Successfully reported this slideshow.

แนะนำมัธยมเพลินพัฒนา 9 nov 12

1,521 views

Published on

presentation สำหรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนเพลินพัฒนา
ขอต้อนรับ
ผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวะภาคตะวันออก นำโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แนะนำมัธยมเพลินพัฒนา 9 nov 12

 1. 1. ขอต้อนรับ คณะผูบริหารและคณาจารย์ ้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออก นาโดย มหาวิทยาลับศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี 9 พฤศจิกายน 2555
 2. 2. โรงเรียนเพลินพัฒนาเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 6
 3. 3. นักเรียน 1,100 คน ครู 200 คน บุคลากร 100 คน
 4. 4. ทาไมจึงมาสร้างโรงเรียน ??
 5. 5. ปัญหาของประเทศด้านการศึกษา ั เห็นปญหา มีมากไม่เห็นแนวโน้ ม ที่ดีขึน !! ้http://www.bangkokpost.com/media/content/20110915/309514.jpg
 6. 6. มีแรง ต้องการสร้างเด็กไทยจานวนมาก บันดาลใจ ทีมศกยภาพ มาปรับเปลียนประเทศ ่ ี ั ่ และสังคม ให้เข้มแข็ง และยังยืน ่http://www.thaichildrenstrust.org.uk/help/common/images/children_img1.jpg
 7. 7. ข้อมูลเบืองต้น ้
 8. 8. 74 ราย ผูบริหารโรงเรียนอนุบาล ้ (แนวเตรียมความพร้อม)http://www.peoples.coop/cooperative-ownership/cooperative-history-the-co-op-difference-1/Photos/together%20hands.JPG
 9. 9. องค์กรเอกชน 2 แห่ง
 10. 10. เพลิน = เรียนอย่างมีความสุข
 11. 11. ข้อมูลเบืองต้น (ต่อ) ้จดทะเบียน : บริษท เพลินพัฒน์ จากัด ัวันที่ : 25 กันยายน 2545ทุนจดทะเบียน : 170 ล้านบาทพืนทีโรงเรียน : ้ ่ 20 ไร่ 39 ตรว.
 12. 12. ข้อมูลเบืองต้น (ต่อ) ้เปิดทาการเรียนการสอน2546 : รับนักเรียนโครงการทดลอง2547 : เปิดรับจริง
 13. 13. ข้อมูลเบืองต้น (ต่อ) ้ เปิดสอนตังแต่ ้ชันเด็กเล็ก (1 ขวบ 6 เดือน) ้ จนถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6
 14. 14. “โรงเรียนทางเลือก” สไตล์เพลินพัฒนา
 15. 15. การศึกษาทางเลือกระบบการจัดการศึกษาทียดหยุน ่ ื ่ (กว่าการศึกษากระแสหลัก) เพือสนองตอบความต้องการ ่ ความเชือ และความพร้อม ่ ทีหลากหลาย ่
 16. 16. • เลือก ทีจะบูรณาการ และสร้างสรรค์หลักสูตร ่ ใหม่ๆ ทีมความหมาย และมีประโยชน์ ่ ี• เลือก ทีจะใช้ กระบวนการเรียนรู้ สือ และ ่ ่ ประสบการณ์ ทีได้ผลสัมฤทธิ ์ดีขนกว่าเดิม ่ ้ึ• เลือก ทีจะจัดระยะเวลาการเรียนรู้ และความถี่ ่ ทังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพือได้ ้ ่ ผลสัมฤทธิ ์ดีขน ้ึ• เลือก ทีจะใช้วธการประเมินผลทีสะท้อนผลการ ่ ิี ่ เรียนรูทตองการให้ดขน ้ ่ี ้ ี ้ึ
 17. 17. วิสยทัศน์ ัโรงเรียนเพลินพัฒนา
 18. 18. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทีมงมันสร้างผูเ้ รียน ่ ุ่ ่ EQให้บรรลุศกยภาพสูงสุด ั SQ AQ ของตนเองร่วมกัน ทักษะเพือความสุขอย่างยังยืน ่ ่ ของชีวตและสังคม ิ MQ IQ
 19. 19. การพัฒนานักเรียนและตนเอง เป้าหมายเดียวกัน ผูถอหุน ้ ื ้ เครือข่าย ร่วมมือกัน อยูบนพืนฐาน ่ ้ สังคมทีดี ่ ในโรงเรียนครู & นักเรียน บ้าน & ครอบครัว
 20. 20. พัฒนาผูเรียน ้ให้บรรลุศกยภาพสูงสุด ั
 21. 21. ั INTELLIGENCE QUOTIENT : เชาว์ปญญา IQ SQ AQSOCIAL QUOTIENT ADVERSITY QUOTIENT ความฉลาดทางสังคม ทักษะ ั ความฉลาดในการแก้ปญหา EQ MQ EMOTIONAL QUOTIENT MORAL QUOTIENT ความฉลาดทางอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม
 22. 22. สมวัย
 23. 23. ทักษะ คือ ความสามารถ ในการทาสิงใดสิงหนึ่ง ่ ่ด้วยวิธการ และใช้เวลา ี ทีเหมาะสม ่ ไม่เหนื่อยยาก
 24. 24. การเรียนรู้ คืออะไร
 25. 25. การเรียนรู้ - การรับรู้
 26. 26. คณุอาน่ได้มยั ้ ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้ คณุม ีความคดิทแขง็แรงพอสวคมรเลยนะ ่ี คณุอาน่ได้หรอืเลปาล่ะ ่ ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า ฉนัเข้าใจสงิทฉนักาลงัอาน่อ่ยนี้ ่ ่ี ู
 27. 27. มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยนผลการศกึาษวจิยจาก มวหายิทาลย แบมคิรจด ก่าลวว่ามนัไม่สคาญเลย ั ั ์ว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคาคาหนงึ่ มนัสคาญแค่วา่ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคานนัอยในตนาแห่งทีถกูตอ้ง ้ ู่ ่ทีเลืหอนนัมนัจะมวัซวัอ่ายงไร คณุกอาน่มนัได้อยดี ไม่มปหญัา ่ ้ ่ ่ ็ ู่ ีทีเปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั ้ ่ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ยแต่อาน่เปน็คาเตม็ ๆ คาสดุยอดเลยใช่มยัล่ะ้
 28. 28. ไปสูพฤติกรรมทีดขน ่ ่ ี ้ึ ความ เข้าใจ ความสามารถ เพือ ่ พัฒนา ทัศนคติ ค่านิยม ความ คิด สะสม-ต่อยอด ประสบการณ์
 29. 29. ทาให้ดเป็ นแบบอย่าง ู
 30. 30. จัดให้พบกับประสบการณ์จริง
 31. 31. ถ้ายังไม่มพฤติกรรมทีเปลียนไป ี ่ ่ ในทางทีดขน ่ ี ้ึ เป็ นเพียงการ “รับรู”้
 32. 32. ความรู้ คือ คาอธิบายปรากฏการณ์ใดๆในช่วงเวลาหนึ่ง
 33. 33. ความรู้ มีอายุอยูนานเท่าที่ ่จะมีคาอธิบายใหม่...... มาแทนที่
 34. 34. ความรูทเี่ ราสะสมมาจากประถม ้ ถึง มหาวิทยาลัย มีอายุจากัดระวังความรูหมดอายุ? !! ้ โปรดอ่านฉลากก่อนใช้
 35. 35. คนไทยไม่ได้มาจากเทือกเขาอัลไต
 36. 36. ใครทำเมือไร ่
 37. 37. ปี 2004พลูโตถูกปลดจำกกำรเป็ นดำวเครำะห์
 38. 38. บทบาทครูเพลินพัฒนา ครู : Teacher โค้ช : Coach เป้าหมายผูอานวยความสะดวก : Facilitator ้
 39. 39. = Goal ตังเป้าหมาย ้= Reality ประเมินสถานการณ์จริง= Opportunity ั มองเห็นโอกาส หาปจจัยบวก= Willing สร้างความมุงมัน ลงมือทา ่ ่= Monitor ติดตามความคืบหน้าเป็ นระยะ= Evaluation ประเมินผล
 40. 40. • สนุกในวัยอนุบาล• สืบค้นในวัยประถม• ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม
 41. 41. เรียนอย่างมีความสุขมองความสุขอย่างไร
 42. 42. สุขกับอะไรสุขกับใคร
 43. 43. เรียนแบบเพลินพัฒนา แล้วจะสูกบโลก ้ ัภายนอกได้ไหวเหรอ?
 44. 44. โลกภายนอก เป็ นอย่างไร
 45. 45. คุณลักษณะแบบไหนจึงอยูได้อย่างมีความสุข ่ และยังยืน ่
 46. 46. จะสร้างคุณลักษณะเช่นนัน ้ ได้อย่างไร
 47. 47. การจัด พืนที่ ้ โอกาสให้เด็กได้รบประสบการณ์ ั เพือฝึกฝน & เรียนรู้ ่
 48. 48. กิจกรรมการเรียนรูหลักของโรงเรียน ้
 49. 49. การเรียนรูในห้องเรียน ้
 50. 50. การเรียนรูนอกห้องเรียน ้
 51. 51. ภาคสนาม
 52. 52. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครือขายของโรงเรียน ่ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ / วิทยากร จากภายนอกการเรียนรูจากวิถ ี ้ชีวตในโรงเรียน ิ
 53. 53. โลกในศตวรรษที่ 21
 54. 54. คลื่นลูกที่ 1 “สังคมเกษตรกรรม” ปัจจัยแห่งยุคคือที่ดิน ั ์ ั Alvin Toffler ดร.เกรียงศกดิ์ เจริญวงศศกดิ์
 55. 55. คลื่นลูกที่ 2 “สังคมอุตสาหกรรม” ปัจจัยแห่งยุคคือทุน
 56. 56. คลื่นลูกที่ 3 “สังคมแห่งข้อมูล”
 57. 57. คลื่นลูกที่ 4 “สังคมแห่งองค์ความรู” ้
 58. 58. คลื่ นลูกที่ 5 “สังคมแห่งปญญา” ่ ั
 59. 59. เศรษฐกิจ & การเมือง
 60. 60. ฐานกาลังผลิต และ กาลังซือ ้
 61. 61. มีคนทีพยายาม ่ แก้ป ัญหา และสร้างทางเลือก
 62. 62. สิงแวดล้อมใหม่ ่การเรียนรูใหม่ ้ อาชีพใหม่
 63. 63. ASEAN Economic Community ( AEC ) ปี 2558
 64. 64. เตรียมพร้อมอย่ำงไร
 65. 65. ัการแก้ปญหา เนื้อหา
 66. 66. การเป็ นผูนา ้ การทางานเป็ นทีม
 67. 67. วินย ัความรับผิดชอบความคิดสร้างสรรค์
 68. 68. การคิดวิเคราะห์ ภาษาที่ 2-3-4
 69. 69. การใช้เทคโนโลยี อย่างรูเท่าทัน ้
 70. 70. การแสวงหา ความร่วมมือ
 71. 71. เครือข่าย ครอบครัว เข้มแข็งทุนทางสังคม
 72. 72. ัปจจัยสาคัญในการพัฒนานักเรียน
 73. 73. ความเข้าใจและ ความร่วมมือ ระหว่างบ้าน กับโรงเรียน
 74. 74. “ผูปกครอง” ้
 75. 75. บทบาทพ่อแม่เพลินพัฒนาร่วมมือกับครูและโรงเรียน
 76. 76. แลกเปลียนข้อมูล ่ พัฒนาการ ภูมหลัง ิ สุขภาพ วัฒนธรรมทีบาน ่ ้ ฯลฯ
 77. 77. เดียวจะฟ้องคุณครูนะ ๋
 78. 78. ผูปกครองและครู ้ต้องแสดงความไว้วางใจ ซึงกันและกัน ่ ให้เด็กสัมผัสได้
 79. 79. ช่องทางการสือสาร ่ระหว่างบ้าน & โรงเรียน
 80. 80. คาถาม ความกังวล และ ข้อเสนอแนะ• เรืองของลูกหลาน ่• เรืองของห้องเรียน ่• เรืองของส่วนรวม ่
 81. 81. สือสารตรงกับครูประจาชัน ่ ้ / หัวหน้าช่วงชัน ้เรืองของลูกหลาน ่
 82. 82. เครืองมือสือสาร ่ ่ กล่องสือสาร ่ กล่องรับความคิดเห็น Email SMS (โรงเรียนถึงผูปกครอง) ้
 83. 83. ผูปกครอง กับ ลูกๆ ้
 84. 84. http://www.medimanage.com/Images/abuse-parent-yelling-at-child.jpg
 85. 85. http://timesofindia.indiatimes.com/photo/3536592.cms
 86. 86. http://img.ehowcdn.com/article-new/ehow/images/a07/nr/1f/effects-verbal-abuse-between-parents-800x800.jpg
 87. 87. บทบาทพ่อแม่เพลินพัฒนา Parents’s Roleดูแลลูกหลานให้ม ีพัฒนาการตามวัย (วงจรแบบบวก)
 88. 88. วงจรแบบบวกhttp://www.medimanage.com/Images/happy_kids.jpg
 89. 89. พ่อแม่มองเห็นข้อดีในตัวลูกแสดงความรักเอาใจใส่ ไม่ใช้อารมณ์ วงจรแบบบวกใช้อานาจเท่าทีจาเป็ น ่สร้างบรรยากาศสนุก และมีความสุข
 90. 90. ลูก อารมณ์ดี อ่อนโยนวงจรแบบบวก มีเหตุผล มีความมันคง ่ สนุกสนาน และมีความสุข
 91. 91. วงจรแบบลบhttp://x0c.xanga.com/3b7f432307133255466148/b203146722.jpg
 92. 92. พ่อแม่ มองข้ามข้อดีของลูก หงุดหงิดตลอด เดียวได้ เดียวไม่ได้ ๋ ๋ วงจรแบบลบ ใช้อานาจ ตอบสนองไม่ตามวัยReferences Ronald L. Pitzer, Family Sociologist, University of Minnesota Extension
 93. 93. ลูก ใช้ความรุนแรง ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลวงจรแบบลบ โกรธง่าย ยึดตัวเองเป็ นใหญ่ สังพ่อแม่ได้ ่References Ronald L. Pitzer, Family Sociologist, University of Minnesota Extension Service, St. Paul, MN.
 94. 94. ตัวช่วย
 95. 95. โรงเรียนพ่อแม่ห้องเรียนพ่อแม่เสวนา-บรรยาย สือ-เอกสาร ่ ฯลฯ
 96. 96. กิจกรรมเรียนรูรวมกันของผูปกครองทีโรงเรียนจัดให้ ้่ ้ ่ วินยกับความสุขอย่างยังยืน ั ่
 97. 97. คูมอเล่มนี้ ่ ื จัดทาเพือตอบรับรายงานวิจยของ ่ ั องค์การสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2549(2006 World Report on Violence against Children)
 98. 98. ั ฝึกแก้ปญหา สะสมสาเร็จทีละขัน ้ เห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ่น ้ื เป็ นรากฐานของความสุขทียงยืน ่ ั่
 99. 99. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อย่างมีเป้าหมายเพือพัฒนาเด็ก ตนเอง และสังคม ่workshop วิถชวต ี ีิ และ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม ทัศนศึกษา บรรยาย-เสวนา
 100. 100. อุปสรรคการเรียนรู้ทีครูทุกคนต้องเจอ ่
 101. 101. Learning Disability : LD จังหวะ ดัง-ค่อย บกพร่องเมือเทียบกับคนอื่น ่ การอ่าน มีอาการต่อเนื่อง ฯลฯ ช้า-เร็ว พูดสับสน สมาธิความเข้าใจเรืองเวลา ่ LD วางแผน-จัดระบบความจา ระยะสัน-ยาว ้ 10-20% สายตา-กล้ามเนื้อ สี ขนาด รูปร่าง ทิศทาง ซ้าย-ขวา คิดแบบนามธรรม
 102. 102. ครูมโอกาสเห็นเด็กพร้อมๆ กัน ีสถานที่ เวลา และการทางานเดียวกัน สังเกต เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ความเข้าใจ - ร่วมมือ ระหว่าง บ้าน - โรงเรียน ผ่อนหนัก เป็ นเบา ตังแต่อายุยงน้อยๆ ้ ั
 103. 103. เฝ้าระวัง จับผิด ต่างกันทีเจตนา ่
 104. 104. ตัวอย่างแนวทางการเรียนรู้
 105. 105. PBL: Problem Based Learning
 106. 106. ชินงาน / โครงงาน ้ งานเดียว / งานกลุ่ม ่ ั• การแก้โจทย์ปญหาทียกมาเป็ นประเด็น และการ ่ ตอบสนองความต้องการ ทีชดเจน และซ่อนเร้น ่ ั• การสร้างความแตกต่าง / Value Added
 107. 107. : Problem Based Learningเครือข่ายโรงเรียน และ ผูปกครอง ้
 108. 108. มีกรอบแนวทางให้เลือก สารวจ ทดลองทา ทดสอบทฤษฎี สิงประดิษฐ์ ่ สร้างองค์ความรู้• นักเรียนเสนอหัวข้อเองได้• ให้เลือกจากโจทย์ทมอยูหรือพบเจอในชีวตจริง ่ี ี ่ ิ• โจทย์บางอันอาจมาจากพ่อแม่
 109. 109. เพราะในชีวตการทางานจริง ิเราจะพบเจอกับโจทย์ทไม่เคยเรียนมาก่อน ่ี เราจึงต้องสร้างทัศนคติให้เด็กว่า ทุกเรืองเรียนรูได้ ฉันทาได้ ่ ้ ไม่มการให้เกรด ี แต่ถาผลงานยอดเยียมก็จะได้วุฒบตร ้ ่ ิ ั
 110. 110. เด็กทุกคนมีโอกาสได้วุฒบติ ิ ั ถึงแม้วาจะทาไม่สาเร็จ ่ เพราะสิงสาคัญอยูท่ี ่ ่ การได้แสวงหา ได้ลองผิดลองถูก และตอบได้วาได้เรียนรูอะไร ่ ้ และครังต่อไปจะปรับอย่างไร ้เด็กเรียนรูจากความล้มเหลวได้ ้
 111. 111. เพราะความล้มเหลว และความผิดพลาดเป็ นองค์ประกอบของชีวต ิ
 112. 112. Thinking
 113. 113. System ThinkingCritical ThinkingCreative ThinkingProblem SolvingDecision Making
 114. 114. มากกว่าวิชาคอมพิวเตอร์: การฝึกใช้เครืองมือทีเป็ นระบบคิด ่ ่ และเครืองมือทีเป็ น Digital ่ ่ มี รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เป็ นทีปรึกษา ่
 115. 115. •Knowledge Discovery•การนาเสนออย่างมีพลัง•Critical Thinking•Problem Solving
 116. 116. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนต่างๆ ้
 117. 117. ภาคสนาม ยังคงจัดให้มกจกรรมเพือ ี ิ ่เปิดโลกการเรียนรูของเด็กๆ ้
 118. 118. พัฒนาความมันคงภายใน เช่น ่ – การไปธรรมยาตรา – การปฏิบตธรรมโดยมีพระ ั ิ อาจารย์ทสอสารกับวัยรุ่นได้ ่ี ่ ื อย่างเข้าใจกัน
 119. 119. การบริหารอารมณ์การจัดการกับความขัดแย้ง
 120. 120. ครูเพลินพัฒนา เป็ นคนธรรมดา ทีมใจรักเด็ก ่ ีและอยากพัฒนาให้เด็กๆ ให้เติบโตอย่างงดงาม
 121. 121. โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมศักยภาพครู
 122. 122. สะสมประสบการณ์ ฝึกฝนเรียนรูจากเพือน-พี่ ้ ่ เข้าอบรม ศึกษา - ค้นคว้า ฯลฯ
 123. 123. มือของผูใหญ่ ้ทีเด็กสัมผัสได้ ่
 124. 124. สิงทีมองไม่เห็น... ่ ่ ในใจเด็ก
 125. 125. สุข และ ทุกข์ ของเด็ก อยูในมือของ ่ ผูใหญ่ทุกคนทีเกียวข้อง ้ ่ ่
 126. 126. สังคมดีๆ ไม่มขาย ีอยากได้ตองช่วยกันสร้าง ้
 127. 127. ขอบคุณค่ะ

×