Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

معرفی استارتاپ در شش اسلاید

Ad

Lean Startup Pitch
   ‫در شش اسلدید‬‫معرفی استارتاپ‬

   ‫ناصر غانمازاده‬
     ‌‫ز‬
www.BusinessOfSoftware.ir

Ad

‫وقت )سرمادیهذگذار( طلست‬
      ‫ز‌‬

           ‫1. مساله و باازار‬
              ‫2. راهلحل...

Ad

‫مساله و باازار‬
              ‫مساله چیست؟‬

           ‫مشتری من کیست؟‬

‫انداازه باازار )تعداد ...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad
1 of 9 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (19)

More from Nasser Ghanemzadeh (16)

Advertisement

معرفی استارتاپ در شش اسلاید

 1. 1. Lean Startup Pitch ‫در شش اسلدید‬ ‫معرفی استارتاپ‬ ‫ناصر غانمازاده‬ ‌‫ز‬ www.BusinessOfSoftware.ir
 2. 2. ‫وقت )سرمادیهذگذار( طلست‬ ‫ز‌‬ ‫1. مساله و باازار‬ ‫2. راهلحل‬ ‫ز‌‬ ‫3. جذب مشتری‬ ‫4. مدل درآمد‬ ‫5. بوم نوپای ناب‬ ‫6. آموازهاها و برنامه‬ ‫ز‌‬
 3. 3. ‫مساله و باازار‬ ‫مساله چیست؟‬ ‫مشتری من کیست؟‬ ‫انداازه باازار )تعداد مشتردیان( چقدر است؟‬ ‫مشتردیان کجا ازندذگی میکنند؟‬ ‫ز‌‬ ‫برای راهلحل چه خوااهند پرداخت؟‬ ‫ز‌‬
 4. 4. ‫راهلحل‬ ‫ز‌‬ ‫مساله را چگونه لحل میکنیم؟‬ ‫ز‌‬ ‫دموی 2-3 دقیقهای ااز کمینه محصول پذدیرفتنی )‪(MVP‬‬ ‫ز‌‬
 5. 5. ‫جذب مشتری‬ ‫مشتردیان را چگونه میدیابیم؟‬ ‫ز‌‬ ‫ااز چه کانالاهادیی استفاده میکنیم؟‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫کسبوکارمان را چگونه رشد میداهیم؟‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 6. 6. ‫مدل درآمد‬ ‫مدل درآمدی ما چیست؟‬
 7. 7. ‫نام ادیده‬ ‫راه حل‬ ‫برتری‬ ‫مساله‬ ‫ارزش پیشنهادی‬ ‫بخش مشتریان‬ ‫سنجهاهای کلیدی‬ ‫ه‌‬ ‫کانال‬ ‫جایگزیناها‬ ‫ه‌‬ ‫قیاس‬ ‫پذیرندگان آغازین‬ ‫ساختار اهزینهاها‬ ‫ه‌‬ ‫جریان درآمدی‬
 8. 8. ‫آموازهاها و برنامه‬ ‫ز‌‬ ‫دستدیافتهاهای ما چیست؟‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫در ادین مدت چه آموختهادیم؟‬ ‫ز‌‬ ‫ذگاماهای بعدی ما چیست؟‬ ‫ز‌‬
 9. 9. ‫ناصر غانمازاده‬ ‌‫ز‬ www.BusinessOfSoftware.ir @ghanemzadeh

×