SlideShare a Scribd company logo
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutlcimus t;iniiln osA5 TEKSTI:MllAKOSONEN
Kirjoitussarjassaesitettddnsuomalaistatietojohtamisen
tutkimusta,sentuloksiaja tekijoitaieri puoliltamaata.
malaisentycieldmdtiedonkdyttdjdystAvAlliseenmuotoon
Hyotyjieiovat tyoeHmdasiantuntUat,toimittajat, tutkijat
ja laajemminottaen kaikkityonja terveydenvdlisestd
yhteydestdkiinnostuneetkansalaiset.
Smedlundinmukaanhyvdtietojohtaminenon kaikkea
sitdtyotd,milldvdhennetddn
organisaatioidenja tietojdrjes-
telmienesteitddatanhycldyn-
tAmisetlepAAtciksenteossa.
Tyoterveyslaitokse[[atutkimus
kehittyykohtidatatahtoista
suuntaaja isojentutkimus-
Vaikksdigitalisastiostaan
tutlut ydintiiketaimintaa,
kytkiis kokonaisvaltaiseen
tietajohtamiseen puuttuu"
Tietdohtamisen matka bisneksenkovaanytimeen
T i o r n i n h r . r m i c p n t r 1 1 , ' - , . . i n i i n - e r r i - - ' , ; ; A ^ ^ ^ ^ - - I ^ - - - - - , , i ^ r - ; l ^ m - ^ L - l ^ | .
, , .-.K,1|J5 .dl lddlI -5dljd,I v,tue,ilte5:d u5d55d vru,drrt]rrrrrru nctSlll9,SSa
L - . l r r e i r i t n l i n A r l ' ^ - ' l l i n n i S t n n n f O f p C C n f i P i f i n S t i h l O ; i 2 l l T 6 t o r r i o r i c l : i i n l z c o n i n h * r ' , r r l r r l ' z i i r r
t t d . d ) L d l t c r . i lI n o r L u ) . , - r , - , - , , r - , - , , J - , . * , . - * J * , r - L E r v c y ) r G r L u n ) c r r J U rr r d v o o L U L A U o ' o
AnssiSmedlundia.MolempientvossJonvahvastilJsnJvhteiskunnalIinenvaikurravuus.
PirjoStdhtetycjskenteteenyt viidettdvuotta Aalton
Insinooritieteidenkorkeakoulussa,jossahiinenprofes-
suuriinsasisdltyvit tietojohtaminen,innovaatiojohtami-
nenja aineettomanpAAomanmittaaminen.Tyoskentely
tekno[ogiatutkimuksenympdristossAon tuonut uutta
nikcikulmaahiinenaiempaantyouraansakauppatietei-
den puolelta.StAhtekorostaakin,etti tietojohtaminenon
aidostimonitieteinentutkimusala.Se kehittddymmiirrys-
ta organisaatioiden,alueidenja systeemienjohtamisesta
sekd,teknologrsenettd sosiaolisenarkkitehtuurinnAkokut-
masta.Tavoitteenaon ainasysteemintehokkuudenja uu-
distumiskyvynkehittdminensekd[isAarvontuottaminen.
Kaytannontietojohtajanfokuksessa
onihmisten,teknologianja tiiketoi-
minnanmuodostamakokonaisuus.
Stihtentamanhetkinentydkoos-
tuukolmestaosasta.Hdnonmukana
SuomenAkatemianrahoittamassa
strategisentutkimuksenhankkees-
sa,jossatutkitaanja kehitetdAn
3D-digitaIisaationyhteiskunnailisia
sovet[uksia,kts.pointcloud.fi.LisAksi
hdnkehittAAAaltooninnovaatio-
potentiaalinpaikailistamisjdrjestet-
mdd,jonkaavullapyritddnkiihdyt-
tdmidntutkimuksenkaupallista-
mista.Kolmasosatyostdkohdistuu
Uusimaa2019-hankkeeseen.Stihte
on"Iainassa"ytiopistottalaatimassa
Uudenmaantutkimus-,kehitys-ja
innovaatiopo[iittistaohjelmaa.
Smed[undpuolestaantutkii
alustatalouttaja senvaikutuksia
pienyritystensuorituskykyynja
tyoetAmAin.Kehitystycissdhdnon
mukanamuunmuassatyoelama-
tieto.fi-web-palvelunkehityksessd,
jostamydstyhytesitte[ytoisaalta
tdssd[ehdessA.Palvelukokoaasuo-
26 TIETOASIANTUNTUA1/2019
Tietojohtaminen on sidasti manitiefeinenfutkfmussfs"
Se kehittoti ymmrirrystii orgunisanfioiden,s{ueiden
ja systeemienjahtarnisestssekrifeknologisenettii
sosfsalisen s rkkitehtuurinniiktikutmssts.
tietokantojenkeridmisti,yhdistetydja [ouhintaasamalla
henkilotiedotturvaten.Datanperustee[[avoidaantuodaja
yttApitai;iennustemallejapddtciksenteontueksiorganisaa-
tioissaja yhteiskunnassa.
Stihtenja Smedlundintydkuvatkertovatjo osaltaan,
missdtietojohtamisenkartallaparhaiItaanmennaen.
Stihlemuistelee1990-luvu[[aennustaneensa,ettei10
vuodenpaastatarvitseendAerikseenpuhuatietojohta-
misesta,koskakaikkijohtaminentuleeolemaantietojoh-
tamista.Ennustusontoteutunutkuitenkinvainosittarn.
EsimerkiksidigitalisaatioonvauhdittanutkehitystdtdhAn
suuntaan,muttapitkdtaantumavuoden2008j;itkeen
muuttitilannetta.Yritystenhuomiokddntyitakaisin
tuottavuuteen,kitpaitukykyynja selviytymistaisteluun.Ny-
kyisintietojohtaminenyrityspuheessaviittaauseimmiten
tietoteknologiaan,tekodlynhycidyntAmiseen,algoritmeihin
yms.sikdlikunkAsitettdvietdkdytetddn,Stehtekuvaitee.
Smedlundkorostaa,ettetietojohtaminensateenvar-
jokasitteenaontulevaisuudessakinotemassaja tarpeen.
Organisaatioissatarvitaanrooleja,joissayhdistyytekno-
togianja IiiketoiminnanymmiirtAminen.Hyvdesimerkki
ovatChiefDigitalOfficerit(CDO),joidenmyotddigitati-
saatiotuteeyhdtdhemmdsorganisaationjohtamistaeikd
enddo[evaintukitoiminto.
KdvinStihtenkanssakiinnostavan
keskustelunartikketisarjanaiemmis-
sakinosissaesiinnousseestatekno-
logiakeskeisyydestd.Mistdjohtuu,
ettAarkipuheessatietojohtaminenon
edetleenniinuseintiedonha[[innan
taiteknologiansynonyymi?Stihten
mukaantutkijatkyttAymmdrtdvdt
tietojohtamisenei-teknologiset
ulottuvuudet,muttaymmarryseiole
tdltdosintarpeeksilevinnytyrityk-
siin.Syynionehki se,etteitutki-
jayhteisottAoletarpeeksiyhteyksiA
bisneksenkovaanvtimeen.Ndinolten
tietojohtamisenlaajempiymmdrrys
- etenkddnsosiaalisenarkkitehtuurin
osalta- eiolepddssytleviAmddn.
Vaikkadigitatisaatiostaontu[[ut
ydinliiketoimintaa,kytkcjskokonais-
valtaiseentietojohtamiseenpuuttuu.
Teknotogianuudistuessaihmisten
ajatus-ja toimintamallitovatpysy-
neetennallaan.5eluotehottomuutta.
EsimerkkeindhyvAstitietojoh-
tamisestajulkishatlinnossaStAhle
mainitseehallituksentulevaisuusse-
[onteonosallistavan
vaImistelun(tacit-tie-
don hyddyntAminen)
sekdVerohallinnon
asiakasldhtciisen,
l - - i - ^ ^ L ; - r - ^ -
raojoPUr udt>qt I
uudistamishankkeen
(eksplisiittisentiedon
hyodyntiminen).
Mittaisiatietojohtamisenmaltejaja menete[midhaas-
tatteltavaninostavatesille?Smedlundkorostaaarvon
yhteistuottamista(valueco-creation):?[ustojenomis-
tajientuteeluodadigitaatisiapalveluita,jotkaauttavat
ekosysteeminyrityksiAja asiakkaitasuoriutumaanomis-
ta rutiineistaanparemmin.Tdmi luoaitoadigitatisaati-
onsynergiaa,[ukkiutumistaatustaanja viimekddessd
Iiiketoiminnallistatulostaa[ustanomistajatte.',
Stihlenostaaesillejo 1990-luvultakehittamansa
mekaanisten,orgaanistenja dynaamistentietoympd-
ristcjjenmaltin,jokaonedelleentoimivatietojohtamisen
tycikatu.Seauttaaymmartamaan,millaistajohtamista
ja toimintatogiikkaaeritilanteetedellyttdvAt- ja kuinka
erilaisiaja ristiriitaisianamasaattavatol[a.Tiukastijoh-
detut,mekaanisetprosessitvoivatoltaedelteentehokkai-
ta,muttayhduseamminitseohjautuvattiimitja erilaiset
alustaratkaisuttuottavatIisdarvoaparhaiten.Kirjoittajat-
letulitaannoinpienoisenayttAtyksendStanleyMcChrys-
talin kirjaTeamof Teams- New Rulesof Engagement
for a ComplexWorld(2015)ja senkuvausyhdysvattain
erikoisjoukkojenitseohjautuvuudesta- edessotilaattiset
organisaatioteivdtendi automaattisestiolemekaanisia.
EntAtulevaisuus?Stihlenmukaannouseviaitmiciiti
tietojohtamisenkentdsslovatteknologisenmuutoksen
ajurit,esimerkiksirobotiikka,tekodty,koneoppiminen
ja kyberturva,jotkatulevatmuuttamaanvoimakkaasti
tyoetdmdnkaytantdjaja rakenteita.yksitoiden,yritysten
ja vattioidenkitpaitukykyynvaikuttavatmyosyhteistyo-ja
vuorovaikutusmuodotsekdhiljaisentiedonhycidyntdminen.
Naidenkehittaminenja skaalaaminenonisohaaste,johon
onjo tartuttu.Tietotycinjohtamistapaketoitehokkaasti
esimerkiksiketterAnkehittdmisenjohtamis-ja toiminta-
ma[[iScrum,jokaperustuuitseorganisoituviintiimeihin.
Yksiliiiden,yritystenja vattiaiden
tlnffrfuksen tulevsrsuusselonteon
osadlisfsynvaImistelu sekii
llerofisffmnon asiskasldhttiinen,
taajapottjsinen uudi starnishanke
eynf esimerkkejii tzyvristiiti eto-
j ahtamisestaj utkishallinnosso.
kitpaiIukykyyn vsikuttsvat yhteistyii-
j a vuarovsikutusmuodat sekii
hi$aisentiedsn hyiidyntiiminen"
TIEToASIANTUNTUA1/2019 27
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus

More Related Content

More from Miia Kosonen

Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
Miia Kosonen
 
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Miia Kosonen
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
Miia Kosonen
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Miia Kosonen
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
Miia Kosonen
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
Miia Kosonen
 
Yhteisollisyys
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
Miia Kosonen
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
Miia Kosonen
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
Miia Kosonen
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
Miia Kosonen
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Miia Kosonen
 
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Miia Kosonen
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
Miia Kosonen
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
Miia Kosonen
 
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tietoDigitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Miia Kosonen
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Miia Kosonen
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
Miia Kosonen
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
Miia Kosonen
 
Yhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoito
Miia Kosonen
 
Yhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariYhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaari
Miia Kosonen
 

More from Miia Kosonen (20)

Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
 
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
 
Yhteisollisyys
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
 
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
 
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tietoDigitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
 
Yhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoito
 
Yhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariYhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaari
 

Tietojohtamisen tutkimus

  • 9. Tietojohtamisen tutlcimus t;iniiln osA5 TEKSTI:MllAKOSONEN Kirjoitussarjassaesitettddnsuomalaistatietojohtamisen tutkimusta,sentuloksiaja tekijoitaieri puoliltamaata. malaisentycieldmdtiedonkdyttdjdystAvAlliseenmuotoon Hyotyjieiovat tyoeHmdasiantuntUat,toimittajat, tutkijat ja laajemminottaen kaikkityonja terveydenvdlisestd yhteydestdkiinnostuneetkansalaiset. Smedlundinmukaanhyvdtietojohtaminenon kaikkea sitdtyotd,milldvdhennetddn organisaatioidenja tietojdrjes- telmienesteitddatanhycldyn- tAmisetlepAAtciksenteossa. Tyoterveyslaitokse[[atutkimus kehittyykohtidatatahtoista suuntaaja isojentutkimus- Vaikksdigitalisastiostaan tutlut ydintiiketaimintaa, kytkiis kokonaisvaltaiseen tietajohtamiseen puuttuu" Tietdohtamisen matka bisneksenkovaanytimeen T i o r n i n h r . r m i c p n t r 1 1 , ' - , . . i n i i n - e r r i - - ' , ; ; A ^ ^ ^ ^ - - I ^ - - - - - , , i ^ r - ; l ^ m - ^ L - l ^ | . , , .-.K,1|J5 .dl lddlI -5dljd,I v,tue,ilte5:d u5d55d vru,drrt]rrrrrru nctSlll9,SSa L - . l r r e i r i t n l i n A r l ' ^ - ' l l i n n i S t n n n f O f p C C n f i P i f i n S t i h l O ; i 2 l l T 6 t o r r i o r i c l : i i n l z c o n i n h * r ' , r r l r r l ' z i i r r t t d . d ) L d l t c r . i lI n o r L u ) . , - r , - , - , , r - , - , , J - , . * , . - * J * , r - L E r v c y ) r G r L u n ) c r r J U rr r d v o o L U L A U o ' o AnssiSmedlundia.MolempientvossJonvahvastilJsnJvhteiskunnalIinenvaikurravuus. PirjoStdhtetycjskenteteenyt viidettdvuotta Aalton Insinooritieteidenkorkeakoulussa,jossahiinenprofes- suuriinsasisdltyvit tietojohtaminen,innovaatiojohtami- nenja aineettomanpAAomanmittaaminen.Tyoskentely tekno[ogiatutkimuksenympdristossAon tuonut uutta nikcikulmaahiinenaiempaantyouraansakauppatietei- den puolelta.StAhtekorostaakin,etti tietojohtaminenon aidostimonitieteinentutkimusala.Se kehittddymmiirrys- ta organisaatioiden,alueidenja systeemienjohtamisesta sekd,teknologrsenettd sosiaolisenarkkitehtuurinnAkokut- masta.Tavoitteenaon ainasysteemintehokkuudenja uu- distumiskyvynkehittdminensekd[isAarvontuottaminen. Kaytannontietojohtajanfokuksessa onihmisten,teknologianja tiiketoi- minnanmuodostamakokonaisuus. Stihtentamanhetkinentydkoos- tuukolmestaosasta.Hdnonmukana SuomenAkatemianrahoittamassa strategisentutkimuksenhankkees- sa,jossatutkitaanja kehitetdAn 3D-digitaIisaationyhteiskunnailisia sovet[uksia,kts.pointcloud.fi.LisAksi hdnkehittAAAaltooninnovaatio- potentiaalinpaikailistamisjdrjestet- mdd,jonkaavullapyritddnkiihdyt- tdmidntutkimuksenkaupallista- mista.Kolmasosatyostdkohdistuu Uusimaa2019-hankkeeseen.Stihte on"Iainassa"ytiopistottalaatimassa Uudenmaantutkimus-,kehitys-ja innovaatiopo[iittistaohjelmaa. Smed[undpuolestaantutkii alustatalouttaja senvaikutuksia pienyritystensuorituskykyynja tyoetAmAin.Kehitystycissdhdnon mukanamuunmuassatyoelama- tieto.fi-web-palvelunkehityksessd, jostamydstyhytesitte[ytoisaalta tdssd[ehdessA.Palvelukokoaasuo- 26 TIETOASIANTUNTUA1/2019
  • 10. Tietojohtaminen on sidasti manitiefeinenfutkfmussfs" Se kehittoti ymmrirrystii orgunisanfioiden,s{ueiden ja systeemienjahtarnisestssekrifeknologisenettii sosfsalisen s rkkitehtuurinniiktikutmssts. tietokantojenkeridmisti,yhdistetydja [ouhintaasamalla henkilotiedotturvaten.Datanperustee[[avoidaantuodaja yttApitai;iennustemallejapddtciksenteontueksiorganisaa- tioissaja yhteiskunnassa. Stihtenja Smedlundintydkuvatkertovatjo osaltaan, missdtietojohtamisenkartallaparhaiItaanmennaen. Stihlemuistelee1990-luvu[[aennustaneensa,ettei10 vuodenpaastatarvitseendAerikseenpuhuatietojohta- misesta,koskakaikkijohtaminentuleeolemaantietojoh- tamista.Ennustusontoteutunutkuitenkinvainosittarn. EsimerkiksidigitalisaatioonvauhdittanutkehitystdtdhAn suuntaan,muttapitkdtaantumavuoden2008j;itkeen muuttitilannetta.Yritystenhuomiokddntyitakaisin tuottavuuteen,kitpaitukykyynja selviytymistaisteluun.Ny- kyisintietojohtaminenyrityspuheessaviittaauseimmiten tietoteknologiaan,tekodlynhycidyntAmiseen,algoritmeihin yms.sikdlikunkAsitettdvietdkdytetddn,Stehtekuvaitee. Smedlundkorostaa,ettetietojohtaminensateenvar- jokasitteenaontulevaisuudessakinotemassaja tarpeen. Organisaatioissatarvitaanrooleja,joissayhdistyytekno- togianja IiiketoiminnanymmiirtAminen.Hyvdesimerkki ovatChiefDigitalOfficerit(CDO),joidenmyotddigitati- saatiotuteeyhdtdhemmdsorganisaationjohtamistaeikd enddo[evaintukitoiminto. KdvinStihtenkanssakiinnostavan keskustelunartikketisarjanaiemmis- sakinosissaesiinnousseestatekno- logiakeskeisyydestd.Mistdjohtuu, ettAarkipuheessatietojohtaminenon edetleenniinuseintiedonha[[innan taiteknologiansynonyymi?Stihten mukaantutkijatkyttAymmdrtdvdt tietojohtamisenei-teknologiset ulottuvuudet,muttaymmarryseiole tdltdosintarpeeksilevinnytyrityk- siin.Syynionehki se,etteitutki- jayhteisottAoletarpeeksiyhteyksiA bisneksenkovaanvtimeen.Ndinolten tietojohtamisenlaajempiymmdrrys - etenkddnsosiaalisenarkkitehtuurin osalta- eiolepddssytleviAmddn. Vaikkadigitatisaatiostaontu[[ut ydinliiketoimintaa,kytkcjskokonais- valtaiseentietojohtamiseenpuuttuu. Teknotogianuudistuessaihmisten ajatus-ja toimintamallitovatpysy- neetennallaan.5eluotehottomuutta. EsimerkkeindhyvAstitietojoh- tamisestajulkishatlinnossaStAhle mainitseehallituksentulevaisuusse- [onteonosallistavan vaImistelun(tacit-tie- don hyddyntAminen) sekdVerohallinnon asiakasldhtciisen, l - - i - ^ ^ L ; - r - ^ - raojoPUr udt>qt I uudistamishankkeen (eksplisiittisentiedon hyodyntiminen). Mittaisiatietojohtamisenmaltejaja menete[midhaas- tatteltavaninostavatesille?Smedlundkorostaaarvon yhteistuottamista(valueco-creation):?[ustojenomis- tajientuteeluodadigitaatisiapalveluita,jotkaauttavat ekosysteeminyrityksiAja asiakkaitasuoriutumaanomis- ta rutiineistaanparemmin.Tdmi luoaitoadigitatisaati- onsynergiaa,[ukkiutumistaatustaanja viimekddessd Iiiketoiminnallistatulostaa[ustanomistajatte.', Stihlenostaaesillejo 1990-luvultakehittamansa mekaanisten,orgaanistenja dynaamistentietoympd- ristcjjenmaltin,jokaonedelleentoimivatietojohtamisen tycikatu.Seauttaaymmartamaan,millaistajohtamista ja toimintatogiikkaaeritilanteetedellyttdvAt- ja kuinka erilaisiaja ristiriitaisianamasaattavatol[a.Tiukastijoh- detut,mekaanisetprosessitvoivatoltaedelteentehokkai- ta,muttayhduseamminitseohjautuvattiimitja erilaiset alustaratkaisuttuottavatIisdarvoaparhaiten.Kirjoittajat- letulitaannoinpienoisenayttAtyksendStanleyMcChrys- talin kirjaTeamof Teams- New Rulesof Engagement for a ComplexWorld(2015)ja senkuvausyhdysvattain erikoisjoukkojenitseohjautuvuudesta- edessotilaattiset organisaatioteivdtendi automaattisestiolemekaanisia. EntAtulevaisuus?Stihlenmukaannouseviaitmiciiti tietojohtamisenkentdsslovatteknologisenmuutoksen ajurit,esimerkiksirobotiikka,tekodty,koneoppiminen ja kyberturva,jotkatulevatmuuttamaanvoimakkaasti tyoetdmdnkaytantdjaja rakenteita.yksitoiden,yritysten ja vattioidenkitpaitukykyynvaikuttavatmyosyhteistyo-ja vuorovaikutusmuodotsekdhiljaisentiedonhycidyntdminen. Naidenkehittaminenja skaalaaminenonisohaaste,johon onjo tartuttu.Tietotycinjohtamistapaketoitehokkaasti esimerkiksiketterAnkehittdmisenjohtamis-ja toiminta- ma[[iScrum,jokaperustuuitseorganisoituviintiimeihin. Yksiliiiden,yritystenja vattiaiden tlnffrfuksen tulevsrsuusselonteon osadlisfsynvaImistelu sekii llerofisffmnon asiskasldhttiinen, taajapottjsinen uudi starnishanke eynf esimerkkejii tzyvristiiti eto- j ahtamisestaj utkishallinnosso. kitpaiIukykyyn vsikuttsvat yhteistyii- j a vuarovsikutusmuodat sekii hi$aisentiedsn hyiidyntiiminen" TIEToASIANTUNTUA1/2019 27