SlideShare a Scribd company logo
Tietojohtaminen ja tiedolla
johtaminen
Miia Kosonen
Yhteisömanageri Master Class II 27.8.2015
 Määritellä mahdollisimman selkeästi, mitä
tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen ovat, ja miten
ne eroavat toisistaan.
 Herättää pohtimaan yhteisöjen, tiedon ja oppimisen
suhdetta – jokainen yhteisömanageri törmää tähän
työssään! CM:n arki ei koskaan ole ”vain” viestintää
tai markkinointia, koska yhteisö on itsessään tapa
oppia.
Esityksen tavoite
Tietojohtaminen
 Johtamisen suuntaus, joka sai alkunsa
informaatiovallankumouksen myötä
1980-1990 –luvuilla.
 Arvon luomista, joka perustuu
aineettomiin resursseihin kuten tietoon
ja osaamiseen.
 Tästä seuraa, että tietojohtamista
tarvitaan kaikkialla, missä ihmiset
toimivat yhdessä jonkin tavoitteen eteen
– ei pelkästään yritysmaailmassa.
Mitä on tietojohtaminen?
 Tänä päivänä tietojohtaminen ei ole pelkkää ”tiedonhallintaa”
kuten varhaisella knowledge management -sukupolvella, vaan
tiedon luomiselle ja jakamiselle otollisten olosuhteiden luomista.
 Kaikkea tietoa ei voi hallita, sen voi ainoastaan saattaa
virtaamaan.
 Tulevaisuudessa tuskin enää puhutaan tietojohtamisesta vaan
yleisesti johtamisesta – kun ymmärrys aineettomien resurssien
erityisluonteesta lisääntyy, voi tarve erilliselle käsitteelle kadota.
Mitä on tietojohtaminen?
 Saavuttaa pysyvää kilpailuetua yhdistelemällä tietoa
ja osaamista verkostoissa (Blomqvist & Kianto, 2007)
 Kehittää tuottavuutta ja uudistumiskykyä (Ståhle,
2005)
 Luoda avoimia tietoympäristöjä, joiden avulla
tehdään yhteistyötä, käsitellään, analysoidaan,
yhdistellään ja sovelletaan tietoa (Ståhle, 2015)
Tietojohtamisen tavoite
1) Verkostojen, informaation ja palvelujen
vallankumous: arvoa luodaan yhä enemmän
aineettomista voimavaroista.
2) Myös muuttunut johtamiskäsitys: pitkän aikaa
ihminen oli helposti korvattavissa oleva koneen
osa, nyt johdetaan osaamista ja ainutlaatuista
kokemuksellista tietoa.
3) Kaiken toiminnan ytimessä on oltava oppiminen ja
kyky jatkuvaan uudistumiseen! Mikään yhteisö,
organisaatio tai toimiala ei voi jäädä odottamaan
valmista maailmaa, jota ei koskaan tule.
Miksi tietojohtamista tarvitaan?
Yhteisö on edellä kuvatun kaltainen avoin tietoympäristö.
Pohdi, millaiset ovat oman yhteisösi oppimistavoitteet
- lyhyellä aikavälillä? (1-2 kk)
- pitkällä aikavälillä? (3-5 vuotta)
Kuinka tuet tavoitteisiin pääsemistä?
Miten yhteisömanagereina estämme sen, ettei yhteisö jämähdä
totuttuihin rutiineihin vaan uudistuu jatkuvasti?
Pohdinta
1) Informaation vaihdanta
2) Transaktiivinen oppiminen: tietoa tiedosta, esimerkiksi
keskustelu siitä, kuka ryhmässä voisi tietää aiheesta lisää.
Auttaa määrittämään yhteisön rajat ja rakentaa sen
identiteettiä.
3) Sense-making: jaettujen ajatusmallien luominen, syvempi
dialogi (ajattelun rikastaminen), jonka avulla yhteisö
koordinoi ja kehittää omaa toimintaansa.
DeSanctis et al. (2003): Learning in Online Forums, European Management
Journal, Vol. 21, 5, 565-577.
Kolmentasoista oppimista
Mitä tieto oikeastaan on?
Tieto hierarkiana, ”tietotehdas”
VIISAUS
TIETO
INFORMAATIO
DATA
Henkilökohtaisuus
Välitettävyys
Lämpötila
on +16
Oho, lämpötila laski
juuri 8 astetta
On pukeuduttava
lämpimämmin
Tähän aikaan vuodesta
sää on oikullinen, joten
kerrospukeudun
Huom! Tietohierarkia on rankka yksinkertaistus ja sellaisena se kannattaa myös ottaa 
Tietoa eri tasoilla
• Sosiaalinen
hiljainen
tieto
• Yksilön
hiljainen
tieto
• Sosiaalinen
näkyvä
tieto
• Yksilön
näkyvä
tieto
Tietoinen tieto,
”hauki on iso
kala”,
osaaminen
Kodifioitu tieto,
esim. yhteiset
tietojärjestelmät
Kollektiivinen
tieto,
sosiaalinen
pääoma,
käytännöt,
kulttuuri
Automaattinen
tieto,
”polkupyörällä
ajo”, kokemus,
intuitio
mm. Spender, 1996
 Intellectual capital, strategisesti
tärkeät aineettomat voimavarat, joita
organisaatiolla tai yhteisöllä on
käytössään; myös kansallinen
tietopääoma
 Inhimillinen pääoma – osaaminen,
taidot, innostus, draivi, kokemus,
motivaatio
 Rakenteellinen pääoma – kulttuuri,
immateriaalioikeudet, järjestelmät,
prosessit
 Suhdepääoma – maine, imago, brändit
Tietopääoma
 Data on vain dataa ja sellaisenaan arvotonta, kun taas tietäminen
on inhimillinen ominaisuus (jota koneet voivat toki jäljitellä).
 Emme ole ”tyhjiä tauluja”: uusi informaatio suhteutetaan
aiempaan, peilaten omiin tai ryhmän kokemuksiin ja arvoihin.
Aiemmin oppimamme vaikuttaa siihen, mitä kykenemme
havaitsemaan ja haluamme havaita ympäristöstä.
 Kaikella tiedolla on aina myös hiljainen, vaikeasti artikuloitava
ulottuvuutensa.
 Hiljainen tieto ilmenee toiminnassa.
Tiedon ominaisuuksia
Tiedolla johtaminen
 Tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä ja analysoidun
tiedon saattamista osaksi päätöksentekoprosesseja.
 Esimerkit:
 Ennakoiva asiakaspoistuma-analyysi vs. kysytään palautetta jo
poistuneilta asiakkailta(!)
 Tampereen kaupungin hoivastrategian uudistaminen sen
pohjalta, paljonko vanhusten kotihoidon todelliset kustannukset
ovat
 Google-haut ennustavat työttömyyden kehityksen, jonka
pohjalta reaaliaikaista tietoa tarjoava palvelu
Tiedolla johtaminen
Mitä on big data ja miten se liittyy tiedolla johtamiseen?
 Big data = suuret tietomassat ei-rakenteellista dataa
 Variety, Volume, Velocity, Value
 Dataa monista eri lähteistä: anturit, robotit, mobiililaitteet ja –
verkot, satelliitit, sovelluslokit, paikkatiedot, klikkauslokit, videot,
kuvat, tekstidokumentit, sosiaalisen median päivitykset…
 Tiedolla johtamisen seuraava sukupolvi: todellisen käyttäytymisen
analysointi ja ennakoiva ote, ei pelkkää historiatietoa jonka varassa
päätökset tehdään
 Keinoäly tueksi – ihmisten kognitiiviset rajoitteet tulevat nopeasti
vastaan
Tiedolla johtaminen
Data itsessään on arvotonta. Vastaavasti
tiedolla johtaminen kadottaa
merkityksensä, ellei datalta osata kysyä
oikeita kysymyksiä.
Vrt. Linnunradan käsikirja liftareille:
”Vastaus on 42”.
Tiedolla johtaminen
Tiedolla johtaminen
Tiedon
tunnistaminen
ja kerääminen
Tiedon
yhdistely ja
yhteyksien
tunnistaminen
Tiedon
pelkistäminen
ja visualisointi
Tiedon
saattaminen
osaksi
toimintaa
Input Analysis Output Influence
KYSYMYS TAI
TAVOITE
”Hard”: mm.
verkkoliikenne ja -
käyttäytyminen
”Soft”: mm.
ihmisten
odotukset ja
mielipiteet
HISTORIA NYKYHETKI TULEVAISUUS
Observointi
Netnografia
Community logs
Membership
statistics
Kysely-
tutkimukset
Haastattelut
Jäsenpaneelit Skenaariotyöskentely
Focus groupit
Analytiikka Verkostoanalyysi Big data
Yhteisömanagereiden menetelmiä
tiedolla johtamiseen
Hyvä muistaa: silloinkin kun ajattelemme
johtavamme tiedolla, todennäköisesti johdamme
intuitiolla, tunteilla ja kokemuksella. Ja juuri se
tekee meistä ihmisiä 
Lopuksi
Yhteenveto: tiedolla johtaminen on
osa laajempaa ilmiötä

More Related Content

What's hot

Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaanTutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Jari Jussila
 
DAS Slides: Building a Data Strategy — Practical Steps for Aligning with Busi...
DAS Slides: Building a Data Strategy — Practical Steps for Aligning with Busi...DAS Slides: Building a Data Strategy — Practical Steps for Aligning with Busi...
DAS Slides: Building a Data Strategy — Practical Steps for Aligning with Busi...
DATAVERSITY
 
Ch&cie présentation du big data dans l'assurance
Ch&cie présentation du big data dans l'assuranceCh&cie présentation du big data dans l'assurance
Ch&cie présentation du big data dans l'assurance
Betito Yan
 
How to Build a Rock-Solid Analytics and Business Intelligence Strategy
How to Build a Rock-Solid Analytics and Business Intelligence StrategyHow to Build a Rock-Solid Analytics and Business Intelligence Strategy
How to Build a Rock-Solid Analytics and Business Intelligence Strategy
SAP Analytics
 
Suorituskyvyn johtaminen
Suorituskyvyn johtaminenSuorituskyvyn johtaminen
Suorituskyvyn johtaminen
Mika Aho
 
Lessons in Data Modeling: Why a Data Model is an Important Part of Your Data ...
Lessons in Data Modeling: Why a Data Model is an Important Part of Your Data ...Lessons in Data Modeling: Why a Data Model is an Important Part of Your Data ...
Lessons in Data Modeling: Why a Data Model is an Important Part of Your Data ...
DATAVERSITY
 
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Otavan Opisto
 
DAS Slides: Building a Data Strategy - Practical Steps for Aligning with Busi...
DAS Slides: Building a Data Strategy - Practical Steps for Aligning with Busi...DAS Slides: Building a Data Strategy - Practical Steps for Aligning with Busi...
DAS Slides: Building a Data Strategy - Practical Steps for Aligning with Busi...
DATAVERSITY
 
Työpaikan vuorovaikutustaidot -tilaisuuden materiaali
Työpaikan vuorovaikutustaidot -tilaisuuden materiaaliTyöpaikan vuorovaikutustaidot -tilaisuuden materiaali
Työpaikan vuorovaikutustaidot -tilaisuuden materiaali
Suomen Ekonomit
 
Data strategy in a Big Data world
Data strategy in a Big Data worldData strategy in a Big Data world
Data strategy in a Big Data world
Craig Milroy
 
Data Governance
Data GovernanceData Governance
Data Governance
Rob Lux
 
Data Architecture Strategies: Artificial Intelligence - Real-World Applicatio...
Data Architecture Strategies: Artificial Intelligence - Real-World Applicatio...Data Architecture Strategies: Artificial Intelligence - Real-World Applicatio...
Data Architecture Strategies: Artificial Intelligence - Real-World Applicatio...
DATAVERSITY
 
Align IT and Enterprise Operating Models.pdf
Align IT and Enterprise Operating Models.pdfAlign IT and Enterprise Operating Models.pdf
Align IT and Enterprise Operating Models.pdf
JoelRodriguze
 
Balanced Scorecard, kumuloituvaa askellusta isoissa organisaatioissa - Kimmo ...
Balanced Scorecard, kumuloituvaa askellusta isoissa organisaatioissa - Kimmo ...Balanced Scorecard, kumuloituvaa askellusta isoissa organisaatioissa - Kimmo ...
Balanced Scorecard, kumuloituvaa askellusta isoissa organisaatioissa - Kimmo ...
Otavan Opisto
 
BI Consultancy - Data, Analytics and Strategy
BI Consultancy - Data, Analytics and StrategyBI Consultancy - Data, Analytics and Strategy
BI Consultancy - Data, Analytics and Strategy
Shivam Dhawan
 
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Data Governance Best Practices
Data Governance Best PracticesData Governance Best Practices
Data Governance Best Practices
Boris Otto
 
Enterprise Data Governance Framework With Change Management
Enterprise Data Governance Framework With Change ManagementEnterprise Data Governance Framework With Change Management
Enterprise Data Governance Framework With Change Management
SlideTeam
 
Business Drivers Behind Data Governance
Business Drivers Behind Data GovernanceBusiness Drivers Behind Data Governance
Business Drivers Behind Data Governance
Precisely
 
Activate Data Governance Using the Data Catalog
Activate Data Governance Using the Data CatalogActivate Data Governance Using the Data Catalog
Activate Data Governance Using the Data Catalog
DATAVERSITY
 

What's hot (20)

Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaanTutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
 
DAS Slides: Building a Data Strategy — Practical Steps for Aligning with Busi...
DAS Slides: Building a Data Strategy — Practical Steps for Aligning with Busi...DAS Slides: Building a Data Strategy — Practical Steps for Aligning with Busi...
DAS Slides: Building a Data Strategy — Practical Steps for Aligning with Busi...
 
Ch&cie présentation du big data dans l'assurance
Ch&cie présentation du big data dans l'assuranceCh&cie présentation du big data dans l'assurance
Ch&cie présentation du big data dans l'assurance
 
How to Build a Rock-Solid Analytics and Business Intelligence Strategy
How to Build a Rock-Solid Analytics and Business Intelligence StrategyHow to Build a Rock-Solid Analytics and Business Intelligence Strategy
How to Build a Rock-Solid Analytics and Business Intelligence Strategy
 
Suorituskyvyn johtaminen
Suorituskyvyn johtaminenSuorituskyvyn johtaminen
Suorituskyvyn johtaminen
 
Lessons in Data Modeling: Why a Data Model is an Important Part of Your Data ...
Lessons in Data Modeling: Why a Data Model is an Important Part of Your Data ...Lessons in Data Modeling: Why a Data Model is an Important Part of Your Data ...
Lessons in Data Modeling: Why a Data Model is an Important Part of Your Data ...
 
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
 
DAS Slides: Building a Data Strategy - Practical Steps for Aligning with Busi...
DAS Slides: Building a Data Strategy - Practical Steps for Aligning with Busi...DAS Slides: Building a Data Strategy - Practical Steps for Aligning with Busi...
DAS Slides: Building a Data Strategy - Practical Steps for Aligning with Busi...
 
Työpaikan vuorovaikutustaidot -tilaisuuden materiaali
Työpaikan vuorovaikutustaidot -tilaisuuden materiaaliTyöpaikan vuorovaikutustaidot -tilaisuuden materiaali
Työpaikan vuorovaikutustaidot -tilaisuuden materiaali
 
Data strategy in a Big Data world
Data strategy in a Big Data worldData strategy in a Big Data world
Data strategy in a Big Data world
 
Data Governance
Data GovernanceData Governance
Data Governance
 
Data Architecture Strategies: Artificial Intelligence - Real-World Applicatio...
Data Architecture Strategies: Artificial Intelligence - Real-World Applicatio...Data Architecture Strategies: Artificial Intelligence - Real-World Applicatio...
Data Architecture Strategies: Artificial Intelligence - Real-World Applicatio...
 
Align IT and Enterprise Operating Models.pdf
Align IT and Enterprise Operating Models.pdfAlign IT and Enterprise Operating Models.pdf
Align IT and Enterprise Operating Models.pdf
 
Balanced Scorecard, kumuloituvaa askellusta isoissa organisaatioissa - Kimmo ...
Balanced Scorecard, kumuloituvaa askellusta isoissa organisaatioissa - Kimmo ...Balanced Scorecard, kumuloituvaa askellusta isoissa organisaatioissa - Kimmo ...
Balanced Scorecard, kumuloituvaa askellusta isoissa organisaatioissa - Kimmo ...
 
BI Consultancy - Data, Analytics and Strategy
BI Consultancy - Data, Analytics and StrategyBI Consultancy - Data, Analytics and Strategy
BI Consultancy - Data, Analytics and Strategy
 
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
 
Data Governance Best Practices
Data Governance Best PracticesData Governance Best Practices
Data Governance Best Practices
 
Enterprise Data Governance Framework With Change Management
Enterprise Data Governance Framework With Change ManagementEnterprise Data Governance Framework With Change Management
Enterprise Data Governance Framework With Change Management
 
Business Drivers Behind Data Governance
Business Drivers Behind Data GovernanceBusiness Drivers Behind Data Governance
Business Drivers Behind Data Governance
 
Activate Data Governance Using the Data Catalog
Activate Data Governance Using the Data CatalogActivate Data Governance Using the Data Catalog
Activate Data Governance Using the Data Catalog
 

Similar to Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen

Yhteisomanagerointi
YhteisomanagerointiYhteisomanagerointi
Yhteisomanagerointi
Miia Kosonen
 
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tietoDigitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Miia Kosonen
 
Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
Miia Kosonen
 
Slide share
Slide shareSlide share
Slide share
Katja Meskanen
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Harto Pönkä
 
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaKaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Unelmakoulu
 
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Harto Pönkä
 
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiinTimo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Kai Talonpoika
 
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettavaSäntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Risto Säntti
 
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Verke
 
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaariMiksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Minna Valtari
 
Aamupulssi
AamupulssiAamupulssi
Aamupulssi
Jyrki Kasvi
 
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksiaDigiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
Miia Kosonen
 
Sosiaalinen media johtamisen tukena - taustakartoitus ja -tutkimus
Sosiaalinen media johtamisen tukena - taustakartoitus ja -tutkimusSosiaalinen media johtamisen tukena - taustakartoitus ja -tutkimus
Sosiaalinen media johtamisen tukena - taustakartoitus ja -tutkimus
Jarno M. Koponen
 
Tietokulttuuri - Miten data-ohjautunut kulttuuri muodostuu organisaatioon?
Tietokulttuuri - Miten data-ohjautunut kulttuuri muodostuu organisaatioon?Tietokulttuuri - Miten data-ohjautunut kulttuuri muodostuu organisaatioon?
Tietokulttuuri - Miten data-ohjautunut kulttuuri muodostuu organisaatioon?
Mika Aho
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Sovelto
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen
 

Similar to Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen (20)

Yhteisomanagerointi
YhteisomanagerointiYhteisomanagerointi
Yhteisomanagerointi
 
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tietoDigitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
 
Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
 
Slide share
Slide shareSlide share
Slide share
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
 
Rlt 14.3.2012 slideshare
Rlt 14.3.2012 slideshareRlt 14.3.2012 slideshare
Rlt 14.3.2012 slideshare
 
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaKaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
 
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
 
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiinTimo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
 
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettavaSäntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
 
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
 
T3syksyesittely
T3syksyesittelyT3syksyesittely
T3syksyesittely
 
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaariMiksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
 
Aamupulssi
AamupulssiAamupulssi
Aamupulssi
 
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksiaDigiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
 
Sosiaalinen media johtamisen tukena - taustakartoitus ja -tutkimus
Sosiaalinen media johtamisen tukena - taustakartoitus ja -tutkimusSosiaalinen media johtamisen tukena - taustakartoitus ja -tutkimus
Sosiaalinen media johtamisen tukena - taustakartoitus ja -tutkimus
 
Tietokulttuuri - Miten data-ohjautunut kulttuuri muodostuu organisaatioon?
Tietokulttuuri - Miten data-ohjautunut kulttuuri muodostuu organisaatioon?Tietokulttuuri - Miten data-ohjautunut kulttuuri muodostuu organisaatioon?
Tietokulttuuri - Miten data-ohjautunut kulttuuri muodostuu organisaatioon?
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 

More from Miia Kosonen

Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Miia Kosonen
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
Miia Kosonen
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Miia Kosonen
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Miia Kosonen
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
Miia Kosonen
 
Yhteisollisyys
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
Miia Kosonen
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
Miia Kosonen
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
Miia Kosonen
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
Miia Kosonen
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Miia Kosonen
 
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Miia Kosonen
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
Miia Kosonen
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
Miia Kosonen
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
Miia Kosonen
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
Miia Kosonen
 
Yhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoito
Miia Kosonen
 
Yhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariYhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaari
Miia Kosonen
 
Online co-creation
Online co-creationOnline co-creation
Online co-creation
Miia Kosonen
 
Luottamus ja hajautunut yhteistyo
Luottamus ja hajautunut yhteistyoLuottamus ja hajautunut yhteistyo
Luottamus ja hajautunut yhteistyo
Miia Kosonen
 
Online-yhteistyo
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyo
Miia Kosonen
 

More from Miia Kosonen (20)

Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
 
Yhteisollisyys
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
 
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
 
Yhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoito
 
Yhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariYhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaari
 
Online co-creation
Online co-creationOnline co-creation
Online co-creation
 
Luottamus ja hajautunut yhteistyo
Luottamus ja hajautunut yhteistyoLuottamus ja hajautunut yhteistyo
Luottamus ja hajautunut yhteistyo
 
Online-yhteistyo
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyo
 

Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen

 • 1. Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen Miia Kosonen Yhteisömanageri Master Class II 27.8.2015
 • 2.  Määritellä mahdollisimman selkeästi, mitä tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen ovat, ja miten ne eroavat toisistaan.  Herättää pohtimaan yhteisöjen, tiedon ja oppimisen suhdetta – jokainen yhteisömanageri törmää tähän työssään! CM:n arki ei koskaan ole ”vain” viestintää tai markkinointia, koska yhteisö on itsessään tapa oppia. Esityksen tavoite
 • 4.  Johtamisen suuntaus, joka sai alkunsa informaatiovallankumouksen myötä 1980-1990 –luvuilla.  Arvon luomista, joka perustuu aineettomiin resursseihin kuten tietoon ja osaamiseen.  Tästä seuraa, että tietojohtamista tarvitaan kaikkialla, missä ihmiset toimivat yhdessä jonkin tavoitteen eteen – ei pelkästään yritysmaailmassa. Mitä on tietojohtaminen?
 • 5.  Tänä päivänä tietojohtaminen ei ole pelkkää ”tiedonhallintaa” kuten varhaisella knowledge management -sukupolvella, vaan tiedon luomiselle ja jakamiselle otollisten olosuhteiden luomista.  Kaikkea tietoa ei voi hallita, sen voi ainoastaan saattaa virtaamaan.  Tulevaisuudessa tuskin enää puhutaan tietojohtamisesta vaan yleisesti johtamisesta – kun ymmärrys aineettomien resurssien erityisluonteesta lisääntyy, voi tarve erilliselle käsitteelle kadota. Mitä on tietojohtaminen?
 • 6.  Saavuttaa pysyvää kilpailuetua yhdistelemällä tietoa ja osaamista verkostoissa (Blomqvist & Kianto, 2007)  Kehittää tuottavuutta ja uudistumiskykyä (Ståhle, 2005)  Luoda avoimia tietoympäristöjä, joiden avulla tehdään yhteistyötä, käsitellään, analysoidaan, yhdistellään ja sovelletaan tietoa (Ståhle, 2015) Tietojohtamisen tavoite
 • 7. 1) Verkostojen, informaation ja palvelujen vallankumous: arvoa luodaan yhä enemmän aineettomista voimavaroista. 2) Myös muuttunut johtamiskäsitys: pitkän aikaa ihminen oli helposti korvattavissa oleva koneen osa, nyt johdetaan osaamista ja ainutlaatuista kokemuksellista tietoa. 3) Kaiken toiminnan ytimessä on oltava oppiminen ja kyky jatkuvaan uudistumiseen! Mikään yhteisö, organisaatio tai toimiala ei voi jäädä odottamaan valmista maailmaa, jota ei koskaan tule. Miksi tietojohtamista tarvitaan?
 • 8. Yhteisö on edellä kuvatun kaltainen avoin tietoympäristö. Pohdi, millaiset ovat oman yhteisösi oppimistavoitteet - lyhyellä aikavälillä? (1-2 kk) - pitkällä aikavälillä? (3-5 vuotta) Kuinka tuet tavoitteisiin pääsemistä? Miten yhteisömanagereina estämme sen, ettei yhteisö jämähdä totuttuihin rutiineihin vaan uudistuu jatkuvasti? Pohdinta
 • 9. 1) Informaation vaihdanta 2) Transaktiivinen oppiminen: tietoa tiedosta, esimerkiksi keskustelu siitä, kuka ryhmässä voisi tietää aiheesta lisää. Auttaa määrittämään yhteisön rajat ja rakentaa sen identiteettiä. 3) Sense-making: jaettujen ajatusmallien luominen, syvempi dialogi (ajattelun rikastaminen), jonka avulla yhteisö koordinoi ja kehittää omaa toimintaansa. DeSanctis et al. (2003): Learning in Online Forums, European Management Journal, Vol. 21, 5, 565-577. Kolmentasoista oppimista
 • 11. Tieto hierarkiana, ”tietotehdas” VIISAUS TIETO INFORMAATIO DATA Henkilökohtaisuus Välitettävyys Lämpötila on +16 Oho, lämpötila laski juuri 8 astetta On pukeuduttava lämpimämmin Tähän aikaan vuodesta sää on oikullinen, joten kerrospukeudun Huom! Tietohierarkia on rankka yksinkertaistus ja sellaisena se kannattaa myös ottaa 
 • 12. Tietoa eri tasoilla • Sosiaalinen hiljainen tieto • Yksilön hiljainen tieto • Sosiaalinen näkyvä tieto • Yksilön näkyvä tieto Tietoinen tieto, ”hauki on iso kala”, osaaminen Kodifioitu tieto, esim. yhteiset tietojärjestelmät Kollektiivinen tieto, sosiaalinen pääoma, käytännöt, kulttuuri Automaattinen tieto, ”polkupyörällä ajo”, kokemus, intuitio mm. Spender, 1996
 • 13.  Intellectual capital, strategisesti tärkeät aineettomat voimavarat, joita organisaatiolla tai yhteisöllä on käytössään; myös kansallinen tietopääoma  Inhimillinen pääoma – osaaminen, taidot, innostus, draivi, kokemus, motivaatio  Rakenteellinen pääoma – kulttuuri, immateriaalioikeudet, järjestelmät, prosessit  Suhdepääoma – maine, imago, brändit Tietopääoma
 • 14.  Data on vain dataa ja sellaisenaan arvotonta, kun taas tietäminen on inhimillinen ominaisuus (jota koneet voivat toki jäljitellä).  Emme ole ”tyhjiä tauluja”: uusi informaatio suhteutetaan aiempaan, peilaten omiin tai ryhmän kokemuksiin ja arvoihin. Aiemmin oppimamme vaikuttaa siihen, mitä kykenemme havaitsemaan ja haluamme havaita ympäristöstä.  Kaikella tiedolla on aina myös hiljainen, vaikeasti artikuloitava ulottuvuutensa.  Hiljainen tieto ilmenee toiminnassa. Tiedon ominaisuuksia
 • 16.  Tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä ja analysoidun tiedon saattamista osaksi päätöksentekoprosesseja.  Esimerkit:  Ennakoiva asiakaspoistuma-analyysi vs. kysytään palautetta jo poistuneilta asiakkailta(!)  Tampereen kaupungin hoivastrategian uudistaminen sen pohjalta, paljonko vanhusten kotihoidon todelliset kustannukset ovat  Google-haut ennustavat työttömyyden kehityksen, jonka pohjalta reaaliaikaista tietoa tarjoava palvelu Tiedolla johtaminen
 • 17. Mitä on big data ja miten se liittyy tiedolla johtamiseen?  Big data = suuret tietomassat ei-rakenteellista dataa  Variety, Volume, Velocity, Value  Dataa monista eri lähteistä: anturit, robotit, mobiililaitteet ja – verkot, satelliitit, sovelluslokit, paikkatiedot, klikkauslokit, videot, kuvat, tekstidokumentit, sosiaalisen median päivitykset…  Tiedolla johtamisen seuraava sukupolvi: todellisen käyttäytymisen analysointi ja ennakoiva ote, ei pelkkää historiatietoa jonka varassa päätökset tehdään  Keinoäly tueksi – ihmisten kognitiiviset rajoitteet tulevat nopeasti vastaan Tiedolla johtaminen
 • 18. Data itsessään on arvotonta. Vastaavasti tiedolla johtaminen kadottaa merkityksensä, ellei datalta osata kysyä oikeita kysymyksiä. Vrt. Linnunradan käsikirja liftareille: ”Vastaus on 42”. Tiedolla johtaminen
 • 19. Tiedolla johtaminen Tiedon tunnistaminen ja kerääminen Tiedon yhdistely ja yhteyksien tunnistaminen Tiedon pelkistäminen ja visualisointi Tiedon saattaminen osaksi toimintaa Input Analysis Output Influence KYSYMYS TAI TAVOITE
 • 20. ”Hard”: mm. verkkoliikenne ja - käyttäytyminen ”Soft”: mm. ihmisten odotukset ja mielipiteet HISTORIA NYKYHETKI TULEVAISUUS Observointi Netnografia Community logs Membership statistics Kysely- tutkimukset Haastattelut Jäsenpaneelit Skenaariotyöskentely Focus groupit Analytiikka Verkostoanalyysi Big data Yhteisömanagereiden menetelmiä tiedolla johtamiseen
 • 21. Hyvä muistaa: silloinkin kun ajattelemme johtavamme tiedolla, todennäköisesti johdamme intuitiolla, tunteilla ja kokemuksella. Ja juuri se tekee meistä ihmisiä  Lopuksi
 • 22. Yhteenveto: tiedolla johtaminen on osa laajempaa ilmiötä