SlideShare a Scribd company logo
Käytännön esimerkki työn
mittaamisesta ja
vaikuttavuudesta:
Ekososiaalisen
talousneuvonnan
yhteiskehittäminen
Minna Markkanen
Talousosaamisen verkostotilaisuus
23.4.2024
Vaikutusketju
1. Tavoiteltu
muutos
2. Resurssit
3. Tavoitetut
kohderyhmät
4. Toiminta ja
tuotokset
5. Tulokset
6. Tulosten
arviointi
• Tavoitettiinko
riittävästi oikeaa
kohderyhmää?
• Mitä saatiin aikaiseksi
suhteessa aiottuun
muutokseen?
• Kehittämistarpeiden
tunnistaminen
• Miten tukevat aiottujen tulosten
aikaansaamista?
• Teemmekö oikeita asioita?
• Tulosten todentaminen:
mittarit ja tiedonkeruu
• Omat resurssit
• Yhteistyökumppanit
• Tarve
• Tavoitteet
• Kohderyhmät
Ekososiaalinen talousneuvonta
• Tavoitteena vahvistaa taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien
kohderyhmien taloudellista toimintakykyä sekä kestävää arjen- ja
taloudenhallintaa kehittämällä ekososiaalisen talousneuvonnan
menetelmiä ja toimintatapoja
• Talousneuvontaan yhdistetään ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden
tavoitteita
• Haastaa totuttuja talousneuvonnan paikkoja, tapoja ja asetelmia
• Hyödynnetään erityisesti yhteisöllisiä, voimavara- ja luontolähtöisiä
sekä toiminnallisia menetelmiä
– Tasavertainen kohtaaminen, dialogi, osallisuus ja toimijuus
• Talousneuvonnan yhdistäminen muuhun mielekkääseen
yhdessä tekemiseen, kuten ruoanlaitto, metsäretki
Kohderyhmän tavoittaminen
• Ekososiaalista talousneuvontaa on kehitetty erilaisissa yhteisöissä, jotka tavoittavat
taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevia:
– tuettu asuminen, asukasyhteisöt
– (NEET-)nuorten työpajat
– ruoka-apu, kaupungin asukastilat
– päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tms. ryhmätoiminta
– aikuissosiaalityön ryhmätoiminta
– kuntouttava työtoiminta
• Talousneuvonnan kytkeminen osaksi yhteisön toimintaa, joka mahdollistaa
talousosaamisen (tiedot, taidot, asenteet ja käyttäytyminen) tukemisen
prosessiluonteisesti. Tämä edellyttää sitä, että yhteisön ammattilaiset saavat
valmiuksia ja keinoja tukea omia asiakkaitaan talousosaamisessa.
Mitä ammattilaisyhteistyö on ollut käytännössä?
• Ekososiaalisen talousneuvonnan toimintamallin ja menetelmien
yhteiskehittäminen ja testaaminen mm. työpajoissa
• Ammattilaisten osallistuminen neuvontakokeiluihin yhdessä
omien asiakkaidensa kanssa
• Ammattilaisten Kestävää talousosaamista -koulutukset
• Vuonna 2023 tavoitettiin 396 ammattilaista järjestöistä ja
julkiselta sektorilta
Elämäntilanne
Toimijuuteen
vaikuttavat
tilannetekijät,
voimavarat,
motivaatio ja
tavoitteet
Suhde rahaan
Rahaan liittyvät
kokemukset,
arvot, asenteet
ja tunteet
Tulot ja menot
Tulojen ja
menojen
hahmottaminen,
budjetointi ja
seuranta,
velkojen
selvittäminen
Arjen valinnat
Kulutus-
tottumukset,
käyttäytymis-
mallit,
osaamisen ja
taitojen
hyödyntäminen,
eettisyys ja
ekologisuus
Tulevaisuus-
työskentely
Vastuullisuus,
kohtuullisuus,
yhteisöllisyys,
luottamus,
resilienssi
Ekososiaalinen talousneuvonta
Menneisyys - Nykyisyys - Tulevaisuus
Tulosmittarit
Ammattilaisen oman osaamisen vahvistuminen
• Sain koulutuksesta/neuvontakokeilusta uusia näkökulmia asiakastyöni tueksi.
• Opin uutta.
Hyöty ammattilaisen omalle asiakastyölle
• Voin hyödyntää materiaaleja ja menetelmiä työssäni.
• Koulutuksen/neuvontakokeilun jälkeen minun on helpompi ottaa raha-asiat
puheeksi asiakkaideni kanssa.
Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen
• Koulutus/neuvontakokeilu vastasi asiakkaideni tarpeisiin.
Juurtuminen ammattilaisen omaan asiakastyöhön
• Olen hyödyntänyt materiaaleja ja menetelmiä työssäni.
• Talousneuvonnasta on ollut hyötyä asiakkailleni.
”Havaitsin uudenlaisia tapoja
keskustella sekä konkreettisia
välineitä, joiden kautta käydä läpi
asiakkaiden kanssa talouteen
liittyviä asioita. Neuvontakerralla
käytettiin laajasti erilaisia
työskentelytapoja, kuten janat,
itsenäiset pohdintatehtävät,
keskustelut.”
Neuvontakokeiluun osallistunut ammattilainen
”Asiat saatiin auki kurssilla ja
niistä puhumisen jatkaminen
yksilötyössä helpottui.”
Neuvontakokeiluun osallistunut ammattilainen
Pohdittavaksi
• Onko tarpeen tai tarkoituksenmukaista määritellä
vaikuttavuuden ja mittaamisen vahvistamiseksi yhteiset käsitteet
ja tavoitteet tarkemmin? Esim.
– Taloudellinen toimintakyky
– Talousosaaminen
– Taloudellinen hyvinvointi
Yhteiset mittarit
Verkostossa tehdyn työn vaikuttavuus
Minna Markkanen, johtaja
minna.markkanen@takuusaatio.fi
3,77
3,55
3,54
3,69
3,64
4,81
4,17
3,6
3,62
4,06
3,96
3,71
3,61
3,53
4,1
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Opin uusia asioita.
Toiminta oli minulle hyödyllistä.
Tilaisuus lisäsi kiinnostustani kestävämpien valintojen tekoon arjessa.
Aion kokeilla tilaisuudessa oppimaani omassa arjessani.
Tilaisuus ilahdutti ja virkisti minua.
Koin, että toiminnassa kaikkia kohdeltiin reilusti.
Suosittelisin toimintaa muille.
Sain uusia tietoja ja taitoja rahasta ja kuluttamisesta.
Luottamus siihen, että voin itse vaikuttaa tulevaisuuden raha-asioihini
vahvistui.
Sain neuvoja, mistä voin kysyä apua raha-asioissa.
Toiminta auttoi tunnistamaan rahankäyttööni vaikuttavia tekijöitä.
Toiminta auttoi tunnistamaan rahankäyttöön liittyviä vahvuuksiani ja
haasteitani.
Toiminta motivoi puhumaan raha-asioista.
Toiminta innosti hakemaan raha-asioista tietoa.
Arvosana toiminnasta
Eläketiedon mittaaminen
Eläketurvakeskuksen
kyselyjen avulla
Talousosaamisen verkostotilaisuus
23.4.2024
Sanna Tenhunen, Eläketurvakeskus
|
Eläkeasioiden tuntemisen tärkeys:
Jotta tietäisi…
23.4.2024
Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 2
… että vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle on toimeentulon lähde
… mistä ja miten oma eläketurva kertyy
… millainen eläkkeen taso on odotettavissa
…miten omat valinnat vaikuttavat eläkkeen määrään
…mitä pitäisi ajatella mediassa käytävistä keskusteluista eläketurvan uudistustarpeista
|
Oma käsitys eläketiedosta vaihtelee laidasta
laitaan
23.4.2024
Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 3
6
11
13
12
13
14
15
27
29
31
33
30
31
30
21
24
18
27
26
26
25
31
24
25
20
20
20
19
15
10
12
7
9
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Kuinka hyvin sanoisit tuntevasi eläketurvaa?
Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa
Lähde: Eläkebarometri 2017-2023
|
Objektiivisemmin mitattu eläketieto:
yksityiskohtien tunteminen
23.4.2024
Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 4
24
41
54
55
72
53
16
20
9
20
23
44
25
36
8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Työeläkettä karttuu myös lapsen kotihoidosta ja
tutkintoon johtavasta opiskelusta (oikein)
Työttämät eivät voi saada osittaista vanhuuseläkettä
(väärin)
Suurin osa eläkemaksuista käyetetään nykyisten
elekkäiden rahoittamiseen (oikein)
Yrittäjien työtulo vaikuttaa eläkkeen lisäksi myös
vanhempain- ja sairauspäivärahan määrään (oikein)
Vanhuuseläkkeen ikäraja on kaikille sama (väärin)
Oikein/väärin väittämiä eläkejärjestelmästä
Tunnisti oikein Väärä käsitys Ei osaa sanoa
Keskimäärin
tiedettiin 2,4
väitettä
Lähde: Tenhunen ym. (2020)
Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden
2017 eläkeuudistus tunnetaan.
ETK tutkimuksia 04/2020
|
Objektiivinen vs subjektiivinen eläketieto
• Yleisesti ottaen paremmaksi
eläketietämyksensä arvioineet
ovat myös tienneet enemmän
yksityiskohtia,
• mutta myös yli- ja aliarviointia.
• Näyttää siltä, että etenkin
nuoret arvioivat
eläkeosaamistaan alakanttiin
23.4.2024
Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 5
4 8 9
17
23
24
27
35
38
41
72 65
57
45
35
2,6 2,7
2,5
2,2
1,9
0
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
25-34 35-44 45-54 55-64 65-67
Eläketurvan koettu tunteminen ja oikein tunnistettujen
eläkejärjestelmäväitteiden keskiarvo
Huonosti tai melko huonosti
Kohtalaisesti
Hyvin tai melko hyvin
Oikein tiedettyjen väitteiden keskiarvo
%
Oikein
tiedettyjen
väitteiden ka
Lähde: Tenhunen ym. (2020)
Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden
2017 eläkeuudistus tunnetaan.
ETK tutkimuksia 04/2020
|
Eläketiedon kartoitusta jatketaan
• Eläkebarometrissa kysymyksiä sekä subjektiivisesta eläkeosaamisesta että
yksityiskohtaisia kysymyksiä
– 2024 barometri työn alla, julkaistaan kesäkuun puolivälissä.
• Laajempi Näkemyksiä eläketurvasta –kyselytutkimus uusitaan tänä vuonna
(syksyllä)
– Seurantatietoa sekä subjektiivisesta että objektiivisesta eläkeosaamisesta
– Lisää tarkempia kysymyksiä erilaisista eläketurvan osista
– Mukana myös kysymys, mistä eläkeasiasta toivoisi lisätietoa
23.4.2024
Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 6
|
Eläketurvakeskuksen infokampanjoita
• Eläkeuudistus-kampanja (2016-17)
– Laaja uudistuskampanja vuoden 2017 uudistuksesta
• Eläkettä myös minulle -kampanja (2017)
– eläketietoa maahanmuuttajille
• Eläkepätäkkä-sivusto ja vaikuttajavideot (2018-19)
– peruseläketietoa nuorille
• Työeläke tekijäänsä kiittää -kampanja (2020-21)
– oma eläkeikä ja eläkkeen lykkäämisen merkitys
• YEL vaikuttaa (2022)
– kampanja yrittäjäeläkkeestä
• -Eläkepäivä 2023 (ja 2024)
– tarkista sähköinen työeläkeotteesi -kampanja
23.4.2024
Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 7
lisätietoja mm. ETK:n tutkittua tietoa eläketurvasta -sivustolta
Eläketurvan tunteminen ja luottamus eläketurvaan -
Eläketurvakeskus (etk.fi)
Kiitos mielenkiinnosta!
Sanna.tenhunen@etk.fi
Talousosaamisen verkostotilaisuus 23.4.2024
Jenni Järvelä, NYT
Yrityskylä on valmis paketti kunnille ja kouluille
taloudesta, työelämästä, yhteiskunnasta ja
yrittäjyydestä
Opekoulutus Yrityskylä-päivä Itsearviointi ja
palaute
Oppitunnit ja
oppimateriaali
koulussa
Tavoittavuus luo mahdollisuuden vaikuttaa
Kuntasopimusta NYTin
palvelujen
käyttämisestä
Toisen asteen opiskelijaa
NYTin sijoittajakoulussa.
6.- ja 9.-luokkalaisista
osallistuu Yrityskylään eli
yhteensä 114 000 lasta
vuodessa.
Koulutettua opettajaa
vuosittain
Yli 1 500 nuorten
perustamaa
harjoitusyritystä.
Lähes 200 yritys- ja
säätiökumppania
Osallistujaa Maailman
suurimmassa etäTETissä
Yrityskylä lukuvuonna 2023-2024
Kaikista Suomen
kuudesluokkalaisista
pääsee osallistumaan
Yrityskylä Alakouluun
(57 350 oppilasta)
Kuntaa
Kaikista Suomen
yhdeksäsluokkalaisista
pääsee osallistumaan
Yrityskylä Yläkouluun
(57 060 oppilasta)
Palautekyselyt oppilaille ja
opettajille – Case Yrityskylä
Alakoulu
Kuinka mittaaminen käytännössä toteutuu?
• Palvelukohtaisesti valitut mittauspisteet. Esimerkiksi Yrityskylä Alakoulussa
mittauspisteet ovat 1) oppituntien 1-9 jälkeen ja 2) kyläpäivän jälkeen oppitunnilla
10.
• Kolme seurattavaa kategoriaa, jotka ovat 1) vastaajien taustatiedot, 2) palvelun
käyttökokemus ja 3) oppilaiden osaaminen palvelun lopussa.
• Yhtenevät asteikot ja kysymyksen asettelut. Esimerkiksi ”Osaan suunnitella
omaa rahankäyttöäni" ja asteikko 1 (Täysin eri mieltä) - 5 (Täysin samaa mieltä).
• Lisäksi pyydämme oppilailta ja opettajilta avointa palautetta sekä viestintää
tukevia terveisiä esimerkiksi kumppaneillemme ja työntekijöillemme.
Yrityskylä Alakoulu: Oppilaiden vastaukset
79,7 %
85,7 %
91,5 %
92,8 %
95,8 %
20,3 %
14,3 %
8,5 %
7,2 %
4,2 %
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Ymmärrän, mitä talous tarkoittaa.
Ymmärrän, mistä verorahat tulevat ja mihin niitä käytetään.
Osaan suunnitella omaa rahankäyttöäni.
Ymmärrän, mikä on yrityksen voitto tai tappio.
Ymmärrän, miksi rahaa kannattaa säästää.
Samaa mieltä (4-5) Eri mieltä tai ei mielipidettä (1-3)
N = 5 111 eli n. 9 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista oppilaista
48,1 %
62,3 %
65,0 %
81,5 %
86,0 %
87,2 %
90,9 %
96,3 %
Kiertotalous
Budjetointi
Talous
Julkinen palvelu
Yrityksen voitto / tappio
Verot
Yritys
Palkka
Rastita käsitteet, jotka ymmärrät.
N = 5 111 eli n. 9 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista oppilaista
Yrityskylä Alakoulu: Oppilaiden vastaukset
N = 17 842 eli n. 31 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista oppilaista
7,9 % 8,0 % 8,7 %
35,6 %
39,8 %
Täysin eri mieltä Hieman eri mieltä Ei eri eikä samaa
mieltä
Hieman samaa mieltä Täysin samaa mieltä
Opin Yrityskylässä saamani palkan avulla suunnittelemaan
rahankäyttöäni.
Yrityskylä Alakoulu: Oppilaiden vastaukset
N = 589 eli n. 22 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista opettajista
Yrityskylä Alakoulu: Opettajien vastaukset
91,5 %
96,7 %
97,4 %
92,3 %
97,0 %
97,3 %
8,5 %
3,3 %
2,6 %
7,7 %
3,0 %
2,7 %
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Kyläpäivä tuki oppitunneilla läpikäytyjen sisältöjen syvällisempää
oppimista
Kyläpäivä oli opetusmenetelmänä toimiva.
Koulun ulkopuolella Yrityskylässä tapahtuva opetus tukee oppilaiden
oppimista.
Yrityskylä helpottaa opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.
Yrityskylä tukee opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.
Yrityskylään osallistuminen on vaivan arvoista sen vaatimasta työstä
huolimatta.
Samaa mieltä (4-5) Eri mieltä tai ei mielipidettä (1-3)
N = 589 eli n. 22 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista opettajista
Yrityskylä Alakoulu: Opettajien vastaukset
99,2 %
0,8 %
Haluaisitko osallistua Yrityskylään myös jatkossa?
Kyllä En
48,5 %
58,3 %
68,3 %
74,6 %
74,9 %
81,5 %
88,7 %
Kiertotalous
Liiketoimintasuunnitelma
Kate
Liiketulos
Kirjanpito
Tarjouspyyntö
Myyntihinta
Rastita käsitteet, jotka ymmärrät.
N = 12 059 eli n. 21 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista oppilaista
Yrityskylä Yläkoulu: Oppilaiden vastaukset
Oppilaiden sovellukset – Case
Yrityskylä Alakoulu
Mistä on kyse?
• Lähtökohtana oppilaan tarpeet. Sovellus toimii koulussa Yrityskylä-oppitunneilla
oppilaan omana apurina, jota oppilas voi joko itsenäisesti tai opettajan
ohjeistamana käyttää oppikirjan rinnalla. Sovelluksen käyttö on vapaaehtoista, ja
se on suunniteltu tukemaan oppikirjaa.
• Opettajalle lisävälineitä eriyttämiseen ja oppimisen seurantaan. Sovellus
tarjoaa opettajalle vaihtoehtoisa tehtävien suorittamisen tapoja, jotka auttavat
eriyttämään opetusta ylös- ja alaspäin. Lisäksi sovellus kerää opettajalle tietoa
oppilaiden arvioista heidän omasta osaamisestaan. Tavoitteena on auttaa
opettajaa ymmärtämään kuinka hyvin oppilaat ovat kulloinkin käsitellyt aiheet
ymmärtäneet.
• Sovellus otettu käyttöön lukuvuoden 2023-2024 alusta.
Sovelluksen ensimmäinen vuosi2023-2024 lukuina
Käyttänyttä
luokkaa
Suoritettua
tehtävää
Rekisteröityä
oppilastunnusta
Lisäksi tieteellinen
tutkimusyhteistyö
Mitä seuraavaksi 2024 - 2027?
• NYTin opeportaaliin viedään vähitellen kaikki NYTin palvelut.
• Voimme tulevaisuudessa seurata, että ottavatko opettajat palvelut oikeasti käyttöön
• Yrityskylä-sovellus (oppilaan sovellus) otetaan käyttöön myös muissa alakoulun
palveluissa
• Voimme seurata tehtävien tekemistä ja oppilas voi arvioida oppimistaan
• NYT-tasoinen malli vaikuttavuuden mittaamiseen kehitteillä.
• Voisimmeko yhdistää muuta olemassa olevaa dataa esim. Yrityskylä-kyselyillä saataviin
tietoihin?
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Tauko
Jatketaan 11.15
Valtiotieteellinen tiedekunta
RAHAPELAAMISEEN LIITTYVÄN
VELKAANTUMISEN EHKÄISY
YHTEISKUNNALLISELLA TASOLLA
(RAVE)
Oikeusministeriö 23.4.2024
Virve Marionneau
Helsingin yliopisto, Centre for Research on Addiction, Control, and
Governance (CEACG)
CEACG 1
Valtiotieteellinen tiedekunta
SISÄLTÖ
1. Rahapelaaminen ja ylivelkaantuminen
2. Yhteiskunnallinen taso
3. Projektisuunnitelma
4. Osatutkimukset ja alustavia tuloksia
5. Suunta eteenpäin
CEACG 2
Valtiotieteellinen tiedekunta 23/04/2024
VVirve Marionneau: Ylivelkaantuneiden
rahapelaaminen 3
Taloudelliset haitat ja velkaantuminen ovat yksi merkittävimmistä rahapelihaitoista.
Rahapelaaminen yhteydessä pikavippien ja kulutusluottojen käyttöön
Ongelmapelaamisdiagnoosin saaneilla korkeita velkamääriä ja rahapeliongelman
vakavuus korreloi velkamäärien kanssa
Velkaantuminen tärkein syy hakeutua auttaviin palveluihin
Rahapelaaminen ja rahapelivelkaantuminen on yleistä velkaneuvonnan asiakkailla
Valtiotieteellinen tiedekunta
YHTEISKUNNALLINEN TASO
Marionneau, V., & Nikkinen, J. (2024). Gambling and financial
harms: a multi-level approach. Critical Gambling Studies. 4
1. Talousosaamistyön kohdentaminen oikeille ryhmille
2. Talousosaamista mahdollistavat tai estävät
yhteiskunnalliset rakenteet
Valtiotieteellinen tiedekunta
PROJEKTISUUNNITELMA
1. Millaiset rakenteelliset ja sosiodemografiset tekijät ovat
yhteydessä rahapelivelkaantumiseen?
2. Miten rahapelivelkaantumista voi ehkäistä yhteiskunnallisella
tasolla?
Kolme osatutkimusta:
1. Ylivelkaantuneiden rahapelikulutus eri peliyhtiöillä
2. Rahapelivelkaantuminen, sosiodemografiset muuttujat ja
pelikulutus
3. Rahapelivelkaantumisen ja siihen liittyvien haittojen
ehkäiseminen
CEACG 5
Valtiotieteellinen tiedekunta
OSATUTKIMUS 1:
YLIVELKAANTUNEIDEN
RAHAPELIKULUTUS
• Solidate oy:n luovuttama pankkidata-aineisto (N=23 231)
• Rahapelikulutuksen jakautuminen eri pelituotteiden ja eri
peliyhtiöiden välillä (Veikkaus ja ns. offshore-yhtiöt)
• Alustavia
tuloksia:
6
Valtiotieteellinen tiedekunta
OSATUTKIMUS 2:
RAHAPELIVELKAANTUMINEN,
SOSIODEMOGRAFISET MUUTTUJAT JA
PELIKULUTUS
• Auttava puhelin Peluurin asiakasdata 2019-2022 (N=11 346)
• Millaiset pelaajat pelaavat velkarahalla? Millaisten pelien
pelaamista velkarahalla rahoitetaan?
• Alustavia tuloksia:
7
%
%
Valtiotieteellinen tiedekunta
OSATUTKIMUS 3:
RAHAPELIVELKAANTUMISEN
HAITTOJEN EHKÄISEMINEN
• Myös tässä osatutkimuksessa käytämme auttavan puhelimen
peluurin asiakasdataa
• Miten velkaantuminen on yhteydessä rahapelihaittoihin ja
niiden vakavuuteen?
• Laadullinen ja määrällinen analyysi. Laadullinen analyysi on jo
julkaistu:
• Velkaraha osa pelirahojen jatkumoa: talousraha - velkaraha – rikos
• Taloudellisten haittojen yhteys hyvinvointivajeisiin (sosiaaliset
haitat, terveydelliset haitat, jopa itsetuhoisuus)
• Velka pahentaa kaikkia haittoja
• Pelaaminen paitsi ongelmien aiheuttaja myös koettu ”ratkaisu”
Jokirinne, N. & Marionneau, V. (2024). Rahapelaamiseen liittyy
merkittäviä taloudellisia haittoja ja inhimillisiä tragedioita. Ilmiö. 8
Valtiotieteellinen tiedekunta CEACG 9
1. Tulosten
julkaiseminen
tieteellisinä
artikkeleina
2. Tulosten
jalkauttaminen
yhteistyössä
Takuusäätiö ja EHYT
3. Vaikuttaminen
arpajaislain
uudistukseen
4. Rahapelaamisen ja
velkaantumisen vahva
yhteys: rakenteisiin
vaikuttaminen
yhteinen tavoite
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Hankkeen esittely
talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuudessa
23.4. Rahamuseo
19/04/2024
Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 1
Kasvatustieteellinen tiedekunta
CONFIN-SKILLS
KOTI JA KOULU NUORTEN KULUTTAJA- JA
TALOUSOSAAMISEN VAHVISTAJANA
HELSINGIN YLIOPISTO, KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA,
KOTITALOUSOPETTAJAN OPINTOSUUNTA
Mitä?
Kenelle?
Miksi?
Miten?
19/04/2024
Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 2
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Tuotamme työkaluja ja opetusmateriaaleja koulujen kuluttaja- ja
talouskasvatuksen käyttöön: 1) Opettajan opas 2) Materiaalikokonaisuus
Teemme tutkimusta kuluttaja- ja talouskasvatuksen käytännöistä sekä
vastuunjaoista erilaisista näkökulmista: vanhempien näkökulma, nuorten
näkökulma ja kotitalousopettajien näkökulma.
19/04/2024
Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 3
MITÄ?
Kasvatustieteellinen tiedekunta
1. Opettajille ja oppijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä kotitalousopettajat ja
heidän oppilaansa.
2. Materiaalit noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisia
tavoitteita, ja soveltuvat esimerkiksi myös yhteiskuntaopin, äidinkielen,
musiikin opetukseen.
19/04/2024
Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 4
KENELLE?
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Talousosaamishanke, nykyinen hallitusohjelma
Tilanne kotitalousopetuksen kentällä: kuluttaja- ja talousosaaminen
keskeinen osa opetussuunnitelmaa, mutta opetuksessa usein painottuu
sisältönä ruokaosaaminen
Nuoret toivovat koulujen kuluttaja- ja talouskasvatukselta kiinnittymistä nuorten
omaan elämismaailmaan
Osa kotitalousopettajista kokee aiheen haastavaksi opettaa: miten tuoda aiheet
7. luokkalaisen tasolle?
Ratkaisuna näihin helposti käyttöön otettavat, saavutettavat ja nuorisolähtöiset
materiaalit kuluttaja- ja talousopetuksen käyttöön
19/04/2024
Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 5
MIKSI?
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Vanhempien, nuorten ja kotitalousopettajien haastattelut
Kotitalousopettajien työpajat huhtikuussa Helsingissä ja Tampereella
Opettajat antavat palautetta materiaalista syksyllä ennen julkaisua
Opettajaopiskelijat mukana hankkeessa tiedekunnan opintojaksolla
Koulutusta kotitalousopettajille syksyllä
Valmiit materiaalit (opettajan opas + materiaalikokonaisuus) jakoon loppuvuodesta
Yhteistyö KKV:n ja Kotitalousopettajien liiton kanssa
19/04/2024
Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 6
MITEN?
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Koti ja koulu nuorten kuluttaja- ja talousosaamisen mahdollistajana
19/04/2024 7
KÄY TUTUSTUMASSA HANKKEEN BLOGIIN
Kasvatustieteellinen tiedekunta
hilde.lehtonen@helsinki.fi
19/04/2024
Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 8
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaamisen edistäjä 2023

More Related Content

Similar to Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024

Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Työterveyslaitos
 
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
THL
 
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Toimiva kotihoito Lappiin - Kuntoutus kotihoidon peruspilarina
Toimiva kotihoito Lappiin - Kuntoutus kotihoidon peruspilarinaToimiva kotihoito Lappiin - Kuntoutus kotihoidon peruspilarina
Toimiva kotihoito Lappiin - Kuntoutus kotihoidon peruspilarina
THL
 
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö TurussaMaarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
THL
 
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
Työterveyslaitos
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Allianssi-risteily 2014
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Kela
 
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäNella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
THL
 
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Uusia Network Oy
 
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
THL
 
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville Saarikoski
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työterveyslaitos
 
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointi
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointiOsallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointi
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointi
THL
 
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
THL
 
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneilleYhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
Kokeileva Suomi
 
Aikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittariAikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittari
Socca_osaamiskeskus
 
AVAIN-MITTARILLA SOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUS ESIIN
AVAIN-MITTARILLA SOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUS ESIINAVAIN-MITTARILLA SOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUS ESIIN
AVAIN-MITTARILLA SOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUS ESIIN
Minna Kivipelto
 

Similar to Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024 (20)

Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
 
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
 
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Toimiva kotihoito Lappiin - Kuntoutus kotihoidon peruspilarina
Toimiva kotihoito Lappiin - Kuntoutus kotihoidon peruspilarinaToimiva kotihoito Lappiin - Kuntoutus kotihoidon peruspilarina
Toimiva kotihoito Lappiin - Kuntoutus kotihoidon peruspilarina
 
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö TurussaMaarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
 
Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013
 
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
 
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäNella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
 
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
 
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
 
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointi
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointiOsallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointi
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun arviointi
 
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
 
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneilleYhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
 
Aikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittariAikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittari
 
AVAIN-MITTARILLA SOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUS ESIIN
AVAIN-MITTARILLA SOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUS ESIINAVAIN-MITTARILLA SOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUS ESIIN
AVAIN-MITTARILLA SOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUS ESIIN
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 

Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38. Käytännön esimerkki työn mittaamisesta ja vaikuttavuudesta: Ekososiaalisen talousneuvonnan yhteiskehittäminen Minna Markkanen Talousosaamisen verkostotilaisuus 23.4.2024
 • 39. Vaikutusketju 1. Tavoiteltu muutos 2. Resurssit 3. Tavoitetut kohderyhmät 4. Toiminta ja tuotokset 5. Tulokset 6. Tulosten arviointi • Tavoitettiinko riittävästi oikeaa kohderyhmää? • Mitä saatiin aikaiseksi suhteessa aiottuun muutokseen? • Kehittämistarpeiden tunnistaminen • Miten tukevat aiottujen tulosten aikaansaamista? • Teemmekö oikeita asioita? • Tulosten todentaminen: mittarit ja tiedonkeruu • Omat resurssit • Yhteistyökumppanit • Tarve • Tavoitteet • Kohderyhmät
 • 40. Ekososiaalinen talousneuvonta • Tavoitteena vahvistaa taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien kohderyhmien taloudellista toimintakykyä sekä kestävää arjen- ja taloudenhallintaa kehittämällä ekososiaalisen talousneuvonnan menetelmiä ja toimintatapoja • Talousneuvontaan yhdistetään ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteita • Haastaa totuttuja talousneuvonnan paikkoja, tapoja ja asetelmia • Hyödynnetään erityisesti yhteisöllisiä, voimavara- ja luontolähtöisiä sekä toiminnallisia menetelmiä – Tasavertainen kohtaaminen, dialogi, osallisuus ja toimijuus • Talousneuvonnan yhdistäminen muuhun mielekkääseen yhdessä tekemiseen, kuten ruoanlaitto, metsäretki
 • 41. Kohderyhmän tavoittaminen • Ekososiaalista talousneuvontaa on kehitetty erilaisissa yhteisöissä, jotka tavoittavat taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevia: – tuettu asuminen, asukasyhteisöt – (NEET-)nuorten työpajat – ruoka-apu, kaupungin asukastilat – päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tms. ryhmätoiminta – aikuissosiaalityön ryhmätoiminta – kuntouttava työtoiminta • Talousneuvonnan kytkeminen osaksi yhteisön toimintaa, joka mahdollistaa talousosaamisen (tiedot, taidot, asenteet ja käyttäytyminen) tukemisen prosessiluonteisesti. Tämä edellyttää sitä, että yhteisön ammattilaiset saavat valmiuksia ja keinoja tukea omia asiakkaitaan talousosaamisessa.
 • 42. Mitä ammattilaisyhteistyö on ollut käytännössä? • Ekososiaalisen talousneuvonnan toimintamallin ja menetelmien yhteiskehittäminen ja testaaminen mm. työpajoissa • Ammattilaisten osallistuminen neuvontakokeiluihin yhdessä omien asiakkaidensa kanssa • Ammattilaisten Kestävää talousosaamista -koulutukset • Vuonna 2023 tavoitettiin 396 ammattilaista järjestöistä ja julkiselta sektorilta
 • 43. Elämäntilanne Toimijuuteen vaikuttavat tilannetekijät, voimavarat, motivaatio ja tavoitteet Suhde rahaan Rahaan liittyvät kokemukset, arvot, asenteet ja tunteet Tulot ja menot Tulojen ja menojen hahmottaminen, budjetointi ja seuranta, velkojen selvittäminen Arjen valinnat Kulutus- tottumukset, käyttäytymis- mallit, osaamisen ja taitojen hyödyntäminen, eettisyys ja ekologisuus Tulevaisuus- työskentely Vastuullisuus, kohtuullisuus, yhteisöllisyys, luottamus, resilienssi Ekososiaalinen talousneuvonta Menneisyys - Nykyisyys - Tulevaisuus
 • 44. Tulosmittarit Ammattilaisen oman osaamisen vahvistuminen • Sain koulutuksesta/neuvontakokeilusta uusia näkökulmia asiakastyöni tueksi. • Opin uutta. Hyöty ammattilaisen omalle asiakastyölle • Voin hyödyntää materiaaleja ja menetelmiä työssäni. • Koulutuksen/neuvontakokeilun jälkeen minun on helpompi ottaa raha-asiat puheeksi asiakkaideni kanssa. Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen • Koulutus/neuvontakokeilu vastasi asiakkaideni tarpeisiin. Juurtuminen ammattilaisen omaan asiakastyöhön • Olen hyödyntänyt materiaaleja ja menetelmiä työssäni. • Talousneuvonnasta on ollut hyötyä asiakkailleni.
 • 45. ”Havaitsin uudenlaisia tapoja keskustella sekä konkreettisia välineitä, joiden kautta käydä läpi asiakkaiden kanssa talouteen liittyviä asioita. Neuvontakerralla käytettiin laajasti erilaisia työskentelytapoja, kuten janat, itsenäiset pohdintatehtävät, keskustelut.” Neuvontakokeiluun osallistunut ammattilainen
 • 46. ”Asiat saatiin auki kurssilla ja niistä puhumisen jatkaminen yksilötyössä helpottui.” Neuvontakokeiluun osallistunut ammattilainen
 • 47. Pohdittavaksi • Onko tarpeen tai tarkoituksenmukaista määritellä vaikuttavuuden ja mittaamisen vahvistamiseksi yhteiset käsitteet ja tavoitteet tarkemmin? Esim. – Taloudellinen toimintakyky – Talousosaaminen – Taloudellinen hyvinvointi Yhteiset mittarit Verkostossa tehdyn työn vaikuttavuus
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58. 3,77 3,55 3,54 3,69 3,64 4,81 4,17 3,6 3,62 4,06 3,96 3,71 3,61 3,53 4,1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Opin uusia asioita. Toiminta oli minulle hyödyllistä. Tilaisuus lisäsi kiinnostustani kestävämpien valintojen tekoon arjessa. Aion kokeilla tilaisuudessa oppimaani omassa arjessani. Tilaisuus ilahdutti ja virkisti minua. Koin, että toiminnassa kaikkia kohdeltiin reilusti. Suosittelisin toimintaa muille. Sain uusia tietoja ja taitoja rahasta ja kuluttamisesta. Luottamus siihen, että voin itse vaikuttaa tulevaisuuden raha-asioihini vahvistui. Sain neuvoja, mistä voin kysyä apua raha-asioissa. Toiminta auttoi tunnistamaan rahankäyttööni vaikuttavia tekijöitä. Toiminta auttoi tunnistamaan rahankäyttöön liittyviä vahvuuksiani ja haasteitani. Toiminta motivoi puhumaan raha-asioista. Toiminta innosti hakemaan raha-asioista tietoa. Arvosana toiminnasta
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65. Eläketiedon mittaaminen Eläketurvakeskuksen kyselyjen avulla Talousosaamisen verkostotilaisuus 23.4.2024 Sanna Tenhunen, Eläketurvakeskus
 • 66. | Eläkeasioiden tuntemisen tärkeys: Jotta tietäisi… 23.4.2024 Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 2 … että vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle on toimeentulon lähde … mistä ja miten oma eläketurva kertyy … millainen eläkkeen taso on odotettavissa …miten omat valinnat vaikuttavat eläkkeen määrään …mitä pitäisi ajatella mediassa käytävistä keskusteluista eläketurvan uudistustarpeista
 • 67. | Oma käsitys eläketiedosta vaihtelee laidasta laitaan 23.4.2024 Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 3 6 11 13 12 13 14 15 27 29 31 33 30 31 30 21 24 18 27 26 26 25 31 24 25 20 20 20 19 15 10 12 7 9 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kuinka hyvin sanoisit tuntevasi eläketurvaa? Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa Lähde: Eläkebarometri 2017-2023
 • 68. | Objektiivisemmin mitattu eläketieto: yksityiskohtien tunteminen 23.4.2024 Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 4 24 41 54 55 72 53 16 20 9 20 23 44 25 36 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Työeläkettä karttuu myös lapsen kotihoidosta ja tutkintoon johtavasta opiskelusta (oikein) Työttämät eivät voi saada osittaista vanhuuseläkettä (väärin) Suurin osa eläkemaksuista käyetetään nykyisten elekkäiden rahoittamiseen (oikein) Yrittäjien työtulo vaikuttaa eläkkeen lisäksi myös vanhempain- ja sairauspäivärahan määrään (oikein) Vanhuuseläkkeen ikäraja on kaikille sama (väärin) Oikein/väärin väittämiä eläkejärjestelmästä Tunnisti oikein Väärä käsitys Ei osaa sanoa Keskimäärin tiedettiin 2,4 väitettä Lähde: Tenhunen ym. (2020) Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan. ETK tutkimuksia 04/2020
 • 69. | Objektiivinen vs subjektiivinen eläketieto • Yleisesti ottaen paremmaksi eläketietämyksensä arvioineet ovat myös tienneet enemmän yksityiskohtia, • mutta myös yli- ja aliarviointia. • Näyttää siltä, että etenkin nuoret arvioivat eläkeosaamistaan alakanttiin 23.4.2024 Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 5 4 8 9 17 23 24 27 35 38 41 72 65 57 45 35 2,6 2,7 2,5 2,2 1,9 0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80 100 25-34 35-44 45-54 55-64 65-67 Eläketurvan koettu tunteminen ja oikein tunnistettujen eläkejärjestelmäväitteiden keskiarvo Huonosti tai melko huonosti Kohtalaisesti Hyvin tai melko hyvin Oikein tiedettyjen väitteiden keskiarvo % Oikein tiedettyjen väitteiden ka Lähde: Tenhunen ym. (2020) Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan. ETK tutkimuksia 04/2020
 • 70. | Eläketiedon kartoitusta jatketaan • Eläkebarometrissa kysymyksiä sekä subjektiivisesta eläkeosaamisesta että yksityiskohtaisia kysymyksiä – 2024 barometri työn alla, julkaistaan kesäkuun puolivälissä. • Laajempi Näkemyksiä eläketurvasta –kyselytutkimus uusitaan tänä vuonna (syksyllä) – Seurantatietoa sekä subjektiivisesta että objektiivisesta eläkeosaamisesta – Lisää tarkempia kysymyksiä erilaisista eläketurvan osista – Mukana myös kysymys, mistä eläkeasiasta toivoisi lisätietoa 23.4.2024 Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 6
 • 71. | Eläketurvakeskuksen infokampanjoita • Eläkeuudistus-kampanja (2016-17) – Laaja uudistuskampanja vuoden 2017 uudistuksesta • Eläkettä myös minulle -kampanja (2017) – eläketietoa maahanmuuttajille • Eläkepätäkkä-sivusto ja vaikuttajavideot (2018-19) – peruseläketietoa nuorille • Työeläke tekijäänsä kiittää -kampanja (2020-21) – oma eläkeikä ja eläkkeen lykkäämisen merkitys • YEL vaikuttaa (2022) – kampanja yrittäjäeläkkeestä • -Eläkepäivä 2023 (ja 2024) – tarkista sähköinen työeläkeotteesi -kampanja 23.4.2024 Sanna Tenhunen | Eläketurvakeskus | 7
 • 72. lisätietoja mm. ETK:n tutkittua tietoa eläketurvasta -sivustolta Eläketurvan tunteminen ja luottamus eläketurvaan - Eläketurvakeskus (etk.fi) Kiitos mielenkiinnosta! Sanna.tenhunen@etk.fi
 • 74. Yrityskylä on valmis paketti kunnille ja kouluille taloudesta, työelämästä, yhteiskunnasta ja yrittäjyydestä Opekoulutus Yrityskylä-päivä Itsearviointi ja palaute Oppitunnit ja oppimateriaali koulussa
 • 75. Tavoittavuus luo mahdollisuuden vaikuttaa Kuntasopimusta NYTin palvelujen käyttämisestä Toisen asteen opiskelijaa NYTin sijoittajakoulussa. 6.- ja 9.-luokkalaisista osallistuu Yrityskylään eli yhteensä 114 000 lasta vuodessa. Koulutettua opettajaa vuosittain Yli 1 500 nuorten perustamaa harjoitusyritystä. Lähes 200 yritys- ja säätiökumppania Osallistujaa Maailman suurimmassa etäTETissä
 • 76. Yrityskylä lukuvuonna 2023-2024 Kaikista Suomen kuudesluokkalaisista pääsee osallistumaan Yrityskylä Alakouluun (57 350 oppilasta) Kuntaa Kaikista Suomen yhdeksäsluokkalaisista pääsee osallistumaan Yrityskylä Yläkouluun (57 060 oppilasta)
 • 77. Palautekyselyt oppilaille ja opettajille – Case Yrityskylä Alakoulu
 • 78. Kuinka mittaaminen käytännössä toteutuu? • Palvelukohtaisesti valitut mittauspisteet. Esimerkiksi Yrityskylä Alakoulussa mittauspisteet ovat 1) oppituntien 1-9 jälkeen ja 2) kyläpäivän jälkeen oppitunnilla 10. • Kolme seurattavaa kategoriaa, jotka ovat 1) vastaajien taustatiedot, 2) palvelun käyttökokemus ja 3) oppilaiden osaaminen palvelun lopussa. • Yhtenevät asteikot ja kysymyksen asettelut. Esimerkiksi ”Osaan suunnitella omaa rahankäyttöäni" ja asteikko 1 (Täysin eri mieltä) - 5 (Täysin samaa mieltä). • Lisäksi pyydämme oppilailta ja opettajilta avointa palautetta sekä viestintää tukevia terveisiä esimerkiksi kumppaneillemme ja työntekijöillemme.
 • 79. Yrityskylä Alakoulu: Oppilaiden vastaukset 79,7 % 85,7 % 91,5 % 92,8 % 95,8 % 20,3 % 14,3 % 8,5 % 7,2 % 4,2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ymmärrän, mitä talous tarkoittaa. Ymmärrän, mistä verorahat tulevat ja mihin niitä käytetään. Osaan suunnitella omaa rahankäyttöäni. Ymmärrän, mikä on yrityksen voitto tai tappio. Ymmärrän, miksi rahaa kannattaa säästää. Samaa mieltä (4-5) Eri mieltä tai ei mielipidettä (1-3) N = 5 111 eli n. 9 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista oppilaista
 • 80. 48,1 % 62,3 % 65,0 % 81,5 % 86,0 % 87,2 % 90,9 % 96,3 % Kiertotalous Budjetointi Talous Julkinen palvelu Yrityksen voitto / tappio Verot Yritys Palkka Rastita käsitteet, jotka ymmärrät. N = 5 111 eli n. 9 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista oppilaista Yrityskylä Alakoulu: Oppilaiden vastaukset
 • 81. N = 17 842 eli n. 31 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista oppilaista 7,9 % 8,0 % 8,7 % 35,6 % 39,8 % Täysin eri mieltä Hieman eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Hieman samaa mieltä Täysin samaa mieltä Opin Yrityskylässä saamani palkan avulla suunnittelemaan rahankäyttöäni. Yrityskylä Alakoulu: Oppilaiden vastaukset
 • 82. N = 589 eli n. 22 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista opettajista Yrityskylä Alakoulu: Opettajien vastaukset 91,5 % 96,7 % 97,4 % 92,3 % 97,0 % 97,3 % 8,5 % 3,3 % 2,6 % 7,7 % 3,0 % 2,7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyläpäivä tuki oppitunneilla läpikäytyjen sisältöjen syvällisempää oppimista Kyläpäivä oli opetusmenetelmänä toimiva. Koulun ulkopuolella Yrityskylässä tapahtuva opetus tukee oppilaiden oppimista. Yrityskylä helpottaa opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Yrityskylä tukee opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Yrityskylään osallistuminen on vaivan arvoista sen vaatimasta työstä huolimatta. Samaa mieltä (4-5) Eri mieltä tai ei mielipidettä (1-3)
 • 83. N = 589 eli n. 22 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista opettajista Yrityskylä Alakoulu: Opettajien vastaukset 99,2 % 0,8 % Haluaisitko osallistua Yrityskylään myös jatkossa? Kyllä En
 • 84. 48,5 % 58,3 % 68,3 % 74,6 % 74,9 % 81,5 % 88,7 % Kiertotalous Liiketoimintasuunnitelma Kate Liiketulos Kirjanpito Tarjouspyyntö Myyntihinta Rastita käsitteet, jotka ymmärrät. N = 12 059 eli n. 21 % toimintaan lv. 2023-2024 osallistuneista oppilaista Yrityskylä Yläkoulu: Oppilaiden vastaukset
 • 85. Oppilaiden sovellukset – Case Yrityskylä Alakoulu
 • 86. Mistä on kyse? • Lähtökohtana oppilaan tarpeet. Sovellus toimii koulussa Yrityskylä-oppitunneilla oppilaan omana apurina, jota oppilas voi joko itsenäisesti tai opettajan ohjeistamana käyttää oppikirjan rinnalla. Sovelluksen käyttö on vapaaehtoista, ja se on suunniteltu tukemaan oppikirjaa. • Opettajalle lisävälineitä eriyttämiseen ja oppimisen seurantaan. Sovellus tarjoaa opettajalle vaihtoehtoisa tehtävien suorittamisen tapoja, jotka auttavat eriyttämään opetusta ylös- ja alaspäin. Lisäksi sovellus kerää opettajalle tietoa oppilaiden arvioista heidän omasta osaamisestaan. Tavoitteena on auttaa opettajaa ymmärtämään kuinka hyvin oppilaat ovat kulloinkin käsitellyt aiheet ymmärtäneet. • Sovellus otettu käyttöön lukuvuoden 2023-2024 alusta.
 • 87. Sovelluksen ensimmäinen vuosi2023-2024 lukuina Käyttänyttä luokkaa Suoritettua tehtävää Rekisteröityä oppilastunnusta
 • 89. Mitä seuraavaksi 2024 - 2027? • NYTin opeportaaliin viedään vähitellen kaikki NYTin palvelut. • Voimme tulevaisuudessa seurata, että ottavatko opettajat palvelut oikeasti käyttöön • Yrityskylä-sovellus (oppilaan sovellus) otetaan käyttöön myös muissa alakoulun palveluissa • Voimme seurata tehtävien tekemistä ja oppilas voi arvioida oppimistaan • NYT-tasoinen malli vaikuttavuuden mittaamiseen kehitteillä. • Voisimmeko yhdistää muuta olemassa olevaa dataa esim. Yrityskylä-kyselyillä saataviin tietoihin?
 • 90.
 • 91.
 • 92.
 • 93.
 • 94.
 • 95.
 • 96.
 • 97.
 • 98.
 • 100. Valtiotieteellinen tiedekunta RAHAPELAAMISEEN LIITTYVÄN VELKAANTUMISEN EHKÄISY YHTEISKUNNALLISELLA TASOLLA (RAVE) Oikeusministeriö 23.4.2024 Virve Marionneau Helsingin yliopisto, Centre for Research on Addiction, Control, and Governance (CEACG) CEACG 1
 • 101. Valtiotieteellinen tiedekunta SISÄLTÖ 1. Rahapelaaminen ja ylivelkaantuminen 2. Yhteiskunnallinen taso 3. Projektisuunnitelma 4. Osatutkimukset ja alustavia tuloksia 5. Suunta eteenpäin CEACG 2
 • 102. Valtiotieteellinen tiedekunta 23/04/2024 VVirve Marionneau: Ylivelkaantuneiden rahapelaaminen 3 Taloudelliset haitat ja velkaantuminen ovat yksi merkittävimmistä rahapelihaitoista. Rahapelaaminen yhteydessä pikavippien ja kulutusluottojen käyttöön Ongelmapelaamisdiagnoosin saaneilla korkeita velkamääriä ja rahapeliongelman vakavuus korreloi velkamäärien kanssa Velkaantuminen tärkein syy hakeutua auttaviin palveluihin Rahapelaaminen ja rahapelivelkaantuminen on yleistä velkaneuvonnan asiakkailla
 • 103. Valtiotieteellinen tiedekunta YHTEISKUNNALLINEN TASO Marionneau, V., & Nikkinen, J. (2024). Gambling and financial harms: a multi-level approach. Critical Gambling Studies. 4 1. Talousosaamistyön kohdentaminen oikeille ryhmille 2. Talousosaamista mahdollistavat tai estävät yhteiskunnalliset rakenteet
 • 104. Valtiotieteellinen tiedekunta PROJEKTISUUNNITELMA 1. Millaiset rakenteelliset ja sosiodemografiset tekijät ovat yhteydessä rahapelivelkaantumiseen? 2. Miten rahapelivelkaantumista voi ehkäistä yhteiskunnallisella tasolla? Kolme osatutkimusta: 1. Ylivelkaantuneiden rahapelikulutus eri peliyhtiöillä 2. Rahapelivelkaantuminen, sosiodemografiset muuttujat ja pelikulutus 3. Rahapelivelkaantumisen ja siihen liittyvien haittojen ehkäiseminen CEACG 5
 • 105. Valtiotieteellinen tiedekunta OSATUTKIMUS 1: YLIVELKAANTUNEIDEN RAHAPELIKULUTUS • Solidate oy:n luovuttama pankkidata-aineisto (N=23 231) • Rahapelikulutuksen jakautuminen eri pelituotteiden ja eri peliyhtiöiden välillä (Veikkaus ja ns. offshore-yhtiöt) • Alustavia tuloksia: 6
 • 106. Valtiotieteellinen tiedekunta OSATUTKIMUS 2: RAHAPELIVELKAANTUMINEN, SOSIODEMOGRAFISET MUUTTUJAT JA PELIKULUTUS • Auttava puhelin Peluurin asiakasdata 2019-2022 (N=11 346) • Millaiset pelaajat pelaavat velkarahalla? Millaisten pelien pelaamista velkarahalla rahoitetaan? • Alustavia tuloksia: 7 % %
 • 107. Valtiotieteellinen tiedekunta OSATUTKIMUS 3: RAHAPELIVELKAANTUMISEN HAITTOJEN EHKÄISEMINEN • Myös tässä osatutkimuksessa käytämme auttavan puhelimen peluurin asiakasdataa • Miten velkaantuminen on yhteydessä rahapelihaittoihin ja niiden vakavuuteen? • Laadullinen ja määrällinen analyysi. Laadullinen analyysi on jo julkaistu: • Velkaraha osa pelirahojen jatkumoa: talousraha - velkaraha – rikos • Taloudellisten haittojen yhteys hyvinvointivajeisiin (sosiaaliset haitat, terveydelliset haitat, jopa itsetuhoisuus) • Velka pahentaa kaikkia haittoja • Pelaaminen paitsi ongelmien aiheuttaja myös koettu ”ratkaisu” Jokirinne, N. & Marionneau, V. (2024). Rahapelaamiseen liittyy merkittäviä taloudellisia haittoja ja inhimillisiä tragedioita. Ilmiö. 8
 • 108. Valtiotieteellinen tiedekunta CEACG 9 1. Tulosten julkaiseminen tieteellisinä artikkeleina 2. Tulosten jalkauttaminen yhteistyössä Takuusäätiö ja EHYT 3. Vaikuttaminen arpajaislain uudistukseen 4. Rahapelaamisen ja velkaantumisen vahva yhteys: rakenteisiin vaikuttaminen yhteinen tavoite
 • 109. Kasvatustieteellinen tiedekunta Hankkeen esittely talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuudessa 23.4. Rahamuseo 19/04/2024 Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 1
 • 110. Kasvatustieteellinen tiedekunta CONFIN-SKILLS KOTI JA KOULU NUORTEN KULUTTAJA- JA TALOUSOSAAMISEN VAHVISTAJANA HELSINGIN YLIOPISTO, KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA, KOTITALOUSOPETTAJAN OPINTOSUUNTA Mitä? Kenelle? Miksi? Miten? 19/04/2024 Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 2
 • 111. Kasvatustieteellinen tiedekunta Tuotamme työkaluja ja opetusmateriaaleja koulujen kuluttaja- ja talouskasvatuksen käyttöön: 1) Opettajan opas 2) Materiaalikokonaisuus Teemme tutkimusta kuluttaja- ja talouskasvatuksen käytännöistä sekä vastuunjaoista erilaisista näkökulmista: vanhempien näkökulma, nuorten näkökulma ja kotitalousopettajien näkökulma. 19/04/2024 Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 3 MITÄ?
 • 112. Kasvatustieteellinen tiedekunta 1. Opettajille ja oppijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä kotitalousopettajat ja heidän oppilaansa. 2. Materiaalit noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisia tavoitteita, ja soveltuvat esimerkiksi myös yhteiskuntaopin, äidinkielen, musiikin opetukseen. 19/04/2024 Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 4 KENELLE?
 • 113. Kasvatustieteellinen tiedekunta Talousosaamishanke, nykyinen hallitusohjelma Tilanne kotitalousopetuksen kentällä: kuluttaja- ja talousosaaminen keskeinen osa opetussuunnitelmaa, mutta opetuksessa usein painottuu sisältönä ruokaosaaminen Nuoret toivovat koulujen kuluttaja- ja talouskasvatukselta kiinnittymistä nuorten omaan elämismaailmaan Osa kotitalousopettajista kokee aiheen haastavaksi opettaa: miten tuoda aiheet 7. luokkalaisen tasolle? Ratkaisuna näihin helposti käyttöön otettavat, saavutettavat ja nuorisolähtöiset materiaalit kuluttaja- ja talousopetuksen käyttöön 19/04/2024 Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 5 MIKSI?
 • 114. Kasvatustieteellinen tiedekunta Vanhempien, nuorten ja kotitalousopettajien haastattelut Kotitalousopettajien työpajat huhtikuussa Helsingissä ja Tampereella Opettajat antavat palautetta materiaalista syksyllä ennen julkaisua Opettajaopiskelijat mukana hankkeessa tiedekunnan opintojaksolla Koulutusta kotitalousopettajille syksyllä Valmiit materiaalit (opettajan opas + materiaalikokonaisuus) jakoon loppuvuodesta Yhteistyö KKV:n ja Kotitalousopettajien liiton kanssa 19/04/2024 Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus 23.4. / Hilde Lehtonen 6 MITEN?
 • 115. Kasvatustieteellinen tiedekunta Koti ja koulu nuorten kuluttaja- ja talousosaamisen mahdollistajana 19/04/2024 7 KÄY TUTUSTUMASSA HANKKEEN BLOGIIN