Presentation 5

247 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation 5

 1. 1. กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็ นอย่างไร และสิ่ งใดเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ดงกล่าว ั
 2. 2. พืนฐานด้ าน ้ ความหมายการ เทคโนโลยี ออกแบบการสอน ออกแบบการ สอนบนพืนฐานทฤษฎีกลุ่มพุทธิ ้ บนพืนฐานทฤษฎีกลุ่ม ้ ปัญญา พฤติกรรมนิยม บนพืนฐานทฤษฎีกลุ่มคอน ้ สตรัคติวสต์ ิ
 3. 3. กระบวนทัศน์การออกแบบการสอนเป็ นวิธีการระบบ เพื่อการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การดาเนินการให้เป็ นผลและการจัดสภาพการณ์ท่ีช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ท้ งในหน่วยย่อยและหน่วยใหญ่ ัของเนื้อหาวิชาที่มีระดับความซับซ้อนแตกต่างกัน สิ่ งที่เป็ นพื้นฐานสาคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ดงกล่าวคือ ัการออกแบบการสอนที่ยดถือผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มากกว่าวิธีการที่ ึยึดถือผูสอนเป็ นศูนย์กลาง จนกระทังการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิผล ้ ่เกิดขึ้น หมายความว่าจะต้องควบคุมกากับการองค์ประกอบการสอนทุกชนิดด้วยผลลัพธ์ทางการเรี ยนซึ่งได้รับการวินิจฉัยภายหลังการวิเคราะห์ความต้องการ(ความจาเป็ น)ของผูเ้ รี ยน อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์
 4. 4. พื้นฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่สาคัญในการออกแบบการสอนมีอะไรบ้างและมีสาระสาคัญอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร
 5. 5. กลุ่ม กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม ทฤษฎี การเรียนรู้ กลุ่ม คอนสทรัคติวสต์ ิ
 6. 6. สาระสาคัญ
 7. 7. กล่ มพฤติกรรมนิยม ุ มุ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ ง เร้ากับการตอบสนอง หรื อพฤติกรรมที่แสดง ออกมา ซึ่งจะให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่ สามารถวัดและสังเกตจากภายนอกได้และเน้น ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมเพราะ เชื่อว่า สิ่ งแวดล้อมจะเป็ นตัวที่กาหนดพฤติกรรม นอกจากนี้ ตามแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรม นิยม การเรี ยนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมซึ่งเป็ นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ ั ที่คนเรามีปฏิสมพันธ์กบสิ่ งแวดล้อมหรื อเกิด ั จากการฝึ กหัด
 8. 8. ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมเรสปอนเดนส์ พฤติกรรมโอเปอร์ แรนต์ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยสิ่ งเร้า เมื่อมีสิ่ง พฤติกรรมที่บุคคลหรื อสัตว์แสดงเร้า พฤติกรรมตอบสนองก็จะเกิดขึ้น ซึ่ง พฤติกรรมตอบสนองออกมา (Emitted)จะสามารถสังเกตได้ โดยปราศจากสิ่ งเร้าที่แน่นอน และ ทฤษฎีที่นามาใช้ในอธิบายกกระบวน พฤติกรรมนี้มีผลต่อสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ประเภทนี้เรี ยกว่า ทฤษฎีการ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่ใช้อธิบาย เรี ยกว่าวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ คนักจิตวิทยาที่ Operant Conditioning Theoryศึกษาพฤติกรรมเรสปอนเดนส์ ได้แก่ นักจิตวิทยาที่ศึกษาพฤติกรรมโอเปอรPovlov และ Watson แรนต์ ได้แก่ Thorndike และ Skinner
 9. 9. กล่ มพทธิปัญญานิยม ุ ุ การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรี ยนทัง้ ทางด้ านปริ มาณและด้ านคุณภาพ คือ นอกจากผู้เรี ยนจะมีสิ่งที่เรี ยนรู้เพิ่มขึ ้นแล้ ว ยังสามารถจัดรวบรวมเรี ยบเรี ยงสิ่งที่เรี ยนรู้ เหล่านันให้ เป็ นระเบียบ เพื่อให้ สามารถเรี ยก ้ กลับมาใช้ ได้ ตามที่ต้องการ และสามารถ ถ่ายโยงความรู้และทักษะเดิม หรื อสิ่งที่ เรี ยนรู้มาแล้ ว ไปสู่บริ บทและปั ญหาใหม่
 10. 10. ทฤษฎีทนามาี่ เป็ นพืนฐาน ้
 11. 11. กลุ่มคอนสตรัคติวสต์ ิ มีรากฐานความเชื่อมาจากการพัฒนาการ ทางด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Development) ่ ที่วาความรู ้เกิดจากประสบการณ์ และกกระ บวนการ ในการสร้างความรู ้ หรื อเกิดจากการ ่ กระทา โดยที่ผเู้ รี ยนสร้างเสริ มความรู ้ผาน กระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ครู ผสอน ู้ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปั ญญา ของผูเ้ รี ยนได้ สภาวะที่โครงสร้าง ทางปั ญญาเดิมใช้ไม่ได้ตองมีการปรับเปลี่ยน ้ ให้สอดคล้องประสบการณ์มากขึ้นหรื อเกิด โครงสร้างทางปั ญญาใหม่
 12. 12. ทฤษฎีทนามาเป็ นพืนฐาน ี่ ้ Cognitive Construcktivism Social Construcktivism ปฏิสมพัธ์ทางสังคม มีบทบาทสาคัญใน ั พื้นฐานแนวคิดนี้มาจากแนวคิดของเพีย การพัฒนาด้านพุทธิปัญญา"รวมทั้งแนวคิดเจต์ โดยมีหลักพื้นฐานว่ามนุษย์เราต้อง เกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิ“สร้าง” ความรู้ดวยตนเองผ่านทาง ้ ปั ญญาที่อาจมีขอจากัดเกี่ยวกับช่วงของการ ้ประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ จะ พัฒนาที่รียกว่า Zone of Proximal ่ Development ถ้าผูเ้ รี ยนอยูต่ากว่า Zone ofกระตุนให้ผเู้ รี ยนสร้างโครงสร้างทางปัญญา ้ Proximal Development จาเป็ นที่จะต้อง ดังนั้น บทบาทของครู ในห้องเรี ยนตาม ได้รับการช่วยเหลือในการเรี ยนรู้ ที่เรี ยกว่าแนวคิดของพัยเจต์ บทบาทที่สาคัญ คือ Scaffolding และVygotskyเชื่อว่าผูเ้ รี ยน สร้างความรู้โดยผ่านทางการมีปฏิสมพันธ์ ัการจัดเตรี ยมสิ่ งแวดล้อมให้ผเู้ รี ยนได้ ทางสังคมกับผูอื่น ได้แก่ เด็ก กับ ผูใหญ่ พ่อ ้ ้สารวจ ค้นหา ตามธรรมชาติ ห้องเรี ยนควร ่ แม่ ครู และเพื่อน ในขณะที่เด็กอยูในบริ บทเติมสิ่ งที่น่าสนใจ ของสังคมและวัฒนธรรม
 13. 13. ความแตกต่ าง พฤติกรรมนิยม คอนสตรัคติวสต์ ิ1) การสร้างความรู้ (Constructing) 1) การรู้ (knowing) เนื้อหา2) เน้นกระบวนการภายใน (Mind 2) เน้น เนื้อหา ซึ่ งเป็ นสิ่ งป้ อนจากprocess)ที่สร้างความหมายจากสิ่ งที่ป้อน ภายนอกและสันนิษฐานว่าจะถูกนาไปจากภายนอก เก็บไว้ที่ในโครงสร้างทางปัญญา ซึ่ งอยู่ ภายในสมองของผูเ้ รี ยน
 14. 14. ให้วเิ คราะห์และวิพากษ์จุดเด่นและจุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม และคอนสตรัคติวิสต์
 15. 15. กลุ่มพฤติกรรมนิยม จุดเด่ น จุดด้ อย ผลประโยชน์ที่ได้แก่ตวนักเรี ยน คือ ั การออกแบบการสอนนี้ มีปัญหาคือ มีนักเรี ยนบางกลุ่มสามารถจดจาความรู้ได้ นักเรี ยนแค่บางกลุ่มท่านั้นที่สามารถจดจาในปริ มาณมาก และสามารถนาไปใช้ใน ความรู้ตามความต้องการของคุณครู ได้การเรี ยนได้ กล่าวคือ ความรู ้ที่ได้รับจาก ในขณะที่ส่วนใหญ่น้ น จดจาได้ ไม่ ัคุณครู น้ น โดยเปรี ยบกับนักเรี ยนเป็ น ั เพียงพอต่อการเรี ยนและการสอบ และภาชนะว่างเปล่า นักเรี ยนจะต้องกักเก็บ การสอนด้วยแนวคิดนี้ ไม่สามารถทาให้ความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนาไปใช้ในการ นักเรี ยน สามารถปรับเอาความรู้ไปเรี ยนและการสอบ ประยุกต์ใช้ในชีวตประจาวันได้ ิ
 16. 16. กลุ่มพุทธิปัญญานิยม จุดเด่ น จุดด้ อย เป็ นแนวการสอนแบบการเปลี่ยนแปลงความรู้ของ การที่นกเรี ยนจะทาความเข้าใจ ัผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านปริ มาณและคุณภาพ กล่าวคือ นอกจาก ต่อเนื้อหาสาระของแบบเรี ยนนั้นจะให้นกเรี ยนมีสิ่งที่เรี ยนรู้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถจัด ั อาจมีไม่เท่ากัน ทาให้เมื่อเกิดการรวบรวมสิ่ งที่เรี ยนรู้ไปแล้ว นากลับมาใช้ได้ตามต้องการ เรี ยนในชั้นเรี ยนการดึงเอาความรู ้และสามารถถ่ายโยงความรู้และทักษะเดิมไปสู่ปัญหา เดิมหรื อประสบการณ์ของตนมาใหม่ จากแนวความคิดใหม่น้ ีจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับ ็ ใช้กจะเป็ นเรื่ องค่อนข้างยากการปฏิสมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้าภายนอกและภายใน คือ ัความรู้ความเข้าใจ หรื อกระบวนการคิดที่จะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรู้คิด
 17. 17. กลุ่มพฤติกรรมนิยม จุดเด่ น จุดด้ อย กาหนดหน้าที่ของผูสอนเป็ นผูแนะนา ้ ้ ความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลไม่ทางพุทธิปัญญา โดยให้คาแนะนาและ เท่ากัน ทาให้การทางานร่ วมกันก็อาจเกิดรู ปแบบเกี่ยวกับภารกิจการเรี ยนรู้ตาม ปั ญหาได้ และในแนวคิดนี้ นักเรี ยนสภาพจริ ง ส่ วนบทบาทของนักเรี ยนคือ ผู ้ จะต้องหาสื่ อการเรี ยนรู้และนามาใช้ให้ลงมือกระทาการเรี ยนรู้ โดยนักเรี ยนจะมี เกิดประโยชน์ โดยที่สื่อการเรี ยนรู้ของแต่อิสระทั้งในด้านการทางานและความคิด ละคนก็อาจไม่เหมือนกัน ซึ่ งจากประเด็น ็ นี้กอาจก่อปั ญหาแก่ตวนักเรี ยนเองได้ ั เช่นกัน
 18. 18. กลุ่มคอนสตรัคติวสต์ ิ จุดเด่ น จุดด้ อย กาหนดหน้าที่ของผูสอนเป็ นผูแนะนา ้ ้ ความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลไม่ทางพุทธิปัญญา โดยให้คาแนะนาและ เท่ากัน ทาให้การทางานร่ วมกันก็อาจเกิดรู ปแบบเกี่ยวกับภารกิจการเรี ยนรู้ตาม ปัญหาได้ และในแนวคิดนี้ นักเรี ยนสภาพจริ ง ส่ วนบทบาทของนักเรี ยนคือ ผู ้ จะต้องหาสื่ อการเรี ยนรู้และนามาใช้ให้ลงมือกระทาการเรี ยนรู้ โดยนักเรี ยนจะมี เกิดประโยชน์ โดยที่สื่อการเรี ยนรู ้ของแต่อิสระทั้งในด้านการทางานและความคิด ละคนก็อาจไม่เหมือนกัน ซึ่ งจากประเด็น ็ นี้กอาจก่อปัญหาแก่ตวนักเรี ยนเองได้ ั เช่นกัน
 19. 19. จากสิ่ งที่กาหนดต่อไปนี้ให้ท่านจาแนกประเภทตาม ลักษณะการออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจาแนกด้วย ชุดการสอนชุดสร้างความรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดียที่พฒนาตามแนวคอน ัสตรัคติวิสต์ บทเรี ยนโปรแกรม เว็บเพื่อการสอนสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย การเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
 20. 20. ประเภท ลักษณะการออกแบบ เหตุผล ชุดการสอน ตามแนวคิดกลุ่ม มีการกาหนดจุดมุ่งหมายหรื อ พฤติกรรมนิยม วัตถุประสงค์ที่แน่ชด ั ชุดการสอน ตามแนวคิดกลุ่ม เนื่องจากเป็ นสื่ อที่ส่งเสริ มใน คอนสตรัคติวสต์ ิ นักเรี ยนได้เกิดกระบวนการ คิด ลงมือปฏิบติ ัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแนวคิดกลุ่ม ครู ผออกแบบทาหน้าที่ตาม ู้ คอนสตรัคติวสต์ ิ แบบพุทธิปัญญานิยม แต่ นักเรี ยนเป็ นลงมือปฏิบติ ั
 21. 21. ประเภท ลักษณะการออกแบบ เหตุผลมัลติมีเดียที่พฒนาตามแนว ั ตามแนวคิดกลุ่ม เมื่อออกแบบตามคอมสตรัคติ คอนสตรัคติวสต์ ิ คอนสตรัคติวสต์ ิ วิสต์ การลงมือปฏิบติจึงเป็ น ั ส่ วนสาคัญในการใช้งาน บทเรี ยนโปรแกรม ตามแนวคิดกลุ่ม โปรแกรมบทเรี ยนน่าจะเป็ น คอนสตรัคติวสต์ ิ ซอฟแวร์ที่จะทาให้นกเรี ยน ั สามารถลงมือปฏิบติได้โดย ั สามารถนาความรู้เดิมมา ประยุกต์ใช้ เว็บเพื่อสอน ตามแนวคิดกลุ่ม น่าจะเป็ นรู ปแบบเพื่อการ พฤติกรรมนิยม จดจาของนักเรี ยน ไม่ใช่เพื่อ การลงมือกระทา
 22. 22. ประเภท ลักษณะการออกแบบ เหตุผล บทเรี ยนโปรแกรม ตามแนวคิดกลุ่ม โปรแกรมบทเรี ยนน่าจะเป็ นซอฟแวร์ที่ คอนสตรัคติวสต์ ิ จะทาให้นกเรี ยนสามารถลงมือปฏิบติ ั ั ได้โดยสามารถนาความรู้เดิมมา ประยุกต์ใช้ เว็บเพื่อสอน ตามแนวคิดกลุ่ม น่าจะเป็ นรู ปแบบเพื่อการจดจาของ พฤติกรรมนิยม นักเรี ยน ไม่ใช่เพื่อการลงมือกระทาสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดพุทธิปัญญานิยม การนาเอาความรู้มาบรรยายหรื อ บนเครื อข่าย อธิบาย โดยจัดการให้นกเรี ยนนั้น ั สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการ นาเอาความรู ้มารวมกับเทคโนโลยีน้ น ั จะทาให้นกเรี ยนสามารถเข้าหาข้อมูล ั ได้ง่ายมากยิงขึ้น ่
 23. 23. รายชื่อสมาชิก1. นางสาววันวิสาข์ ปุยะบาล 543050058-92. นางสาวเสาวลักษณ์ เชิดทอง 543050373-13. นางสาวอสมาภรณ์ ระงับพิศม์ 543050081-4

×