SlideShare a Scribd company logo
ΕΤΘΤ΢ - ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢ ΢ΣΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Να μετατρζψεισ τον ευθφ λόγο ςε πλάγιο και τον πλάγιο ςε ευθφ:
1. Ο κακθγθτισ μου είπε: «Γράψε πιο κακαρά»
……………………………………………………………………………………..
2. Άκουςα ςτο ράδιο πωσ ςτθν Κίνα ζγινε φοβερόσ ςειςμόσ
……………………………………………………………….........................
3. Ο Γιάννθσ μου φϊναξε από μακριά: «αν ζλκεισ νωρίσ , κα πάμε ςτο
κζατρο»………………………………………………………………………….
4. Με ρϊτθςε τι κζλω………………………………………………………….
5. Με ρϊτθςε : «Θα πασ ταξίδι;»
…………………………………………………………………………………………
6. Του φϊναξε κυμωμζνοσ : «Φφγε γριγορα από εδϊ»
………………………………………………………………………………………….

Να υπογραμμίςεισ τισ πλάγιεσ ερωτήςεισ και να τισ μετατρζψεισ ςε πλάγιεσ
ερωτήςεισ κάνοντασ τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ.
1. Κανζνασ δεν ξζρει για ποιο λόγο με τιμϊρθςαν.
…………………………………………………………………………………………………..
2. ΢ϊτθςε τον αν κα μείνει ςτο ςπίτι μασ ι κα πάει ςτο ξενοδοχείο.
……………………………………………………………………………………………………
3. Απορϊ πϊσ ζγραψε τόςο καλά ςτισ εξετάςεισ.
……………………………………………………………………………………………………
4. Σκζψου γιατί ςυμπεριφζρκθκε ζτςι.
…………………………………………………………………………………………………….
5. Πλοι νοιάηονταν πϊσ κα με βοθκιςουν.
……………………………………………………………………………………………………...

Σισ παρακάτω ευθείεσ ερωτήςεισ να τισ μετατρζψετε ςε πλάγιεσ , αφοφ τισ
εξαρτήςετε από το ρήμα που βρίςκεται ςτη δεξιά ςτήλη.
1. Ριρεσ το γράμμα που ςου ζςτειλα;
Τον ρϊτθςε ...................................................
..........................................................................
2. Ρϊσ ηει άραγε το παιδί μου;

Αναρωτιόταν……………………………………………….
…………………………………………………………………..

3. Ρόςο κα μασ κοςτίςει αυτι θ
δουλεία;

Σκεφτόταν……………………………………………………..
……………………………………………………………………..

4. Έχεισ τθν πρόκεςθ να μασ
ςυμπαραςτακεί;

Αμφιβάλλω…………………………………………………….
………………………………………………………………………..

5. Τι κα κάνουμε αφριο;

Σκζφτονται………………………………………………………
………………………………………………………………………..

ΤΣΑΡ΢Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕ02
΢το κείμενο του Ηροδότου που ακολουθεί, οι δυο νζοι ΢παρτιάτεσ που πήγαν
ςτην Περςία, για να θυςιαςτοφν για την πατρίδα τουσ , είπαν τα εξήσ ςτον
Πζρςη ςτρατηγό Τδάρνη, όταν τουσ πρότεινε να γίνουν υπήκοοι του Πζρςη
βαςιλιά.
«Υδάρνθ, θ ςυμβουλι που μασ απευκφνεισ δε δίνεται με ίςουσ όρουσ , γιατί
μασ ςυμβουλεφεισ ζχοντασ εμπειρία από το ζνα , ενϊ είςαι άπειροσ από το
άλλο. Ξζρεισ δθλ. καλά τι ςθμαίνει να είςαι δοφλουσ , δε γνϊριςεσ όμωσ ακόμθ
τθν ελευκερία οφτε ξζρεισ αν είναι ι δεν είναι ευχάριςτθ. Γιατί, αν τθν είχεσ
δοκιμάςει, κα μασ ςυμβοφλευεσ να πολεμάμε γιϋ αυτιν όχι μόνο με δόρατα
αλλά και τςεκοφρια.»
Να μεταφζρετε το κείμενο που βρίςκεται μζςα ςε ειςαγωγικά από τον ευθφ
λόγο ςε πλάγιο , εξαρτϊντασ το από τη φράςη:
Οι δυο νζοι ΢παρτιάτεσ απάντηςαν ςτον Τδάρνη……………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Να μετατρζψεισ το παρακάτω κείμενο ςε διάλογο (τον πλάγιο λόγο ςε ευθφ )
Ο μακθτισ ηιτθςε από τθ μθτζρα του να μαντζψει το βακμό που πιρε ςτο
μάκθμα τθσ Ιςτορίασ. Εκείνθ πρότεινε τον αρικμό 19 , όμωσ ο μακθτισ τθν
ενθμζρωςε ότι ιταν πολφ χαμθλότεροσ, δθλ. 11. Η μθτζρα διλωςε ότι είναι
απογοθτευμζνθ από τθν επίδοςθ του παιδιοφ τθσ, αφοφ θ ίδια τον εξζταςε μια
μζρα πριν τθ γραπτι δοκιμαςία. Τότε ο μακθτισ απάντθςε ότι αγχϊκθκε πολφ..
..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

ΤΣΑΡ΢Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕ02
ΘΕΩΡΙΑ ΕΤΘΤ –ΠΛΑΓΙΟΤ ΛΟΓΟΤ
ΘΤΜΟΜΑ΢ΣΕ ΟΣΙ:
ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢ :Σα λόγια κάποιου που ακοφγονται άμεςα(όπωσ
ο ίδιοσ τα απευθφνει)  π.χ. θα ςου απαντήςω…
ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢: Σα λόγια κάποιου , όπωσ μεταφζρονται
ζμμεςα ςε κάποιον άλλο  π.χ. Μου είπε πωσ θα μου
απαντήςει…
ΜΕΣΑΒΟΛΕ΢ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΕΤΘΕΩ΢ ΛΟΓΤ ΢Ε ΠΛΑΓΙΟ:
Ο ΚΤΡΙΕ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΚΡΙ΢ΕΩ΢ ΜΕΣΑΣΡΕΠΟΝΣΑΙ ΢Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤ΢Ε΢ ΕΙΔΙΚΕ΢
ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢: π.χ.
ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢: Δζχτηκα ζνα ςημαντικό τηλεφϊνημα.
ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢: Είπε ότι δζχτηκε ζνα ςημαντικό τηλεφϊνημα.(δ. ειδική προτ.)
(ρήμα εξάρτηςησ)
ΟΙ ΚΤΡΙΕ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΘΤΜΙΑ΢ ΜΕΣΑΣΡΕΠΟΝΣΑΙ ΢Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤ΢Ε΢
ΒΟΤΛΗΣΙΚΕ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢: π.χ.
ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢: Μην αποφεφγεισ το θζμα
ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢: Σον προζτρεψε να μην αποφφγει το θζμα. (δ. βουλητική προτ.)
(ρήμα εξάρτηςησ)
ΟΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΣΡΕΠΟΝΣΑΙ ΢Ε ΠΛΑΓΙΕ΢ ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΕ΢ π.χ.
ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢: Ποφ θα πασ;
ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢: Σον ρϊτηςε ποφ θα πάει. (πλάγια ερϊτηςη)
(ρήμα εξάρτηςησ)
ΟΙ ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤ΢Ε΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΠΑΡΑΜΕΝΟΤΝ ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤ΢Ε΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ
ΙΔΙΟΤ ΕΙΔΟΤ΢ π.χ.
ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢: Σο ζκανα , επειδή τον ςζβομαι (δευτερεφουςα αιτιολογική)
ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢: Είπε ότι το έκανε , επειδή τον ςζβεται ( δ. αιτιολογική)
(ρήμα εξάρτηςησ)
(δ. ειδική)
ΟΙ ΜΕΣΑΒΟΛΕ΢ ΑΦΟΡΟΤΝ:
I.
΢τα ρηματικά πρόςωπα :ςυνήθωσ το αϋ και βϋ ενικό /πληθυντικό
πρόςωπο τρζπεται ςε γϋ πληθυντικό.
II.
΢τα πρόςωπα των αντωνυμιϊν: α, βϋ πρόςωπο τρζπεται ςε γϋ πρόςωπο.
III.
΢τουσ ρηματικοφσ χρόνουσ:
-Αν η εξάρτηςη είναι αρκτικοφ χρόνου , ο χρόνοσ διατηρείται: π.χ.
Ε.Λ. : Είναι ςίγουρο πωσ θα φφγει.
Π.Λ. Λζει ότι είναι ςίγουρο πωσ θα φφγει
-Αν η εξάρτηςη είναι ιςτορικοφ χρόνου , ζχουμε τισ παρακάτω
αλλαγζσ:
ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢
ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢
Ο ΕΝΕ΢ΣΩΣΑ΢  ΕΝΕ΢ΣΩΣΑ΢/ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ΢
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢/ΤΠΕΡ΢ΤΝΣΕΛΙΚΟ΢
ΜΕΛΛΟΝΣΑ΢  ΜΕΛΛΟΝΣΑ΢ /ΘΑ +ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ΢
ΤΣΑΡ΢Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕ02
IV.

΢τα τοπικά ή χρονικά επιρρήματα:
Σϊρα τότε.
Αφριο  την επομζνη.
΢ήμερα την ίδια ημζρα.
Χθεσ την προηγοφμενη ημζρα.
Αυτή τη ςτιγμή εκείνη τη ςτιγμή.

ΤΣΑΡ΢Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕ02

More Related Content

What's hot

Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 9
Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 9 Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 9
Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 9 despifor
 
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 6ης Ενότητας ΄΄ Οι φίλοι μας, οι φίλες μας ΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 6ης Ενότητας ΄΄ Οι φίλοι μας, οι φίλες μας ΄΄Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 6ης Ενότητας ΄΄ Οι φίλοι μας, οι φίλες μας ΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 6ης Ενότητας ΄΄ Οι φίλοι μας, οι φίλες μας ΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...
Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...
Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...
vserdaki
 
Γλώσσα Δ΄ επαναληπτικό στη 2η ενότητα: ΄΄Ρώτα το νερό… τι τρέχει΄΄
Γλώσσα Δ΄ επαναληπτικό στη 2η ενότητα: ΄΄Ρώτα το νερό… τι τρέχει΄΄Γλώσσα Δ΄ επαναληπτικό στη 2η ενότητα: ΄΄Ρώτα το νερό… τι τρέχει΄΄
Γλώσσα Δ΄ επαναληπτικό στη 2η ενότητα: ΄΄Ρώτα το νερό… τι τρέχει΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)
Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)
Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)
mvourtsian
 
7η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ «Η ελιά».pdf
7η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ «Η ελιά».pdf7η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ «Η ελιά».pdf
7η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ «Η ελιά».pdf
Maria Koufopoulou
 
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)
mvourtsian
 
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
επαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησειςεπαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησεις
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
επαναληπτικές ασκήσεις β γυμν γλώσσα ενότητες 5 και 6.docx
επαναληπτικές ασκήσεις β γυμν γλώσσα ενότητες 5 και 6.docxεπαναληπτικές ασκήσεις β γυμν γλώσσα ενότητες 5 και 6.docx
επαναληπτικές ασκήσεις β γυμν γλώσσα ενότητες 5 και 6.docx
ssuser60bcb5
 
Ρήματα - Μεταβατικά, Αμετάβατα, Συνδετικά
Ρήματα - Μεταβατικά, Αμετάβατα, ΣυνδετικάΡήματα - Μεταβατικά, Αμετάβατα, Συνδετικά
Ρήματα - Μεταβατικά, Αμετάβατα, Συνδετικά
theodora tz
 
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
chavalesnick
 
Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
chavalesnick
 
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλοςΤα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
Georgia Dimitropoulou
 
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Eleni Vakana
 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.Georgia Sofi
 
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Kats961
 
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 10ης Ενότητας: ΄΄ Ατυχήματα ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 10ης Ενότητας: ΄΄ Ατυχήματα ΄΄Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 10ης Ενότητας: ΄΄ Ατυχήματα ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 10ης Ενότητας: ΄΄ Ατυχήματα ΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 

What's hot (20)

Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 9
Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 9 Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 9
Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 9
 
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 6ης Ενότητας ΄΄ Οι φίλοι μας, οι φίλες μας ΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 6ης Ενότητας ΄΄ Οι φίλοι μας, οι φίλες μας ΄΄Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 6ης Ενότητας ΄΄ Οι φίλοι μας, οι φίλες μας ΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 6ης Ενότητας ΄΄ Οι φίλοι μας, οι φίλες μας ΄΄
 
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄
 
Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...
Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...
Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...
 
Γλώσσα Δ΄ επαναληπτικό στη 2η ενότητα: ΄΄Ρώτα το νερό… τι τρέχει΄΄
Γλώσσα Δ΄ επαναληπτικό στη 2η ενότητα: ΄΄Ρώτα το νερό… τι τρέχει΄΄Γλώσσα Δ΄ επαναληπτικό στη 2η ενότητα: ΄΄Ρώτα το νερό… τι τρέχει΄΄
Γλώσσα Δ΄ επαναληπτικό στη 2η ενότητα: ΄΄Ρώτα το νερό… τι τρέχει΄΄
 
Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)
Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)
Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)
 
7η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ «Η ελιά».pdf
7η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ «Η ελιά».pdf7η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ «Η ελιά».pdf
7η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ «Η ελιά».pdf
 
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)
 
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
 
επαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησειςεπαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησεις
 
επαναληπτικές ασκήσεις β γυμν γλώσσα ενότητες 5 και 6.docx
επαναληπτικές ασκήσεις β γυμν γλώσσα ενότητες 5 και 6.docxεπαναληπτικές ασκήσεις β γυμν γλώσσα ενότητες 5 και 6.docx
επαναληπτικές ασκήσεις β γυμν γλώσσα ενότητες 5 και 6.docx
 
Ρήματα - Μεταβατικά, Αμετάβατα, Συνδετικά
Ρήματα - Μεταβατικά, Αμετάβατα, ΣυνδετικάΡήματα - Μεταβατικά, Αμετάβατα, Συνδετικά
Ρήματα - Μεταβατικά, Αμετάβατα, Συνδετικά
 
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
Επαναληπικό φύλλο εργασίας α΄ γυμν αρχαία, ενότητες 1- 7
 
Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄
 
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
Ν. Γλώσσα α΄γυμν, ενότητα 1
 
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλοςΤα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
 
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
 
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
 
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 10ης Ενότητας: ΄΄ Ατυχήματα ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 10ης Ενότητας: ΄΄ Ατυχήματα ΄΄Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 10ης Ενότητας: ΄΄ Ατυχήματα ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 10ης Ενότητας: ΄΄ Ατυχήματα ΄΄
 

Viewers also liked

ευθύς – πλάγιος λόγος
ευθύς – πλάγιος λόγοςευθύς – πλάγιος λόγος
ευθύς – πλάγιος λόγοςzootnikos
 
Γλώσσα Ε΄ 6.2. ΄΄Ιστορίες με φίλους΄΄
Γλώσσα Ε΄ 6.2. ΄΄Ιστορίες με φίλους΄΄Γλώσσα Ε΄ 6.2. ΄΄Ιστορίες με φίλους΄΄
Γλώσσα Ε΄ 6.2. ΄΄Ιστορίες με φίλους΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
ενότητα 6η
ενότητα 6ηενότητα 6η
ενότητα 6η
fotist
 
φίλοι από άλλες χώρες, τελικές συμπερασματικές προτάσεις
φίλοι από άλλες χώρες, τελικές  συμπερασματικές προτάσειςφίλοι από άλλες χώρες, τελικές  συμπερασματικές προτάσεις
φίλοι από άλλες χώρες, τελικές συμπερασματικές προτάσειςgeorge papadopoulos
 
Γλώσσα Ε΄ 6.1. ΄΄Φίλοι από άλλες χώρες΄΄
Γλώσσα Ε΄ 6.1. ΄΄Φίλοι από άλλες χώρες΄΄Γλώσσα Ε΄ 6.1. ΄΄Φίλοι από άλλες χώρες΄΄
Γλώσσα Ε΄ 6.1. ΄΄Φίλοι από άλλες χώρες΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά...
Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά...Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά...
Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά...
Χρήστος Χαρμπής
 
1.ενότητα 6 (οι φίλοι μας, οι φίλες μας)
1.ενότητα 6 (οι φίλοι μας, οι φίλες μας)1.ενότητα 6 (οι φίλοι μας, οι φίλες μας)
1.ενότητα 6 (οι φίλοι μας, οι φίλες μας)Giorgos Baroutas
 
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Οι φίλοι μας, οι φίλες μας΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Οι φίλοι μας, οι φίλες μας΄΄Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Οι φίλοι μας, οι φίλες μας΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Οι φίλοι μας, οι φίλες μας΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Κλάσματα, κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοί
Κλάσματα, κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοίΚλάσματα, κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοί
Κλάσματα, κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοί
Rizos Tzalakostas
 
Μαθηματικά Ε΄.2. 8: ΄΄Δεκαδικά κλάσματα δεκαδικοί αριθμοί΄΄
Μαθηματικά Ε΄.2. 8: ΄΄Δεκαδικά κλάσματα  δεκαδικοί αριθμοί΄΄Μαθηματικά Ε΄.2. 8: ΄΄Δεκαδικά κλάσματα  δεκαδικοί αριθμοί΄΄
Μαθηματικά Ε΄.2. 8: ΄΄Δεκαδικά κλάσματα δεκαδικοί αριθμοί΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Ιστορία Ε΄ 3.16. ΄΄Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα ...
Ιστορία Ε΄ 3.16. ΄΄Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα ...Ιστορία Ε΄ 3.16. ΄΄Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα ...
Ιστορία Ε΄ 3.16. ΄΄Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα ...
Χρήστος Χαρμπής
 
Μαθηματικά Ε΄ 3.16.΄΄ Κλασματικές μονάδες΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 3.16.΄΄ Κλασματικές μονάδες΄΄Μαθηματικά Ε΄ 3.16.΄΄ Κλασματικές μονάδες΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 3.16.΄΄ Κλασματικές μονάδες΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100
γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100
γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100Γιάννης Φερεντίνος
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣGiorgos Baroutas
 
κεφ. 16 το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει
κεφ. 16 το βυζαντινό κράτος μεγαλώνεικεφ. 16 το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει
κεφ. 16 το βυζαντινό κράτος μεγαλώνειatavar
 
Μαθηματικά Ε΄ 3.14. ΄΄Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.0...
Μαθηματικά Ε΄ 3.14. ΄΄Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.0...Μαθηματικά Ε΄ 3.14. ΄΄Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.0...
Μαθηματικά Ε΄ 3.14. ΄΄Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.0...
Χρήστος Χαρμπής
 
Mετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα
Mετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφαMετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα
Mετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα
paoka1926
 
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 4ης Ενότητας ΄΄Πεπτικό Σύστημα΄΄
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 4ης Ενότητας ΄΄Πεπτικό Σύστημα΄΄ Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 4ης Ενότητας ΄΄Πεπτικό Σύστημα΄΄
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 4ης Ενότητας ΄΄Πεπτικό Σύστημα΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Ιστορία Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται΄΄
Ιστορία Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται΄΄Ιστορία Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται΄΄
Ιστορία Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 

Viewers also liked (20)

ευθύς – πλάγιος λόγος
ευθύς – πλάγιος λόγοςευθύς – πλάγιος λόγος
ευθύς – πλάγιος λόγος
 
Γλώσσα Ε΄ 6.2. ΄΄Ιστορίες με φίλους΄΄
Γλώσσα Ε΄ 6.2. ΄΄Ιστορίες με φίλους΄΄Γλώσσα Ε΄ 6.2. ΄΄Ιστορίες με φίλους΄΄
Γλώσσα Ε΄ 6.2. ΄΄Ιστορίες με φίλους΄΄
 
ενότητα 6η
ενότητα 6ηενότητα 6η
ενότητα 6η
 
φίλοι από άλλες χώρες, τελικές συμπερασματικές προτάσεις
φίλοι από άλλες χώρες, τελικές  συμπερασματικές προτάσειςφίλοι από άλλες χώρες, τελικές  συμπερασματικές προτάσεις
φίλοι από άλλες χώρες, τελικές συμπερασματικές προτάσεις
 
Γλώσσα Ε΄ 6.1. ΄΄Φίλοι από άλλες χώρες΄΄
Γλώσσα Ε΄ 6.1. ΄΄Φίλοι από άλλες χώρες΄΄Γλώσσα Ε΄ 6.1. ΄΄Φίλοι από άλλες χώρες΄΄
Γλώσσα Ε΄ 6.1. ΄΄Φίλοι από άλλες χώρες΄΄
 
Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά...
Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά...Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά...
Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά...
 
1.ενότητα 6 (οι φίλοι μας, οι φίλες μας)
1.ενότητα 6 (οι φίλοι μας, οι φίλες μας)1.ενότητα 6 (οι φίλοι μας, οι φίλες μας)
1.ενότητα 6 (οι φίλοι μας, οι φίλες μας)
 
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Οι φίλοι μας, οι φίλες μας΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Οι φίλοι μας, οι φίλες μας΄΄Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Οι φίλοι μας, οι φίλες μας΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Οι φίλοι μας, οι φίλες μας΄΄
 
Κλάσματα, κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοί
Κλάσματα, κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοίΚλάσματα, κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοί
Κλάσματα, κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοί
 
Μαθηματικά Ε΄.2. 8: ΄΄Δεκαδικά κλάσματα δεκαδικοί αριθμοί΄΄
Μαθηματικά Ε΄.2. 8: ΄΄Δεκαδικά κλάσματα  δεκαδικοί αριθμοί΄΄Μαθηματικά Ε΄.2. 8: ΄΄Δεκαδικά κλάσματα  δεκαδικοί αριθμοί΄΄
Μαθηματικά Ε΄.2. 8: ΄΄Δεκαδικά κλάσματα δεκαδικοί αριθμοί΄΄
 
Ιστορία Ε΄ 3.16. ΄΄Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα ...
Ιστορία Ε΄ 3.16. ΄΄Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα ...Ιστορία Ε΄ 3.16. ΄΄Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα ...
Ιστορία Ε΄ 3.16. ΄΄Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα ...
 
Μαθηματικά Ε΄ 3.16.΄΄ Κλασματικές μονάδες΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 3.16.΄΄ Κλασματικές μονάδες΄΄Μαθηματικά Ε΄ 3.16.΄΄ Κλασματικές μονάδες΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 3.16.΄΄ Κλασματικές μονάδες΄΄
 
γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100
γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100
γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
 
κεφ. 16 το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει
κεφ. 16 το βυζαντινό κράτος μεγαλώνεικεφ. 16 το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει
κεφ. 16 το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει
 
Μαθηματικά Ε΄ 3.14. ΄΄Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.0...
Μαθηματικά Ε΄ 3.14. ΄΄Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.0...Μαθηματικά Ε΄ 3.14. ΄΄Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.0...
Μαθηματικά Ε΄ 3.14. ΄΄Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.0...
 
Mετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα
Mετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφαMετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα
Mετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα
 
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 4ης Ενότητας ΄΄Πεπτικό Σύστημα΄΄
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 4ης Ενότητας ΄΄Πεπτικό Σύστημα΄΄ Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 4ης Ενότητας ΄΄Πεπτικό Σύστημα΄΄
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 4ης Ενότητας ΄΄Πεπτικό Σύστημα΄΄
 
βασικές γνώσεις για τα κλάσματα
βασικές γνώσεις για τα κλάσματαβασικές γνώσεις για τα κλάσματα
βασικές γνώσεις για τα κλάσματα
 
Ιστορία Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται΄΄
Ιστορία Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται΄΄Ιστορία Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται΄΄
Ιστορία Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται΄΄
 

Similar to ΕΥΘΥΣ -ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ)

παράπονο σκύλου
παράπονο σκύλουπαράπονο σκύλου
παράπονο σκύλουtoxotis
 
οδύσσεια, α 361 497
οδύσσεια, α 361 497οδύσσεια, α 361 497
οδύσσεια, α 361 497Matoula Mk
 
αντιγονη
αντιγονηαντιγονη
αντιγονηekidrou
 
2 κριτήριο αξιολόγησης
2 κριτήριο αξιολόγησης 2 κριτήριο αξιολόγησης
2 κριτήριο αξιολόγησης Antonis Stergiou
 
Στάση βροχοσταλίδων - Φύλλο αξιολόγησης 4ης Ενότητας, Γλώσσα Δ
Στάση βροχοσταλίδων - Φύλλο αξιολόγησης 4ης Ενότητας, Γλώσσα Δ Στάση βροχοσταλίδων - Φύλλο αξιολόγησης 4ης Ενότητας, Γλώσσα Δ
Στάση βροχοσταλίδων - Φύλλο αξιολόγησης 4ης Ενότητας, Γλώσσα Δ
Ηλιάδης Ηλίας
 
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος-7ο τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος-7ο τεύχοςΣσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος-7ο τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος-7ο τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές
 
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη ΣταυρούλαΣτρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη ΣταυρούλαAntonis Vrentzos
 
Γλώσσα Δ΄ 11. 2. ΄΄Ο Αργύρης και το πρόβλημα΄΄
Γλώσσα Δ΄ 11. 2. ΄΄Ο Αργύρης και το πρόβλημα΄΄Γλώσσα Δ΄ 11. 2. ΄΄Ο Αργύρης και το πρόβλημα΄΄
Γλώσσα Δ΄ 11. 2. ΄΄Ο Αργύρης και το πρόβλημα΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο ΤεύχοςΣσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές
 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ZMARO
 
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφήςΔείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών
 
Tantpa[1].of.nepal
Tantpa[1].of.nepalTantpa[1].of.nepal
Tantpa[1].of.nepaldpat
 
Ο χρόνος και η μέτρησή του
Ο χρόνος και η μέτρησή τουΟ χρόνος και η μέτρησή του
Ο χρόνος και η μέτρησή τουevan1972
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗpemptoussia
 
ο θερισμοσ των πραξεων μασ
ο θερισμοσ των πραξεων μασο θερισμοσ των πραξεων μασ
ο θερισμοσ των πραξεων μασIoannis Papanikolaou
 
Ξενοφώντος "Ελληνικά" Βιβλ. 2, Κεφ 1, 19-21 "Οι δύο στόλοι εισπλέουν στον Ελλ...
Ξενοφώντος "Ελληνικά" Βιβλ. 2, Κεφ 1, 19-21 "Οι δύο στόλοι εισπλέουν στον Ελλ...Ξενοφώντος "Ελληνικά" Βιβλ. 2, Κεφ 1, 19-21 "Οι δύο στόλοι εισπλέουν στον Ελλ...
Ξενοφώντος "Ελληνικά" Βιβλ. 2, Κεφ 1, 19-21 "Οι δύο στόλοι εισπλέουν στον Ελλ...Vassiliki Yiannou
 
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ
Alexandra Gerakini
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ, FEDERATION - CYPRUS
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ, FEDERATION - CYPRUSΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ, FEDERATION - CYPRUS
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ, FEDERATION - CYPRUS
George Yiallouris
 

Similar to ΕΥΘΥΣ -ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ) (20)

παράπονο σκύλου
παράπονο σκύλουπαράπονο σκύλου
παράπονο σκύλου
 
οδύσσεια, α 361 497
οδύσσεια, α 361 497οδύσσεια, α 361 497
οδύσσεια, α 361 497
 
αντιγονη
αντιγονηαντιγονη
αντιγονη
 
2 κριτήριο αξιολόγησης
2 κριτήριο αξιολόγησης 2 κριτήριο αξιολόγησης
2 κριτήριο αξιολόγησης
 
Στάση βροχοσταλίδων - Φύλλο αξιολόγησης 4ης Ενότητας, Γλώσσα Δ
Στάση βροχοσταλίδων - Φύλλο αξιολόγησης 4ης Ενότητας, Γλώσσα Δ Στάση βροχοσταλίδων - Φύλλο αξιολόγησης 4ης Ενότητας, Γλώσσα Δ
Στάση βροχοσταλίδων - Φύλλο αξιολόγησης 4ης Ενότητας, Γλώσσα Δ
 
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος-7ο τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος-7ο τεύχοςΣσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος-7ο τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2011- 1ο έτος-7ο τεύχος
 
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη ΣταυρούλαΣτρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα
 
Γλώσσα Δ΄ 11. 2. ΄΄Ο Αργύρης και το πρόβλημα΄΄
Γλώσσα Δ΄ 11. 2. ΄΄Ο Αργύρης και το πρόβλημα΄΄Γλώσσα Δ΄ 11. 2. ΄΄Ο Αργύρης και το πρόβλημα΄΄
Γλώσσα Δ΄ 11. 2. ΄΄Ο Αργύρης και το πρόβλημα΄΄
 
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο ΤεύχοςΣσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
 
Τα σημεία στίξης
Τα σημεία στίξηςΤα σημεία στίξης
Τα σημεία στίξης
 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
 
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφήςΔείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
 
Tantpa[1].of.nepal
Tantpa[1].of.nepalTantpa[1].of.nepal
Tantpa[1].of.nepal
 
Ο χρόνος και η μέτρησή του
Ο χρόνος και η μέτρησή τουΟ χρόνος και η μέτρησή του
Ο χρόνος και η μέτρησή του
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
 
ο θερισμοσ των πραξεων μασ
ο θερισμοσ των πραξεων μασο θερισμοσ των πραξεων μασ
ο θερισμοσ των πραξεων μασ
 
Ξενοφώντος "Ελληνικά" Βιβλ. 2, Κεφ 1, 19-21 "Οι δύο στόλοι εισπλέουν στον Ελλ...
Ξενοφώντος "Ελληνικά" Βιβλ. 2, Κεφ 1, 19-21 "Οι δύο στόλοι εισπλέουν στον Ελλ...Ξενοφώντος "Ελληνικά" Βιβλ. 2, Κεφ 1, 19-21 "Οι δύο στόλοι εισπλέουν στον Ελλ...
Ξενοφώντος "Ελληνικά" Βιβλ. 2, Κεφ 1, 19-21 "Οι δύο στόλοι εισπλέουν στον Ελλ...
 
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
 
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ, FEDERATION - CYPRUS
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ, FEDERATION - CYPRUSΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ, FEDERATION - CYPRUS
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ, FEDERATION - CYPRUS
 

More from Konstantia Tsapra

O παππους και το εγγονακι , Λεων Τολστοι
O παππους και το εγγονακι , Λεων ΤολστοιO παππους και το εγγονακι , Λεων Τολστοι
O παππους και το εγγονακι , Λεων Τολστοι
Konstantia Tsapra
 
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί ι
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί ιο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί ι
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί ι
Konstantia Tsapra
 
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών
Konstantia Tsapra
 
Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Konstantia Tsapra
 
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
Konstantia Tsapra
 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ
Konstantia Tsapra
 
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα τωνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των
Konstantia Tsapra
 
οι κομνηνοι και η μερικη αναδιοργανωση της αυτοκρατοριας
οι κομνηνοι και η μερικη αναδιοργανωση της αυτοκρατοριαςοι κομνηνοι και η μερικη αναδιοργανωση της αυτοκρατοριας
οι κομνηνοι και η μερικη αναδιοργανωση της αυτοκρατοριας
Konstantia Tsapra
 
Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
Konstantia Tsapra
 
η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίαςη διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
Konstantia Tsapra
 
το πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμιτο πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμι
Konstantia Tsapra
 
φυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο του
φυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο τουφυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο του
φυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο του
Konstantia Tsapra
 
ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ppt2
ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ppt2ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ppt2
ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ppt2
Konstantia Tsapra
 
ΓΙΑ ΕΝΑΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ, Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΑΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ, Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΓΙΑ ΕΝΑΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ, Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΑΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ, Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Konstantia Tsapra
 
Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ , Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ
Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ , Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ , Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ
Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ , Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ
Konstantia Tsapra
 
Ο βιος μου , Π. Σκουζές
Ο βιος μου , Π. Σκουζές Ο βιος μου , Π. Σκουζές
Ο βιος μου , Π. Σκουζές
Konstantia Tsapra
 
η ελλάδα στον α‘ παγκόσμιο πόλεμο
η ελλάδα στον α‘ παγκόσμιο πόλεμοη ελλάδα στον α‘ παγκόσμιο πόλεμο
η ελλάδα στον α‘ παγκόσμιο πόλεμο
Konstantia Tsapra
 
δευτερευουσες επιρρηματικες προτασεις
δευτερευουσες επιρρηματικες προτασειςδευτερευουσες επιρρηματικες προτασεις
δευτερευουσες επιρρηματικες προτασεις
Konstantia Tsapra
 
βαλκανικοι πολεμοι
βαλκανικοι πολεμοιβαλκανικοι πολεμοι
βαλκανικοι πολεμοι
Konstantia Tsapra
 
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΑ ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
Konstantia Tsapra
 

More from Konstantia Tsapra (20)

O παππους και το εγγονακι , Λεων Τολστοι
O παππους και το εγγονακι , Λεων ΤολστοιO παππους και το εγγονακι , Λεων Τολστοι
O παππους και το εγγονακι , Λεων Τολστοι
 
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί ι
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί ιο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί ι
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί ι
 
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών
ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών
 
Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
 
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ
 
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα τωνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των
 
οι κομνηνοι και η μερικη αναδιοργανωση της αυτοκρατοριας
οι κομνηνοι και η μερικη αναδιοργανωση της αυτοκρατοριαςοι κομνηνοι και η μερικη αναδιοργανωση της αυτοκρατοριας
οι κομνηνοι και η μερικη αναδιοργανωση της αυτοκρατοριας
 
Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
 
η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίαςη διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
 
το πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμιτο πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμι
 
φυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο του
φυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο τουφυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο του
φυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο του
 
ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ppt2
ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ppt2ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ppt2
ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ppt2
 
ΓΙΑ ΕΝΑΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ, Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΑΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ, Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΓΙΑ ΕΝΑΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ, Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΑΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ, Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 
Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ , Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ
Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ , Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ , Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ
Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ , Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ
 
Ο βιος μου , Π. Σκουζές
Ο βιος μου , Π. Σκουζές Ο βιος μου , Π. Σκουζές
Ο βιος μου , Π. Σκουζές
 
η ελλάδα στον α‘ παγκόσμιο πόλεμο
η ελλάδα στον α‘ παγκόσμιο πόλεμοη ελλάδα στον α‘ παγκόσμιο πόλεμο
η ελλάδα στον α‘ παγκόσμιο πόλεμο
 
δευτερευουσες επιρρηματικες προτασεις
δευτερευουσες επιρρηματικες προτασειςδευτερευουσες επιρρηματικες προτασεις
δευτερευουσες επιρρηματικες προτασεις
 
βαλκανικοι πολεμοι
βαλκανικοι πολεμοιβαλκανικοι πολεμοι
βαλκανικοι πολεμοι
 
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΑ ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
 

Recently uploaded

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
nikzoit
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ssuser503807
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
oureilidouan
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
konstantinantountoum1
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
nikzoit
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Tassos Karampinis
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
earkouli
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
nikzoit
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
konstantinantountoum1
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
nikzoit
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
nikzoit
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
ssuser978255
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
Fotini Razakou
 

Recently uploaded (20)

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
 

ΕΥΘΥΣ -ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ)

 • 1. ΕΤΘΤ΢ - ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢ ΢ΣΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Να μετατρζψεισ τον ευθφ λόγο ςε πλάγιο και τον πλάγιο ςε ευθφ: 1. Ο κακθγθτισ μου είπε: «Γράψε πιο κακαρά» …………………………………………………………………………………….. 2. Άκουςα ςτο ράδιο πωσ ςτθν Κίνα ζγινε φοβερόσ ςειςμόσ ………………………………………………………………......................... 3. Ο Γιάννθσ μου φϊναξε από μακριά: «αν ζλκεισ νωρίσ , κα πάμε ςτο κζατρο»…………………………………………………………………………. 4. Με ρϊτθςε τι κζλω…………………………………………………………. 5. Με ρϊτθςε : «Θα πασ ταξίδι;» ………………………………………………………………………………………… 6. Του φϊναξε κυμωμζνοσ : «Φφγε γριγορα από εδϊ» …………………………………………………………………………………………. Να υπογραμμίςεισ τισ πλάγιεσ ερωτήςεισ και να τισ μετατρζψεισ ςε πλάγιεσ ερωτήςεισ κάνοντασ τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ. 1. Κανζνασ δεν ξζρει για ποιο λόγο με τιμϊρθςαν. ………………………………………………………………………………………………….. 2. ΢ϊτθςε τον αν κα μείνει ςτο ςπίτι μασ ι κα πάει ςτο ξενοδοχείο. …………………………………………………………………………………………………… 3. Απορϊ πϊσ ζγραψε τόςο καλά ςτισ εξετάςεισ. …………………………………………………………………………………………………… 4. Σκζψου γιατί ςυμπεριφζρκθκε ζτςι. ……………………………………………………………………………………………………. 5. Πλοι νοιάηονταν πϊσ κα με βοθκιςουν. ……………………………………………………………………………………………………... Σισ παρακάτω ευθείεσ ερωτήςεισ να τισ μετατρζψετε ςε πλάγιεσ , αφοφ τισ εξαρτήςετε από το ρήμα που βρίςκεται ςτη δεξιά ςτήλη. 1. Ριρεσ το γράμμα που ςου ζςτειλα; Τον ρϊτθςε ................................................... .......................................................................... 2. Ρϊσ ηει άραγε το παιδί μου; Αναρωτιόταν………………………………………………. ………………………………………………………………….. 3. Ρόςο κα μασ κοςτίςει αυτι θ δουλεία; Σκεφτόταν…………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 4. Έχεισ τθν πρόκεςθ να μασ ςυμπαραςτακεί; Αμφιβάλλω……………………………………………………. ……………………………………………………………………….. 5. Τι κα κάνουμε αφριο; Σκζφτονται……………………………………………………… ……………………………………………………………………….. ΤΣΑΡ΢Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕ02
 • 2. ΢το κείμενο του Ηροδότου που ακολουθεί, οι δυο νζοι ΢παρτιάτεσ που πήγαν ςτην Περςία, για να θυςιαςτοφν για την πατρίδα τουσ , είπαν τα εξήσ ςτον Πζρςη ςτρατηγό Τδάρνη, όταν τουσ πρότεινε να γίνουν υπήκοοι του Πζρςη βαςιλιά. «Υδάρνθ, θ ςυμβουλι που μασ απευκφνεισ δε δίνεται με ίςουσ όρουσ , γιατί μασ ςυμβουλεφεισ ζχοντασ εμπειρία από το ζνα , ενϊ είςαι άπειροσ από το άλλο. Ξζρεισ δθλ. καλά τι ςθμαίνει να είςαι δοφλουσ , δε γνϊριςεσ όμωσ ακόμθ τθν ελευκερία οφτε ξζρεισ αν είναι ι δεν είναι ευχάριςτθ. Γιατί, αν τθν είχεσ δοκιμάςει, κα μασ ςυμβοφλευεσ να πολεμάμε γιϋ αυτιν όχι μόνο με δόρατα αλλά και τςεκοφρια.» Να μεταφζρετε το κείμενο που βρίςκεται μζςα ςε ειςαγωγικά από τον ευθφ λόγο ςε πλάγιο , εξαρτϊντασ το από τη φράςη: Οι δυο νζοι ΢παρτιάτεσ απάντηςαν ςτον Τδάρνη…………………………………………… ..………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Να μετατρζψεισ το παρακάτω κείμενο ςε διάλογο (τον πλάγιο λόγο ςε ευθφ ) Ο μακθτισ ηιτθςε από τθ μθτζρα του να μαντζψει το βακμό που πιρε ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ. Εκείνθ πρότεινε τον αρικμό 19 , όμωσ ο μακθτισ τθν ενθμζρωςε ότι ιταν πολφ χαμθλότεροσ, δθλ. 11. Η μθτζρα διλωςε ότι είναι απογοθτευμζνθ από τθν επίδοςθ του παιδιοφ τθσ, αφοφ θ ίδια τον εξζταςε μια μζρα πριν τθ γραπτι δοκιμαςία. Τότε ο μακθτισ απάντθςε ότι αγχϊκθκε πολφ.. ..………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….. ΤΣΑΡ΢Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕ02
 • 3. ΘΕΩΡΙΑ ΕΤΘΤ –ΠΛΑΓΙΟΤ ΛΟΓΟΤ ΘΤΜΟΜΑ΢ΣΕ ΟΣΙ: ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢ :Σα λόγια κάποιου που ακοφγονται άμεςα(όπωσ ο ίδιοσ τα απευθφνει)  π.χ. θα ςου απαντήςω… ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢: Σα λόγια κάποιου , όπωσ μεταφζρονται ζμμεςα ςε κάποιον άλλο  π.χ. Μου είπε πωσ θα μου απαντήςει… ΜΕΣΑΒΟΛΕ΢ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΕΤΘΕΩ΢ ΛΟΓΤ ΢Ε ΠΛΑΓΙΟ: Ο ΚΤΡΙΕ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΚΡΙ΢ΕΩ΢ ΜΕΣΑΣΡΕΠΟΝΣΑΙ ΢Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤ΢Ε΢ ΕΙΔΙΚΕ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢: π.χ. ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢: Δζχτηκα ζνα ςημαντικό τηλεφϊνημα. ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢: Είπε ότι δζχτηκε ζνα ςημαντικό τηλεφϊνημα.(δ. ειδική προτ.) (ρήμα εξάρτηςησ) ΟΙ ΚΤΡΙΕ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΘΤΜΙΑ΢ ΜΕΣΑΣΡΕΠΟΝΣΑΙ ΢Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤ΢Ε΢ ΒΟΤΛΗΣΙΚΕ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢: π.χ. ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢: Μην αποφεφγεισ το θζμα ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢: Σον προζτρεψε να μην αποφφγει το θζμα. (δ. βουλητική προτ.) (ρήμα εξάρτηςησ) ΟΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΣΡΕΠΟΝΣΑΙ ΢Ε ΠΛΑΓΙΕ΢ ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΕ΢ π.χ. ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢: Ποφ θα πασ; ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢: Σον ρϊτηςε ποφ θα πάει. (πλάγια ερϊτηςη) (ρήμα εξάρτηςησ) ΟΙ ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤ΢Ε΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΠΑΡΑΜΕΝΟΤΝ ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤ΢Ε΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΙΔΙΟΤ ΕΙΔΟΤ΢ π.χ. ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢: Σο ζκανα , επειδή τον ςζβομαι (δευτερεφουςα αιτιολογική) ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢: Είπε ότι το έκανε , επειδή τον ςζβεται ( δ. αιτιολογική) (ρήμα εξάρτηςησ) (δ. ειδική) ΟΙ ΜΕΣΑΒΟΛΕ΢ ΑΦΟΡΟΤΝ: I. ΢τα ρηματικά πρόςωπα :ςυνήθωσ το αϋ και βϋ ενικό /πληθυντικό πρόςωπο τρζπεται ςε γϋ πληθυντικό. II. ΢τα πρόςωπα των αντωνυμιϊν: α, βϋ πρόςωπο τρζπεται ςε γϋ πρόςωπο. III. ΢τουσ ρηματικοφσ χρόνουσ: -Αν η εξάρτηςη είναι αρκτικοφ χρόνου , ο χρόνοσ διατηρείται: π.χ. Ε.Λ. : Είναι ςίγουρο πωσ θα φφγει. Π.Λ. Λζει ότι είναι ςίγουρο πωσ θα φφγει -Αν η εξάρτηςη είναι ιςτορικοφ χρόνου , ζχουμε τισ παρακάτω αλλαγζσ: ΕΤΘΤ΢ ΛΟΓΟ΢ ΠΛΑΓΙΟ΢ ΛΟΓΟ΢ Ο ΕΝΕ΢ΣΩΣΑ΢  ΕΝΕ΢ΣΩΣΑ΢/ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ΢ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢/ΤΠΕΡ΢ΤΝΣΕΛΙΚΟ΢ ΜΕΛΛΟΝΣΑ΢  ΜΕΛΛΟΝΣΑ΢ /ΘΑ +ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ΢ ΤΣΑΡ΢Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕ02
 • 4. IV. ΢τα τοπικά ή χρονικά επιρρήματα: Σϊρα τότε. Αφριο  την επομζνη. ΢ήμερα την ίδια ημζρα. Χθεσ την προηγοφμενη ημζρα. Αυτή τη ςτιγμή εκείνη τη ςτιγμή. ΤΣΑΡ΢Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕ02