ครูที่ดี

3,335 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ครูที่ดี

 1. 1. ครู<br />
 2. 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของครู<br />ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า<br />“หน้าที่” หมายถึง กิจที่ควรกระทำ หรือกิจที่ต้องกระทำ<br />“ความรับผิดชอบ” หมายถึง หน้าที่ประจำของแต่ละบุคคล เมื่อ <br /> ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานในหน้าที่<br /> โดยเฉพาะซึ่งได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดตาม<br /> ความสามารถของตน<br />ครูย่อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากมาย ด้วยเหตุผลเพราะครูเป็นคนที่ผู้ปกครองไว้วางใจว่าจะดูแลลูกหลานของพวกเขาได้ ถ้าครูรับเด็กมาดูแลแล้ว จำเป็นต้องดูแลให้ถึงที่สุด ถ้าทำไม่ได้ ถือว่าครูบกพร่องในหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบ เมื่อครูบกพร่อง ควรรับผิดตามจรรยาบรรณของครู<br />
 3. 3. หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อศิษย์<br /><ul><li> แนะนำ สั่งสอนดี
 4. 4. มีความรัก ความเมตตา เป็นพื้นฐาน</li></li></ul><li>หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อสถานศึกษา<br /><ul><li> ช่วยสร้างศรัทธาให้ประชาชน
 5. 5. ช่วยพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน</li></li></ul><li>หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อเพื่อนครู<br /><ul><li> รักษาชื่อเสียงของคณะครู
 6. 6. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน</li></li></ul><li>หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อผู้ปกครองนักเรียน<br /><ul><li> ร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาของเด็ก</li></ul> ซึ่งอาจเกิดจากการเรียน หรือความประพฤติ<br />
 7. 7. หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อผู้บังคับบัญชา<br /><ul><li> สนับสนุนนโยบายที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้</li></ul>ด้วยความสุจริตใจ ไม่กล่าววาจาเท็จหรือรายงานเท็จ<br />ต่อผู้บังคับบัญชา<br />
 8. 8. หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์<br /><ul><li> ครูต้องพยายามรักษาหน้าที่</li></ul> และความรับผิดชอบเหล่านี้ <br />ด้วยความสำนึก เต็มใจ <br />เคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ<br />
 9. 9. ครูมืออาชีพ ต้องมีลักษณะพื้นฐานในตน 3 ประการ คือ<br />ครูต้องมีฉันทะต่ออาชีพครู เป็นพื้นฐาน<br />ครูต้องมีความเมตตาต่อเด็ก และบุคคลรอบข้างเป็นพื้นฐาน<br />ครูต้องมี ความเป็นกัลยาณมิตร <br /> พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ<br />
 10. 10. ครูมืออาชีพ ต้องมีคุณภาพการสอน<br />สามารถประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์และจัดการระบบ<br />ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้<br />ติดตามการเรียนรู้เป็นรายบุคคล<br />ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ<br />พัฒนาความสัมพันธ์เชิงจรรยาบรรณ<br />มีความรู้ที่ทันสมัย<br />เชื่อความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน<br />ฝึกผู้เรียนเข้าสู่ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้<br />ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความเข้าใจ <br /> ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้<br />
 11. 11. การสอนที่ดีมีคุณภาพ ต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 20 ประการ (รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์,2544) ดังนี้ <br />ศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง<br />วางแผนการสอนอย่างดี<br />มีกิจกรรม / ทำอุปกรณ์<br />สอนจากง่ายไปหายาก<br />วิธีสอนหลากหลายชนิด<br />สอนให้คิดมากกว่าจำ<br />สอนให้ทำมากกว่าท่อง<br />คล่องแคล่วเรื่องการสื่อสาร<br />ต้องชำนาญการจูงใจ<br />อย่าลืมใช้จิตวิทยา<br />
 12. 12. การสอนที่ดีมีคุณภาพ ต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 20 ประการ (รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์,2544) ดังนี้ <br />ต้องพัฒนาอารมณ์ขัน<br />ต้องผูกพันห่วงหาศิษย์<br />เฝ้าตามติดพฤติกรรม<br />อย่าทำตัวเป็นทรราช<br />สร้างบรรยากาศไม่น่ากลัว<br />ประพฤติตัวตามที่สอน<br />อย่าตัดรอนกำลังใจ<br />ให้เทคนิคการประเมิน<br />ผู้เรียนเพลินมีความสุข<br />ครูสนุกกับการสอน<br />
 13. 13. ครูดี ต้องมี 3 สุ<br />สุวิชาโน มีความรู้ดี<br />สุสาสโน สอนดี มีเทคนิค ตั้งใจสอน<br />สุปฏิปันโน มีความประพฤติดี<br />
 14. 14. ครูดี ต้องมี 4 เต็ม<br />สอนให้เต็มหลักสูตร<br />สอนให้เต็มเวลา<br />สอนด้วยความเต็มใจ<br />สอนเต็มความสามารถ<br />
 15. 15. ครูดี ต้องเหมือนสัตว์ 4 ประการ<br />ครูเสือ กินของสะอาด ไม่กินของเน่า<br />ครูสิงห์ หยิ่งในศักดิ์ศรี นำจ่าฝูง นำชุมชนพัฒนา<br />ครูกระทิง ต่อสู้ไม่ย่อท้อ สู้งานเอาการเอางาน<br />ครูแรด หนังเหนียว บึกบึน อดทน<br />
 16. 16. บทกลอนบูชาครู (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)<br /> ครูคือครู ครูคือใคร ในวันนี้<br />ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล<br />ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์<br />ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน<br /> ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด<br />ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน<br />ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร<br />ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน<br />
 17. 17. บทกลอนบูชาครู (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)<br /> ครูคือผู้ เสริมสร้าง วิญญาณมนุษย์<br />ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน<br />ครูคือผู้ สร้างสม อุดมการณ์<br />ครูทำงาน เหนื่อยเพื่อใคร ใช่ตนเอง<br /> ครูจึงเป็น นักสร้าง ที่ยิ่งใหญ่<br />สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง<br />สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง<br />ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู<br />
 18. 18. ขอให้ครูทุกท่านโชคดี<br />

×