SlideShare a Scribd company logo
Julkinen
Suomen Pankki
Euroalueen talousnäkymät
ja rahapolitiikka
EKP:n rahapolitiikan strategiaa tulisi arvioida uudelleen
Euro ja talous -tiedotustilaisuus 15.3.2019
115.3.2019
Olli Rehn
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Esityksen sisältö
 EKP:n maaliskuun 2019 ennuste
 EKP:n rahapolitiikka maaliskuussa 2019
 EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleenarviointi
15.3.2019 Olli Rehn 2
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
EKP:n maaliskuun 2019 ennuste
Olli Rehn
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroalueen bruttokansantuote 2008–2021
15.3.2019 Olli Rehn 4
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroalueen kuluttajahintainflaatio 2008–2021
15.3.2019 Olli Rehn 5
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroalueen pohjainflaatio 2008–2021
15.3.2019 Olli Rehn 6
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Inflaatio-odotukset ovat vaimentuneet
15.3.2019 Olli Rehn 7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Markkinaodotukset, 1 vuoden inflaatio 1 vuoden kuluttua
Markkinaodotukset, 5 vuoden inflaatio 5 vuoden kuluttua
SPF-kyselytutkimus, inflaatio 1 vuoden kuluttua
SPF-kyselytutkimus, inflaatio 5 vuoden kuluttua
%
Laskettu inflaatioswapeista.
Lähteet: EKP, Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
15.3.2019
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
EKP:n rahapolitiikka maaliskuussa 2019
EKP:n neuvoston rahapoliittisten päätösten tarkoituksena on
varmistaa, että inflaatio palautuu edelleen kestävästi kohti hieman
alle kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä.
Olli Rehn15.3.2019
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kokouksessaan viime viikolla 7.3.2019 EKP:n
neuvosto teki seuraavat rahapoliittiset päätökset:
1. EKP:n neuvosto odottaa nyt ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä
tasolla ainakin vuoden 2019 loppupuoliskon ajan ja joka
tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että
inflaatio palautuu edelleen kestävästi lähemmäksi hieman alle kahta
prosenttia keskipitkällä aikavälillä.
2. Omaisuuserien osto-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien
erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia
jatketaan täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen,
kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka
tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan
likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan
ylläpitämiseksi.
15.3.2019 Olli Rehn 9
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
3. Syyskuussa 2019 käynnistetään uusi kohdennettujen
pitempiaikaisten neljännesvuosittaisten rahoitus-
operaatioiden sarja (TLTRO-III). Ohjelman toteutus päättyy
maaliskuussa 2021. Kunkin operaation maturiteetti on kaksi
vuotta, jolloin viimeinen operaatio erääntyy maaliskuussa 2023.
4. Eurojärjestelmän luotto-operaatioita toteutetaan jatkossakin
kiinteäkorkoisina huutokauppoina ainakin vuoden 2021
maaliskuuhun saakka.
15.3.2019 Olli Rehn 10
Kokouksessaan viime viikolla 7.3.2019 EKP:n
neuvosto teki seuraavat rahapoliittiset päätökset:
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
EKP:n rahapolitiikka tukee
kasvua, työllisyyttä ja hintavakautta
Olli Rehn
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Rahapolitiikkakorkoja koskevat markkinaodotukset
ovat alentuneet selvästi joulukuusta 2018
15.3.2019 Olli Rehn 12
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Eurojärjestelmä ostaa erääntyvistä arvopapereista
saatavilla pääomilla uusia arvopapereita
15.3.2019 Olli Rehn 13
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2015 2016 2017 2018 2019
Omaisuusvakuudelliset arvopaperit Katetut joukkolainat
Julkisen sektorin arvopaperit Yrityssektorin arvopaperit
Laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman hankinnat, mrd. EUR
Katkoviivalla kesäkuussa 2018 ilmoitettu tavoitetaso.
Lähde: EKP.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Yritysten pankkilainojen korot ovat laskeneet
viime vuosina merkittävästi
15.3.2019 Olli Rehn 14
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Saksa Italia
Espanja Ranska
EKP perusrahoitusoperaatioiden korko EKP talletuskorko
Uusien yrityslainasopimusten keskikorko, %
Lähde: EKP.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
15.3.2019
VLTRO TLTRO I TLTRO II
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
EKP:n rahapolitiikan strategiasta
Olli Rehn
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Rahapolitiikan strategia tarkasteluun?
 Keskuspankkien toimintaympäristö on viimeisten noin 10 vuoden aikana
olennaisesti muuttunut finanssi- ja velkakriisin vaikutusten, väestön
ikääntymisen sekä yleisen korkotason laskun vuoksi.
 Toimintaympäristön muutokset, viime vuosien kokemukset ja karttunut
tutkimustieto haastaa keskuspankit tarkastelemaan rahapolitiikan
strategiaansa.
 EKP:n rahapolitiikan strategia on viimeksi päivitetty vuonna 2003, siis ennen
finanssikriisiä ja muita sen jälkeisiä tapahtumia ja muutoksia.
 Rahapolitiikan strategioista keskustellaan maailmalla nyt vilkkaammin kuin
pitkään aikaan. Myös eurojärjestelmän tulisi harkita uutta systemaattista
arviota rahapolitiikkansa strategiasta.
15.3.2019 Olli Rehn 16
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Strategian uudelleenarviointi:
muuttunut toimintaympäristö, uutta tutkimustietoa
1. Lyhyiden riskittömien nimelliskorkojen jumittuminen hyvin
alhaiselle tasolle.
2. Taloudellisen aktiviteetin ja inflation välinen riippuvuus
(=Phillips-käyrä) on heikentynyt.
3. Inflaatio-odotukset ovat laskeneet ja etääntyneet EKP:n
hintavakauden määritelmästä (alle mutta lähellä 2 prosenttia).
15.3.2019 Olli Rehn 17
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Keskuspankeilla poikkeuksellinen haaste –
alhainen korkotaso
15.3.2019 Olli Rehn 18
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Euroalue* Japani Yhdysvallat
%, *BKT:llä painotettu keskiarvo ennen vuotta 1990
Lähteet: OECD ja Euroopan komissio.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
15.3.2019
Lyhyt korko eri talousalueilla
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Epätavanomaisetkaan toimet eivät ole nostaneet
inflaatio-odotuksia: onko rahapolitiikan teho laskenut?
15.3.2019 Olli Rehn 19
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2010 2012 2014 2016 2018
Euroalue Japani Yhdysvallat
%,
Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankki.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
15.3.2019
Inflaatio-odotukset ovat alentuneet
markkinaperusteiset inflaatio-odotukset 5 vuotta 5 vuoden jälkeen, 30 päivän liukuva keskiarvo
Katkoviivoilla vuosien
2005–2015 keskiarvo
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Strategian uudelleenarviointiin on useita syitä
 Nämä kolme seikkaa yhdessä puoltavat EKP:n rahapolitiikan
strategian uudelleenarviointia.
 Tämä ei luonnollisesti merkitsisi hintavakauden ensisijaisen tavoitteen
asettamista kyseenalaiseksi, mutta kylläkin rahapolitiikan toteuttamista
ohjaavien periaatteiden, perusoletusten ja välineiden kattavaa
tarkastelua.
15.3.2019 Olli Rehn 20
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Rahapolitiikan strategian uudelleenarvioinnin
tavoitteet
 Rahapolitiikan strategian tärkeimpiä tehtäviä on ohjata rahapolitiikkaa
ja inflaatiota koskevia odotuksia siten, että ne tukevat rahapolitiikan
tavoitteiden – ensisijaisesti tietenkin hintavakauden – saavuttamista
nykyisissä, aiempaa selvästi vaativammissa olosuhteissa.
 Hyvä strategia toteuttaa tämän tehtävän siten, että se samalla tukee
rahapolitiikan mahdollisuuksia vakauttaa reaalitaloudellista kehitystä
ja siten ylläpitää kestävää kasvua ja korkeaa työllisyyttä.
Jos strategian uudelleenarviointi johtaisi sellaisiin täsmennyksiin,
jotka lisäävät rahapolitiikan tehoa ja uskottavuutta, olisi se
saavuttanut tarkoituksensa.
15.3.2019 Olli Rehn 21
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen talouskasvu jatkuu, mutta vauhti vaimenee
BKT,
prosenttimuutos
Toteutunut Ennuste,
joulukuu
2018
2017 2,7
2018 2,2
2019 1,9
2020 1,7
2021 1,4-10
-5
0
5
10
140
160
180
200
220
2000 2005 2010 2015 2020
Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko)
Viitevuoden 2010 hinnoin (vasen asteikko)
Mrd. euroa %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
Kokonaistuotannon määrä
28.2.2019
eurojatalous.fi
24078 @E&T 5_2018
22Olli Rehn15.3.2019
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Työllisyyden kasvu on ollut nopeaa
– tavoitteeksi pohjoismainen taso
 Työllisyys kasvoi
poikkeuksellisen voimakkaasti
vuonna 2018
 Jatkossa työllisyyden kasvun
ennustetaan hidastuvan selvästi
– Työmarkkinoilla pullonkauloja
– Yhteensopivuusongelmia
– Työikäisen väestön
supistuminen jatkuu
 Realistinen tavoite:
pohjoismainen taso > 75 %5
6
7
8
9
10
11
64
66
68
70
72
74
76
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, trendi
Työttömyysaste, 15–74-vuotiaat, trendi (oikea ast.)
% %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
24515@Tyött.aste&työll.aste trend
23Olli Rehn15.3.2019
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kustannuskilpailukyky parani 2017 ja paranee
2018-19 ilmeisesti edelleen hieman
 Kustannuskilpailukyky korjaantui
6,5 % suhteessa
kauppakumppaneihin v. 2014-17
 Työn hinnan vaimea kehitys
muissa maissa on hidastanut
Suomen kustannuskilpailukyvyn
paranemista
 Tilanne voi muuttua, jos
palkkojen nousu euroalueella
jatkuu kasvun hidastumisesta
huolimatta
24Olli Rehn15.3.2019
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Yhteenveto Suomen taloudesta 2019
 Suomi pääsi viime vuosina kiinni muun euroalueen kasvuvauhtiin, suomalaisen
työn kilpailukyky on parantunut ja työllisyys kohentunut
 Mutta maailmantalouden hidastuminen vaimentaa kasvunäkymiä meilläkin – jos
epävarmuudet lykkäävät investointeja Suomelle tärkeissä vientimaissa, viennin ja
talouden kasvu voi meillä jäädä selvästi ennustettua hitaammaksi
 Suomessa on nyt syytä varautua heikompaan suhdanteeseen ja ikääntyvän
väestön hoito- ja hoivatarpeen lisääntymiseen; siksi tavoitteeksi:
– julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen ja
– työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle
 Huomisen haasteet, jo tänään:
– kansantalouden tuottavuuskehitys
– kestävä kehitys ja ilmastomuutos
25Olli Rehn15.3.2019
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen Pankin tulos ja voitonjako 2018
 Tulos oli 230 miljoonaa euroa (156 milj. euroa v. 2017), josta
valtiolle jaetaan 143 miljoonaa euroa (104 milj. euroa v. 2017).
 Pankin keskuspankkierien kate oli 410 miljoonaa euroa. Tuotoilla
katettiin toimintakulut, valtion voitonjako ja varaukset.
 Tilinpäätöksessä tehtiin 2,9 milj. euron suuruinen varaus
rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalta.
Yhteensä riskivarauksia kartutettiin 65,6 milj. eurolla.
Riskipuskureiden avulla varmistetaan pankin toimintakyky.
15.3.2019 Olli Rehn 26
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen Pankin tulos ja voitonjako valtiolle
vuosina 2000 – 2018
15.3.2019 Olli Rehn 27
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kiitos!
Olli Rehn

More Related Content

What's hot

Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Suomen Pankki
 
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Suomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakausPääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Suomen Pankki
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Suomen Pankki
 
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeenPääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Suomen Pankki
 

What's hot (20)

Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
 
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
 
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
 
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
 
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakausPääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
 
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeenPääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
 

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rahapolitiikan strategiaa tulisi arvioida uudelleen

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Suomen Pankki
 
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Suomen Pankki
 
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Suomen Pankki
 
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Suomen Pankki
 
EKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikastaEKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikasta
Suomen Pankki
 
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki
 

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rahapolitiikan strategiaa tulisi arvioida uudelleen (20)

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
 
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
 
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
 
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
 
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
 
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
 
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
 
EKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikastaEKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikasta
 
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 

Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rahapolitiikan strategiaa tulisi arvioida uudelleen

 • 1. Julkinen Suomen Pankki Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka EKP:n rahapolitiikan strategiaa tulisi arvioida uudelleen Euro ja talous -tiedotustilaisuus 15.3.2019 115.3.2019 Olli Rehn
 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Esityksen sisältö  EKP:n maaliskuun 2019 ennuste  EKP:n rahapolitiikka maaliskuussa 2019  EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleenarviointi 15.3.2019 Olli Rehn 2
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n maaliskuun 2019 ennuste Olli Rehn
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen bruttokansantuote 2008–2021 15.3.2019 Olli Rehn 4
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen kuluttajahintainflaatio 2008–2021 15.3.2019 Olli Rehn 5
 • 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen pohjainflaatio 2008–2021 15.3.2019 Olli Rehn 6
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Inflaatio-odotukset ovat vaimentuneet 15.3.2019 Olli Rehn 7 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Markkinaodotukset, 1 vuoden inflaatio 1 vuoden kuluttua Markkinaodotukset, 5 vuoden inflaatio 5 vuoden kuluttua SPF-kyselytutkimus, inflaatio 1 vuoden kuluttua SPF-kyselytutkimus, inflaatio 5 vuoden kuluttua % Laskettu inflaatioswapeista. Lähteet: EKP, Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 15.3.2019
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n rahapolitiikka maaliskuussa 2019 EKP:n neuvoston rahapoliittisten päätösten tarkoituksena on varmistaa, että inflaatio palautuu edelleen kestävästi kohti hieman alle kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Olli Rehn15.3.2019
 • 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kokouksessaan viime viikolla 7.3.2019 EKP:n neuvosto teki seuraavat rahapoliittiset päätökset: 1. EKP:n neuvosto odottaa nyt ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla ainakin vuoden 2019 loppupuoliskon ajan ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että inflaatio palautuu edelleen kestävästi lähemmäksi hieman alle kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä. 2. Omaisuuserien osto-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia jatketaan täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi. 15.3.2019 Olli Rehn 9
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 3. Syyskuussa 2019 käynnistetään uusi kohdennettujen pitempiaikaisten neljännesvuosittaisten rahoitus- operaatioiden sarja (TLTRO-III). Ohjelman toteutus päättyy maaliskuussa 2021. Kunkin operaation maturiteetti on kaksi vuotta, jolloin viimeinen operaatio erääntyy maaliskuussa 2023. 4. Eurojärjestelmän luotto-operaatioita toteutetaan jatkossakin kiinteäkorkoisina huutokauppoina ainakin vuoden 2021 maaliskuuhun saakka. 15.3.2019 Olli Rehn 10 Kokouksessaan viime viikolla 7.3.2019 EKP:n neuvosto teki seuraavat rahapoliittiset päätökset:
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n rahapolitiikka tukee kasvua, työllisyyttä ja hintavakautta Olli Rehn
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Rahapolitiikkakorkoja koskevat markkinaodotukset ovat alentuneet selvästi joulukuusta 2018 15.3.2019 Olli Rehn 12
 • 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Eurojärjestelmä ostaa erääntyvistä arvopapereista saatavilla pääomilla uusia arvopapereita 15.3.2019 Olli Rehn 13 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2015 2016 2017 2018 2019 Omaisuusvakuudelliset arvopaperit Katetut joukkolainat Julkisen sektorin arvopaperit Yrityssektorin arvopaperit Laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman hankinnat, mrd. EUR Katkoviivalla kesäkuussa 2018 ilmoitettu tavoitetaso. Lähde: EKP.
 • 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Yritysten pankkilainojen korot ovat laskeneet viime vuosina merkittävästi 15.3.2019 Olli Rehn 14 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Saksa Italia Espanja Ranska EKP perusrahoitusoperaatioiden korko EKP talletuskorko Uusien yrityslainasopimusten keskikorko, % Lähde: EKP. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 15.3.2019 VLTRO TLTRO I TLTRO II
 • 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n rahapolitiikan strategiasta Olli Rehn
 • 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Rahapolitiikan strategia tarkasteluun?  Keskuspankkien toimintaympäristö on viimeisten noin 10 vuoden aikana olennaisesti muuttunut finanssi- ja velkakriisin vaikutusten, väestön ikääntymisen sekä yleisen korkotason laskun vuoksi.  Toimintaympäristön muutokset, viime vuosien kokemukset ja karttunut tutkimustieto haastaa keskuspankit tarkastelemaan rahapolitiikan strategiaansa.  EKP:n rahapolitiikan strategia on viimeksi päivitetty vuonna 2003, siis ennen finanssikriisiä ja muita sen jälkeisiä tapahtumia ja muutoksia.  Rahapolitiikan strategioista keskustellaan maailmalla nyt vilkkaammin kuin pitkään aikaan. Myös eurojärjestelmän tulisi harkita uutta systemaattista arviota rahapolitiikkansa strategiasta. 15.3.2019 Olli Rehn 16
 • 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Strategian uudelleenarviointi: muuttunut toimintaympäristö, uutta tutkimustietoa 1. Lyhyiden riskittömien nimelliskorkojen jumittuminen hyvin alhaiselle tasolle. 2. Taloudellisen aktiviteetin ja inflation välinen riippuvuus (=Phillips-käyrä) on heikentynyt. 3. Inflaatio-odotukset ovat laskeneet ja etääntyneet EKP:n hintavakauden määritelmästä (alle mutta lähellä 2 prosenttia). 15.3.2019 Olli Rehn 17
 • 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Keskuspankeilla poikkeuksellinen haaste – alhainen korkotaso 15.3.2019 Olli Rehn 18 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Euroalue* Japani Yhdysvallat %, *BKT:llä painotettu keskiarvo ennen vuotta 1990 Lähteet: OECD ja Euroopan komissio. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 15.3.2019 Lyhyt korko eri talousalueilla
 • 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Epätavanomaisetkaan toimet eivät ole nostaneet inflaatio-odotuksia: onko rahapolitiikan teho laskenut? 15.3.2019 Olli Rehn 19 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2010 2012 2014 2016 2018 Euroalue Japani Yhdysvallat %, Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankki. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 15.3.2019 Inflaatio-odotukset ovat alentuneet markkinaperusteiset inflaatio-odotukset 5 vuotta 5 vuoden jälkeen, 30 päivän liukuva keskiarvo Katkoviivoilla vuosien 2005–2015 keskiarvo
 • 20. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Strategian uudelleenarviointiin on useita syitä  Nämä kolme seikkaa yhdessä puoltavat EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleenarviointia.  Tämä ei luonnollisesti merkitsisi hintavakauden ensisijaisen tavoitteen asettamista kyseenalaiseksi, mutta kylläkin rahapolitiikan toteuttamista ohjaavien periaatteiden, perusoletusten ja välineiden kattavaa tarkastelua. 15.3.2019 Olli Rehn 20
 • 21. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Rahapolitiikan strategian uudelleenarvioinnin tavoitteet  Rahapolitiikan strategian tärkeimpiä tehtäviä on ohjata rahapolitiikkaa ja inflaatiota koskevia odotuksia siten, että ne tukevat rahapolitiikan tavoitteiden – ensisijaisesti tietenkin hintavakauden – saavuttamista nykyisissä, aiempaa selvästi vaativammissa olosuhteissa.  Hyvä strategia toteuttaa tämän tehtävän siten, että se samalla tukee rahapolitiikan mahdollisuuksia vakauttaa reaalitaloudellista kehitystä ja siten ylläpitää kestävää kasvua ja korkeaa työllisyyttä. Jos strategian uudelleenarviointi johtaisi sellaisiin täsmennyksiin, jotka lisäävät rahapolitiikan tehoa ja uskottavuutta, olisi se saavuttanut tarkoituksensa. 15.3.2019 Olli Rehn 21
 • 22. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen talouskasvu jatkuu, mutta vauhti vaimenee BKT, prosenttimuutos Toteutunut Ennuste, joulukuu 2018 2017 2,7 2018 2,2 2019 1,9 2020 1,7 2021 1,4-10 -5 0 5 10 140 160 180 200 220 2000 2005 2010 2015 2020 Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko) Viitevuoden 2010 hinnoin (vasen asteikko) Mrd. euroa % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Kokonaistuotannon määrä 28.2.2019 eurojatalous.fi 24078 @E&T 5_2018 22Olli Rehn15.3.2019
 • 23. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työllisyyden kasvu on ollut nopeaa – tavoitteeksi pohjoismainen taso  Työllisyys kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti vuonna 2018  Jatkossa työllisyyden kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi – Työmarkkinoilla pullonkauloja – Yhteensopivuusongelmia – Työikäisen väestön supistuminen jatkuu  Realistinen tavoite: pohjoismainen taso > 75 %5 6 7 8 9 10 11 64 66 68 70 72 74 76 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, trendi Työttömyysaste, 15–74-vuotiaat, trendi (oikea ast.) % % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 24515@Tyött.aste&työll.aste trend 23Olli Rehn15.3.2019
 • 24. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kustannuskilpailukyky parani 2017 ja paranee 2018-19 ilmeisesti edelleen hieman  Kustannuskilpailukyky korjaantui 6,5 % suhteessa kauppakumppaneihin v. 2014-17  Työn hinnan vaimea kehitys muissa maissa on hidastanut Suomen kustannuskilpailukyvyn paranemista  Tilanne voi muuttua, jos palkkojen nousu euroalueella jatkuu kasvun hidastumisesta huolimatta 24Olli Rehn15.3.2019
 • 25. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Yhteenveto Suomen taloudesta 2019  Suomi pääsi viime vuosina kiinni muun euroalueen kasvuvauhtiin, suomalaisen työn kilpailukyky on parantunut ja työllisyys kohentunut  Mutta maailmantalouden hidastuminen vaimentaa kasvunäkymiä meilläkin – jos epävarmuudet lykkäävät investointeja Suomelle tärkeissä vientimaissa, viennin ja talouden kasvu voi meillä jäädä selvästi ennustettua hitaammaksi  Suomessa on nyt syytä varautua heikompaan suhdanteeseen ja ikääntyvän väestön hoito- ja hoivatarpeen lisääntymiseen; siksi tavoitteeksi: – julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen ja – työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle  Huomisen haasteet, jo tänään: – kansantalouden tuottavuuskehitys – kestävä kehitys ja ilmastomuutos 25Olli Rehn15.3.2019
 • 26. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen Pankin tulos ja voitonjako 2018  Tulos oli 230 miljoonaa euroa (156 milj. euroa v. 2017), josta valtiolle jaetaan 143 miljoonaa euroa (104 milj. euroa v. 2017).  Pankin keskuspankkierien kate oli 410 miljoonaa euroa. Tuotoilla katettiin toimintakulut, valtion voitonjako ja varaukset.  Tilinpäätöksessä tehtiin 2,9 milj. euron suuruinen varaus rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalta. Yhteensä riskivarauksia kartutettiin 65,6 milj. eurolla. Riskipuskureiden avulla varmistetaan pankin toimintakyky. 15.3.2019 Olli Rehn 26
 • 27. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen Pankin tulos ja voitonjako valtiolle vuosina 2000 – 2018 15.3.2019 Olli Rehn 27
 • 28. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! Olli Rehn