SlideShare a Scribd company logo
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020
--------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 6
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề gồm có 01 trang) (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:..................................................................................................................................
Số báo danh:............................................................................................................................................
Câu 1 (3.0 điểm) Thực hiện các phép tính:
Câu 2 (2.0 điểm) Tìm x biết:
a)   
2 1 2
x
5 6 3
b)
 
 
 
 
3 2 5
x :3
5 5 2
Câu 3 (2.0 điểm)
a) Đề cương ôn tập Toán 6 bao gồm các bài tập Số học và Hình học. Biết rằng, Hình học có 6 bài và
chiếm
1
3
tổng số bài tập trong đề cương. Hỏi đề cương có bao nhiêu bài tập Số học.
b) Bạn An đọc một quyển sách dày 72 trang trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, bạn đọc
2
9
số trang sách.
Ngày thứ hai, An đọc hết 25% số trang sách còn lại. Hỏi ngày thứ ba, bạn An đã đọc hết bao nhiêu
trang sách.
Câu 4 (3.0 điểm) Cho góc 𝑥𝑂𝑧
̂ có số đo là 150𝑜
. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz sao cho 𝑥𝑂𝑦
̂ =
75𝑜
.
a) Tính 𝑦𝑂𝑧
̂ .
b) Tia Oy có phải là tia phân giác của 𝑥𝑂𝑧
̂ không? Vì sao?
c) Gọi tia Ot là tia đối của tia Ox, Om là tia phân giác của 𝑡𝑂𝑧
̂ . Tính 𝑚𝑂𝑦
̂.
---------HẾT---------
Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính trong quá trình làm bài.
a)
3 5 1
2
4 6 2
 
b)
3 3 1 4
2 2 .3
4 5 5 7
 
 
 
 
c)
 
 
 
 
3 7 2
75%.0,8 1 :1
4 10 5
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020
--------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 6
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút
ĐÁP ÁN (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (3 điểm) Thực hiện các phép tính:
 

   
3 5 1
a) 2
4 6 2
9 10 30 11
12 12 12 12
1đ
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 


3 3 1 4
b)2 2 .3
4 5 5 7
11 3 11 25
.
4 5 5 7
11 8 25
.
4 5 7
11 40
4 7
83
28
1đ
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
3 7 2
c)75%.0,8 1 :1
4 10 5
3 4 7 7 7
. :
4 5 4 10 5
3 21 5
.
5 20 7
3 3 27
5 4 20
1đ
Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết:
  

 






2 1 2
a) x
5 6 3
2 2 1
x
5 3 6
2 5
x
5 6
5 2
x :
6 5
25
x
12
1 đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 2 5
b) x :3
5 5 2
3 5 17
x .
5 2 5
3 17
x
5 2
17 3
x
2 5
91
x
10
1 đ
Câu 3 (2 điểm)
a) Gọi tổng số bài tập là x (𝑥 ∈ 𝑁∗
). Ta có:
1
3
. 𝑥 = 6
𝑥 = 18
Vậy số bài tập Số học là 12 bài.
0.75 đ
b)
Số trang sách ngày thứ nhất An đọc được là:

2
.72 16
9
trang
Số trang sách ngày thứ hai An đọc được là:
 
 
72 16 .25% 14 trang
Số trang sách ngày thứ ba An đọc được là:
  
72 16 14 42 trang
1.25 đ
Câu 4 (3 điểm)
Vẽ hình
0,5 đ
a) Tia Oy nằm giữa Ox và Oz nên 𝑧𝑂𝑦
̂ = 𝑥𝑂𝑧
̂ − 𝑥𝑂𝑦
̂ = 150 − 75 = 75𝑜
b) Oy là tia phân giác của 𝑥𝑂𝑧
̂ vì:
+ Oy nằm giữa Ox và Oz
+ 𝑥𝑂𝑦
̂ = 𝑦𝑂𝑧
̂(= 75𝑜 )
0,75đ
0,75đ
c) Vì 𝑡𝑂𝑧
̂ và 𝑥𝑂𝑧
̂ là hai góc kề bù
⟹ 𝑡𝑂𝑧
̂ = 180𝑜
− 𝑦𝑂𝑧
̂ = 180𝑜
− 150𝑜
= 30𝑜
Vì On là tia phân giác của 𝑡𝑂𝑧
̂ nên: 𝑡𝑂𝑛
̂ = 𝑛𝑂𝑧
̂ =
1
2
𝑡𝑂𝑧
̂ =
1
2
. 30 = 15𝑜
Vì tia Oz nằm giữa Om và Oy nên 𝑚𝑂𝑦
̂ = 𝑚𝑂𝑧
̂ + 𝑧𝑂𝑦
̂ = 90°
1 đ
---------HẾT---------
t x
z y
m
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020
--------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 6
ĐỀ DỰ BỊ Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề gồm có 01 trang) (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:..................................................................................................................................
Số báo danh:............................................................................................................................................
Câu 1 (3.0 điểm) Thực hiện các phép tính:
Câu 2 (2.0 điểm) Tìm x biết:
a)
2
3
+ 5𝑥 = −2
1
4
b) 4
2
3
− (2
7
8
: 𝑥) =
5
6
Câu 3 (2.0 điểm)
a) Số giáo viên nữ của trường BCIS là 30 giáo viên và chiếm
5
6
tổng số giáo viên của toàn trường.
Hỏi trường BCIS có tổng cộng bao nhiêu giáo viên?
b) Đề cương ôn tập môn Toán học kì II của An có tất cả 60 bài. Ngày thứ nhất, An làm được 30%
tổng số bài. Ngày thứ hai, An làm thêm được
1
6
số bài còn lại. Hỏi sau hai ngày, An còn lại bao nhiêu
bài chưa làm?
Câu 4 (3.0 điểm) Cho hai góc 𝑥𝑂𝑦
̂ và 𝑦𝑂𝑧
̂ là hai góc kề nhau và có tổng số đo bằng 90𝑜
. Biết
𝑥𝑂𝑦
̂ = 30𝑜
.
a) Tính góc 𝑦𝑂𝑧
̂ .
b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oy và tia On là tia phân giác góc 𝑡𝑂𝑧
̂ . Tính góc 𝑛𝑂𝑧
̂ .
c) Tia Oz có phải là tia phân giác của 𝑦𝑂𝑛
̂ không? Vì sao?
---------HẾT---------
Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính trong quá trình làm bài.
a) 5
4
− 1
1
6
+
3
8
b)
1
2
9
+ (2
4
5
−
8
3
) .
5
4
c)
75% − (−
4
5
+ 2,5 ∶ 1
1
3
) . 1
37
43
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020
--------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 6
ĐỀ DỰ BỊ Thời gian làm bài: 90 phút
ĐÁP ÁN (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (3 điểm) Thực hiện các phép tính:
a)
5
4
− 1
1
6
+
3
8
=
5
4
−
7
6
+
3
8
=
30
24
−
28
24
+
9
24
=
11
24
1 điểm
b)
1
2
9
+ (2
4
5
−
8
3
) .
5
4
=
11
9
+ (
14
5
−
8
3
) .
5
4
=
11
9
+ (
42
15
−
40
15
) .
5
4
=
11
9
+
2
15
.
5
4
=
11
9
+
1
6
=
25
18
1 điểm
c)
75% − (−
4
5
+ 2,5 ∶ 1
1
3
) .1
37
43
=
3
4
− (−
4
5
+
5
2
.
3
4
) .
80
43
=
3
4
− (−
4
5
+
15
8
) .
80
43
=
3
4
− (−
32
40
+
75
40
) .
80
43
=
3
4
−
43
40
.
80
43
=
3
4
− 2 = −
5
4
1 điểm
Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết:
a)
2
3
+ 5𝑥 = −2
1
4
1 đ
5𝑥 = −
9
4
−
2
3
5𝑥 = −
35
12
𝑥 = −
35
12
: 5
𝑥 = −
7
12
b)
4
2
3
− (2
7
8
: 𝑥) =
5
6
14
3
− (
23
8
: 𝑥) =
5
6
23
8
: 𝑥 =
14
3
−
5
6
23
8
: 𝑥 =
23
6
𝑥 =
23
8
:
23
6
𝑥 =
3
4
1 đ
Câu 3 (2 điểm)
a) Gọi tổng số giáo viên của trường BCIS là x (𝑥 ∈ 𝑁∗
). Ta có:
5
6
. 𝑥 = 30
𝑥 = 30:
5
6
𝑥 = 36
Vậy tổng số giáo viên của trường BCIS là 36 giáo viên.
0.75 đ
b)
Số bài tập ngày thứ nhất An làm được là:
30% × 60 = 18 (bài)
Số bài tập còn lại sau khi An làm ngày thứ nhất là:
60 − 18 = 42 (bài)
Số bài tập ngày thứ hai An làm được là:
1
6
.42 = 7 (bài)
Số bài tập còn lại An phải làm là:
60 − 18 − 7 = 35 (bài)
Đáp số: 35 bài.
1.25 đ
d) Câu 4 (3 điểm)
Vẽ hình: 0,5
điểm
a)
Vì: 𝑥𝑂𝑦
̂ + 𝑦𝑂𝑧
̂ = 90𝑜
⇒ 𝑦𝑂𝑧
̂ = 90𝑜
− 𝑥𝑂𝑦
̂ = 90𝑜
− 30𝑜
= 60𝑜
0,5
điểm
b)
Vì 𝑡𝑂𝑧
̂ và 𝑦𝑂𝑧
̂ là hai góc kề bù
⟹ 𝑡𝑂𝑧
̂ = 180𝑜
− 𝑦𝑂𝑧
̂ = 180𝑜
− 60𝑜
= 120𝑜
Vì On là tia phân giác của 𝑡𝑂𝑧
̂ nên: 𝑡𝑂𝑛
̂ = 𝑛𝑂𝑧
̂ =
1
2
𝑡𝑂𝑧
̂ =
1
2
. 120 = 60𝑜
c)
Vậy Oz là tia phân giác của 𝑦𝑂𝑛
̂ vì:
 Oz nằm giữa Oy và On
 𝑦𝑂𝑧
̂ = 𝑧𝑂𝑛
̂ (= 60𝑜 )
1 điểm
1 điểm
---------HẾT---------

More Related Content

What's hot

Pas ganjil viii 2021
Pas ganjil viii 2021Pas ganjil viii 2021
Pas ganjil viii 2021
Budi Garjito
 
Pas ganjil hk vii 2021
Pas ganjil hk vii 2021Pas ganjil hk vii 2021
Pas ganjil hk vii 2021
Budi Garjito
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Hoa Lư
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Hoa LưĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Hoa Lư
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Hoa Lư
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Kertas model pep sebenar (pmr)
Kertas model pep sebenar (pmr)Kertas model pep sebenar (pmr)
Kertas model pep sebenar (pmr)
SMK Tengku Intan Zaharah
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Võ Thành Trang
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Võ Thành TrangĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Võ Thành Trang
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Võ Thành Trang
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
2019 [dwibahasa] modul latihan asas matematik tingkatan 5 spm
2019  [dwibahasa] modul latihan asas matematik tingkatan 5 spm2019  [dwibahasa] modul latihan asas matematik tingkatan 5 spm
2019 [dwibahasa] modul latihan asas matematik tingkatan 5 spm
jahashim
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Văn TrỗiĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
Công Ty TNHH VIETTRIGROUP
 
Mock cat questions paper no 1
Mock cat questions paper no 1Mock cat questions paper no 1
Mock cat questions paper no 1
Vandan Kashyap
 
Mock cat solutions paper no 1
Mock cat solutions paper no 1Mock cat solutions paper no 1
Mock cat solutions paper no 1
Vandan Kashyap
 
Class 10 Cbse Maths 2010 Sample Paper Model 1
Class 10 Cbse Maths 2010 Sample Paper Model 1Class 10 Cbse Maths 2010 Sample Paper Model 1
Class 10 Cbse Maths 2010 Sample Paper Model 1
Sunaina Rawat
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tô Ký
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tô KýĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tô Ký
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tô Ký
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Trial 2018 kedah add math k2
Trial 2018 kedah add math k2Trial 2018 kedah add math k2
Trial 2018 kedah add math k2
salasiahismail2
 
GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST
Markdarel-Mark Motilla
 
math-grade-7
math-grade-7math-grade-7
math-grade-7
aofzoro
 
Pythagoras Theorem
Pythagoras TheoremPythagoras Theorem
Pythagoras Theorem
sue sha
 
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ A (KHỐI 1 + 2) NĂM 2018
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ A (KHỐI 1 + 2) NĂM 2018ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ A (KHỐI 1 + 2) NĂM 2018
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ A (KHỐI 1 + 2) NĂM 2018
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Anh Quốc
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Anh Quốc Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Anh Quốc
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Anh Quốc
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ B (KHỐI 3 + 4) NĂM 2018
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ B (KHỐI 3 + 4) NĂM 2018ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ B (KHỐI 3 + 4) NĂM 2018
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ B (KHỐI 3 + 4) NĂM 2018
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Lê Lai
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Lê LaiĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Lê Lai
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Lê Lai
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 theo SGK mới
Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 theo SGK mớiTuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 theo SGK mới
Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 theo SGK mới
Bồi dưỡng Toán lớp 6
 

What's hot (20)

Pas ganjil viii 2021
Pas ganjil viii 2021Pas ganjil viii 2021
Pas ganjil viii 2021
 
Pas ganjil hk vii 2021
Pas ganjil hk vii 2021Pas ganjil hk vii 2021
Pas ganjil hk vii 2021
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Hoa Lư
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Hoa LưĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Hoa Lư
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Hoa Lư
 
Kertas model pep sebenar (pmr)
Kertas model pep sebenar (pmr)Kertas model pep sebenar (pmr)
Kertas model pep sebenar (pmr)
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Võ Thành Trang
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Võ Thành TrangĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Võ Thành Trang
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Võ Thành Trang
 
2019 [dwibahasa] modul latihan asas matematik tingkatan 5 spm
2019  [dwibahasa] modul latihan asas matematik tingkatan 5 spm2019  [dwibahasa] modul latihan asas matematik tingkatan 5 spm
2019 [dwibahasa] modul latihan asas matematik tingkatan 5 spm
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Văn TrỗiĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
 
Mock cat questions paper no 1
Mock cat questions paper no 1Mock cat questions paper no 1
Mock cat questions paper no 1
 
Mock cat solutions paper no 1
Mock cat solutions paper no 1Mock cat solutions paper no 1
Mock cat solutions paper no 1
 
Class 10 Cbse Maths 2010 Sample Paper Model 1
Class 10 Cbse Maths 2010 Sample Paper Model 1Class 10 Cbse Maths 2010 Sample Paper Model 1
Class 10 Cbse Maths 2010 Sample Paper Model 1
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tô Ký
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tô KýĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tô Ký
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tô Ký
 
Trial 2018 kedah add math k2
Trial 2018 kedah add math k2Trial 2018 kedah add math k2
Trial 2018 kedah add math k2
 
GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 MATH SECOND PERIODIC TEST
 
math-grade-7
math-grade-7math-grade-7
math-grade-7
 
Pythagoras Theorem
Pythagoras TheoremPythagoras Theorem
Pythagoras Theorem
 
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ A (KHỐI 1 + 2) NĂM 2018
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ A (KHỐI 1 + 2) NĂM 2018ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ A (KHỐI 1 + 2) NĂM 2018
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ A (KHỐI 1 + 2) NĂM 2018
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Anh Quốc
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Anh Quốc Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Anh Quốc
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Anh Quốc
 
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ B (KHỐI 3 + 4) NĂM 2018
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ B (KHỐI 3 + 4) NĂM 2018ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ B (KHỐI 3 + 4) NĂM 2018
ĐỀ THI SEAMO - CẤP ĐỘ B (KHỐI 3 + 4) NĂM 2018
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Lê Lai
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Lê LaiĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Lê Lai
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Lê Lai
 
Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 theo SGK mới
Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 theo SGK mớiTuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 theo SGK mới
Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 theo SGK mới
 

Similar to Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Quốc Tế Canada

Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Minh Hoàng
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Minh HoàngĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Minh Hoàng
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Minh Hoàng
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Nhựt
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân NhựtĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Nhựt
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Nhựt
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phú Thọ
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phú ThọĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phú Thọ
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phú Thọ
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Trần Quốc Toản
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Trần Quốc ToảnĐề Thi HK2 Toán 7 - THCS Trần Quốc Toản
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Trần Quốc Toản
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tùng Thiện Lương
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tùng Thiện Lương Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tùng Thiện Lương
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tùng Thiện Lương
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Sài Gòn
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Sài GònĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Sài Gòn
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Sài Gòn
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Thánh Tông
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Thánh TôngĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Thánh Tông
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Thánh Tông
Công Ty TNHH VIETTRIGROUP
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Chi Lăng
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Chi Lăng Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Chi Lăng
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Chi Lăng
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Thời Nhiệm
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Thời NhiệmĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Thời Nhiệm
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Thời Nhiệm
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Thạnh An
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Thạnh AnĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Thạnh An
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Thạnh An
Công Ty TNHH VIETTRIGROUP
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bàn Cờ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bàn CờĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bàn Cờ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bàn Cờ
Công Ty TNHH VIETTRIGROUP
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Quốc Tế Canada
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Quốc Tế CanadaĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Quốc Tế Canada
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Quốc Tế Canada
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Bình
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân BìnhĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Bình
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Bình
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Văn TrỗiĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Doi Lầu
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Doi LầuĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Doi Lầu
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Doi Lầu
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi Hk2 Toán 7 - TH - THCS - THPT Chu Văn An
Đề Thi Hk2 Toán 7 - TH - THCS - THPT Chu Văn AnĐề Thi Hk2 Toán 7 - TH - THCS - THPT Chu Văn An
Đề Thi Hk2 Toán 7 - TH - THCS - THPT Chu Văn An
Công Ty TNHH VIETTRIGROUP
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Danh Ninh
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Danh NinhĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Danh Ninh
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Danh Ninh
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Quyền
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô QuyềnĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Quyền
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Quyền
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Ảnh Thủ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Ảnh ThủĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Ảnh Thủ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Ảnh Thủ
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Việt
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam ViệtĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Việt
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Việt
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 

Similar to Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Quốc Tế Canada (20)

Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Minh Hoàng
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Minh HoàngĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Minh Hoàng
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Minh Hoàng
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Nhựt
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân NhựtĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Nhựt
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Nhựt
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phú Thọ
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phú ThọĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phú Thọ
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phú Thọ
 
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Trần Quốc Toản
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Trần Quốc ToảnĐề Thi HK2 Toán 7 - THCS Trần Quốc Toản
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Trần Quốc Toản
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tùng Thiện Lương
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tùng Thiện Lương Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tùng Thiện Lương
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tùng Thiện Lương
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Sài Gòn
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Sài GònĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Sài Gòn
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Sài Gòn
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Thánh Tông
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Thánh TôngĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Thánh Tông
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Thánh Tông
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Chi Lăng
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Chi Lăng Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Chi Lăng
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Chi Lăng
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Thời Nhiệm
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Thời NhiệmĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Thời Nhiệm
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Thời Nhiệm
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Thạnh An
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Thạnh AnĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Thạnh An
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Thạnh An
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bàn Cờ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bàn CờĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bàn Cờ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bàn Cờ
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Quốc Tế Canada
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Quốc Tế CanadaĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Quốc Tế Canada
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Quốc Tế Canada
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Bình
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân BìnhĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Bình
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Tân Bình
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Văn TrỗiĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nguyễn Văn Trỗi
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Doi Lầu
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Doi LầuĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Doi Lầu
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Doi Lầu
 
Đề Thi Hk2 Toán 7 - TH - THCS - THPT Chu Văn An
Đề Thi Hk2 Toán 7 - TH - THCS - THPT Chu Văn AnĐề Thi Hk2 Toán 7 - TH - THCS - THPT Chu Văn An
Đề Thi Hk2 Toán 7 - TH - THCS - THPT Chu Văn An
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Danh Ninh
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Danh NinhĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Danh Ninh
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Danh Ninh
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Quyền
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô QuyềnĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Quyền
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Ngô Quyền
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Ảnh Thủ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Ảnh ThủĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Ảnh Thủ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Ảnh Thủ
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Việt
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam ViệtĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Việt
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Nam Việt
 

More from Trung Tâm Gia Sư Việt Trí

Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn Tám
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn TámĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn Tám
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn Tám
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Hoa Lư
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Hoa LưĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Hoa Lư
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Hoa Lư
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống Đa
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống ĐaĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống Đa
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống Đa
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Quới Tây
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Quới TâyĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Quới Tây
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Quới Tây
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Kiên
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân KiênĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Kiên
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Kiên
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phong Phú
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phong PhúĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phong Phú
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phong Phú
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Thanh Bình
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Thanh BìnhĐề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Thanh Bình
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Thanh Bình
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Hiền
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn HiềnĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Hiền
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Hiền
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đa Phước
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đa PhướcĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đa Phước
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đa Phước
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài Gòn
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài GònĐề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài Gòn
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài Gòn
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Chuyên Trần Đại NghĩaĐề Thi HK2 Toán 8 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Văn Quang
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Văn QuangĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Văn Quang
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Văn Quang
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trường Chinh
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trường ChinhĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trường Chinh
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trường Chinh
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Ngọc Thạch
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Ngọc ThạchĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Ngọc Thạch
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Ngọc Thạch
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt Anh
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt AnhĐề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt Anh
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt Anh
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Công Hớn
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Công HớnĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Công Hớn
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Công Hớn
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Phú
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần PhúĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Phú
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Phú
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 -THCS Trần Quốc Tuấn
Đề Thi HK2 Toán 8 -THCS Trần Quốc TuấnĐề Thi HK2 Toán 8 -THCS Trần Quốc Tuấn
Đề Thi HK2 Toán 8 -THCS Trần Quốc Tuấn
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Thọ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú ThọĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Thọ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Thọ
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Đình Hổ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Đình HổĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Đình Hổ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Đình Hổ
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 

More from Trung Tâm Gia Sư Việt Trí (20)

Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn Tám
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn TámĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn Tám
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn Tám
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Hoa Lư
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Hoa LưĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Hoa Lư
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Hoa Lư
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống Đa
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống ĐaĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống Đa
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống Đa
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Quới Tây
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Quới TâyĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Quới Tây
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Quới Tây
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Kiên
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân KiênĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Kiên
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Kiên
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phong Phú
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phong PhúĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phong Phú
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phong Phú
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Thanh Bình
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Thanh BìnhĐề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Thanh Bình
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Thanh Bình
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Hiền
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn HiềnĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Hiền
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Hiền
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đa Phước
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đa PhướcĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đa Phước
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đa Phước
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài Gòn
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài GònĐề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài Gòn
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài Gòn
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Chuyên Trần Đại NghĩaĐề Thi HK2 Toán 8 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Văn Quang
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Văn QuangĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Văn Quang
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Văn Quang
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trường Chinh
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trường ChinhĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trường Chinh
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trường Chinh
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Ngọc Thạch
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Ngọc ThạchĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Ngọc Thạch
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Ngọc Thạch
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt Anh
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt AnhĐề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt Anh
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt Anh
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Công Hớn
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Công HớnĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Công Hớn
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Công Hớn
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Phú
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần PhúĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Phú
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Phú
 
Đề Thi HK2 Toán 8 -THCS Trần Quốc Tuấn
Đề Thi HK2 Toán 8 -THCS Trần Quốc TuấnĐề Thi HK2 Toán 8 -THCS Trần Quốc Tuấn
Đề Thi HK2 Toán 8 -THCS Trần Quốc Tuấn
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Thọ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú ThọĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Thọ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Thọ
 
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Đình Hổ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Đình HổĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Đình Hổ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Đình Hổ
 

Recently uploaded

Bedok NEWater Photostory - COM322 Assessment (Story 2)
Bedok NEWater Photostory - COM322 Assessment (Story 2)Bedok NEWater Photostory - COM322 Assessment (Story 2)
Bedok NEWater Photostory - COM322 Assessment (Story 2)
Liyana Rozaini
 
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
NurFitriah45
 
Allopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
Allopathic M1 Srudent Orientation PowerpointAllopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
Allopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
Julie Sarpy
 
matatag curriculum education for Kindergarten
matatag curriculum education for Kindergartenmatatag curriculum education for Kindergarten
matatag curriculum education for Kindergarten
SarahAlie1
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POSHow to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
Celine George
 
The basics of sentences session 10pptx.pptx
The basics of sentences session 10pptx.pptxThe basics of sentences session 10pptx.pptx
The basics of sentences session 10pptx.pptx
heathfieldcps1
 
Read the 38 letters Rockefeller left to his son online for free
Read the 38 letters Rockefeller left to his son online for freeRead the 38 letters Rockefeller left to his son online for free
Read the 38 letters Rockefeller left to his son online for free
Jerry Chew
 
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdfAZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
OlivierLumeau1
 
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
Celine George
 
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
2024 KWL Back 2 School Summer Conference
2024 KWL Back 2 School Summer Conference2024 KWL Back 2 School Summer Conference
2024 KWL Back 2 School Summer Conference
KlettWorldLanguages
 
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
AnneMarieJacildo
 
Imagination in Computer Science Research
Imagination in Computer Science ResearchImagination in Computer Science Research
Imagination in Computer Science Research
Abhik Roychoudhury
 
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdfC Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
Scholarhat
 
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
Celine George
 
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 SlidesWhat is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
Celine George
 
How to Create & Publish a Blog in Odoo 17 Website
How to Create & Publish a Blog in Odoo 17 WebsiteHow to Create & Publish a Blog in Odoo 17 Website
How to Create & Publish a Blog in Odoo 17 Website
Celine George
 
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptxBRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
kambal1234567890
 
Principles of Roods Approach!!!!!!!.pptx
Principles of Roods Approach!!!!!!!.pptxPrinciples of Roods Approach!!!!!!!.pptx
Principles of Roods Approach!!!!!!!.pptx
ibtesaam huma
 

Recently uploaded (20)

Bedok NEWater Photostory - COM322 Assessment (Story 2)
Bedok NEWater Photostory - COM322 Assessment (Story 2)Bedok NEWater Photostory - COM322 Assessment (Story 2)
Bedok NEWater Photostory - COM322 Assessment (Story 2)
 
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
 
Allopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
Allopathic M1 Srudent Orientation PowerpointAllopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
Allopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
 
matatag curriculum education for Kindergarten
matatag curriculum education for Kindergartenmatatag curriculum education for Kindergarten
matatag curriculum education for Kindergarten
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
 
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POSHow to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
 
The basics of sentences session 10pptx.pptx
The basics of sentences session 10pptx.pptxThe basics of sentences session 10pptx.pptx
The basics of sentences session 10pptx.pptx
 
Read the 38 letters Rockefeller left to his son online for free
Read the 38 letters Rockefeller left to his son online for freeRead the 38 letters Rockefeller left to his son online for free
Read the 38 letters Rockefeller left to his son online for free
 
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdfAZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
 
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
 
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
 
2024 KWL Back 2 School Summer Conference
2024 KWL Back 2 School Summer Conference2024 KWL Back 2 School Summer Conference
2024 KWL Back 2 School Summer Conference
 
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
 
Imagination in Computer Science Research
Imagination in Computer Science ResearchImagination in Computer Science Research
Imagination in Computer Science Research
 
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdfC Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
 
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
 
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 SlidesWhat is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
 
How to Create & Publish a Blog in Odoo 17 Website
How to Create & Publish a Blog in Odoo 17 WebsiteHow to Create & Publish a Blog in Odoo 17 Website
How to Create & Publish a Blog in Odoo 17 Website
 
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptxBRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
 
Principles of Roods Approach!!!!!!!.pptx
Principles of Roods Approach!!!!!!!.pptxPrinciples of Roods Approach!!!!!!!.pptx
Principles of Roods Approach!!!!!!!.pptx
 

Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Quốc Tế Canada

 • 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020 --------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm có 01 trang) (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên thí sinh:.................................................................................................................................. Số báo danh:............................................................................................................................................ Câu 1 (3.0 điểm) Thực hiện các phép tính: Câu 2 (2.0 điểm) Tìm x biết: a)    2 1 2 x 5 6 3 b)         3 2 5 x :3 5 5 2 Câu 3 (2.0 điểm) a) Đề cương ôn tập Toán 6 bao gồm các bài tập Số học và Hình học. Biết rằng, Hình học có 6 bài và chiếm 1 3 tổng số bài tập trong đề cương. Hỏi đề cương có bao nhiêu bài tập Số học. b) Bạn An đọc một quyển sách dày 72 trang trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, bạn đọc 2 9 số trang sách. Ngày thứ hai, An đọc hết 25% số trang sách còn lại. Hỏi ngày thứ ba, bạn An đã đọc hết bao nhiêu trang sách. Câu 4 (3.0 điểm) Cho góc 𝑥𝑂𝑧 ̂ có số đo là 150𝑜 . Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz sao cho 𝑥𝑂𝑦 ̂ = 75𝑜 . a) Tính 𝑦𝑂𝑧 ̂ . b) Tia Oy có phải là tia phân giác của 𝑥𝑂𝑧 ̂ không? Vì sao? c) Gọi tia Ot là tia đối của tia Ox, Om là tia phân giác của 𝑡𝑂𝑧 ̂ . Tính 𝑚𝑂𝑦 ̂. ---------HẾT--------- Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính trong quá trình làm bài. a) 3 5 1 2 4 6 2   b) 3 3 1 4 2 2 .3 4 5 5 7         c)         3 7 2 75%.0,8 1 :1 4 10 5
 • 2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020 --------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút ĐÁP ÁN (Không kể thời gian phát đề) Câu 1. (3 điểm) Thực hiện các phép tính:        3 5 1 a) 2 4 6 2 9 10 30 11 12 12 12 12 1đ                         3 3 1 4 b)2 2 .3 4 5 5 7 11 3 11 25 . 4 5 5 7 11 8 25 . 4 5 7 11 40 4 7 83 28 1đ                       3 7 2 c)75%.0,8 1 :1 4 10 5 3 4 7 7 7 . : 4 5 4 10 5 3 21 5 . 5 20 7 3 3 27 5 4 20 1đ Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết:
 • 3.             2 1 2 a) x 5 6 3 2 2 1 x 5 3 6 2 5 x 5 6 5 2 x : 6 5 25 x 12 1 đ                      3 2 5 b) x :3 5 5 2 3 5 17 x . 5 2 5 3 17 x 5 2 17 3 x 2 5 91 x 10 1 đ Câu 3 (2 điểm) a) Gọi tổng số bài tập là x (𝑥 ∈ 𝑁∗ ). Ta có: 1 3 . 𝑥 = 6 𝑥 = 18 Vậy số bài tập Số học là 12 bài. 0.75 đ b) Số trang sách ngày thứ nhất An đọc được là:  2 .72 16 9 trang Số trang sách ngày thứ hai An đọc được là:     72 16 .25% 14 trang Số trang sách ngày thứ ba An đọc được là:    72 16 14 42 trang 1.25 đ Câu 4 (3 điểm) Vẽ hình 0,5 đ
 • 4. a) Tia Oy nằm giữa Ox và Oz nên 𝑧𝑂𝑦 ̂ = 𝑥𝑂𝑧 ̂ − 𝑥𝑂𝑦 ̂ = 150 − 75 = 75𝑜 b) Oy là tia phân giác của 𝑥𝑂𝑧 ̂ vì: + Oy nằm giữa Ox và Oz + 𝑥𝑂𝑦 ̂ = 𝑦𝑂𝑧 ̂(= 75𝑜 ) 0,75đ 0,75đ c) Vì 𝑡𝑂𝑧 ̂ và 𝑥𝑂𝑧 ̂ là hai góc kề bù ⟹ 𝑡𝑂𝑧 ̂ = 180𝑜 − 𝑦𝑂𝑧 ̂ = 180𝑜 − 150𝑜 = 30𝑜 Vì On là tia phân giác của 𝑡𝑂𝑧 ̂ nên: 𝑡𝑂𝑛 ̂ = 𝑛𝑂𝑧 ̂ = 1 2 𝑡𝑂𝑧 ̂ = 1 2 . 30 = 15𝑜 Vì tia Oz nằm giữa Om và Oy nên 𝑚𝑂𝑦 ̂ = 𝑚𝑂𝑧 ̂ + 𝑧𝑂𝑦 ̂ = 90° 1 đ ---------HẾT--------- t x z y m
 • 5. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020 --------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 6 ĐỀ DỰ BỊ Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm có 01 trang) (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên thí sinh:.................................................................................................................................. Số báo danh:............................................................................................................................................ Câu 1 (3.0 điểm) Thực hiện các phép tính: Câu 2 (2.0 điểm) Tìm x biết: a) 2 3 + 5𝑥 = −2 1 4 b) 4 2 3 − (2 7 8 : 𝑥) = 5 6 Câu 3 (2.0 điểm) a) Số giáo viên nữ của trường BCIS là 30 giáo viên và chiếm 5 6 tổng số giáo viên của toàn trường. Hỏi trường BCIS có tổng cộng bao nhiêu giáo viên? b) Đề cương ôn tập môn Toán học kì II của An có tất cả 60 bài. Ngày thứ nhất, An làm được 30% tổng số bài. Ngày thứ hai, An làm thêm được 1 6 số bài còn lại. Hỏi sau hai ngày, An còn lại bao nhiêu bài chưa làm? Câu 4 (3.0 điểm) Cho hai góc 𝑥𝑂𝑦 ̂ và 𝑦𝑂𝑧 ̂ là hai góc kề nhau và có tổng số đo bằng 90𝑜 . Biết 𝑥𝑂𝑦 ̂ = 30𝑜 . a) Tính góc 𝑦𝑂𝑧 ̂ . b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oy và tia On là tia phân giác góc 𝑡𝑂𝑧 ̂ . Tính góc 𝑛𝑂𝑧 ̂ . c) Tia Oz có phải là tia phân giác của 𝑦𝑂𝑛 ̂ không? Vì sao? ---------HẾT--------- Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính trong quá trình làm bài. a) 5 4 − 1 1 6 + 3 8 b) 1 2 9 + (2 4 5 − 8 3 ) . 5 4 c) 75% − (− 4 5 + 2,5 ∶ 1 1 3 ) . 1 37 43
 • 6. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020 --------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 6 ĐỀ DỰ BỊ Thời gian làm bài: 90 phút ĐÁP ÁN (Không kể thời gian phát đề) Câu 1. (3 điểm) Thực hiện các phép tính: a) 5 4 − 1 1 6 + 3 8 = 5 4 − 7 6 + 3 8 = 30 24 − 28 24 + 9 24 = 11 24 1 điểm b) 1 2 9 + (2 4 5 − 8 3 ) . 5 4 = 11 9 + ( 14 5 − 8 3 ) . 5 4 = 11 9 + ( 42 15 − 40 15 ) . 5 4 = 11 9 + 2 15 . 5 4 = 11 9 + 1 6 = 25 18 1 điểm c) 75% − (− 4 5 + 2,5 ∶ 1 1 3 ) .1 37 43 = 3 4 − (− 4 5 + 5 2 . 3 4 ) . 80 43 = 3 4 − (− 4 5 + 15 8 ) . 80 43 = 3 4 − (− 32 40 + 75 40 ) . 80 43 = 3 4 − 43 40 . 80 43 = 3 4 − 2 = − 5 4 1 điểm Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết: a) 2 3 + 5𝑥 = −2 1 4 1 đ
 • 7. 5𝑥 = − 9 4 − 2 3 5𝑥 = − 35 12 𝑥 = − 35 12 : 5 𝑥 = − 7 12 b) 4 2 3 − (2 7 8 : 𝑥) = 5 6 14 3 − ( 23 8 : 𝑥) = 5 6 23 8 : 𝑥 = 14 3 − 5 6 23 8 : 𝑥 = 23 6 𝑥 = 23 8 : 23 6 𝑥 = 3 4 1 đ Câu 3 (2 điểm) a) Gọi tổng số giáo viên của trường BCIS là x (𝑥 ∈ 𝑁∗ ). Ta có: 5 6 . 𝑥 = 30 𝑥 = 30: 5 6 𝑥 = 36 Vậy tổng số giáo viên của trường BCIS là 36 giáo viên. 0.75 đ b) Số bài tập ngày thứ nhất An làm được là: 30% × 60 = 18 (bài) Số bài tập còn lại sau khi An làm ngày thứ nhất là: 60 − 18 = 42 (bài) Số bài tập ngày thứ hai An làm được là: 1 6 .42 = 7 (bài) Số bài tập còn lại An phải làm là: 60 − 18 − 7 = 35 (bài) Đáp số: 35 bài. 1.25 đ d) Câu 4 (3 điểm) Vẽ hình: 0,5 điểm
 • 8. a) Vì: 𝑥𝑂𝑦 ̂ + 𝑦𝑂𝑧 ̂ = 90𝑜 ⇒ 𝑦𝑂𝑧 ̂ = 90𝑜 − 𝑥𝑂𝑦 ̂ = 90𝑜 − 30𝑜 = 60𝑜 0,5 điểm b) Vì 𝑡𝑂𝑧 ̂ và 𝑦𝑂𝑧 ̂ là hai góc kề bù ⟹ 𝑡𝑂𝑧 ̂ = 180𝑜 − 𝑦𝑂𝑧 ̂ = 180𝑜 − 60𝑜 = 120𝑜 Vì On là tia phân giác của 𝑡𝑂𝑧 ̂ nên: 𝑡𝑂𝑛 ̂ = 𝑛𝑂𝑧 ̂ = 1 2 𝑡𝑂𝑧 ̂ = 1 2 . 120 = 60𝑜 c) Vậy Oz là tia phân giác của 𝑦𝑂𝑛 ̂ vì:  Oz nằm giữa Oy và On  𝑦𝑂𝑧 ̂ = 𝑧𝑂𝑛 ̂ (= 60𝑜 ) 1 điểm 1 điểm ---------HẾT---------