Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน

322,594 views

Published on

วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน

 1. 1. วิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6/1 ้ ปีการศึกษา 2554 เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ผู้วิจัย นางกิติยา ทามาน โรงเรียนอนุบาลนครพนมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. ชืองานวิจัย ่ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านชื่อผู้วิจัย กิติยา ทามานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลนครพนมผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน /การบ้านของนักเรียนจานวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลาดับสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้านตามลาดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลาดับ 1 – 15 และได้ทาการนาผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนาเสนอในรูปของตารางประกอบคาบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลาดับที่ 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป และแบบฝึกหัดยากทาไม่ได้ โดยคิดจากนักเรียน 41 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 และ 2 จานวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.85
 3. 3. การวิจัยพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านความสาคัญและที่มา ปัจจุบันจากการสอบถามครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงาน / การบ้านไม่ตรงเวลาที่ครูผู้สอนกาหนด หรือบางคนก็ไม่ส่งงาน / หรือการบ้านเลย ซึ่งทาให้ครูผู้สอนไม่สามารถวัดความรู้ หรือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ ซึ่งในบางรายวิชาอาจมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนด้วย ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งในฐานะที่เป็นทั้งครูผู้สอนและครูประจาวิชาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ ทาการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านต่อไปวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 /1 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหาการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียน 2. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนขอบเขตของการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดยใช้ข้อความที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน จานวน 15 ข้อ และได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 1.ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครพนม กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 6/1 ในภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2554 จานวน 1 ห้องเรียนจานวน 41 คน 2. แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย เป็นเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 6 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน จานวน 15 ข้อ 3. ตัวแปร 3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลนครพนมในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ระดับคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม
 4. 4. วิธีดาเนินการวิจัย ระยะเวลาในการดาเนินงาน 20 พฤศจิกายน 2554 - 24 กุมภาพันธ์ 2555 วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 20 – 30 พฤศจิกายน - ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา25541 - 30 ธันวาคม 2554 - เขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน - ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม -ออกแบบและสร้างแบบสอบถามที่จะใช้ใน งานวิจัย15 มกราคม 2555 - นักเรียนทาแบบสอบถาม ผู้วิจัยบันทึกข้อมูล16–31 มกราคม 2555 - เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยบันทึกข้อมูล1– 24 กุมภาพันธ์ 2555 - สรุปและอภิปรายผล - จัดทารูปเล่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามขั้นตอนการดาเนินการ ในการดาเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน โดยใช้ แบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ผู้วิจัยได้วางแผนการดาเนินการศึกษา สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ข้อความที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการมาส่งงาน / การบ้านและได้ดาเนินการซึ่งมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 1.ขั้นวิเคราะห์ ( Analysis) 1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้กาหนดไว้ดังนี้ ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนอนุบาลนครพนม จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 41 คน 1.2 วิเคราะห์สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียน โดยการหาค่าร้อยละ 2. ขั้นออกแบบ (Design) ผูวิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงาน/ ้การบ้าน โดยมีลาดับขั้นตอนการสร้างดังนี้
 5. 5. 1.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่าง ๆ 1.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหาสาเหตุในการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนในระดับชั้น ป. 6/1 จานวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนใส่หมายเลขลาดับสาเหตุของการไม่ส่งงานจากลาดับมากที่สุด ( 1 ) ไปจนถึงลาดับน้อยที่สุด ( 15 ) 1.3 นาแบบวัดเจตคติที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบแก้ไข 1.4 นาแบบวัดเจตคติมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้จริง 3. ขั้นดาเนินการ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการดาเนินการดังนี้ 3.1 นาแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลนครพนม จานวน 41 คนเพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน และทาการบันทึกคะแนน 3.2 ดาเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อสาเหตุตารางการทาวิจัยในชั้นเรียนวัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 20 – 30 พฤศจิกายน - ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา25541 - 30 ธันวาคม 2554 - เขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน - ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม - ออกแบบและสร้างแบบสอบถามที่จะใช้ใน งานวิจัย15 มกราคม 2555 - นักเรียนทาแบบสอบถาม ผู้วิจัยบันทึกข้อมูล 16 – 31 มกราคม 2555 - เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยบันทึกข้อมูล1 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 - สรุปและอภิปรายผล - จัดทารูปเล่ม
 6. 6. 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 4.1 วิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทาแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม 4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 4.2.1 การหาค่าร้อยละ ค่าร้อยละ = X x 100 N เมื่อ X = คะแนนที่ได้ N = จานวนนักเรียนทั้งหมด 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน เพื่อนาผลการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ และนาไปแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการส่งงานและการบ้าน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมจานวน 15 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลนครพนมจานวน 41 คน โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 5.1 ผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน เกี่ยวกับการหาสาเหตุที่ไม่ส่งงาน การบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 7. 7. ตาราง 1 ผลการประเมินแบบสอบของนักเรียนถึงสาเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้านสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลาดับที่ ร้อยละ1. การบ้านมากเกินไป 1-2 65.852. แบบฝึกหัดยากทาไม่ได้ 4 17.073. ไม่น่าสนใจ 8 14.634. เวลาน้อย 14 14.635. ครูอธิบายเร็ว 3 12.206. ไม่เข้าใจคาสั่ง 6-7 41.467. ไม่ได้นาสมุดมา 5 14.638. เบื่อหน่ายไม่อยากทา 9 17.079. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 13 17.0710. หนังสือหาย 9 17.0711. ลืมทา 10 14.6312. ไม่มีคนคอยให้คาปรึกษา 11 4.8813. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 15 17.0714. ไปธุระกับผู้ปกครอง 12 19.5115. ทากิจกรรมของโรงเรียน 15 19.51 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน โดยทาการเรียงลาดับจากสาเหตุที่นักเรียนที่นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุที่สาคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ตามลาดับ 1 – 15 ดังต่อไปนี้การบ้านมากเกินไป อยู่ในลาดับที่ 1–2 คิดเป็นร้อยละ 65.85 ( 27 คน )ครูอธิบายเร็วเกินไป อยู่ในลาดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 12.20 ( 5 คน )แบบฝึกหัดยากทาไม่ได้ อยู่ในลาดับที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 17.07 ( 7 คน )ไม่ได้นาสมุดมา อยู่ในลาดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 14.63 ( 6 คน )ไม่เข้าใจคาสั่ง อยู่ในลาดับที่ 6–7 คิดเป็นร้อยละ 41.46 ( 17 คน )ไม่น่าสนใจ อยู่ในลาดับที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 14.63 ( 6 คน )เบื่อหน่าย ไม่อยากทา อยู่ในลาดับที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 17.07 ( 7 คน )หนังสือหาย อยู่ในลาดับที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 17.07 ( 7 คน )
 8. 8. ลืมทา อยู่ในลาดับที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 14.63 ( 6 คน )ไม่มีคนคอยให้คาปรึกษา อยู่ในลาดับที่ 11 คิดเป็นร้อยละ 4.88 ( 2 คน )ไปธุระกับผู้ปกครอง อยู่ในลาดับที่ 12 คิดเป็นร้อยละ 19.51 ( 8 คน )ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง อยู่ในลาดับที่ 13 คิดเป็นร้อยละ 17.07 ( 7 คน )เวลาน้อย อยู่ในลาดับที่ 14 คิดเป็นร้อยละ 14.63 ( 6 คน )ทากิจกรรมของโรงเรียน อยู่ในลาดับที่ 15 คิดเป็นร้อยละ 19.51 ( 8 คน )เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น อยู่ในลาดับที่ 15 คิดเป็นร้อยละ 19.51 ( 8 คน ) 6. สรุปผลการศึกษาวิจัย จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านลาดับที่ 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป และแบบฝึกหัดยากทาไม่ได้ โดยคิดจากนักเรียน 41 คนที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 และ 2 จานวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.85 7. อภิปรายผลการศึกษา จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ พบว่าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ได้ทาให้ทราบถึงสาเหตุที่สาคัญมากที่สุด จนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุดในการไม่ส่งงาน / การบ้านคือการบ้านมากเกินไป ครูอธิบายเร็ว แบบฝึกหัดยากทาไม่ได้ ไม่ได้นาสมุดมาไม่เข้าใจคาสั่ง ไม่น่าสนใจ เบื่อหน่าย ไม่อยากทา หนังสือหาย ลืมทา ไม่มีคนคอยให้คาปรึกษาไปธุระกับผู้ปกครอง ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง เวลาน้อย ทากิจกรรมโรงเรียน และเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 8. ข้อเสนอแนะ 1. ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน อาจจัดทากับนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการศึกษาในภาพรวม เพราะการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงนักเรียนในระดับชั้น ป. 6/1 เท่านั้น ซึ่งอาจจะได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกันก็ได้ 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงทาการวิจัยกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป และอาจแยกหัวข้อเป็นรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ระเอียดขึ้น ซึ่งจะได้นาผลการทดลองที่ได้ไปแก้ไขปัญหาในการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนต่อไป
 9. 9. ภาคผนวก
 10. 10. แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 / 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนมในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน คาชี้แจง : 1. แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน 2. แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ส่งงาน / การบ้านของผู้เรียน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ เพศ ……………อายุ ………….ปี ……….. ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ……………………. ตอนที่ 2: ความคิดเห็นของผู้ตอบที่มีต่อการไม่ส่งงาน / การบ้าน คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสอบถามสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของผู้เรียน โปรดอ่านข้อความด้วยความรอบคอบและใส่หมายเลขตามหัวข้อที่นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุของการไม่ ส่งงานการบ้าน โดยเรียงลาดับจากสาเหตุที่สาคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยมี่สุด ตามลาดับ 1 – 15 สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลาดับที่1. การบ้านมากเกินไป2. แบบฝึกหัดยากทาไม่ได้3. ไม่น่าสนใจ4. เวลาน้อย5. ครูอธิบายเร็ว6. ไม่เข้าใจคาสั่ง7. ไม่ได้นาสมุดมา8. เบื่อหน่าย ไม่อยากทา9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง10. หนังสือหาย11. ลืมทา12. ไม่มีคนคอยให้คาปรึกษา13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น14. ไปธุระกับผู้ปกครอง15. ทากิจกรรมของโรงเรียน
 11. 11. ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ตาราง 1 ผลการประเมินแบบสอบของนักเรียนถึงสาเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลาดับที่ ร้อยละ1. การบ้านมากเกินไป 1-2 65.852. แบบฝึกหัดยากทาไม่ได้ 4 17.073. ไม่น่าสนใจ 8 14.634. เวลาน้อย 14 14.635. ครูอธิบายเร็ว 3 12.206. ไม่เข้าใจคาสั่ง 6-7 41.467. ไม่ได้นาสมุดมา 5 14.638. เบื่อหน่ายไม่อยากทา 9 17.079. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 13 17.0710. หนังสือหาย 9 17.0711. ลืมทา 10 14.6312. ไม่มีคนคอยให้คาปรึกษา 11 4.8813. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 15 17.0714. ไปธุระกับผู้ปกครอง 12 19.5115. ทากิจกรรมของโรงเรียน 15 19.51
 12. 12. ข้อเสนอแนะ - อยากได้การบ้านที่น้อยลง - อยากได้การบ้านแบบพอดีๆไม่น้อยไม่มากเกินไป - อยากให้มีงานและการบ้านน้อยๆ - อยากได้การบ้านน้อยๆ วันละ 1 อย่าง - อยากให้การบ้านพอสมควรกับเวลา - อยากเรียนอย่างเดียวไม่มีการบ้าน - การบ้านไม่ยากเกินไป - อยากได้การบ้านวันละ 1 วิชา - อยากให้มีการบ้านสัปดาห์ละ 1 วิชา - ควรให้เวลาในการทาการบ้านและลดการบ้านลง - ไม่อยากมีการบ้าน ให้สอนแล้วให้ นักเรียนจดในกระดานแล้วเอาไปอ่านเตรียม สอบแทน - น่าจะให้การบ้านน้อยกว่านี้ - อยากให้มีการบ้านง่าย ๆ และน้อยๆ - อยากให้อธิบายให้เข้าให้เข้าใจง่ายขึ้น การบ้านก็ให้พอประมาณ การบ้านวันหนึ่ง ให้แค่ 2 วิชา ลืมทาการบ้าน ไม่ต้องตี - การบ้านให้แค่ 2- 3 หน้า พอ

×