Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آشنایی با رایانش ابری

2,783 views

Published on

Published in: Technology

آشنایی با رایانش ابری

 1. 1. ‫آشنایی با‬‫ناصر غان مازاده‬ ‫ز‌‬
 2. 2. ‫جابجایی زیرساخت فناوری اطلاعات‬‫اسلید: ‪Mårten Mickos‬‬
 3. 3. ‫گمانهزنی‬ ‫ز‌‬ ‫گارتنر‬ ‫»رایانش ابری« را‬‫در صدر فهرست برترین فناوریاهای استراتژیک برای سال ۱۱۰۲ قرار داده است.‬ ‫ه‌‬ ‫منبع:‬‫1224541=‪http://na1.www.gartner.com/it/page.jsp?id‬‬
 4. 4. ‫بارکاری فناوری اطلاعات کجا اجرا میوشود‬ ‫ز‌‬‫منبع: ‪Novell, IDC, Gartner‬‬
 5. 5. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 6. 6. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 7. 7. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 8. 8. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 9. 9. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 10. 10. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 11. 11. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 12. 12. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 13. 13. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫تقریبا همه‬ ‫ ً‬‫و خیل تازه واردان‬
 14. 14. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 15. 15. ‫هر کسی از ظن خود وشد یار من‬‫تصویر: ‪Appistry‬‬
 16. 16. ‫رایانش ابری چیست؟‬‫‪Everything as a Service‬‬ ‫هر چیزی به اعنوان سرویس‬
 17. 17. ‫تعریف رایانش ابری ‪NIST‬‬ ‫رایانش ابری مدلی است برای داوشتن دسترسی فراگیر، آسان و بنابهسفارش وشبکه به‬ ‫ ِ‬ ‫ز‌ ز‌‬ ‫مجمواعهای از منابع رایانشی ذپیکربندیذپذیر )مثل: وشبکهها، سرورها، فضای ذخیرهسازی،‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫برنامههای کاربردی و سرویسها( که بتوانند با کمترین کار ز‌ و زحمت یا نیاز به دخالت‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫فراهمکننده سههرویس بههه سههراعت فراهههم وشده یهها آزاد )رههها( گردند.‬ ‫ز‌‬ ‫این مدل ابری از در دسترس بودن ذپشتیبانی کرده و ترکیب وشده از:‬ ‫۴ وشکل آماده سازی‬ ‫۳ وشکل سرویس دهی‬ ‫۵ ویژگی اساسی‬ ‫ابر خصوصی )‪(Private cloud‬‬ ‫●‬ ‫نرمافزار به اعنوان سرویس )‪(SaaS‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫سلفسرویس بنابهسفارش‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬‫ابر گروهی )‪(Community cloud‬‬ ‫●‬ ‫بستر به اعنوان سرویس )‪(PaaS‬‬ ‫●‬ ‫دسترسی گسترده وشبکه‬ ‫●‬ ‫ابر اعمومی )‪(Public cloud‬‬ ‫●‬ ‫زیرساخت به اعنوان سرویس )‪(IaaS‬‬ ‫●‬ ‫یککاسهسازی منابع‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫ابر آمیخته )‪(Hybrid cloud‬‬ ‫●‬ ‫انعطافذپذیری سریع )درجا(‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫سرویسهای اندازهگیری وشده‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬
 18. 18. ‫نمای تصویری‬ ‫فسلففسرویس درخوافستی )بنابهفسفارش(‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬‫ویژگیاهای‬ ‫س‌‬ ‫دفسترفسی گسترده شبکه‬ ‫انعطافذپذیری فسریع )درجا(‬ ‫س‌‬ ‫افسافسی‬ ‫یکاکافسهفسازی منابع‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫فسرویساهای اندازهگیری شده‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار به عنوان فسرویس‬ ‫س‌‬ ‫بستر به عنوان فسرویس‬ ‫زیرفساخت به عنوان فسرویس‬‫فسرویسداهی‬ ‫س‌‬ ‫)‪(SaaS‬‬ ‫)‪(PaaS‬‬ ‫)‪(IaaS‬‬‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫ابر گرواهی‬ ‫ابر عمومی‬ ‫ابر آمیخته‬‫آمادهفسازی‬ ‫س‌‬
 19. 19. ‫نرمافزار، بستر و زیرساخت به اعنوان سرویس‬ ‫ز‌‬ ‫برنامهها روی اینترنت به وشکل سرویس به کاربر تحویل‬ ‫ز‌‬ ‫نرمافزار به اعنوان سرویس )‪(SaaS‬‬ ‫ز‌‬ ‫میوشوند‬ ‫ز‌‬ ‫بستر ساخت و آمادهسازی برنامهها به وشکل سرویس ارایه‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫بستر به اعنوان سرویس )‪(PaaS‬‬ ‫میوشوند‬ ‫ز‌‬‫سرور، فضای ذخیرسازی، سختافزار وشبکهها و دیگر منابع‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫زیرساخت به اعنوان سرویس )‪(IaaS‬‬‫ذپایهای رایانشی به وشکل سرویس در اختیار قرار میگیرند.‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 20. 20. ‫ابر اعمومی، ابر خصوصی‬‫ابر اعمومی‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫‪SaaS‬‬ ‫‪SaaS‬‬ ‫‪PaaS‬‬ ‫‪PaaS‬‬ ‫‪IaaS‬‬ ‫‪IaaS‬‬ ‫اینترنت‬ ‫اینترانت‬ ‫کاربران‬‫‪Public Cloud‬‬ ‫‪Private Cloud‬‬
 21. 21. ‫فناوریهای زیربنایی‬ ‫ز‌‬ ‫فسلففسرویس درخوافستی )بنابهفسفارش(‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫ویژگیاهای‬ ‫س‌‬ ‫دفسترفسی گسترده شبکه‬ ‫انعطافذپذیری فسریع )درجا(‬ ‫س‌‬ ‫افسافسی‬ ‫یکاکافسهفسازی منابع‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫فسرویساهای اندازهگیری شده‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار به عنوان فسرویس‬ ‫س‌‬ ‫بستر به عنوان فسرویس‬ ‫زیرفساخت به عنوان فسرویس‬ ‫فسرویسداهی‬ ‫س‌‬ ‫)‪(SaaS‬‬ ‫)‪(PaaS‬‬ ‫)‪(IaaS‬‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫ابر گرواهی‬ ‫ابر عمومی‬ ‫ابر آمیخته‬ ‫آمادهفسازی‬ ‫س‌‬ ‫مجازیفسازی‬ ‫س‌‬ ‫رایانش توزیعشده‬ ‫س‌‬ ‫فسیستماهای خودگردان‬ ‫س‌‬ ‫فناوری توری )مشبک(‬ ‫شبکهاهای ذپهنباند‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫وب ۰.۲‬‫عناصر/ زمینهفسازان‬ ‫س‌‬ ‫معماری فسرویسگرا‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار آزاد و بازمتن‬ ‫س‌‬ ‫چارچوباهای وب‬ ‫س‌‬ ‫بنیادین‬ ‫مرورگر به عنوان بستر‬ ‫توافق در فسطح فسرویس‬ ‫رایانش اهمگانی‬
 22. 22. ‫نمونه بازیگران اصلی ابر اعمومی‬
 23. 23. ‫مزایا :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬
 24. 24. ‫چالشها :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬ ‫ز‌‬
 25. 25. ‫گرید برابر ابر‬ ‫گرید‬ ‫ابر‬ ‫رایانش اهمگانی‬ ‫رایانش اهمگانی‬ ‫مفهوم ذپایهای‬ ‫س‌‬ ‫حل مسایل محافسباتی‬ ‫فرااهمفسازی محیطی افستاندارد‬ ‫س‌‬ ‫مزیت اصلی‬ ‫ذپیچیده‬ ‫برای فساخت،آزمودن، بسط و‬ ‫توفسعه برنامهاهای اکاربردی‬ ‫س‌‬‫مذااکره و مدیریت اشتراک‬ ‫مدل فساده اکاربر/فرااهماکننده،‬ ‫س‌‬ ‫توزیع و اختصاص منابع‬‫منابع، زمانبندی اکنندهاها‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫ذپرداخت به ازای افستفاده‬‫غیر تجاری، ذپرداخت از محل‬ ‫تجاری‬ ‫ویژگی/تاریخچه‬ ‫بودجهاهای عمومی/دولتی‬ ‫س‌‬
 26. 26. ‫مجازیسازی برابر رایانش ابری‬ ‫ز‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫مرکز داده مجازیسازی وشده‬ ‫ز‌‬ ‫زیرساخت مجازیسازی شده و چند مشتریه‬ ‫ه‌‬ ‫زیرساخت مجازیسازی شده‬ ‫ه‌‬ ‫پورتال سلفسرویس‬ ‫ه‌‬ ‫فرآیند تهیه برای درخواست فضا )توانایی(‬ ‫زمان فراهماسازی کمتر از ۵۱ دقیقه‬ ‫س‌‬ ‫مدت زمان روزاها یا ساعتاها برای فرااهمسازی‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫پرداخت بهازای میزان استفاده‬ ‫ه‌‬ ‫قیمت ثابت‬ ‫مدل اهزینهی عملیاتی‬ ‫ه‌‬ ‫مدل هزینهی اسرمایهای از بخش ‪ IT‬برای کواحدهای کسبکوکار‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬‫بخش فناوری اطلعات ریسک را تقبل مینکند‬ ‫ه‌‬ ‫واحداهای نکسبونکار ریسک بهرهیگیری پایین را متقبل میشوند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫بخش فناوری اطلعات مرنکز سود است.‬ ‫بخش فناوری اطلعات مرنکز )مشترک( اهزینه است.‬ ‫مدیر فناکوری اطلاعات همچون کارگزار ابر/‬ ‫نقش مدیر فناوری اطلعات:سرآمدی عملیاتی‬ ‫یکپارچهاساز منابع اعمل میکند.‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬
 27. 27. ‫جنبههای اقتصادی‬ ‫ز‌‬
 28. 28. ‫ابر خصوصی و ابر اعمومی‬
 29. 29. ‫مزایای ابر خصوصی‬ ‫● انعطافذپذیری )‪(Elasticity‬‬ ‫ز‌‬ ‫فوریت )‪(Immediacy‬‬ ‫●‬‫آمازون 2‪EC‬‬ ‫فناوری سازگار )‪:(Compatible Technology‬‬ ‫●‬ ‫آمادهسازی سریع )‪(Rapid Deployment‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫امنیت )‪(Security‬‬ ‫●‬ ‫بهینهسازی منابع )‪(Optimize Resources‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬
 30. 30. ‫وشرکت اذپاتان رایانش‬ ‫پُ‬ ‫چشم انداز‬‫تبدیل وشدن به ذپیشتاز بازار در زمینهی رایانش ابری خصوصی در‬ ‫ز‌‬ ‫منطقه در ذپنج سال آینده‬ ‫رسالت‬‫کاسهتن از هزینههای فناوری اطلاعات و بالتربردن کارایی و‬ ‫ز‌‬‫س هولت اس تفاده برای س ازمانها و مراک ز داده از طری ق فراهم‬ ‫ز‌‬ ‫کردن خدمات رایانش ابری خصوصی و مجازیسازی‬ ‫ز‌‬ ‫/‪http://www.opatan.ir‬‬
 31. 31. ‫منابع و مطالعه بیشتر‬http://www.opatan.ir/resources/articles/http://www.opatan.ir/blog/http://fa.wikipedia.org/wiki/‫رایانش_ابری‬ ‫اذپاتان، نخستین در رایانش ابری‬ ُ‫پ‬Opatan, First in Cloud Computing www.opatan.ir
 32. 32. ‫برای برگزاری سمینار یا کارگا هاهای آموازشی به نشانی ازیر‬ ‫ز‌‬ ‫مراجعه کنید:‬‫/‪http://www.businessofsoftware.ir/seminars‬‬ ‫یا با اهمراه من تماس بگیرید:‬ ‫۰۲۹۹۵۴۶۲۱۹۰‬ ‫اسلیدها را از نشانی زیر میتوانید دریافت کنید:‬ ‫ز‌‬ ‫‪http://www.slideshare.net/Ghanemzadeh‬‬

×