รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

91,695 views

Published on

15 Comments
16 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
91,695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58,330
Actions
Shares
0
Downloads
1,238
Comments
15
Likes
16
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

 1. 1. รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ปรับปรุง พ.ศ. 2555(ปรับปรุงแก้ ไขจากรายวิชา TOK, EE , CAS , GE เป็ น รายวิชา การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ : IS) เผยแพร่ เพือประโยชน์ ต่อการศึกษา ่ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ โรงเรียนนนทรีวทยา ิ
 2. 2. แผนการจัดการเรียนรู้รหัสวิชา .................................. รายวิชา ................................................ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ .......................... ภาคเรี ยนที่ ............................. ปี การศึกษา .................................. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผูสอน ้ ชื่อ...................................................................... ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ........................................................... กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ...................................................................... โรงเรี ยน…………………………….. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………….. เขต …….. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 3. 3. บันทึกข้ อความส่ วนราชการ โรงเรี ยนที่ - วันที่เรื่อง ขออนุมติแผนการจัดการเรี ยนรู้ ัเรียน ผูอานวยการโรงเรี ยน ้ ตามที่ขาพเจ้า ....................................................... ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ................... ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้.................................. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติงานสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ .... ัรหัสวิชา ................. รายวิชา ...................................... จานวน ............ หน่วยกิต ในภาคเรี ยนที่ .............ปี การศึกษา .................. นั้น ข้าพเจ้าจึงได้วิเคราะห์ตวชี้วด /ผลการเรี ยนรู้ คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา เพื่อ ั ัจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายหน่วยการเรี ยนรู้และรายคาบ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยน………………………… พุทธศักราช …………….. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และได้นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้บรรลุเป้ าหมายของหลักสูตรฯ ต่อไป จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ ................................................. ( .............................................) ตาแหน่งครู วิทยฐานะ......................ความเห็นของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ .................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ ............................................................ ( .............................................)ความเห็นของรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ.............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ............................................................ ( .............................................)ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน.............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ............................................................ ( .............................................)
 4. 4. แผนการจัดการเรียนรู้ เล่ มนี้ประกอบด้ วย1. แบบวิเคราะห์ตวชี้วด / ผลการเรี ยนรู ้ ั ั2. คาอธิบายรายวิชา3. โครงสร้างรายวิชา4. แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายหน่วยการเรี ยนรู ้5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายคาบ - ใบงาน - ใบกิจกรรม - สื่ อ/นวัตกรรม - แบบประเมิน . - แบบทดสอบก่อนเรี ยน/หลังเรี ยน - ฯลฯ6. ภาพกิจกรรมการเรี ยนการสอน
 5. 5. การจัดทาคาอธิบายรายวิชาแบบวิเคราะห์ตวชี้วด/ผลการเรี ยนรู้ เพื่อจัดทาคาอธิบาย รหัสวิชา .................... รายวิชา................................. ั ั คาสาคัญ (key word) สมรรถนะสาคัญ ตัวชี้วด/ผลการเรียนรู้ ั เนือหา/ความรู้ ้ กระบวนการ/ คุณลักษณะอัน ของผู้เรียน กริยา พึงประสงค์  ความสามารถ ในการสื่อสาร  ความสามารถ ในการคิด  ความสามารถ ในการแก้ปัญหา  ความสามารถ ในการใช้ทกษะ ั ชีวิต  ความสามารถ ในการใช้ เทคโนโลยี
 6. 6. คาอธิบายรายวิชาพืนฐาน/เพิมเติม ้ ่รหัสวิชา ...................... รายวิชา ............................... กลุ่มสาระการเรี ยนรู้...............................ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่...........ภาคเรี ยนที่ ...... เวลา........ชัวโมง จานวน............หน่วยกิต ่....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสตัวชี้วด/ผลการเรียนรู้ ั.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. รวมทั้งหมด.........................ตัวชี้วด/ผลการเรี ยนรู้ ั
 7. 7. โครงสร้ างรายวิชา รหัสวิชา ...................... รายวิชา ...............................ชั้ น................เวลาเรียน.............ชั่วโมงลาดับที่ รหัสตัวชี้วด/ ั สาระสาคัญ(key concept) ชื่อ เวลา นาหนัก ้ ผลการเรียนรู้ หน่ วยการเรียนรู้ (ชั่วโมง) คะแนน ประเมินผล (สอบกลางภาคเรียน) ประเมินผล (สอบปลายภาคเรียน) รวม 100
 8. 8. การออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง .......................................... เวลา................ชัวโมง ่ รหัสวิชา....................................... รายวิชา .................................. จานวน .................................. หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .............................................. ชั้น ............................. ภาคเรี ยนที่............................... ปี การศึกษา ................................... ผูสอน....................................................................................... ้จานวนแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายคาบ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี.....................แผน
 9. 9. การออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ หน่วยการเรี ยนรู้เรื่ อง .......................................... เวลา................ชัวโมง ่ รหัสวิชา....................................... รายวิชา .................................. จานวน .................................. หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ........................................................ ชั้น ............................. ภาคเรี ยนที่............................... ปี การศึกษา ................................... ผูสอน....................................................................................... ้ สาหรับรายวิชาพืนฐาน ้ มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วด ั มาตรฐาน............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ตัวชี้วด ั 1........................................................................................................................................................... 2........................................................................................................................................................... มาตรฐาน............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ตัวชี้วด ั 1........................................................................................................................................................... 2........................................................................................................................................................... สาหรับรายวิชาเพิมเติม ่ ผลการเรียนรู้ 1………………………………………………………………………………………………………………… 2………………………………………………………………………………………………………………… 3………………………………………………………………………………………………………………… 4…………………………………………………………………………………………………………………สาระสาคัญ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 10. 10. สาระการเรียนรู้ ด้ านความรู้ ( Knowledge)…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ด้ านทักษะกระบวนการ ( Process).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Attitude ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์  อยูอย่างพอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริ ต  มุ่งมันในการทางาน ่ ่ มีวินย ั  รักความเป็ นไทย  ใฝ่ เรี ยนรู้  มีจิตสาธารณะ คุณลักษณะของผู้เรียน ตามหลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็ นเลิศวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เอกลักษณ์ของโรงเรียนนนทรีวทยา ิ …………………...……………………………………………………………………………………… ด้ านการ อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การอ่าน : .......................................................................................................................................... การคิดวิเคราะห์ : ..................................................................................................................................... การเขียน : .......................................................................................................................................... ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสาร : ................................................................................................. ความสามารถในการคิด : ................................................................................................. ความสามารถในการแก้ปัญหา : ................................................................................................. ความสามารถในการใช้ทกษะชีวิต : ................................................................................................. ั ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : .................................................................................................ชิ้นงาน/ภาระงาน…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 11. 11. การประเมิน ผู้ประเมิน  ครู ผสอน ู้  นักเรี ยน  เพื่อน  ผูปกครอง ้ สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเด็นทีประเมิน่ เกณฑ์การให้ คะแนน..................................... .................................... .................................... ..................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... ..................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... ..................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... ................................................................................
 12. 12. กิจกรรมการเรียนรู้..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 13. 13. แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง .......................................... เวลา................ชัวโมง ่ รหัสวิชา....................................... รายวิชา .................................. จานวน .................................. หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .............................................. ชั้น ............................. ภาคเรี ยนที่............................... ปี การศึกษา ................................... ผูสอน...................................................................... ................. ้จานวนแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายคาบ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี.....................แผน
 14. 14. แผนการจัดการเรียนรู้รหัสวิชา ………………….. ชื่อวิชา ................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้ .........................................ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ .............................. ภาคเรียนที่ ……… ปี การศึกษา ..................................หน่ วยการเรียนรู้ เรื่อง .........................แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ....... เรื่อง.......................... เวลา ........ ชั่วโมงวิธีการสอน/รูปแบบการสอน/เทคนิคการสอนที่ใช้ .......................................................................................... สาหรับรายวิชาพืนฐาน ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วด ั มาตรฐาน ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ตัวชี้วด ั 1.................................................................................................................................................................... 2.................................................................................................................................................................... มาตรฐาน ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ตัวชี้วด ั 1.................................................................................................................................................................... 2.................................................................................................................................................................... สาหรับรายวิชาเพิมเติม ่ ผลการเรียนรู้ 1…………………………………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………………………………… 3……………………………………………………………………………………………………………จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้ านความรู้ ( Knowledge).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ด้ านทักษะกระบวนการ ( Process)..........................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………..
 15. 15. ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Attitude ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์  อยูอย่างพอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริ ต  มุ่งมันในการทางาน ่ ่ มีวินย ั  รักความเป็ นไทย  ใฝ่ เรี ยนรู้  มีจิตสาธารณะ คุณลักษณะของผู้เรียน ตามหลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็ นเลิศวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เอกลักษณ์ของโรงเรียนนนทรีวทยา ิ …………………..……………………………………………………………………………………… ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การอ่าน : .......................................................................................................................................... การคิดวิเคราะห์ : ..................................................................................................................................... การเขียน : .......................................................................................................................................... ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสาร : ................................................................................................. ความสามารถในการคิด : ................................................................................................. ความสามารถในการแก้ปัญหา : ................................................................................................. ความสามารถในการใช้ทกษะชีวิต : ................................................................................................. ั ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : .................................................................................................สาระการเรียนรู้..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................การบูรณาการ  บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน  การดาเนินงานตามองค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์  การดาเนินงานตามสาระการเรี ยนรู้พืชศึกษา : มะละกอ  บูรณาการหลักสูตรโรงเรี ยนมาตรฐานสากล (Worldclass Standard School)  IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)  IS 2- การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation)  IS 3- การนาองค์ความรู้ไปใช้บริ การสังคม (Social Service Activity)
 16. 16.  บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ (ระบุ) .........................................................................................  บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บูรณาการกับประชาคมอาเซียน  บูรณาการอื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................................... ภาระ / ชิ้นงาน / ร่ องรอย /หลักฐานการเรียนรู้ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... การประเมิน ผู้ประเมิน  ครู ผสอน ู้  นักเรี ยน  เพื่อน  ผูปกครอง ้ สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเด็นที่ประเมิน เกณฑ์การให้ คะแนน.................................... .................................... .................................... ..................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... ................................................................................
 17. 17. กิจกรรมการเรียนรู้..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 18. 18. สื่อและแหล่งการเรียนรู้..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ …………………………………… ผู้สอน ( .............................................. ) ตาแหน่ง .........................ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ………………………………..…… ( ............................................. ) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ...........................

×