ระบบหมุนเวียนเลือด

73,935 views

Published on

Published in: Education

ระบบหมุนเวียนเลือด

 1. 1. การลาเลียงสารในร่างกายสัตว์ Page 1
 2. 2. ไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด (closed circulatory system) เนื่องจากเลือดอยู่ในเส้นเลือด ตลอดเวลา ระบบหมุนเวียน ประกอบด้วย 1. เลือดที่มีสีแดง เนื่องจากมีฮีโมโกลบิน ซึ่งมีธาตุเหล็ก เป็นองค์ประกอบ 2. หัวใจเทียม (pseudoheart) เป็นห่วงของเส้นเลือด 4-5ห่วง พองออกล้อมรอบหลอดอาหาร 3. เส้นเลือด (blood vessel) เส้นเลือดที่สาคัญ คือก. ระบบหมุนเวียนเลือดของไส้เดือนดิน เส้นเลือดด้านบนเหนือทางเดินอาหารและเส้นเลือดข. แผนภาพระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด ด้านล่างใต้ทางเดินอาหาร Page 2
 3. 3. อาร์โทพอด : แมลง , กุ้ง ก.ระบบหมุนเวียนเลือดของตั๊กแตน ข.แผนภาพระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดของตั๊กแตน ค.ระบบหมุนเวียนเลือดของกุง ้ ง.แผนภาพระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดของกุ้ง Page 3
 4. 4. แมลง ระบบหมุนเวียนเลือดของแมลงเป็นแบบเปิด (open circulatory system) เนื่องจาก เลือดอยู่ในเส้นเลือดระยะหนึ่งเท่านั้น จากนัน ้ จะไหลเข้าสู่โพรงรับเลือด หรือ ฮีโมซีลระบบหมุนเวียนเลือดของตั๊กแตน ระบบหมุนเวียนเลือดของแมลง ประกอบด้วย 1. เลือดของแมลง เป็นของเหลวใสๆ ไม่มสี หรือ สีฟ้าอ่อน มีฮโี มไซยานินที่มี ี ทองแดงเป็นองค์ประกอบ ส่วนของเม็ดเลือดไม่มสี ี Page 4
 5. 5. ออสเทีย 2. หัวใจเทียม เป็นท่อยาวๆพองออกเป็น ตอนๆอยู่ด้านบนของปล้องท้อง ที่ผนังของ หัวใจมีรูเล็กๆเรียก ออสเทีย (ostia) ที่มีลน ิ้ ป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกจากหัวใจแผนภาพระบบหมุนเวียนเลือด แบบเปิดของตั๊กแตน Page 5
 6. 6. 3. เส้นเลือด แมลงมีเส้นเลือดเพียงเส้นเดียว เหนือทางเดินอาหารกลางลาตัวมีโพรงรับเลือดหรือฮีโมซีล เป็นช่องว่างของลาตัวรอบอวัยวะภายใน ทาหน้าที่ให้เลือดไหลผ่านหัวใจเทียมทาหน้าที่ปั๊มเลือดเข้าสู่เส้นเลือด จากนั้นไหลเข้าสู่ฮโี มซีล มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส สารอาหาร และของเสีย แล้วไหลกลับสู่หัวใจทางรูออสเทียเลือดของแมลงไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่ผนังหัวใจ และ การทางานของกล้ามเนื้อที่ผนังลาตัว และทางเดินอาหาร Page 6
 7. 7. กุ้ง ระบบหมุนเวียนเลือดของกุ้งเป็น แบบเปิด (open circulatory system) เลือดของกุ้ง เป็นของเหลวใสๆ ไม่มสี หรือ มีสีฟ้าอ่อน ี มีฮโี มไซยานินที่มีทองแดงเป็น องค์ประกอบ ส่วนของเม็ดเลือดค. ระบบหมุนเวียนเลือดของกุ้ง ไม่มสี ีง. แผนภาพระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดของกุ้ง Page 7
 8. 8. แผนภาพระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดของกุ้ง เยือหุมหัวใจ ่ ้ เยื่อหุ้มหัวใจ (pericardium) ทาให้เกิดช่องที่เรียกว่าถุงพักรอบ หัวใจ หรือ เพอริคาร์เดียล ไซนัส ( pericardial sinus ) เป็น ที่ตั้งของหัวใจ และเป็นบริเวณที่ เลือดไหลเข้าหัวใจ หัวใจ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนค่อนไปด้านหลังของส่วนอก หัวใจมีรออสเทีย (ostia) อยู่ 5 คู่ มีลิ้นปิดเปิดให้เลือดจากเพอริคาร์เดียล ู ไซนัส ไหลเข้าสู่หัวใจ Page 8
 9. 9. ระบบหมุนเวียนเลือดของกุ้งเส้นเลือด แบ่งเป็น-เส้นเลือดแดงที่นาเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงอวัยวะส่วนหน้า คือ กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ตับ- เส้นเลือดแดงที่นาเลือดออกจากหัวใจไปทางด้านหลัง จะนาเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆในแต่ละปล้องของส่วนท้องตลอดไปจนถึงส่วนหางฮีโมซีล เป็นช่องที่เกิดจากช่องตัว (coelom) อยู่ระหว่างกล้ามเนื้อ อวัยวะหรือเยื่อต่างๆรอบตัวกุ้ง ทาหน้าที่เป็นทางเดินของเลือดที่ใช้แล้วทั่วตัวไปฟอกที่เหงือก แล้วนาเลือดกลับสู่เพอริคาร์เดียล ไซนัส และหัวใจ ต่อไป Page 9
 10. 10. ระบบหมุนเวียนเลือดของหมึก ระบบหมุนเวียนเลือดของหมึก เป็นแบบปิด (closed circulatory system)เลือดมีส่วนประกอบของฮีโมไซยานิน หมึกมีเหงือก 1 คู่ และมีหัวใจ 2 ชนิด Page 10
 11. 11. หัวใจของหมึก1. บรานเชียล ฮาร์ท (branchial heart) หรือ กิลล์ ฮาร์ท (gill heart)ทาหน้าที่เพิ่มแรงดันเลือดและความเร็วของเลือดให้ไหลผ่านเหงือกได้ดียิ่งขึ้น2. ซีสเทมิกฮาร์ท (systemic heart)อยู่ตรงกลางลาตัว ทาหน้าที่รับเลือดที่ฟอกแล้วจากเหงือก (มีออกซิเจนสูง) ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ Page 11
 12. 12. ระบบหมุนเวียนเลือดของปลา Page 12
 13. 13. หัวใจตั้งอยู่ในช่องว่าง (pericardial cavity) ซึ่งอยู่ใต้คอหอยตอนหลังของเหงือก โดยมีเยื่อหุ้ม (visceral pericardium) ปลามีหัวใจ 2 ห้อง คือ ห้องบน (auricle หรือ atrium) และห้องล่าง (ventricle) การไหลเวียนเลือดเป็นแบบปิดทางเดียว คือ เลือดเสียเท่านั้นทีผ่านหัวใจ โดยเลือดจากทั่วร่างกายเข้ามา ่ทางแอ่งรับเลือดหรือไซนัส วีโนซัส (sinus venosus) ผ่านเข้าหัวใจห้องบนและห้องล่างตามลาดับ ห้องล่างมีกล้ามเนื้อหนาแข็งแรงบีบตัวให้เลือดผ่านเวนทรัล เอออร์ตา (ventral aorta) ไปฟอกที่เหงือก ตรงฐานของเวนทรัลเอออร์ตา ที่ติดกับหัวใจมีลักษณะ เป็นหลอดลมกล้ามเนื้อหนาแข็งแรงยืดหยุ่นได้เพื่อรับแรงบีบเลือดจากหัวใจ Page 13
 14. 14. Blood Circulation of Fishhttp://www.youtube.com/watch?v=C2qS8Ti0gcg&feature=player_embedded#! Page 14
 15. 15. Circulation in Goldfish Tail http://www.youtube.com/watch?v=XiQvLj_T9co&feature=related Page 15
 16. 16. สรุป ระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิด OPEN CIRCULARTERY SYSTEM• หมายถึงการที่เลือดออกจากหัวใจ ไหลไปตามเส้นเลือดจะไปเปิด ทีช่องฮีโมซิล ( Haemocel ) หรือช่องไซนัส( Sinus ) และ ่ ผนังกล้ามเนื้อบีบตัวเลือดจึงไหลกลับเข้าสู่หัวใจ• สรุปคือเลือดไม่ได้ไหลไปตามเส้นเลือดตลอดเวลา Page 16
 17. 17. การไหลเวียนเลือดระบบปิด CLOSE CIRCULARTERY SYSTEM• หมายถึงการที่เลือดออกจากหัวใจไหลไปยัง เซลล์ต่าง ๆและ กลับเข้าสู่หัวใจเลือดจะไหลไปในเส้นเลือดตลอดเวลา Page 17
 18. 18. ระบบ หมุนเวียนเลือดประกอบด้วย • เลือด ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือด • เส้นเลือด เส้นเลือดแดง (artery ) นา เลือดออกจากหัวใจ • เส้นเลือดดา ( vein ) เส้นเลือดที่นาเลือด กลับเข้าสู่หัวใจ • เส้นเลือดฝอย มีหน้าที่ แลกเปลี่ยนก๊าซและ สารระหว่างเส้นเลือดและเซลล์ • หัวใจ มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังเส้นเลือด Page 18
 19. 19. ความแตกต่างระหว่างเลือดเปิดและเลือดปิดในสัตว์ระบบเลือดปิดจะดีกว่าในแง่ที่ทา ให้ปริมาตรของเลือดคงที่สามารถ ควบคุมความเร็วในการไหลเวียนเลือด และยังสามารถควบคุมความดันเลือดได้ Page 19
 20. 20. The End Page 20

×