ผู้บริหารที่ดี.......

2,782 views

Published on

powerpoint อบรมผู้บริหาร 22 ก.ย.2554

Published in: Education

ผู้บริหารที่ดี.......

 1. 1. ผู้บริหารที่ดี www.themegallery.com มานพ ดีมี ผอ . สพม . เขต 34
 2. 2. คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์
 3. 3. สรุปองค์ความรู้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ <ul><li>๑ . บุคลิกภาพดี </li></ul><ul><li>๒ . มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นำ </li></ul><ul><li>๓ . เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>๔ . มีคุณธรรมจริยธรรม </li></ul><ul><li>๕ . มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานได้ดี </li></ul><ul><li>๖ . เป็นแบบอย่างที่ดี </li></ul><ul><li>๗ . ทำงานเป็นทีมและเป็นประชาธิปไตย </li></ul><ul><li>๘ . มีทักษะในการสื่อสาร </li></ul><ul><li>๙ . บริการดี </li></ul><ul><li>๑๐ . ใช้เทคโนโลยี </li></ul>
 4. 4. คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ๔ . บุคลิกภาพดี ๑ . บริหารดี รองผู้อำนวยการ ที่พึงประสงค์ ๔ บ ๓ . แบบอย่างที่ดี ๒ . บริการดี
 5. 5. บริหารดี <ul><li>ความรู้ดี </li></ul><ul><li> ( Knowledge and wisdom ) </li></ul><ul><li>หลักในการบริหารจัดการที่ดี </li></ul><ul><li> ( Man Money Material Management) </li></ul><ul><li>ทักษะและเทคนิคดี </li></ul><ul><li> ( Technical Skill ) </li></ul><ul><li> ( Human relationship Skill) </li></ul><ul><li> ( Conceptual Skill ) </li></ul>
 6. 6. บริการดี <ul><li> ยิ้มแย้ม ( Smiles ) </li></ul><ul><li> ยกย่อง ( Esteem) </li></ul><ul><li> ยินดี ( Congratulations) </li></ul>
 7. 7. แบบอย่างที่ดี <ul><li>ครองตน สัปปุริสธรรม ๗ ( รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล ) </li></ul><ul><li>ครองคน พรหมวิหาร ๔ ( เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ) </li></ul><ul><li>สังคหวัตถุ ๔ ( ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา ) </li></ul><ul><li>ครองงาน อิทธิบาท ๔ ( ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ) </li></ul>
 8. 8. บุคลิกภาพดี <ul><li>มาดต้องตา ( Good Looking ) </li></ul><ul><li>วาจาต้องใจ ( Good Speaking ) </li></ul><ul><li>ภายในเยี่ยม ( Good Thinking ) </li></ul>
 9. 9. คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี <ul><li>หน้ายิ้ม มือไหว้ ใจพัฒนา แสวงหาความรู้ใหม่ สนใจทำจริง ไม่วิ่งหาแต่อามิส ฟังความคิดผู้อื่น เริงรื่นกับงานที่ทำ เป็นผู้นำในองค์การ อาจหาญต่ออุปสรรค ไม่ถูกชักนำด้วยสอพลอ </li></ul><ul><li>เชื่อมั่นในตน อดทนและมั่นคง ทนงด้วยกล้าพูด ดึงดูดด้วยกล้าทำ ย้ำด้วยความสม่ำเสมอ เสนอตนเข้าร่วมมือ ฝึกปรืออารมณ์ขัน มนุษย์สัมพันธ์ต้องใช้ ให้การยอมรับทั่ว ปรับตัวให้เข้ากับสังคม สู้ระดมความคิด เข้าใจผิดและถูก ผูกคำพูดได้ดี มีหน้าที่ต้องประสาน ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เจอบกพร่องต้องเปลี่ยน เรียนรู้จูงใจคน ไม่สนต้องกระตุ้น งานวุ่นต้องรีบทำ นี่แหละผู้นำที่ต้องการ </li></ul>
 10. 10. สรุปองค์ความรู้ผู้นำทางวิชาการ <ul><li>๑ . พัฒนาตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ </li></ul><ul><li>๒ . พัฒนาการจัดการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>๓ . มีความรู้ด้านนโยบายในการจัดการศึกษา </li></ul><ul><li>๔ . บริหารจัดการหลักสูตรโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>๕ . กำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานอย่างชัดเจน </li></ul><ul><li>๖ . จัดแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน </li></ul>
 11. 11. สรุปองค์ความรู้ผู้นำทางวิชาการ <ul><li>๗ . ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา </li></ul><ul><li>๘ . ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา </li></ul><ul><li>๙ . นิเทศ กำกับ ติดตาม แบบกัลยานมิตร </li></ul><ul><li>๑๐ . ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา </li></ul><ul><li>๑๑ . จัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาให้เกิดคุณธรรม </li></ul><ul><li>จริยธรรมแก่ผู้เรียน </li></ul>
 12. 12. ภาวะผู้นำทางวิชาการ ๔ นำ ๓ . นำการเปลี่ยนแปลง ๑ . นำหลักสูตร ๔ . นำเทคโนโลยี ๒ . นำการจัดการศึกษา
 13. 13. ๑ . การนำหลักสูตร <ul><li>ปรัชญาการศึกษา </li></ul><ul><li>กระบวนการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การนิเทศการศึกษา </li></ul>
 14. 14. ๒ . นำการจัดการศึกษา <ul><li>คุณภาพ การขยายโอกาส และการมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>คนไทยยุคใหม่ </li></ul><ul><li>ครูพันธุ์ใหม่ </li></ul><ul><li>แหล่งเรียนรู้และสถานศึกษายุคใหม่ </li></ul><ul><li>ระบบบริหารจัดการแบบใหม่ </li></ul>
 15. 15. ๓ . นำการเปลี่ยนแปลง www.themegallery.com ห้องเรียนคุณภาพ พัฒนาองค์กร (O.D.) องค์กรแห่งการเรียนรู้ ( L.O.) การพัฒนาตนเอง ( ID Plan )
 16. 16. ๔ . นำเทคโนโลยี www.themegallery.com <ul><li>สื่อนวัตกรรม </li></ul><ul><li>ICT </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>E-Learning </li></ul>
 17. 17. การบริหารจัดการสถานศึกษา ประกันคุณภาพ ๔ หลัก การบริหารจัดการ มีส่วนร่วม กระจายอำนาจ หลักธรรมาภิบาล
 18. 18. มีส่วนร่วม <ul><li>ร่วมคิด </li></ul><ul><li>ร่วมทำ </li></ul><ul><li>ร่วมรับผิดชอบ </li></ul><ul><li>ร่วมตรวจสอบประเมินผล </li></ul><ul><li>ร่วมภูมิใจในความสำเร็จ </li></ul>
 19. 19. กระจายอำนาจ www.themegallery.com กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 20. 20. หลักธรรมาภิบาล www.themegallery.com หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า
 21. 21. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก
 22. 22. สวัสดี

×