Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

جدول مشتریان

این جدول برای بخش بندی مشتریان با استفاده از روش «کاری که باید انجام شود» استفاده می‌شود.

  • Login to see the comments

جدول مشتریان

  1. 1. www.BusinessOfSoftware.ir
  2. 2. ‫چگونه استفاده کنیم؟‬‫۱ . در ستون مشتری )با استفاده از توفان ذهنی( هرکسی را که به چشمانداز، محصول یا سرویس شما‬ ‫ا‌‬‫علهقهمند است و یا از آن سود میبرد را فهرست کنید. هرکسی که به ذهنتان رسید. خودتان را‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫محدود نکنید.‬‫۲ . در ستون دوم، کار یا مسالهای را که هر مشتری احتمالی لیست شده در ستون اول ممکن است‬ ‫ا‌‬‫داشته باشد را فهرست کنید. دهقت کنید نه هر کار یا مسالهای، فقط آنهایی که ممکن است بتوانید‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫برایشان کاری کنید.‬‫۳ . پس از پر کردن ستون دوم، در ستون نیاز آنچه که مشتری از شما میخواهد تا آن کار انجام شود‬ ‫ا‌‬ ‫و یا آن مساله حل شود را فهرست کنید.‬
  3. 3. ‫سپس‬ ‫ستونهای دو و سه نگاه کنید و تل ش کنید نقاط مشترک میان اینها را شناسایی کنید.‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬‫برای ستون دو، کارهایی که باید انجام شود یا مسایلی که باید حل شود را گروهبندی کنید، این گروهها‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫بخشهای مشتریان شما در مدل کسب و کار میشوند.‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬‫گروه بندی ستون سه، یعنی نیازهای مشترک، تبدیل به ارز شهای پیشنهادی مدل کسبوکار میشود.‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬
  4. 4. ‫شناسایی مشتری از همکار‬‫برای شناسسایی مشتری از همکار، یسک پرسسش سساده وجود دارد: چسه کسسی دارد بسه چسه کسسی کمک‬ ‫میکند؟‬ ‫ا‌‬ ‫اگر به کس دیگری کمک میکنید تا کار ش انجام شود و یا مسالها ش حل شود، او مشتری شماست.‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬‫اگر کس دیگری دارد برای انجام کاری به شما کمک میکند، او همکار تجاری شماست و نه مشتری.‬ ‫ا‌‬‫گرچه گاهی ممکن است که فردی هم هر دو باشد که در این صورت شما با پلتفرم چند وجهی مواجه‬ ‫هستید.‬
  5. 5. ‫برای برگزاری سمینار یا کارگا هاهای آموزشی به نشانی زیر‬ ‫ه‌‬ ‫مراجعه کنید:‬‫/‪http://www.businessofsoftware.ir/seminars‬‬ ‫یا با اهمراه من تماس بگیرید:‬ ‫۰۲۹۹۵۴۶۲۱۹۰‬ ‫اسلیدها را از نشانی زیر میوتوانید دریافت کنید:‬ ‫ت‌‬ ‫‪http://www.slideshare.net/Ghanemzadeh‬‬
  6. 6. ‫ناصر غانمزاده‬ ‌‫ز‬www.BusinessOfSoftware.ir @ghanemzadeh

×