รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์ พิริยะวัฒ

10,141 views

Published on

บรรยายในหัวข้อ "รูปแบบ/วิธีการใช้สื่อออนไลน์บูรณาการในการจัดการศึกษา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอบรม Krutube Channel จัดโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

7 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,316
Actions
Shares
0
Downloads
3,714
Comments
7
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์ พิริยะวัฒ

 1. 1. รูปแบบ/วิธีการนาสื่ อการเรียนรู้ออนไลน์ มาบูรณาการในการจัดการศึกษา กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ www.themegallery.com
 2. 2. ร่ วมแลกเปลียนเรียนรู้ โดย… ่ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ การศึกษา : กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) เอกวิทยาศาสตร์ ทวไป ั่ กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาลังศึกษาต่ อระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ ศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ตาแหน่ ง ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทยาศาสตร์ ิ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุ งเทพมหานครE-mail : magnegis@hotmail.com , teacherkobwit@gmail.comFacebook : www.facebook.com/teacherkobwitWebsite : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 3. 3. พระบรมราโชวาท “...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยี อันก้ าวหน้ าทุกสาขาจากทั่วโลก แล้ วเลือกสรร ส่ วนทีสาคัญเป็ นประโยชน์ นามาปรั บปรุ งใช้ ่ ให้ พ อดี พ อเหมาะกั บ สภาพและฐานะของ ประเทศเรา เพือช่ วยให้ ประเทศของเราสามารถ ่ นาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ พัฒนางานต่ างๆ ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพและไม่ สิ้นเปลือง...” ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินเปิ ดงานพระจอมเกล้ าลาดกระบังนิทรรศน์ ๒๖ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า วิทยาเขตเจ้ าคุณทหาร ลาดกระบัง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๖ www.themegallery.com
 4. 4. www.themegallery.com
 5. 5. ทาความรู้ จักกันก่ อน www.themegallery.com
 6. 6. ทาความรู้ จักกันก่ อน www.themegallery.com
 7. 7. ทาความรู้ จักกันก่ อน www.themegallery.com
 8. 8. ทาไม ?
 9. 9. เมื่อโลกไร้ พรมแดน ด้ วยการติดต่ อสื่อสารทางอินเตอร์ เน็ต เมื่อสังคมเกิดขึนในโลกออนไลน์ ด้วย Social Network ้ เมื่อความรู้ใหม่ เกิดขึนทุกๆวินาทีบนโลกใบนี้ ้ เมื่อการศึกษามิได้ จากัดอยู่แต่ ภายในห้ องเรียน เมื่อมนุษย์ใช้ ICT เป็ นส่ วนหนึ่งของชีวตประจาวัน ิ เมื่อลูกหลานของเราก้ าวเข้ าสู่ การใช้ ชีวตในศตวรรธที่ 21 ิ
 10. 10. แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได้ วิเ คราะห์ ส ภาวการณ์ แ ละแนวโน้ ม บริ บ ทสั ง คมโลกและสั งคมไทยที่มีผลต่ อการศึ กษา ไว้ ว่า สภาวการณ์ โลกกาลังเคลื่อนจากยุคข้ อมูลข่ าวสาร ผ่ านยุคสารสนเทศเข้ าสู่ ยุคสั งคมใหม่ ในคลื่นของโลกาภิวัตน์ ท่ีไร้ พรมแดน คลื่นดังกล่ าวได้ พัดพามนุ ษย์ จากยุคหนึ่ งไปสู่ ยุ ค หนึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิด การเรี ย นรู้ ที่ จ ะอยู่ ใ นโลกนี้ไ ด้ ท่ า มกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โลกในยุคโลกาภิวัตน์ มีพลโลกที่มีวิธีปฏิบั ติเรี ยนรู้ วัฒนธรรมและค่ านิ ยมร่ วมกันมากขึ้น โลกกาลังจะกลายเป็ นแบนราบด้ วยความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่ อสาร
 11. 11. การรวมตัวของประชาชาติในอาเซี ยน ซึ่งไทยเป็ น 1 ใน 10ประเทศภาคีสมาชิ ก ซึ่ งมีความร่ วมมือกันทางด้ านเศรษฐกิจ สั งคมการเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่ อสาร เหล่ านี้ล้ วนเป็ นองค์ ประกอบที่สาคัญในยุคโลกาภิวัตน์ ท้ังสิ้ น ประเทศไทยเป็ นสั ง คมย่ อ ยสั ง คมหนึ่ ง ในสั ง คมโลกยุ ค โลกาภิ วัต น์ ที่ย่ อ มได้ รั บผลกระทบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ประชากรในประเทศจะต้ อ งสามารถที่ จ ะเรี ย นรู้ ที่ จ ะอยู่ ร่ วมในโลกใบนี้ ไ ด้ อ ย่ า งชาญฉลาดด้ วยกลไกของการศึกษา
 12. 12. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555– 2559) ได้ กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ตลอดชีวตอย่างยั่งยืน ไว้ ประการหนึ่งว่ า การพัฒนาประเทศส่ ู ความสมดุลและ ิยังยืนจะต้ องให้ ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างทุนของประเทศที่มีอย่ ูให้ เข้ มแข็ง ่และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพั ฒ นาคนหรื อ ทุ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง พร้ อมรั บ การเปลี่ ย นแปลงโลกในยุ คศตวรรษที่ 21 และ การเสริ มสร้ างปั จจัยแวดล้ อมที่เอื้ อต่ อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้ง ในเชิ งสถาบัน ระบบ โครงสร้ างของสั งคม ให้ เข้ มแข็ง สามารถเป็ นภูมิค้ ุมกันการเปลี่ยนแปลงต่ างๆ ทีจะเกิดขึ้นในอนาคต ่
 13. 13. แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ฉบับที่ 2พ.ศ. 2552 – 2556 ได้ กาหนดให้ การพัฒนา ICT มีเป้ าหมายเชิงพัฒนาสู่ สังคมแห่ งภู มิปัญญาและการเรี ยนรู้ โดยการกาหนดวิสัยทัศน์ คือ“ประเทศไทยเป็ นสั งคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้ วย ICT”
 14. 14. “สังคมอดมปัญญา” ในทีนี้หมายถึงสังคมทีมีการพัฒนาและใช้ ุ ่ ่เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารอย่ า งชาญฉลาด โดยใช้ แ นวปฏิบั ติ ข องปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ประชาชนทุ ก ระดั บ มี ค วามเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบร้ ู สารสนเทศ (Information Literacy)สามารถเข้ า ถึ ง และใช้ สารสนเทศอย่ างมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมมีวจารณญาณและร้ ู เท่ าทัน ก่ อให้ เกิดประโยชน์ แก่ ตนและสั งคม มีการ ิบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่มีธรรมาภิบาล(Smart Governance) เพื่อสนั บสนุนการพัฒนาสู่ เศรษฐกิจและสังคมฐานความร้ ูและนวัตกรรมอย่ างยังยืนและมั่นคง” ่
 15. 15. ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่มีต่อการจั ด การศึ ก ษา ท าให้ ทุ ก ภาคส่ วนได้ ต ระหนั ก เป็ นวาระส าคั ญดัง ในพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542. แก้ ไ ขเพิ่มเติ ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553หมวด 9 เทคโนโลยีเพือการศึกษา ่ มาตรา 65 ให้ มีก ารพัฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ด้ า นผู้ ผ ลิต และผู้ ใ ช้เทคโนโลยีเพือการศึกษา เพือให้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน ่ ่การผลิ ต รวมทั้ ง การใช้ เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม มี คุ ณ ภาพ และประสิ ทธิภาพ
 16. 16. มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้ รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพือการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพือให้ มีความรู้ ่ ่และทักษะเพียงพอที่จะใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึ กษาในการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเองได้ อย่ างต่ อเนื่องตลอดชีวติ มาตรา 67 รั ฐต้ องส่ งเสริ มให้ มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา รวมทั้ ง การติ ด ตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา เพื่อให้เกิดการใช้ ทคุ้มค่ าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ ของคนไทย ี่
 17. 17. สานักงานรับรองรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์ ก ารมหาชน) (สมศ. ) ซึ่ ง เป็ นองค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการรั บ รองรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ได้ กาหนด ตัวบ่ งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) สาหรับสถานศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน ในตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3.1 ผู้ เ รี ย นค้ น คว้ า หาความรู้ จากการอ่ า นและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่ งชี้ ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ของครูได้ กาหนดประเด็นครู สามารถจั ดการเรี ยนการสอนอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดยให้ มการประเมินการจัดเตรี ยมและใช้ สื่อให้ เหมาะสม ีกับกิจกรรม นาภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุ กต์ ในการจัดการเรียนการสอน ของครู ทุกคน
 18. 18. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ จั ด ท าแผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา พ.ศ. 2554-2556และได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพือการศึกษา ไว้ 4 ประการ คือ ่ 1. สร้ างกาลังคนให้ มีศักยภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่ างสร้ างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริ ยธรรมวิจารณญาณ และรู้ เท่ าทัน รวมทั้งเพิมขีดความสามารถในการแข่ งขัน ่ของประเทศไทย
 19. 19. 2. สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ด้ ว ยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการศึ ก ษาของประเทศไทย 3. พัฒนาโครงสร้ างพืนฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ้สื่ อสาร เพือสนับสนุนด้ านการศึกษาของประเทศไทย ่ 4. ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการบริ การด้ านการศึ กษา ซึ่ งจะเอื้อต่ อการสร้ างธรรมาภิบาลของสั งคม
 20. 20. หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศั กราช 2551มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด สมรรถนะส าคั ญ 5 ประการ โดยมี ส มรรถนะทีเ่ กียวกับการใช้ เทคโนโลยี 1 สมรรถนะ คือ ่ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้ านต่ าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสั งคม ในด้ านการเรี ย นรู้การสื่ อ สารการท างาน การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ถู ก ต้ องเหมาะสม และมีคุณธรรม
 21. 21. นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในการพั ฒ นาเยาวชนของชาติเข้ าสู่ โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่ งเสริ มผู้เรี ยนมีคุณธรรมรักความเป็ นไทย ให้ มทกษะการคิดวิเคราะห์ สร้ างสรรค์ มีทักษะด้ าน ี ัเทคโนโลยี สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสั งคมโลกได้ อย่ างสั นติ
 22. 22. สื่ อออนไลน์ คืออะไร?คาจากัดคาง่ าย ๆ ของคาว่าสื่ อออนไลน์ ก็คือสื่ อของสั งคมทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ ไม่ ว่าใครก็สามารถนาเสนอข่ าวสารและข้ อมูลเพื่อเผยแพร่ ให้ บุคคลอืนๆ ได้ รับรู้ ่ซึ่งมีอยู่ในหลากหลายรู ปแบบเช่ นเว็บบล็อค เว็บบอร์ ด YouTube, Hi5,Facebook, Twister, My Space ซึ่งในทีนีจะขอกล่าวถึง ่ ้วิทยุออนไลน์ ทีวออนไลน์ etc. ี เฉพาะคลิปวีดิโอออนไลน์www.themegallery.com
 23. 23. เมื่อพูดถึง “คลิป” คุณนึกถึงอะไร ?ยกตัวอย่ างคาอะไรก็ได้ ที่ขนต้ นด้ วยคาว่ า “คลิป” ึ้ www.themegallery.com
 24. 24. www.themegallery.com
 25. 25. www.themegallery.com
 26. 26. www.themegallery.com
 27. 27. www.themegallery.com
 28. 28. ความหมายของคาว่า “วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ”วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ คือไฟล์คอมพิวเตอร์ ทบรรจุเนือหาเป็ นภาพยนตร์ ส้ ั น ี่ ้มักจะตัดตอนมาจากภาพยนตร์ ท้งเรื่องซึ่งมีขนาดความยาวปกติ ัคลิปมักจะเป็ นส่ วนทีสาคัญ หรือต้ องการนามาแสดง มีความขบขัน หรืออาจ ่ เป็ นเรื่องความลับทีต้องการนามาเผยแพร่ จากต้ นฉบับเดิม ่แหล่งของวิดีโอคลิป ได้ แก่ ข่ าว ข่ าวกีฬา มิวสิ กวิดีโอ รายการโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์ปัจจุบันมีการใช้ วดีโอคลิปแพร่ หลาย เนื่องจากไฟล์ คลิปนี้มีขนาดเล็ก ิ สามารถส่ งผ่านอีเมล หรือดาวน์ โหลดจากเว็บไซต์ ได้ สะดวกในประเทศตะวันตก เรียกการแพร่ หลายของวิดีโอคลิปนีว่า วัฒนธรรมคลิป ้ (Clip Culture) ทีมา : Wikipedia ่ www.themegallery.com
 29. 29. ความหมายของคาว่า “วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ”www.ifilm.comwww.youtube.comvideo.google.com ทีมา : Wikipedia ่ www.themegallery.com
 30. 30. ในโลกนี้ มีคลิปวิดีโอ อยู่มากมาย แต่ จะมีสักกีคลิปที… ่ ่ครู สามารถนามาใช้ ในการเรียนการสอน นักเรียนสามารถใช้ ทบทวนความรู้ และศึกษาเพิมเติม ่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน พัฒนาการศึกษา www.themegallery.com
 31. 31. www.themegallery.com
 32. 32. www.themegallery.com
 33. 33. www.themegallery.com
 34. 34. รูปแบบ/วิธีการ นาสื่ อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา www.themegallery.com
 35. 35. www.themegallery.com
 36. 36. 1.ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนรู้ 2.ใช้ เป็ นสื่ อนาเสนอความรู้ ในชั้นเรียน ความสนใจแบบออนไลน์ จุดประสงค์ 3.ใช้ เป็ นเครื่องมือทาง 4.ใช้ นาเสนอผลงานปัญญาในการสร้ างสรรค์ เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ ผลงานของนักเรียน ผลงานของครู www.themegallery.com
 37. 37. www.themegallery.com
 38. 38. ใช้ นาเข้ าสู่ บทเรียน ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรี ยน ครู ผ้ สอนอาจนาภาพ ดิจิทล (Digital) จาก Google ู ั, Flickr , Picasa หรือ VDO จาก Youtube หรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ ทีเ่ กียวกับ ่เรื่องทีจะสอนมาให้ นักเรียนดูและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทีได้ รับชมเพือกระตุ้น ่ ่ ่ความสนใจให้ กบผู้เรียนโดยไม่ จาเป็ นต้ องให้ นักเรี ยนดูท้งหมดของเรื่องทีนามา ั ั ่เสนอ สร้ าง เร้ าความสนใจในบทเรียนของนักเรียน สามารถตอบสนองความต้ องการในการเรียนรู้ ของนักเรียนได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
 39. 39. ใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ครู ผ้ ูสอนอาจออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยอาศัยการจัดการในระบบLMS โดยอาศัย Software ให้ นักเรี ยนเลือกศึ กษาความรู้ จากการออกแบบของครู ผ้ ูสอนให้ นักเรี ยนได้ เลือกเรี ยนรู้ ได้ ตลอดเวลา โดยอาศั ยสื่ ออื่นประกอบ เช่ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) E-Book, LOs, Courseware, VDOผู้สอนจะต้ องออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไว้ ล่วงหน้ า และพิจารณาเนื้อหาที่สอนมาให้ นักเรี ยนศึ กษา เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง หรื อให้ เลือกสื่ อให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ จากสื่ อโดยตรง
 40. 40. ใช้ ขยายความรู้ การปฏิบัติกจกรรมการเรียนรู้ ิ ในขั้นตอนนีครู ผ้ ูสอนต้ องพิจารณาความรู้ ความสามารถความพร้ อมใน ้การใช้ E-learning และ Social Media ของผู้เรี ยนมาเป็ นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ในการเรียนรู้ เช่ น - ค้ นหาความรู้ จากอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ Search Engine เช่ น ค้ นหาข้ อมูลเนื้อหา รู ปภาพ แผนที่จาก Google ค้ นเรื่องราวข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องจากyoutube ในลักษณะรายการโทรทัศน์ - นาความรู้ ที่ได้ มาศึกษาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ให้ เป็ นความรู้ ของตนเองและจัดทาเป็ นเอกสารด้ วย MS Word ส่ ง E-mail ให้ ครู หรื อ แชร์ ในกลุ่มFacebook
 41. 41. - สร้ าง เป็ น E-Book, Webpage หรือรายการโทรทัศน์ แล้ วอัพโหลดผ่านทางFacebook- ให้ นักเรียนทา ปฏิทิน คานวณหาคาตอบทางคณิตศาสตร์ ด้วย MS Excel- ทาบัตรอวยพร บัตรเชิ ญ หรือ แผ่ นภาพสรุ ปความรู้ ด้ วย MS Power pointแล้ว Save เป็ น .jpg แล้ วอัพโหลดส่ งครู ผ่าน Facebook- เปิ ดกระดานสนทนา (Web board) ให้ นักเรี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซ่ึงกันและกัน- สร้ างเป็ นกลุ่มสนใจ เช่ น Web Blog, Social Network ขยายความรู้ ในกลุ่มด้ วย hi5, Face book, twitter
 42. 42. ใช้ สรุปเนือหา ้ ในการสรุ ปเนื้อหาซึ่ งเป็ นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ครู จะใช้ ในขั้นตอนสุ ดท้ ายของการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ ละครั้ ง หรื อแต่ ละชั่ วโมงครู อาจออกแบบนาSocial Media มาให้ นักเรียนทาการสรุ ปในลักษณะต่ างๆ เช่ น- ให้ นั ก เรี ย นสรุ ป องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู้ มาน าเสนอและจั ด ท าด้ ว ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นาเสนอในรู ปแบบต่ าง ๆ ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเชื่ อมโยงกับการใช้ Social Media เช่ น การใช้ Mindmeister ทา Mind mapออนไลน์ แล้ วแบ่ งปันเพือแลกเปลียนเรียนรู้ กน เป็ นต้ น ่ ่ ั- นาสื่ อ LO เกม หรื อ เพลงที่ได้ จากการสื บค้ นข้ อมู ลจากอินเทอร์ เน็ ตมาให้นักเรียนทากิจกรรมเพือทบทวนความรู้ และสรุ ปความรู้ จากการเรียนรู้ ่- นา VDO จาก Youtube มาให้ นักเรียนสรุ ปความรู้ และประยุกต์ ใช้ ในชีวตประจาวัน ิ
 43. 43. กรณีตวอย่ าง:ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ั
 44. 44. แนวคิดในการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ของผม คือการสร้ า งบล็อ ก http://teacherkobwit2010.wordpress.com เพื่อ เป็ นศูนย์ กลางสาหรับการจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์ โดยรวบรวมแหล่ งเรียนรู้ต่ างๆ แบบ E-Learning มาเป็ น Link ไว้ ในบล็อก ตลอดจนให้ นักเรียนเข้ ามาแนะน าตนเอง ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็ น ผ่ า นการ Commentตลอดจนมี เ อกสารประกอบการเรี ย น Powerpoint ประกอบการสอนคลิ ป วี ดิ โ อ และบทความ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ ข้ ามาศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ยนอกจากจากนี้ยัง ได้ ใ ช้ Facebook และ Twitterในการติด ต่ อ สื่ อ สารแจ้ งข้ อมู ลข่ าวสารและให้ คาปรึ กษานักเรี ย น อีกด้ วย ทั้งนี้ได้ ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 45. 45. 1. จัดทาเค้ าโครงการสอน (Crouse Syllabus) โดยบูรณาการการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ เพือเป็ นการวางแผนการ ่จัดการเรี ย นรู้ อย่ างคร่ าวๆ ตลอดจนชี้ แจงรายละเอีย ดการเรี ยนการสอน ข้ อตกลงในการเรียน และภาระงานให้ นักเรียนรับทราบ
 46. 46. 2. ออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้ และจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่บูรณาการการใช้ Social Media ในการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งแต่ ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ีมีการบูรณาการ Social Media นั้นจะเน้ นการทีครู กาหนดประเด็นทีน่าสนใจ ซึ่งอาจเป็ นภาพข่ าว ข้ อความ หรือ ่ ่คลิป วิ ดี โ อ โดยใช้ การตั้ ง ค าถามกระตุ้ น ความคิ ด ที่ มี ก ารน าเสนอในบล็อกของครู และให้ นักเรียนสื บค้ นข้ อมูลในประเด็นทีเ่ กียวข้ องแล้ ว ่มาตอบคาถามในเชิ งการแสดงความคิดเห็น เพื่อ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แนวคิ ด ซึ่ ง กั น และกั น ที่ มี ค รู เ ป็ นผู้ ค อยส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และตรวจสอบความรู้ ของนักเรียนให้ มความถูกต้ องตามหลักวิชาการ ี
 47. 47. ทั้ง นี้ใ นการเข้ า สอนครั้ ง แรกได้ ใ ห้ นั ก เรี ย นท า “แบบส ารวจผู้ เ รี ย น ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี เพื่อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ SocialMedia” เพื่อนาผลจากการแบบสารวจผู้เรี ยน ด้ านการใช้ เทคโนโลยีเพื่อสร้ างเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ Social Media ของผู้เรี ยนมาวิเคราะห์และประเมิ น ผล เพื่อ ปรั บ ปรุ ง การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ และการมอบหมายภาระงานให้ เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียนต่ อไป
 48. 48. การนากิจกรรมที่มีการใช้ E-Learning และ Social Media แทรกไปในแผนการจั ดการเรี ยนรู้ จะวิเคราะห์ ตั วแผนทั้งหมด และปรั บแก้ หรื อเพิ่มเติ มอย่ างน้ อยใน 2 ประเด็นหลัก คือ เรื่อง “สื่ อ แหล่ งการเรี ยนรู้ และวัสดุอุปกรณ์”และให้ ค วามสาคัญใน เรื่ อง “กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ” ซึ่ งมีการจัดองค์ ประกอบแตกต่ างกันหลายรู ปแบบ เช่ น การจั ด กิจกรรมที่นิยมใช้ จะเป็ น กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4 ขั้น มีลาดับขั้นตอน ดังนี้ ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน ใช้ การเกริ่นนา และทาแบบทดสอบก่อนเรียน ขั้นกิจกรรม เป็ นการให้ ความรู้ ค้ นหาความรู้ อภิปรายและรายงานผล ขั้นสรุ ป ส่ งรายงาน สรุ ปประเด็นต่ างๆ และสรุ ปความสาคัญของหน่ วย ขั้นนาไปใช้ ทาการทดสอบหลังเรียน หรือนาไปใช้ ในชีวตประจาวัน ิ
 49. 49. 3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่วางแผนและออกแบบไว้ โดยบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 3 ลักษณะ คือ1) ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนการสอน เช่ น- การนาคลิปวิดีโอจาก Youtube มาสร้ างความสนใจในการนาเข้ าสู่ บทเรี ยนและประกอบการอธิบ าย ซึ่ งอาจใช้ ผ่า นเว็บไซต์ โดยตรงแบบ ออนไลน์ หรื อดาวน์ โหลดเป็ นไฟล์ ไว้ นอกจากนี้ยังสามารถนามารวบรวมไว้ ใน Wordpressส าหรั บ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า มาศึ ก ษาเพิ่ม เติ ม ด้ ว ยตนเอง หรื อ มอบหมายงานให้นักเรี ยนอภิปรายความรู้ จากคลิปวิดีโอ เป็ นต้ น นอกจากนี้ยังได้ อัพโหลดไฟล์วิดีโอขึนไว้ใน Youtube แล้วนามาแสดงไว้ใน Wordpress อีกด้ วย ้
 50. 50. 1) ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนการสอน เช่ น- อัพโหลดไฟล์วดีโอขึนไว้ใน Youtube แล้วนามาแสดงไว้ใน Wordpress ิ ้
 51. 51. 1) ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนการสอน เช่ น- การนาภาพต่ างๆ เช่ น ภาพภู เขาไฟ ภาพโลก ภาพหิน มาจาก Flickr และGoogle
 52. 52. 1) ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนการสอน เช่ น- การอัพ โหลดเอกสารประกอบการสอน Presentation ใบงาน ขึ้นไว้ ในSlideshare และ Scribd ตลอดจนการน าเอกสารต่ างๆที่ เ กี่ ย วข้ อง ในSlideshare และ Scribd มาใช้ ประกอบการสอน
 53. 53. 1) ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนการสอน เช่ น- การนาเสนอข้ อ มู ล เนื้อ หา แหล่ งเรี ยนรู้ อ อนไลน์ รายละเอียดที่น่า สนใจผ่ านทาง Wordpress ให้ นักเรี ยนเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ ด้วยตนเองตามอัธยาศั ยและมีปฏิสัมพันธ์ ในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลียนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ่
 54. 54. 2) ใช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย น ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย นตลอดจนผู้ทสนใจ เช่ น การใช้ Facebook Twitter Wordpress ในการ ี่แจ้ งข่ าวสาร แจ้ งภาระงาน ตลอดจนการเชิ ญชวนและประชาสั มพันธ์เข้ าไปศึกษาเยียมชมในบล็อกของครู ่
 55. 55. 3) ใช้ ในการมอบหมายงาน แสดงความคิ ด เห็ น แบ่ งปั น และแลกเปลียนเรียนรู้ ระหว่ างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ตลอดจน ่ผู้ทสนใจ ผ่ านการ Comment ในบทความ ่ี
 56. 56. ทั้งนี้ในการมอบหมายงาน ครู จะดาเนินการสร้ างบทความที่มีการนาเนื้อหาข่ าว รู ปภาพ หรื อคลิปวิดีโอ มานาเสนอ พร้ อมกับการตั้งคาถามที่เน้ นการกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นน าความรู้ จากที่ เ รี ย นมาในห้ อ งเรี ย น มาคิ ด เพื่ อตอบคาถาม ในเชิ งวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น เพราะฉะนั้นนักเรี ยนจะมีคาตอบทีไม่ ซ้ากันและไม่ สามารถลอกกันได้ ซึ่งบางครั้งอาจกาหนดให้ มีการทา ่โพลล์ เพื่อ ส ารวจความคิ ด เห็นของนั ก เรี ยนด้ ว ย พร้ อ มกันนี้ไ ด้ จั ด หาแหล่ งเรี ยนรู้ แหล่ งข้ อ มู ล และแสวงหาสื่ อ การเรี ยนการสอนเพื่อใช้ ในการส่ ง เสริ มการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ นอกจากการเรี ยนการสอนแล้ ว ยังได้ ใช้ Wordpress ในการเผยแพร่และประชาสั มพันธ์ ผลงาน กิจกรรม ตลอดจนสาระน่ ารู้ ท่จะเป็ นประโยชน์ ต่อ ีนักเรียน ครู และผู้ทสนใจอีกด้ วย ี่
 57. 57. 4. ขั้นประเมินผล หลังจากทีได้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ ว จะต้ องมีการวัด ่และประเมิ น ผล ตรวจงานและประเมิ น ผลจากการตอบค าถามแสดงความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นต่ อ สถานการณ์ ท่ี ค รู ก าหนดเป็ นบทความผ่ านทาง http://teacherkobwit2010.wordpress.com และการทางานภายในห้ องเรียนอย่ างต่ อเนื่อง ทั้งนีครู อาจใช้ Social Media ้ที่หลากหลายในการประเมิน เช่ น Google Doc, Springnote หรือการทาโพลล์ เป็ นต้ น ซึ่งในการประเมินครู ควรกาหนดเป็ น RuBric Scoreทีชัดเจน ่
 58. 58. ตัวอย่ างการประเมินผลโดยการทาโพลล์
 59. 59. ตัวอย่ างของการใช้ คลิปวีดิโอเป็ นสื่ อการเรียนรู้ ในชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง นาอัดลมสยาม ้ ตัวอย่ างแผน การจัดการเรียนรู้ เรื่อง คนล่าฝน ตัวอย่ างแผน การจัดการเรียนรู้ เรื่อง แผ่ นดินไหว ตัวอย่ างแผน ตัวอย่ างแบบฟอร์ มแผนการจัดการเรียนรู้ โดย ครู กอบวิทย์ www.themegallery.com
 60. 60. แบบ Online มีสิ่งทีควรคานึงถึงดังนี้ ่- เปิ ดใช้ งานได้ โดยตรง ผ่านเว็บไซต์- ควรคานึงถึงความเร็วของอินเตอร์ เน็ต ในการดาวน์ โหลด เพราะอาจทาให้ ใช้ เวลานาน ทาให้ เสียเวลา การสอนไม่ ต่อเนื่อง- ครู ต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็ นอย่ างดีว่าช่ วงใดจะเปิ ดคลิปใด ซึ่งครู อาจต้ อง นา URL ของคลิปทีต้องการใช้ มาเรียงไว้ ในไฟล์ หนึ่ง ของแทรกไว้ในแผนการ ่ จัดการเรียนรู้ เพือความสะดวก รวดเร็วและต่ อเนื่อง ่- ครู จะสอนเรื่องใด ต้ องเปิ ดดูก่อนล่ วงหน้ า เพือตรวจสอบความถูกต้ องและ ่ เหมาะสมของเนือหา ไม่ ควรเข้ าไปค้ นหาทันที ขณะทีกาลังสอนอยู่และเปิ ดให้ ้ ่ นักเรียนดูเลย- อาจตั้งค่ าใน Youtube ว่ า เมือคลิปทีเ่ ลือกจบแล้ ว กาหนดให้ ไม่มการสุ่ มคลิปที่ ่ ี ใกล้ เคียงขึนมาอีก ้ www.themegallery.com
 61. 61. แบบ Offline มีสิ่งทีควรคานึงถึงดังนี้ ่- ดาวน์ โหลดไฟล์ วดโอ มาเก็บไว้ ทเี่ ครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อดีทไม่ต้องกังวล ี ิ ี่ ปัญหาอินเตอร์ เน็ตว่ าจะดาวน์ โหลดช้ า- ครู วางแผนในการจัดการเรียนรู้ ได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ว่ าช่ วงใดจะเปิ ดคลิปใด ซึ่งสามารถเปิ ดไฟล์ จากโฟลเดอร์ โดยตรง หรือสร้ าง Hyperlink บทสไลด์ ใน Powerpoint หรือแทรกคลิปให้ เล่นบน Powerpoint ได้ เลย ซึ่งอาจต้ องแปลงไฟล์ เป็ นนามสกุล .wmv ก่ อน- ต้ องเลือกใช้ โปรแกรมช่ วยดาวน์ โหลดคลิปวีดโอทีเ่ หมาะสม ใช้ งานง่ าย เช่ น ิ Youtube Downloager , flash get ฯลฯ- ต้ องมีโปรแกรมเล่ นไฟล์ ทีรองรับไฟล์ ได้ หลายๆนามสกุล เช่ น Gom Player ่ ถ้ าแปลงไฟล์ ได้ ด้วยจะดีมาก www.themegallery.com
 62. 62. www.themegallery.com
 63. 63. -แบบรับ: ต้ องมีช่องทางให้ นักเรียนหรือผู้ชม สามารถเข้ าถึงคลิปวีดิโอได้ ง่าย สะดวกรวดเร็วเช่ น การสร้ าง Channel ส่ วนตัวบน Youtube www.themegallery.com
 64. 64. -แบบรับ: การแชร์ คลิปผ่านบล็อกหรือเว็บไซต์ เพือนาคลิปมาโพสต์ ไว้โดยอาจเรียงลาดับของ ่คลิปตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมในห้ องเรี ยน ซึ่งครู สามารถโพสต์ คลิปวีดิโอประกอบเนือหา ร่ วมกับการใช้ สื่อออนไลน์ อื่นๆให้ นักเรียนตอบคาถามได้ ้http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/ www.themegallery.com
 65. 65. www.themegallery.com
 66. 66. -แบบรุ ก : ต้ องมีเครือข่ ายของนักเรียนหรือผู้ชมเป็ นช่ องทางในการส่ งคลิปวีดิโอที่ต้ องการไปถึงสมาชิ กโดยตรง เช่ น การแชร์ คลิปผ่ านเฟซบุค การแชร์ บนบล็อกการแชร์ ผ่านอีเมลกลุ่ม หรือนาไปโพสต์ แปะไว้ ในเว็บต่ างๆ www.themegallery.com
 67. 67. -แบบรุ ก : การแชร์ คลิปผ่ านเฟซบุค อาจทาได้ ท้งในลักษณะของ ั - แชร์ บนเฟซบุคส่ วนตัวของครู ซึ่งมีนักเรียนเป็ นเพือน ่ (แบบนีไม่ แน่ ใจว่ านักเรียนจะได้ ดูหรือเปล่ า) ้ - แชร์ บนเฟซบุคของกลุ่มทีครู สร้ างขึนและมีนักเรี ยนเข้ ามาเป็ นสมาชิ ก ่ ้ (แบบนีแนะนา เพราะไม่ ต้องอยู่กบเฟซบุคส่ วนตัวและนักเรียน ้ ั ทุกคนทราบจากอีเมลว่ า ครู ส่งคลิปมาให้ ดู) - แชร์ บนแฟนเพจของครู ทสร้ างขึนมาแล้ วให้ นักเรียนเข้ า Click Like ี่ ้ - สามารถให้ นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ จากการดูคลิปได้ ทนที เช่ น ั การ Click Like และโพสต์ ข้อความตอบ - การโพสต์ คลิปทุกครั้ง ครู ควรโพสต์ คาชี้แจงทีชัดเจนหรื อคาถามด้ วยเสมอ ่ ไม่ ควรโพสต์ แต่ คลิปอย่างเดียว www.themegallery.com
 68. 68. -แบบรุ ก : - เพือให้ นักเรียนเข้ าไปชมวีดิทศน์ ครู อาจต้ องมอบหมายงาน ให้ นักเรียนเข้ า ่ ัไปดูคลิปแล้ วตอบคาถามให้ คะแนน - ทั้งนี้ ครู ควรคานึงถึงความพร้ อมและศักยภาพของนักเรี ยนด้ านการใช้เทคโนโลยี เพือไม่ ให้ เกิดปัญหาตามมา ่ การสารวจผู้เรียนเป็ นรายบุคคล โดยการจัดทาแฟมสะสมงานนักเรียน ้ CLICK www.themegallery.com
 69. 69. ตัวอย่ างในการใช้ กบนักเรียน ัhttp://www.youtube.com/watch?v=cbE5JqnxPxM&feature=player_embedded#! www.themegallery.com
 70. 70. ตัวอย่ างในการใช้ กบนักเรียน ัhttp://www.krutubechannel.com/index.php?page=video_view&vid_id=628 www.themegallery.com
 71. 71. เพลงกรด-เบส www.themegallery.com
 72. 72. เพลงสถานะของสาร www.themegallery.com
 73. 73. www.themegallery.com
 74. 74. ผลจากการการเผยแพร่ นวัตกรรม โดยคลิปวีดโอ ิ สู่ การแลกเปลียนเรียนรู้ เพือพัฒนาการศึกษา ่ ่ และสร้ างแรงบันดาลใจให้ กับใครอีกหลายๆคน www.themegallery.com
 75. 75. www.themegallery.com
 76. 76. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ิ เรื่อง การถ่ ายโอนพลังงานความร้ อน โดยวิธีการพาความร้ อน ชุด “คู่มอประยุกต์ ใช้ โทรทัศน์ ครูและแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ ครู ืตอนที่ 22 แรงดลบันดาลใจจากโทรทัศน์ ครู : พ่อมดกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ สอนเรื่องสถานะของสาร จัดทาโดย นางสาวปารณีย์ แก้ วเซ่ ง รหัสนักศึกษา 5111134068 กลุ่มเรียน 5111134.02 คณะครุศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช www.themegallery.com
 77. 77. www.themegallery.com
 78. 78. www.themegallery.com
 79. 79. www.themegallery.com
 80. 80. ต้ องคานึง :- นักเรียนมีพนฐานถ่ ายทา ตัดต่ อวีดโอได้ ื้ ิ- อาจบูรณาการกับกลุ่มสาระฯอืนๆทีเ่ กียวข้ อง ่ ่- แบ่ งกลุ่มนักเรียนอย่ างเหมาะสม- กาหนดจุดประสงค์ เนือหาขอบข่ ายชัดเจน ้- มีแบบประเมินผลชัดเจนและแจ้ งให้ นร.ทราบ- มีการอ้ างอิง และไม่มการละเมิดลิขสิทธิ์ ี- ครู ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมก่ อนอัพโหลด- ควรตกลงว่ าจะอัพโหลดโดยผ่านบัญชีผ้ใช้ ของครูหรือนักเรียนอัพโหลดเอง ู www.themegallery.com
 81. 81. สาระน่ ารู้การใช้ ICT เป็ นเครื่องมือทางปัญญา www.themegallery.com
 82. 82. www.themegallery.com
 83. 83. www.themegallery.com
 84. 84. www.themegallery.com
 85. 85. www.themegallery.com
 86. 86. www.themegallery.com
 87. 87. www.themegallery.com
 88. 88. ตัวอย่างเกณฑ์ การประเมินผลงานคลิปวีดิทัศน์ ของนักเรียน www.themegallery.com
 89. 89. www.themegallery.com
 90. 90. -นักเรี ยนศึกษาคลิปวีดีโอ ทีครู แชร์ ไว้ บนบล็อกและตั้งคาถามให้ นักเรี ยนได้ คิดและ ่อภิปรายตอบคาถามไว้ www.themegallery.com
 91. 91. ตัวอย่ าง Best Practiceของครู ที่ใช้ VDO Clip ในการจัดการเรียนรู้ www.themegallery.com
 92. 92. www.themegallery.com
 93. 93. www.themegallery.com
 94. 94. www.themegallery.com
 95. 95. ต้ องคานึง :- พิจารณาว่ าข้ อมูลได้ เปิ ดเผยได้ เผยแพร่ ได้ ความเป็ นส่ วนตัวของข้ อมูล- มั่นใจว่ ามีความถูกต้ อง เหมาะสม ไม่ ได้ คัดลอกส่ วนใดส่ วนหนึ่งของผู้อื่นมา โดยไม่ อ้างอิง- ยอมรับคาติชมและคาวิจารณ์ทอาจตามมาี่ www.themegallery.com
 96. 96. ตัวอย่ างคลิป www.themegallery.com
 97. 97. ตัวอย่ างคลิปคลิปครูดในดวงใจ ี www.themegallery.com
 98. 98. ตัวอย่ างคลิปถ่ ายทอดประสบการณ์ ศึกษาดูงาน www.themegallery.com
 99. 99. ข้ อควรระวังและสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนอัพโหลด VDO Clip- ความถูกต้ องของเนือหาสาระ ้- ความเหมาะสมของเนือหาสาระ ้- การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้ อความ ภาพ เพลง เนือหา ้- ผลกระทบที่อาจเกิดขึนตามมา เช่ น เรื่องที่เป็ นประเด็น ้ สังคม เป็ นที่วพากษ์ วจารณ์ ถกเถียง ทาให้ ผ้อนเสียชื่อเสียง ิ ิ ู ื่ www.themegallery.com
 100. 100. แล้ วเรามีช่องทางใดบ้ างในการเผยแพร่ คลิปวีดโอของเรา ิ www.themegallery.com
 101. 101. www.themegallery.com
 102. 102. www.themegallery.com
 103. 103. www.themegallery.com
 104. 104. www.themegallery.com
 105. 105. www.themegallery.com
 106. 106. www.themegallery.com
 107. 107. www.themegallery.com
 108. 108. เพือการนาเสนอ ่ เพือการสื บค้ นข้ อมูล ่ เพือการติดต่ อ สื่ อสาร ่ เพือเป็ นสื่ อการเรียนการ ่ เนือหาสาระ ข้ อมูล ้ แบ่ งปันข้ อมูล แจ้ ง สอน ช่ วยส่ งเสริมความรู้ ออนไลน์ ผ่าน Search ต่ างๆ และรวบรวม ข่ าวสารความเข้ าใจ เช่ น Youtube, แหล่งเรียนรู้ ต่างๆโดย engine ต่ างๆ เช่ น เช่ น Facebook , Twitter Scribd Slideshare google ใช้ Blog , Skype เพือเป็ นส่ วนหนึ่งใน ่ เพือสร้ างเครือข่ ายสังคม ่ การจัดกิจกรรมการ การนา Social media ออนไลน์ ในการ เรียนรู้ เช่ น Blog แลกเปลียนเรียนรู้ ่ Mindmeister , ไปใช้ ในการจัดการสอนวิชาต่ างๆ เช่ น Facebook , Twitter googledoc , Blog เพือการดูแลช่ วยเหลือ ่ เพือการอัพโหลดและ ่ เพือการวัดและ ่ แชร์ รูปภาพ/คลิป เพือการเผยแพร่ และ ่ประเมินผลการเรียนรู้ ติดตาม พฤติกรรม วีดโอ ิ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน ของนักเรียน เช่ น ของนักเรียน เช่ น เช่ น Facebook , ของครูและนักเรียน เช่ นGoogledoc, Monkey Facebook , Twitter Picasa, youtube survey, Facebook , Twitter , Company LOGO Blog
 109. 109. สร้ างเอกสารบนอินเทอร์ เน็ต (Docs, Presentation, Spreadsheet)สร้ างฟอร์ มในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ง่ายเก็บเอกสาร ไฟล์ งานต่ างๆ
 110. 110. “ครูไทย หัวใจแบ่ งปัน”
 111. 111. www.themegallery.com
 112. 112. Company LOGO

×