SlideShare a Scribd company logo
Оценяване на иновационни проекти
 Подход към оценяване на иновационните
проекти
 Принципи при изчисляване на паричните
потоци
 Разходи за създаване, придобиване и усвояване
на новите технологии и продукти
 Икономически ефект от производството въз
основа на усвоената иновация
 Парични потоци и показатели за икономическа
оценка на проекта
 Анализ на риска
 Избор на най-добрия вариант на проекта
 Многокритериална оценка
2
Подход към оценяване на иновационните
проекти като инвестиционна алтернатива
 Главна цел на оценяването на проектите
 Аспекти на оценяване
 Динамичност на оценката ( фактора време)
 Анализ на риска
 Критерии за оценяване на проектите
 Вариантност на оценката
 Сравнимост (съпоставимост) на взаимно
изключващите се варианти на проекта
 Срок на сравнение на вариантите
3
Принципи при изчисляване на паричните
потоци
 Принцип на паричния поток (cash
flow). Паричният поток изразява
движението на пари към фирмата (респ.
проекта) и от фирмата (респ. проекта)
навън. При оценката се използва
разликата или отношението на двата
типа парични потока: паричен приток
(cash inflow) и паричен отток (cash
outflow)
4
Продължение (Принципи)
 Принцип на прирастните парични
потоци
При оценката на проектите се използват
само паричните потоци, свързани с
проекта, т.е. разликата между потоците
при условие, че проектът се приеме и че
не се приеме (Принцип “със – без”)
5
Продължение (Принципи)
 Принцип “след данъци”
Оценяването на проектите се прави въз
основа на дохода след покриване на
разходите по производството,
отчисленията за амортизации и плащане
на данък върху дохода
6
Продължение (Принципи)
 Принцип на изключване на
финансовите разходи
Лихвата върху дългосрочните заеми се
изключва при изчисляване на нетния
паричен поток за да не се дублира
отчитането на цената на парите във
времето
 Принцип на съответствието при
отчитане на инфлацията
7
Разходи за създаване, придобиване и усвояване
на новите технологии и продукти (на примера
на придобиване на технология въз основа на
лиценз)
 Разходи за предварителни проучвания на
потенциалните лицензодатели
 Разходи за заплащане на цената на лиценза
 Разходи за реконструкция и ликвидация на
съществуващи обекти
 Разходи за увеличаване на материалните запаси
 Разходи за обучение на персонала на
лицензополучателя
8
Икономически ефект от производството въз
основа на усвоената иновация
 Икономическият ефект може да намери
израз в прираст на приходите от продажби,
икономия на разходи, прираст на дохода
след данъци и прираст на нетния паричен
поток, ако иновацията се внедрява в
съществуващо производство. Ако въз
основа на иновацията се организира ново
производство, икономическият ефект е
цялата сума на нетния паричен поток.
9
Парични потоци и показатели за икономическа
оценка на проекта
 Паричните потоци се изчисляват за всяка
година от приетия срок на живот на проекта
(или период на сравнение на вариантите)
 Осъвременяването на паричните потоци е
към началото на срока на живот на проекта
 Процентът за осъвременяване може да е
средно претеглената цена на капитала или
лихвения процент върху дългосрочните
инвестиционни кредити плюс добавка за
фирмен и проектен риск
10
Продължение (Методи)
 Нетна настояща стойност (NPV) –
показва разликата между
осъвременената стойност на паричните
притоци и паричните оттоци общо за
целия срок на живот на проекта
 Срок на възвръщане на
инвестициите (РВР) – показва периода
(в години и месеци), който е необходим
за “връщане” на инвестициите за сметка
на породения от тях икономически
ефект
11
Продължение (Методи)
 Вътрешна норма на възвръщаемост
(IRR) – онзи процент на
осъвременяване на паричните потоци,
при който нетната настояща стойност
става нула.
 Коефициент на доходност (PI) –
Отношение на сумата от
осъвременените парични притоци (cash
inflows) към сумата на осъвременените
парични оттоци (cash outflows)
12
Анализ на риска
 Рискът при инвестиране в нови или
усъвършенствани технологии и продукти се
определя като измерима неопределеност
относно получаване на очаквани резултати
при осъществяване на иновационния проект
 Степени на отчитане на риска
първа степен: качествено описание на риска
втора степен: характеризиране на риска
чрез косвени характеристики
трета степен: количествено измерване на
риска
13
Избор на най-добрия вариант на иновационния
проект
 Въз основа на приетия единствен
икономически критерий и
характеристиката (респ. оценката) на
риска
 Въз основа на няколко икономически
критерии и оценката на риска
 Въз основа на критерии с различен
характер (икономически, социален,
екологичен и др.) и оценката на риска
14
Многокритериална оценка чрез квантификация
на качествени оценки
 І етап: Избор на критерии на
оценката:
 Да не са голям брой;
 Да са в области, които проектът засяга;
 Да са независими;
 Да са определени преди оценяване на
проекта
 ІІ етап: Определяне на коефициентите
на тежест на критериите
15
Продължение
 ІІІ етап: Избор на скала за оценяване на
проектите:
 Еднотипна скала с един и същ брой нива за
всички критерии;
 Качествено описание на всяко ниво по
такъв начин, че експертите да могат да
отнесат проекта по всеки критерии към
съответното ниво на скалата
16
Описание на нивата от скалата за
оценка
 І ниво – много ниска степен на съответствие
(принос) към конкурентоспособността на фирмата
 ІІ ниво – задоволителна степен на съответствие,
съизмерима с тази на досегашните проекти
 ІІІ ниво – степен на съответствие (принос), по-
голяма от тази на досегашните проекти, средно
равнище за бранша
 ІV ниво – висока степен на съответствие, дава
конкурентни предимства пред основните местни
конкуренти
 V ниво – много висока степен на съответствие,
голям принос към конкурентоспособността,
необходима за успех на международните пазари
17
Продължение
 ІV етап: Присвояване на числени стойности на
всяко ниво от скалата (например):
 Ниво 1: Числена стойност 1;
 Ниво 2: Числена стойност 2 и т.н.
 V етап: Оценяване на всеки проект (респ.
вариант) по всеки критерий от експертна
група:
 Експертите не знаят присвоените числени
стойности на нивата от скалата;
 Груповата експертна оценка показва към кое ниво
от скалата се отнася дадения проект по
разглеждания критерий
18
Продължение
 VІ етап: Изчисляване на претеглените
оценки по отделни критерии:
 Организаторите на експертизата
трансформират груповата експертна
оценка в числена стойност;
 Претеглената оценка по всеки критерий
е произведението от оценката по
дадения критерий и коефициента на
тежест на критерия
19
Продължение
критерийия-jнаттежеснакоефициент-
критерийия-jпопроектя-наоценкатае
:където
,
1
j
ij
j
n
j
iji
w
iP
wPO 

20
iO
Продължение
 VІІ етап: Изчисляване на обобщената
количествена оценка на всеки проект чрез
сумиране на претеглените оценки по
частните критерии
 VІІІ етап: Класиране на проектите според
обобщените оценки
Най-добър е проекта с максимална стойност
на оценката (в примера от табл. 1 това е
проект А)
21
Пример
 За оценката на два алтернативни проекта са
дефинирани пет критерия:
 І. Съвместимост с целите на фирмата;
 ІІ. Възможност за разширяване на пазарния дял;
 ІІІ. Възможност за преотстъпване на права (лиценз и
ноу-хау);
 ІV. Възвръщаемост, сравнима със средното
постижение за осъществените проекти до сега;
 V. Съответствие с професионалните способности и
квалификация на персонала
 На нивата от скалата са присвоени стойности от 1 до 5
 Теглата на частните критерии са посочени в табл. 1
22
23
Таблица 1
Критерии
на
оценката
Коефи-
циент на
тежест
Оценки
на проект
А
Претег-
лени
оценки
проект А
Оценки
на проект
Б
Претег-
лени
оценки
на проект
Б
І 0,4 4 1.6 1 0.4
ІІ 0,2 3 0.6 3 0.6
ІІІ 0,1 4 0.4 5 0.5
ІV 0,1 5 0.5 5 0.5
V 0,2 1 0.2 4 0.8
Обобще-
на оценка
3.3 2.8
Материалите са разработени на база на книгите
24

More Related Content

What's hot

Tema 17 EU innov policy 2019
Tema 17 EU innov policy 2019Tema 17 EU innov policy 2019
Tema 17 EU innov policy 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019
Dimitar Blagoev
 
Conceitos e evolução de Gestão de Projetos
Conceitos e evolução de Gestão de ProjetosConceitos e evolução de Gestão de Projetos
Conceitos e evolução de Gestão de Projetos
Antonio Marcos Montai Messias
 
Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
Dimitar Blagoev
 
Gestão de Stakeholders em Projetos, segundo o Guia PMBOK 5a ed
Gestão de Stakeholders em Projetos, segundo o Guia PMBOK 5a edGestão de Stakeholders em Projetos, segundo o Guia PMBOK 5a ed
Gestão de Stakeholders em Projetos, segundo o Guia PMBOK 5a ed
Dimitri Campana, PMP
 
Ризики стартапів 6.pptx
Ризики стартапів 6.pptxРизики стартапів 6.pptx
Ризики стартапів 6.pptx
LenaSivakovska
 
Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019
Dimitar Blagoev
 
Planejamento Estratégico - Conceitos, Princípios e Métodos - Faça download pa...
Planejamento Estratégico - Conceitos, Princípios e Métodos - Faça download pa...Planejamento Estratégico - Conceitos, Princípios e Métodos - Faça download pa...
Planejamento Estratégico - Conceitos, Princípios e Métodos - Faça download pa...
Antonio Sallum Librelato
 
Best Practices for an Effective Innovation Process
Best Practices for an Effective Innovation ProcessBest Practices for an Effective Innovation Process
Best Practices for an Effective Innovation Process
Mindjet
 

What's hot (20)

Tema 17 EU innov policy 2019
Tema 17 EU innov policy 2019Tema 17 EU innov policy 2019
Tema 17 EU innov policy 2019
 
Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017
 
Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017
 
Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017
 
Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
 
Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017
 
Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
 
Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
 
Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019
 
Conceitos e evolução de Gestão de Projetos
Conceitos e evolução de Gestão de ProjetosConceitos e evolução de Gestão de Projetos
Conceitos e evolução de Gestão de Projetos
 
Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
 
Gestão de Stakeholders em Projetos, segundo o Guia PMBOK 5a ed
Gestão de Stakeholders em Projetos, segundo o Guia PMBOK 5a edGestão de Stakeholders em Projetos, segundo o Guia PMBOK 5a ed
Gestão de Stakeholders em Projetos, segundo o Guia PMBOK 5a ed
 
Ризики стартапів 6.pptx
Ризики стартапів 6.pptxРизики стартапів 6.pptx
Ризики стартапів 6.pptx
 
Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019
 
Planejamento Estratégico - Conceitos, Princípios e Métodos - Faça download pa...
Planejamento Estratégico - Conceitos, Princípios e Métodos - Faça download pa...Planejamento Estratégico - Conceitos, Princípios e Métodos - Faça download pa...
Planejamento Estratégico - Conceitos, Princípios e Métodos - Faça download pa...
 
Best Practices for an Effective Innovation Process
Best Practices for an Effective Innovation ProcessBest Practices for an Effective Innovation Process
Best Practices for an Effective Innovation Process
 

Similar to Tema 13 Project appraisal 2017

Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 11 Net income & discounting 2019
Tema 11 Net income & discounting 2019Tema 11 Net income & discounting 2019
Tema 11 Net income & discounting 2019
Dimitar Blagoev
 
Оценка на ефективността от внедряване на ИСУ в организацията
Оценка на ефективността от внедряване на ИСУ в организациятаОценка на ефективността от внедряване на ИСУ в организацията
Оценка на ефективността от внедряване на ИСУ в организацията
Zbut.Eu
 
Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019
Dimitar Blagoev
 
Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ...
Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ...Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ...
Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ...
Emil Hristov
 
4 metodika za ocenka
4 metodika za ocenka4 metodika za ocenka
4 metodika za ocenkavesicat
 
Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Tema 13 Risk free equivalent method 2019Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
Dr. Dimcho Dimov
 
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Dimitar Blagoev
 
Start UP 2007: Raising Capital - Neveq
Start UP 2007: Raising Capital - NeveqStart UP 2007: Raising Capital - Neveq
Start UP 2007: Raising Capital - NeveqRock'n'Roll.bg
 
Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019
Dimitar Blagoev
 
Енергийна ефективност за малките и средни предприятия
Енергийна ефективност за малките и средни предприятияЕнергийна ефективност за малките и средни предприятия
Енергийна ефективност за малките и средни предприятия
Svilena Grazhdanska
 
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
Mariyana Hamanova
 
Зимен семестър 2014 - Занятие #3
Зимен семестър 2014 - Занятие #3Зимен семестър 2014 - Занятие #3
Зимен семестър 2014 - Занятие #3
NikoYanev
 
Presentation iar - mistakes - iliyan sarandaliev
Presentation  iar - mistakes - iliyan sarandalievPresentation  iar - mistakes - iliyan sarandaliev
Presentation iar - mistakes - iliyan sarandaliev
Iliyan Sarandaliev
 
Qualit ee st.zagora_a.nikolaev
Qualit ee st.zagora_a.nikolaevQualit ee st.zagora_a.nikolaev
Qualit ee st.zagora_a.nikolaev
Kiril Raytchev
 

Similar to Tema 13 Project appraisal 2017 (20)

Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
 
Tema 11 Net income & discounting 2019
Tema 11 Net income & discounting 2019Tema 11 Net income & discounting 2019
Tema 11 Net income & discounting 2019
 
Оценка на ефективността от внедряване на ИСУ в организацията
Оценка на ефективността от внедряване на ИСУ в организациятаОценка на ефективността от внедряване на ИСУ в организацията
Оценка на ефективността от внедряване на ИСУ в организацията
 
Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019
 
Project management
Project managementProject management
Project management
 
Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ...
Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ...Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ...
Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ...
 
4 metodika za ocenka
4 metodika za ocenka4 metodika za ocenka
4 metodika za ocenka
 
Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Tema 13 Risk free equivalent method 2019Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Tema 13 Risk free equivalent method 2019
 
Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019
 
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
 
Ogra s3-2010 success
Ogra s3-2010 successOgra s3-2010 success
Ogra s3-2010 success
 
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
 
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
 
Start UP 2007: Raising Capital - Neveq
Start UP 2007: Raising Capital - NeveqStart UP 2007: Raising Capital - Neveq
Start UP 2007: Raising Capital - Neveq
 
Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019
 
Енергийна ефективност за малките и средни предприятия
Енергийна ефективност за малките и средни предприятияЕнергийна ефективност за малките и средни предприятия
Енергийна ефективност за малките и средни предприятия
 
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
 
Зимен семестър 2014 - Занятие #3
Зимен семестър 2014 - Занятие #3Зимен семестър 2014 - Занятие #3
Зимен семестър 2014 - Занятие #3
 
Presentation iar - mistakes - iliyan sarandaliev
Presentation  iar - mistakes - iliyan sarandalievPresentation  iar - mistakes - iliyan sarandaliev
Presentation iar - mistakes - iliyan sarandaliev
 
Qualit ee st.zagora_a.nikolaev
Qualit ee st.zagora_a.nikolaevQualit ee st.zagora_a.nikolaev
Qualit ee st.zagora_a.nikolaev
 

More from Dimitar Blagoev

Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (20)

Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
 

Tema 13 Project appraisal 2017

 • 2.  Подход към оценяване на иновационните проекти  Принципи при изчисляване на паричните потоци  Разходи за създаване, придобиване и усвояване на новите технологии и продукти  Икономически ефект от производството въз основа на усвоената иновация  Парични потоци и показатели за икономическа оценка на проекта  Анализ на риска  Избор на най-добрия вариант на проекта  Многокритериална оценка 2
 • 3. Подход към оценяване на иновационните проекти като инвестиционна алтернатива  Главна цел на оценяването на проектите  Аспекти на оценяване  Динамичност на оценката ( фактора време)  Анализ на риска  Критерии за оценяване на проектите  Вариантност на оценката  Сравнимост (съпоставимост) на взаимно изключващите се варианти на проекта  Срок на сравнение на вариантите 3
 • 4. Принципи при изчисляване на паричните потоци  Принцип на паричния поток (cash flow). Паричният поток изразява движението на пари към фирмата (респ. проекта) и от фирмата (респ. проекта) навън. При оценката се използва разликата или отношението на двата типа парични потока: паричен приток (cash inflow) и паричен отток (cash outflow) 4
 • 5. Продължение (Принципи)  Принцип на прирастните парични потоци При оценката на проектите се използват само паричните потоци, свързани с проекта, т.е. разликата между потоците при условие, че проектът се приеме и че не се приеме (Принцип “със – без”) 5
 • 6. Продължение (Принципи)  Принцип “след данъци” Оценяването на проектите се прави въз основа на дохода след покриване на разходите по производството, отчисленията за амортизации и плащане на данък върху дохода 6
 • 7. Продължение (Принципи)  Принцип на изключване на финансовите разходи Лихвата върху дългосрочните заеми се изключва при изчисляване на нетния паричен поток за да не се дублира отчитането на цената на парите във времето  Принцип на съответствието при отчитане на инфлацията 7
 • 8. Разходи за създаване, придобиване и усвояване на новите технологии и продукти (на примера на придобиване на технология въз основа на лиценз)  Разходи за предварителни проучвания на потенциалните лицензодатели  Разходи за заплащане на цената на лиценза  Разходи за реконструкция и ликвидация на съществуващи обекти  Разходи за увеличаване на материалните запаси  Разходи за обучение на персонала на лицензополучателя 8
 • 9. Икономически ефект от производството въз основа на усвоената иновация  Икономическият ефект може да намери израз в прираст на приходите от продажби, икономия на разходи, прираст на дохода след данъци и прираст на нетния паричен поток, ако иновацията се внедрява в съществуващо производство. Ако въз основа на иновацията се организира ново производство, икономическият ефект е цялата сума на нетния паричен поток. 9
 • 10. Парични потоци и показатели за икономическа оценка на проекта  Паричните потоци се изчисляват за всяка година от приетия срок на живот на проекта (или период на сравнение на вариантите)  Осъвременяването на паричните потоци е към началото на срока на живот на проекта  Процентът за осъвременяване може да е средно претеглената цена на капитала или лихвения процент върху дългосрочните инвестиционни кредити плюс добавка за фирмен и проектен риск 10
 • 11. Продължение (Методи)  Нетна настояща стойност (NPV) – показва разликата между осъвременената стойност на паричните притоци и паричните оттоци общо за целия срок на живот на проекта  Срок на възвръщане на инвестициите (РВР) – показва периода (в години и месеци), който е необходим за “връщане” на инвестициите за сметка на породения от тях икономически ефект 11
 • 12. Продължение (Методи)  Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) – онзи процент на осъвременяване на паричните потоци, при който нетната настояща стойност става нула.  Коефициент на доходност (PI) – Отношение на сумата от осъвременените парични притоци (cash inflows) към сумата на осъвременените парични оттоци (cash outflows) 12
 • 13. Анализ на риска  Рискът при инвестиране в нови или усъвършенствани технологии и продукти се определя като измерима неопределеност относно получаване на очаквани резултати при осъществяване на иновационния проект  Степени на отчитане на риска първа степен: качествено описание на риска втора степен: характеризиране на риска чрез косвени характеристики трета степен: количествено измерване на риска 13
 • 14. Избор на най-добрия вариант на иновационния проект  Въз основа на приетия единствен икономически критерий и характеристиката (респ. оценката) на риска  Въз основа на няколко икономически критерии и оценката на риска  Въз основа на критерии с различен характер (икономически, социален, екологичен и др.) и оценката на риска 14
 • 15. Многокритериална оценка чрез квантификация на качествени оценки  І етап: Избор на критерии на оценката:  Да не са голям брой;  Да са в области, които проектът засяга;  Да са независими;  Да са определени преди оценяване на проекта  ІІ етап: Определяне на коефициентите на тежест на критериите 15
 • 16. Продължение  ІІІ етап: Избор на скала за оценяване на проектите:  Еднотипна скала с един и същ брой нива за всички критерии;  Качествено описание на всяко ниво по такъв начин, че експертите да могат да отнесат проекта по всеки критерии към съответното ниво на скалата 16
 • 17. Описание на нивата от скалата за оценка  І ниво – много ниска степен на съответствие (принос) към конкурентоспособността на фирмата  ІІ ниво – задоволителна степен на съответствие, съизмерима с тази на досегашните проекти  ІІІ ниво – степен на съответствие (принос), по- голяма от тази на досегашните проекти, средно равнище за бранша  ІV ниво – висока степен на съответствие, дава конкурентни предимства пред основните местни конкуренти  V ниво – много висока степен на съответствие, голям принос към конкурентоспособността, необходима за успех на международните пазари 17
 • 18. Продължение  ІV етап: Присвояване на числени стойности на всяко ниво от скалата (например):  Ниво 1: Числена стойност 1;  Ниво 2: Числена стойност 2 и т.н.  V етап: Оценяване на всеки проект (респ. вариант) по всеки критерий от експертна група:  Експертите не знаят присвоените числени стойности на нивата от скалата;  Груповата експертна оценка показва към кое ниво от скалата се отнася дадения проект по разглеждания критерий 18
 • 19. Продължение  VІ етап: Изчисляване на претеглените оценки по отделни критерии:  Организаторите на експертизата трансформират груповата експертна оценка в числена стойност;  Претеглената оценка по всеки критерий е произведението от оценката по дадения критерий и коефициента на тежест на критерия 19
 • 21. Продължение  VІІ етап: Изчисляване на обобщената количествена оценка на всеки проект чрез сумиране на претеглените оценки по частните критерии  VІІІ етап: Класиране на проектите според обобщените оценки Най-добър е проекта с максимална стойност на оценката (в примера от табл. 1 това е проект А) 21
 • 22. Пример  За оценката на два алтернативни проекта са дефинирани пет критерия:  І. Съвместимост с целите на фирмата;  ІІ. Възможност за разширяване на пазарния дял;  ІІІ. Възможност за преотстъпване на права (лиценз и ноу-хау);  ІV. Възвръщаемост, сравнима със средното постижение за осъществените проекти до сега;  V. Съответствие с професионалните способности и квалификация на персонала  На нивата от скалата са присвоени стойности от 1 до 5  Теглата на частните критерии са посочени в табл. 1 22
 • 23. 23 Таблица 1 Критерии на оценката Коефи- циент на тежест Оценки на проект А Претег- лени оценки проект А Оценки на проект Б Претег- лени оценки на проект Б І 0,4 4 1.6 1 0.4 ІІ 0,2 3 0.6 3 0.6 ІІІ 0,1 4 0.4 5 0.5 ІV 0,1 5 0.5 5 0.5 V 0,2 1 0.2 4 0.8 Обобще- на оценка 3.3 2.8
 • 24. Материалите са разработени на база на книгите 24