Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Startup way

1,533 views

Published on

تفکر استارتاپ
بایدها و نبایدهای استارتاپ برای موفقیت
ضرورت مصاحبه با مشتری
جلسات باز نرم افزاری تبریز

Published in: Business
 • Be the first to comment

Startup way

 1. 1. ‫تفکر استارتاپ‬ ‫جلسات باز نرم افزاری تبریز‬ ‫تهیه و ارائه : صمد کوشان‬
 2. 2. ‫استارتاپ چیست؟‬ ‫یک سازمان موقت است که هدف آن، جستجو برای پیدا کردن یک مدل‬ ‫کسبوکار قابل تکرار و گسترش و سودآور می باشد.‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 3. 3. ‫استارتاپ چیست؟‬ ‫یک سازمان موقت است که هدف آن، جستجو برای پیدا کردن یک مدل‬ ‫کسبوکار قابل تکرار و گسترش و سودآور می باشد.‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫ماموریت استارتاپ، جستجو برای یک مدل کسبوکار)‪ (Business Model‬است.‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 4. 4. ‫استارتاپ چیست؟‬ ‫یک سازمان موقت است که هدف آن، جستجو برای پیدا کردن یک مدل‬ ‫کسبوکار قابل تکرار و گسترش و سودآور می باشد.‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫ماموریت استارتاپ، جستجو برای یک مدل کسبوکار)‪ (Business Model‬است.‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫مدل کسبوکار یافت شده باید دارای شرایط زیر باشد:‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫● تکرار پذیر باشد )یعنی با یکبار معامله مشتری از چرخه ی کسب و کار خارج نشود(‬ ‫● قابل توسعه و گسترش باشد‬ ‫● و مطمئنا باید سود آور باشد ؛(‬ ‫ ً‬ ‫‪tosts.net‬‬
 5. 5. ‫آیا استارتاپ یک شرکت کوچک است؟‬ ‫>‬ ‫‪tosts.net‬‬
 6. 6. ‫آیا استارتاپ یک شرکت کوچک است؟‬ ‫در مدل کسبوکار شرکتها، موارد زیر کامال مشخص میباشند:‬ ‫آ‌‬ ‫ ً‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫✔ مشتریان‬ ‫✔ مشکال ت مشتریان‬ ‫✔ ویژگیهای اصلی محصول‬ ‫اما استارتاپ هیچ یک از این موارد را ندارد و درواقع در جستجوی مشخص شدن این‬ ‫آ‌‬ ‫موارد است تا یک مدل کسب و کار قابل تکرار و توسعه پذیر و سودآور را پیدا نماید.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 7. 7. ‫تفاوت استارتاپ با شرکت‬ ‫جستجو برای یک مدل کسب و کار به طور چشم گیری نیازمند قوانین، نقشه ی‬ ‫راه، مجموععه مهارته ا و ابزار متفاوتعی هسعت تعا ریسعک را کاهش داده و احتمال‬ ‫موفقیت را بهینه کند.‬ ‫مدل کسب و کار )‪ (Bussiness model‬دینامیکی بوده و از یک نقشه 9 قسمتی از‬ ‫المانهای ضروری شرکعت، تشکیعل شده اسعت و در اسعتارتاپها، بعه عنوان جایگزین‬ ‫مناسبی برای پلن کسب و کار )‪ (bussiness Plan‬استاتیک مورد استفاده قرار می‬ ‫گیرد.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 8. 8. ‫مزایای استارتاپ‬ ‫استارتاپهای موفق معموال نسب به شرکتهای پایدار قابلیت گسترش بسیار بیشتری‬ ‫ ً‬ ‫دارند.‬ ‫استارتاپها با وجود سرمایهگذاری ناچیز، پتانسیل الزم برای رشد بسیار سریع را‬ ‫گ‌‬ ‫دارند.‬ ‫در عمعل در بیشتعر مواقعع، اسعتارتاپها برای شروع توسعط خود بنیانگذاران تأمین‬ ‫سرمایه میشوند.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 9. 9. ‫مدل سنتی معرفی محصول‬ Concept tosts.net Dev Testing Launch
 10. 10. ‫دانش قبلی را فراموش کنید‬ ‫‪tosts.net‬‬
 11. 11. ‫دانش قبلی را فراموش کنید‬ ‫تمامی تجربیا ت و دانشی که در سالیان سال کار در شرکتهای تجاری داشتهاید را‬ ‫آ‌‬ ‫فراموش نمایید!‬ ‫تفکر استارتاپ با شرکتهای پایدار فرق دارد، تفکر ایستا و تکراری شرکتها را فراموش‬ ‫کنید و با تفکر دینامیک استارتاپ آشنا شوید.‬ ‫فراموش نکنید : جستجو برای یک مدل کسب و کار به طور کامال مشخصی نیازمند‬ ‫ ً‬ ‫قوانین، نقشه ی راه )‪ ، (roadmap‬مجموعه مهارتها و ابزار متفاوتی می باشد‬ ‫تا احتمال موفقیت را بهینه سازد.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 12. 12. ‫داستان ‪WebVan‬‬ ‫در سال 9991 ، پروژه ی ‪ webvan‬با یک ایده ی ناب با 008 میلیون دالر سرمایه‬ ‫اولیه شروع به کار کرد. ایده این بود که به مردم امکان بدهد به جای خرید از مغازه به‬ ‫صور ت آنالین سفارش دهند، و در همان روز و در ساعت مورد نظر سفارش خود را‬ ‫تحویل بگیرند.‬ ‫ایده ی این پروژه چنان بدون نقص به نظر میرسید که حتی توانست از سیلکون ولی‬ ‫نیز سرمایه جذب کند و تقریبا تمامی مراحل پیادهسازی و بازاریابی آن به طور کامل و‬ ‫آ‌‬ ‫بدون ایراد انجام شد. وب ون آنقدر بعه موفقیعت خود ایمان داشعت کعه رقیب خود‬ ‫‪ HomeGrocer.com‬را نیز خرید!‬ ‫اما این پروژه به سختی توانست 42 ماه دوام آورد و اعالم ورشکستی کرد.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 13. 13. ‫شروع استارتاپ‬ ‫‪tosts.net‬‬
 14. 14. ‫شروع استارتاپ‬ ‫در اولیعن روز اسعتارتاپ یعک نوع آوری برپایعه ی ایمان و اعتقاد اسعت کعه براساس‬ ‫حدسیات و فرضیات بنا نهاده شده است.‬ ‫برای موفقیت، باید در اولین فرصت این فرضیا ت را به واقعیتها تبدیل کنید و اینکار‬ ‫بوسیله ی صحبت کردن و تعامل با مشتری صور ت می پذیرد.‬ ‫مشتریان خود را بیشتر بشناسید و مشکال ت و نیازهای آنها را پیدا کنید و حدسیاتی‬ ‫آ‌‬ ‫که صحیح نبودهاند، را تغییر دهید.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 15. 15. ‫از ساختمان برو بیرون!!!‬ ‫هیچ واقعیتی در اتاق کار شما وجود ندارد، همه ی این ایدهها، حدسیاتی برپایه ی‬ ‫آ‌‬ ‫فرضیا ت میباشند. اگر بدنبال حقایق و واقعیا ت هستید، از ساختمان خارج شوید!‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 16. 16. ‫از ساختمان برو بیرون!!!‬ ‫تقریبا هیچ استارتاپی به دلیل کمبود تکنولوژی شکست نمی خورد، تمامی آنها به‬ ‫آ‌‬ ‫ ً‬ ‫خاطر نبود مشتری با شکست مواجه میشوند.‬ ‫آ‌‬ ‫پس به ایده ی اولیه بسنده نکنید، آنها فقط حدسیا ت شما براساس فرضیاتتان می‬ ‫آ‌‬ ‫باشند. آنها را بوسیله ی مصاحبه با مشتری به حقایق و واقعیا ت تبدیل کنید.‬ ‫آ‌‬ ‫بدست آوردن درک عمیق از نیازهای مشتری و ترکیب این دانش با مهندسی اجایل به‬ ‫طور چشمگیری درصد موفقیت محصول جدید را افزایش می دهد.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 17. 17. ‫من میدانم مشتری چی میخواد!‬ ‫د‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 18. 18. ‫من میدانم مشتری چی میخواد!‬ ‫د‌‬ ‫باور اشتباهی که بیشتر استارتاپها داشته و هنوز هم دارند و باعث می شود تا محصولی‬ ‫آ‌‬ ‫کامل و پر از ویژگی را بسازند که مشتری آنرا نمیخواهد و نبود مشتری یعنی شکست!‬ ‫آ‌‬ ‫ ً‬ ‫غیر از موارد نادر که شما، خبره و متخصص آن موضوع و ناحیه ی کاری باشید، تقریبا‬ ‫درهمه ی موارد، فقط میتوانید حدس بزنید: مشتری کیست، چه مشکلی دارد و مدل‬ ‫آ‌‬ ‫کسب و کار قابل تکرار و توسعه و سود آور چه میتواند باشد.‬ ‫آ‌‬ ‫تعریف، طراحی و پیادهسازی یک محصول پر از ویژگی، کاری است که شرکتها با‬ ‫آ‌‬ ‫مشتریان و کسب و کار معلوم انجام میدهند. آن طرز فکر را فراموش کنید. استارتاپها‬ ‫آ‌‬ ‫اینطور عمل نمیکنند!‬ ‫گ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 19. 19. ‫تمرکز برروی تاریخ انتشار‬ ‫‪tosts.net‬‬
 20. 20. ‫تمرکز برروی تاریخ انتشار‬ ‫در شرکتهای پایدار، بخش فنی، فروش، بازاریابی و … برروی تاریخ انتشار غیر قابل‬ ‫تغییر و بسیار مهمی تمرکز دارند، و هرکار دیگری غیر از تولید، به عنوان کار غیر‬ ‫ضروری شناخته می شود.‬ ‫زمانبندی نسخه های آلفا، بتا و نسخه نهایی نیز برروی رفع باگ تمرکز دارند و نه‬ ‫تغییر و بهبود محصول!‬ ‫در نتیجه مجالی برای بررسی و بهبود مدل کسب و کار وجود ندارد.‬ ‫در استارتاپها ویژگیهای اصلی و مورد نیاز مشتری مشخص نیست، پس خودتان را با‬ ‫این زمانبندی ها محدود نکنید.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 21. 21. ‫انجامش بده و سریع تمومش کن!‬ ‫‪tosts.net‬‬
 22. 22. ‫انجامش بده و سریع تمومش کن!‬ ‫شرکتها اینگونه عمل میکنند! زیرا مشتریان، مشکال ت و ویژگیهای اصلی مورد نیاز‬ ‫آ‌‬ ‫محصولشان کامال واضح و مشخص است.‬ ‫ ً‬ ‫اما استارتاپها نیازمند این هستند که در حالت‬ ‫جستجو عمل کنند و هریک از فرضیا ت اولیه‬ ‫خودشان را تست و از طریق اعتبارسنجی اثبا ت‬ ‫نمایند. آنها از نتیجه ی هر تست یاد میگیرند‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫و فرضیا ت خود را تصعحیح میکنند و دوباره‬ ‫آ‌‬ ‫تست میکنند تا به یک مدل کسب و کار قابل‬ ‫آ‌‬ ‫تکرار و گسترش پذیر و سودآور برسند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 23. 23. ‫نکته ی کلیدی‬ ‫‪tosts.net‬‬
 24. 24. ‫نکته ی کلیدی‬ ‫هر استارتاپ موفقی میداند که‬ ‫آ‌‬ ‫در برابر مشتری همیشه، حرکت‬ ‫دو قدم بعه جلعو و یعک قدم به‬ ‫عقعب عامعل موفقیعت می باشد.‬ ‫قابلیت یادگیری از قدمهای‬ ‫اشتباه یعک اسعتارتاپ موفق را‬ ‫متمایز می کند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 25. 25. ‫عناوین شغلی سنتی‬ ‫بیشتر استارتاپها به سادگی عناوین شغلی را از شرکتهای پایدار قرض می گیرند‬ ‫‪tosts.net‬‬
 26. 26. ‫عناوین شغلی سنتی‬ ‫اینها شغلهایی هستند که در سازمانهایی مطرح میشوند که مدل کسب و کار معلومی‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫را اجرا می کنند. مثال عنوان شغلی فروش به تیمی اطالق میشود که بطور تکراری یک‬ ‫آ‌‬ ‫ ً‬ ‫محصول مشخص را به گروهی از مشتریان کامال شناخته شده با پرزنتیشن ها و قیمت و‬ ‫ ً‬ ‫وضعیت استانداردی به فروش میرساند.‬ ‫آ‌‬ ‫استارتاپ بیشتر این المانها را‬ ‫ندارد و درواقعع استارتاپ در‬ ‫آ‌‬ ‫جس عتجوی پیدا کردن این‬ ‫ع‬ ‫المانها است.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 27. 27. ‫مدل کسب و کار‬ ‫‪tosts.net‬‬
 28. 28. ‫مدل کسب و کار‬ ‫پلعن کسعب و کار، ایستا‬ ‫میباشد و دینامیکی الزم‬ ‫آ‌‬ ‫برای استارتاپها را ندارد،‬ ‫بعه همیعن دلیعل به جای‬ ‫آعن از بوم مدل کسب و‬ ‫کار )‪Business model‬‬ ‫‪ (Canvas‬استفاده نمایید.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 29. 29. ‫مدل کسب و کار‬ ‫یک بوم مدل‬ ‫کسب و کار،‬ ‫جریان بین‬ ‫اجزای کلیدی‬ ‫یعک شرکت را‬ ‫توصیف میکند.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 30. 30. ‫مدل کسب و کار‬ ‫‪tosts.net‬‬
 31. 31. ‫مثالی از بوم مدل کسب و کار‬ ‫‪tosts.net‬‬
 32. 32. ‫محصول جهان شمول‬ ‫شرکتها محصوالتشان را با ویژگیهای الزم برای تمامی مشتریان ممکن، تجهیز میکنند.‬ ‫آ‌‬ ‫این تفکر که بخواهیم تمامی مشتریان موجود در دامنه ی کاری خود را پوشش دهیم،‬ ‫در مورد شرکتها منطقی است.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 33. 33. ‫محصول جهان شمول‬ ‫برای استارتاپها تولید محصول برای پوشش تمامی مشتریان یک حماقت است!‬ ‫‪tosts.net‬‬
 34. 34. ‫محصول جهان شمول‬ ‫هیچ استارتاپی نمیتواند یک‬ ‫آ‌‬ ‫محصعول بعا ویژگیهای راضی‬ ‫کننده برای تمامعی طیف‬ ‫مشتریانش تولید نماید، و یا‬ ‫سالها طول میکشد تا چنین‬ ‫آ‌‬ ‫محصولی را تولید نماید.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 35. 35. ‫محصول جهان شمول‬ ‫در واقع ، استارتاپهای‬ ‫موفق، توسعه محصول‬ ‫را بعا تمرکز برروی‬ ‫گروه کوچکی از‬ ‫مشتریان که پیدا‬ ‫نموده اند، پیادهسازی‬ ‫آ‌‬ ‫می کنند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 36. 36. ‫مهارتهای ضروری استارتاپ‬ ‫استخدام افرادی با عناوین شغلی صحیح اما مهارتهای اشتباه منجر به بروز مشکل میشود.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 37. 37. ‫مهارتهای ضروری استارتاپ‬ ‫استارتاپ نیازمند افرادی است که با تغییرا ت، هرج و مرج و یادگرفتن از شکستها‬ ‫سازگار باشند و از کارکردن در شرایط ریسکی و غیرپایدار، بدون حتی یک نقشه ی‬ ‫راه مشخص، مشکلی نداشته باشند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 38. 38. ‫مهارتهای ضروری استارتاپ‬ ‫آنقدر چابک باشند‬ ‫کعه بتواند بدون‬ ‫گالیه و شکوه،‬ ‫خود را با تغییرا ت‬ ‫روزانععه تطبیق‬ ‫دهند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 39. 39. ‫شکست غیر قابل اجتناب است‬ ‫در جستجوی مدل کسب و کار، شکست بخش الینفک پروسه میباشد، آشفته نشوید!‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 40. 40. ‫شکست غیر قابل اجتناب است‬ ‫در شرکعت شکسعت زمانی اتفاق‬ ‫میافتد که یک شخص کار خود‬ ‫آ‌‬ ‫را درست انجام نداده باشد، ولی‬ ‫در استارتاپ شما درحال جستجو‬ ‫هستید و نه اجرا ! و تنها راه پیدا‬ ‫کردن راه درست امتحان انواع‬ ‫راههای منجر به شکست است.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 41. 41. ‫شکست غیر قابل اجتناب است‬ ‫وب ون، چون به پلن کسب و کار تست نشده ی خود ایمان و اطمینان کامل داشت،‬ ‫در طی حیا ت خود با مشاهدهی مشکال ت فروش به جای تغییر پلن کسب و کار،‬ ‫آ‌‬ ‫کارمندان اجرایی خود را اخراج و جایگزین میکرد.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 42. 42. ‫)‪MVP(minimum viable product‬‬ ‫در ابتدای استارتاپ، شما تنها یک تصوری نسبت به مشکل و محصول نهایی و راه حل‬ ‫آن دارید، اما مطمئن نیستید که این تصور صحیح است و یا نه و از ابتدا فقط یک‬ ‫توهم بوده است!‬ ‫‪tosts.net‬‬
 43. 43. ‫)‪MVP(minimum viable product‬‬ ‫برای تست فرضیا ت‬ ‫مدل کسب و کار،‬ ‫محصعععولی با‬ ‫کمترین ویژگیهای‬ ‫مورد قبول مشتری‬ ‫را بسازید.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 44. 44. ‫)‪MVP(minimum viable product‬‬ ‫برای کسب و کارهای مبتنی بر وب/موبایل، توسعه ی محصولی با کمترین ویژگیهای‬ ‫مورد قبول مشتری، سعریع انجام میشود و زمان مورد نیاز برای ارزیابعی و تست‬ ‫آ‌‬ ‫حدسیا ت اولیه را کاهش میدهد.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 45. 45. ‫در خرج کردن عجله نکنید!‬ ‫در شرکتها پلن کسب و کار، پیشبینی فروش و مدل معرفی محصول، باعث بروز این‬ ‫آ‌‬ ‫تفکر میشود که هر قدمی که استارتاپها برمی دارند بیوقفه و به طور هموار به قدم‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫دیگر منتهی می شود. این طرز تفکر، مجالی برای خطا ، یادگیری و تکرار و یا‬ ‫ارزیابی فیدبک مشتریان باقی نمی گذارد.‬ ‫در استارتاپها استخدام و خرج کردن پول تنها باید بعد از اینکه بازاریابی و فروش به‬ ‫مرحله ی قابل پیشبینی، قابل تکرار و قابل توسعه رسید، شتاب یابد.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 46. 46. ‫دلیل شکست ‪WebVan‬‬ ‫این قانون که از مزیت انحصاری بازار استفاده کرده و فور ًا بزرگ شوید، باعث شد تا وب‬ ‫ون با سرعت بسیار زیادی خودش را توسعه دهد، تا جاییکه چندماه قبل از اعالم‬ ‫ورشکسعتگی، بعا هدف گسعترش بیشتعر، قراردادی بعه مبلعغ یعک میلیارد دالر ب ا یک‬ ‫شرکت مهندسی برای ساخت انبار در 62 شهر دیگر امضا نمود.‬ ‫ایدهی آن کمی از زمان خود جلوتر بود. اینترنت کامال فراگیر نشده بود و مردم ترجیح‬ ‫ ً‬ ‫آ‌‬ ‫میدادند به طور سنتی از مغازه خرید کنند و هنوز به خرید آنالین اعتماد نداشتند.‬ ‫آ‌‬ ‫برنامهریزی اشتباه: قبل از اینکه سودی کسب کند، اقدام به جذب سرمایه و گسترش‬ ‫آ‌‬ ‫مناطق تحت پوشش خود کرد.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 47. 47. ‫دلیل شکست ‪WebVan‬‬ ‫باور به موفقیت و تمرکز بر توسعه ی بیشتر، مانع شد تا وب ون از خود بپرسد:‬ ‫مشتریان کجا هستند، چه مشکلی دارند و چه چیزی احتیاج دارند.‬ ‫اسعتخدام مدیرانعی کعه هیچکدام تجربعه ی انبارداری موادغذایعی فاسعد شدنی را‬ ‫نداشتهاند.‬ ‫آ‌‬ ‫اسعتخدام مدیرانعی کعه در کسعب و کار قبلعی خود کامال موفعق بودهانعد!‬ ‫آ‌ ع‬ ‫ع‬ ‫ ً‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫آمازون این اشتباه را تکرار نکرد و برای هدایت ‪ AmazonFresh‬چهار نفر از مدیران‬ ‫ارشد وب ون را استخدام نمود که سالها اشتباها ت خود را آنالیز و بررسی نموده بودند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 48. 48. ‫‪Customer Development‬‬ ‫بیشتر استارتاپها فاقد پروسه ی ساختارمند برای تست حدسیا ت مدل کسب و کار‬ ‫خود می باشند.‬ ‫برای مهندسی استارتاپ، چهار مرحله توسط استیو بلنک )‪ (Steve Blank‬معرفی و‬ ‫توسعه داده شده است که با عنوان توسعه ی مشتری )‪(Customer Development‬‬ ‫شناخته میشود:‬ ‫آ‌‬ ‫✔‬ ‫✔‬ ‫✔‬ ‫✔‬ ‫کاوش مشتری‬ ‫اعتبارسنجی مشتری‬ ‫ایجاد مشتری‬ ‫ساخت شرکت‬ ‫‪tosts.net‬‬
 49. 49. Customer Development tosts.net
 50. 50. ‫کاوش مشتری‬ ‫‪Customer Discovery‬‬ ‫در ابتدا ایده ی بنیانگذاران را دریافت و در قالب یک سری از مدلهای کسب و کار فرضیه‬ ‫ای قرار می دهیم.‬ ‫سعپس روشعی را توسعه‬ ‫میدهیم تا بتوانیم عکس‬ ‫آ‌‬ ‫العملهای مشتری را تست‬ ‫نموده و این فرضیا ت را به‬ ‫واقعیا ت تبدیل نماییم.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 51. 51. ‫اعتبارسنجی مشتری‬ ‫‪Customer Validation‬‬ ‫در این مرحله تست میکنیم که آیا مدل کسب و کار بدست آمده از مرحله ی اول‬ ‫آ‌‬ ‫قابل تکرار و گسترش میباشد یا نه! در صورتی که جواب بررسی منفی باشد به‬ ‫آ‌‬ ‫مرحله ی اول برمیگردیم و این چرخه را آنقدر تکرار میکنیم تا به یک مدل کسب و‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫کار قابل تکرار و توسعه برسیم.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 52. 52. ‫‪Customer Creation‬‬ ‫ایجاد مشتری‬ ‫شروع اجرا می باشد. نیاز کاربر نهایی را میسازیم و آن محصول را از طریق کانال‬ ‫آ‌‬ ‫فروش برای گسترش کسب و کار رهسپار میکنیم و این چرخه را آنقدر تکرار میکنیم‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫تا به یک مدل کسب و کار قابل تکرار و توسعه برسیم.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 53. 53. ‫‪Company-Building‬‬ ‫ساخت شرکت‬ ‫سازمان را از یک استارتاپ به یک شرکت انتقال میدهیم که تمرکز این شرکت برروی‬ ‫آ‌‬ ‫حالت اجرا می باشد.‬ ‫از تمرکز برروی جستجو در استارتاپ به تمرکز برروی پیادهسازی و اجرا در شرکت‬ ‫گ‌‬ ‫انتقال می یابیم.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 54. 54. ‫مباحث آینده‬ ‫در جلسا ت آینده در مورد موارد زیر بیشتر بحث خواهیم نمود:‬ ‫✔‬ ‫✔‬ ‫کاوش مشتری‬ ‫اعتبارسنجی مشتری‬ ‫‪tosts.net‬‬
 55. 55. Good Luck! tosts.net
 56. 56. ‫منابع برای مطالعه ی بیشتر‬ The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company (2012) Steve Blank, Bob Dorf K&S Ranch Press The Lean Startup (2011) Eric Ries CROWN BUSINESS, New York Running Lean, Second Edition (2012) Ash Maurya O'Reilly tosts.net

×