Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การสร้างวินัยและจัดการชั้นเรียน โดย ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

20,956 views

Published on

การสร้างวินัยและจัดการชั้นเรียน โดย ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

 1. 1. โดย ผอ.ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา Company LOGO
 2. 2. “ในเวลาที่เ รามุ่ง สอนแต่ วิช าความรู้ เรากลั บ สู ญ เสี ย การสอนอี ก อย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ส าคั ญที่สุ ด ต่ อ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย์นั่ น ก็ คื อ การสอนให้ มี วิ นั ย ในตนเอง มีค วามมุ่ง มั่ น อดทน และความไวต่ อ การรั บรู้ ความต้ องการของผู ้อื่น ซึ่ ง การสอนเช่ น นี้เพีย งมีผู้ใ หญ่ ที่มีวุ ฒิ ภ าวะและมีค วามรั ก ความเมตตาคอยอยู่ใกล้ ชดเด็กเท่านั้ นก็ทาได้แล้ ว...” ิ
 3. 3. Company LOGO
 4. 4. การสร้างวินัยเชิ งบวกในห้องเรียนดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู(Knowledge :K) ้- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน- การสร้างวินัยเชิงบวก(2) ผลการปฏิบัติงาน(Performance : P)– จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ
 5. 5. การสร้างวินัยเชิ งบวกในห้องเรียนดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ)(3) ตัวชี้วัด(Indicator :I)- ครูมีพฤติกรรมเชิงบวกจัดระบบการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์
 6. 6. (Positive Discipline) Company LOGO
 7. 7. การสร้างวินัย คือ การสอนหรือฝึกคนให้เชื่อฟังกฎระเบียบหรือแนวทางการปฏิ บั ติ ต นทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวแตกต่ า งจากการลงโทษ ซึ่ ง มุ่ ง ที่ จ ะควบคุมพฤติกรรมของเด็ก
 8. 8. - เป็นการสอนหรือฝึกคนให้เชื่อฟัง กฎ ระเบียบ หรือ แนวทางการปฏิบัติตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว- เป็นการขัดเกลาพฤติกรรมของเด็ก และช่วยให้เด็กรู้การควบคุมตนเองไป พร้อมกับการให้กาลังใจ ไม่มีความเจ็บปวดที่ไม่มีความหมาย- เป็นไปเพื่อมุ่งพัฒนาพฤติกรรมให้มีความประพฤติที่เหมาะสม
 9. 9. * เพื่อให้เด็กเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง จนริเริ่มทาสิ่งต่างๆ ที่ถูกต้องด้วยตนเอง เคารพตนเอง และผู้อื่น * เพื่อเป็นการปลูกฝังกระบวนการคิดและพฤติกรรมเชิงบวกให้ ติดตัวไปตลอดชีวิต
 10. 10. แนวคิดในการสร้ างวินัย1 พฤติกรรมกลุ่ม2 การจัดการพฤติกรรมกลุ่ม
 11. 11. แนวคิดในการสร้ างวินัย3 พฤติกรรมรายบุคคล4 การจัดการพฤติกรรมรายบุคคล
 12. 12. วินัยในตนเองคือ.......วิ นัยในตนเอง หมายถึง
 13. 13. 12 มีความเชื่อมั่นในตนเอง3 ตรงต่อเวลา4 มีความเป็ นผูนา ้5
 14. 14. - การอบรมแบบตามใจเด็ก- การปล่อยให้เด็กทาอะไรได้ตามใจชอบ- การไม่มีกฎ ระเบียบ ข้อจากัด หรือความคาดหวัง
 15. 15. - เป็นการอบรมบ่มนิสยที่พึงปรารถนาด้วยวิธีการ ั เชิงเหตุผล แทนการใช้วิธีที่รุนแรง- เป็นการพัฒนาการสร้างวินัยในตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่ ความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองในที่สุด- เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ เด็กที่ ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
 16. 16. การเข้าใจถึงจิตใจผู้อื่น- การเคารพในศักดิศรีของตนเอง เคารพในสิทธิ ์ มนุษยชนและการเคารพผู้อื่น
 17. 17. ฝึ กฝนและ พัฒนา
 18. 18. การสร้างวินัยด้วยการเป็ นกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
 19. 19. สร้างวินัยด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ 1 การตั้งอุดมคติที่ม่งมั่นในใจ ุ 2 สร้างความภูมิใจในสภาบัน 3 สืบทอดคุณความดี
 20. 20. สร้างวินัยโดยใช้การบังคับ 1 มีส่วนร่วมในกฎเกณฑ์ 2 ให้เป็ นพฤติกรรมที่เคยชิน 3 สังคมปฏิ บัติโดยพร้อมเพรียงกัน
 21. 21. การจัดพฤติกรรมกลุ่มในห้องเรียน การมีส่วนร่วม บทบาทในกลุ่ม การส่งอิ ทธิ พล ทางบวกต่อกลุ่ม การจัดกิจกรรม การเรียน
 22. 22. การจัดพฤติกรรมกลุ่มในห้องเรียน เข้าใจภูมิหลังของนักเรียน สื่อสารด้วยคาพู ด และภาษาท่าทางชมเชยพฤติกรรมที่ดี ที่ส่งเสริมพฤติกรรม ที่ดี สร้างแรงจูงใจให้อยากเป็ นคนดี
 23. 23. การสร้างกติกาในชั้นเรียน ่ เมือเด็ กเข้าสู่สังคมใหม่ๆ สร้าง เมือมีการละเมิดสิทธิ ผูอ่ื น ่ ้ ่ เมือเกิดปญหาขึ้นในสังคม ั ่ เมือไร ่ เมือผูเ้ รียนต้องการพัฒนาตนเอง ่ เมือเด็ กเข้าใจถึงพฤติกรรมควบคุมตนเอง
 24. 24. กติกาในห้องเรียน
 25. 25. การสร้างวินัย คือ การลงโทษ คือ ให้ทางเลือกในเชิงบวกแก่เด็ก บอกแต่ว่าอะไรที่ไม่ให้ทา แสดงการรับรู้/ให้รางวัล/ชื่นชม มีปฏิกิริยาโกรธเกี้ยวต่อพฤติกรรมพูดคุยตกลงกันถึงกฎระเบียบให้ปฏิบัติตาม ข่มขู่หรือให้สินจ้างรางวัลเมื่อทาตาม กฎระเบียบปราศจากความรุนแรงทั้งทางวาจาและการ ก้าวร้าวรุนแรงทั้งทางวาจาและการกระทา กระทา ให้ผลกระทบที่เป็นเหตุผลและเกี่ยวข้อง ให้ผลกระทบที่ไม่เป็นเหตุผลและไม่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 26. 26. 1.2.3.4.5.6.7.
 27. 27. 
 28. 28. ครูควรต้องระมัดระวังในการตีความพฤติกรรมของ นักเรียน
 29. 29. อารมณ์ เ ป็ น พลั ง ที่ มี ใ นตั ว ตนของเรามี ทั้ ง ด้ า นบวกและด้านลบ หากมีอารมณ์ด้านบวกทาให้ ชีวิตเรามีความสุข แต่ถ้ามีอารมณ์ด้านลบมาก ชีวิตเราก็มีความทุกข์ ความทุกข์ทาให้พลังความคิดสร้างสรรค์ของเราถูกทาลาย•
 30. 30. ......การเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับอารมณ์ของครู หรือความคาดหวังของครู ในทางบวก จะมีผ ลต่ อความส าเร็จ ในการเรียนและการแสดงพฤติกรรมของผู้เรียน การที่ครูเชื่อว่าผู้เรียนสามารถทาได้สาเร็จจะมีผลทาให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จยิ่งขึ้น ในทางตรงกัน ข้า ม ถ้ า ครู คิด ว่ าผู้ เ รีย นท าไม่ ไ ด้ก็ จ ะมี ผลต่ อการกระทาของผู้เรียนในทางลบเช่นกัน ดังนั้น ครูจึงควรมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีและมีความคาดหวังในทางที่ดีให้กับผู้เรียน เพราะผู้เรียนพร้อมที่จะทาตามความคาดหวังนั้นๆ จึงเห็นได้ว่าความรู้สึกนึกคิดของครูจึงมีผลต่อผู้เรียนทั้งสิ้น
 31. 31. Company LOGO

×