SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Suomen Pankki
Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja
Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Hallituksen kehysriihi 15.4.2024
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen kasvu voimistuu loppuvuonna ja v. 2025-26
– elleivät lähialueiden sodat suista kehitystä raiteiltaan
2
15.4.2024
80
85
90
95
100
105
110
115
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Euroalueen BKT
EKP:n maaliskuun 2020 ennuste
EKP:n maaliskuun 2024 ennuste
2019Q4 = 100
Käyrän vieressä olevat luvut ovat vuosikasvuja, %.
Lähteet: Eurostat ja EKP. 35781@MMS(2007-)_LV
1,6
-6,2
5,9
0,5
3,4
0,6
1,5 1,6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen inflaation hidastuminen on jatkunut
kireän rahapolitiikan tukemana
3
15.4.2024
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaation jatkaessa hidastumistaan voidaan
rahapolitiikan jarrua keventää kesän korvilla
• EKP:n neuvosto päätti 11.4.24 jättää ohjauskorot ennalleen
• Ohjauskorot nyt tasolla, joka edistää tuntuvasti inflaation hidastumista
• Jos EKP:n neuvosto on kesäkuussa vakuuttunut siitä, että inflaatio lähenee
tavoitetta kestävästi, voimme alkaa laskea korkoja. Perustuen arvioon:
• inflaationäkymistä,
• pohjainflaation kehityksestä ja
• rahapolitiikan välittymisen voimakkuudesta
• EKP:n neuvosto määrittää rahapolitiikan virityksen joka tapauksessa edelleen
tuoreimpien tietojen perusteella ja kokouskohtaisesti
• EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan
15.4.2024 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Markkinavoimat odottavat EKP:n ryhtyvän laskemaan
korkoja kesäkuusta lähtien
5
15.4.2024
OIS - markkinoiden hinnoittelema EKP:n talletuskorko*
%
- 0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
- 0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
h s m t m t h s m t m t h s m t m t h s m t m t h s m t
2022 2023 2024 2025 2026
12.4.2024 25.1.2024 31.12.2023 EKP talletuskorko
Lähde: EKP, Bloomberg, *SP:n laskelmat: olettaa €STR:n ja talletuskoron erotuksen
pysyvän vakiona (10kp)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Uusien asuntolainojen korot ovat kääntyneet jo
laskuun alentuneiden korko-odotusten myötä
• 12 kuukauden euribor nousi
nopeasti vuoden 2022
alusta alkaen EKP:n
koronnostojen johdosta ja
myös niitä ennakoiden.
• Markkinoiden odotukset
koronlaskuista ovat
vastaavasti näkyneet
markkinakorkojen
kehityksessä jo viime
vuoden lopulta alkaen.
15.4.2024 6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio on hidastunut Suomessa merkittävästi
15.4.2024 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomalaisten kotitalouksien reaalinen ostovoima
on vahvistunut vuoden 2023 puolivälistä alkaen
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Muut tulot Rahamääräiset sosiaalietuudet
Verot, ml. työntekijän sosiaaliturvamaksut Inflaatio
Työtunnit Keskituntiansio
Korkomenot Ostovoima yhteensä* (oik. asteikko)
Vaikutus ostovoimanvuosimuutokseen (%-yks.) Vuosimuutos (%)
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
*Sisältää kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Ostovoimaa mitataan reaalisella
käytettävissä olevalla tulolla.
Kotitalouksien ostovoiman kehitys
39997@OstovoimaKorot
• Inflaation hidastuminen on
tukenut ostovoimaa.
• Ansiotulojen ja
sosiaalietuuksien lisäksi
myös omaisuustulojen
kasvu on tukenut
kotitalouksia.
• Korkomenot vievät
edelleen merkittävän osan
kotitalouksien tuloista.
15.4.2024 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen talous on yhä tukevasti taantumassa,
ennuste pikkuhiljaa kohti kasvua v. 2025–2026
• Suomen BKT on supistunut
lähes yhtäjaksoisesti vuoden
2022 puolivälistä lähtien
• Kasvun ennustetaan
käynnistyvän kuluvan vuoden
toisella puoliskolla
• Alkuvuoden datan nojalla ei
vielä käännettä parempaan,
mutta taantuman pohja on
(ilmeisesti) saavutettu
• Työtaistelut eivät ole
vahvistaneet kasvunäkymää
15.4.2024 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkisen talouden vahvistamisen lyhyt ja
pitkä aikaväli
• Julkisyhteisöjen alijäämä rikkoo EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen 3 % rajan
tänä ja ensi vuonna – liiallisen alijäämän menettely (EDP) uhkaa?
• Heikko suhdanne ja julkisten menojen kasvu kasvattavat alijäämää
• Uusia sopeutustoimia tarvitaan tämän vaalikauden aikana karkeasti
ottaen 3 mrd. euron verran
• Tarvitsemme myös pitemmän aikavälin suunnitelman julkisen talouden
velkakestävyyden turvaamiseksi
• Samalla on panostettava panostaa työllisyyttä ja tuottavuutta tukeviin toimiin
15.4.2024 10
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Mitä voimme oppia Ruotsista?
• EU:n finanssipolitiikan uuden ohjauskehikon myötä kansallisia sääntöjä
uudistetaan (EP äänestää uudesta lainsäädännöstä vielä huhtikuussa)
• Sääntöjen uudistamisessa olisi hyödyllistä ottaa yhdeksi vertailukohdaksi
Ruotsin finanssipolitiikan ohjauskehikko
• Ruotsissa kehikon peruspilarit ovat julkisen talouden tasapainoa koskeva
tavoite ja velka-ankkuri sekä niiden kanssa johdonmukainen menokatto
• Valtiopäivät asettaa tasapainotavoitteen joka kahdeksas vuosi vaalikauden
lopussa niin, että uusi tavoite koskee seuraavia vaalikausia
• Kehikko muodostaa kokonaisuuden: riittävä selkänoja lainsäädännössä sekä
perustellut ja laajasti parlamentaarisesti hyväksytyt tavoitteet ja mittarit.
15.4.2024 11
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kohti yhteistä tavoitetta vahvempien
finanssipolitiikan instituutioiden avulla
• Kansallisten sääntöjen uudistamisen kaksi tärkeää teemaa:
• Yhteinen tavoite julkisen velan suhteelle BKT:sta
• Nykyistä vahvempi kansallinen finanssipolitiikan ohjauskehikko
• Mihin yhteiseen tavoitteeseen Suomessa voitaisiin sitoutua?
• Velkasuhde alenevalle uralle mahdollisimman pian
• Keskipitkän aikavälin tavoitteeksi vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen
60 % velkasuhde
• Pitemmällä aikavälillä kohti velkasuhdetta, joka sisältää riittävän
turvamarginaalin vakaus- ja kasvusopimuksen velkarajaan
15.4.2024 12
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kestävän kasvun eväitä samalla vahvistettava
• Väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen
heikentävät talouden kasvumahdollisuuksia
• Kokonaistyöpanoksen lisääminen on edelleen tarpeen:
• Panostukset osaamiseen ja koulutukseen
• Uudistukset osallistumisasteen nostamiseksi
• Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen
• Julkinen T&K-rahoitus tulee suunnata vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti
• Perusteltua panostaa perustutkimukseen ja siihen perustuvaan koulutukseen
• Innovaatioiden hyödyntäminen on erityisen tärkeää pienellä avotaloudelle, mikä
edellyttää laajasti osaavaa työvoimaa koko yhteiskunnassa ja taloudessa
15.4.2024 13
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• Euroalueen kasvu vahvistuu, elleivät konfliktit suista sitä raiteiltaan.
• Inflaatio hidastuu kohti EKP:n tavoitetta kireän rahapolitiikan tukemana.
• Suomalaisten kotitalouksien reaalinen ostovoima on vahvistunut viime
vuoden puolivälistä alkaen.
• Suomen talouskasvun ennustetaan käynnistyvän kuluvan vuoden
toisella puoliskolla ja vahvistuvan vuosina 2025-26.
• Julkisen talouden vahvistamista tukisi yhteinen, jaettu pitkän aikavälin
tavoite ja sitä tukeva kansallinen finanssipolitiikan ohjauskehikko.
• Samalla on pystyttävä vahvistamaan kestävän talouskasvun eväitä.
15.4.2024 14
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
15.4.2024 15

More Related Content

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka (20)

Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
 
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
 
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistäPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 

More from Suomen Pankki

Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
 

Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka

 • 1. Suomen Pankki Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka Hallituksen kehysriihi 15.4.2024 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen kasvu voimistuu loppuvuonna ja v. 2025-26 – elleivät lähialueiden sodat suista kehitystä raiteiltaan 2 15.4.2024 80 85 90 95 100 105 110 115 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Euroalueen BKT EKP:n maaliskuun 2020 ennuste EKP:n maaliskuun 2024 ennuste 2019Q4 = 100 Käyrän vieressä olevat luvut ovat vuosikasvuja, %. Lähteet: Eurostat ja EKP. 35781@MMS(2007-)_LV 1,6 -6,2 5,9 0,5 3,4 0,6 1,5 1,6
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaation hidastuminen on jatkunut kireän rahapolitiikan tukemana 3 15.4.2024
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaation jatkaessa hidastumistaan voidaan rahapolitiikan jarrua keventää kesän korvilla • EKP:n neuvosto päätti 11.4.24 jättää ohjauskorot ennalleen • Ohjauskorot nyt tasolla, joka edistää tuntuvasti inflaation hidastumista • Jos EKP:n neuvosto on kesäkuussa vakuuttunut siitä, että inflaatio lähenee tavoitetta kestävästi, voimme alkaa laskea korkoja. Perustuen arvioon: • inflaationäkymistä, • pohjainflaation kehityksestä ja • rahapolitiikan välittymisen voimakkuudesta • EKP:n neuvosto määrittää rahapolitiikan virityksen joka tapauksessa edelleen tuoreimpien tietojen perusteella ja kokouskohtaisesti • EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan 15.4.2024 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Markkinavoimat odottavat EKP:n ryhtyvän laskemaan korkoja kesäkuusta lähtien 5 15.4.2024 OIS - markkinoiden hinnoittelema EKP:n talletuskorko* % - 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 - 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 h s m t m t h s m t m t h s m t m t h s m t m t h s m t 2022 2023 2024 2025 2026 12.4.2024 25.1.2024 31.12.2023 EKP talletuskorko Lähde: EKP, Bloomberg, *SP:n laskelmat: olettaa €STR:n ja talletuskoron erotuksen pysyvän vakiona (10kp)
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uusien asuntolainojen korot ovat kääntyneet jo laskuun alentuneiden korko-odotusten myötä • 12 kuukauden euribor nousi nopeasti vuoden 2022 alusta alkaen EKP:n koronnostojen johdosta ja myös niitä ennakoiden. • Markkinoiden odotukset koronlaskuista ovat vastaavasti näkyneet markkinakorkojen kehityksessä jo viime vuoden lopulta alkaen. 15.4.2024 6
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio on hidastunut Suomessa merkittävästi 15.4.2024 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomalaisten kotitalouksien reaalinen ostovoima on vahvistunut vuoden 2023 puolivälistä alkaen -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Muut tulot Rahamääräiset sosiaalietuudet Verot, ml. työntekijän sosiaaliturvamaksut Inflaatio Työtunnit Keskituntiansio Korkomenot Ostovoima yhteensä* (oik. asteikko) Vaikutus ostovoimanvuosimuutokseen (%-yks.) Vuosimuutos (%) Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. *Sisältää kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Ostovoimaa mitataan reaalisella käytettävissä olevalla tulolla. Kotitalouksien ostovoiman kehitys 39997@OstovoimaKorot • Inflaation hidastuminen on tukenut ostovoimaa. • Ansiotulojen ja sosiaalietuuksien lisäksi myös omaisuustulojen kasvu on tukenut kotitalouksia. • Korkomenot vievät edelleen merkittävän osan kotitalouksien tuloista. 15.4.2024 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen talous on yhä tukevasti taantumassa, ennuste pikkuhiljaa kohti kasvua v. 2025–2026 • Suomen BKT on supistunut lähes yhtäjaksoisesti vuoden 2022 puolivälistä lähtien • Kasvun ennustetaan käynnistyvän kuluvan vuoden toisella puoliskolla • Alkuvuoden datan nojalla ei vielä käännettä parempaan, mutta taantuman pohja on (ilmeisesti) saavutettu • Työtaistelut eivät ole vahvistaneet kasvunäkymää 15.4.2024 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden vahvistamisen lyhyt ja pitkä aikaväli • Julkisyhteisöjen alijäämä rikkoo EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen 3 % rajan tänä ja ensi vuonna – liiallisen alijäämän menettely (EDP) uhkaa? • Heikko suhdanne ja julkisten menojen kasvu kasvattavat alijäämää • Uusia sopeutustoimia tarvitaan tämän vaalikauden aikana karkeasti ottaen 3 mrd. euron verran • Tarvitsemme myös pitemmän aikavälin suunnitelman julkisen talouden velkakestävyyden turvaamiseksi • Samalla on panostettava panostaa työllisyyttä ja tuottavuutta tukeviin toimiin 15.4.2024 10
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mitä voimme oppia Ruotsista? • EU:n finanssipolitiikan uuden ohjauskehikon myötä kansallisia sääntöjä uudistetaan (EP äänestää uudesta lainsäädännöstä vielä huhtikuussa) • Sääntöjen uudistamisessa olisi hyödyllistä ottaa yhdeksi vertailukohdaksi Ruotsin finanssipolitiikan ohjauskehikko • Ruotsissa kehikon peruspilarit ovat julkisen talouden tasapainoa koskeva tavoite ja velka-ankkuri sekä niiden kanssa johdonmukainen menokatto • Valtiopäivät asettaa tasapainotavoitteen joka kahdeksas vuosi vaalikauden lopussa niin, että uusi tavoite koskee seuraavia vaalikausia • Kehikko muodostaa kokonaisuuden: riittävä selkänoja lainsäädännössä sekä perustellut ja laajasti parlamentaarisesti hyväksytyt tavoitteet ja mittarit. 15.4.2024 11
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kohti yhteistä tavoitetta vahvempien finanssipolitiikan instituutioiden avulla • Kansallisten sääntöjen uudistamisen kaksi tärkeää teemaa: • Yhteinen tavoite julkisen velan suhteelle BKT:sta • Nykyistä vahvempi kansallinen finanssipolitiikan ohjauskehikko • Mihin yhteiseen tavoitteeseen Suomessa voitaisiin sitoutua? • Velkasuhde alenevalle uralle mahdollisimman pian • Keskipitkän aikavälin tavoitteeksi vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen 60 % velkasuhde • Pitemmällä aikavälillä kohti velkasuhdetta, joka sisältää riittävän turvamarginaalin vakaus- ja kasvusopimuksen velkarajaan 15.4.2024 12
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kestävän kasvun eväitä samalla vahvistettava • Väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen heikentävät talouden kasvumahdollisuuksia • Kokonaistyöpanoksen lisääminen on edelleen tarpeen: • Panostukset osaamiseen ja koulutukseen • Uudistukset osallistumisasteen nostamiseksi • Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen • Julkinen T&K-rahoitus tulee suunnata vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti • Perusteltua panostaa perustutkimukseen ja siihen perustuvaan koulutukseen • Innovaatioiden hyödyntäminen on erityisen tärkeää pienellä avotaloudelle, mikä edellyttää laajasti osaavaa työvoimaa koko yhteiskunnassa ja taloudessa 15.4.2024 13
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Euroalueen kasvu vahvistuu, elleivät konfliktit suista sitä raiteiltaan. • Inflaatio hidastuu kohti EKP:n tavoitetta kireän rahapolitiikan tukemana. • Suomalaisten kotitalouksien reaalinen ostovoima on vahvistunut viime vuoden puolivälistä alkaen. • Suomen talouskasvun ennustetaan käynnistyvän kuluvan vuoden toisella puoliskolla ja vahvistuvan vuosina 2025-26. • Julkisen talouden vahvistamista tukisi yhteinen, jaettu pitkän aikavälin tavoite ja sitä tukeva kansallinen finanssipolitiikan ohjauskehikko. • Samalla on pystyttävä vahvistamaan kestävän talouskasvun eväitä. 15.4.2024 14
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 15.4.2024 15