รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

30,664 views

Published on

4 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • ครูมืออาชีพคะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • คุณครูคือบุคคลผู้สร้างแรงดลใจให้กับครูอีกหลายๆคน ชื่่นชมมากครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ด้วยความชื่นชมในความเป็นครู ครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ปิดเทอมนี้พี่ตั้งใจจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแต่ยังหารายงานการเยี่ยมบ้านที่ถูกใจยังไม่ได้แต่พอเจอของน้องแล้ว ใช่เลย พี่ขอนำไปใช้ด้วยนะคะ คนอะไรนี่เ่งจริง
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
30,664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,045
Actions
Shares
0
Downloads
744
Comments
4
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

 1. 1. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร โรงเรียนนนทรีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ คำนำ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการเยี่ยมบ้านนักเรี ยน เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรี ยน ซึ่ งโรงเรี ยนนนนทรี วิทยา ได้ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว ้โดยข้าพเจ้านาย กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ และนางสาวจารุ วรรณ ฤทธิเพชร ครู ที่ปรึ กษานักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/12 ได้จดทาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและเยี่ยมบ้านนักเรี ยนเพื่อสนองต่อนโยบาย ัดังกล่าว และได้จดทาเอกสารฉบับนี้ข้ ึนเพื่อรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรี ยน และนาเสนอต่อฝ่ ายบริ หารต่อไป ั หากมีขอผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่น้ ี ้ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ นางสาวจารุ วรรณ ฤทธิเพชร ครู ที่ปรึ กษา
 3. 3. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงสิริวดี อินทร์จันทร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กหญิงสิริวดี อินทร์จันทร์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณแม่ และ เด็กหญิงสิริวดี อินทร์จันทร์
 4. 4. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กชายยศธร วิเศษพานิชกิจ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กชายยศธร วิเศษพานิชกิจ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณแม่ น้องชาย และ เด็กชายยศธร วิเศษพานิชกิจ
 5. 5. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยียมบ้าน เด็กหญิงวิจิตรา เชื้อมีแรง ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กหญิงวิจิตรา ถ่ายภาพร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่ และ เด็กหญิงวิจิตรา เชื้อมีแรง
 6. 6. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงวรัญญา มาลา วันที่ 30 สิงหาคม 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กหญิงวรัญญา ถ่ายภาพร่วมกับ คุณแม่ และ เด็กหญิงวรัญญา มาลา
 7. 7. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงชญานิษฐ์ ทวนทอง วันที่ 30 สิงหาคม 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กหญิงชญานิษฐ์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณแม่ และ เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ทวนทอง
 8. 8. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กชายพีระพล แซ่โง้ว วันที่ 31 สิงหาคม 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กชายพีระพล ถ่ายภาพร่วมกับ คุณปู่ คุณพ่อและ เด็ก ชายพีระพล แซ่โง้ว
 9. 9. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กชายอินทนนท์ แช่มบารุง วันที่ 31 สิงหาคม 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กชายอินทนนท์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณแม่และ เด็ก ชายอินทนนท์ แช่มบารุง
 10. 10. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กชายธิติ ปิยพรนรินทร วันที่ 1 กันยายน 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กชายธิติ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณแม่และ เด็กชายธิติ ปิยพรนรินทร
 11. 11. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กชายณรงค์วิช ยิ่งประเสริฐ วันที่ 1 กันยายน 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กชายณรงค์วิช ถ่ายภาพร่วมกับ คุณพ่อ คุณแม่และ เด็ก ชายณงค์วิช ยิ่งประเสริฐ
 12. 12. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กชายอิทธิพัฒน์ ประกอบสุข วันที่ 2 กันยายน 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กชายอิทธิพัฒน์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณน้า และ เด็กชายอิทธิพัฒน์ ประกอบสุข
 13. 13. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กหญิง สุภัทร์ชา สอนสิทธิ์ วันที่ 2 กันยายน 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กหญิง สุภัทร์ชา สอนสิทธิ์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณแม่ น้องชาย และ เด็กหญิง สุภัทร์ชา สอนสิทธิ์
 14. 14. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กชายณัฐดนัย สาระพัด วันที่ 2 กันยายน 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กชายณัฐดนัย สาระพัด ถ่ายภาพร่วมกับ คุณแม่ น้องชาย และ เด็กชายณัฐดนัย สาระพัด
 15. 15. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงธัญพิมล พันธ์ดี วันที่ 2 กันยายน 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กหญิงธัญพิมล พันธ์ดี ถ่ายภาพร่วมกับ คุณแม่ และ เด็กหญิงธัญพิมล พันธ์ดี
 16. 16. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงวนิดา สมสีโย วันที่ 2 กันยายน 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กหญิงวนิดา สมสีโย ถ่ายภาพร่วมกับ คุณพ่อ คุณแม่ และ เด็กหญิงวนิดา สมสีโย
 17. 17. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ เยี่ยมบ้าน เด็กชายสรยุทธ์ ไชยภักดี วันที่ 2 กันยายน 2554 พูดคุย สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เด็กชายสรยุทธ์ ไชยภักดี ถ่ายภาพร่วมกับ คุณแม่ และ เด็กชายสรยุทธ์ ไชยภักดี
 18. 18. ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1/12 ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ครูจารุวรรณ ฤทธิเพชร ี่ ประมวลภาพบรรยากาศการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน

×