Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫رشد‬‫مبتنی‬
‫بر‬‫داده‬
‫نصیر‬ ‫خواجه‬ ‫دانشگاه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫تابستانی‬ ‫مدرسه‬
‫تابستان‬ ،‫تهران‬1396
slideshare.net/mahdinasseri
‫مهدی‬‫ناصری‬
@mahdinasseri
‫اند؟‬‫کرده‬ ‫رشد‬ ‫مسیری‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫چقدر‬ ‫دقیقا‬ ‫دانند‬‫نمی‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫کارآفرینان‬ ‫شناختی‬ ‫خطای‬
‫حقایق‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬
‫اطمینان‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫عینی‬
‫به‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬
‫در...
‫باشد‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫نموداری‬ ‫توان‬‫می‬!
‫ـــــــــــــــــــــهمیشهــــــــ...
‫راحتی‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬
‫ما‬ ‫همه‬‫دروغگو‬‫ییم‬
‫کارمان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫رشد‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫موقیت‬ ‫میزان‬ ‫مورد‬ ‫در...
‫میزان‬ ‫سنجش‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫تحلیل‬
‫اهداف‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حرکت‬
،‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫تکرار‬‫بازار‬ ‫تناسب‬ ‫های‬‫چرخه‬/‫محصول‬
‫برای‬ ‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬‫رشد‬
‫از‬ ‫است‬ ‫ع...
،‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫تکرار‬‫بازار‬ ‫تناسب‬ ‫های‬‫چرخه‬/‫محصول‬
‫برای‬ ‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬‫رشد‬
‫از‬ ‫است‬ ‫ع...
‫مبحث‬ ‫این‬ ‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫اگر‬
‫کنید‬ ‫شرکت‬
‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پیش‬
‫خودتان‬ ‫بــه‬
1‫دروغ‬
‫نـــگــویـیـد‬
‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫رشد؟‬ ‫تحلیل‬ ‫داده؟‬
‫با‬ ‫من‬‫درونی‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫شهود‬‫کنم‬‫می‬ ‫عمل‬ ‫خودم‬
‫شما‬ ‫تجربیات‬‫هوش‬‫هستند‬ ‫شما‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬
‫ها‬‫داده‬ ‫و‬‫برهان‬‫گیری‬‫تصمیم‬
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رشد‬
‫ناب‬ ‫مدل‬
‫کنید‬ ‫طراحی‬
‫خودتان‬ ‫به‬ ‫خصوص‬ ‫به‬
‫تا‬‫دروغ‬‫شود‬ ‫تر‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫تر‬‫سخت‬ ...
‫ها‬‫استارتاپ‬ ‫برای‬ ‫ناب‬ ‫یادگیری‬ ‫چرخه‬
‫نیست‬ ‫یادگیری‬ ،‫نیست‬ ‫ای‬‫داده‬ ‫ایده‬
‫محصول‬‫داده‬
‫بساز‬
‫بسنج‬
‫بیامو...
‫از‬ ‫موفق‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬
image by mark sebastian / flickr
‫با‬ ‫آیا‬
‫بیشتری‬ ‫درآمد‬ ‫میزبانان‬
‫داشت؟‬ ‫خواهند‬
‫درونی‬ ‫استنباط‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ای‬‫حرفه‬ ‫عکاسان‬Airbnb‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫رونق‬ ‫را‬.
‫پذیرفتنی‬ ‫محصول‬ ‫کمینه‬(MVP)
20‫...
۵.۰۰۰‫فوریه‬ ‫تا‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫عکس‬۲۰۱۲
‫ای‬‫حرفه‬ ‫عکاسی‬ ‫برنامه‬Airbnb
‫نیستید‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬
‫آن‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫هستید‬ ‫ابزاری‬ ‫ساخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬
‫بسازید‬ ‫باید‬ ‫محص...
‫جستجوی‬
2‫درست‬ ‫سنجه‬
‫درست‬ ‫زمان‬ ‫در‬
image by kevin dooley / flickr
image by kevin dooley / flickr
‫جذب‬ ‫هزینه‬
‫مشتری‬(CAC)
‫عمر‬ ‫ارزش‬
‫مشتری‬(CLV)
‫مشتری‬ ‫عمر‬
(CL)
‫درآمد‬ ‫میانگین‬
‫...
‫را‬ ‫شما‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫تکرار‬ ‫قابل‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫سنجه‬
‫بزند‬ ‫گره‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫نتایج‬ ‫به‬
‫باعث‬ ‫ای‬‫سنجه‬ ‫اگر‬
‫نشود‬‫شما‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬
‫است‬‫بد‬ ‫سنجه‬ ‫یک‬
‫شدنی‬‫فهم‬‫شدنی‬‫مقایسه‬‫نسبت‬ ‫یا‬ ‫نرخ‬‫رفتار‬ ‫تغییردهنده‬
‫شدنی‬‫فهم‬
image by Jeff Kubina / flickr
‫اگر‬‫آنقدر‬‫سخت‬
‫باشد‬‫که‬
‫آن‬‫را‬،‫نفهمید‬
‫هرگز‬‫بر‬
‫اساس‬‫آن‬
‫عمل‬
‫نخوا...
image by flopper/ flickr
‫شدنی‬ ‫مقایسه‬
image by wikia.com
‫بافت‬ ،‫مقایسه‬
‫اصلی‬ ‫مبنای‬ ‫و‬
‫است‬ ‫تفسیر‬
‫نسبت‬ ‫یا‬ ‫نرخ‬
image by Gabe Photos / flickr
‫راه‬ ‫تنها‬
‫درست‬
‫گیری‬‫اندازه‬
،‫نتیجه‬ ‫تعمیم‬ ‫و‬
‫بین‬ ‫مقایسه‬
‫دا...
‫رفتار‬ ‫تغییردهنده‬
image by will ockenden / flickr
‫بر‬‫اساس‬‫نتایج‬
‫به‬‫دست‬،‫آمده‬‫چه‬‫چیزی‬‫در‬
‫رفتار‬‫شما‬‫تغییر‬‫...
image by 55Laney 69/ flickr
image by 55Laney69 / flickr
‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫سنجه‬ ‫یک‬ ‫تنها‬
‫به‬‫پرسش‬ ‫ترین‬‫مهم‬‫دهد‬‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫شما‬
‫کند‬‫می‬ ‫مجبو...
‫رستوران‬ ‫یک‬ ‫کارایی‬ ‫گانه‬‫سه‬ ‫های‬‫سنجه‬
‫تحویل‬ ‫کاربرد‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬
Source: Klubeck, “Metrics”, page 149f
‫ممک...
Customer Satisfaction Possible Interpretation
‫خوب‬
Source: Klubeck, “Metrics”, page 149f
‫خوب‬
‫بد‬
‫بد‬
Delivery Usage ‫...
image by 55Laney 69/ flickr
‫کیفی‬
‫یافته‬‫غیرساخت‬،،‫روایی‬،‫آشکار‬
‫و‬‫اغلب‬‫بسیار‬‫بخش‬‫اطمینان‬‫و‬
‫مثبت‬‫بوده‬‫و‬‫به‬‫سختی‬‫یکپارچه‬
‫شوند‬‫می‬.
...
‫کیفی‬ ‫های‬‫سنجه‬
‫چرا؟‬
‫ی‬
ّ
‫کم‬ ‫های‬‫سنجه‬
‫چگونه؟‬
‫حسی‬
‫توصیفی‬‫شخصی‬
‫زبانی‬
‫چه‬
‫چیزی؟‬‫چقدر؟‬
‫عددی‬‫غیرشخصی‬...
‫سنجه‬
‫خیالی‬ ‫کاربردی‬
‫کمک‬‫کند‬‫می‬‫جهت‬‫خود‬‫را‬
‫مشخص‬‫کرده‬‫و‬‫رفتارتان‬‫را‬
‫تغییر‬‫دهید‬
‫در‬‫شما‬‫حس‬‫خوبی‬‫ایجا...
‫خیالی‬ ‫های‬‫سنجه‬
‫آنکه‬ ‫بدون‬ ‫کند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫خوبی‬ ‫حس‬ ‫شما‬ ‫در‬
‫دهد‬ ‫تغییر‬ ‫ملموسی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ه...
‫اکتشافی‬
‫حدسی‬.‫تالش‬‫برای‬‫پیدا‬‫کردن‬
‫های‬‫بینش‬‫جالب‬‫و‬‫غیرمنتظره‬.
‫بعضا‬‫منشا‬‫نتایج‬‫نادرست‬
‫بینی‬‫پیش‬‫قابل‬.‫...
‫پیشین‬
‫توصیف‬‫گذشته‬‫تاریخی‬.‫عملکرد‬
‫شما‬‫را‬‫نشان‬‫دهد‬‫می‬.‫گزارشی‬
‫از‬‫اخبار‬‫دهد‬‫می‬.
‫بینی‬‫پیش‬‫آینده‬‫و‬‫نگرش...
‫هر‬‫کاربر‬‫جدید‬‫به‬‫طور‬
‫میانگین‬‫در‬‫بازه‬‫زمانی‬X‫به‬
‫تعداد‬Y‫بار‬‫کنش‬‫مشخصی‬
‫را‬‫انجام‬‫دهد‬‫می‬.
‫هر‬‫کاربر‬‫توی...
‫همبسته‬
‫دو‬‫متغیر‬‫که‬‫با‬‫هم‬‫اتفاق‬
‫افتند‬‫می‬‫ولی‬‫ممکن‬‫است‬‫علت‬
‫مشترک‬‫دیگری‬‫داشته‬‫باشند‬
‫یک‬‫متغیر‬‫مستقل‬‫ک...
‫دریا‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫غرق‬ ‫آمار‬ ‫و‬ ‫بستنی‬ ‫فروش‬
‫آینده‬ ‫تغییر‬‫آینده‬ ‫بینی‬‫پیش‬
‫همبسته‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫ی‬
ّ
‫عل‬ ‫های‬‫سنجه‬
‫اگر‬‫کاربران‬‫جدید‬‫را‬‫بیش‬‫از‬17‫دقیقه‬‫...
‫سنجه‬ ‫یک‬
‫پسین‬ ‫و‬ ‫ی‬
ّ
‫عل‬
(‫کننده‬‫بینی‬‫پیش‬)
‫ابرقهرمان‬
‫شماست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫تجمیعی‬
‫جمع‬‫مقادیر‬‫مربوط‬‫به‬‫یک‬‫سنجه‬‫در‬
‫طول‬‫زمان‬‫که‬‫در‬‫اثر‬‫های‬‫فعالیت‬
‫متنوع‬‫ایجاد‬‫شده‬‫است‬.
‫بندی‬‫بخش...
‫فروردین‬‫اردیبهشت‬‫خرداد‬‫تیر‬‫مرداد‬‫شهریور‬‫مهر‬‫آبان‬‫آذر‬
‫ها‬‫فروردینی‬2018161341000
‫ها‬‫اردیبهشتی‬403632268210
‫ها...
‫فروردین‬‫اردیبهشت‬‫خرداد‬‫تیر‬‫مرداد‬‫شهریور‬‫مهر‬‫آبان‬‫آذر‬
‫ها‬‫فروردینی‬2018161341000
‫ها‬‫اردیبهشتی‬403632268210
‫ها...
‫فروردین‬‫اردیبهشت‬‫خرداد‬‫تیر‬‫مرداد‬‫شهریور‬‫مهر‬‫آبان‬‫آذر‬
‫ها‬‫فروردینی‬2018161341000
‫ها‬‫اردیبهشتی‬403632268210
‫ها...
‫تجمیعی‬ ‫سنجه‬:‫خرید‬ ‫کل‬
0
50
100
150
200
250
300
‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬
‫بندی‬‫بخش‬ ‫سنجه‬(Cohort)
0
50
100
150
200
250
300
‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬...
0
50
100
150
200
250
300
‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬
‫ها‬‫آذری‬
‫ها‬‫آبانی‬
‫ها...
0
50
100
150
200
250
300
‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬
‫ها‬‫آذری‬
‫ها‬‫آبانی‬
‫ها...
0
50
100
150
200
250
300
‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬
‫ها‬‫آذری‬
‫ها‬‫آبانی‬
‫ها...
0
100
200
300
400
500
600
‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬
‫بندی‬‫بخش‬ ‫سنجه‬
‫رشد‬ ...
‫درست‬ ‫انتخاب‬
‫درست‬ ‫سنجه‬3
‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫نوع‬
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫افزاری‬‫نرم‬ ‫خدمت‬
(SaaS)
‫رایگان‬ ‫موبایل‬ ‫اپ‬
‫رسانه‬ ...
‫همدلی‬
Empathy
‫چسبندگی‬
Stickiness
‫ویروسی‬
Virality
‫درآمد‬
Revenue
‫پذیری‬‫مقیاس‬
Scale
‫هستید؟‬ ‫رشد‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مرحله...
‫مدل‬+‫مرحله‬=‫دارید‬ ‫نیاز‬‫رشد‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬‫سنجه‬‫تنها‬
‫که‬ ‫ای‬‫سنجه‬ ‫تنها‬
‫دارد‬ ‫اهمیت‬
‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫...
‫مدل‬+‫مرحله‬=‫دارید‬ ‫نیاز‬‫رشد‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬‫سنجه‬‫تنها‬
‫که‬ ‫ای‬‫سنجه‬ ‫تنها‬
‫دارد‬ ‫اهمیت‬
‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫...
‫حد‬
‫آستانه‬4
‫ترین‬‫سخت‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬
‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫باید‬:
‫رشد‬ ‫های‬‫آستانه‬ ‫حد‬
‫معیار‬ ‫مقادیر‬ ‫کرد...
‫دهد‬‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشتریانش‬ ‫چهارم‬‫یک‬ ‫سالیانه‬ ‫شرکتی‬
‫بد؟‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫این‬ ‫آیا‬
‫ای‬‫احمقانه‬ ‫تصمیمات‬
‫گرفت‬ ‫خواهید‬
‫نرمال‬ ‫مقدار‬ ‫ندانید‬ ‫اگر‬
‫و‬‫معیار‬‫برای‬‫چیست‬ ‫شما‬ ‫سنجه‬
5‫الی‬7%‫هفتگی‬ ‫رشد‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬
‫رشد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ولی‬ ‫درآمد‬ ‫رشد‬ ،‫درآمد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
‫فعال‬ ‫کاربر‬ ‫تعداد‬
‫...
‫از‬ ‫کمتر‬1/3‫عمر‬ ‫ارزش‬
‫مشتری‬(CLV)
‫جذب‬ ‫هزینه‬
‫مشتری‬(CAC)
‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ه...
‫ها‬‫سنجه‬ ‫مبنای‬‫خط‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫نوع‬ ‫به‬
‫دارد‬ ‫بستگی‬
‫مبحث‬ ‫این‬ ‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫اگر‬
‫کنید‬ ‫شرکت‬
‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پیش‬
‫دیگرم‬ ‫اسالیدهای‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫بیشتر‬
...
‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬
slideshare.net/mahdinasseri
‫مهدی‬‫ناصری‬
@mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Influencer marketing
Next
Upcoming SlideShare
Influencer marketing
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri

Download to read offline

چرا همه ما دروغگوییم؟ چرا در مورد میزان موفقیت و شرایط کسب و کارمان به همه و بدتر از آن به خودمان دروغ میگوییم؟
چگونه می توان با استفاده از چارچوب استارتاپ ناب واقع بین باشیم و براساس آن استراتژی های رشد و تصمیمات مهم کسب و کارمان را اتخاذ کنیم؟ در این ارائه که در مدرسه تابستانی دانشگاه خواجه نصیر ارائه کرده ام در این رابطه بحث کرده ام.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri

 1. 1. ‫رشد‬‫مبتنی‬ ‫بر‬‫داده‬ ‫نصیر‬ ‫خواجه‬ ‫دانشگاه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫تابستانی‬ ‫مدرسه‬ ‫تابستان‬ ،‫تهران‬1396
 2. 2. slideshare.net/mahdinasseri ‫مهدی‬‫ناصری‬ @mahdinasseri
 3. 3. ‫اند؟‬‫کرده‬ ‫رشد‬ ‫مسیری‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫چقدر‬ ‫دقیقا‬ ‫دانند‬‫نمی‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
 4. 4. ‫کارآفرینان‬ ‫شناختی‬ ‫خطای‬ ‫حقایق‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬ ‫اطمینان‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫عینی‬ ‫به‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫درونی‬ ‫شم‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫می‬
 5. 5. ‫باشد‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫نموداری‬ ‫توان‬‫می‬! ‫ـــــــــــــــــــــهمیشهــــــــــــــــــــــ‬
 6. 6. ‫راحتی‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫همه‬‫دروغگو‬‫ییم‬ ‫کارمان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫رشد‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫موقیت‬ ‫میزان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گوییم‬‫می‬ ‫دروغ‬ ‫هم‬ ‫خودمان‬ ‫به‬ ‫ناخواسته‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تر‬‫مهم‬ ‫و‬
 7. 7. ‫میزان‬ ‫سنجش‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫تحلیل‬ ‫اهداف‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حرکت‬
 8. 8. ،‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تکرار‬‫بازار‬ ‫تناسب‬ ‫های‬‫چرخه‬/‫محصول‬ ‫برای‬ ‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬‫رشد‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫تحلیل‬ ‫هدف‬
 9. 9. ،‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تکرار‬‫بازار‬ ‫تناسب‬ ‫های‬‫چرخه‬/‫محصول‬ ‫برای‬ ‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬‫رشد‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫تحلیل‬ ‫هدف‬ ‫پول‬ ‫شدن‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫قبل‬
 10. 10. ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫شرکت‬ ‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پیش‬
 11. 11. ‫خودتان‬ ‫بــه‬ 1‫دروغ‬ ‫نـــگــویـیـد‬
 12. 12. ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫رشد؟‬ ‫تحلیل‬ ‫داده؟‬ ‫با‬ ‫من‬‫درونی‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫شهود‬‫کنم‬‫می‬ ‫عمل‬ ‫خودم‬
 13. 13. ‫شما‬ ‫تجربیات‬‫هوش‬‫هستند‬ ‫شما‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫و‬‫برهان‬‫گیری‬‫تصمیم‬
 14. 14. ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رشد‬ ‫ناب‬ ‫مدل‬ ‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫خودتان‬ ‫به‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫تا‬‫دروغ‬‫شود‬ ‫تر‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫تر‬‫سخت‬ ‫گفتن‬
 15. 15. ‫ها‬‫استارتاپ‬ ‫برای‬ ‫ناب‬ ‫یادگیری‬ ‫چرخه‬ ‫نیست‬ ‫یادگیری‬ ،‫نیست‬ ‫ای‬‫داده‬ ‫ایده‬ ‫محصول‬‫داده‬ ‫بساز‬ ‫بسنج‬ ‫بیاموز‬ ‫دارند‬ ‫نابی‬ ‫های‬‫ایده‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کارآفرینان‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫بخش‬ ‫برند‬‫می‬ ‫لذت‬ (‫همیشه‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫نیست‬ ‫خوب‬) ‫که‬ ‫ست‬‫جایی‬ ‫دقیقا‬ ‫اینجا‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شروع‬ ‫ها‬‫شکست‬
 16. 16. ‫از‬ ‫موفق‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬
 17. 17. image by mark sebastian / flickr ‫با‬ ‫آیا‬ ‫بیشتری‬ ‫درآمد‬ ‫میزبانان‬ ‫داشت؟‬ ‫خواهند‬
 18. 18. ‫درونی‬ ‫استنباط‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ای‬‫حرفه‬ ‫عکاسان‬Airbnb‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫رونق‬ ‫را‬. ‫پذیرفتنی‬ ‫محصول‬ ‫کمینه‬(MVP) 20‫همکاری‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫عکاس‬ ‫آزمایش‬ ‫نتایج‬ ‫افزایش‬2‫تا‬3‫مکان‬ ‫رزرو‬ ‫برابری‬
 19. 19. ۵.۰۰۰‫فوریه‬ ‫تا‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫عکس‬۲۰۱۲
 20. 20. ‫ای‬‫حرفه‬ ‫عکاسی‬ ‫برنامه‬Airbnb
 21. 21. ‫نیستید‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫هستید‬ ‫ابزاری‬ ‫ساخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫بسازید‬ ‫باید‬ ‫محصولی‬ ‫چه‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬
 22. 22. ‫جستجوی‬ 2‫درست‬ ‫سنجه‬ ‫درست‬ ‫زمان‬ ‫در‬
 23. 23. image by kevin dooley / flickr
 24. 24. image by kevin dooley / flickr ‫جذب‬ ‫هزینه‬ ‫مشتری‬(CAC) ‫عمر‬ ‫ارزش‬ ‫مشتری‬(CLV) ‫مشتری‬ ‫عمر‬ (CL) ‫درآمد‬ ‫میانگین‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ (ARPU) ‫و‬.... ‫رشد‬ ‫نرخ‬ ‫درگیر‬ ‫کاربر‬ ‫ایمیل‬ ‫لیست‬ ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬ Churn rate
 25. 25. ‫را‬ ‫شما‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫تکرار‬ ‫قابل‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫سنجه‬ ‫بزند‬ ‫گره‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫نتایج‬ ‫به‬
 26. 26. ‫باعث‬ ‫ای‬‫سنجه‬ ‫اگر‬ ‫نشود‬‫شما‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬ ‫است‬‫بد‬ ‫سنجه‬ ‫یک‬
 27. 27. ‫شدنی‬‫فهم‬‫شدنی‬‫مقایسه‬‫نسبت‬ ‫یا‬ ‫نرخ‬‫رفتار‬ ‫تغییردهنده‬
 28. 28. ‫شدنی‬‫فهم‬ image by Jeff Kubina / flickr ‫اگر‬‫آنقدر‬‫سخت‬ ‫باشد‬‫که‬ ‫آن‬‫را‬،‫نفهمید‬ ‫هرگز‬‫بر‬ ‫اساس‬‫آن‬ ‫عمل‬ ‫نخواهید‬ ‫کرد‬
 29. 29. image by flopper/ flickr ‫شدنی‬ ‫مقایسه‬ image by wikia.com ‫بافت‬ ،‫مقایسه‬ ‫اصلی‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تفسیر‬
 30. 30. ‫نسبت‬ ‫یا‬ ‫نرخ‬ image by Gabe Photos / flickr ‫راه‬ ‫تنها‬ ‫درست‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ،‫نتیجه‬ ‫تعمیم‬ ‫و‬ ‫بین‬ ‫مقایسه‬ ‫داده‬ ‫دو‬ ‫است‬ ‫مختلف‬
 31. 31. ‫رفتار‬ ‫تغییردهنده‬ image by will ockenden / flickr ‫بر‬‫اساس‬‫نتایج‬ ‫به‬‫دست‬،‫آمده‬‫چه‬‫چیزی‬‫در‬ ‫رفتار‬‫شما‬‫تغییر‬‫خواهد‬‫کرد؟‬
 32. 32. image by 55Laney 69/ flickr
 33. 33. image by 55Laney69 / flickr ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫سنجه‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫به‬‫پرسش‬ ‫ترین‬‫مهم‬‫دهد‬‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫شما‬ ‫کند‬‫می‬ ‫مجبورتان‬‫آستانه‬ ‫حد‬‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬‫متمرکز‬‫کند‬‫می‬ ‫یک‬ ‫بخش‬‫الهام‬‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫فرهنگ‬‫شود‬‫می‬
 34. 34. ‫رستوران‬ ‫یک‬ ‫کارایی‬ ‫گانه‬‫سه‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫تحویل‬ ‫کاربرد‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ Source: Klubeck, “Metrics”, page 149f ‫ممکن‬ ‫تفاسیر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اساسی‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫ظاهرا‬ ‫نیست‬ ‫ذهن‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫چندان‬ ‫مشتری؛‬ ‫توسط‬ ‫انتخاب‬ ‫قابل‬ ‫گزینه‬ ‫تنها‬ ‫خواهند‬‫نمی‬ ‫ولی‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫محصولی‬ ‫از‬ ‫کوچک‬ ‫ولی‬ ‫وفادار‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫غذای‬ ‫مشتریان‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫بدی‬ ‫مکان‬ ‫شاید‬. ‫عالی‬.‫روی‬ ‫رشد‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫رسیده‬ ‫فرا‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬
 35. 35. Customer Satisfaction Possible Interpretation ‫خوب‬ Source: Klubeck, “Metrics”, page 149f ‫خوب‬ ‫بد‬ ‫بد‬ Delivery Usage ‫ممکن‬ ‫تفاسیر‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫رستوران‬ ‫یک‬ ‫کارایی‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫سنجه‬ ‫یک‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬
 36. 36. image by 55Laney 69/ flickr
 37. 37. ‫کیفی‬ ‫یافته‬‫غیرساخت‬،،‫روایی‬،‫آشکار‬ ‫و‬‫اغلب‬‫بسیار‬‫بخش‬‫اطمینان‬‫و‬ ‫مثبت‬‫بوده‬‫و‬‫به‬‫سختی‬‫یکپارچه‬ ‫شوند‬‫می‬. ‫اعداد‬‫و‬‫آمار‬.‫حقایق‬،‫صریح‬ ‫بینش‬،‫کم‬‫تحلیل‬،‫آسان‬‫اغلب‬ ‫تلخ‬‫و‬‫ناامیدکننده‬ ‫ی‬ ّ ‫کم‬ ‫سنجه‬
 38. 38. ‫کیفی‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫چرا؟‬ ‫ی‬ ّ ‫کم‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫چگونه؟‬ ‫حسی‬ ‫توصیفی‬‫شخصی‬ ‫زبانی‬ ‫چه‬ ‫چیزی؟‬‫چقدر؟‬ ‫عددی‬‫غیرشخصی‬ ‫منطقی‬ ‫عملیاتی‬ ،‫یافته‬‫غیرساخت‬،‫روایی‬،‫آشکار‬‫و‬‫اغلب‬‫بسیار‬ ‫بخش‬‫اطمینان‬‫و‬‫مثبت‬‫بوده‬‫و‬‫به‬‫سختی‬‫یکپارچه‬ ‫شوند‬‫می‬. ‫اعداد‬‫و‬‫آمار‬.‫حقایق‬،‫صریح‬‫بینش‬،‫کم‬‫تحلیل‬،‫آسان‬ ‫اغلب‬‫تلخ‬‫و‬‫ناامیدکننده‬
 39. 39. ‫سنجه‬ ‫خیالی‬ ‫کاربردی‬ ‫کمک‬‫کند‬‫می‬‫جهت‬‫خود‬‫را‬ ‫مشخص‬‫کرده‬‫و‬‫رفتارتان‬‫را‬ ‫تغییر‬‫دهید‬ ‫در‬‫شما‬‫حس‬‫خوبی‬‫ایجاد‬‫کند‬‫می‬ ‫بدون‬‫آنکه‬‫های‬‫فعالیت‬‫شما‬‫را‬‫به‬ ‫طور‬‫ملموسی‬‫تغییر‬‫دهد‬.
 40. 40. ‫خیالی‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ‫کند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫خوبی‬ ‫حس‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫تغییر‬ ‫ملموسی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬‫فعالیت‬. ‫تعداد‬ ‫صفحه‬ ‫نمایش‬ ‫تعداد‬ ‫الیک‬/‫کامنت‬ ‫تعداد‬ ‫کننده‬‫دنبال‬ ‫تعداد‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫اپ‬ ‫دانلود‬ ‫تعداد‬ ‫محصول‬ ‫فیچر‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫ضریب‬ ‫ویروسی‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬ ‫نرخ‬ ‫برگشت‬ ‫پرش‬ ‫نرخ‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫درآمد‬ ‫مشتری‬ ‫رفتارتان‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جهت‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬
 41. 41. ‫اکتشافی‬ ‫حدسی‬.‫تالش‬‫برای‬‫پیدا‬‫کردن‬ ‫های‬‫بینش‬‫جالب‬‫و‬‫غیرمنتظره‬. ‫بعضا‬‫منشا‬‫نتایج‬‫نادرست‬ ‫بینی‬‫پیش‬‫قابل‬.‫شما‬‫در‬‫جریان‬ ‫عملیات‬‫روزانه‬‫و‬‫نرمال‬‫قرار‬ ‫دهد‬‫می‬.‫امکان‬‫مدیریت‬ ‫استثناها‬‫را‬‫ایجاد‬‫کند‬‫می‬ ‫گزارشی‬ ‫سنجه‬
 42. 42. ‫پیشین‬ ‫توصیف‬‫گذشته‬‫تاریخی‬.‫عملکرد‬ ‫شما‬‫را‬‫نشان‬‫دهد‬‫می‬.‫گزارشی‬ ‫از‬‫اخبار‬‫دهد‬‫می‬. ‫بینی‬‫پیش‬‫آینده‬‫و‬‫نگرش‬‫رو‬‫به‬ ‫جلو؛‬‫اعدادی‬‫از‬‫حال‬‫که‬‫وضیعت‬ ‫آینده‬‫را‬‫نمایش‬‫دهند‬‫می‬. ‫پسین‬ ‫سنجه‬
 43. 43. ‫هر‬‫کاربر‬‫جدید‬‫به‬‫طور‬ ‫میانگین‬‫در‬‫بازه‬‫زمانی‬X‫به‬ ‫تعداد‬Y‫بار‬‫کنش‬‫مشخصی‬ ‫را‬‫انجام‬‫دهد‬‫می‬. ‫هر‬‫کاربر‬‫توییتر‬‫به‬‫طور‬‫میانگین‬X ‫نفر‬‫را‬‫دنبال‬‫کرده‬‫و‬Y‫درصد‬‫از‬‫آنها‬ ‫متقابال‬‫او‬‫را‬‫دنبال‬‫کنند‬‫می‬. ‫خروجی‬‫فعالیت‬‫مجموعه‬ ‫مشخصی‬‫از‬‫مشتریان‬‫در‬ ‫بازه‬‫زمانی‬‫مشخص‬‫برابر‬‫با‬ ‫مقدار‬‫مشخصی‬‫بوده‬‫است‬. ‫پیشین‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫پسین‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫هر‬‫کاربر‬‫فیسبوک‬‫در‬10‫روز‬‫اول‬ ‫بعد‬‫از‬‫ثبت‬‫نام‬7‫دوست‬‫به‬‫دست‬ ‫آورد‬‫می‬. ‫هر‬‫کاربر‬‫جدید‬‫باکس‬‫دراپ‬‫حداقل‬ ‫یک‬‫فایل‬‫در‬‫یک‬‫فولدر‬‫روی‬‫یک‬ ‫دیوایس‬‫ذخیره‬‫کند‬‫می‬. ‫حجم‬ ‫فروش‬ ‫تعداد‬ ‫سفارش‬ ‫رها‬ ‫سبدخرید‬ ‫تعداد‬ ‫شده‬
 44. 44. ‫همبسته‬ ‫دو‬‫متغیر‬‫که‬‫با‬‫هم‬‫اتفاق‬ ‫افتند‬‫می‬‫ولی‬‫ممکن‬‫است‬‫علت‬ ‫مشترک‬‫دیگری‬‫داشته‬‫باشند‬ ‫یک‬‫متغیر‬‫مستقل‬‫که‬‫به‬‫طور‬ ‫مستقیم‬‫علت‬‫یک‬‫متغیر‬‫دیگر‬ (‫وابسته‬)‫است‬ ‫ی‬ ّ ‫عل‬ ‫سنجه‬
 45. 45. ‫دریا‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫غرق‬ ‫آمار‬ ‫و‬ ‫بستنی‬ ‫فروش‬
 46. 46. ‫آینده‬ ‫تغییر‬‫آینده‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫همبسته‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫ی‬ ّ ‫عل‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫اگر‬‫کاربران‬‫جدید‬‫را‬‫بیش‬‫از‬17‫دقیقه‬‫در‬ ‫سایت‬‫فعال‬،‫داریم‬‫نگه‬‫مان‬‫فروش‬‫در‬90 ‫روز‬‫آینده‬30‫درصد‬‫افزایش‬‫خواهد‬ ‫داشت‬. ‫در‬‫ماه‬‫آینده‬240‫مشتری‬‫فعال‬ ‫و‬72‫مشتری‬‫پرداختی‬‫خواهیم‬ ‫داشت‬.
 47. 47. ‫سنجه‬ ‫یک‬ ‫پسین‬ ‫و‬ ‫ی‬ ّ ‫عل‬ (‫کننده‬‫بینی‬‫پیش‬) ‫ابرقهرمان‬ ‫شماست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
 48. 48. ‫تجمیعی‬ ‫جمع‬‫مقادیر‬‫مربوط‬‫به‬‫یک‬‫سنجه‬‫در‬ ‫طول‬‫زمان‬‫که‬‫در‬‫اثر‬‫های‬‫فعالیت‬ ‫متنوع‬‫ایجاد‬‫شده‬‫است‬. ‫بندی‬‫بخش‬‫مقادیر‬‫سنجه‬‫بر‬ ‫اساس‬‫های‬‫دسته‬‫مختلف‬ ،‫ها‬‫فعالیت‬،‫کاربران‬‫ها‬‫کانال‬‫و‬... ‫بندی‬‫بخش‬ ‫سنجه‬
 49. 49. ‫فروردین‬‫اردیبهشت‬‫خرداد‬‫تیر‬‫مرداد‬‫شهریور‬‫مهر‬‫آبان‬‫آذر‬ ‫ها‬‫فروردینی‬2018161341000 ‫ها‬‫اردیبهشتی‬403632268210 ‫ها‬‫خردادی‬70422513631 ‫ها‬‫تیری‬77696250154 ‫ها‬‫مردادی‬8072655216 ‫ها‬‫شهریوری‬78706351 ‫ها‬‫مهری‬776962 ‫ها‬‫آبانی‬7971 ‫ها‬‫آذری‬80 ‫کل‬2058122164204234271282285 ‫ماه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫فروش‬ ‫آمار‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫بر‬‫کاربران‬‫بندی‬‫بخش‬ ‫خرید‬‫اولین‬‫زمان‬‫اساس‬ ‫خرید‬ ‫اولین‬ ‫تعداد‬‫مشتریانی‬‫که‬‫در‬‫هر‬‫ماه‬‫برای‬‫اولین‬‫بار‬‫خرید‬‫پولی‬‫انجام‬ ‫اند‬‫داده‬.
 50. 50. ‫فروردین‬‫اردیبهشت‬‫خرداد‬‫تیر‬‫مرداد‬‫شهریور‬‫مهر‬‫آبان‬‫آذر‬ ‫ها‬‫فروردینی‬2018161341000 ‫ها‬‫اردیبهشتی‬403632268210 ‫ها‬‫خردادی‬70422513631 ‫ها‬‫تیری‬77696250154 ‫ها‬‫مردادی‬8072655216 ‫ها‬‫شهریوری‬78706351 ‫ها‬‫مهری‬776962 ‫ها‬‫آبانی‬7971 ‫ها‬‫آذری‬80 ‫کل‬2058122164204234271282285 ‫ماه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫فروش‬ ‫آمار‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫خرید‬ ‫تعداد‬ ‫کاربرانی‬‫که‬‫در‬‫ماه‬‫خرداد‬‫اولین‬‫خرید‬‫خود‬‫را‬‫انجام‬،‫اند‬‫داده‬‫در‬ ‫ماه‬‫سوم‬‫شان‬‫عضویت‬(‫مردادماه‬)25‫خرید‬‫انجام‬‫اند‬‫داده‬ ‫بر‬‫کاربران‬‫بندی‬‫بخش‬ ‫خرید‬‫اولین‬‫زمان‬‫اساس‬
 51. 51. ‫فروردین‬‫اردیبهشت‬‫خرداد‬‫تیر‬‫مرداد‬‫شهریور‬‫مهر‬‫آبان‬‫آذر‬ ‫ها‬‫فروردینی‬2018161341000 ‫ها‬‫اردیبهشتی‬403632268210 ‫ها‬‫خردادی‬70422513631 ‫ها‬‫تیری‬77696250154 ‫ها‬‫مردادی‬8072655216 ‫ها‬‫شهریوری‬78706351 ‫ها‬‫مهری‬776962 ‫ها‬‫آبانی‬7971 ‫ها‬‫آذری‬80 ‫کل‬2058122164204234271282285 ‫ماه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫فروش‬ ‫آمار‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫خرید‬ ‫کل‬‫کل‬‫خرید‬‫انجام‬‫شده‬‫در‬‫یک‬‫ماه‬ ‫بر‬‫کاربران‬‫بندی‬‫بخش‬ ‫خرید‬‫اولین‬‫زمان‬‫اساس‬
 52. 52. ‫تجمیعی‬ ‫سنجه‬:‫خرید‬ ‫کل‬ 0 50 100 150 200 250 300 ‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬
 53. 53. ‫بندی‬‫بخش‬ ‫سنجه‬(Cohort) 0 50 100 150 200 250 300 ‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬ ‫ها‬‫آذری‬ ‫ها‬‫آبانی‬ ‫ها‬‫مهری‬ ‫ها‬‫شهریوری‬ ‫ها‬‫مردادی‬ ‫ها‬‫تیری‬ ‫ها‬‫خردادی‬ ‫ها‬‫اردیبهشتی‬ ‫ها‬‫فروردینی‬
 54. 54. 0 50 100 150 200 250 300 ‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬ ‫ها‬‫آذری‬ ‫ها‬‫آبانی‬ ‫ها‬‫مهری‬ ‫ها‬‫شهریوری‬ ‫ها‬‫مردادی‬ ‫ها‬‫تیری‬ ‫ها‬‫خردادی‬ ‫ها‬‫اردیبهشتی‬ ‫ها‬‫فروردینی‬ ‫سنجه‬‫بندی‬‫بخش‬(Cohort) ‫است‬ ‫شده‬ ‫صفر‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬ ‫مرداد‬ ‫از‬ ‫تقریبا‬
 55. 55. 0 50 100 150 200 250 300 ‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬ ‫ها‬‫آذری‬ ‫ها‬‫آبانی‬ ‫ها‬‫مهری‬ ‫ها‬‫شهریوری‬ ‫ها‬‫مردادی‬ ‫ها‬‫تیری‬ ‫ها‬‫خردادی‬ ‫ها‬‫اردیبهشتی‬ ‫ها‬‫فروردینی‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫اقدام‬ ‫مجدد‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬‫خردادی‬ ‫ها‬‫خردادی‬ ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬ ‫ها‬‫تیری‬ ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬ ‫سنجه‬‫بندی‬‫بخش‬(Cohort)
 56. 56. 0 50 100 150 200 250 300 ‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬ ‫ها‬‫آذری‬ ‫ها‬‫آبانی‬ ‫ها‬‫مهری‬ ‫ها‬‫شهریوری‬ ‫ها‬‫مردادی‬ ‫ها‬‫تیری‬ ‫ها‬‫خردادی‬ ‫ها‬‫اردیبهشتی‬ ‫ها‬‫فروردینی‬ ‫خرید‬ ‫تکرار‬ ‫باالی‬ ‫نرخ‬ ‫رشد‬ ‫گلوگاه‬:‫مشتری‬ ‫خرید‬ ‫اولین‬ ‫سنجه‬‫بندی‬‫بخش‬(Cohort)
 57. 57. 0 100 200 300 400 500 600 ‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬ ‫بندی‬‫بخش‬ ‫سنجه‬ ‫رشد‬ ‫تمرکز‬:‫مشتری‬ ‫خرید‬ ‫اولین‬
 58. 58. ‫درست‬ ‫انتخاب‬ ‫درست‬ ‫سنجه‬3
 59. 59. ‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫نوع‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫خدمت‬ (SaaS) ‫رایگان‬ ‫موبایل‬ ‫اپ‬ ‫رسانه‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫دووجهی‬ ‫بازار‬‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتوای‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬(UGC)
 60. 60. ‫همدلی‬ Empathy ‫چسبندگی‬ Stickiness ‫ویروسی‬ Virality ‫درآمد‬ Revenue ‫پذیری‬‫مقیاس‬ Scale ‫هستید؟‬ ‫رشد‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مرحله‬ ‫چه‬ ‫در‬
 61. 61. ‫مدل‬+‫مرحله‬=‫دارید‬ ‫نیاز‬‫رشد‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬‫سنجه‬‫تنها‬ ‫که‬ ‫ای‬‫سنجه‬ ‫تنها‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫نوع‬ ‫هستید؟‬‫رشد‬‫از‬‫ای‬‫مرحله‬‫چه‬‫در‬ ‫همدلی‬ ‫چسبندگی‬ ‫ویروسی‬ ‫درآمد‬ ‫مقایس‬ ‫رسانه‬ UGC ‫موبایل‬ ‫برنامه‬ SaaS ‫دووجهی‬ ‫بازار‬ ‫تجارت‬ ‫الکترونیکی‬
 62. 62. ‫مدل‬+‫مرحله‬=‫دارید‬ ‫نیاز‬‫رشد‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬‫سنجه‬‫تنها‬ ‫که‬ ‫ای‬‫سنجه‬ ‫تنها‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫نوع‬ ‫هستید؟‬‫رشد‬‫از‬‫ای‬‫مرحله‬‫چه‬‫در‬ ‫همدلی‬ ‫چسبندگی‬ ‫ویروسی‬ ‫درآمد‬ ‫مقایس‬ ‫رسانه‬ UGC ‫موبایل‬ ‫برنامه‬ SaaS ‫دووجهی‬ ‫بازار‬ ‫تجارت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬
 63. 63. ‫حد‬ ‫آستانه‬4
 64. 64. ‫ترین‬‫سخت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫باید‬: ‫رشد‬ ‫های‬‫آستانه‬ ‫حد‬ ‫معیار‬ ‫مقادیر‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫سنجه‬ ‫هستید‬ ‫آنچه‬
 65. 65. ‫دهد‬‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشتریانش‬ ‫چهارم‬‫یک‬ ‫سالیانه‬ ‫شرکتی‬ ‫بد؟‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫این‬ ‫آیا‬
 66. 66. ‫ای‬‫احمقانه‬ ‫تصمیمات‬ ‫گرفت‬ ‫خواهید‬ ‫نرمال‬ ‫مقدار‬ ‫ندانید‬ ‫اگر‬ ‫و‬‫معیار‬‫برای‬‫چیست‬ ‫شما‬ ‫سنجه‬
 67. 67. 5‫الی‬7%‫هفتگی‬ ‫رشد‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬ ‫رشد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ولی‬ ‫درآمد‬ ‫رشد‬ ،‫درآمد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫کاربر‬ ‫تعداد‬ ‫ماهیانه‬:30%‫کاربران‬ ‫روزانه‬:10%‫کاربران‬ ‫درگیر‬ ‫کاربر‬ ‫کنش‬ ‫خاص‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫تعداد‬ ‫مشخصی‬(‫و‬ ‫خرید‬ ،‫ورود‬ ،‫بازدید‬)...‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫نرخ‬:20-30% ‫کلیک‬ ‫نرخ‬:5% ‫ایمیل‬ ‫لیست‬ ‫کارایی‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬‫ایمیل‬ ‫کیفیت‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ایمیل‬. ‫ماهیانه‬:2-5% (SaaS) ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬ Churn rate ‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫گردند‬‫برمی‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫مجددا‬ ‫ها‬‫سنجه‬ ‫برای‬ ‫آستانه‬ ‫حد‬ ‫مقادیر‬ ‫برخی‬
 68. 68. ‫از‬ ‫کمتر‬1/3‫عمر‬ ‫ارزش‬ ‫مشتری‬(CLV) ‫جذب‬ ‫هزینه‬ ‫مشتری‬(CAC) ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫هزینه‬ ‫بالقوه‬ CLV=ARPU×CL ‫عمر‬ ‫ارزش‬ ‫مشتری‬(CLV) ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫درآمدی‬ ‫میانگین‬ ‫کند‬‫می‬ ‫شما‬ ‫عاید‬ ‫خود‬. CL = 100 ÷(churn rate) ‫مشتری‬ ‫عمر‬ (CL) ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫خروج‬ ‫تا‬ ‫ورود‬ ‫ی‬‫دوره‬ ‫طول‬ ‫میانگین‬ ‫ماه‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ARPU= Revenue÷(No. Customers) ‫درآمد‬ ‫میانگین‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ (ARPU) ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫میانگین‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫هر‬ (‫ماهیانه‬)‫کند؟‬‫می‬ ‫خرید‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫چقدر‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پولی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫نسبت‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رایگان‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫کل‬ ‫به‬2% ‫ها‬‫سنجه‬ ‫برای‬ ‫آستانه‬ ‫حد‬ ‫مقادیر‬ ‫برخی‬
 69. 69. ‫ها‬‫سنجه‬ ‫مبنای‬‫خط‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬
 70. 70. ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫شرکت‬ ‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پیش‬
 71. 71. ‫دیگرم‬ ‫اسالیدهای‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫بیشتر‬ ...
 72. 72. ‫کنید‬ ‫کلیک‬
 73. 73. ‫کنید‬ ‫کلیک‬
 74. 74. slideshare.net/mahdinasseri ‫مهدی‬‫ناصری‬ @mahdinasseri
 • mmdsharifi

  Jun. 27, 2019
 • salararzideh

  Apr. 6, 2018
 • JutyaarHL

  Feb. 16, 2018
 • NinaNikoobakht

  Feb. 5, 2018
 • BehroozKhademi

  Dec. 19, 2017
 • ArashH1

  Oct. 27, 2017
 • mahdinasseri

  Oct. 14, 2017
 • AliSiamaki

  Sep. 28, 2017

چرا همه ما دروغگوییم؟ چرا در مورد میزان موفقیت و شرایط کسب و کارمان به همه و بدتر از آن به خودمان دروغ میگوییم؟ چگونه می توان با استفاده از چارچوب استارتاپ ناب واقع بین باشیم و براساس آن استراتژی های رشد و تصمیمات مهم کسب و کارمان را اتخاذ کنیم؟ در این ارائه که در مدرسه تابستانی دانشگاه خواجه نصیر ارائه کرده ام در این رابطه بحث کرده ام.

Views

Total views

2,631

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

811

Actions

Downloads

102

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×