SlideShare a Scribd company logo
YHTEISÖMANAGERIN TEHTÄVÄT 
Miia Kosonen 
KTT (tietojohtaminen), kouluttaja, tutkija, nettiaktiivi 
Versio 1.0 
Marraskuu 2014
Sisältömanageri vai yhteisömanageri? 
”Mistä te puhutte?” 
- anonyymi cmad.fi – 
yhteisömanageri-tapahtuman 
osallistuja, 
2014 
”Mikään ei ole parempi tapa 
aloittaa kuin käsitteiden 
selkiyttäminen” 
- Kosonen, 2014
Sisältömanageri vai yhteisömanageri? 
TAVOITTEET? 
Reach & Content Relevance & Relationships 
Customer 
optimization: 
lujita tätä 
Customer 
acquisition: hanki 
lisää näitä 
Rooli: social media manager, 
content network manager 
Rooli: community manager 
Koottu ja täydennetty lähteestä venessapaech.com/2014/11/7/social-media-manager-or-community-manager/ 
Lujita 
jäsenten 
välisiä 
suhteita 
Tunnista 
avainhenkilöt 
ulkoinen sisäinen tai ulkoinen
Sisältömanageri vai yhteisömanageri? 
SISÄLTÖSTRATEGIA YHTEISÖSTRATEGIA 
Social media manager, 
content network manager 
Community manager 
Tyypillisiä mittareita: analytiikka 
• Tavoittavuus – mm. yksilöidyt kävijät 
• Näkyvyys – klikkaukset, klikkaussuhde, 
vierailujen kesto 
• Konversio% – asetetun tavoitteen 
toteuttavien kävijöiden osuus kaikista 
kävijöistä 
Tyypillisiä mittareita ja työkaluja 
• Jäsenyyden vaihe – vierailijasta aktiiviksi 
• Community health – mm. sitoutuminen, 
yhteisöllisyyden kokemus (SOC, SOVC) 
• Goal fulfillment, community influence 
• Verkostoanalyysi – verkoston rakenteen 
tunnistaminen, heikot ja vahvat 
sidokset, yhteisön avainvaikuttajat 
Osaajat tyypillisesti: 
Analytiikka 
Markkinointi 
Viestintä 
Johtaminen Viestintä 
Psykologia Sosiologia 
IT, IS 
design
Yhteisöstrategian potentiaalisia hyötyjä 
 Yhteisö on aina enemmän kuin osiensa summa! 
 Tuo ihmisten kokemukset ja osaamisen yhteen 
 Irrottautuu perinteisestä yrityskeskeisestä mallista 
 Sisältöverkostoon verrattuna mahdollisuus yhteisölliseen, 
monimutkaisempaan ongelmanratkaisuun 
 Suhteet monelta-monelle ja tiedon vapaampi virtaus 
 C2C - customer-to-customer 
 E2E - employee-to-employee
Esityksen tavoite 
Esitykseni on suunnattu ensisijaisesti aloitteleville 
yhteisömanagereille ja muille yhteisöistä 
kiinnostuneille. Se pyrkii selkiyttämään keskustelua 
CM:n roolista ja tehtävistä erityisesti online-yhteisöjen 
vinkkelistä. 
Jos olet jo valmiiksi raudanluja yhteisöammattilainen 
tai some-sisältöstrategi, ehdit vielä keskeyttää 
lukemisen 
Ready to go?
Yhteisö on… 
 yhteisen intressin ympärille 
rakentunut 
 ihmisten välisiä suhteita korostava 
 enemmän tai vähemmin 
viestintäteknologiaa hyödyntävä, 
myös nk. perinteiset yhteisöt 
 ”Ameebamainen”: sen muoto ja 
rakenne elää ja muuttuu jatkuvasti
Miksi tarvitaan yhteisöjä? 
 Inhimilliset perustarpeet – 
yhteenkuuluvuus, arvostus 
 Jäsentää informaatiokaaosta ja sekavaa 
somepöhinää 
 Luo järjestystä kaikkeen yhdessä 
tekemiseen 
 Antaa toimintatavat, rakenteet ja 
yhteisen kielen, jonka varassa voidaan 
yhdistellä ja luoda uutta tietoa = 
SOSIAALINEN PÄÄOMA 
Tiedon jakamiseen ei voi 
pakottaa – se on 
pikemminkin luonnollista 
seurausta yhteisöön 
kuulumisesta. 
- EtienneWenger
Verkosto vs. yhteisö 
1) Jokaisella yhteisöllä on 
sosiaalinen verkosto 
2) …mutta jokainen 
verkosto ei ole 
automaattisesti yhteisö.
Verkosto vs. yhteisö 
pitkäaikainen 
Fokusoitu online-yhteisö, esim. 
vertaistukifoorumit, 
harrastusryhmät, brändiyhteisöt 
Formaali pitkäkestoinen yhteisö, 
esim. työyhteisön Yammer, 
opiskelijavuosikurssin Fb-ryhmä 
Hajautuneet 
asiantuntijaverkostot, esim. 
Sometu –ryhmä, #seoppi, 
#finnedchat 
Sosiaaliset verkostopalvelut, 
esim. Facebook, LinkedIn 
löyhä tiivis 
Formaali lyhytkestoinen yhteisö, 
esim. kurssin verkkoympäristö 
lyhytaikainen 
Fokusoitu kontekstisidonnainen 
yhteisö, esim. parvet, 
asiantuntijaryhmän Twitter-keskustelu 
tietystä teemasta 
Kontekstisidonnaiset ryhmät, 
esim. seminaarien Twitter-feed, 
tapahtumat ja kampanjat, 
#kutsumua, #jaajotain 
Satunnaiset 
ryhmäkeskustelut, esim. 
reaaliaikainen chat 
Muokattu lähteestä Pönkä, H. et al. (2012): Sosiaalisen median opetuskäyttö: oppimisen teoriaa ja kokemuksia develOPE –hankkeesta. 
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
Online-yhteisön neljä peruselementtiä 
Jaettu intressi 
Yhteisö 
Ihmiset 
Vuorovaikutus 
Soveltuvien kanavien 
tunnistaminen ja 
valinta, palaute, 
seuranta ja 
kehittäminen 
Teknologia 
Selkeästi erottuva aihe tai teema, 
joka kiinnostaa yhteisön jäseniä 
Tarpeet ja motivaatio, 
persoonallisuus, taidot, 
asenteet, preferenssit 
Tiedon ja tuen jakaminen, 
sosiaalinen pääoma, yhteisön 
oma kulttuuri ja ”sosiaalinen 
koodi”; ei avaudu ulkopuolisille 
Preece (2000), Figallo (1998), Kim (1999), Porter (2004)
Yhteisön peruselementit in practice 
Parhaissa nettikeskusteluissa 
kukaan ei enää muista, mistä ne 
alkoivat. 
Foorumi on meille henkireikä. 
Edes jossain saa sanoa, miltä 
tää oikeasti tuntuu. 
Täältä voi kysyä neuvoa 
vaikka aamuyöllä ja joku 
maailman toiselta puolelta 
vastaa. 
Olen tutustunut täällä ihan 
mielettömän hyviin tyyppeihin.
Avoimet yhteisöt organisointimuotona 
”Kaikki epävirallisuuden edut 
yhdessä paketissa” 
- Tuo parhaat tekijät yhteen, esim. parvityö 
- Vuorovaikutus ja vertaistuki 
- Otolliset puitteet ”luovalle hulluudelle”, 
kokeilukulttuuri 
- Uudet ideat suoraan innokkailta harrastajilta, 
käyttäjiltä, asiakkailta 
- Nopea ja tehokas yhteiskehitys
Avoimet yhteisöt organisointimuotona 
 Tavoitteellisuus: yhteisö on olemassa 
jonkin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi 
 Vrt. harrastus- ja hengailuyhteisöt, joissa 
”vain” keskustellaan ja jaetaan 
kokemuksia 
 Yhteistyötä ilman hierarkista ohjausta, 
esim. avoimen lähdekoodin yhteisöt, 
Wikipedia
Joo joo, kuulostaa tosi 
hyvältä, mutta ei me kyllä 
viimeksikään saatu ketään 
mukaan tollaseen… 
N
Tehtävä 1: Kartoita tarpeet ja 
motivaatio
VAROITUS: SISÄLTÄÄ RAJUJA KÄRJISTYKSIÄ 
JA YKSINKERTAISTUKSIA. YLI 2 V 
PSYKOLOGIAA TAI SOSIOLOGIAA 
OPISKELLEILLE KÄYTTÖ OMALLA VASTUULLA.
Tarpeet ja motivaatio 
Aito yhteisö voi syntyä 
vain osallistujien 
tarpeista, ei johdon 
mahtikäskyllä tai 
platformin 
käyttöönotolla! 
Itsensä 
toteuttaminen 
Arvostus, 
itseluottamus, 
saavutukset 
Sosiaaliset tarpeet, ystävät, 
perhe 
Turvallisuus 
Fyysiset tarpeet: ilma, suoja, vesi, ravinto 
WIFI
Mikä meitä motivoi osallistumaan 
online-yhteisön toimintaan? 
UUDEN OPPIMINEN JA ITSENSÄ 
TOTEUTTAMINEN, 
ONGELMANRATKAISU Jos alimpien portaiden 
YHTEENKUULUVUUS, YSTÄVYYS, 
KOKEMUSTEN JAKAMINEN, ILO, 
HUUMORI, LEIKILLISYYS 
RUOKA, JUOMA, KOTI, SEKSI, PARISUHDE 
HUOMION SAAMINEN 
PERUSTURVALLISUUS JA –SUOJA, TERVEYS 
tarpeet eivät täyty, on turha 
odottaa ihmisten kipuavan 
suoraan ylimmille portaille. 
Ei ole sattumaa, että 
suositut yhteisöt 
rakentuvat näiden 
aiheiden ympärille.
Tarpeita, joihin yhteisö voi vastata 
Information 
Relationship 
building 
Social identity 
Self-expression 
Helping Others 
Status and influence 
Belonginess 
Enjoyment 
access to valuable information 
learning opportunities 
problem co-solving 
forming productive relationships 
networking 
self-awareness of membership 
demonstrating ability to solve problems 
altruism 
being gratified by providing valuable ideas/solutions 
recognition by the host firm, e.g. jurys rating content 
recognition by the community, e.g. peer rating 
sense of attachment to the 1) community 
2) brand or 3) set of tasks 
fun and playfulness 
flow experience 
Täydennetty lähteestä Porter, C.E. et al. (2011): How to foster and sustain engagement in virtual communities. 
California Management Review, 53(4), 80-110.
Osallistumisen tasot 
tekijät 
osallistujat 
opportunistit 
lurkkaajat 
Jakavat ja yhdistelevät tietoa, 
tuottavat uusia ratkaisuja 
Jakavat tietoa, kommentoivat 
Pyytävät apua itselleen 
Vain seurailevat 
Ei-aktiiviset tilit nukkujat 
1 % 
9-19 % 
80-90 %
Tehtävä 2: Aseta tavoitteet
Tavoitteellisuus 
Yhteisömanageri on kaiken aikaa myös muutosjohtaja! 
ulkoinen VERKOSTON 
sisäinen 
RAKENTA-MINEN 
MARKKI-NOINTI 
VIESTINTÄ 
ASIAKAS-PALVELU 
T&K 
KOULUTUS 
JA TUKI
Tavoitteellisuus 
 Jos luot yhteisöä nk. tyhjästä, lähde liikkeelle pienesti. Voit pyrkiä 
esimerkiksi sisältöstrategiasta tuttuun kävijämäärien lisäykseen. 
Varsinainen yhteisöllinen osuus eli vuorovaikutussuhteiden luominen 
tai yhteiskehitys on agendalla vasta myöhemmin. 
 Hyväksy kokeilut, alkuvaiheen kuolemanlaaksot ja jopa 
epäonnistumiset: usein opit niistä eniten! 
 Vältä pikavoittoajattelua. Mitä arvokkaampi yhteisö, sitä enemmän 
sen rakentaminen yleensä on vienyt aikaa (suhteet). 
 Määritä numeeriset ja/tai laadulliset tavoitteet. 
 Valitse näille sopivat mittarit.
Tavoitteellisuus 
Mittaaminen on ajallinen läpileikkaus 
yhteisöön: hyvä yhteisömanageri 
 ymmärtää jo tapahtunutta 
 analysoi nykyhetkeä 
 luotaa tulevaisuutta 
 …ja hallitsee hyvin sekä ”pehmeät” että 
”kovat” menetelmät! 
P.S.: Hyödynnä koulutettujen tutkijoiden osaamista.
Tavoitteellisuus 
”Soft”: mm. 
ihmisten 
odotukset ja 
mielipiteet 
”Hard”: mm. 
verkkoliikenne ja - 
käyttäytyminen 
Observointi 
Netnografia 
Community logs 
Membership 
statistics 
Kysely-tutkimukset 
Haastattelut 
Jäsenpaneelit Skenaariotyöskentely 
Focus groupit 
Analytiikka Verkostoanalyysi Big data 
HISTORIA NYKYHETKI TULEVAISUUS
Tavoitteellisuus 
1. Historia, jota ilman ei ole ymmärrystä tulevaisuudesta 
 Mitä yhteisö on? Miksi ja miten se on? Onko kyseessä sittenkään 
yhteisö? Intressi, rajat, yhteiset käytännöt ja merkitykset? 
2. Nykyhetki 
 Kuinka jäsenet käyttäytyvät ja toimivat? Ketkä ovat 
avainpelureita? Mikä jäseniä kiinnostaa eniten? Millaisena he 
kokevat yhteisön? Kuinka sitoutuneita he ovat? Vastaako yhteisö 
asetettuja tavoitteita? 
3. Tulevaisuus 
 Käyttäytymisen ennakointi. Jäsenten osallistaminen yhteisön 
kehittämiseen (varo kuitenkin nk. toivetynnyreitä!)
Tehtävä 3: Johda kokonaisuutta
Yhteisömanageri = kapellimestari, joka 
fasilitoi ja ohjaa yhteisön toimintaa
Yhteisömanageroinnin kokonaisuus 
Strategia ja 
tavoitteet 
Sinun ei tarvitse 
rakentaa Roomaa 
yksin: mieti, miten 
motivoit muut 
mukaan ja palkitset 
aktiivisuudesta. 
Kanavien 
valinta 
Ihmisten 
osallistaminen: 
seed content 
Luo yhteyksiä. 
Tunnista parhaat 
vaikuttajat: 
hyödynnä 
verkostoanalyysia. 
Koulutus ja tuki 
Verkoston 
rakentaminen 
Osallistuminen 
Mittaaminen, 
seuranta ja 
kehittäminen 
Suomalaisista yhteisömanagereista 90 
% käyttää Facebookia, 85 % Twitteriä 
(Yhteisömanageritutkimus 2014). 
Mitkä kanavat sopivat parhaiten 
yhteisönne tavoitteisiin? Kartoita 
taidot, asenteet, diffuusion aste. 
Investoi vierihoitoon ja 
opasta muut mukaan – 
se maksaa itsensä 
nopeasti takaisin. 
Konkretisoi hyödyt. 
Vakuuta johtoporras. 
Ilman sen tukea olet 
virallisen organisaation 
lainsuojaton. 
Luo, ideoi, jaa, 
keskustele, 
innosta, 
aktivoi, kiitä, 
kannusta, 
palkitse. 
Analysoi 
pitkin matkaa 
ja peilaa 
vaiheen 1 
tavoitteisiin.
Yhteisömanageroinnin kokonaisuus 
Jokaista vaihetta ei ole mahdollista syväluodata tässä 
esityksessä. Ota yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä 
juuri Sinun tarpeisiisi soveltuva koulutus! 
1. Tavoiteasentanta 
2. Kanavien valinta 
3. Osallistaminen ja seed content 
4. Sisäinen koulutus ja tuki 
5. Verkoston rakentaminen 
6. Osallistuminen, vuorovaikutuksen fasilitointi 
7. Mittaaminen, seuranta ja kehittäminen
• Pysyvyys 
• Selkeys 
• Toimintavarmuus 
• Muutokset pienin 
askelin 
Yhteisöllisyyden rakentaminen 
• Läpinäkyvyys 
• Jaettu ymmärrys 
• Yhteiset tapahtumat 
• Reilu peli 
• Konflikteihin puuttuminen 
• Palaute 
• Nopea reagointi 
• Tarinallisuus, ei 
pelkkää 
”faktatykitystä” 
• Erottuvuus, selkeä identiteetti 
• Yhteinen symbolijärjestelmä 
• Yhteiset intressit 
• Jäsenyyden vaihe 
Jäsenet Tuki 
Luottamus Rutiinit
Hyvä yhteisömanageri on… 
Helposti 
lähestyttävä, 
empaattinen 
Online-yhteisön 
fasilitointi ja 
aktivoiminen 
Ulospäin 
suuntautunut 
ominaisuudet 
Taitava viestijä 
Omistautunut, 
pitkäjänteinen 
Organisoija ja 
tilannearvioija 
Intohimoinen 
Valmentaja, coach, 
mahdollistaja 
Muutosjohtaja 
Menetelmäosaaja 
taidot 
www.somemonitor.com, mashable.com/2013/01/27/community-manager-qualities/, #cmadFI, http://cmad.fi
Siis yhden ihmisen pitää 
olla kaikkea tuota, et oo 
tosissas?! 
N
Yhteisömanagereiden tulevaisuus 
 Ei sentään. Tulevaisuudessa myös yhteisöjä fasilitoidaan 
tiimeissä. 
 Täydentävä osaaminen 
 Erikoistuminen ja työnjako 
 Elämme vasta siirtymävaihetta, jossa vastuu niin sisäisistä 
kuin ulkoisista yhteisöistä on kaadettu 1-2 ”somegurun” 
niskaan. Kyse on kuitenkin johtamisesta, ei sosiaalisesta 
mediasta - se tarjoaa vain alustoja. 
 Yhteisöjen johtamisen tulee olla itsessään yhteisöllistä!
Lopuksi
There’s no silver bullet 
 Jokainen yhteisö on omanlaisensa. Siksi kaikille sopivia 
patenttiratkaisuja ei ole olemassakaan. 
 Voimme kuitenkin tunnistaa menestyvistä yhteisöistä 
yhteisiä piirteitä – ja siihen myös tämä esitys pyrki. 
 Yhteisöjä voi oppia ymmärtämään vain toimimalla – ei 
kirjoista lukemalla tai kuuntelemalla ”sanaa”. Ole aktiivinen!
Palautetta tästä esityksestä? 
Hyvää vai huonoa settiä? 
Löysitkö asiavirheitä, kehitettävää, täydennettävää, 
keskeneräistä, jotain mistä haluaisit kuulla lisää? 
Jätä rohkeasti kommentti tai nappaa virtuaalihihasta – 
tämäkin materiaali rakentuu paremmaksi yhteisöllisesti!
Tarvitsetko lisätietoa tai koulutusta? 
Paras osaaminen on verkostoissa: 
seuraa suomalaisten 
yhteisömanagereiden keskustelua 
Twitterissä #cmadfi ja tapahtumaa 
http://cmad.fi 
Ota yhteyttä! 
koomikoo@gmail.com 
Puh. 050 586 2853 
Twitter: @MiiaKosonen

More Related Content

What's hot

Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Miia Kosonen
 
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Miia Kosonen
 
Yhteisollisyys
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
Miia Kosonen
 
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Harto Pönkä
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
Miia Kosonen
 
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
CMAD Finland
 
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukenaVuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Jarno M. Koponen
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Harto Pönkä
 
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinPiloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinTerhi-Maija Itkonen-Isakov
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Salla-Maaria Laaksonen
 
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
jeglog
 
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?Salla-Maaria Laaksonen
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
Miia Kosonen
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Harto Pönkä
 
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Perttu Iso-Markku
 
Hyvä, paha sosiaalinen media
Hyvä, paha sosiaalinen mediaHyvä, paha sosiaalinen media
Hyvä, paha sosiaalinen media
hreinikainen
 
Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?
Satu Luoma
 
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassaViestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Sami Laaksonen
 
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Sanna Brauer
 

What's hot (20)

Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
 
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022
 
Yhteisollisyys
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
 
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
 
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
 
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
 
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukenaVuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
 
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinPiloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
 
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
 
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
 
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
 
Hyvä, paha sosiaalinen media
Hyvä, paha sosiaalinen mediaHyvä, paha sosiaalinen media
Hyvä, paha sosiaalinen media
 
Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?
 
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassaViestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
 
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
 

Viewers also liked

Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna
Ajatusjohtajuus viestinnän työkalunaAjatusjohtajuus viestinnän työkaluna
Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna
Ahjo Communications Oy
 
Työntekijälähettilyys-ohjelman avainroolit
Työntekijälähettilyys-ohjelman avainroolitTyöntekijälähettilyys-ohjelman avainroolit
Työntekijälähettilyys-ohjelman avainroolit
Zento
 
Työntekijälähettiläs kaipaa johtamista
Työntekijälähettiläs kaipaa johtamistaTyöntekijälähettiläs kaipaa johtamista
Työntekijälähettiläs kaipaa johtamista
Zento
 
Työntekijälähettilyys — siitä on sosiaalinen myyminen tehty
Työntekijälähettilyys — siitä on sosiaalinen myyminen tehtyTyöntekijälähettilyys — siitä on sosiaalinen myyminen tehty
Työntekijälähettilyys — siitä on sosiaalinen myyminen tehty
Zento
 
Mitä tarkoittaa työntekijälähettiläs?
Mitä tarkoittaa työntekijälähettiläs?Mitä tarkoittaa työntekijälähettiläs?
Mitä tarkoittaa työntekijälähettiläs?
Zento
 
Strenthening Critical Internet Infrastructure
Strenthening Critical Internet InfrastructureStrenthening Critical Internet Infrastructure
Strenthening Critical Internet Infrastructure
Francis Amaning
 
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijätYhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
Johanna Janhonen
 
Mitä on asiakaskokemus?
Mitä on asiakaskokemus?Mitä on asiakaskokemus?
Mitä on asiakaskokemus?
Katleena Kortesuo
 
Social Employee Advocacy: Tapping into the Power of an Engaged Social Workforce
Social Employee Advocacy: Tapping into the Power of an Engaged Social WorkforceSocial Employee Advocacy: Tapping into the Power of an Engaged Social Workforce
Social Employee Advocacy: Tapping into the Power of an Engaged Social Workforce
Altimeter, a Prophet Company
 
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaPerusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Darwin Oy
 

Viewers also liked (10)

Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna
Ajatusjohtajuus viestinnän työkalunaAjatusjohtajuus viestinnän työkaluna
Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna
 
Työntekijälähettilyys-ohjelman avainroolit
Työntekijälähettilyys-ohjelman avainroolitTyöntekijälähettilyys-ohjelman avainroolit
Työntekijälähettilyys-ohjelman avainroolit
 
Työntekijälähettiläs kaipaa johtamista
Työntekijälähettiläs kaipaa johtamistaTyöntekijälähettiläs kaipaa johtamista
Työntekijälähettiläs kaipaa johtamista
 
Työntekijälähettilyys — siitä on sosiaalinen myyminen tehty
Työntekijälähettilyys — siitä on sosiaalinen myyminen tehtyTyöntekijälähettilyys — siitä on sosiaalinen myyminen tehty
Työntekijälähettilyys — siitä on sosiaalinen myyminen tehty
 
Mitä tarkoittaa työntekijälähettiläs?
Mitä tarkoittaa työntekijälähettiläs?Mitä tarkoittaa työntekijälähettiläs?
Mitä tarkoittaa työntekijälähettiläs?
 
Strenthening Critical Internet Infrastructure
Strenthening Critical Internet InfrastructureStrenthening Critical Internet Infrastructure
Strenthening Critical Internet Infrastructure
 
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijätYhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
 
Mitä on asiakaskokemus?
Mitä on asiakaskokemus?Mitä on asiakaskokemus?
Mitä on asiakaskokemus?
 
Social Employee Advocacy: Tapping into the Power of an Engaged Social Workforce
Social Employee Advocacy: Tapping into the Power of an Engaged Social WorkforceSocial Employee Advocacy: Tapping into the Power of an Engaged Social Workforce
Social Employee Advocacy: Tapping into the Power of an Engaged Social Workforce
 
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaPerusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
 

Similar to Yhteisomanagerointi

Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Harto Pönkä
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriHarto Pönkä
 
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutusPohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
rautasilta
 
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Antti Leino
 
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenHarto Pönkä
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Miia Kosonen
 
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäSosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäHarto Pönkä
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Sovelto
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen
 
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010Sanna Brauer
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset TyotavatSosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset TyotavatJarkko Elo
 
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossa
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossaSosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossa
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossa
Timo Rainio
 
Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
Miia Kosonen
 
Alustus sosiaaliseen mediaan
Alustus sosiaaliseen mediaanAlustus sosiaaliseen mediaan
Alustus sosiaaliseen mediaan
Viestintälotta LottaLinko
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median ilmiöitä
Sosiaalisen median ilmiöitäSosiaalisen median ilmiöitä
Sosiaalisen median ilmiöitä
Metropolia University of Applied Sciences
 
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Harto Pönkä
 

Similar to Yhteisomanagerointi (20)

Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
 
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutusPohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
 
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
 
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
 
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäSosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
 
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset TyotavatSosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
 
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossa
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossaSosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossa
Sosiaalinen media tyoelama-oppilaitos yhteistyossa
 
Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
 
Alustus sosiaaliseen mediaan
Alustus sosiaaliseen mediaanAlustus sosiaaliseen mediaan
Alustus sosiaaliseen mediaan
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
 
T3syksyesittely
T3syksyesittelyT3syksyesittely
T3syksyesittely
 
Sosiaalisen median ilmiöitä
Sosiaalisen median ilmiöitäSosiaalisen median ilmiöitä
Sosiaalisen median ilmiöitä
 
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
 

More from Miia Kosonen

Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
Miia Kosonen
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Miia Kosonen
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Miia Kosonen
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
Miia Kosonen
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
Miia Kosonen
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
Miia Kosonen
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Miia Kosonen
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
Miia Kosonen
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
Miia Kosonen
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
Miia Kosonen
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
Miia Kosonen
 
Humour in online innovation
Humour in online innovationHumour in online innovation
Humour in online innovation
Miia Kosonen
 
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesKnowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Miia Kosonen
 
Hostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesHostility in virtual communities
Hostility in virtual communities
Miia Kosonen
 
When is virtual virtuous
When is virtual virtuousWhen is virtual virtuous
When is virtual virtuous
Miia Kosonen
 
Publisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsPublisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovations
Miia Kosonen
 

More from Miia Kosonen (16)

Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
 
Humour in online innovation
Humour in online innovationHumour in online innovation
Humour in online innovation
 
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesKnowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliances
 
Hostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesHostility in virtual communities
Hostility in virtual communities
 
When is virtual virtuous
When is virtual virtuousWhen is virtual virtuous
When is virtual virtuous
 
Publisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsPublisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovations
 

Yhteisomanagerointi

 • 1. YHTEISÖMANAGERIN TEHTÄVÄT Miia Kosonen KTT (tietojohtaminen), kouluttaja, tutkija, nettiaktiivi Versio 1.0 Marraskuu 2014
 • 2. Sisältömanageri vai yhteisömanageri? ”Mistä te puhutte?” - anonyymi cmad.fi – yhteisömanageri-tapahtuman osallistuja, 2014 ”Mikään ei ole parempi tapa aloittaa kuin käsitteiden selkiyttäminen” - Kosonen, 2014
 • 3. Sisältömanageri vai yhteisömanageri? TAVOITTEET? Reach & Content Relevance & Relationships Customer optimization: lujita tätä Customer acquisition: hanki lisää näitä Rooli: social media manager, content network manager Rooli: community manager Koottu ja täydennetty lähteestä venessapaech.com/2014/11/7/social-media-manager-or-community-manager/ Lujita jäsenten välisiä suhteita Tunnista avainhenkilöt ulkoinen sisäinen tai ulkoinen
 • 4. Sisältömanageri vai yhteisömanageri? SISÄLTÖSTRATEGIA YHTEISÖSTRATEGIA Social media manager, content network manager Community manager Tyypillisiä mittareita: analytiikka • Tavoittavuus – mm. yksilöidyt kävijät • Näkyvyys – klikkaukset, klikkaussuhde, vierailujen kesto • Konversio% – asetetun tavoitteen toteuttavien kävijöiden osuus kaikista kävijöistä Tyypillisiä mittareita ja työkaluja • Jäsenyyden vaihe – vierailijasta aktiiviksi • Community health – mm. sitoutuminen, yhteisöllisyyden kokemus (SOC, SOVC) • Goal fulfillment, community influence • Verkostoanalyysi – verkoston rakenteen tunnistaminen, heikot ja vahvat sidokset, yhteisön avainvaikuttajat Osaajat tyypillisesti: Analytiikka Markkinointi Viestintä Johtaminen Viestintä Psykologia Sosiologia IT, IS design
 • 5. Yhteisöstrategian potentiaalisia hyötyjä  Yhteisö on aina enemmän kuin osiensa summa!  Tuo ihmisten kokemukset ja osaamisen yhteen  Irrottautuu perinteisestä yrityskeskeisestä mallista  Sisältöverkostoon verrattuna mahdollisuus yhteisölliseen, monimutkaisempaan ongelmanratkaisuun  Suhteet monelta-monelle ja tiedon vapaampi virtaus  C2C - customer-to-customer  E2E - employee-to-employee
 • 6. Esityksen tavoite Esitykseni on suunnattu ensisijaisesti aloitteleville yhteisömanagereille ja muille yhteisöistä kiinnostuneille. Se pyrkii selkiyttämään keskustelua CM:n roolista ja tehtävistä erityisesti online-yhteisöjen vinkkelistä. Jos olet jo valmiiksi raudanluja yhteisöammattilainen tai some-sisältöstrategi, ehdit vielä keskeyttää lukemisen 
 • 8. Yhteisö on…  yhteisen intressin ympärille rakentunut  ihmisten välisiä suhteita korostava  enemmän tai vähemmin viestintäteknologiaa hyödyntävä, myös nk. perinteiset yhteisöt  ”Ameebamainen”: sen muoto ja rakenne elää ja muuttuu jatkuvasti
 • 9. Miksi tarvitaan yhteisöjä?  Inhimilliset perustarpeet – yhteenkuuluvuus, arvostus  Jäsentää informaatiokaaosta ja sekavaa somepöhinää  Luo järjestystä kaikkeen yhdessä tekemiseen  Antaa toimintatavat, rakenteet ja yhteisen kielen, jonka varassa voidaan yhdistellä ja luoda uutta tietoa = SOSIAALINEN PÄÄOMA Tiedon jakamiseen ei voi pakottaa – se on pikemminkin luonnollista seurausta yhteisöön kuulumisesta. - EtienneWenger
 • 10. Verkosto vs. yhteisö 1) Jokaisella yhteisöllä on sosiaalinen verkosto 2) …mutta jokainen verkosto ei ole automaattisesti yhteisö.
 • 11. Verkosto vs. yhteisö pitkäaikainen Fokusoitu online-yhteisö, esim. vertaistukifoorumit, harrastusryhmät, brändiyhteisöt Formaali pitkäkestoinen yhteisö, esim. työyhteisön Yammer, opiskelijavuosikurssin Fb-ryhmä Hajautuneet asiantuntijaverkostot, esim. Sometu –ryhmä, #seoppi, #finnedchat Sosiaaliset verkostopalvelut, esim. Facebook, LinkedIn löyhä tiivis Formaali lyhytkestoinen yhteisö, esim. kurssin verkkoympäristö lyhytaikainen Fokusoitu kontekstisidonnainen yhteisö, esim. parvet, asiantuntijaryhmän Twitter-keskustelu tietystä teemasta Kontekstisidonnaiset ryhmät, esim. seminaarien Twitter-feed, tapahtumat ja kampanjat, #kutsumua, #jaajotain Satunnaiset ryhmäkeskustelut, esim. reaaliaikainen chat Muokattu lähteestä Pönkä, H. et al. (2012): Sosiaalisen median opetuskäyttö: oppimisen teoriaa ja kokemuksia develOPE –hankkeesta. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
 • 12. Online-yhteisön neljä peruselementtiä Jaettu intressi Yhteisö Ihmiset Vuorovaikutus Soveltuvien kanavien tunnistaminen ja valinta, palaute, seuranta ja kehittäminen Teknologia Selkeästi erottuva aihe tai teema, joka kiinnostaa yhteisön jäseniä Tarpeet ja motivaatio, persoonallisuus, taidot, asenteet, preferenssit Tiedon ja tuen jakaminen, sosiaalinen pääoma, yhteisön oma kulttuuri ja ”sosiaalinen koodi”; ei avaudu ulkopuolisille Preece (2000), Figallo (1998), Kim (1999), Porter (2004)
 • 13. Yhteisön peruselementit in practice Parhaissa nettikeskusteluissa kukaan ei enää muista, mistä ne alkoivat. Foorumi on meille henkireikä. Edes jossain saa sanoa, miltä tää oikeasti tuntuu. Täältä voi kysyä neuvoa vaikka aamuyöllä ja joku maailman toiselta puolelta vastaa. Olen tutustunut täällä ihan mielettömän hyviin tyyppeihin.
 • 14. Avoimet yhteisöt organisointimuotona ”Kaikki epävirallisuuden edut yhdessä paketissa” - Tuo parhaat tekijät yhteen, esim. parvityö - Vuorovaikutus ja vertaistuki - Otolliset puitteet ”luovalle hulluudelle”, kokeilukulttuuri - Uudet ideat suoraan innokkailta harrastajilta, käyttäjiltä, asiakkailta - Nopea ja tehokas yhteiskehitys
 • 15. Avoimet yhteisöt organisointimuotona  Tavoitteellisuus: yhteisö on olemassa jonkin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi  Vrt. harrastus- ja hengailuyhteisöt, joissa ”vain” keskustellaan ja jaetaan kokemuksia  Yhteistyötä ilman hierarkista ohjausta, esim. avoimen lähdekoodin yhteisöt, Wikipedia
 • 16. Joo joo, kuulostaa tosi hyvältä, mutta ei me kyllä viimeksikään saatu ketään mukaan tollaseen… N
 • 17. Tehtävä 1: Kartoita tarpeet ja motivaatio
 • 18. VAROITUS: SISÄLTÄÄ RAJUJA KÄRJISTYKSIÄ JA YKSINKERTAISTUKSIA. YLI 2 V PSYKOLOGIAA TAI SOSIOLOGIAA OPISKELLEILLE KÄYTTÖ OMALLA VASTUULLA.
 • 19. Tarpeet ja motivaatio Aito yhteisö voi syntyä vain osallistujien tarpeista, ei johdon mahtikäskyllä tai platformin käyttöönotolla! Itsensä toteuttaminen Arvostus, itseluottamus, saavutukset Sosiaaliset tarpeet, ystävät, perhe Turvallisuus Fyysiset tarpeet: ilma, suoja, vesi, ravinto WIFI
 • 20. Mikä meitä motivoi osallistumaan online-yhteisön toimintaan? UUDEN OPPIMINEN JA ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN, ONGELMANRATKAISU Jos alimpien portaiden YHTEENKUULUVUUS, YSTÄVYYS, KOKEMUSTEN JAKAMINEN, ILO, HUUMORI, LEIKILLISYYS RUOKA, JUOMA, KOTI, SEKSI, PARISUHDE HUOMION SAAMINEN PERUSTURVALLISUUS JA –SUOJA, TERVEYS tarpeet eivät täyty, on turha odottaa ihmisten kipuavan suoraan ylimmille portaille. Ei ole sattumaa, että suositut yhteisöt rakentuvat näiden aiheiden ympärille.
 • 21. Tarpeita, joihin yhteisö voi vastata Information Relationship building Social identity Self-expression Helping Others Status and influence Belonginess Enjoyment access to valuable information learning opportunities problem co-solving forming productive relationships networking self-awareness of membership demonstrating ability to solve problems altruism being gratified by providing valuable ideas/solutions recognition by the host firm, e.g. jurys rating content recognition by the community, e.g. peer rating sense of attachment to the 1) community 2) brand or 3) set of tasks fun and playfulness flow experience Täydennetty lähteestä Porter, C.E. et al. (2011): How to foster and sustain engagement in virtual communities. California Management Review, 53(4), 80-110.
 • 22. Osallistumisen tasot tekijät osallistujat opportunistit lurkkaajat Jakavat ja yhdistelevät tietoa, tuottavat uusia ratkaisuja Jakavat tietoa, kommentoivat Pyytävät apua itselleen Vain seurailevat Ei-aktiiviset tilit nukkujat 1 % 9-19 % 80-90 %
 • 23. Tehtävä 2: Aseta tavoitteet
 • 24. Tavoitteellisuus Yhteisömanageri on kaiken aikaa myös muutosjohtaja! ulkoinen VERKOSTON sisäinen RAKENTA-MINEN MARKKI-NOINTI VIESTINTÄ ASIAKAS-PALVELU T&K KOULUTUS JA TUKI
 • 25. Tavoitteellisuus  Jos luot yhteisöä nk. tyhjästä, lähde liikkeelle pienesti. Voit pyrkiä esimerkiksi sisältöstrategiasta tuttuun kävijämäärien lisäykseen. Varsinainen yhteisöllinen osuus eli vuorovaikutussuhteiden luominen tai yhteiskehitys on agendalla vasta myöhemmin.  Hyväksy kokeilut, alkuvaiheen kuolemanlaaksot ja jopa epäonnistumiset: usein opit niistä eniten!  Vältä pikavoittoajattelua. Mitä arvokkaampi yhteisö, sitä enemmän sen rakentaminen yleensä on vienyt aikaa (suhteet).  Määritä numeeriset ja/tai laadulliset tavoitteet.  Valitse näille sopivat mittarit.
 • 26. Tavoitteellisuus Mittaaminen on ajallinen läpileikkaus yhteisöön: hyvä yhteisömanageri  ymmärtää jo tapahtunutta  analysoi nykyhetkeä  luotaa tulevaisuutta  …ja hallitsee hyvin sekä ”pehmeät” että ”kovat” menetelmät! P.S.: Hyödynnä koulutettujen tutkijoiden osaamista.
 • 27. Tavoitteellisuus ”Soft”: mm. ihmisten odotukset ja mielipiteet ”Hard”: mm. verkkoliikenne ja - käyttäytyminen Observointi Netnografia Community logs Membership statistics Kysely-tutkimukset Haastattelut Jäsenpaneelit Skenaariotyöskentely Focus groupit Analytiikka Verkostoanalyysi Big data HISTORIA NYKYHETKI TULEVAISUUS
 • 28. Tavoitteellisuus 1. Historia, jota ilman ei ole ymmärrystä tulevaisuudesta  Mitä yhteisö on? Miksi ja miten se on? Onko kyseessä sittenkään yhteisö? Intressi, rajat, yhteiset käytännöt ja merkitykset? 2. Nykyhetki  Kuinka jäsenet käyttäytyvät ja toimivat? Ketkä ovat avainpelureita? Mikä jäseniä kiinnostaa eniten? Millaisena he kokevat yhteisön? Kuinka sitoutuneita he ovat? Vastaako yhteisö asetettuja tavoitteita? 3. Tulevaisuus  Käyttäytymisen ennakointi. Jäsenten osallistaminen yhteisön kehittämiseen (varo kuitenkin nk. toivetynnyreitä!)
 • 29. Tehtävä 3: Johda kokonaisuutta
 • 30. Yhteisömanageri = kapellimestari, joka fasilitoi ja ohjaa yhteisön toimintaa
 • 31. Yhteisömanageroinnin kokonaisuus Strategia ja tavoitteet Sinun ei tarvitse rakentaa Roomaa yksin: mieti, miten motivoit muut mukaan ja palkitset aktiivisuudesta. Kanavien valinta Ihmisten osallistaminen: seed content Luo yhteyksiä. Tunnista parhaat vaikuttajat: hyödynnä verkostoanalyysia. Koulutus ja tuki Verkoston rakentaminen Osallistuminen Mittaaminen, seuranta ja kehittäminen Suomalaisista yhteisömanagereista 90 % käyttää Facebookia, 85 % Twitteriä (Yhteisömanageritutkimus 2014). Mitkä kanavat sopivat parhaiten yhteisönne tavoitteisiin? Kartoita taidot, asenteet, diffuusion aste. Investoi vierihoitoon ja opasta muut mukaan – se maksaa itsensä nopeasti takaisin. Konkretisoi hyödyt. Vakuuta johtoporras. Ilman sen tukea olet virallisen organisaation lainsuojaton. Luo, ideoi, jaa, keskustele, innosta, aktivoi, kiitä, kannusta, palkitse. Analysoi pitkin matkaa ja peilaa vaiheen 1 tavoitteisiin.
 • 32. Yhteisömanageroinnin kokonaisuus Jokaista vaihetta ei ole mahdollista syväluodata tässä esityksessä. Ota yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä juuri Sinun tarpeisiisi soveltuva koulutus! 1. Tavoiteasentanta 2. Kanavien valinta 3. Osallistaminen ja seed content 4. Sisäinen koulutus ja tuki 5. Verkoston rakentaminen 6. Osallistuminen, vuorovaikutuksen fasilitointi 7. Mittaaminen, seuranta ja kehittäminen
 • 33. • Pysyvyys • Selkeys • Toimintavarmuus • Muutokset pienin askelin Yhteisöllisyyden rakentaminen • Läpinäkyvyys • Jaettu ymmärrys • Yhteiset tapahtumat • Reilu peli • Konflikteihin puuttuminen • Palaute • Nopea reagointi • Tarinallisuus, ei pelkkää ”faktatykitystä” • Erottuvuus, selkeä identiteetti • Yhteinen symbolijärjestelmä • Yhteiset intressit • Jäsenyyden vaihe Jäsenet Tuki Luottamus Rutiinit
 • 34. Hyvä yhteisömanageri on… Helposti lähestyttävä, empaattinen Online-yhteisön fasilitointi ja aktivoiminen Ulospäin suuntautunut ominaisuudet Taitava viestijä Omistautunut, pitkäjänteinen Organisoija ja tilannearvioija Intohimoinen Valmentaja, coach, mahdollistaja Muutosjohtaja Menetelmäosaaja taidot www.somemonitor.com, mashable.com/2013/01/27/community-manager-qualities/, #cmadFI, http://cmad.fi
 • 35. Siis yhden ihmisen pitää olla kaikkea tuota, et oo tosissas?! N
 • 36. Yhteisömanagereiden tulevaisuus  Ei sentään. Tulevaisuudessa myös yhteisöjä fasilitoidaan tiimeissä.  Täydentävä osaaminen  Erikoistuminen ja työnjako  Elämme vasta siirtymävaihetta, jossa vastuu niin sisäisistä kuin ulkoisista yhteisöistä on kaadettu 1-2 ”somegurun” niskaan. Kyse on kuitenkin johtamisesta, ei sosiaalisesta mediasta - se tarjoaa vain alustoja.  Yhteisöjen johtamisen tulee olla itsessään yhteisöllistä!
 • 38. There’s no silver bullet  Jokainen yhteisö on omanlaisensa. Siksi kaikille sopivia patenttiratkaisuja ei ole olemassakaan.  Voimme kuitenkin tunnistaa menestyvistä yhteisöistä yhteisiä piirteitä – ja siihen myös tämä esitys pyrki.  Yhteisöjä voi oppia ymmärtämään vain toimimalla – ei kirjoista lukemalla tai kuuntelemalla ”sanaa”. Ole aktiivinen!
 • 39. Palautetta tästä esityksestä? Hyvää vai huonoa settiä? Löysitkö asiavirheitä, kehitettävää, täydennettävää, keskeneräistä, jotain mistä haluaisit kuulla lisää? Jätä rohkeasti kommentti tai nappaa virtuaalihihasta – tämäkin materiaali rakentuu paremmaksi yhteisöllisesti!
 • 40. Tarvitsetko lisätietoa tai koulutusta? Paras osaaminen on verkostoissa: seuraa suomalaisten yhteisömanagereiden keskustelua Twitterissä #cmadfi ja tapahtumaa http://cmad.fi Ota yhteyttä! koomikoo@gmail.com Puh. 050 586 2853 Twitter: @MiiaKosonen