Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان

اسلایدهای آشنایی با متد نوپای ناب

 • Login to see the comments

آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان

 1. 1. ‫ناب‬ ‫استارتاپ‬ ‫بر‬ ‫درآمدی‬ ‫زاده‬ ‫غانم‬ ‫ناصر‬ . .www BusinessOfSoftware ir @ghanemzadeh
 2. 2. ‫بلنک‬ ‫استیو‬ ‫موقتی‬ ‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫استارتاپ‬ ‫مدل‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫پذیر‬‫گسترش‬ ‫وکاری‬‫کسب‬ ‫است‬ ‫ده‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫تکرارپذیر‬ @ghanemzadeh
 3. 3. ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ @ghanemzadeh
 4. 4. ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ @ghanemzadeh
 5. 5. @ghanemzadeh
 6. 6. ‫محصول‬ ‫مرگ‬ ‫چرخه‬ David J Bland
 7. 7. ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ @ghanemzadeh ‫دارم؟‬ ،‫دارد‬ ‫حل‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫ای‬‫مساله‬ ‫آیا‬
 8. 8. ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ @ghanemzadeh ‫ام؟‬‫ساخته‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آیا‬
 9. 9. ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ @ghanemzadeh ‫دهم؟‬ ‫شتاب‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫چگونه‬
 10. 10. ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ @ghanemzadeh ‫جستجو‬‫اجرا‬
 11. 11. ‫بازار‬ /‫محصول‬ ‫همخوانی‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫مشتاق‬ ‫مشتریانی‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫تقاضای‬ ‫محصول‬ ‫هنگامیکه‬ .‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫بازاری‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ @ghanemzadeh
 12. 12. @ghanemzadeh ‫زمان‬ ‫درآمد‬/‫استقبال‬ ‫حل‬‫/راه‬‫مساله‬ ‫همخوانی‬ ‫محصول/بازار‬ ‫همخوانی‬
 13. 13. @ghanemzadeh
 14. 14. @ghanemzadeh ‫بازار‬ ‫کافه‬
 15. 15. Airbnb @ghanemzadeh
 16. 16. @ghanemzadeh
 17. 17. @ghanemzadeh
 18. 18. @ghanemzadeh
 19. 19. Postmates scale  116 weeks to get to 500K deliveries, 20 weeks to 1M & 10 weeks to 1.5Mrbnb @ghanemzadeh
 20. 20. @ghanemzadeh
 21. 21. @ghanemzadeh
 22. 22. @ghanemzadeh ‫زمان‬ ‫درآمد‬/‫استقبال‬ ‫حل‬‫/راه‬‫مساله‬ ‫همخوانی‬ ‫محصول/بازار‬ ‫همخوانی‬ ‫استارتاپ‬ ‫عمر‬ ‫بخش‬ ‫ترین‬ ‫حیاتی‬
 23. 23. @ghanemzadeh ‫زمان‬ ‫درآمد‬/‫استقبال‬ ‫حل‬‫/راه‬‫مساله‬ ‫همخوانی‬ ‫محصول/بازار‬ ‫همخوانی‬ ‫استارتاپ‬ ‫عمر‬ ‫بخش‬ ‫ترین‬ ‫حیاتی‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬‫است‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬
 24. 24. Problem Solution Process ? ? ? @ghanemzadeh
 25. 25. Problem Solution Process Known Known Waterfall or Agile @ghanemzadeh
 26. 26. Problem Solution Process Known Known Waterfall or Agile Known Unknown Agile @ghanemzadeh
 27. 27. Problem Solution Process Known Known Waterfall or Agile Known Unknown Agile Unknown Unknown Lean Startup @ghanemzadeh
 28. 28. @ghanemzadeh
 29. 29. @ghanemzadeh
 30. 30. @ghanemzadeh
 31. 31. @ghanemzadeh
 32. 32. @ghanemzadeh
 33. 33. @ghanemzadeh
 34. 34. @ghanemzadeh
 35. 35. @ghanemzadeh
 36. 36. @ghanemzadeh
 37. 37. The Lean Startup ‫ها‬‫ریشه‬ @ghanemzadeh
 38. 38. .‫خورند‬‫می‬ ‫شکست‬ ‫خوب‬ ‫های‬‫ایده‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ @ghanemzadeh
 39. 39. ۳۰٪‫از‬ ‫بیش‬ ‫وکارها‬‫کسب‬۵.‫مانند‬‫می‬ ‫سال‬ ۱‫از‬۵۸‫ایده‬.‫شود‬‫می‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ۸۰٪‫ها‬‫استارتاپ‬.‫اند‬‫کرده‬ ‫برآورد‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫سرمایه‬‫بازگشت‬ @ghanemzadeh
 40. 40. .‫کند‬ ‫برخورد‬ ‫صورتشان‬ ‫به‬ ‫مشتی‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ،‫دارند‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫همه‬ ‫تایسون‬ ‫مایک‬ @ghanemzadeh
 41. 41. .‫شود‬ ‫مهندسی‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬ ‫موفقیت‬ @ghanemzadeh@ghanemzadeh
 42. 42. ‫نامشخص‬ :‫مساله‬ ‫نامشخص‬ :‫حل‬‫راه‬ ،‫فرضیات‬ ،‫ها‬‫آزمایش‬ ‫ها‬‫یافته‬ ،‫ها‬‫داده‬ ،‫بازخورد‬ ‫ها‬‫یافته‬ ‫محصول‬ ‫چابک‬ ‫ساخت‬‫چرخش‬ ‫کشف‬ ‫مشتری‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫مشتری‬ ‫خلق‬ ‫مشتری‬ ‫ساخت‬ ‫شرکت‬ ‫سازی‬ ‫مشتری‬ ‫همخوانی‬ /‫مساله‬ ‫حل‬‫راه‬ ‫همخوانی‬ /‫محصول‬ ‫بازار‬ ‫گسترش‬ Credit:Claudio Perrone, @agilesensei
 43. 43. @ghanemzadeh
 44. 44. ‫نامشخص‬ :‫مساله‬ ‫نامشخص‬ :‫حل‬‫راه‬ ،‫فرضیات‬ ،‫ها‬‫آزمایش‬ ‫ها‬‫یافته‬ ،‫ها‬‫داده‬ ،‫بازخورد‬ ‫ها‬‫یافته‬ ‫محصول‬ ‫چابک‬ ‫ساخت‬‫چرخش‬ ‫کشف‬ ‫مشتری‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫مشتری‬ ‫خلق‬ ‫مشتری‬ ‫ساخت‬ ‫شرکت‬ ‫سازی‬ ‫مشتری‬ ‫همخوانی‬ /‫مساله‬ ‫حل‬‫راه‬ ‫همخوانی‬ /‫محصول‬ ‫بازار‬ ‫گسترش‬ Credit:Claudio Perrone, @agilesensei
 45. 45. ‫چیست؟‬ ‫استارتاپ‬ ‫استارتاپ‬ = ‫آزمایش‬ @ghanemzadeh
 46. 46. ‫آموزه‬۱‫گذاران‬‫پایه‬ ‫برای‬ ‫کارآفرینان‬ ‫پیشرفت‬ ‫واحد‬ ‫اجرا‬ ‫نه‬ ،‫است‬ ‫یادگیری‬ @ghanemzadeh
 47. 47. ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬‫کوتاه‬ ‫زندگی‬ .‫کنیم‬ ‫تلف‬ ‫خواهد‬‫نمی‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫ساختن‬ @ghanemzadeh
 48. 48. (‫)مودا‬ ‫اتل ف‬ .‫کند‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫ارزشی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫منابع‬ ‫کننده‬ ‫مصر ف‬ ‫که‬ ‫فعالیتی‬ ‫هر‬ @ghanemzadeh
 49. 49. ‫آموزه‬۲‫گذاران‬‫پایه‬ ‫برای‬ ‫اتل ف‬ ‫حذ ف‬ ‫است‬ ‫اتل ف‬ ‫گونه‬ ‫بدترین‬ ‫خواهد‬‫نمی‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫ساخت‬ @ghanemzadeh
 50. 50. ‫برنده‬‫سرعت‬‫است‬ ‫کنیم‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫ها‬‫چرخش‬ ‫میان‬ ‫زمان‬ ‫بتوانیم‬ ‫اگر‬ ‫ببریم‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫شانس‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫بکشد‬ ‫ته‬ ‫مان‬‫پول‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ @ghanemzadeh
 51. 51. ‫خود‬ ‫مساله‬ ‫نگران‬ ‫آنها‬ .‫دهند‬‫نمی‬ ‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫حل‬‫راه‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ .‫هستند‬ ‫کلور‬‫مک‬ ‫دیو‬ @ghanemzadeh
 52. 52. «.‫خواهند‬‫می‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫دانند‬‫نمی‬ ‫»مشتریان‬ ‫ناب‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫کتاب‬ @ghanemzadeh
 53. 53. ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬‫آن‬ ،‫خواهند‬‫می‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫بودم‬ ‫پرسیده‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫اگر‬ .‫تر‬‫سریع‬ ‫هایی‬‫اسب‬ ‫بودند‬ ‫فورد‬ ‫هنری‬ @ghanemzadeh
 54. 54. .‫خواهد‬‫می‬ ‫چه‬ ‫بداند‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مشتری‬ ‫کار‬ ‫جابز‬ ‫استیو‬ @ghanemzadeh
 55. 55. ) .‫بزنید‬ ‫بیرون‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬GOOB( ‫بلنک‬ ‫استیو‬ @ghanemzadeh
 56. 56. ‫کنید‬ ‫حداقل‬ ‫را‬ ‫حلقه‬ ‫درون‬ ‫چرخش‬ ‫کلی‬ ‫زمان‬ @ghanemzadeh
 57. 57. @ghanemzadeh
 58. 58. @ghanemzadeh
 59. 59. @ghanemzadeh
 60. 60. ‫آموزه‬۳‫گذاران‬‫پایه‬ ‫برای‬ ‫نسازید‬ ‫قصر‬ ‫درختان‬ ‫بالی‬ .‫کنید‬ ‫آغاز‬ ‫نردبان‬ ‫و‬ ‫پالت‬ ‫تکه‬ ‫چند‬ ‫از‬ @ghanemzadeh
 61. 61. ‫سال‬ ،‫فورد‬ ‫هنری‬ ‫پذیرفتنی‬ ‫ماشین‬ ‫کمینه‬۱۸۹۶‫سرعت‬ ‫با‬۳۲‫ترمز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ک.ب.س‬ @ghanemzadeh
 62. 62. @ghanemzadeh
 63. 63. @ghanemzadeh
 64. 64. @ghanemzadeh
 65. 65. @ghanemzadeh
 66. 66. @ghanemzadeh
 67. 67. ‫انواع‬ ‫برخی‬MVP Landing Page Videos Concierge Wizard of OZ @ghanemzadeh
 68. 68. ‫انواع‬ ‫برخی‬MVP Landing Page Videos Concierge Wizard of OZ @ghanemzadeh
 69. 69. @ghanemzadeh
 70. 70. @ghanemzadeh
 71. 71. @ghanemzadeh
 72. 72. @ghanemzadeh
 73. 73. ‫انواع‬ ‫برخی‬MVP Landing Page Videos Concierge Wizard of OZ @ghanemzadeh
 74. 74. @ghanemzadeh
 75. 75. ‫انواع‬ ‫برخی‬MVP Landing Page Videos Concierge Wizard of OZ @ghanemzadeh
 76. 76. @ghanemzadeh
 77. 77. Big Plans • Top chains in 50 states • Every store per chain • All Sale items per store MVP • Only care about 1 store • Made sure that our first 10 users shopped at that store • Protein drives dinner decision 35,000 Stores Over 1.5M Sale Items 1 Store 5 Sale Items 13,000+ Stores Over 400K Sale Items@ghanemzadeh
 78. 78. @ghanemzadeh
 79. 79. ‫انواع‬ ‫برخی‬MVP Landing Page Videos Concierge Wizard of OZ @ghanemzadeh
 80. 80. ‫از‬‫ا‬ ‫شهر‬ ‫جادوگر‬ @ghanemzadeh
 81. 81. @ghanemzadeh
 82. 82. ‫آموزه‬۴‫گذاران‬‫پایه‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫محصول‬ ‫ساخت‬ ‫که‬ ‫همانقدر‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مشتریان‬ ‫ساخت‬ @ghanemzadeh@ghanemzadeh
 83. 83. ‫ناب‬ ‫استارتاپ‬ ‫وعده‬ ‫نادرست‬ ‫باورهای‬ ‫برپایه‬ ‫خود‬ ‫های‬‫استارتاپ‬ ‫ساخت‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫کنیم‬ ‫دهی‬‫جهت‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫واقعیت‬ ‫با‬ ‫توانیم‬‫می‬
 84. 84. @ghanemzadeh@ghanemzadeh
 85. 85. @ghanemzadeh
 86. 86. @ghanemzadeh
 87. 87. @ghanemzadeh@ghanemzadeh
 88. 88. @ghanemzadeh
 89. 89. @ghanemzadeh@ghanemzadeh
 90. 90. @ghanemzadeh
 91. 91. @ghanemzadeh
 92. 92. @ghanemzadeh
 93. 93. ‫زاده‬ ‫غانم‬ ‫ناصر‬ . .www BusinessOfSoftware ir @ghanemzadeh

×