vietnam
 6. 6. 7 SỐNGXANHVỚINỘITHẤTGỖ NGAØY 12/11/2018, TOÏA ÑAØM "SOÁNG XANH VÔÙI NOÄI THAÁT GOÃ" DO HOÄI THUÛ COÂNG MYÕ NGHEÄ VAØ CHEÁ BIEÁN GOÃ TP.HCM - HAWA TOÅ CHÖÙC ÑAÕ DIEÃN RA TAÏI TP.HCM. TOÏA ÑAØM MANG ÑEÁN CAÂU CHUYEÄN CUÛA THÔØI ÑAÏI MAØ ÔÛ ÑOÙ COÙ SÖÏ HIEÄN DIEÄN CUÛA NHÖÕNG CÔ HOÄI LÔÙN ÑEÅ DOANH NGHIEÄP (DN) CHEÁ BIEÁN GOÃ VIEÄT NAM COÙ THEÅ TAÏO NEÂN NHÖÕNG BÖÙT PHAÙ. HOAØNGLAÂM THOÂNG ÑIEÄP LYÙ TÖÔÛNG KeátquaûkhaûosaùttöøNielsenVieätNamcho thaáy, 80% ngöôøi Vieät ñöôïc hoûi saün saøng chi traûcaohônñeåmuacaùcsaûnphaåmcoùcamkeát veànhöõngtaùcñoängtíchcöïcñeánmoâitröôøng vaø xaõ hoäi. Ngoaøi ra, 80% ngöôøi tieâu duøng lo ngaïi caùc taùc haïi laâu daøi cuûa nguyeân lieäu nhaân taïo vaø 79% saün saøng traû theâm tieàn ñeå muacaùcsaûnphaåmkhoângchöùacaùcnguyeân lieäu maø hoï khoâng mong muoán. Cuõng theo keát quaû khaûo saùt naøy, nhöõng thöông hieäu saûn xuaát saïch vaø cam keát ñem laïi saûn phaåm xanhvaøsaïchcoùmöùctaêngtröôûngbìnhquaân cao gaáp 4 laàn so vôùi DN cuøng ngaønh, nhaát laø trong ngaønh thöïc phaåm, nöôùc giaûi khaùt... Ñoàngthôøi,söïhieåubieátcuûangöôøitieâuduøng ñaõ buoäc nhaø saûn xuaát thaän troïng khi löïa choïn nguoàn goác vaät lieäu vôùi caùc tieâu chuaån ñi cuøng xu höôùng môùi. OÂng Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phoù chuû tòch kieâm Toång thö kyù HAWA ñaùnh giaù, trong boái caûnh nhöõng thaûm hoïa veà moâi tröôøng ngaøy moät nhieàu hôn treân theá giôùi cuõng nhö taïi Vieät Nam thì vieäc ngöôøi tieâu duøng ñoùn nhaän vaø höôûng öùng xu höôùng soáng xanh laø ñieàu hoaøn toaøn deã hieåu. Ñieàu ñaùng chuù yù, soáng xanh chính laø thoâng ñieäp lyù töôûng cho coâng nghieäp phaùt trieån TIEÂU ÑIEÅM goã vaø noäi thaát hieän nay. Bôûi, saûn phaåm goã ñöôïc laøm töø nguyeân lieäu thieân nhieân duy nhaát treân haønh tinh coù theå taùi sinh ñöôïc, laø vaät lieäu thaân thieän vôùi moâi tröôøng neân chaát löôïng saûn phaåm goã khoâng chæ boù heïp trong phaàn cöùng cuûa saûn phaåm maø bao goàm chaát löôïng sinh thaùi. AÛnh: Quyù Hoøa
 7. 7. 8 TIEÂU ÑIEÅM phaûi coù yù thöùc xanh, khoâng tieâu duøng nhöõng saûn phaåm hoùa chaát, haïn cheá caùc saûn phaåm gaây haïi vaø löïa choïn vaät lieäu thaân thieän vôùi moâi tröôøng. Döïa treân quan ñieåm naøy, baûo veä moâi tröôøng, baûo veä traùi ñaát khoâng chæ laø quan taâm ñeán vieäc troàng röøng, giöõ röøng vaø maûng xanh maø coøn phaûi quan taâm ñeán thoùi quen tieâu duøng cuûa moãi ngöôøi haøng ngaøy, yù thöùc, bieát löïa choïn nhöõng saûn phaåm thaân thieän vôùi moâi tröôøng. "Xu theá tieâu duøng hieän ñaïi laø tieâu duøng caùc saûn phaåm coù chaát lieäu thieân nhieân vaø thaân thieän vôùi moâi tröôøng, nguoàn nguyeân lieäu coù theå taùi cheá... Ví duï, choïn goã thay vì nhöïa hay saét theùp. Neáu caùc DN khoâng chuù yù ñeán ñieàu naøy maø vaãn trung thaønh vôùi phöông thöùc saûn xuaát cuõ, löïa choïn chaát lieäu cuõ, chính hoï seõ maát ñieåm trong maét khaùch haøng", thieàn sö tö vaán. Ñoàngquanñieåm,oângHuyønhVaênHaïnh,PhoùchuûtòchHAWAcho bieát, khi maø xu höôùng soáng xanh ngaøy moät phoå bieán, chaéc chaén DN phaûi thoûa maõn nhu caàu chính ñaùng naøy cuûa khaùch haøng môùi coù theå toàn taïi. Trong böùc tranh chung, ñaây cuõng laø ñieàu kieän ñeå DN coù ñieàu kieän phaùt trieån beàn vöõng. "HAWA ñaëc bieät chuù yù ñeán coâng taùc ñònh höôùng cho DN. Khi nhìn thaáy nhöõng bieán chuyeån tích cöïc naøycuûathòtröôøng,chuùngtoâitinraèngnoùseõaûnhhöôûngraátsôùmñeán kinhteá,buoäccaùcnhaøsaûnxuaátphaûithayñoåivaøchoïnlöïanhöõnggiaûi phaùp phuø hôïp hôn. Ñoù chính laø lyù do HAWA toå chöùc toïa ñaøm, vôùi hy voïng coù theå giuùp DN cheá bieán goã coù theâm caùi nhìn veà xu höôùng tieâu duøng töông lai ñeå kòp ñieàu chænh saûn xuaát, kinh doanh... cuûa mình trong thôøi gian tôùi", oâng Haïnh chia seû. Thò tröôøng Vieät Nam vôùi quy moâ treân 90 trieäu ngöôøi, theo öôùc löôïng, möùc tieâu duøng ñoà goã naêm 2017 treân 3 tyû USD, taêng tröôûng bình quaân trong 7 naêm qua khoaûng 8%, trong ñoù caùc coâng trình môùi xaây döïng ñang treân ñaø taêng tröôûng seõ thu huùt khoaûng 40%. Töø xu höôùng soáng xanh ñang lan roäng, caùc cô hoäi do thò tröôøng baát ñoäng saûn trong nöôùc mang laïi cuøng tyû leä taêng tröôûng bình quaân trong 7 naêm qua, HAWA döï baùo thò tröôøng noäi ñòa seõ tieáp tuïc taêng tröôûng ôû phaân khuùc trung cao caáp trong thôøi gian tôùi. Do vaäy, khi tieâu duøng xanh ñöôïc chuù yù thì ñoù laø cô hoäi lôùn cho ngaønh cheá bieán goã. Ngöôøitieâuduøngseõphaûitìmñeánvôùigoãnhieàu hôn vì ñaây laø vaät lieäu taùi sinh, khoâng gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng maø coøn goùp phaàn giöõ maøu xanh cho traùi ñaát. "Caùc nhaø khoa hoïc ñaõ chöùng minh, tieâu duøng goã thay cho xi maêng, saét theùp, nhöïa... laø giaûi phaùp moâi tröôøng. Nguyeân nhaân laø vì trong khi moãi taán theùpñöôïcsaûnxuaátthaûiramoâitröôøng1,5taán CO2 , moãi taán xi maêng thaûi ra 1,1 taán CO2 thì moãitaánsinhkhoáigoãhìnhthaønhlaïigiuùphaáp thuï1,4taánCO2 ",oângPhöôngchobieáttheâm. Khoâng chæ laø cô hoäi cho ngaønh goã vaø noäi thaát, soáng xanh cuõng ñang laø ñôn ñaët haøng cho caùc coâng trình kieán truùc thôøi ñaïi. Kieán truùc sö Nguyeãn Hoaøng Maïnh cho bieát, caùc nhaø thieát keá hoaøn toaøn coù theå ñoùn ñaàu xu höôùng naøy ñeå coù theå saùng taïo neân nhöõng coâng trình döïa vaøo chính thieân nhieân, ñaët khoânggiansoángcuûaconngöôøihoøahôïpvôùi chính khoâng gian cuûa töï nhieân ñeå khai thaùc lôïi theá töï nhieân, mang ñeán traûi nghieäm toát hôn trong khoâng gian soáng cuûa con ngöôøi thayvìcoágaéngcaûitaïo,khuaátphuïctöïnhieân cho nhöõng tham voïng cuûa con ngöôøi. Vaán ñeà lôùn nhaát cuûa caùc kieán truùc sö, DN vaø caû ngöôøi duøng laø laøm theá naøo ñeå coù theå caân baèng baøi toaùn kinh teá bôûi soáng xanh, soáng beànvöõnglieânquantröïctieápñeáncaùcthoâng soá chi phí, chi tieâu, lôïi nhuaän... XU HÖÔÙNG TIEÂU DUØNG TÖÔNG LAI Coù maët taïi toïa ñaøm, thieàn sö Ojas Oneness ñeán töø AÁn Ñoä chia seû, khaùi nieäm soáng xanh hieän nay ñöôïc hieåu ñôn giaûn laø AÛnh: Quyù Hoøa
 8. 8. 9 SỐNG XANH: ĐƠN HÀNG TỪ TƯƠNG LAI SOÁNG XANH CHÍNH CON ÑÖÔØNG NUOÂI DÖÔÕNG SÖÏ TÍCH CÖÏC CHO MOÃI CON NGÖÔØI. ÑOÙ CUÕNG LAØ ÑÔN HAØNG MAØ TÖÔNG LAI GÖÛI ÑEÁN COÄNG ÑOÀNG DOANH NGHIEÄP. MINHKHUEÂthöïchieän LTS: Thieàn sö Ojas Oneness ñeán töø AÁn Ñoä. OÂng coù nhieàu naêm thöïc haønh phöông phaùp “Thieàn ñònh - Anapanasati" qua söï höôùng daãn cuûa moät vaøi thieàn giaû uyeân thaâmtöøCoängñoàngtaâmlinhKimTöïThaùp. Vôùi nhöõng traûi nghieäm saâu saéc thoâng qua thöïc haønh, Ojas ñaõ vaø ñang ñi khaép nôi treân theá giôùi ñeå chia seû thoâng ñieäp vaø traûi nghieäm raèng tình yeâu vaø söï chia seû thuaàn khieát laø caây caàu keát noái traùi tim moïi ngöôøi. Ñeán Vieät Nam, Ojas Oneness daønh thôøi gian höôùng daãn haønh thieàn, tham gia caùc buoåi huaán luyeän phaùt trieån baûn thaân. OÂng laømoättrongnhöõngngöôøiuûnghoätíchcöïc xu höôùng soáng xanh, bôûi oâng tin raèng ñaây chínhlaøconñöôøngnuoâidöôõngsöïtíchcöïc cho moãi con ngöôøi. Nhöõng thay ñoåi tieâu cöïc töø moâi tröôøng soáng ñaõ buoäc con ngöôøi suy nghó laïi veà loái soáng cuûa mình. Khaùi nieäm soáng xanh ñang ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu hôn. Theo oâng, soáng xanh, ñöôïc hieåu ñuùng laø theá naøo? OÂ nhieãm moâi tröôøng, khoâng phaûi chæ baét nguoàn töø nhöõng vieäc lôùn nhö phaù röøng, thuûy ñieän... maø coøn ñeán töø tieâu duøng cuûa moãi chuùng ta haøng ngaøy nhö thöùc aên, myõ phaåm, söõa taém, daàu goäi.... Neáu hoaït ñoäng cuûa nhöõng nhaø maùy saûn xuaát seõ giaûi phoùng khí thaûi laøm oâ nhieãm khoâng khí, caùc loaøi chim khoâng theå toàn taïi, söï soáng khoâng coøn ñöôïc phaùt taùn, haït gioáng khoâng theå ñöôïc chim muoâng mang ñi khaép nôi... thì khi chuùng ta söû duïng myõ phaåm, daàu goäi, söõa taém, caùc saûn phaåm chaêm soùc da, chuùng ta ñaõ thaûi
 9. 9. 10 TIEÂU ÑIEÅM ra moät löôïng lôùn caùc hoùa chaát vaø caùc voû saûn phaåm baèng nhöïa. Do vaäy, baûo veä moâi tröôøng, baûo veä traùi ñaát khoâng chæ laø quan taâm ñeán vieäc troàng röøng, giöõ röøng vaø maûng xanh maø coøn phaûi quan taâm ñeán thoùi quen tieâu duøng cuûa moãi ngöôøi haøng ngaøy. Moãi ngöôøi phaûi coù yù thöùc, bieát löïa choïn nhöõng saûn phaåmthaânthieänvôùimoâitröôøng,bôûi moãihaønhvitieâuduøngcuûachuùng ta seõ coù taùc ñoäng ñeán khoâng gian mình ñang soáng. Soáng xanh ñuùng nghóa laø chuùng ta phaûi coù yù thöùc xanh, khoâng tieâu duøng nhöõng saûn phaåm hoùa chaát, haïn cheá caùc saûn phaåmgaâyhaïivaølöïachoïnvaätlieäuthaân thieän vôùi moâi tröôøng. Ví duï, vaät lieäu goã thay cho nhöïa chaúng haïn. Beân caïnh tieâuduøngxanh,chuùngtacoønphaûibieát nuoâi döôõng nhöõng suy nghó tích cöïc. Ít ngöôøi bieát, suy nghó tieâu cöïc cuûa con ngöôøi cuõng gaây ra oâ nhieãm cho caây coái. Höôùng daãn haønh thieàn ôû Vieät Nam, oâng ñaùnh giaù theá naøo veà loái soáng cuûa soá ñoâng ngöôøi Vieät hieän ñaïi? Laø moät quoác gia môùi chæ böôùc vaøo phaùt trieån, caùc baïn coù theå nhìn thaáy nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm töø caùc quoác gia ñi tröôùc neâncoùnhieàuñieàukieäntoátñeåxaâydöïngmoät moâi tröôøng, moät xaõ hoäi toát ñeïp cho theá heä tieáptheo.Toâinghóvôùitaámloøngcôûimôû,taâm trí côûi môû, chuùng ta coù theå laøm nhieàu ñieàu toát cho xaõ hoäi, cho con caùi vaø cho Traùi Ñaát Meï cuûa chuùng ta. ÔÛ Vieät Nam, cuõng nhö caùc quoác gia laân caän, toâi quan taâm nhieàu ñeán thöïc teá laø sau haøng tyû USD chi traû cho quaûng caùo, ngaøy caøng nhieàu ngöôøi muoán ñeïp hôn, ñeïp hôn vaø ñeïp hôn. Thay ñoåi baûn thaân ñeå ñeïp hôn nghóa laø hoï söû duïng nhieàu saûn phaåm hoùa chaát coù theå gaây haïi ñeán moâi tröôøng. Toâi nghó, vaäy moãi ngöôøi neân chaáp nhaän chính mình, khoâng caàn phaûi so saùnh vôùi hoa haäu, ca só hoaëc dieãn vieân... Chuùng ta phaûi loaïi boû aùm aûnh naøy trong taâm trí moãi ngöôøi vaø mang ñeán vaên hoùa toân troïng laãn nhau, toân troïng nhö chính hoï ñang laø. Moïi thay ñoåi tröôùc tieân, ñeàu neân xuaát phaùt töø beân trong. Veû ñeïp beân ngoaøi seõ ñöôïc theå hieän ra sau ñoù. Neáu chuùng ta khoâng taäp trung thay ñoåi beân trong, chuùng ta chæ muoán thay ñoåi beân ngoaøi, chuùng ta seõ phaù huûy caùc moái quan heä vôùi nhau. Vaäy,chuùngtacoùtheåhöôùngñeánsoángxanhbaétñaàutöøñaâu? Töø thoùi quen hay noùi roäng hôn laø vaên hoùa ñôøi soáng. Ví duï trong ñôøi soáng ngöôøi Vieät chaúng haïn. Thoâng thöôøng khi coù dòp leã, chuùng ta thöôøng toå chöùc tieäc tuøng vôùi bia röôïu.Thoùiquennaøydaàntrôûthaønhmoätvaênhoùavaøchuùng ta nghó ñoù laø aên möøng, nhöng thöïc söï ai coù lôïi ích trong vaên hoùa tieäc tuøng bia röôïu khi chuùng ta ñaùnh ñoåi thôøi gian quyù giaù, naêng löôïng quyù giaù vaø tieàn baïc vaøo nhöõng buoåi tieäc. Ban ñaàu, chuùng ta muoán leã hoäi, muoán vui veû, muoán aên möøng nhöng cuoái cuøng chuùng ta trôû thaønh noâ leä cuûa bia röôïu. Moät vaên hoùa toát laø vaên hoùa coù theå thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa moãi caù nhaân, moãi gia ñình vaø xaõ hoäi. Neáu chuùng tacoùvaênhoùatroàngcaây,chuùngtaseõnhaänñöôïcboùngmaùt, khoâng khí trong laønh vaø traùi ngoït. Taïi sao chuùng ta khoâng bieán nhöõng dòp leã hoäi thaønh vaên hoùa troàng caây, trao taëng haït gioáng...? Neáu ñöôïc vaäy, chuùng ta ñaõ taïo ra moät neùt vaên hoùa soáng xanh roài. Khiñaõcoùyùthöùcxanh,soángxanh...loáisoángaáy,lieäucoùtheågiuùp ta soáng caân baèng, thöa oâng? Nhieàu ngöôøi khi noùi veà soáng caân baèng thöôøng nghó veà vieäc coù nhieàu tieàn, nhaø cöûa, taøi saûn, xe coä, coù thöùc aên, ñöôïc ngöôøi khaùc toân troïng. Nhöng söï thaät, loái soáng caân baèng laø chuùng ta coù caân baèng caûm xuùc hay khoâng vôùi moïi ngöôøi, vôùi cha meï, gia ñình, baïn beø, ñoàng nghieäp, con caùi... Chuùng ta coù tænh thöùc hay khoâng, coù caân baèng caûm xuùc khi troø chuyeän, khi ñoái thoaïi hay khoâng. Ñeå caân baèng trong caûm xuùc, ñeå mang laïi trí tueä thoâng minh trongcaûmxuùcvaøsöïtænhthöùctrongñoáithoaïivôùimoïingöôøi,chuùng ta caàn cho pheùp mình bình an hôn thay vì luoân luoân noùi baän roän
 10. 10. 11 quaù, meät quaù.... Chuùng ta caàn coù thôøi gian ñeå quan saùt beân trong, hoã trôï cho chính mình, laøm baïn vôùichínhmình,chopheùpmìnhthôøi gian thieàn ñònh, taäp yoga hoaëc caùc thöïc haønh tónh taâm ñeå caân baèng. Vieäc laøm chuû söï caân baèng caûm xuùc seõ daãn daét chuùng ta ñeán söï caân baèng trong cuoäc soáng. Ñöøng queân raèng, söï caân baèng cuûa moät caù nhaân seõ truyeàn caûm höùng cho nhieàu ngöôøi vaø nhieàu ngöôøi seõ trôû neân caân baèng hôn, nhö theá thì daàn daàn seõ mang ñeán moät xaõ hoäi caân baèng. Khi ñaõ caân baèng töï trong baûn thaân, lieäu seõ coù thay ñoåi trong haønh xöû, öùng xöû...? Dó nhieân khi coù söï toân troïng baûn thaân, chuùng ta seõ thay ñoåi caùch öùng xöû, töø suy nghó, lôøi noùi, haønh ñoäng... Vieäc tieâu duøng cuõng seõ trôû neân coù yù thöùc, seõ thaáy traùch nhieäm veà haønh ñoäng vaø tieâu duøng cuûa chính mình, khoâng ñoå loãi, khoâng tieâu duøng moät caùch muø quaùng. Söï thaät laø loái soáng xanh coù goác reã töø gia ñình. Khi cha meï coù söï nhaän bieát, cha meï seõ truyeàn laïi cho con caùi, vaø con caùi seõ truyeàn laïi cho caùc theá heä. Goác reã ñeán töø nhaän thöùc cuûa gia ñình, cuûa cha meï seõ laø chieác chìa khoùa ñeå phaùt trieån loái soáng xanh vaø duy trì beàn vöõng, laâu daøi. Nhöõng ñieàu toát ñeïp seõ luoân ñöôïc xaõ hoäi ñoùn nhaän. Toâi tin, ñaây seõ laø loái soáng cuûa phaàn lôùn coäng ñoàng trong töông lai. Vaäy, loái soáng tích cöïc naøy, theo oâng, coù theå seõ daãn ñeán nhöõng thay ñoåi naøo vôùi xaõ hoäi? Ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi coã vuõ cho loái soáng xanh, löïa choïn caùc saûn phaåm thaân thieän vôùi moâi tröôøng nhö ñoà goã, caùc chaát lieäu laøm töø thieân nhieân laø vì leõ ñoù. Toâi nghó, ñaâychínhlaø"ñônñaëthaøng"maøngöôøiduøng göûi ñeán doanh nghieäp trong töông lai. Xu theá tieâu duøng hieän ñaïi laø tieâu duøng caùc saûn phaåm coù chaát lieäu thieân nhieân vaø thaân thieän vôùi moâi tröôøng, nguoàn nguyeân lieäu coù theå taùi cheá... Neáu caùc doanh nghieäp khoâng chuù yù ñeán ñieàu naøy maø vaãn trung thaønh vôùi phöông thöùc saûn xuaát cuõ, löïa choïn chaát lieäu cuõ, chính hoï seõ maát ñieåm trong maét khaùch haøng. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng trao ñoåi naøy!
 11. 11. 12 TIEÂU ÑIEÅM Cân bằng không gian sống bằng đồ gỗ XU HÖÔÙNG SOÁNG XANH, SOÁNG TIEÁT KIEÄM VAØ THAÂN THIEÄN VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG PHAÛI THEÅ HIEÄN BAÈNG VIEÄC KHAÉP CAÊN PHOØNG TRAØN NGAÄP NHÖÕNG MOÙN ÑOÀ NOÄI THAÁT BAÈNG GOÃ, MAØ LAØ SÖÏ ÑÔN GIAÛN, CAÙCH ÑIEÄU CHO KHOÂNG GIAN BÔÙT ÑI NHÖNG LAÏI THAÁY NHIEÀU VAØ ÑEÏP HÔN. ChuyeângiatövaánMARIELLEGENET nheï neân neáu ñöôïc baûo quaûn toát thì tuoåi thoï coù theå keùo daøi leân ñeán 100 naêm. Keát thuùc voøng ñôøi, nhöõng saûn phaåm naøy cuõng khoâng heà nguy haïi ñeán moâi tröôøng, bôûi chuùng phaân huûy sinh hoïc 100%. Ngoaøi ra, goã caùch nhieät vaø caùch ñieän toát. Coøn gì baèngkhiñöôïcñaémmìnhtrongmoät khoâng gian xanh, an toaøn nhö theá? Khoâng döøng laïi ôû ñoù, nhieàu nghieân cöùu coøn chæ ra nhöõng lôïi ích baát ngôø khi trang trí noäi thaát baèng nhöõng vaät lieäu töø thieân nhieân nhö goã. Nhöõng thieát keá xanh töø goã caûi thieän toái ña chaát löôïng khoâng khí trong khoâng gian vaø cuõng giaûm ñaùng keå nhöõng taùc haïi leân moâi tröôøng so vôùi vaät lieäu nhaân taïo. Ngöôøi söû duïng döôøng nhö ñöôïc xua bôùt möùc lo aâu vaø caêng thaúng, hoïcaûmthaáygaànguõivôùithieânnhieân, aám cuùng vaø voâ cuøng thö giaõn. Nhö vaäy,lieäucoùgiaûiphaùpnaøotoáthôngoã cho saûn xuaát noäi thaát khoâng? NGUOÀN TAÙI TAÏO BEÀN VÖÕNG Moâi tröôøng xung quanh taùc ñoäng ñeán thaùi ñoä, taâm traïng vaø ñoâi khi laø hieäu suaát laøm vieäc cuûa chuùng ta raát nhieàu. Haèng ngaøy, chuùng ta coù theå ôû trong raát nhieàu khoâng gian nhö phoøng ôû, lôùp hoïc, nôi laøm vieäc hay thaäm chí laø beänh vieän... Ñoù laø nhöõng nôi caàn coù söï saép xeáp, boá trí noäi thaát phuø hôïp ñeå söû duïng ñuùng muïc ñích cuõng nhö taïo ra söï thoaûi maùi cho ngöôøi söû duïng. Moät khoâng gian ñeïp phaûi laø nôi maø con ngöôøi thöïc söï keát noái ñöôïc vôùi noù, ñeå coù ñöôïc söï an laønh vaø cho ra nhöõng giaù trò saùng taïo trong ñôøi soáng. Lieäu chuùng ta coù neân söû duïng goã ñeå trang trí noäi thaát hay khoâng? Caâu traû lôøi haún nhieân laø “coù”. Goãlaøloaïichaátlieäutuyeätvôøiduøng ñeå trang trí noäi thaát, bôûi goã chính laø nguoàn taùi taïo beàn vöõng, thaân thieän vôùi moâi tröôøng. Caùc coâng trình hay ñoà noäi thaát baèng goã coù söùc choáng chòu toát vôùi thôøi gian, deã daøng söû duïngbôûinoùphuøhôïptrongvieäcsöûa chöõa,thaùogôõvaøtaùicheá.Tuoåiñôøicuûa cuûanhöõngñoànoäithaátgoãlaømoätcon soá baát ngôø. Nhôø vaøo tính chaát chaéc vaø beàn ñoàng thôøi coù troïng löôïng AÛnh:QuyùHoøa
 12. 12. 13 Vôùi möùc döï baùo taêng tröôûng haøng naêm laø 9,5% ñeán naêm 2020, ngaønhnoäithaátcuûaVieätNamseõñaùp öùng toát nhu caàu veà trang trí ngaøy caøngtaêng.Saéptôùi,khicaùcHieäpñònh veàThöôngmaïitöïdo(FTA)giöõaVieät Nam vaø caùc ñoái taùc nhö Lieân minh Chaâu AÂu, Hoa Kyø vaø caùc quoác gia ASEAN coù hieäu löïc thì bieân giôùi cuûa ngaønhtrangtrínoäithaátVieätNamseõ ñaày höùa heïn. Trong xu höôùng soáng xanh, soáng coù traùch nhieäm vôùi meï thieân nhieân, nhu caàu noäi thaát goã seõ raát lôùn. Nhu caàu coù, khaû naêng cung caáp cuõngcoù,trongtöônglai,caâuchuyeän cuûa thò tröôøng noäi thaát goã taïi Vieät Nam seõ taêng tröôûng maïnh. Vaø khi ñoù,ngöôøiduønglaãnthieânnhieânñeàu seõ coù lôïi. MAGIC WIN ghi Moät khoâng gian coù chieàu saâu phaûn aùnh moät chuû nhaân coù taâm hoàn. Noäi thaát laø moät phaàn con ngöôøi. Choïn ñoà noäi thaát goã nhö moät caùch ñeå baûo veä thieân nhieân, giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng cuõng laø vieäc theå hieän traùch nhieäm vôùi ñaát nöôùc, vôùi töông lai cuûa haønh tinh naøy. Moät khoâng gian coù chieàu saâu phaûnaùnhmoätchuûnhaâncoùtaâmhoàn. Noäi thaát laø moät phaàn con ngöôøi. Choïn ñoà noäi thaát goã nhö moät caùch ñeå baûo veä thieân nhieân, giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng cuõng laø vieäc theå hieän traùch nhieäm vôùi ñaát nöôùc, vôùi töông lai cuûa haønh tinh naøy. THIEÁT KEÁ KHOÂNG GIAN ÑEÏP VAØ THUAÄN PHONG THUÛY VÔÙI GOÃ? Noäi thaát laø nhöõng maûng maøu saùng toái giao hoøa trong nhöõng caên phoøng, nhöõng böùc töôøng, ñoâi cöûa soå,vaøichieácsofa,vaønhöõngñoàduøng yeâuthíchñieåmxuyeántrongnoù.Moät khoâng gian noäi thaát ñeïp laø khoâng gian thoaûi maùi khoâng chæ cho chuû nhaân cuûa noù maø coøn taïo caûm höùng cho nhöõng ngöôøi baïn cuûa hoï. Vì khi böôùc vaøo, caên phoøng nhö trôû thaønh moät giao dieän quan troïng, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán thaùi ñoä, naêng löôïng cuûa moïi ngöôøi. Vaø, vì vaäy, chæ baèng caùch phoái keát cho aên khôùp nhöõngmoùnñoàlaïitrongmoätkhoâng gian phuø hôïp, chuùng ta seõ coù ñöôïc ngay chaát rieâng cuûa khoâng gian ñoù. Thöïcteá,khoângcoùcoângthöùcnaøo cho vieäc löïa choïn noäi thaát. Taát caû nhöõng choïn löïa ñeàu neân phaùt xuaát töø chieác chìa khoùa “nghó roäng, (vaø haønh) ñoäng saâu”. Xu höôùng soáng xanh, soáng tieát kieäm vaø thaân thieän vôùimoâitröôøngkhoângphaûitheåhieän baèng vieäc khaép caên phoøng traøn ngaäp nhöõng moùn ñoà noäi thaát baèng goã,maølaøsöïñôngiaûn,caùchñieäucho khoâng gian bôùt ñi nhöng laïi thaáy nhieàu vaø ñeïp hôn. Ñôn giaûn chæ caàn daãn ñöôøng cho aùnh saùng vaøo nhaø, veä sinh saïch seõ vaø sôn laïi ñoà ñaïc, thayñoåimieángdaùntöôøng,söûachöõa cöûa soå hay thay ngaên keùo cho caùi tuû vaø tay naém cöûa... khoâng gian soáng cuûa chuùng ta seõ böøng saùng. Ñoâi khi, khoâng caàn mua môùi, vaãn coù moät soá meïo nhoû ñeå mang laïi moät linh hoàn môùi cho ñoà noäi thaát cuõ. Neáu coù ñieàu kieän, vaø ñeå traùnh nhöõng loãi ngoøai mong ñôïi haõy ñeå moät nhaø thieát keá hieåu ñöôïc taâm lyù haønh vi con ngöôøi giuùp baïn moät tay.
 13. 13. 16 ÑOÁI THOAÏI Khi chia seû vôùi caùc nhaø thieát keá treû taïi leã phaùt ñoäng cuoäc thi Hoa Mai, oâng trích daãn caâu noùi cuûa ñaïo dieãn goácVieätTraànAnhHuøng,laøngöôøilaøm phim phaûi taïo cho ñöôïc ngoân ngöõ rieâng cuûa mình thì môùi cho ra moät boä phim hay. Vaäy, theo oâng, trong ngaønhgoã,lieäucoùtheåxaâydöïng"ngoân ngöõ" cho nhöõng saûn phaåm luoân ñöôïc xem laø "cöùng" veà maët vaät lyù nhö caùc saûn phaåm noäi thaát? - Theo toâi, caùc saûn phaåm noäi thaát hay baát kyø saûn phaåm naøo cuõng neân coù “ngoân ngöõ” rieâng thì môùi ñaëc bieät, caù tính vaø "ghi ñieåm" vôùi ngöôøi duøng. Ñeå coù ñöôïc moät ngoân ngöõnhövaäy,ngöôøithieátkeánoäithaát phaûi baét ñaàu baèng söï am hieåu veà thò tröôøng, ñoái thuû caïnh tranh, nhu Ñuïng ñeán caùi ñeïp, caùi tinh teá thì khoâng theå thieáu yeáu toá con ngöôøi, yeáu toá chi li, tæ mæ töøng chuùt moät maø robot khoâng theå thay theá. caàu cuûa ñoái töôïng khaùch haøng maø mìnhnhaémñeánvaøquantroïngnhaát laø phaûi hieåu chính mình. OÂng coù theå chæ ra nhöõng thöông hieäu noäi thaát naøo ñaõ xaây döïng ñöôïc “ngoân ngöõ”? - Haàu nhö caùc thöông hieäu noäi thaát noåi tieáng theá giôùi ñeàu coù ngoân ngöõ rieâng. Ví duï thöông hieäu Ceccotti cao caáp cuûa YÙ, nhìn voâ laø bieátngaysaûnphaåmcuûahoï.Thieátkeá thaätthanhmaûnh,ngheäthuaätnhöng voâ cuøng chaéc chaén maø laïi nheï teânh. Luùc naøo hoï cuõng duøng chaát lieäu goã ñaëc toát nhaát. Coøn thöông hieäu
 14. 14. 17 “Tôi có nhiều tham vọng nhưng luôn thực tế...”QUYÙBÌNHthöïchieän Laø ngöôøi tieân phong trong lónh vöïc nhöôïng quyeàn thöông hieäu taïi Vieät Nam, thaùng 8/2018, Lyù Quí Trung gaây baát ngôø khi nhaän vò trí ñieàu haønh AKA Furniture Group, taäp ñoaøn phaân phoái noäi thaát lôùn trong nöôùc. AKA Furniture Group hieän sôû höõu caùc chuoãi cöûa haøng phaân phoái saûn phaåm noäi thaát Nhaø Xinh vaø ñoäc quyeàn phaân phoái caùc nhaõn hieäu noåi tieáng treân theá giôùi nhö: Boconcept, Calligaris, Arclinea... Trao ñoåi vôùi Goã vaø Noät thaát, oâng Trung chia seû nhieàu ñieàu thuù vò. Baxter thì döïa treân neàn taûng chaát lieäu baèng da laø chuû yeáu, vôùi nhieàu maøu saéc vaø kieåu daùng noùi leân tính nheï nhaøng, laõng maïn neân ñöôïc raát nhieàu khaùch haøng nöõ öa chuoäng. Hình nhö oâng vöøa coù chuyeán tham quan vaø laøm vieäc daøi ngaøy vôùi caùc doanh nghieäp (DN) YÙ, quoác gia naém phaân khuùc cao nhaát trong thò tröôøng noäi thaát theá giôùi. Chuyeán ñi naøy coù yù nghóa theá naøo vôùi oâng? - Toâi daønh thôøi gian cho chuyeán ñi naøy vì muoán thaáy töôøng taän ngöôøi YÙ baèng caùch naøo coù theå cho ra nhöõng saûn phaåm noäi thaát vöôït troäinhövaäy.Ngoaøira,ñoùcuõnglaødòp toát ñeå toâi hieåu caùc ñoái taùc cuûa mình nhieàu hôn, nhaát laø trong khaâu saûn xuaát vaø khaâu trình baøy saûn phaåm taïi caùc showroom. Moãi moät thöù gì hay, ñeïptoâiñeàutöïnhieânlieântöôûngñeán caùch aùp duïng cho thöông hieäu noäi thaát "made in Vietnam" Nhaø Xinh cuûa mình. Toâi kinh doanh vaø khen ñoà noäi thaát YÙ khoâng coù nghóa laø toâi seõ xao nhaõng vieäc cuûng coá vaø xaây döïng thöông hieäu Vieät cuûa mình. Ngöôïc laïi toâi thaáy ngöôøi ta laøm toát nhö theá naøo thì toâi caøng coù ñoäng löïc vaø thaáy OÂng Lyù Quí Trung, Toång giaùm ñoác AKA Furniture Group: roõ mình phaûi laøm gì. Chuyeán ñi moät laàn nöõa cho toâi thaáy ngöôøi YÙ raát chuù taâm ñeán aùp duïng coâng ngheä hieän ñaïi vaøo saûn xuaát nhöng vaãn khoâng queân yeáu toá “con ngöôøi” trong ñoù. Vì ñuïng ñeán caùi ñeïp, caùi tinh teá thì khoâng theå thieáu yeáu toá con ngöôøi, yeáu toá chi li, tæ mæ töøng chuùt moät maø robot khoâng theå thay theá. Yeáu toá kinh nghieäm, truyeàn thoángcuõngñoùngvaitroøquantroïng trongsöïthaønhcoângcuûahoï.Thöông hieäu naøo cuõng coù ít nhaát naêm baûy chuïc naêm beà daøy lòch söû, thaäm chí haøng traêm naêm. Ngoaøi ra, cô sôû haï taàng,chuoãicungöùng(supplychain) cuûahoïquaùtoát.Coùtheånoùimoätmoùn ñoà noäi thaát ñöôïc xuaát xöôûng hoaøn haûo phaûi caàn ñeán raát nhieàu coâng ñoaïn vaø thaønh phaàn nguyeân vaät lieäu, coâng cuï hoã trôï hoaøn haûo... OÂng coù theå noùi theâm veà nguoàn nguyeân lieäu cuûa ngaønh cheá bieán goã YÙ cuõng nhö chieán löôïc ñeå ñaûm baûo ñaàu vaøo cuûa nguoàn nguyeân lieäu? - Veà nguyeân lieäu goã, toâi thaáy hoï söû duïng nhieàu goã nhaäp khaåu töø Phaùp vaø Myõ. Dó nhieân nöôùc YÙ cuõng coù goã nhöng ñoái vôùi neàn kinh teá thò tröôøng thì caùc nhaø saûn xuaát seõ choïn nguyeânvaätlieäuôûñaâuphuøhôïpnhaát. Ví duï nhö ñeå laøm ra nhöõng caùi gheá, caùi baøn lôùn baèng goã ñaëc nguyeân mieáng thì Ceccotti baét buoäc phaûi nhaäp goã töø Myõ vì chæ coù Myõ môùi coù röøng cho ra nhöõng thaân goã oak (goã soài) thaät lôùn nhö vaäy. Hay thöông hieäu Listone Giordano chuyeân laøm vaùn saøn cao caáp baäc nhaát theá giôùi ñaõ chuyeån haúnnhaømaùycheábieángoãsangPhaùp vì goã ôû ñoù phuø hôïp hôn cho hoï vaø
 15. 15. 18 ÑOÁI THOAÏI ñaëc bieät, hoï taâm ñaéc vôùi caùch quaûn trò veà goã, veà röøng cuûa ngöôøi Phaùp. Nghenoùitöøvaøitraêmnaêmnaychính quyeàn Phaùp ñaõ coù nhöõng ñaïo luaät raát khaét khe vaø khoân ngoan trong vaán ñeà duy trì vaø phaùt trieån, troàng röøng cuûa hoï. Moãi moät caùi caây khi bò chaët ñi phaûi coù 100 caùi caây con khaùc ñöôïctroàngmôùivaøphaûiñôïiñeán180 naêm sau môùi ñöôïc thu hoaïch! Caùch hoï khai thaùc vaø quy hoaïch, döï tröõ nhöõng maûng xanh khieán toâi thöïc söï aán töôïng. Thoáng keâ töø thöông vuï YÙ cho thaáy, thò tröôøng Vieät Nam cöïc kyø yeâu thích caùc saûn phaåm noäi thaát töø quoác gia naøy. Phaân khuùc taàm cao laø moät lôïi theá. OÂng nhaän ñònh theá naøo veà xu höôùng naøy? - Taàng lôùp nhöõng ngöôøi khaù giaû môùi noåi cuûa Vieät Nam ñang phaùt trieån raát maïnh meõ, taïo ra moät phaân khuùc thò tröôøng cao caáp maø tröôùc ñaâychöaroõraøng.Doñoùcuõngkhoâng coù gì laï khi nhieàu thöông hieäu noäi thaát cao caáp quoác teá baét ñaàu nhaûy vaøo thò tröôøng Vieät Nam raàm roä, trong ñoù coù YÙ. Coøn taïi sao laïi laø YÙ, toâi nghóheãcaùigìlieânquanñeánthieátkeá, ngheä thuaät vaø söï tinh teá thì ngöôøi YÙ raát gioûi; töø xe hôi ñeán tuùi xaùch, quaàn aùo thôøi trang chöù khoâng rieâng gì noäi thaát. Trongboáicaûnhcaùcthöônghieäutheá giôùi oà aït nhaûy vaøo Vieät Nam, oâng döï ñoaùn caùc thöông hieäu noäi ñòa seõ ra sao? - Chaéc chaén laø khoù khaên roài! Nhöng toâi coù thoùi quen nhìn nhieàu vaøo caùc maët tích cöïc cuûa vaán ñeà, ñoù laø cuõng chính nhôø nhöõng thöông hieäuquoácteáñìnhñaùmnaøymaøphaân khuùcthòtröôøngnoäithaátcaocaápmôùi ñöôïc hình thaønh nhanh choùng vaø maïnh meõ. Vaø cuõng chính nhôø hoï maø giaù caû cuûa caùc thöông hieäu noäi ñòatrôûneânthaânthieänhônvôùingöôøi tieâu duøng. Chöa keå chuùng ta coøn hoïc hoûi ñöôïc caùch laøm, chaát löôïng vaø maãu maõ cuûa hoï. Toùmlaïi,caïnhtranhseõvoâcuøngto lôùn neáu DN Vieät böôùc thaúng vaøo thò tröôøngcaocaápmaøcaùcthöônghieäu theá giôùi nhaém ñeán, coøn neáu neù ra ñöôïcthìkhoângñeánnoãi.Noùinhövaäy khoâng coù nghóa laø caùc thöông hieäu Vieät khoâng neân nghó ñeán vieäc tham gia vaøo phaân khuùc noäi thaát cao caáp. Theo oâng, trong böùc tranh naøy, caùc saûn phaåm "made in Vietnam" ñang ñöôïc xuaát khaåu ñi khaép theá giôùi lieäu coù cô hoäi quay laïi chinh phuïc thò tröôøng noäi ñòa? - Ñoà noäi thaát "made in Vietnam" ñang ñöôïc xuaát ñi nöôùc ngoaøi raàm roä hieän nay chuû yeáu laø haøng gia coâng, nghóa laø vaãn coøn mang treân mình thöông hieäu nöôùc ngoaøi. Toâi hy voïng moät ngaøy naøo ñoù coù nhieàu thöông hieäu noäi thaát Vieät Nam ñuùngnghóathamgiavaøothòtröôøng xuaát khaåu. Khoâng gì haïnh phuùc baèng khi mình baùn moät saûn phaåm coù keøm theo giaù trò cuûa thöông hieäu, cuûa haøm löôïng chaát xaùm laøm neàn taûng. Toâi hy voïng trong moät ngaøy khoâng xa mình coù theå laøm ñöôïc ñieàu naøy vôùi Nhaø Xinh. Vôùi vai troø Toång giaùm ñoác AKA Furniture Group, oâng coù lo ngaïi haønh trình xaây döïng thöông hieäu cho ñoà goã Vieät Nam seõ khoù khaên hôn khi coù nhöõng DN “chieáu treân” nhö theá tham gia thò tröôøng? - Ngöôïc laïi laø ñaèng khaùc vì ñoà goã Vieät Nam hieän chöa ñaït ñaúng caáp"caocaáp" ñuùngnghóa.Toâiquan nieäm, ñöôïc hoïc hoûi nhöõng ngöôøi ñi tröôùc mình haøng traêm naêm laø moät ñaëc aân. Thöông hieäu Samsung cuûa Haøn Quoác ñi sau phöông Taây bao nhieâu naêm maø baây giôø caïnh tranh ngang ngöûa, thì thöông hieäu noäi thaátVieätNamtaïisaokhoâng?Chuùng ta phaûi baét ñaàu. Khoù khaên khoâng bao giôø ñoàng nghóa vôùi beá taéc! OÂng coù tham voïng naâng taàm Nhaø Xinh, chuoãi heä thoáng phaân phoái ñoà noäi thaát Vieät Nam vöôn leân ñaúng caáp nhö caùc thöông hieäu YÙ chaúng haïn? - Toâi laø ngöôøi coù nhieàu tham voïngnhöngluoântoântroïngthöïcteá. Tröôùc maét phaûi xaây döïng cho ñöôïc moät thöông hieäu noäi thaát cho ñaøng hoaøng, coù caù tính. Ñieàu naøy noùi deã nhönglaømkhoângdeã.Chaátlöôïngvaø Khoâng gian noäi thaát taïi Nhaø Xinh - AÛnh: Quyù Hoøa
 16. 16. 19 Toâi hy voïng moät ngaøy naøo ñoù coù nhieàu thöông hieäu noäi thaát Vieät Nam ñuùng nghóa tham gia vaøo thò tröôøng xuaát khaåu. Khoâng gì haïnh phuùc baèng khi mình baùn moät saûn phaåm coù keøm theo giaù trò cuûa thöông hieäu, cuûa haøm löôïng chaát xaùm laøm neàn taûng. Xaây döïng moät thöông hieäu ñuùng nghóa phaûi maát 30 - 50 naêm. Haønh trình oâng noùi khaù daøi nhöng thöïcteá,vaánñeàthieáuchuoãiphaânphoái haøngnoäithaátôûthòtröôøngnoäiñòavaãn ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu naêm nay. OÂng coù nghó ñaây seõ laø raøo caûn chung cho caû thò tröôøng? - Hieän nay Nhaø Xinh noùi rieâng hayAKAFurnitureGroupnoùichung cuõngcoùheäthoángphaânphoáitraûidaøi töø TP.HCM ra Haø Noäi. Saép tôùi chuùng toâi seõ khai tröông 2 khu noäi thaát raát lôùn taïi Haø Noäi vôùi haøng ngaøn meùt vuoâng dieän tích saøn. Coøn noùi veà söï tieáp söùc cuûa Nhaø nöôùc, chuùng ta laáy ví duï luoân ôû YÙ chaúng haïn, toâi thaáy roõ neùt nhaát laø nhöõng hoäi chôï trieån laõm veà noäi thaát voâ cuøng hoaønh traùng, coâng phu, bao phuû gaàn nhö caû moät thaønh phoá. Hoäi chôï Salone ñöôïc toå chöùc taïi Milan vaøo thaùng 4 haøng naêm laø moät ví duï. Ñi ñaâu cuõng thaáy noäi thaát vaø caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán vieäc quaûng baù cho ngaønh naøy. Cöù nhö khaùch tham quan ñang tham döï nhö moät ngaøy hoäi noäi thaát thì ñuùng hôn. Chuùng ta caàn khoâng khí naøy nhöng baûn thaân DN hay vaøi DN thì khoâng theå taïo neân tinh thaàn aáy. Boû qua kinh nghieäm xaây döïng chuoãi cuõng nhö laøm thöông hieäu voán laø theá maïnh cuûa oâng, vôùi ngaønh goã, ñaây laø chuyeän oâng khôûi nghieäp laàn 3. OÂng seõ hoïc gì tröôùc tieân trong lónh vöïc môùi naøy? - Hoïc moïi thöù coù theå; nhaát laø hoïc thò tröôøng caàn gì, muoán gì. Phaûi xaùc ñònh mình ñang ôû ñaâu vaø muoán ñi ñeán ñaâu. Nghe ñôn giaûn nhöng voâ cuøng quan troïng vì neáu khoâng thì cuõng khoâng khaùc gì ñi trong boùng ñeâm. Toâi muoán thöïc hieän raát nhieàu keá hoaïch ngaén haïn vaø daøi haïn vôùi Nhaø Xinh; taát nhieân muoán thaáy nhöõng keát quaû thaønh coâng. Ngoaøi vai troø môùi ôû AKA, laàn trôû veà Vieät Nam naøy cuûa oâng coøn muïc tieâu naøo khaùc? - Chuû yeáu laø vôùi AKA Furniture Group. Toâi coù thoùi quen khoâng laøm thì thoâi, moät khi laøm thì taäp trung toång löïc neân khoâng coøn thôøi gian ñeå laøm nhieàu thöù khaùc. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng chia seû naøy. dòch vuï phaûi ñöôïc caûi tieán hôn nöõa. Phaûi laøm sao cho nhieàu ngöôøi Vieät Nam söû duïng haøng Nhaø Xinh hôn nöõa. Laøm sao khi nghó ñeán haøng noäi thaát coù chaát löôïng toát maø giaù caû khoâng quaù ñaét laø phaûi nghó ñeán Nhaø Xinh. Trong giai ñoaïn naøy, laøm ñöôïc nhö vaäy laø ñaõ thaønh coâng roài.
 17. 17. 22 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI Trôøi trong, nhieàu naéng nhöng nhieät ñoä ôû Missouri vaãn xuoáng ñeán 3ñoäC.Tuynhieân,caùilaïnhbeânngoaøi khoâng laøm aûnh höôûng ñeán khoâng khí höøng höïc beân trong nhöõng xöôûng cheá bieán goã khoång loà ñang hoaït ñoäng taïi ñaây. Khoâng chæ tìm hieåu chaát löôïng saûn phaåm töø caùc kho goã naøy, caùc DN Vieät Nam coøn ñöôïc tìm hieåu quy trình cöa xeû goã cuøng caùch phaân haïng goã tröïc tieáp taïi nhaø maùy ñeå hình dung ñöôïc "thöïclöïc"cuûacaùcñoáitaùctieàmnaêng. "Söïbaøibaûn,quymoâvaøtínhnghieâm tuùc trong quaù trình phaân loaïi goã chính laø aán töôïng maø caùc DN cheá bieán Missouri ñeå laïi. Nhieàu DN coù nguoàn nguyeân lieäu chaát löôïng cao maøDNsaûnxuaátVieätNamñangcaàn", baø Leâ Thò Bích Caûnh, Giaùm ñoác Goã MyõÑöùc,moättrongnhöõngDNphaân phoái goã lôùn taïi Vieät Nam hieän nay ghi nhaän. Ñieåm ñeán ñaàu tieân laø Rustic Wood Products, moät DN noåi tieáng Lời hẹn từ Missouri ÑAËNGQUYÙYEÂN Caùc cô quan ban ngaønh laãn doanh nghieäp cung caáp goã bang Missouri (Hoa Kyø) ñang daønh nhöõng chaøo môøi noàng nhieät nhaát cho Vieät Nam, quoác gia ñöùng ñaàu khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, thöù 2 chaâu AÙ, thöù 5 treân theá giôùi veà xuaát khaåu caùc saûn phaåm goã. Caùc chuyeân gia cuûa Myõ xaùc ñònh, ñaây chính laø ñieåm ñeán thích hôïp cho ngaønh laâm nghieäp Myõ. CÔ HOÄI LÔÙN TÖØ THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM Trung tuaàn thaùng 10/2018, theo lôøi môøi cuûa Sôû Noâng nghieäp Missouri, moät tieåu bang naèm ôû trung taâm Hoa Kyø, ñoaøn doanh nghieäp (DN) hoäi vieân HAWA ñaõ coù chuyeán ñi tham quan caùc nhaø maùy cöaxeûgoãtaïiñaây.Ñaâylaølaànñaàutieân, HAWA ñöa hoäi vieân ñeán Missouri, moät trong nhöõng nguoàn cung öùng goã nguyeân lieäu lôùn cuûa Myõ, neân lòch trình chuyeán ñi ñöôïc thieát keá khaù chaëtcheõñeåñaûmbaûoDNhoäivieâncoù ñieàukieäntieápxuùcnhieàunhaátvôùicaùc ñoáitaùctieàmnaêngcuûamình.Coùñeán 9 nhaø maùy lôùn ñoùn chaân ñoaøn DN Vieät Nam trong chuyeán khaûo saùt thò tröôøng naøy, bao goàm: Rustic Wood Products; Altenburg Hardwood Lumber; East Perry Lumber; Botkin Lumber; Midwest Walnut; McClain Forest Products... ôû vuøng Perryville, chuyeân cung öùng soài traéng vaø soài ñoû. Kurt Rehagen, truyeàn nhaân ñôøi thöù ba cuûa Rustic cho bieát, DN naøy ñaëc bieät tuaân thuû chaët cheõ quy trình cheá bieán goã, töø khaâu phaân loaïi, cöa, saáy... töø ñôøi cha oâng thieát laäp neân saûn phaåm mang rathòtröôøngluoânñaïtchaátlöôïngoån ñònh.60%saûnlöôïngcuûaRustichieän phuïc vuï thò tröôøng noäi ñòa. Phaàn coøn laïi, xuaát khaåu sang Vieät Nam, Trung Quoác, chaâu AÂu... "Chuùng toâi coùñònhhöôùngseõtaêngnaêngxuaátvaø môû roäng thò tröôøng sang Vieät Nam trong thôøi gian tôùi", Kurt Rehagen noùi. Vì ñieàu naøy maø chuyeán thaêm cuûa ñoaøn DN Vieät Nam ñöôïc Kurt Rehagen xem laø cô hoäi lôùn, hoã trôï cho muïc tieâu phaùt trieån cuûa mình. GAÉN KEÁT CHO NHÖÕNG MUÏC TIEÂU LAÂU DAØI Khoâng chæ Rustic, thò tröôøng Vieät Nam ñeàu ñöôïc caùc DN cheá bieán goã Missouri ñaùnh giaù raát cao, duø phaàn lôùn hoï vaãn chöa coù nhöõng
 18. 18. 23 Nhaèm hoã trôï DN baûn ñòa phaùt trieån thò tröôøng tieâu thuï, Missouri Forest Products Association ñaõ ñaët haøng Tröôøng ñaïi hoïc Missouri State nghieân cöùu caùc thò tröôøng môùi cho tieâu thuï nguyeân lieäu goã vaø keát quaû cho thaáy Vieät Nam chính laø khoâng gian lyù töôûng cho chieán löôïc phaùt trieån naøy. QUAÛNGCAÙO W : portland.com.vn E : info@portland.com.vnPortLand keát noái tröïc tieáp vôùi thò tröôøng naøy, chæ thoâng qua caùc ñaïi lyù khu vöïc chaâuAÙ.BaøJenniferBlum,ñieàuhaønh Botkin Lumber cho bieát, phaàn lôùn caùc DN goã cuûa Myõ ñang tìm ñöôøng phaùt trieån nhanh xuaát khaåu. Tính ñeán nay, Myõ vaãn ñang coù 750 trieäu hecta röøng, nguoàn cung coù theå noùi laø doài daøo cho thò tröôøng quoác teá. Do vaäy, ngoaøi caâu chuyeän xaây döïng quy trình saûn xuaát chuaån möïc, ñaûm baûochaátlöôïnggoãcungöùngchothò tröôøng, caùc DN goã Myõ noùi chung vaø Missouri ñeàu ñang coù nhöõng chính saùch ñaët haøng, thanh toaùn linh hoaït cho ñoái taùc. Naêm 2017, Vieät Nam nhaäp 265 trieäu USD goã nguyeân lieäu cuûa Myõ. Soá lieäu töø Toång cuïc Haûi quan cho thaáy, Myõ hieän chieám treân 50% toång löôïnggoãsoàicungcaápchoVieätNam. OÂng Brian Brookshire, Giaùm ñoác ñieàu haønh Missouri Forest Products Association chia seû, nhaèm hoã trôï DN baûn ñòa phaùt trieån thò tröôøng tieâu thuï, Missouri Forest Products Association ñaõ ñaët haøng Tröôøng ñaïi hoïc Missouri State nghieân cöùu caùc thò tröôøng môùi cho tieâu thuï nguyeân lieäu goã vaø keát quaû cho thaáy Vieät Nam chính laø khoâng gian lyù töôûng cho chieán löôïc phaùt trieån naøy. "Vôùi quyeáttaâmthamgiatröïctieápvaøothò tröôøng Vieät Nam töø phía DN Myõ noùi chung vaø Missouri noùi rieâng, chaéc chaén DN tieâu thuï goã ôû Vieät Nam seõ coù nhieàu löïa choïn hôn trong töông lai", oâng Brian Brookshire noùi. Theo ngöôøi ñöùng ñaàu Missouri Forest Products Association, thôøi gian tôùi cô quan naøy seõ trieån khai nhieàu hoaït ñoäng nhaèm tieáp caän thò tröôøng Vieät Nam. Cuï theå laø vieäc tham gia VIFA Expo 2019 ñeå giôùi thieäunguoànnguyeânlieäuñaëcbieättöø Missouri. OÂng Brian Brookshire chia seû: "Thoâng qua HAWA, chuùng toâi ñang leân keá hoaïch ñeå toå chöùc ñoaøn DN Missouri ñeán tröïc tieáp thaêm vaø keát noái vôùi DN Vieät Nam. Cuõng nhö ngöôïc laïi, raát mong tieáp tuïc ñoùn theâm caùc DN Vieät Nam coù nhu caàu tìm hieåu thò tröôøng Missouri. Ñaïi dieäncuûachuùngtoâiseõsôùmcoùmaëttaïi Vieät Nam trong thôøi gian tôùi". Tieáp nhaän thoâng tin töø Missouri ForestProductsAssociation,ñaïidieän cuûaHAWAñaõxaùcnhaänlòchtrìnhcho coâng taùc xuùc tieán thöông maïi giöõa haitoåchöùc.LôøiheïntöøMissouriñöôïc ghinhaännhömoätnoãlöïccuûaHAWA nhaèmmangñeánDNhoäivieânnhöõng thoângtin,ñoáitaùctíchcöïc,goùptheâm trôï löïc cho söï phaùt trieån chung cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam.
 19. 19. 24 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI caùc nöôùc ASEAN. Do ñoù, hoï thöôøng xuyeân taïo cô hoäi cho DN trong khu vöïc coù theå keát noái giao thöông vaø KOFURN 2018 laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng chính. KOFURN 2018 coù söï goùp maët cuûa caùc gian haøng ñeán töø caùc nöôùc ASEAN,trongñoùcoùVieätNam.Ñoaøn Vieät Nam bao goàm 7 doanh nghieäp hoäi vieân do HAWA daãn ñaàu, goàm: Le Decor, Baûo Höng, Danh Moäc, Höông Nga, MDF Bison, Hoá Nai vaø Taân Thaønh. Ñaây laø nhöõng thöông hieäu ñaõ ghi ñöôïc daáu aán vôùi thò tröôøng xuaát khaåu theá giôùi neân coù DấuấnViệtNam tạiKOFURN2018 HOAØNGTAÂN Caùc saûn phaåm mang ñeán töø Vieät Nam taïi Hoäi chôï trieån laõm ñoà noäi thaát quoác teá taïi Haøn Quoác - KOFURN 2018 ñöôïc khaùch haøng xöù Kim chi chaøo ñoùn noàng nhieät. Saûn phaåm ñoà goã noäi thaát cuûa caùc doanh nghieäp Vieät ñaõ ñöôïc baùn heát ngay trong nhöõng ngaøy dieãn ra hoäi chôï. S aùng 29/8, ñoaøn doanh nghieäp (DN)VieätNamdoHAWAtoåchöùc ñaõ coù maët taïi KOFURN 2018, dieãn ra töø ngaøy 29/8 ñeán 3/9/2018 taïi Trung taâm hoäi nghò vaø trieån laõm Quoác teá Haøn Quoác - KINTEX, thuû ñoâ Seoul. Ñaây laø hoäi chôï thöôøng nieân daønh cho nhöõng nhaø cung caáp caùc maët haøng noäi thaát trong nhaø do TrungtaâmASEAN-HaønQuoác(AKC) phoái hôïp vôùi Cuïc Xuùc tieán thöông maïi Haøn Quoác toå chöùc. AKC (ASEAN - Korea Centre) laø toå chöùc quoác teá ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng 3/2009 vôùi thaønh vieân laø caùc nöôùc ASEAN vaø Haøn Quoác vôùi muïc tieâu taêng cöôøng trao ñoåi veà thöông maïi, ñaàu tö, giao löu vaên hoùa vaø du lòch giöõa Haøn Quoác vaø kinhnghieämcaotronggiaothöông quoác teá. Ñeán vôùi hoäi chôï naøy, DN Vieät Nam mang ñeán nhöõng saûn phaåm môùi nhaát cuûa mình ñeå tham gia trieån laõm nhö: baøn aên, gheá ngoài, noäi thaát phoøng khaùch, phoøng nguû, vaùn saøn, ñoà sôn maøi cao caáp, tuû goã sôn maøi... vaø ñöôïc khaùch haøng xöù Kim chi ñoùn nhaän noàng nhieät. Ngoaøi vieäc tham gia hoäi chôï trieån laõm, ñoaøn Vieät Nam vaø caùc nöôùc ASEAN cuõng tham gia ñoaøn khaûo saùt caùc showroom ñoà noäi thaát lôùn cuûa Haøn Quoác cuøng caùc sieâu thò chuyeân ñoà noäi thaát ñeå hoïc hoûi phongcaùchbaùnhaøng,kinhnghieäm tröng baøy cuõng nhö khaûo saùt thöïc teá nhu caàu hieän taïi cuûa ngöôøi daân Haøn Quoác. OÂng Leâ Traàn Anh Tuù, Giaùm ñoác Le Decor cho bieát, caùc DN tham gia trieån laõm laàn naøy ñeàu ñaõ vaø ñang xuaát khaåu haøng sang Haøn Quoác neân cuõng thuaän tay vôùi thò tröôøng naøy. Ñaây chính laø cô hoäi cho caùc DN Vieät Nam gaëp gôõ tröïc tieáp caùc ñoái taùc taïi Haøn Quoác cuõng nhö tieáp caän theâm thöïc teá thò tröôøngbaùnleûñòaphöôngñeåcoùtheå tính toaùn phöông aùn kinh doanh toát hôn trong töông lai, naâng cao kim ngaïch xuaát khaåu sang quoác gia naøy.
 20. 20. Rossi Group LLC, www.rossilumber.com Tel: 1(860) 6323505 A new beginning for the Gold Standard for Cherry from Emporium, PA The Rossi Group announces the launch of its new State of the Art high-tech sawmill at Emporium in Pennsylvania t o s e r v e d o m e s t i c a n d e x p o r t m a r k e t s f r o m t h e sustainable Allegheny Forest resources with the highest quality Cherry and many other hardwood species. 30-5-18_pg00_ROSSI.indd 1 5/30/18 2:30 PM Rossi Group LLC, www.rossilumber.com Tel: 1(860) 6323505 A new beginning for the Gold Standard for Cherry from Emporium, PA The Rossi Group announces the launch of its new State of the Art high-tech sawmill at Emporium in Pennsylvania to serve domestic and export markets from the sustainable Allegheny Forest resources with the highest quality Cherry and many other hardwood species.
 21. 21. HOÄI VIEÂN MÔÙI 26 COÂNG TY TNHH CHU MAI 565/43 Quoác loä 13, Khu Phoá 5, P. Hieäp Bình Phöôùc, Q. Thuû Ñöùc, TP.HCM Ngaønh haøng: Dòch vuï ngaønh noäi thaát, ñaïi dieän khaùch haøng nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam, tìm khaùch haøng nöôùc ngoaøi vaø keát noái nhaø maùy ôû Vieät Nam ñeå saûn xuaát, xuaát khaåu haøng. Ngöôøi ñaïi dieän: Vuõ Thò Moäc Mieân Website: www.vietwoodfurniture.com; Ñieän thoaïi: 028 5112 094 COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ STA 163/54 Thaønh Thaùi, Phöôøng 14, Quaän 10, TP.HCM Ngaønh haøng: Noäi thaát ñoà goã Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Thanh Sôn Website: sta.com.vn; Ñieän thoaïi: 028 3863 7507 - 0989 758 590 COÂNG TY COÅ PHAÀN GOÃ MDF VRG KIEÂN GIANG Loâ M, Ñöôøng soá 1, KCN Thaïnh Loäc, X. Thaïnh Loäc, huyeän Chaâu Thaønh, Tænh Kieân Giang Ngaønh haøng: Chuyeân saûn xuaát vaùn MDF, HDF, HMR chaát löôïng cao, beà maët khoâng muû cao su. Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Anh Tuaán Website: www.vrgkiengiangmdf.com; Ñieän thoaïi: 0297 3932 0377 - 0817 859 860 COÂNG TY TNHH DÒCH VUÏ SIGMA VPÑD SOURCE OF ASIA TAÏI VIEÄT NAM 118/22 Nguyeãn Vaên Höôûng, P. Thaûo Ñieàn, Quaän 2, TP.HCM (soá cuõ 121/22) Ngaønh haøng: Dòch vuï, goã nguyeân lieäu, sôn goã... Ngöôøi ñaïi dieän: Voõ Thaønh Danh Website: www.sourceofasia.com; Ñieän thoaïi: 028 3519 3292 TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM (VIETNAM RUBBER GROUP) 177 Hai Baø Tröng, Phöôøng 6, Quaän 3, TP.HCM Ngaønh haøng: Muû cao su thieân nhieân, goã phoâi, gheùp taám, ñoà noäi thaát, MDF... Ngöôøi ñaïi dieän: Tröông Minh Trung Website: www.vnrubbergroup.com; Ñieän thoaïi: 028 3932 5234 COÂNG TY TNHH HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES VIEÄT NAM Soá 7, ñöôøng 9A, Khu coâng nghieäp Bieân Hoøa II, TP. Bieân Hoøa, Tænh Ñoàng Nai Ngaønh haøng: Keo coâng nghieäp duøng trong caùc ngaønh: cheá bieán goã, da giaøy, saûn phaåm veä sinh vaø ñoùng goùi bao bì; ñieän töû, xe vaø kim loaïi. Ngöôøi ñaïi dieän: Leâ Minh Tuaán Website: www.henkel-adhesives.com.vn, www.henkel.com; Ñieän thoaïi: 025 1383 5461 COÂNG TY COÅ PHAÀN MEKONG FURNITURE Nhaø maùy: 757D Nguyeãn Thò Ñònh, TP. Beán Tre, Tænh Beán Tre Ngaønh haøng: Noäi ngoaïi thaát ñan nhöïa giaû maây Ngöôøi ñaïi dieän: Voõ Thò Hoàng Trung Website: www.mkf.vn; Ñieän thoaïi: 027 5656 7513
 22. 22. 27 COÂNG TY TNHH SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI THAØNH THOÂNG Toå 3, KV5, P. Nhôn Phuù, TP. Quy Nhôn, tænh Bình Ñònh Ngaønh haøng: Maùy ñaùnh moäng finger baùn töï ñoäng, maùy gheùp doïc, maùy gheùp goã taám cao taàn, maùy moäng aâm CNC, maùy moäng döông CNC, maùy router CNC, maùy cöa, maùy xeû, maùy chaø nhaùm thuøng, maùy chaø nhaùm choåi, maùy khoan, maùy baøo, maùy phay. Ngöôøi ñaïi dieän: Ñoã Só Nga Website: www.thanhthong.com.vn, www.maynenkhi.info.vn; Ñieän thoaïi: 025 6222 1905 COÂNG TY TNHH KYÕ NGHEÄ GOÃ LAÂM NGUYEÂN 19/13 Khu Phoá Bình Phöôùc B, P. Bình Chuaån, TX. Thuaän An, Tænh Bình Döông Ngaønh haøng: Noäi thaát (baøn, gheá, tuû, sofa, giöôøng..) Ngöôøi ñaïi dieän: Amin Razak Website: www.lnvietnam.com; Ñieän thoaïi: 027 4371 1047 COÂNG TY TNHH TRUMPF VIEÄT NAM Soá 8, ñaïi loä Nguyeãn Hueä, P. Beán Ngheù, Quaän 1, TP.HCM Ngaønh haøng: Maùy caét oáng, maùy caét laser 2D, maùy chaán Ngöôøi ñaïi dieän: Patrick Kemnitz Website: www.trumpf.com; Ñieän thoaïi: 028 3822 0528 COÂNG TY TNHH LIVING IKON HOME 37/2/6 ñöôøng soá 12, P. Bình An, Quaän 2, TP.HCM Ngaønh haøng: Ñoà goã noäi thaát trong nhaø (trading company) Ngöôøi ñaïi dieän: Victor Alexandrovich Peniazev Website: www.livingikon.com; Ñieän thoaïi: 028 3740 6168 COÂNG TY COÅ PHAÀN LOGISTICS PAN PACIFIC Laàu 9, soá 117-119 Nguyeãn Vaên Troãi, Phöôøng 12, Q. Phuù Nhuaän, TP.HCM Ngaønh haøng: Dòch vuï cho thueâ nhaø kho baõi, dòch vuï Logistics Ngöôøi ñaïi dieän: Phaïm Thò Bích Hueä Website: www.pplog.vn; Ñieän thoaïi: 1900 299 939 COÂNG TY TNHH COÂNG NGHEÄ AUTO 254 Beán Vaân Ñoàn, Phöôøng 5, Quaän 4, TP.HCM Ngaønh haøng: Buoân baùn maùy moùc trong ngaønh CBG Ngöôøi ñaïi dieän: Traàn Hoaøi Vöông Website: www.autowood.vn; Ñieän thoaïi: 028 2245 3555 COÂNG TY COÅ PHAÀN COÂNG NGHIEÄP GOÃ TRÖÔØNG THAØNH C8 KCN Hoøa Hieäp, X. Hoøa Hieäp Baéc, Huyeän Ñoâng Hoøa, Tænh Phuù Yeân Ngaønh haøng: Noäi ngoaïi thaát baèng goã, vaùn saøn goã thòt, vaùn saøn xe taûi goã daàu... Ngöôøi ñaïi dieän: Leâ Thuùy Luy Website: www.greenskycorp.com; Ñieän thoaïi: 025 7354 8005 - 0915 252 982 COÂNG TY COÅ PHAÀN SOFIA NOÄI THAÁT Ñoái dieän 304 ñöôøng K2 Caàu Dieãn, Nam Töø Lieâm, Haø Noäi Ngaønh haøng: Saûn phaåm noäi thaát Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Minh Tuaán Website: www.sofia.com.vn; Ñieän thoaïi: 024 2264 2222
 23. 23. 30 CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT VPA/FLEGT töø naêm 2017. Döï kieán, ñeánngaøy1.1.2019,vieäcthöïcthihieäp ñònhgiöõaVieätNamvaøEUseõbaétñaàu. Theo ñoù, moät uûy ban thöïc thi hoãn hôïp(JIC)seõñöôïcthaønhlaäpñeågiaùm saùt thöïc thi hieäp ñònh. Vieät Nam seõ xaâydöïngheäthoángñaûmbaûogoãhôïp phaùp VNTLAS ñeå ñaûm baûo toaøn boä goã vaø saûn phaåm goã xuaát khaåu coù nguoàn goác hôïp phaùp, trong ñoù coù caùc quy ñònh veà xaùc minh goã nhaäp khaåu vaø thöông maïi hôïp phaùp taïi nöôùc khai thaùc. Theocaùcchuyeângia,VPA/FLEGT khoâng chæ mang laïi caùc lôïi ích veà thöông maïi, moâi tröôøng vaø xaõ hoäi, vieäc caáp pheùp FLEGT cuõng seõ ñôn giaûn hoùa caùc giao dòch cuûa ngaønh goã. Theo ñoù, caùc chuû theå cuûa EU coù theå ñöa ra caùc saûn phaåm goã ñöôïc caáp pheùp vaøo thò tröôøng EU maø khoâng phaûi thöïc hieän traùch nhieäm giaûi trình theo quy ñònh trong quy cheá EU. Tröôùcñoù,ngaøy17.10.2018,Toång cuïc Laâm nghieäp ñaõ chính thöùc khôûi TínhiệuvuitừVPA/FLEGT KHOATÖ Ngaøy 19.10 taïi Brussels (Bæ), vôùi söï chöùng kieán cuûa Thuû töôùng Nguyeãn Xuaân Phuùc, oâng Nguyeãn Xuaân Cöôøng - Boä tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, ngaøi Sebastian Kurz - Thuû töôùng AÙo (Chuû tòch Hoäi ñoàng Lieân minh chaâu AÂu) vaø baø Federica Mogherini - Phoù chuû tòch kieâm ñaïi dieän caáp cao EU veà ñoái ngoaïi & an ninh, ñaõ kyù keát Hieäp ñònh Ñoái taùc töï nguyeän veà thöïc thi luaät laâm nghieäp, quaûn trò röøng vaø thöông maïi laâm saûn VPA/FLEGT. MÔÛ CAÙNH CÖÛA MÔÙI ÑEÁN EU Vieät Nam vaø Lieân minh Chaâu AÂu - EU chính thöùc ñaët buùt kyù vaøo VPA/FLEGT sau 6 naêm ñaøm phaùn. Sau khi hieäp ñònh coù hieäu löïc, baát cöù loâ haøng goã, saûn phaåm goã naøo töø Vieät Nam ñeán EU ñeàu phaûi coù giaáy pheùp chöùng minh tính hôïp phaùp. EU khoâng chæ laø thò tröôøng quan troïng vaø nhieàu tieàm naêng cuûa ngaønh goã Vieät Nam, maø coøn laø nôi söï ngaët ngheøo vaø chi tieát trong truy suaát nguoàn goác goã/saûn phaåm goã luoân ôû möùc cao nhaát. VPA/FLEGT seõ giuùp caûi thieän quaûntròröøngvaøgiaûiquyeátkhaithaùc goãbaáthôïpphaùpñoàngthôøithuùcñaåy thöông maïi goã giöõa Vieät Nam vaø EU. Ñeán nay, Vieät Nam laø moät trong 15 nöôùc tham gia ñaøm phaùn hieäp ñònh naøy cuøng Lieân minh Chaâu AÂu. Taïi Ñoâng Nam AÙ, Indonesia laø quoác giañaõhoaønthaønhvaøñivaøothöïcthi ñoäng Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù ngaønhlaâmnghieäpVieätNam.Nhöõng döõ lieäu trong heä thoáng naøy ñöôïc thu thaäp treân 7,1 trieäu loâ röøng trong toaønquoác,ñöôïcsoáhoùa,löutröõdöôùi daïngcôsôûdöõlieäu,caäpnhaätthöôøng xuyeân. Chính phuû Phaàn Lan ñaõ taøi trôï gaàn 10 trieäu Euro cho döï aùn. Vôùi heä thoáng naøy, doanh nghieäp (DN) coù theå vaøo heä thoáng ñeå truy suaát vaø bieát ñöôïc goã ñöôïc khai thaùc taïi töøngkhoaûnhröøngnaøo,phuøhôïpvôùi khai baùo ban ñaàu. Ñoù laø keát quaû vaø noã löïc khoâng meät moûi suoát 5 naêm quagiöõaVieätNamvaøPhaànLancuøng thöïc hieän nhaèm quaûn lyù nguoàn goác laâm saûn. Tröôùc ñaây, DN phaûi töï xaùc minhnguoàngoácgoãnguyeânlieäuvôùi ñuûloaïigiaáychöùngnhaän.Baâygiôø,DN coùtheåthöïchieänngaytreânheäthoáng baèng caùc thao taùc ñôn giaûn. Theo Toång cuïc Laâm nghieäp, ñaây laø noã löïc nhaèm naâng cao khaû naêng quaûn lyù, kieåmsoaùtnguoàngoáclaâmsaûnvaøtaïo ñieàu kieän cho DN ngaønh goã vaø cheá bieán laâm saûn. Cheá bieán goã xuaát khaåu taïi Coâng ty DAFI Tropicdane
 24. 24. 31 TAÙC ÑOÄNG TÍCH CÖÏC VPA/FLEGT seõ mang laïi nhieàu lôïi ích cho ngaønh cheá bieán goã vaø laâm saûn Vieät Nam. Theo thoáng keâ, EU hieän laø thò tröôøng lôùn thöù 7 cuûa ngaønh goã Vieät Nam. Vôùi daân soá hôn 500 trieäu ngöôøi vaø quy moâ kinh teá lôùn, oån ñònh, nhu caàu veà caùc maët haøng goã cuûa toaøn EU khoaûng 85 tyû USD/naêm, chieám 1/4 thò tröôøng toaøn caàu. Tuy nhieân, moãi naêm Vieät Nam môùi chæ xuaát saûn phaåm goã sang thò tröôøng naøy trò giaù khoaûng 700 - 800 trieäu USD. Khi VPA/FLEGT coù hieäu löïc, döï kieán kim ngaïch xuaát khaåu goã cuûa Vieät Nam sang EU seõ ñaït hôn 1 tyû USD/naêm vaø coù nhieàu tieàm naêng ñeå môû roäng thò tröôøng tröôùccaùc“ñoáithuû”caïnhtranhkhaùc. Kyù keát VPA/FLEGT vaø heä thoáng truy xuaát laâm saûn seõ taïo ra ñoäng löïc phaùt trieån cho ngaønh goã Vieät. OÂng Huyønh Vaên Haïnh - Phoù chuû tòch Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) cho raèng: “Ngoaøi yù nghóa veà kinh teá, hai söï kieän naøy seõ giuùp ngaønh goã naâng cao uy tín vôùi theá giôùi, cho thaáy söï quan taâm cuûa coäng ñoàng vôùi vieäc söû duïng goã coù traùch nhieäm, töùc laø goã hôïp phaùp. Töø ñaây, chuùng ta ñöùng tröôùc yeâu caàu taïo ra moät nguoàn goã hôïp phaùp, kích thích vieäc troàng röøng. Vieät Nam hieän nhaäp khaåu goã töø hôn 100 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå, vôùi thoûa thuaän vöøa kyù keát taïi Brussels, chuùng ta phaûi coù traùch nhieäm ñaùnh giaù ruûi ro töø töøng nöôùc. Noùi caùch khaùc laø ñaùnh giaù söï tích cöïc cuûa hoï. Nôi naøo tích cöïc ta nhaäp; choã naøo chöa tích cöïc, phaûi döøng ngay”. Cuõng theo oâng Haïnh, coängñoàngtheágiôùiseõnhìnvaøoVieät Nam vaø ngaønh cheá bieán goã nöôùc ta baèng aùnh maét tích cöïc vaø thieän caûm hôn. Vieät Nam laø moät quoác gia choïn moâi tröôøng laøm söù meänh vaø luoân thuùc ñaåy söû duïng goã coù traùch nhieäm. Nhôø vaäy, coäng ñoàng DN ngaønh goã cuõng toàn taïi trong moät moâi tröôøng “xanh vaø saïch”, trong saùng vaø minh baïch. Nhöõng raøng buoäc ôû saân chôi quoác teá ñaõ trao cho chuùng ta nhöõng cô sôû ñeå thieát laäp heä thoáng quaûn lyù, töø noäi taïi vaø ñoàng thuaän vôùi öùng xöû vaên minh beân ngoaøi. Töùc laø ôû vaøo theá “muoán laøm xaáu cuõng khoâng ñöôïc”. “Traùi vôùi suy nghó cuûa nhieàu ngöôøi, VPA/FLEGT khoâng chæ taùc ñoäng ñeán DN xuaát/nhaäp khaåu goã hay goã baát hôïp phaùp, maø giôø ñaây coøn laø caâu chuyeän cuûa thò tröôøng noäi ñòa. Coát loõi trong VPA/FLEGT chính laø ñaûm baûo goã vaø saûn phaåm goã cuûa Vieät Nam xuaát khaåu sang EU phaûi coù nguoàn goác hôïp phaùp. Vaø seõ ñöôïc xaùc minh baát keå nhaäp khaåu hay khai thaùc trong nöôùc, baát keå töø röøng töï nhieân hay röøng troàng, töø goã tòch thu ñeán ñoàn ñieàn cao su, töø vöôøn nhaø hay caây troàng phaân taùn. Vì vaäy, thò tröôøng noäi ñòa cuõng bò taùc ñoäng khoâng nhoû”, oâng Haïnh phaân tích theâm. Töø ñaây, DN seõ coù ñoäng löïc ñeå thay ñoåi phöông thöùc quaûn trò, cuï theå laø caùc phöông thöùc ñeå tieát kieäm nguyeân lieäu khi giaù goã hôïp phaùp luoân cao hôn goã “laäu”. Xa hôn, söï thayñoåinaøyseõgiuùpnaângcaonhaän thöùc vaø thoùi quen söû duïng saûn phaåm goã nguoàn goác minh baïch. Tieâu duøng vaên minh seõ giuùp quan taâm nhieàu hôn ñeán coâng nghieäp troàng röøng ñang phaùt trieån maïnh trong nöôùc. VPA/FLEGT khoâng chæ mang laïi caùc lôïi ích veà thöông maïi, moâi tröôøng vaø xaõ hoäi, vieäc caáp pheùp FLEGT cuõng seõ ñôn giaûn hoùa caùc giao dòch cuûa ngaønh goã. Goã baïch ñaøn coù nguoàn goác hôïp phaùp nhaäp khaåu veà Vieät Nam
 25. 25. 32 CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT coù hieäu löïc cho toaøn boä loâ haøng; hoaëc baûng keâ khai nguoàn goác goã nhaäpkhaåutheåhieäntraùchnhieämgiaûi trình vaø taøi lieäu boå sung theo tình traïngnhoùmruûirocuûagoãnhaäpkhaåu. Cuï theå baûn keâ khai nguoàn goác vaø xaây döïng boä loïc vaø nhoùm ruûi ro nhö theá naøo? Baûn keâ khai nguoàn goác goã nhaäp khaåu seõ ñöôïc aùp duïng cho loâ haøng khoângcoùgiaáypheùpCITESvaøFLEGT, goàm caùc thoâng tin: moâ taû loâ haøng, lieät keâ caùc ruûi ro tieàm aån lieân quan ñeán nguoàn goác hôïp phaùp cuûa loâ haøng,caùcbieänphaùpgiaûmthieåucho tröôøng hôïp coù ruûi ro lieân quan ñeán nguoàn goác hôïp phaùp cuûa loâ haøng, “ViệtNamthayđổiquảnlýgỗ nhậpkhẩuđểphùhợpVPA/FLEGT” Coù maët trong ñoaøn coâng taùc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân (NN & PTNT) kyù keát VPA/FLEGT cuøng Lieân minh Chaâu AÂu (EU) taïi thaønh phoá Brussels (Bæ) ngaøy 19.10.2018, baø Nguyeãn Töôøng Vaân cho bieát, Vieät Nam seõ tieán haønh nhieàu thay ñoåi trong quaûn lyù nguoàn goã nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam sau kyù keát. Sau khi kyù keát VPA/FLEGT, vieäc quaûn lyù goã nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam seõ coù nhöõng thay ñoåi naøo, thöa baø? Hieän nay, theo phaân luoàng cuûa heä thoáng ruûi ro haûi quan, goã nhaäp khaåu thöôøng bò phaân vaøo luoàng Vaøng (kieåm tra hoà sô haûi quan vaø kieåm tra thöïc teá xaùc suaát 5-10% loâ haøng) vaø luoàng Ñoû (kieåm tra 100% thöïc teá). KhiHieäpñònhVPA/FLEGTcoùhieäu löïc, Vieät Nam seõ aùp duïng phöông phaùp quaûn lyù ruûi ro ñeå kieåm soaùt goã nhaäp khaåu. Caùc nhaø nhaäp khaåu goã phaûi xuaát trình moät trong 3 baèng chöùng sau ñaây ñeå chöùng minh tính hôïp phaùp cuûa goã nhaäp khaåu: Giaáy pheùp FLEGT coù hieäu löïc hoaëc giaáy pheùp xuaát khaåu töông töông cho toaøn boä loâ haøng töø quoác gia xuaát khaåu ñaõ kyù VPA vôùi EU vaø coù heä thoáng caáp pheùp FLEGT ñang vaän haønh; hoaëc giaáy pheùp CITES (Coâng öôùc veà thöông maïi quoác teá caùc loaøi ñoäng, thöïc vaät hoang daõ nguy caáp) danh saùch vaø ñính keøm taøi lieäu boå sung laø baèng chöùng veà nguoàn goác hôïpphaùpdöïatheothöïctraïngruûiro cuûa loâ goã nhaäp khaåu. Boä NN & PTNT seõbanhaønhthoângtöhöôùngdaãnveà baûn keâ khai naøy. Vaäycaùcyeáutoáboäloïcvaønhoùmruûiro maø baø ñeà caäp ôû treân, ñöôïc ñònh nghóa vaø thöïc thi nhö theá naøo? Vieät Nam seõ söû duïng heä thoáng phaân loaïi ruûi ro cuûa haûi quan (3 luoàng Xanh - Ñoû - Vaøng) vaø boå sung 2 “boä loïc”: nhoùm loaøi ruûi ro (cao vaø thaáp), ruûi ro gaén vôùi xuaát xöù vuøng ñòa lyù (tích cöïc vaø khoâng tích cöïc). Vieäc söû duïng 3 boä loïc naøy nhaèm xaùc ñònh yeâu caàu kieåm tra thöïc teá Baø Nguyeãn Töôøng Vaân - Phoù vuï tröôûng Vuï Khoa hoïc coâng ngheä vaø Hôïp taùc quoác teá kieâm Chaùnh Vaên phoøng thöôøng tröïc FLEGT vaø Lacey (Toång cuïc Laâm nghieäp):
 26. 26. 33 loâ haøng vaø yeâu caàu boå sung taøi lieäu ñeå theå hieän tính hôïp phaùp cuûa goã nhaäp khaåu BoäNN&PTNTseõbanhaønhthoâng töhöôùngdaãnveànhoùmloaøiruûiroñeå doanh nghieäp (DN) vaø cô quan haûi quan thöïc hieän. Danh muïc caùc loaøi goã nhaäp khaåu seõ ñöôïc phaân loaïi thaønh hai nhoùm ruûi ro cao vaø thaáp. Loaïi ruûi ro cao laø caùc loaøi thuoäc phuï luïc I, II vaø III cuûa CITES; loaøi nguy caáp quyù hieám thuoäc Nhoùm I vaø II theo quyñònhcuûaVieätNamvaønhöõngloaøi bòbuoânbaùntraùipheùptheocôsôûdöõ lieäu vi phaïm laâm luaät cuûa Cuïc Kieåm laâm vaø cô sôû döõ lieäu cuûa haûi quan; nhöõng loaøi laàn ñaàu nhaäp khaåu vaøo VieätNam;saûnphaåmgoãhoãnhôïpmaø bao goàm caû loaøi ruûi ro cao vaø ruûi ro thaápthìseõñöôïccoilaøruûirocao.Loaøi ruûi ro thaáp laø caùc loaøi khoâng thuoäc nhoùm neâu treân. Nhöõng tieâu chí ñeå xaùc ñònh ruûi ro gaén vôùi xuaát xöù vuøng ñòa lyù seõ ñöïa treân nhöõng caên cöù naøo, thöa baø? Caùc quoác gia, vuøng laõnh thoå ñöôïc coi laø ruûi ro thaáp neáu coù heä thoáng TLAS ñaõ vaän haønh vaø caáp pheùp FLEG; hoaëc coù khung phaùp lyù veà traùch nhieäm giaûi trình ñoái vôùi goã hôïp phaùp cho toaøn boä chuoãi cung tôùi quoác gia khai thaùc ñöôïc Vieät Nam coâng nhaän; hoaëc coù chæ soá hieäu quaû Chính phuû töø 0 trôû leân theo xeáp haïng haøng naêm cuûa World Bank veà Chæ soá quaûn trò toaøn caàu (WGI); coù heä thoáng vaên baûn quy phaïm phaùp luaät veà thöïc thi CITES ñöôïc xeáp loaïi I do Ban thö kyù CITES coâng boá vaø ñaùp öùng moät trong 2 tieâu chí: quoác gia ñaõ kyù hieäp ñònh song phöông vôùi Vieät Nam veà goã hôïp phaùp, ñöôïc Vieät Nam coâng nhaän hoaëc quoác gia coù theå thoáng chöùng chæ goã quoác gia baét buoäc ñöôïc Vieät Nam coâng nhaän. Caùc quoác gia ñöôïc xem laø ruûi ro cao laø quoác gia khoâng thuoäc nhoùm treân. Ñeå vieäc thöïc thi caùc ñieàu khoaûn cuûa VPA/FLEGT, theo baø, Nhaø nöôùc caàn laøm gì? Traùch nhieäm cuûa Chính phuû laø söûa ñoåi vaø ban haønh vaên baûn phaùp luaät, goàm nghò ñònh hoaëc thoâng tö höôùng daãn veà quaûn lyù goã nhaäp khaåu. Boä NN & PTNT seõ ñònh kyø ban haønh danh muïc loaøi ruûi ro cao vaø ít ruûiro,danhmuïccaùcquoácgia/vuøng laõnh thoå tích cöïc/ít ruûi ro. Beân caïnh ñoù laø taäp huaán höôùng daãn cho DN vaø caùc cô quan thöïc thi nhö kieåm laâm vaø haûi quan veà quy ñònh môùi lieânquanñeángoãnhaäpkhaåu.Thaønh laäp ñöôøng daây noùng taïi Toång cuïc LaâmnghieäpñeåhoãtrôïDNthöïchieän VPA noùi chung vaø veà goã nhaäp khaåu noùi rieâng. CoønveàphíaDN,baøcoùthoângñieäpgì ñeåvieäcthöïcthiVPA/FLEGTñöôïchieäu quaû? DN nhaäp khaåu goã caàn löu yù goã hôïp phaùp laø theo quy ñònh phaùp luaät cuûa nöôùc khai thaùc, chöù khoâng phaûi theo quy ñònh cuûa nöôùc xuaát khaåu. Do vaäy caàn tìm hieåu quy ñònh cuûa nöôùc khai thaùc veà goã hôïp phaùp. DN cuõng caàn tuaân thuû quy ñònh phaùpluaätveàgoãxuaátkhaåucuûanöôùc khai thaùc goã vaø veà goã nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam. Chæ neân mua goã coù chöùng chæ quaûn lyù röøng beàn vöõng ñöôïc quoác teá coâng nhaän (goàm FSC, PEFC, MTCC) vaø luoân yeâu caàu beân baùncungcaápgiaáytôø/hoàsôtheoquy ñònh. Khi mua goã töø baát kyø nguoàn naøo, DN caàn kieåm tra baèng chöùng goã hôïp phaùp phuø hôïp vôùi goã ñöôïc mua(tínhhôïpphaùp,tínhhôïplyùcuûa hoàsôgoã)vaøñaùnhgiaùnhaøcungöùng ñeå traùnh ruûi ro. Xin caûm ôn baø! KHOA TÖ thöïc hieän TAØI LIEÄU BOÅ SUNG ÑI KEØM VÔÙI BAÛN KEÂ KHAI NGUOÀN GOÁC GOÃ NHAÄP KHAÅU: Caên cöù vaøo thöïc traïng ruûi ro, neáu loâ haøng thuoäc nhoùm coù taøi lieäu boå sung thì nhaø nhaäp khaåu phaûi boå sung ít nhaát 1 trong 3 taøi lieäu sau: - Chöùng chæ Quaûn lyù röøng beàn vöõng töï nguyeän (FSC, PEFC) hoaëc chöùng chæ quoác gia (MTCC, SVLK). - Giaáy pheùp khai thaùc theo quy ñònh phaùp luaät cuûa nöôùc khai thaùc töông öùng vôùi loâ haøng nhaäp khaåu ñoái vôùi goã nguyeân lieäu. - Taøi lieäu thay theá khaùc chöùng minh nguoàn goác hôïp phaùp cuûa goã theo quy ñònh phaùp luaät cuûa nöôùc khai thaùc, trong tröôøng hôïp nöôùc khai thaùc khoâng yeâu caàu taøi lieäu khai thaùc ñoái vôùi goã nguyeân lieäu hoaëc trong tröôøng hôïp nhaø nhaäp khaåu khoâng theå coù ñöôïc taøi lieäu khai thaùc ñoái vôùi saûn phaåm hoãn hôïp. AÛnhminhhoïa:Neconews
 27. 27. 34 CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT 6.Khoângnhöõngvaäy,HAWADDS coønlaøheäsinhthaùicuûangaønhgoãvôùi söï tham gia ñaày ñuû cuûa taát caû caùc nhaø cung caáp vaø mua haøng, nhôø ñoù môû ra moät saân chôi thöông maïi lôùn vaø taïo ra lôïi nhuaän cho moïi DN tham gia. 7 NGUYEÂN TAÉC CUÛA HEÄ THOÁNG HAWA DDS 1.Baûomaätthoângtin(Information Security):Nguyeântaécnaøyñöôïcñaûm baûo baèng vieäc tuaân thuû caùc tieâu chuaånquoácteáveàbaûomaätthoângtin vaødöõlieäungöôøiduøngñöôïcñaëtdöôùi söï giaùm saùt ñoäc laäp cuûa moät beân thöù 3 thay maët cho caùc thaønh vieân heä thoáng. Do ñoù, toaøn boä nhöõng bí maät cuûa DN thaønh vieân seõ luoân TiếtkiệmchiphívớiHAWADDS ÑAØOTIEÁNDUÕNG Heä thoáng HAWA DDS giaûm ñöôïc toái thieåu töø 30 - 40% chi phí chöùng nhaän nguoàn goác hôïp phaùp, cuõng nhö giaûm bôùt 40 - 50% thuû tuïc phöùc taïp maø doanh nghieäp saûn xuaát phaûi ñaùp öùng. Song, ñeå thöïc söï hieäu quaû, doanh nghieäp phaûi tuaân thuû caùc nguyeân taéc cuûa heä thoáng naøy. 6 LÔÏI ÍCH THIEÁT THÖÏC HAWADDSlaøheäthoánggiaûitrình nguoàn goác goã hôïp phaùp do HAWA phaùt trieån vaø nhaän ñöôïc nguoàn taøi trôï töø chöông trình FAO - EU FLEGT vôùi muïc ñích giaûi quyeát veà cô baûn caùc vöôùng maéc cuûa doanh nghieäp (DN) trong vieäc thöïc hieän giaûi trình nguoàn goác goã baèng caùch ñöa toaøn boä caùc thaønh phaàn tham gia trong chuoãicungöùngvaøotöôngtaùctrong heäthoángvaøñaùpöùngñaàyñuûcaùcyeâu caàu cuûa VPA FLEGT Vieät Nam. Nhôø ñoù, traùch nhieäm giaûi trình seõ ñöôïc thöïc hieän ngay laäp töùc khi coù giao dòch mua baùn vaø ñöôïc chia ñeàu cho taát caû caùc thaønh phaàn trong chuoãi cungöùngthayvìdoànheátgaùnhnaëng leân ngöôøi saûn xuaát cuoái cuøng. Nhöõng lôïi ích heä thoáng seõ mang laïi cho ngöôøi duøng: 1.Truyxuaátñaàyñuûthoângtincuûa töøng loâ goã trong chuoãi cung öùng. 2. Giuùp DN ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä ruûi ro cuûa loâ goã trong chuoãi cung öùng tröôùc khi ra quyeát ñònh mua haøng. 3. Tieát kieäm ñöôïc nhieàu chi phí, thôøi gian vaø nhaân löïc cho coâng taùc löu tröõ, chöùng minh vaø xaùc minh nguoàn goác goã. 4. Giaûm veà cô baûn chi phí xaùc minhtöøcaùccoângtykieåmñònhtrong nöôùc vaø quoác teá. 5. Giuùp caùc DN thaønh vieân ñöôïc coäng ñieåm öu tieân trong vieäc xeáp loaïi DN loaïi 1 trong heä thoáng VNTLAS. ñöôïc baûo veä ôû möùc cao nhaát vaø coù theå kieåm chöùng. 2.Tínhminhbaïch(Transparency): Vieäcxaùcminhvaøchöùngminhnguoàn goáchôïpphaùpcuûagoãñöôïctheåhieän moätcaùchminhbaïchvaøcoùtheåkieåm chöùngñöôïcôûmöùcchitieátnhaát,loaïi boû hoaøn toaøn söï traø troän vaø xaâm nhaäp cuûa goã baát hôïp phaùp, trieät tieâu nguy cô “röûa saïch nguoàn goác phi phaùp” cuûa goã laäu. 3. Tính chính xaùc vaø mau leï (Accuracy and timeliness): Baèng vieäc öùng duïng trieät ñeå coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi, caùc keát quaû giaûi trình ñöôïc tính toaùn ra ngay laäp töùc theothôøigianthöïc,ñoàngthôøicuõng thoângbaùohoaëccaûnhbaùochongöôøi AÛnh: Mongabay
 28. 28. 35 duøng veà tình traïng ruûi ro cuûa loâ goã ñeå coù nhöõng ñieàu chænh, boå sung kòp thôøi. 4. Tính khaùch quan, coâng baèng (Impartiality and fairness): Caùc keát quaû xaùc minh vaø truy xuaát nguoàn goác ñöôïc döïa treân cô cheá xaùc minh ñoäc laäp döôùi moät cô cheá minh baïch vaø caùc thuaät toaùn logic khieán cho söï thaät ñöôïc toân troïng hoaøn toaøn, khoângcoùkeõhôûchotieâucöïc.Khoâng nhöõng vaäy, quyeàn lôïi, traùch nhieäm cuûa thaønh vieân ñöôïc xaây döïng treân boäquytaécöùngxöûñaûmbaûosöïcoâng baèng cao nhaát thoâng qua cô cheá tham vaán roäng raõi tröôùc khi ñöôïc chính thöùc aùp duïng. 5. Tính hieäu quaû - tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí (Efficiency: time savings and cost effectiveness): Söï nhanh choùng, chính xaùc trong vieäc tính toaùn vaø ñöa ra caùc keát quaû truy xuaát theo thôøi gian thöïc seõ giuùp thaønh vieân tieát kieäm ñöôïc toái ña chi phí, thôøi gian, nguoàn löïc cho coâng taùc giaûi trình. Traùch nhieäm giaûi trình ñöôïc chia ñeàu cho moïi vò trí tham gia chuoãi cung öùng neân traùnh ñöôïc tình traïng chöùng töø vaø thoâng tin bò uøn öù taïi ñieåm cuoái laø nhaø saûn xuaát. 6.Giaùmsaùtñoäclaäp(Independent monitoring): Moät ban giaùm saùt ñoäc laäp seõ ñöôïc thaønh laäp nhaèm baûo veä quyeàn lôïi cuûa moïi thaønh vieân vaø kieåm tra tính tuaân thuû cuûa ban ñieàu haønh heä thoáng. Moät cô cheá taøi chính ñoäc laäp seõ giuùp ban giaùm saùt coù ñöôïc nguoàn kinh phí hoaït ñoäng beàn vöõng, khoâng phuï thuoäc vaøo ngaân saùch cuûa ban quaûn lyù heä thoáng HAWA DDS. Cô cheá giaùm saùt ñoäc laäp naøy vaän haønh theo caùc tieâu chuaån vaø quy cheá do moät toå chöùc chöùng nhaän coù uy tín treân theá giôùi laäp neân. 7.Ñaûmbaûolôïiích(Benefits):Moïi thaønh vieân cuûa HAWA DDS ngoaøi nhöõng lôïi ích töø hieäu quaû thöïc hieän traùch nhieäm giaûi trình nguoàn goác goã hôïp phaùp coøn ñöôïc höôûng lôïi töøvieäctröïctieáptaêngcaùccôhoäigiao thöông do ñöôïc keát noái chuû ñoäng tôùi nhieàu nguoàn cung caáp nguyeân lieäu khaùc nhau cuõng nhö ñöôïc keát noái thuï ñoäng tôùi nhieàu nhaø mua haøng trong nöôùc vaø quoác teá. Ñieàu naøy seõ giuùp cho moïi thaønh vieân coù ñöôïc nhieàu cô hoäi baùn haøng hôn, taêng lôïi nhuaän kinh doanh. Ngoaøi ra, HAWA DDS coøn höôùng tôùi vieäc cung caáp caùc tieän ích nhö caùc tính naêng quaûn lyù kho, quaûn lyù hieäu quaû söû duïng goã nguyeân lieäu... Cho ñeán thôøi ñieåm hieän taïi, Ban quaûn lyù döï aùn ñang cuøng vôùi caùc chuyeân gia laâm nghieäp vaø IT hoaøn taátnhöõngböôùccuoáicuøngñeåchuaån bòtungra2saûnphaåmñaàutieânphuïc vuï DN, ñoù laø Cô sôû döõ lieäu goã hôïp phaùp (LTSD) giuùp DN tìm kieám, tieáp caän caùc nguoàn goã hôïp phaùp taïi Vieät Nam vaø boä chöùng töø giaûi trình song ngöõ(BasicDocs)giuùpchuaånhoùacaùc böôùcgiaûitrìnhcuõngnhökeátnoáitreân giaáy tôø moïi baèng chöùng hôïp phaùp. Döï kieán 2 saûn phaåm naøy seõ ñöôïc hoaøntaátvaøgiôùithieäuvaøotröôùccuoái thaùng 12/2018 cho caùc thaønh vieân tham gia thöû nghieäm heä thoáng. Khi ñöa HAWA DDS vaøo hoaït ñoäng seõ giuùp coâng taùc giaûi trình goã thu thaäp vaø löu tröõ hoà sô hôïp phaùp cuûa goã nguyeân lieäu töø chuû röøng, nhaø thöông maïi goã trôû neân ñôn giaûn vaø hieäu quaû hôn raát nhieàu khi chính nhöõng ngöôøi ñoù cuõng laø thaønh vieân cuûa heä thoáng. AÛnh:PBS
 29. 29. 36 CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT Côngnghệ4.0 và NHÂN LỰCNGÀNH GỖHOÀDIEÄUPHÖÔNG Baùo caùo veà möùc ñoä saün saøng cho neàn saûn xuaát trong töông lai taïi Dieãn ñaøn Kinh teá Theá giôùi naêm 2018, Vieät Nam thuoäc nhoùm caùc quoác gia chöa saün saøng cho cuoäc Caùch maïng Coâng nghieäp laàn thöù 4. Vieät Nam chæ xeáp thöù 70/100 veà nguoàn nhaân löïc vaø 81/100 veà lao ñoäng coù chuyeân moân cao. Ñöùng sau Thaùi Lan, Malaysia, Philippines, ngang baèng Campuchia trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ veà söùc maïnh caïnh tranh tieáp caän coâng ngheä 4.0. TAY ÑUÏC TAY DUØI TRONG CÔN BAÕO COÂNG NGHEÄ “Möôøi naêm tröôùc, toâi chæ caàn caàm ñoà ngheà ra Mai Dòch laø moãi ngaøy cuõng kieám ñöôïc daêm baûy chuïc ngaøn. Nhöng vaøi naêm gaàn ñaây, cöa ñuïc buùa baøo gaàn nhö chaúng ai thueâ nöõa. Vì chæ caàn moät coã maùy laø möôøi ngöôøi nhö toâi coäng laïi cuõng khoâng baèng”, anh thôï moäc N.V. Hieáu thaønh thaät chia seû. Hieän nay, anh Hieáu phaûi boû vôï con ôû laïi queâ nhaø, voâ taän Bình Döông ñeå möu sinh. Tuy coù thaâm nieân trong ngheà nhöng anh vaãn chöa ñöôïc ñöùng chính trong chuyeàn saûn xuaát vì khoâng theå ñieàu khieån ñöôïc maùy moùc hieän ñaïi vaø khoù khaên trong vieäc ñoïc maõ vaïch treân caùc saûn phaåm. Anh Trung, ngöôøi Haø Tónh, sinh naêm 1984, vöøa laøm moäc vöøa ñi hoïc, xong caáp 3 ñaõ coù 15 naêm tuoåi ngheà. Anh cho bieát: “Caùch ñaây maáy naêm em coù laøm kyõ thuaät cho coâng ty goã ôû Bình Döông. Em laøm ñöôïc taát caû caùc saûn phaåm ñoà goã nhö giöôøng, tuû, baøn, gheá tröôøng kyû, sofa, khung cöûa... Nhöng em laïi maát nhieàu thôøi gian ñeå hoïc söû duïng maùy moùc hieän ñaïi neân bò ñaùnh giaù thaáp veà naêng löïc”. Do aùp löïc coâng vieäc caêng thaúng, haøng hoùa öù ñoïng nhöng laïi khoâng theå giaûi quyeát Anh Phöông trong giôø laøm vieäc taïi coâng xöôûng MKWood ñöôïc, anh Phöông - Toå tröôûng toå laép raùp xöôûng moäc MKWood cho bieát: “Coù maùy naèm ñoù maø mình ñöùng ngoù, khoâng bieát söû duïng cuõng gioáng nhö mình coù tieàn maø khoâng bieát xaøi vaäy. Trong khi haøng hoùa thì ngaøy caøng ñoøi hoûi söï tinh xaûo vaø saéc neùt maø coâng cuï thuû coâng vaø maùy moùc cuõ khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc nöõa”. Hoaøn caûnh cuûa anh Hieáu, anh Trung, anh Phöông keå treân cuõng chính laø thöïc teá cuûa raát nhieàu thôï moäc, thôï sôn laønh ngheà nhöng khoâng söû duïng ñöôïc coâng ngheä môùi, cuoäc soáng cuûa hoï ñang baáp beânh vì côn soùng cuûa thôøi töï ñoäng hoùa. Lôïi theá cuûa daây chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi laø vaán ñeà maø caùc cô quan truyeàn thoâng cuõng nhö raát nhieàu hoäi thaûo ñaõ noùi ñeán trong nhieàu naêm qua. Nhöng maët traùi cuûa coâng ngheä töï ñoäng hoùa chính laø söùc baät caïnh tranh vaø baøi toaùn lao ñoäng. Ñaëc bieät laø ngöôøi thôï moäc trong ngaønh goã - noäi thaát laø vaán ñeà caàn ñöôïc caùc chuû doanh nghieäp (DN) quan taâm nhieàu hôn nöõa. Tröôùc heát, phaûi noùi ñeán cuoäc soáng ñi cuøng vôùi tö duy ngöôøi lao ñoäng, ñaõ - ñang - seõ laø vaán ñeà ñaàu tieân caàn giaûi quyeát laø baøi toaùn khoù cho moãi DN. Khi nhaân loaïi ñaõ ñi ñeán böôùc tieán söû duïng trí tueä nhaân taïo (Artificial Intelligence - AI) ñeå thay theá cho trí tueä quaûn trò cuûa con ngöôøi thì ngöôøi coâng nhaân coå coàn nhö chieác thuyeàn nan ñang ñöùng tröôùc côn soùng döõ. Tri thöùc non keùm, khoâng coù cô hoäi tieáp caän coâng ngheä trong quaù trình hoïc taäp chính laø ñieåm tröø cuûa ngöôøi thôï. Söû duïng lao ñoäng giaù reû, söùc lao ñoäng treû seõ khoù laø söùc maïnh caïnh tranh cuûa caùc DN Vieät Nam trong coâng cuoäc caùch maïng naøy.
 30. 30. 37 KHOÙ KHAÊN VAØ GIAÛI PHAÙP Cuoäc Caùch maïng Coâng nghieäp laàn thöù 4 (CMCN 4.0) laø cô hoäi cuõng laø thaùch thöùc cho moãi ngöôøi, moãi DN. “Sinh vieân môùi ra tröôøng kyõ naêng chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu coâng vieäc nhöng laïi khaù “aûo töôûng” veà khaû naêng cuûa mình neân khoâng chòu hoïc taäp, caäp nhaät caùi môùi ñeå thay ñoåi. Beân caïnh ñoù, trình ñoä cuûa laõnh ñaïo DN trong thôøi ñaïi coâng ngheä 4.0 cuõng maø moät thöû thaùch lôùn. Neáu chuùng ta khoâng chòu tieán moät böôùc thì seõ luøi hai böôùc vì theá giôùi phaùt trieånraátnhanh.Coùnhieàudoøngmaùycoângngheäcaotöøcaùcnöôùc coâng nghieäp phaùt trieån nhö Ñöùc, YÙ, Bæ vaø caùc doøng maùy cuøng chöùc naêng nhöng coù giaù taàm trung nhö Ñaøi Loan, Trung Quoác... ñeålöïachoïn.Löïachoïnñöôïcdoøngmaùyphuøhôïpvôùidaâychuyeàn saûn xuaát ñeå toái öu hoùa naêng suaát cuûa coâng ngheä so vôùi chi phí boûracuõnglaømoätñoøihoûilôùnveàtrìnhñoäcuûalaõnhñaïoDNtrong ngaønhgoãnoäithaát”-OÂngNguyeãnMinhNhaät,GiaùmñoácCoângty TNHH Nhaät Nam, DN cung caáp caùc loaïi vaùn eùp uoán cong phuïc vuï noäi thaát haøng ñaàu Vieät Nam cho bieát. Caàm trong tay taám baèng toát nghieäp loaïi öu nhöng thieáu traûi nghieäm thöïc tieãn thì caùc sinh vieân môùi ra tröôøng cuõng chöa theå thíchnghivôùimoâitröôønglaømvieäcvôùinhòpñoäcao.Nhöõngngöôøi daøy daïn kinh nghieäm nhöng quaù thieáu cô hoäi ñeå hoïc taäp naâng cao trình ñoä, caäp nhaät kieán thöùc vaø coâng ngheä môùi thì seõ trôû neân tuït haäu. Ñaøo taïo naâng caáp löïc löôïng noøng coát vaø boå sung kinh nghieäm thöïc tieãn cho theá heä treû chính laø thaùch thöùc ñeå ñi tôùi thaønh coâng cuûa moãi DN noùi chung vaø DN ngaønh goã noäi thaát noùirieâng.Treâncaùcdieãnñaøn,chuùngtañangnoùi quaù nhieàu ñeán caùch maïng coâng ngheä nhöng thöïc teá caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø tröôøng daïy ngheà caàn phaûi laøm gì ñeå ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc hoã trôï cho DN phuø hôïp vôùi cuoäc caùch maïng ñang dieãn ra nhö vuõ baõo thì vaãn coøn ñang boû ngoû. Ñeå naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, giaûiphaùpñöaralaøñaåymaïnhcaûicaùchheäthoáng giaùo duïc, ñaøo taïo, öu tieân cho caùc ngaønh khoa hoïc kyõ thuaät; ñaøo taïo, höôùng nghieäp gaén vôùi vieäc laøm vaø theo nhu caàu cuûa xaõ hoäi. Chuùng ta khoâng theå coù ñöôïc nhaân löïc ñaït chuaån 4.0 khi coâng cuï ñaøo taïo vaãn chæ ñang ôû giai ñoaïn 2.0. Caùc maùy moùc thieát bò ñaøo taïo ôû caùc tröôøng ngheà thaäm chí coøn ôû möùc raát cuõ kyõ cuûa nhöõng thaäpnieântröôùc.Vìtheá,vieächôïp taùc trao ñoåi coâng ngheä cho caùc nghieân cöùu sinh thöïc taäp vaø laøm vieäc laø vieäc laøm khoâng theå thieáu giöõa caùc tröôøng ñaøo taïo vaøcaùcDNkinhdoanhmaùymoùc ngaønh goã cuõng nhö caùc DN goã noäi thaát. Ñieåm soá vaø tieâu chuaån ñaàu ra cuûa caùc ñaïi hoïc cuõng nhö cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo caøng ngaøy caøng khoâng theå thoûa maõn ñöôïc tieâu chuaån ñaàu vaøo cuûa caùc DN. Vì theá, caàn laém moät söï taùc ñoäng keùp töø phía nhaø tröôøng cuõng nhö DN daønh cho sinh vieân caùc ngaønh ngheà ñeå chuùng ta coù ñöôïc nhöõng ngöôøi thôï moäc tay ngheà ñaày ñaën vôùi coâng ngheä hieän ñaïi. Söï nghieäp ñaøo taïo theá heä ngöôøi thôï môùi ñaõ ñeán luùc khoâng theå moät mình ngaønh giaùo duïc gaùnh vaùc maø coøn caàn söï keát hôïp nhaø tröôøng - nhaø khoa hoïc - nhaø DN trong ñaøo taïo nhaân löïc phuïcvuïCMCN4.0.Hieäntaïi,chuûyeáulaøphíaDN coù nhu caàu gaén keát vôùi nhaø tröôøng - nhaø khoa hoïc, coøn nhaø tröôøng, nhaát laø caùc tröôøng coâng laäp, chæ taäp trung coâng taùc ñaøo taïo chöù chöa chuûñoänghôïptaùcvôùiDN.CaùcDNcuõngphaûicoù traùchnhieämtrongvieäcñaøotaïonguoànnhaânlöïc cho ñaát nöôùc. Ñöôïc va chaïm thöïc teá, tieáp xuùc tröïc tieáp ngoaøi coâng tröôøng, vaän duïng nhöõng kieánthöùcñaõhoïcvaøomaùymoùcdaâychuyeànsaûn xuaát taïi nhaø xöôûng chính laø böôùc ñeäm vöõng chaéc cho caùc baïn treû, nguoàn nhaân löïc coâng ngheä cao cuûa quoác gia. Söï nghieäp ñaøo taïo theá heä ngöôøi thôï môùi ñaõ ñeán luùc khoâng theå moät mình ngaønh giaùo duïc gaùnh vaùc maø coøn caàn söï keát hôïp nhaø tröôøng - nhaø khoa hoïc - nhaø DN trong ñaøo taïo nhaân löïc phuïc vuï CMCN 4.0.
 31. 31. 38 CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT NGUOÀN CUNG GOÃ LÔÙN CUÛA VIEÄT NAM Trong 8 thaùng naêm 2018, Vieät Nam nhaäp khaåu 1,3 tyû USD goã nguyeânlieäu.Caùcsaûnphaåmgoãnhaäp khaåu chuû yeáu cuûa Vieät Nam laø goã troøn, goã xeû vaø goã vaùn sôïi - vaùn daêm. TrongñoùCampuchialaønguoàncung caáp goã nguyeân lieäu lôùn thöù 3 cuûa Vieät Nam, chæ sau Trung Quoác vaø Myõ. Theo soá lieäu thoáng keâ cuûa Toång cuïc Haûi quan Vieät Nam, kim ngaïch nhaäp khaåu goã vaø saûn phaåm goã töø Campuchia naêm 2017 laø treân 213 trieäu USD. Rieâng 9 thaùng naêm 2018, con soá naøy laø 84 trieäu USD. Ngöôïc laïi, Campuchia cuõng laø moät trong nhöõng thò tröôøng xuaát khaåu goã vaø saûn phaåm goã cuûa Vieät Nam vôùi kim ngaïch xuaát khaåu coù xu höôùnggiataêng.Neáunhönaêm2017, giaù trò xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Campuchia ñaït 8,27 trieäu USD thì chæ rieâng 8 thaùng naêm 2018, giaù trò xuaát khaåu goã vaø saûn phaåm goã sang Campuchia ñaõ ñaït 8,41 trieäu USD. OÂng So Lorn, Phoù Vuï tröôûng Vuï Coâng nghieäp röøng vaø Hôïp taùc Hóa giải khác biệt, tìm tiếng nói chung LAÏCLAÂM Trong thôøi gian tôùi, Vieät Nam vaø Campuchia seõ coù caùc cuoäc tieáp xuùc ñeå thoáng nhaát caùc phöông thöùc nhaèm phoái hôïp chaët cheõ trong caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt bieân giôùi, ñaûm baûo nguoàn taøi nguyeân röøng cuûa caû hai beân. V ieät Nam - Campuchia coù hôn 1.100km ñöôøng bieân giôùi treân ñaátlieàn,traûidaøiqua10tænhcuûa Vieät Nam vaø 9 tænh cuûa Capuchia, raát thuaän lôïi cho trao ñoåi thöông maïi goã vaø saûn phaåm goã giöõa hai nöôùc qua caùc cöûa khaåu. Tuy nhieân, ñaây cuõng laø thaùch thöùc ñoái vôùi vieäc kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng trao ñoåi thöông maïi goã baát hôïp phaùp. Ñaïi dieän hai phía ñaõ gaëp nhau trong khuoânkhoåhoäithaûo“Ñoáithoaïichính saùch thöông maïi goã vaø saûn phaåm goã Vieät Nam - Campuchia ñaûm baûo tính hôïp phaùp vaø beàn vöõng” ñeå tìm tieáng noùi chung. quoác teá (Toång cuïc Laâm nghieäp Campuchia) chia seû: Vieät Nam ñöôïc bieát ñeán laø quoác gia coù trình ñoä cheá bieán goã, tay ngheà lao ñoäng cao vaø coù nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi trong hoaït ñoäng xuaát khaåu. Trong khi ñoù, Campuchia coù nhieàu lôïi theá veà nguoàn nguyeân lieäu goã doài daøo, lao ñoäng giaù reû nhöng gaëp khoù khaên trong vieäc thieáu lao ñoäng coù tay ngheà, chaát löôïng saûn phaåm chöa cao. Do ñoù, Vieät Nam - Campuchia coù theå ñaåy maïnh hôïp taùc, ñaàu tö vaøo vieäc khai thaùc, cheá bieán goã ôû Campuchia baèng vieäc naâng cao naêng löïc cheá bieán cuûa Campuchia vaøchiaseûthoângtinveàcaùcthòtröôøng thöôngmaïidaønhchosaûnphaåmgoã. KHOÙ KHAÊN TRONG KIEÅM SOAÙT THÖÔNG MAÏI TAÏI BIEÂN GIÔÙI Ñaïi dieän ngaønh laâm nghieäp Vieät Nam-Campuchiachoraènghieännay thöôngmaïigoãvaøsaûnphaåmgoãgiöõa hai nöôùc khaù thuaän lôïi nhöng thaùch thöùc lôùn nhaát laø vieäc kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng xuaát - nhaäp khaåu goã taïi khu vöïc bieân giôùi, nhaát laø vieäc kieåm soaùtgoãcoùnguoàngoáckhoângroõraøng. Thöông maïi goã vaø saûn phaåm goã Vieät Nam - Campuchia:

×