SlideShare a Scribd company logo
VIRTUAALIVERKOSTOJEN
JOHTAMINEN
Miia Kosonen
KTT, tki-asiantuntija, Xamk
30.9.2019
Tietojohtamisen
tutkija 2003-
TKI-asiantuntija,
Digitalia, Xamk 2015-
Sosiaalisen median
kouluttaja 2006-
#Tohtoriverkosto perustaja
ja luotsaaja 2015-
Innokas hajautuneen tietotyön,
parviälyn ja itseorganisoitumisen
puolestapuhuja
Nettiyhteisöaktiivi 1998-
Sitran #Ratkaisu100-
innovaatiokilpailun finalisti,
team Skillhive, 2017
SISÄLTÖ
“Miten rakentaa mitään verkossa”: esimerkkejä
onnistumisista ja onnistumisen eväistä
Yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma
Kuinka tukea jäsenten sitoutumista
Lisätiedon lähteitä
@MiiaKosonen
Virtuaaliverkostot
Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli urbaanin yhteisöllisyyden lisäämisessä. Tapahtumista tiedottaminen on helppoa ja nopeaa, ja
yhteinen tunnelma alkaa kehittyä jo verkossa. Järjestäytymiseen ei enää tarvita suuria organisaatioita, vaan uudenlaisia tapoja kohdata toisia
ihmisiä syntyy spontaanisti ja kevyellä rakenteella.
–Verkossa ideoiden ja konseptien kehittäminen eteenpäin on ketterää. On myös hienoa, miten samanmieliset ihmiset voivat somessa
verkottua yhdessä yössä tai löytävät toisiaan yli maiden rajojen, Tanja Jänicke sanoo.
https://www.pirkka.fi/artikkeli/uusi-yhteisollisyys
Yhteismaa.fi
Duunitori.fi 9.6.2018
Virtuaaliverkostot
• GrabCAD.com – verkosto tietokoneavusteisen suunnittelun
asiantuntijoille, jaetaan avoimesti CAD–malleja, yli 6,3 M
jäsentä ja yli 3,8 M mallipiirustusta
• PatientsLikeMe.com – vuonna 2005 perustettu
vertaisverkosto, joka on terveydenhoidon alalla maailman
suurin, yli 650 000 jäsentä
• Kotikokki.net – suomalaisille tuttu kokkaajien tietopankki,
jossa lähemmäs 100 000 käyttäjää ja yli 63 000 julkaistua
reseptiä
@MiiaKosonen
Mikä yhdistää onnistumistarinoita? 1/2
• Selkeä
yhteinen
nimittäjä
• Motivaatio,
innostus
TARVE
• Toimiva
infra
• Kaikki
tarvittava ja
vain se
TYÖKALUT
• Löydetään
avainpelurit
• Seed users
TOIMIJAT
@MiiaKosonen
Rakenteellinen
sosiaalinen pääoma:
verkostot
Mikä yhdistää onnistumistarinoita? 2/2
@MiiaKosonen
• Tapahtumat ja
tarinat
• Vuorovaikutus
• Luottamus >
kontrolli
YHTEISÖLLISYYS
• Jaetut normit
• Pelisäännöt
• Yhteinen kieli
RUTIINIT
Relationaalinen
sosiaalinen pääoma:
kanssakäyminen
Kognitiivinen
sosiaalinen pääoma:
jaetut käytännöt
Yhteenveto: aktiivinen verkosto
• perustuu erottuvaan ja riittävän selkeästi rajattuun tarpeeseen, joka
innostaa ihmisiä toimimaan yhteisen tavoitteen eteen
• tunnistaa verkoston tavoitteita parhaiten palvelevat yhteistyöalustat
ja viestintäkanavat
• omaa verkoston toiminnan kannalta relevanttia sosiaalista pääomaa
• esim. avoimen lähdekoodin projektit: jaettu ideologia, normit joilla
yhteiskehitystä koordinoidaan
• esim. potilasyhteisöt: anonymiteetti  luotettavuus, jäsenten reilu
ja arvostava kohtelu, myötäeläminen, luottamus
@MiiaKosonen
Kaksi nyrkkisääntöä
• Hyväksyttävä, etteivät virtuaaliset(kaan) verkostot ja
yhteisöt synny ohjattuina, pakotettuina, käskyttämällä tai
lanseeramalla verkkotyökalu. Niiden johtamisessa on
ennen kaikkea kyse otollisten olosuhteiden luomisesta.
• Yhteisöillä on erilaisia elinkaaria ja ”yhteisökuolema” on
luonnollinen muulloinkin kuin kypsyysvaiheen jälkeen.
Kts. https://www.slideshare.net/miiak/yhteisojen-
elinkaari
@MiiaKosonen
Osallistumisen realiteetit
tekijät
osallistujat
opportunistit
lurkkaajat
Jakavat tietoa, kommentoivat
Jakavat ja yhdistelevät tietoa,
tuottavat uusia ratkaisuja
Pyytävät apua itselleen
Vain seurailevat
nukkujatEi-aktiiviset tilit
1 %
9-19 %
80-90 %
@MiiaKosonen
Yhteisöstrategia pähkinänkuoressa
• Toimintaympäristön analyysi: Millaisia muita yhteisöjä ja verkostoja kohderyhmällämme on?
Mihin he käyttävät verkkoa, mitä osaavat, mikä heitä motivoi? Mikä on mielekkäin kanava tai
kanavapaletti juuri heille? Koulutus? Keiden ja minkä kanssa kilpailemme ajasta ja huomiosta?
• Tavoiteanalyysi: Mitkä ovat tavoitteet ja verkkoyhteisön olemassaolon tarkoitus?
• Tietotarpeiden analyysi: Millaista tietoa jaetaan? Mitä ihmiset ovat valmiita jakamaan ja
miten? Soveltuuko kotipesäksi parhaiten oma alusta, kolmannen osapuolen luotettavat alustat,
vai kaupallinen sosiaalinen media? Onko oma toimintakulttuurimme yhteensopiva avoimuuden
periaatteen kanssa?
• Riskianalyysi: SMRA eli Social Media RiskAssessment mukaisesti organisaatiotason
ohjauskäytäntöjen ja –rakenteen määrittely, menettelytavoista sopiminen, palveluihin liittyvät
riskit, palkitsemiskäytännöt, mahdolliset sanktiot, perehdytys, seuranta
• Resurssianalyysi: Mistä saadaan digikulttuurien osaamista ja teknistä osaamista? Ketkä
rakentavat? Keitä ovat yhteisömanagerit ja nettikätilöt, jotka ylläpitävät? Rahoitus? Miten
kannustamme ihmisiä osallistumaan? Lyhyempi kehitysprojekti vai pysyvä yhteisö?
• Vaikuttavuusanalyysi: Kuinka toimintaa mitataan ja arvioidaan? Kuinka yhdessä tuotettua
tietoa hyödynnetään?
@MiiaKosonen
Ihmiset suuntaavat huomionsa niihin
jäseniin, joilla on saman verran tai
enemmän yhteisön kannalta
arvokkaita resursseja kuin heillä.
Assia Lasfer & Emmanuelle Vaast, 2018: A Relational Approach on
Collaborative Resource Spending in Online Communities
@MiiaKosonen
TUNNISTATKO NÄMÄ RESURSSIT?  TIETOKARTTA
ENTÄ AVAINTOIMIJAT?  VERKOSTOANALYYSI
Mitä verkkoyhteisöjen johtajista tiedetään?
• Keskeinen asema ko. verkostossa
• Jakaa aktiivisesti hyödyllistä tietoa
• Taitaa verkon sosiaaliset ympäristöt
• Johtajuus usein kiertävää,
käskyttämistaktiikka ei toimi, ei
perustu titteleihin vaan toimintaan
• Johtamismalleja esim. meritokratia,
hyväntahtoinen diktaattori
@MiiaKosonen
Yhteisöllisyys on…
•tunnetta yhteenkuuluvuudesta
•jäsenten merkitystä toinen toisilleen
•jaettua uskoa siihen, että kuuluminen juuri tähän
yhteisöön auttaa täyttämään jäsenten tarpeet
McMillan & Chavis, 1986; Blanchard, 2004, 2008
@MiiaKosonen
Verkkoyhteisöllisyyden prosessi
• Osaaminen ja infra
• Temperamentti ja persoonallisuus
• Tarpeet ja odotetut hyödyt, U&G, Katz et al. 1973
• Kognitiiviset: informaatio, uuden oppiminen
• Affektiiviset: hauskuus, viihtyminen
• Henkilökohtaiset: uskottavuus, status, maine
• Sosiaaliset: ihmisten kohtaaminen, yhteydenpito
• Jännitteiden poistaminen: huomion suuntaaminen toisaalle,
tunteiden varaventtiili, eskapismi
Edellytykset
• Erottuva jäsenyys
• Identifioituminen
• Rutiinit ja käytännöt
• Tuen jakaminen,
vuorovaikutus
• Luottamus
Elementit
• Aktiivinen osallistuminen
• Tiedon jakaminen
• Sitoutuminen, uskollisuus
• Yhteisö
• Tuote tai palvelu
• Suositukset, word-of-mouth
Koettu
yhteisöllisyys
@MiiaKosonen
Luottamuksen rakentuminen verkossa
Suora kokemus
toisesta
osapuolesta
Toiminta osana
ryhmää
Sosiaaliset
kategoriat
Systeemit
LUOTTAMUS
RYHMÄÄN
Aiemmat positiiviset
kokemukset
• organisaation
käytännöt
• suhdepääoma:
imago, brändi,
maine
Johtajuus, suunnan
näyttäminen ja jaetut
merkitykset
Yhteisten pelisääntöjen
sopiminen ja
noudattaminen
Yhteisön sosiaalinen
identiteetti, ”me-
henki”
Jaetut normit, esim.
avoin lähdekoodi
Mainejärjestelmät
(Myös:
kontrollimekanismit,
eliminoivat
luottamusongelman)
LUOTTAMUS
YKSILÖIHIN
Aiemmat positiiviset
kokemukset
• osaaminen
• rehellisyys
• hyväntahtoisuus
Selkeä ja ennustettava
viestintä
Lupausten pitäminen
Empatia,
myötäeläminen
Tietyn kategorian
jäsenyys, esim.
ammatilliset ryhmät
Mainejärjestelmät,
digitaalinen word-of-
mouth
• reittaukset
• suositukset,
tykkäykset
Hajautunut työtiimi
Parvityö
Verkkoyhteisö Avoimet verkostot,
transaktioyhteisöt
Esimerkki-
tilanteita
Mikä tahansa
ihmisten välinen
@MiiaKosonen
Erityispiirteitä:
nopean luottamuksen
korostuminen, jopa
hyperpersonaalinen ja
kaunisteltu näkemys,
stereotyyppiset
tulkinnat toisesta
osapuolesta
Kuinka tukea sitoutumista
@MiiaKosonen
Perehdytys
Helppous, toimintavarmuus
Tapahtumat
Palkinnot, osaamismerkit
Tärkein tieto edellä
Kytkeytyneisyys
”Tuuppaaminen”,
vaikuttavuuden lisääminen
Nopea palaute, kannustus
Sisäpiiriläppä
Alaryhmien muodostaminen
Konfliktien käsittely
Jaetut rutiinitAlustaan Jäseniin
7 vinkkiä parempaan verkkoviestintään
• Kerro sanottavasi minä -muodossa.Tämä ei ole egoismia, vaan
konflikteja ennaltaehkäisevä tapa toimia. ”Toivon, että voin saada
palautetta ideasta viimeistään 30.9.” on huomattavasti tehokkaampi
viesti kuin ”Kommentoittehan pian”.
• Tarkista tekemäsi oletukset. ”Ymmärsinkö oikein, että haet tällä…”
• Tunteet ja leikillisyys, pelkkä asioista viestiminen on kuolettavaa.
• Keskity. Huomion kohdistaminen meneillään olevaan säästää
hermoja ja auttaa luottamuksen rakentamisessa.
• ÄVK = älä viesti kiireessä.
• OPS = ota palkokasvi sieraimesta, laske tarvittaessa sataan ennen
kuin toimit. Älä koskaan vastaa viestiin vihaisena.
• Pieni sana: ”Kiitos”.
@MiiaKosonen
Lisätietoa
• Suomalaisten some- ja yhteisömanagereiden #cmadfi -yhteisö http://cmad.fi
• Resources for Community Management research, training, tools and
networking https://communityroundtable.com/
• Kosonen, M. 2008. Knowledge sharing in virtual communities.Acta
Universitatis Lappeenrantaensis, 335.
• Faraj, S., Kudaravalli, S. &Wasko, M. 2015. Leading Collaboration in Online
Communities. MIS Quarterly, 39, 2, pp. 393-412.
• Järvensivu,T. 2019.Verkostojen johtaminen.
https://www.verkostojenjohtaminen.fi/
• Fasilitoinnin kolme tyyliä: opettaminen, ohjaava fasilitointi, itseohjautuvuutta tukeva emännöinti
Kiitos!
Lisäoppia
toteutukseen ja
menetelmiin?
Nappaa nettihihasta:
tohtorilletoita.com
digitalia.fi

More Related Content

What's hot

Sosiaalinen media ja johtamisen murros
Sosiaalinen media ja johtamisen murrosSosiaalinen media ja johtamisen murros
Sosiaalinen media ja johtamisen murros
Miia Kosonen
 
Online co-creation
Online co-creationOnline co-creation
Online co-creation
Miia Kosonen
 
Yhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoito
Miia Kosonen
 
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tietoDigitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Miia Kosonen
 
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Miia Kosonen
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Harto Pönkä
 
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Harto Pönkä
 
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
jeglog
 
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinPiloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Terhi-Maija Itkonen-Isakov
 
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassaViestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Sami Laaksonen
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Harto Pönkä
 
Oppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteet
Oppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteetOppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteet
Oppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteet
Harto Pönkä
 
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksiYhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi
jounisaarikoski
 
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Perttu Iso-Markku
 
Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää?
Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää?Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää?
Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää?
Tia Härkönen
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
Miia Kosonen
 
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutusPohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
rautasilta
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Miia Kosonen
 

What's hot (19)

Sosiaalinen media ja johtamisen murros
Sosiaalinen media ja johtamisen murrosSosiaalinen media ja johtamisen murros
Sosiaalinen media ja johtamisen murros
 
Online co-creation
Online co-creationOnline co-creation
Online co-creation
 
Yhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoito
 
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tietoDigitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
 
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
 
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
 
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
 
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
 
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinPiloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
 
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassaViestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
 
Oppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteet
Oppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteetOppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteet
Oppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteet
 
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksiYhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi
 
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
 
Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää?
Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää?Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää?
Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää?
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
 
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutusPohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
 

Similar to Virtuaaliverkostot

Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Salla-Maaria Laaksonen
 
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Sanna Brauer
 
Sosiaalisen median ilmiöitä
Sosiaalisen median ilmiöitäSosiaalisen median ilmiöitä
Sosiaalisen median ilmiöitä
Metropolia University of Applied Sciences
 
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintäLähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Laura Browne
 
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaanVirkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Saara Pajunpää
 
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Sanna Brauer
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Harto Pönkä
 
Jaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvarJaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvar
Sanna Brauer
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Sovelto
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen
 
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Antti Leino
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen
 
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiinTimo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Kai Talonpoika
 
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Jukka Helin
 
Anarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoillaAnarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoilla
Sonja Ängeslevä
 
Alumnit
AlumnitAlumnit
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Henrik Saari
 
Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013
Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013
Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013
Perttu Iso-Markku
 

Similar to Virtuaaliverkostot (20)

Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
 
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
 
Metropolia Studia Generalia
Metropolia Studia GeneraliaMetropolia Studia Generalia
Metropolia Studia Generalia
 
Sosiaalisen median ilmiöitä
Sosiaalisen median ilmiöitäSosiaalisen median ilmiöitä
Sosiaalisen median ilmiöitä
 
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintäLähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
 
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaanVirkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
 
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
 
Jaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvarJaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvar
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 
Epilepsia liitto
Epilepsia liittoEpilepsia liitto
Epilepsia liitto
 
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiinTimo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
 
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
 
Anarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoillaAnarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoilla
 
Alumnit
AlumnitAlumnit
Alumnit
 
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
 
Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013
Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013
Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013
 

More from Miia Kosonen

Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
Miia Kosonen
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
Miia Kosonen
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Miia Kosonen
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Miia Kosonen
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
Miia Kosonen
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
Miia Kosonen
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
Miia Kosonen
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
Miia Kosonen
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
Miia Kosonen
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Miia Kosonen
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
Miia Kosonen
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
Miia Kosonen
 
Humour in online innovation
Humour in online innovationHumour in online innovation
Humour in online innovation
Miia Kosonen
 
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesKnowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Miia Kosonen
 
Hostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesHostility in virtual communities
Hostility in virtual communities
Miia Kosonen
 
When is virtual virtuous
When is virtual virtuousWhen is virtual virtuous
When is virtual virtuous
Miia Kosonen
 
Publisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsPublisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovations
Miia Kosonen
 

More from Miia Kosonen (17)

Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
 
Humour in online innovation
Humour in online innovationHumour in online innovation
Humour in online innovation
 
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesKnowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliances
 
Hostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesHostility in virtual communities
Hostility in virtual communities
 
When is virtual virtuous
When is virtual virtuousWhen is virtual virtuous
When is virtual virtuous
 
Publisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsPublisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovations
 

Virtuaaliverkostot

 • 2. Tietojohtamisen tutkija 2003- TKI-asiantuntija, Digitalia, Xamk 2015- Sosiaalisen median kouluttaja 2006- #Tohtoriverkosto perustaja ja luotsaaja 2015- Innokas hajautuneen tietotyön, parviälyn ja itseorganisoitumisen puolestapuhuja Nettiyhteisöaktiivi 1998- Sitran #Ratkaisu100- innovaatiokilpailun finalisti, team Skillhive, 2017
 • 3. SISÄLTÖ “Miten rakentaa mitään verkossa”: esimerkkejä onnistumisista ja onnistumisen eväistä Yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma Kuinka tukea jäsenten sitoutumista Lisätiedon lähteitä @MiiaKosonen
 • 5. Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli urbaanin yhteisöllisyyden lisäämisessä. Tapahtumista tiedottaminen on helppoa ja nopeaa, ja yhteinen tunnelma alkaa kehittyä jo verkossa. Järjestäytymiseen ei enää tarvita suuria organisaatioita, vaan uudenlaisia tapoja kohdata toisia ihmisiä syntyy spontaanisti ja kevyellä rakenteella. –Verkossa ideoiden ja konseptien kehittäminen eteenpäin on ketterää. On myös hienoa, miten samanmieliset ihmiset voivat somessa verkottua yhdessä yössä tai löytävät toisiaan yli maiden rajojen, Tanja Jänicke sanoo. https://www.pirkka.fi/artikkeli/uusi-yhteisollisyys
 • 9. • GrabCAD.com – verkosto tietokoneavusteisen suunnittelun asiantuntijoille, jaetaan avoimesti CAD–malleja, yli 6,3 M jäsentä ja yli 3,8 M mallipiirustusta • PatientsLikeMe.com – vuonna 2005 perustettu vertaisverkosto, joka on terveydenhoidon alalla maailman suurin, yli 650 000 jäsentä • Kotikokki.net – suomalaisille tuttu kokkaajien tietopankki, jossa lähemmäs 100 000 käyttäjää ja yli 63 000 julkaistua reseptiä @MiiaKosonen
 • 10. Mikä yhdistää onnistumistarinoita? 1/2 • Selkeä yhteinen nimittäjä • Motivaatio, innostus TARVE • Toimiva infra • Kaikki tarvittava ja vain se TYÖKALUT • Löydetään avainpelurit • Seed users TOIMIJAT @MiiaKosonen Rakenteellinen sosiaalinen pääoma: verkostot
 • 11. Mikä yhdistää onnistumistarinoita? 2/2 @MiiaKosonen • Tapahtumat ja tarinat • Vuorovaikutus • Luottamus > kontrolli YHTEISÖLLISYYS • Jaetut normit • Pelisäännöt • Yhteinen kieli RUTIINIT Relationaalinen sosiaalinen pääoma: kanssakäyminen Kognitiivinen sosiaalinen pääoma: jaetut käytännöt
 • 12. Yhteenveto: aktiivinen verkosto • perustuu erottuvaan ja riittävän selkeästi rajattuun tarpeeseen, joka innostaa ihmisiä toimimaan yhteisen tavoitteen eteen • tunnistaa verkoston tavoitteita parhaiten palvelevat yhteistyöalustat ja viestintäkanavat • omaa verkoston toiminnan kannalta relevanttia sosiaalista pääomaa • esim. avoimen lähdekoodin projektit: jaettu ideologia, normit joilla yhteiskehitystä koordinoidaan • esim. potilasyhteisöt: anonymiteetti  luotettavuus, jäsenten reilu ja arvostava kohtelu, myötäeläminen, luottamus @MiiaKosonen
 • 13. Kaksi nyrkkisääntöä • Hyväksyttävä, etteivät virtuaaliset(kaan) verkostot ja yhteisöt synny ohjattuina, pakotettuina, käskyttämällä tai lanseeramalla verkkotyökalu. Niiden johtamisessa on ennen kaikkea kyse otollisten olosuhteiden luomisesta. • Yhteisöillä on erilaisia elinkaaria ja ”yhteisökuolema” on luonnollinen muulloinkin kuin kypsyysvaiheen jälkeen. Kts. https://www.slideshare.net/miiak/yhteisojen- elinkaari @MiiaKosonen
 • 14. Osallistumisen realiteetit tekijät osallistujat opportunistit lurkkaajat Jakavat tietoa, kommentoivat Jakavat ja yhdistelevät tietoa, tuottavat uusia ratkaisuja Pyytävät apua itselleen Vain seurailevat nukkujatEi-aktiiviset tilit 1 % 9-19 % 80-90 % @MiiaKosonen
 • 15. Yhteisöstrategia pähkinänkuoressa • Toimintaympäristön analyysi: Millaisia muita yhteisöjä ja verkostoja kohderyhmällämme on? Mihin he käyttävät verkkoa, mitä osaavat, mikä heitä motivoi? Mikä on mielekkäin kanava tai kanavapaletti juuri heille? Koulutus? Keiden ja minkä kanssa kilpailemme ajasta ja huomiosta? • Tavoiteanalyysi: Mitkä ovat tavoitteet ja verkkoyhteisön olemassaolon tarkoitus? • Tietotarpeiden analyysi: Millaista tietoa jaetaan? Mitä ihmiset ovat valmiita jakamaan ja miten? Soveltuuko kotipesäksi parhaiten oma alusta, kolmannen osapuolen luotettavat alustat, vai kaupallinen sosiaalinen media? Onko oma toimintakulttuurimme yhteensopiva avoimuuden periaatteen kanssa? • Riskianalyysi: SMRA eli Social Media RiskAssessment mukaisesti organisaatiotason ohjauskäytäntöjen ja –rakenteen määrittely, menettelytavoista sopiminen, palveluihin liittyvät riskit, palkitsemiskäytännöt, mahdolliset sanktiot, perehdytys, seuranta • Resurssianalyysi: Mistä saadaan digikulttuurien osaamista ja teknistä osaamista? Ketkä rakentavat? Keitä ovat yhteisömanagerit ja nettikätilöt, jotka ylläpitävät? Rahoitus? Miten kannustamme ihmisiä osallistumaan? Lyhyempi kehitysprojekti vai pysyvä yhteisö? • Vaikuttavuusanalyysi: Kuinka toimintaa mitataan ja arvioidaan? Kuinka yhdessä tuotettua tietoa hyödynnetään? @MiiaKosonen
 • 16. Ihmiset suuntaavat huomionsa niihin jäseniin, joilla on saman verran tai enemmän yhteisön kannalta arvokkaita resursseja kuin heillä. Assia Lasfer & Emmanuelle Vaast, 2018: A Relational Approach on Collaborative Resource Spending in Online Communities @MiiaKosonen TUNNISTATKO NÄMÄ RESURSSIT?  TIETOKARTTA ENTÄ AVAINTOIMIJAT?  VERKOSTOANALYYSI
 • 17. Mitä verkkoyhteisöjen johtajista tiedetään? • Keskeinen asema ko. verkostossa • Jakaa aktiivisesti hyödyllistä tietoa • Taitaa verkon sosiaaliset ympäristöt • Johtajuus usein kiertävää, käskyttämistaktiikka ei toimi, ei perustu titteleihin vaan toimintaan • Johtamismalleja esim. meritokratia, hyväntahtoinen diktaattori @MiiaKosonen
 • 18. Yhteisöllisyys on… •tunnetta yhteenkuuluvuudesta •jäsenten merkitystä toinen toisilleen •jaettua uskoa siihen, että kuuluminen juuri tähän yhteisöön auttaa täyttämään jäsenten tarpeet McMillan & Chavis, 1986; Blanchard, 2004, 2008 @MiiaKosonen
 • 19. Verkkoyhteisöllisyyden prosessi • Osaaminen ja infra • Temperamentti ja persoonallisuus • Tarpeet ja odotetut hyödyt, U&G, Katz et al. 1973 • Kognitiiviset: informaatio, uuden oppiminen • Affektiiviset: hauskuus, viihtyminen • Henkilökohtaiset: uskottavuus, status, maine • Sosiaaliset: ihmisten kohtaaminen, yhteydenpito • Jännitteiden poistaminen: huomion suuntaaminen toisaalle, tunteiden varaventtiili, eskapismi Edellytykset • Erottuva jäsenyys • Identifioituminen • Rutiinit ja käytännöt • Tuen jakaminen, vuorovaikutus • Luottamus Elementit • Aktiivinen osallistuminen • Tiedon jakaminen • Sitoutuminen, uskollisuus • Yhteisö • Tuote tai palvelu • Suositukset, word-of-mouth Koettu yhteisöllisyys @MiiaKosonen
 • 20. Luottamuksen rakentuminen verkossa Suora kokemus toisesta osapuolesta Toiminta osana ryhmää Sosiaaliset kategoriat Systeemit LUOTTAMUS RYHMÄÄN Aiemmat positiiviset kokemukset • organisaation käytännöt • suhdepääoma: imago, brändi, maine Johtajuus, suunnan näyttäminen ja jaetut merkitykset Yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja noudattaminen Yhteisön sosiaalinen identiteetti, ”me- henki” Jaetut normit, esim. avoin lähdekoodi Mainejärjestelmät (Myös: kontrollimekanismit, eliminoivat luottamusongelman) LUOTTAMUS YKSILÖIHIN Aiemmat positiiviset kokemukset • osaaminen • rehellisyys • hyväntahtoisuus Selkeä ja ennustettava viestintä Lupausten pitäminen Empatia, myötäeläminen Tietyn kategorian jäsenyys, esim. ammatilliset ryhmät Mainejärjestelmät, digitaalinen word-of- mouth • reittaukset • suositukset, tykkäykset Hajautunut työtiimi Parvityö Verkkoyhteisö Avoimet verkostot, transaktioyhteisöt Esimerkki- tilanteita Mikä tahansa ihmisten välinen @MiiaKosonen Erityispiirteitä: nopean luottamuksen korostuminen, jopa hyperpersonaalinen ja kaunisteltu näkemys, stereotyyppiset tulkinnat toisesta osapuolesta
 • 21. Kuinka tukea sitoutumista @MiiaKosonen Perehdytys Helppous, toimintavarmuus Tapahtumat Palkinnot, osaamismerkit Tärkein tieto edellä Kytkeytyneisyys ”Tuuppaaminen”, vaikuttavuuden lisääminen Nopea palaute, kannustus Sisäpiiriläppä Alaryhmien muodostaminen Konfliktien käsittely Jaetut rutiinitAlustaan Jäseniin
 • 22. 7 vinkkiä parempaan verkkoviestintään
 • 23. • Kerro sanottavasi minä -muodossa.Tämä ei ole egoismia, vaan konflikteja ennaltaehkäisevä tapa toimia. ”Toivon, että voin saada palautetta ideasta viimeistään 30.9.” on huomattavasti tehokkaampi viesti kuin ”Kommentoittehan pian”. • Tarkista tekemäsi oletukset. ”Ymmärsinkö oikein, että haet tällä…” • Tunteet ja leikillisyys, pelkkä asioista viestiminen on kuolettavaa. • Keskity. Huomion kohdistaminen meneillään olevaan säästää hermoja ja auttaa luottamuksen rakentamisessa. • ÄVK = älä viesti kiireessä. • OPS = ota palkokasvi sieraimesta, laske tarvittaessa sataan ennen kuin toimit. Älä koskaan vastaa viestiin vihaisena. • Pieni sana: ”Kiitos”. @MiiaKosonen
 • 24. Lisätietoa • Suomalaisten some- ja yhteisömanagereiden #cmadfi -yhteisö http://cmad.fi • Resources for Community Management research, training, tools and networking https://communityroundtable.com/ • Kosonen, M. 2008. Knowledge sharing in virtual communities.Acta Universitatis Lappeenrantaensis, 335. • Faraj, S., Kudaravalli, S. &Wasko, M. 2015. Leading Collaboration in Online Communities. MIS Quarterly, 39, 2, pp. 393-412. • Järvensivu,T. 2019.Verkostojen johtaminen. https://www.verkostojenjohtaminen.fi/ • Fasilitoinnin kolme tyyliä: opettaminen, ohjaava fasilitointi, itseohjautuvuutta tukeva emännöinti