SlideShare a Scribd company logo
Marja Nykänen
Helsinki, Suomen Pankki
Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä
riskien ristiaallokossa
Suomen Pankin Vakausjulkaisu
Euro ja talous -tiedotustilaisuus 14.5.2024
14.5.2024
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 1
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin arvio rahoitusjärjestelmän vakaudesta
• Pääkirjoitus: Vakaudesta ei tingitä – kriisinkestävyyttä kysytään jatkossakin
• Vakausarvio: Geopoliittiset jännitteet ja jähmettyneet kiinteistömarkkinat varjostavat rahoitusvakautta
• Lyhyesti sanottuna: Suomen asuntomarkkinat hyytyneet poikkeuksellisen rajusti
• Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista aiheista:
• Suomen pankkisektori kestäisi ennustettua rajummankin taantuman
• Rahoitussääntely osoittanut tarpeellisuutensa viime vuosien myllerryksissä
• Vakausarvion taustana myös viime aikaisia artikkeleita ja blogeja mm. kansainvälisen
rahoitusjärjestelmän vakaudesta, kiinteistösijoitusmarkkinoiden riskeistä, asuntolainanannon
kehityksestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista rahoitusjärjestelmän vakauteen
14.5.2024 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskeiset viestit
• Kiinteistömarkkinoiden taantuma kasvattaa talouden ja rahoitusjärjestelmän riskejä
• Kansainvälisen turvallisuusympäristön heikkeneminen luo uusia uhkia rahoitusvakaudelle
• Rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä ylläpidettävä ja edelleen vahvistettava
• Makrovakauspolitiikan reagointikykyä on parannettava muuttuvan lisäpääomavaatimuksen joustavammalla käytöllä
• Rahoitustoimialan ja viranomaisten on jatkettava varautumista operatiivisiin häiriöihin ja kyberriskien kasvuun
• Euroopan rahoitusvakautta tulee edistää vauhdittamalla pääomamarkkinaunionia ja viimeistelemällä pankkiunioni
14.5.2024 3
Toimintaympäristön riskit
rahoitusvakaudelle
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
14.5.2024 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen rahoitusjärjestelmä on vakaa
• Rahoitus on kallistunut tuntuvasti
korkojen nousun myötä
• Pankkilainojen ja
markkinaehtoisen rahoituksen
saatavuus on pysynyt hyvänä
• Pankkien tila on kohentunut
edelleen, rahoitusmarkkinat ovat
säästyneet häiriöiltä
14.5.2024 5
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Suomen rahoitusmarkkinoiden stressi-indeksi
Indeksi
Suurempi lukuarvo kertoo suuremmasta stressistä ja riskin kaihtamisesta rahoitusmarkkinoilla.
Lähteet: Bloomberg, Datastream ja Suomen Pankin laskelmat. @31505
Riskin kaihtamisen kasvusta ei ole ollut merkkejä vuonna 2024
Suomen
pankkikriisi
Globaali
finanssi-
kriisi
IT-kupla
Euroopan
valtion-
velkakriisi Korona-
kriisi
Energia-
kriisi
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Korkojen lasku ja talouden toipuminen odotusten
mukaisesti tukisivat rahoitusvakautta
• Inflaation odotetaan hidastuvan,
korkojen laskevan ja talouden
kääntyvän vähitellen parempaan
• Ennusteissa riski ennakoitua
huonompaan talouden kehitykseen
ja sitkeämpään inflaatioon
• Geopoliittinen tilanne varjostaa
talouden ja rahoitusvakauden
näkymiä
14.5.2024 6
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Kotitalouksien uusien lainojen keskikorko Yritysten uusien lainojen keskikorko
Kotitalouksien lainakannan keskikorko Yritysten lainakannan keskikorko
12 kuukauden euribor
%
Lainat Suomen luottolaitoksista kotitalouksille ja yrityksille Suomessa.
Lähteet: Refinitiv ja Suomen Pankki. @38215
Uusien lainojen korot alentuneet vuoden 2023 korkeimmilta tasoiltaan
Rahoitusjärjestelmän
kriisinkestävyys
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
14.5.2024 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusjärjestelmän suuret rakenteelliset haavoittuvuudet
ennallaan, uudet haavoittuvuudet kasvussa
• Rakenteelliset tekijät ja riskikeskittymät
kiinteistömarkkinoille pitävät yllä pankkien
haavoittuvuuksia
• Valtion velkaantumisen kasvu lisää myös
rahoitusvakauden haavoittuvuuksia
• Korkoympäristön normalisoituminen vähentää
arvopaperimarkkinoiden ja sijoittajien
haavoittuvuuksia
• Ilmastonmuutos, digitalisaation haitalliset
ilmentymät ja turvallisuusympäristön
heikkeneminen luovat uhkia vakaudelle
14.5.2024 8
Kiinteistömarkkinoiden
taantuma kasvattaa
talouden ja
rahoitusjärjestelmän
riskejä
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
14.5.2024 9
Asunto- ja kiinteistösijoitusmarkkinat ovat reagoineet
voimakkaasti korkojen nousuun
14.5.2024 10
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
80
90
100
110
120
130
2015 2017 2019 2021 2023
Pääkaupunkiseutu (PKS) Suuret kaupungit
Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu (PKS)
Indeksi, 2015 = 100
Vanhojen osakeasuntojen nimelliset hinnat Suomessa.
PKS = Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Suuret kaupungit = PKS, Turku, Tampere ja Oulu.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Asuntojen hinnat laskeneet eniten pääkaupunkiseudulla
Alhaisten korkojen aikana syntyneet haavoittuvuudet
kasvattavat asuntomarkkinoiden herkkyyttä
14.5.2024 11
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
0
2
4
6
0
50
100
150
2000 2005 2010 2015 2020
Asuntolainat (2020/IV saakka) Omistusasuntolainat (2021/I–)
Sijoitusasuntolainat (2021/I–) Lainat taloyhtiöiden kautta
Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta
Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Korkomenot yhteensä (oikea asteikko)
% suhteessa tuloihin % suhteessa tuloihin
Kotitalouksien velat ja vuotuiset korkomenot suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215
Kotitalouksien velat pienentyneet suhteessa tuloihin
Asuntojen sijoittajakysynnän ja sijoittajavetoisen
rakentamisen piristymiseen liittyy epävarmuutta
14.5.2024 12
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
0
10
20
30
40
50
2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
Osuus asuntojen lukumäärästä Osuus asuntojen pinta-alasta
%
Ammattimaisten sijoittajien merkitys asuntotuotannossa kasvoi
kymmenen viime vuoden aikana
Ammattimaisille kiinteistösijoittajille valmistuneiden asuntojen osuus kaikista uusista
kerrostaloasunnoista vuosittain Suomessa.
Lähteet: Tilastokeskus, KTI ja Suomen Pankin laskelmat. @42654
Kiinteistömarkkinoiden taantuman pitkittyminen ja
syventyminen vaikuttaisi laajasti rahoitusjärjestelmässä
14.5.2024 13
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
0
2
4
6
8
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Kotitaloudet Yritykset yhteensä Rakennusyritykset
Teollisuusyritykset Kiinteistöalan yritykset Asuntoyhteisöt
Hoitamattomat lainat*, % sektorin tai toimialan lainakannasta
Lainat Suomen luottolaitoksista kotitalouksille, yrityksille ja asuntoyhteisöille Suomessa.
* Yli 90 päivää erääntyneenä olleet lainat ja lainat, joista velallinen ei todennäköisesti suoriudu
maksuvaikeuksien vuoksi. Lainat nettomääräisinä ilman kirjattuja arvonalentumistappioita.
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Hoitamattomien lainojen osuus kasvanut nopeasti rakennusalalla
Kansainvälisen
turvallisuusympäristön
heikkeneminen luo
uusia uhkia
rahoitusvakaudelle
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
14.5.2024 14
Geopoliittiset jännitteet vaikuttavat rahoitusvakauteen
monin eri tavoin
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
14.5.2024 15
• Reaalitalouden heikentyminen ja
inflaatiopaineet haittaavat yritysten
likviditeettitilannetta ja kannattavuutta,
kasvattavat pankkien luottoriskejä.
• Taloudelliset rajoitteet ja epävarmuuden
kasvu vähentävät pääomavirtoja maihin,
joiden maariski kasvanut.
• Äkilliset pääoman ulosvirtaukset
aiheuttavat likviditeetti- ja
vakavaraisuushäiriöitä rahoitussektorilla.
Reaalitalous:
• kaupan rajoitukset
• tuotantoketjuhäiriöt
• raaka-ainemarkkina-
häiriöt
Rahoitusmarkkinat:
• taloudelliset
rajoitteet
• operatiiviset riskit
• epävarmuus
Kansainvälinen
kauppa, inflaatio
talouskasvu
Omaisuuserien
hinnat:
• raaka-aineet
• osakkeet
• korot
• korkoerot
Kansainvälisten
pääomaliikkeiden
ja investointien
reallokaatio
Geopoliittiset
jännitteet
Lähteet: IMF ja Suomen Pankki.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Geopoliittinen tilanne ja rahoitusalan digitalisaatio
kasvattavat infrastruktuuriin kohdistuvia riskejä
• Geopoliittiset jännitteet ovat kasvattaneet infrastruktuurin ja yksittäisten
toimijoiden riskiä joutua hybridivaikuttamisen, operatiivisten häiriöiden ja
kyberhyökkäysten kohteeksi
• Yhden toimijan häiriöt saattaisivat vaikuttaa myös laajemmin rahoitusjärjestelmän toimintaan
• Rahoitusalan digitalisoituminen ja teknologinen kehitys voivat voimistaa
häiriöiden vaikutuksia
• Esim. tekoälyä voidaan hyödyntää edistyneiden syväväärennösten käytössä ja virheellisen
informaation levittämisessä
14.5.2024 16
Suomen pankkisektori kestäisi syvemmänkin taantuman
• Suomen pankkisektorin kannattavuus ja
vakavaraisuus kohentuneet
• Vakavassa stressiskenaariossa
ydinvakavaraisuus heikkenisi jyrkästi –
osoittaa riittävien puskurien tärkeyden
• Likviditeetin ja operatiivisten riskien
hallinnan merkitys korostuu
epävarmassa toimintaympäristössä
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
14.5.2024 17
0
4
8
12
16
20
2020 2021 2022 2023
Ydinvakavaraisuussuhde Omavaraisuusaste
Oman pääoman tuotto (ROE)
Lähde: Finanssivalvonta.
Pankkisektorin kannattavuus ja vakavaraisuusaste nousivat selvästi
vuonna 2023
%
Politiikkasuositukset
rahoitusvakauden lujittamiseksi
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
14.5.2024 18
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusjärjestelmän hyvä riskinkestävyys ei ole sattumaa
• Globaalin finanssikriisin jälkeen tiukennettu pankkisääntely ja -valvonta
suojanneet uusilta kriiseiltä
• Makrovakauspolitiikalla torjutaan rahoitusjärjestelmän riskejä ja varaudutaan
suhdanteiden vaihteluun asuntomarkkinoilla
• Varautumista poikkeusoloihin on vahvistettu mm. huoltovarmuustilijärjestelmällä
14.5.2024 19
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusjärjestelmän riskinsietokykyä ylläpidettävä ja edelleen
vahvistettava
• Sääntelyä kehitettävä huolellisen suunnittelun perusteella
• Tarvitaan parempia keinoja jarruttamaan luotonannon ja asuntomarkkinoiden
ajoittaisia ylilyöntejä
• Makrovakauspolitiikan reagointikykyä on vahvistettava muuttuvan
lisäpääomavaatimuksen joustavammalla käytöllä
• EU:n pankkiunioni tulisi viimeistellä yhteisellä talletussuojajärjestelmällä
14.5.2024 20
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eurooppalaisia pääomamarkkinoita kehitettävä
• Yritykset ja kotitaloudet hyötyisivät paremmin toimivista ja yhtenäisemmistä EU:n
pääomamarkkinoista
• EU:n pääomamarkkinaunionia tulee edistää aiempaa määrätietoisemmin
• Samalla varauduttava paremmin pankkisektorin ulkopuolisessa
rahoitusjärjestelmässä ja rahoitusjärjestelmän ulkopuolella syntyviin riskeihin
14.5.2024 21
Yhteenveto
Kiinteistömarkkinoiden
taantuma kasvattaa
talouden ja
rahoitusjärjestelmän
riskejä
Kansainvälisen
turvallisuusympäristön
heikkeneminen luo
uusia uhkia
rahoitusvakaudelle
Rahoitusjärjestelmän
kriisinkestävyyttä
ylläpidettävä ja
edelleen vahvistettava
Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki
Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
14.5.2024 22
suomenpankki.fi
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiitos!

More Related Content

Similar to Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallokossa

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki
 
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Suomen Pankki
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakausRahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakaus
Suomen Pankki
 
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki
 
Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Pörssisäätiö
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki
 

Similar to Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallokossa (20)

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
 
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakausRahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakaus
 
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
 
Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallokossa

 • 1. Marja Nykänen Helsinki, Suomen Pankki Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallokossa Suomen Pankin Vakausjulkaisu Euro ja talous -tiedotustilaisuus 14.5.2024 14.5.2024 Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 1
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin arvio rahoitusjärjestelmän vakaudesta • Pääkirjoitus: Vakaudesta ei tingitä – kriisinkestävyyttä kysytään jatkossakin • Vakausarvio: Geopoliittiset jännitteet ja jähmettyneet kiinteistömarkkinat varjostavat rahoitusvakautta • Lyhyesti sanottuna: Suomen asuntomarkkinat hyytyneet poikkeuksellisen rajusti • Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista aiheista: • Suomen pankkisektori kestäisi ennustettua rajummankin taantuman • Rahoitussääntely osoittanut tarpeellisuutensa viime vuosien myllerryksissä • Vakausarvion taustana myös viime aikaisia artikkeleita ja blogeja mm. kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakaudesta, kiinteistösijoitusmarkkinoiden riskeistä, asuntolainanannon kehityksestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista rahoitusjärjestelmän vakauteen 14.5.2024 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskeiset viestit • Kiinteistömarkkinoiden taantuma kasvattaa talouden ja rahoitusjärjestelmän riskejä • Kansainvälisen turvallisuusympäristön heikkeneminen luo uusia uhkia rahoitusvakaudelle • Rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä ylläpidettävä ja edelleen vahvistettava • Makrovakauspolitiikan reagointikykyä on parannettava muuttuvan lisäpääomavaatimuksen joustavammalla käytöllä • Rahoitustoimialan ja viranomaisten on jatkettava varautumista operatiivisiin häiriöihin ja kyberriskien kasvuun • Euroopan rahoitusvakautta tulee edistää vauhdittamalla pääomamarkkinaunionia ja viimeistelemällä pankkiunioni 14.5.2024 3
 • 4. Toimintaympäristön riskit rahoitusvakaudelle Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14.5.2024 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen rahoitusjärjestelmä on vakaa • Rahoitus on kallistunut tuntuvasti korkojen nousun myötä • Pankkilainojen ja markkinaehtoisen rahoituksen saatavuus on pysynyt hyvänä • Pankkien tila on kohentunut edelleen, rahoitusmarkkinat ovat säästyneet häiriöiltä 14.5.2024 5 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Suomen rahoitusmarkkinoiden stressi-indeksi Indeksi Suurempi lukuarvo kertoo suuremmasta stressistä ja riskin kaihtamisesta rahoitusmarkkinoilla. Lähteet: Bloomberg, Datastream ja Suomen Pankin laskelmat. @31505 Riskin kaihtamisen kasvusta ei ole ollut merkkejä vuonna 2024 Suomen pankkikriisi Globaali finanssi- kriisi IT-kupla Euroopan valtion- velkakriisi Korona- kriisi Energia- kriisi
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Korkojen lasku ja talouden toipuminen odotusten mukaisesti tukisivat rahoitusvakautta • Inflaation odotetaan hidastuvan, korkojen laskevan ja talouden kääntyvän vähitellen parempaan • Ennusteissa riski ennakoitua huonompaan talouden kehitykseen ja sitkeämpään inflaatioon • Geopoliittinen tilanne varjostaa talouden ja rahoitusvakauden näkymiä 14.5.2024 6 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Kotitalouksien uusien lainojen keskikorko Yritysten uusien lainojen keskikorko Kotitalouksien lainakannan keskikorko Yritysten lainakannan keskikorko 12 kuukauden euribor % Lainat Suomen luottolaitoksista kotitalouksille ja yrityksille Suomessa. Lähteet: Refinitiv ja Suomen Pankki. @38215 Uusien lainojen korot alentuneet vuoden 2023 korkeimmilta tasoiltaan
 • 7. Rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyys Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14.5.2024 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusjärjestelmän suuret rakenteelliset haavoittuvuudet ennallaan, uudet haavoittuvuudet kasvussa • Rakenteelliset tekijät ja riskikeskittymät kiinteistömarkkinoille pitävät yllä pankkien haavoittuvuuksia • Valtion velkaantumisen kasvu lisää myös rahoitusvakauden haavoittuvuuksia • Korkoympäristön normalisoituminen vähentää arvopaperimarkkinoiden ja sijoittajien haavoittuvuuksia • Ilmastonmuutos, digitalisaation haitalliset ilmentymät ja turvallisuusympäristön heikkeneminen luovat uhkia vakaudelle 14.5.2024 8
 • 9. Kiinteistömarkkinoiden taantuma kasvattaa talouden ja rahoitusjärjestelmän riskejä Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14.5.2024 9
 • 10. Asunto- ja kiinteistösijoitusmarkkinat ovat reagoineet voimakkaasti korkojen nousuun 14.5.2024 10 Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 80 90 100 110 120 130 2015 2017 2019 2021 2023 Pääkaupunkiseutu (PKS) Suuret kaupungit Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu (PKS) Indeksi, 2015 = 100 Vanhojen osakeasuntojen nimelliset hinnat Suomessa. PKS = Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Suuret kaupungit = PKS, Turku, Tampere ja Oulu. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Asuntojen hinnat laskeneet eniten pääkaupunkiseudulla
 • 11. Alhaisten korkojen aikana syntyneet haavoittuvuudet kasvattavat asuntomarkkinoiden herkkyyttä 14.5.2024 11 Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 0 2 4 6 0 50 100 150 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntolainat (2020/IV saakka) Omistusasuntolainat (2021/I–) Sijoitusasuntolainat (2021/I–) Lainat taloyhtiöiden kautta Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Korkomenot yhteensä (oikea asteikko) % suhteessa tuloihin % suhteessa tuloihin Kotitalouksien velat ja vuotuiset korkomenot suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215 Kotitalouksien velat pienentyneet suhteessa tuloihin
 • 12. Asuntojen sijoittajakysynnän ja sijoittajavetoisen rakentamisen piristymiseen liittyy epävarmuutta 14.5.2024 12 Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 0 10 20 30 40 50 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Osuus asuntojen lukumäärästä Osuus asuntojen pinta-alasta % Ammattimaisten sijoittajien merkitys asuntotuotannossa kasvoi kymmenen viime vuoden aikana Ammattimaisille kiinteistösijoittajille valmistuneiden asuntojen osuus kaikista uusista kerrostaloasunnoista vuosittain Suomessa. Lähteet: Tilastokeskus, KTI ja Suomen Pankin laskelmat. @42654
 • 13. Kiinteistömarkkinoiden taantuman pitkittyminen ja syventyminen vaikuttaisi laajasti rahoitusjärjestelmässä 14.5.2024 13 Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 0 2 4 6 8 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Kotitaloudet Yritykset yhteensä Rakennusyritykset Teollisuusyritykset Kiinteistöalan yritykset Asuntoyhteisöt Hoitamattomat lainat*, % sektorin tai toimialan lainakannasta Lainat Suomen luottolaitoksista kotitalouksille, yrityksille ja asuntoyhteisöille Suomessa. * Yli 90 päivää erääntyneenä olleet lainat ja lainat, joista velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuvaikeuksien vuoksi. Lainat nettomääräisinä ilman kirjattuja arvonalentumistappioita. Lähde: Suomen Pankki. @38215 Hoitamattomien lainojen osuus kasvanut nopeasti rakennusalalla
 • 14. Kansainvälisen turvallisuusympäristön heikkeneminen luo uusia uhkia rahoitusvakaudelle Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14.5.2024 14
 • 15. Geopoliittiset jännitteet vaikuttavat rahoitusvakauteen monin eri tavoin Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14.5.2024 15 • Reaalitalouden heikentyminen ja inflaatiopaineet haittaavat yritysten likviditeettitilannetta ja kannattavuutta, kasvattavat pankkien luottoriskejä. • Taloudelliset rajoitteet ja epävarmuuden kasvu vähentävät pääomavirtoja maihin, joiden maariski kasvanut. • Äkilliset pääoman ulosvirtaukset aiheuttavat likviditeetti- ja vakavaraisuushäiriöitä rahoitussektorilla. Reaalitalous: • kaupan rajoitukset • tuotantoketjuhäiriöt • raaka-ainemarkkina- häiriöt Rahoitusmarkkinat: • taloudelliset rajoitteet • operatiiviset riskit • epävarmuus Kansainvälinen kauppa, inflaatio talouskasvu Omaisuuserien hinnat: • raaka-aineet • osakkeet • korot • korkoerot Kansainvälisten pääomaliikkeiden ja investointien reallokaatio Geopoliittiset jännitteet Lähteet: IMF ja Suomen Pankki.
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Geopoliittinen tilanne ja rahoitusalan digitalisaatio kasvattavat infrastruktuuriin kohdistuvia riskejä • Geopoliittiset jännitteet ovat kasvattaneet infrastruktuurin ja yksittäisten toimijoiden riskiä joutua hybridivaikuttamisen, operatiivisten häiriöiden ja kyberhyökkäysten kohteeksi • Yhden toimijan häiriöt saattaisivat vaikuttaa myös laajemmin rahoitusjärjestelmän toimintaan • Rahoitusalan digitalisoituminen ja teknologinen kehitys voivat voimistaa häiriöiden vaikutuksia • Esim. tekoälyä voidaan hyödyntää edistyneiden syväväärennösten käytössä ja virheellisen informaation levittämisessä 14.5.2024 16
 • 17. Suomen pankkisektori kestäisi syvemmänkin taantuman • Suomen pankkisektorin kannattavuus ja vakavaraisuus kohentuneet • Vakavassa stressiskenaariossa ydinvakavaraisuus heikkenisi jyrkästi – osoittaa riittävien puskurien tärkeyden • Likviditeetin ja operatiivisten riskien hallinnan merkitys korostuu epävarmassa toimintaympäristössä Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14.5.2024 17 0 4 8 12 16 20 2020 2021 2022 2023 Ydinvakavaraisuussuhde Omavaraisuusaste Oman pääoman tuotto (ROE) Lähde: Finanssivalvonta. Pankkisektorin kannattavuus ja vakavaraisuusaste nousivat selvästi vuonna 2023 %
 • 18. Politiikkasuositukset rahoitusvakauden lujittamiseksi Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14.5.2024 18
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusjärjestelmän hyvä riskinkestävyys ei ole sattumaa • Globaalin finanssikriisin jälkeen tiukennettu pankkisääntely ja -valvonta suojanneet uusilta kriiseiltä • Makrovakauspolitiikalla torjutaan rahoitusjärjestelmän riskejä ja varaudutaan suhdanteiden vaihteluun asuntomarkkinoilla • Varautumista poikkeusoloihin on vahvistettu mm. huoltovarmuustilijärjestelmällä 14.5.2024 19
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusjärjestelmän riskinsietokykyä ylläpidettävä ja edelleen vahvistettava • Sääntelyä kehitettävä huolellisen suunnittelun perusteella • Tarvitaan parempia keinoja jarruttamaan luotonannon ja asuntomarkkinoiden ajoittaisia ylilyöntejä • Makrovakauspolitiikan reagointikykyä on vahvistettava muuttuvan lisäpääomavaatimuksen joustavammalla käytöllä • EU:n pankkiunioni tulisi viimeistellä yhteisellä talletussuojajärjestelmällä 14.5.2024 20
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eurooppalaisia pääomamarkkinoita kehitettävä • Yritykset ja kotitaloudet hyötyisivät paremmin toimivista ja yhtenäisemmistä EU:n pääomamarkkinoista • EU:n pääomamarkkinaunionia tulee edistää aiempaa määrätietoisemmin • Samalla varauduttava paremmin pankkisektorin ulkopuolisessa rahoitusjärjestelmässä ja rahoitusjärjestelmän ulkopuolella syntyviin riskeihin 14.5.2024 21
 • 22. Yhteenveto Kiinteistömarkkinoiden taantuma kasvattaa talouden ja rahoitusjärjestelmän riskejä Kansainvälisen turvallisuusympäristön heikkeneminen luo uusia uhkia rahoitusvakaudelle Rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä ylläpidettävä ja edelleen vahvistettava Marja Nykänen | Helsinki, Suomen Pankki Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14.5.2024 22
 • 23. suomenpankki.fi | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiitos!