SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Tutkimuksesta käytäntöön
käyttäytymistieteen keinoin
Talousosaamisen verkostotilaisuus 15.1.2024
Maarit Lassander, Emmi Korkalainen, Maisa Aho
• Tekee suunnitelman tulojen ja menojen hallinnasta 64,5 %
• Pitää kirjaa kulutuksestaan 45,2 %
• Säästänyt rahaa säästö- tai käyttötilillä 56,5 %
• Tulot eivät olleet riittäneet kattamaan menoja viimeisen 12kk
aikana 52,6 %
• Otti uutta lainaa kattaakseen vajeen 26,0 %
• Asettaa taloudellisia tavoitteita 49,1 %
Taloudellinen käyttäytyminen OECD:n
tutkimuksessa
22.1.2024
2 |
• Rationaalisuuden korostaminen johtaa usein siihen, ettei
ihmisten perimmäisiä tavoitteita ymmärretä oikein
• Tiedolla on rajattu vaikutus motivaatioon – oikea aika, oikea
paikka
• Tieto ei vaikuta suoraan ympäristöömme
• Tieto ei sama asia kuin taito, vaikkakin siitä on hyötyä
• OECD:n tutkimus: tietämys ja käyttäytyminen nuorilla kertovat
erilaista tarinaa
Miksi tieto ei aina johda
käyttäytymiseen?
22.1.2024
3 |
Alustus: toimijoiden kartoittaminen ja yleistavoitteen
määrittely
o Mikä on käyttäytymiskartta ja mitä hyötyä siitä on?
o Kohdennuksen vaiheet: 1) tavoite ja kohderyhmä; 2) millainen
käyttäytyminen vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen; 3) mihin
käyttäytymiseen haluat vaikuttaa; 4) mikä on mitattavissa oleva
päämäärä
Työpaja: tavoitteen määrittely ja arviointi
o Käyttäytymisen kartoitus (lomake)
o Tavoitetaulukko (yhteinen työskentely)
Työpajan tavoitteet: kohdenna
oikein
22.1.2024
4 |
Kuvittele kiipeäväsi
vuorelle…
Käyttäytyminen
Toiminta, jonka täytyy tapahtua,
jotta päädyt tavoiteltuun tulokseen.
Tässä tapauksessa vuorelle
kiipeäminen.
Kohderyhmä
Päämäärä
Henkilö/t, joka käyttäytyy kuvaillulla
tavalla.
Lopullinen päämäärä, jonka haluat
saavuttaa. Tässä tapauksessa
vuoren huipun saavuttaminen.
Este, joka on tavoitellun
päämäärän saavuttamisen tiellä.
Tässä tapauksessa vaikea maasto.
Työkalu, jota tarvitset
saavuttaaksesi
tavoitekäyttäytymisen. Tässä
tapauksessa tikkaat.
Esteet
Interventio
Miksi on tärkeää ‘kohdentaa’ oikein?
“On mahdollista kohdata
maailmanlaajuisesti vaikea ongelma ja
saavuttaa merkittävää edistystä
kokoamalla joukko pieniä vaiheita, joista
jokainen on huolellisesti harkittu, testattu
ja pantu täytäntöön oikeudenmukaisesti.”
Duflo ja Banerjee, taloustieteen Nobelin
vuoden 2019 palkinnon saajat
Suurten kysymysten pilkkominen…
Kuinka edistää
sukupuolten
taloudellista tasa-
arvoa?
Mitkä ovat
köyhyyden juurisyyt?
Miten auttaa yrittäjiä
menestymään?
Miten saada nuoret
välttämään
ylivelkaantumisen?
Miten tukea
lapsiperheitä
taloudellisesti?
Suurten kysymysten pilkkominen…
tarkemmiksi kysymyksiksi
Kuinka voimme lisätä
naisyrittäjien
rahoitusmahdollisuuksia?
Tarkenna fokus niihin käyttäytymisen ongelmiin, joita haluat muuttaa.
Toimijat: ketkä
vaikuttavat tavoitteen
saavuttamiseen?
Oppilaat Opettajat Pankit
Järjestöt
Vahvista toisen asteen opiskelijoiden taloudellisia taitoja
Toiminta:
Luettele jokaisen
toimijan kohdalla niin
monta käyttäytymistä
tai toimintaa, jotka
vaikuttavat tavoitteen
saavuttamiseen.
Taitojen omaksuminen
harjoittelun avulla
Opiskelijoiden
ohjaaminen palveluihin
Taloudesta puhuminen
Tietojen ja taitojen
opettaminen
Yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa
Kurssien ja
oppimateriaalien
tarjoaminen
Hankkeiden
suunnittelu
Tehtävä : luo käyttäytymiskartta
Tavoite: mitä ongelmaa
yrität ratkaista?
Keskustelut nuorten
kanssa
Kuinka määrittelisit käyttäytymisen?
Onko sitä mahdollista
havaita?
Onko sitä mahdollista
mitata?
Jotain mitä ihmiset tekevät, sen sijaan että
he ajattelevat?
Millainen käyttäytyminen (toimet tai
päätökset) vaikuttavat
ongelmaan/ratkaisuun?
Mitkä toimijat vaikuttavat ongelmaan/sen ratkaisuun?
?
?
Kuinka edetä?
Vinkki: Aloitetaan tällä
Millaiseen käyttäytymiseen fokusoidaan?
Vaikuttavuus
Mitkä kriteerit ovat sinulle tärkeitä?
Toteutettavuus
Strateginen
prioriteetti
(hallinto)
Arvioinnin
mahdollisuus
?
Nämä ovat usein
keskiössä kun
arvioidaan tavoitteita
toisiinsa nähden.
Vaikuttavuuden arviointi
Millaisia kysymyksiä kysyisit
arvioidaksesi käyttäytymisen
vaikuttavuutta?
Esim. Onko tällä käyttäytymisellä
todettu mahdollista vaikuttavutta?
Onko olemassa tietoa/tutkimusta
siitä, että tämä toimii?
Kuinka arvioisit vaikuttavuutta?
Mitkä toimijat vaikuttavat muihin toimijoihin? Voisiko tällä käyttäytymisellä olla
tuuppaus tai kerrannaisvaikutuksia? Entä sivuvaikutukset tai tahattomat
seuraukset?
Kuinka paljon tämä käyttäytyminen vaikuttaa olemassa olevaan ongelmaan?
Kuinka laajalle se on levinnyt? Onko olemassa tutkimusta tämä käyttäytymisen
merkityksestä ongelman ratkaisemisessa?
Kuka hyötyy käyttäytymisen muutoksesta? Hyötyvätkö he, jotka tarvitsevat
sitä eniten? Onko tämän käyttäytymisen valitseminen yhdenvertaisuuden
kannalta perusteltu valinta?
Kohdennus: arvioi vaikuttavuutta ja
toteutettavuutta
Vaikutusten arvioiminen
● Kuinka suuri vaikutus tällä
käyttäytymisellä/toiminnalla on
ongelman ratkaisuun?
● Mitkä toimijat vaikuttavat muihin
toimijoihin ja käyttäymisiin tässä
prosessissa?
● Millaisia sivu/loppuvaikutuksia tällä
käyttäymisellä on?
● Jos tämä käyttäytyminen muuttuu,
mikä on tuuppausvaikutus muihin
toimintoihin?
Toteutettavuuden arvioiminen
● Kuinka yleistä tämä
käyttäytyminen on?
● Kuinka monia ihmisiä/toimintoja se
koskettaa? Miten heidät
tavoitetaan?
● Voimmeko vaikuttaa
käyttäytymiseen?
VAIKUTTAVUUS
TOTEUTETTAVUUS
korkea
matala
matala korkea
Taitojen omaksuminen
harjoittelun avulla
Opiskelijoiden
ohjaaminen palveluihin
Taloudesta puhuminen
Tietojen ja taitojen
opettaminen
Hankkeiden suunnittelu
Kurssien ja
oppimateriaalien
tarjoaminen
Keskustelut rahasta
nuorten kanssa
Yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa
Kuinka arvioida toteutettavuutta?
Onko kustannustehokasta yrittää muuttaa tätä käyttäytymistä?
Mikä on paras tapa hyödyntää resurssejanne?
Voitko toimijana, yksin tai yhdessä kumppanin kanssa
muuttaa tätä käyttäytymistä? Vai onko se teidän
ulottumattomissanne?
Kuinka arvioimme käyttäytymiseen
perustuvaa hanketta?
Liittyykö ongelma ihmisten
käyttäytymiseen?
Onko tavoiteltu käyttäytyminen ihmisten
pitkän tähtäimen etujen/hyvinvoinnin
mukaista?
KYLLÄ
Onko sitä mahdollista muuttaa?
KYLLÄ
Käyttäytymistieteellinen ‘sweet spot’
KYLLÄ
Enemmän rakenteisiin, prosesseihin tai
oikeudellisiin tekijöihin
EI
Käyttäytymisen muuttaminen ei ole
palkitsevaa
EI
Käyttäytyminen on syvään juurtunutta
EI
Vaikeampaa, vaikkakin mahdollista
YES
KYLLÄ
Määrittele mitattava lopputulema
© The Behavioural Insights Team
Ylivelkaantumisen vähentäminen
Kuluttajat vähentävät
kulutusluottojen käyttöä
Kulutusluottojen käyttö laskee
Korkean tason
haaste tai tavoite
Tavoite
käyttäytyminen
Mitattavissa
oleva
lopputulema
Mitattavissa oleva lopputulema tarkentuu aineiston keruun yhteydessä.
Laajuus – valitse tavoite, johon on mahdollista saada
aikaan muutosta
Esitä ytimekkäästi mitä haluat saavuttaa mitattavissa olevilla termeillä
● Kenen käyttäytymistä haluat muuttaa? Erityinen
ryhmä/koko väestö? Voidaanko käyttäytymistä
mitata?
● Voidaanko käyttää rutiininomaisesti kertyvää
dataa?
● Jos ei, mitä dataa voidaan hyödyntää?
● Mikä on vaikutuksen odotettu suunta?
● Kuinka suuri vaikutus tekee hankkeesta
kannattavan?
● Mitä erityistä käyttäytymistä pyrit muuttamaan?
Varmista, että kyseessä on käyttäytyminen, ei
asenne tai uskomus.
Sinun vuorosi…
© The Behavioural Insights Team
Korkean tason
haaste tai tavoite
Tavoite
käyttäytyminen
Mitattavissa
oleva
lopputulema
Mitattavissa oleva lopputulema tarkentuu aineiston keruun yhteydessä.
Laajuus – valitse tavoite, johon on mahdollista saada
aikaan muutosta
Esitä ytimekkäästi mitä haluat saavuttaa mitattavissa olevilla termeillä
● Kenen käyttäytymistä haluat muuttaa? Erityinen
ryhmä/koko väestö? Voidaanko käyttäytymistä
mitata?
● Voidaanko käyttää rutiininomaisesti kertyvää
dataa?
● Jos ei, mitä dataa voidaan hyödyntää?
● Mikä on vaikutuksen odotettu suunta?
● Kuinka suuri vaikutus tekee hankkeesta
kannattavan?
● Mitä erityistä käyttäytymistä pyrit muuttamaan?
Varmista, että kyseessä on käyttäytyminen, ei
asenne tai uskomus.
Kohdennetun tavoitteen määrittely
Spesifinen – kohdenna käyttäytymiseen joka on selkeästi määritelty
S
M
A
R
T
Mitattavissa – lopputulemaa täytyy pystyä mittaamaan
Saavutettava – tarkenna toimijat, kuka tai mikä muuttaa toimintaansa
Realistinen – onko tavoitteella tarvittavat resurssit ja tuki
(Time) Aikaan sidottu – tarkenna aikataulu
Esimerkki määritelmä
Tavoite: lisätä yritystoimintaa
Ei ole selvää, millaista lisäystä tavoitellaan
Missä aikataulussa tätä tavoitellaan?
Mitä tarkoitellaan yrittäjyydellä? Mikä on
käyttäytyminen tässä?
Missä kohderyhmässä?
Mitä käyttäytymistä pyritään muuttamaan (ei asenne tai uskomus)?
Kenen käyttäytymistä (ryhmä vai koko väestö)?
Mikä on vaikutuksen oletettu suunta ja suuruus?
Millaisessa aikataulussa?
Missä mahdollinen interventio toteutetaan?
Yleiset julkisen hallinnon tavoitteet
Korjattu määritelmä…
Tavoite: lisätä yritysten rekisteröintejä 18-29 vuotiaiden yrittäjien
joukossa vuonna 2024 n. 5% intervention ensimmäisen
3 kuukauden aikana
Aikaan sidottu: Tarkenna milloin
tuloksia voidaan odottaa.
Parhaimmillaan voidaan yhdistää
olemassaoleviin prosesseihin.
Mitattava: Tarkenna lopputulema
mitattavalla määreellä.
Tarkenna suunta ja suuruus.
Voidaan muokata myöhemmin.
Kuinka suuri vaikutus tarvitaan,
jotta hanke on kannattava?
Saavutettava: Kenen toimintaa
pyritään muuttamaan?
Tietty ryhmä vai koko väestö? Kaikki
nuoret vai rajatumpi ryhmä?
Spesifinen: Tunnista erityinen
käyttäytyminen, jota pyrit muuttamaan
Ei asenteita tai uskomuksia.
Tavoite on ilmaista ytimekkäästi mitä halutaan. Tämä auttaa fokusoimaan hankkeen suunnittelua.
Realistinen: Ole rehellinen
siitä, mitä halutaan, mutta
myös tietoinen siitä mikä on
realistista ottaen huomioon
lähtötilanteen.
Tunnista omat olettamuksesi
Oletukset, joita teet
valitusta
käyttäytymisestä
● Onko valituilla toimijoilla suurin vaikutus tavoitteeseesi? Jos ei, ketä muita tulisi
huomioida? Pitäisikö kohdistaa useampaan kuin yhteen toimijaryhmään
samanaikaisesti?
● Voitko tavoittaa valitut toimijat olemassa olevien kumppaneidesi kautta? Jos
kyllä, miten? Mitä kanavia teillä on tavoittaa valitut toimijat?
Oletukset, joita teet
mitattavasta
lopputulemasta
● Onko valittu käyttäytyminen prosessin pullonkaula? Onko olemassa muuta
toimintaa, joka voisi toimia pullonkaulana?
● Mitä kerrannaisvaikutuksia odotat, jos onnistut muuttamaan käyttäytymistäsi?
● Onko käyttäytymistä mahdollista seurata? Jos on, miten keräät tietoja?
Mitä vaikutusta odotat? Onko mitään muuta, mitä voisi/pitäisi mitata?
● Tunnetko lähtötason?
Oletukset, jotka
koskevat
toimijoita

More Related Content

Similar to Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja

Similar to Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja (20)

TEmaararaha2022 Hyva hankesuunnitelma savolainen 010621
TEmaararaha2022 Hyva hankesuunnitelma savolainen 010621TEmaararaha2022 Hyva hankesuunnitelma savolainen 010621
TEmaararaha2022 Hyva hankesuunnitelma savolainen 010621
 
Vaikuta -kampanjakoulutus
Vaikuta -kampanjakoulutus Vaikuta -kampanjakoulutus
Vaikuta -kampanjakoulutus
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
 
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallaVastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
 
Pekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koonti
Pekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koontiPekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koonti
Pekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koonti
 
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö TurussaMaarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
 
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?
 
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön? Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
 
Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
 
Janhonen Lean and Operational Excellence 2019 final
Janhonen Lean and Operational Excellence 2019 finalJanhonen Lean and Operational Excellence 2019 final
Janhonen Lean and Operational Excellence 2019 final
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
 
Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...
Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...
Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...
 
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
 
Näin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeen
Näin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeenNäin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeen
Näin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeen
 
Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)
 
Oppimisen tulevaisuus 2030, lukion uudet teesit
Oppimisen tulevaisuus 2030, lukion uudet teesitOppimisen tulevaisuus 2030, lukion uudet teesit
Oppimisen tulevaisuus 2030, lukion uudet teesit
 
Vertailutieto johtamisessa, Matti Mäkelä, RAI-webinaari 27.10.2021
Vertailutieto johtamisessa, Matti Mäkelä, RAI-webinaari 27.10.2021Vertailutieto johtamisessa, Matti Mäkelä, RAI-webinaari 27.10.2021
Vertailutieto johtamisessa, Matti Mäkelä, RAI-webinaari 27.10.2021
 
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
 
Työkykyjohtamisen evoluutio
Työkykyjohtamisen evoluutioTyökykyjohtamisen evoluutio
Työkykyjohtamisen evoluutio
 

More from Suomen Pankki

Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 

Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja

 • 1. Tutkimuksesta käytäntöön käyttäytymistieteen keinoin Talousosaamisen verkostotilaisuus 15.1.2024 Maarit Lassander, Emmi Korkalainen, Maisa Aho
 • 2. • Tekee suunnitelman tulojen ja menojen hallinnasta 64,5 % • Pitää kirjaa kulutuksestaan 45,2 % • Säästänyt rahaa säästö- tai käyttötilillä 56,5 % • Tulot eivät olleet riittäneet kattamaan menoja viimeisen 12kk aikana 52,6 % • Otti uutta lainaa kattaakseen vajeen 26,0 % • Asettaa taloudellisia tavoitteita 49,1 % Taloudellinen käyttäytyminen OECD:n tutkimuksessa 22.1.2024 2 |
 • 3. • Rationaalisuuden korostaminen johtaa usein siihen, ettei ihmisten perimmäisiä tavoitteita ymmärretä oikein • Tiedolla on rajattu vaikutus motivaatioon – oikea aika, oikea paikka • Tieto ei vaikuta suoraan ympäristöömme • Tieto ei sama asia kuin taito, vaikkakin siitä on hyötyä • OECD:n tutkimus: tietämys ja käyttäytyminen nuorilla kertovat erilaista tarinaa Miksi tieto ei aina johda käyttäytymiseen? 22.1.2024 3 |
 • 4. Alustus: toimijoiden kartoittaminen ja yleistavoitteen määrittely o Mikä on käyttäytymiskartta ja mitä hyötyä siitä on? o Kohdennuksen vaiheet: 1) tavoite ja kohderyhmä; 2) millainen käyttäytyminen vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen; 3) mihin käyttäytymiseen haluat vaikuttaa; 4) mikä on mitattavissa oleva päämäärä Työpaja: tavoitteen määrittely ja arviointi o Käyttäytymisen kartoitus (lomake) o Tavoitetaulukko (yhteinen työskentely) Työpajan tavoitteet: kohdenna oikein 22.1.2024 4 |
 • 5. Kuvittele kiipeäväsi vuorelle… Käyttäytyminen Toiminta, jonka täytyy tapahtua, jotta päädyt tavoiteltuun tulokseen. Tässä tapauksessa vuorelle kiipeäminen. Kohderyhmä Päämäärä Henkilö/t, joka käyttäytyy kuvaillulla tavalla. Lopullinen päämäärä, jonka haluat saavuttaa. Tässä tapauksessa vuoren huipun saavuttaminen. Este, joka on tavoitellun päämäärän saavuttamisen tiellä. Tässä tapauksessa vaikea maasto. Työkalu, jota tarvitset saavuttaaksesi tavoitekäyttäytymisen. Tässä tapauksessa tikkaat. Esteet Interventio
 • 6. Miksi on tärkeää ‘kohdentaa’ oikein? “On mahdollista kohdata maailmanlaajuisesti vaikea ongelma ja saavuttaa merkittävää edistystä kokoamalla joukko pieniä vaiheita, joista jokainen on huolellisesti harkittu, testattu ja pantu täytäntöön oikeudenmukaisesti.” Duflo ja Banerjee, taloustieteen Nobelin vuoden 2019 palkinnon saajat
 • 7. Suurten kysymysten pilkkominen… Kuinka edistää sukupuolten taloudellista tasa- arvoa? Mitkä ovat köyhyyden juurisyyt? Miten auttaa yrittäjiä menestymään? Miten saada nuoret välttämään ylivelkaantumisen? Miten tukea lapsiperheitä taloudellisesti?
 • 8. Suurten kysymysten pilkkominen… tarkemmiksi kysymyksiksi Kuinka voimme lisätä naisyrittäjien rahoitusmahdollisuuksia?
 • 9. Tarkenna fokus niihin käyttäytymisen ongelmiin, joita haluat muuttaa. Toimijat: ketkä vaikuttavat tavoitteen saavuttamiseen? Oppilaat Opettajat Pankit Järjestöt Vahvista toisen asteen opiskelijoiden taloudellisia taitoja Toiminta: Luettele jokaisen toimijan kohdalla niin monta käyttäytymistä tai toimintaa, jotka vaikuttavat tavoitteen saavuttamiseen. Taitojen omaksuminen harjoittelun avulla Opiskelijoiden ohjaaminen palveluihin Taloudesta puhuminen Tietojen ja taitojen opettaminen Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Kurssien ja oppimateriaalien tarjoaminen Hankkeiden suunnittelu Tehtävä : luo käyttäytymiskartta Tavoite: mitä ongelmaa yrität ratkaista? Keskustelut nuorten kanssa
 • 10. Kuinka määrittelisit käyttäytymisen? Onko sitä mahdollista havaita? Onko sitä mahdollista mitata? Jotain mitä ihmiset tekevät, sen sijaan että he ajattelevat?
 • 11. Millainen käyttäytyminen (toimet tai päätökset) vaikuttavat ongelmaan/ratkaisuun? Mitkä toimijat vaikuttavat ongelmaan/sen ratkaisuun? ? ? Kuinka edetä? Vinkki: Aloitetaan tällä
 • 12. Millaiseen käyttäytymiseen fokusoidaan? Vaikuttavuus Mitkä kriteerit ovat sinulle tärkeitä? Toteutettavuus Strateginen prioriteetti (hallinto) Arvioinnin mahdollisuus ? Nämä ovat usein keskiössä kun arvioidaan tavoitteita toisiinsa nähden.
 • 13. Vaikuttavuuden arviointi Millaisia kysymyksiä kysyisit arvioidaksesi käyttäytymisen vaikuttavuutta? Esim. Onko tällä käyttäytymisellä todettu mahdollista vaikuttavutta? Onko olemassa tietoa/tutkimusta siitä, että tämä toimii?
 • 14. Kuinka arvioisit vaikuttavuutta? Mitkä toimijat vaikuttavat muihin toimijoihin? Voisiko tällä käyttäytymisellä olla tuuppaus tai kerrannaisvaikutuksia? Entä sivuvaikutukset tai tahattomat seuraukset? Kuinka paljon tämä käyttäytyminen vaikuttaa olemassa olevaan ongelmaan? Kuinka laajalle se on levinnyt? Onko olemassa tutkimusta tämä käyttäytymisen merkityksestä ongelman ratkaisemisessa? Kuka hyötyy käyttäytymisen muutoksesta? Hyötyvätkö he, jotka tarvitsevat sitä eniten? Onko tämän käyttäytymisen valitseminen yhdenvertaisuuden kannalta perusteltu valinta?
 • 15. Kohdennus: arvioi vaikuttavuutta ja toteutettavuutta Vaikutusten arvioiminen ● Kuinka suuri vaikutus tällä käyttäytymisellä/toiminnalla on ongelman ratkaisuun? ● Mitkä toimijat vaikuttavat muihin toimijoihin ja käyttäymisiin tässä prosessissa? ● Millaisia sivu/loppuvaikutuksia tällä käyttäymisellä on? ● Jos tämä käyttäytyminen muuttuu, mikä on tuuppausvaikutus muihin toimintoihin? Toteutettavuuden arvioiminen ● Kuinka yleistä tämä käyttäytyminen on? ● Kuinka monia ihmisiä/toimintoja se koskettaa? Miten heidät tavoitetaan? ● Voimmeko vaikuttaa käyttäytymiseen? VAIKUTTAVUUS TOTEUTETTAVUUS korkea matala matala korkea Taitojen omaksuminen harjoittelun avulla Opiskelijoiden ohjaaminen palveluihin Taloudesta puhuminen Tietojen ja taitojen opettaminen Hankkeiden suunnittelu Kurssien ja oppimateriaalien tarjoaminen Keskustelut rahasta nuorten kanssa Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
 • 16. Kuinka arvioida toteutettavuutta? Onko kustannustehokasta yrittää muuttaa tätä käyttäytymistä? Mikä on paras tapa hyödyntää resurssejanne? Voitko toimijana, yksin tai yhdessä kumppanin kanssa muuttaa tätä käyttäytymistä? Vai onko se teidän ulottumattomissanne?
 • 17. Kuinka arvioimme käyttäytymiseen perustuvaa hanketta? Liittyykö ongelma ihmisten käyttäytymiseen? Onko tavoiteltu käyttäytyminen ihmisten pitkän tähtäimen etujen/hyvinvoinnin mukaista? KYLLÄ Onko sitä mahdollista muuttaa? KYLLÄ Käyttäytymistieteellinen ‘sweet spot’ KYLLÄ Enemmän rakenteisiin, prosesseihin tai oikeudellisiin tekijöihin EI Käyttäytymisen muuttaminen ei ole palkitsevaa EI Käyttäytyminen on syvään juurtunutta EI Vaikeampaa, vaikkakin mahdollista YES KYLLÄ
 • 18. Määrittele mitattava lopputulema © The Behavioural Insights Team Ylivelkaantumisen vähentäminen Kuluttajat vähentävät kulutusluottojen käyttöä Kulutusluottojen käyttö laskee Korkean tason haaste tai tavoite Tavoite käyttäytyminen Mitattavissa oleva lopputulema Mitattavissa oleva lopputulema tarkentuu aineiston keruun yhteydessä. Laajuus – valitse tavoite, johon on mahdollista saada aikaan muutosta Esitä ytimekkäästi mitä haluat saavuttaa mitattavissa olevilla termeillä ● Kenen käyttäytymistä haluat muuttaa? Erityinen ryhmä/koko väestö? Voidaanko käyttäytymistä mitata? ● Voidaanko käyttää rutiininomaisesti kertyvää dataa? ● Jos ei, mitä dataa voidaan hyödyntää? ● Mikä on vaikutuksen odotettu suunta? ● Kuinka suuri vaikutus tekee hankkeesta kannattavan? ● Mitä erityistä käyttäytymistä pyrit muuttamaan? Varmista, että kyseessä on käyttäytyminen, ei asenne tai uskomus.
 • 19. Sinun vuorosi… © The Behavioural Insights Team Korkean tason haaste tai tavoite Tavoite käyttäytyminen Mitattavissa oleva lopputulema Mitattavissa oleva lopputulema tarkentuu aineiston keruun yhteydessä. Laajuus – valitse tavoite, johon on mahdollista saada aikaan muutosta Esitä ytimekkäästi mitä haluat saavuttaa mitattavissa olevilla termeillä ● Kenen käyttäytymistä haluat muuttaa? Erityinen ryhmä/koko väestö? Voidaanko käyttäytymistä mitata? ● Voidaanko käyttää rutiininomaisesti kertyvää dataa? ● Jos ei, mitä dataa voidaan hyödyntää? ● Mikä on vaikutuksen odotettu suunta? ● Kuinka suuri vaikutus tekee hankkeesta kannattavan? ● Mitä erityistä käyttäytymistä pyrit muuttamaan? Varmista, että kyseessä on käyttäytyminen, ei asenne tai uskomus.
 • 20. Kohdennetun tavoitteen määrittely Spesifinen – kohdenna käyttäytymiseen joka on selkeästi määritelty S M A R T Mitattavissa – lopputulemaa täytyy pystyä mittaamaan Saavutettava – tarkenna toimijat, kuka tai mikä muuttaa toimintaansa Realistinen – onko tavoitteella tarvittavat resurssit ja tuki (Time) Aikaan sidottu – tarkenna aikataulu
 • 21. Esimerkki määritelmä Tavoite: lisätä yritystoimintaa Ei ole selvää, millaista lisäystä tavoitellaan Missä aikataulussa tätä tavoitellaan? Mitä tarkoitellaan yrittäjyydellä? Mikä on käyttäytyminen tässä? Missä kohderyhmässä? Mitä käyttäytymistä pyritään muuttamaan (ei asenne tai uskomus)? Kenen käyttäytymistä (ryhmä vai koko väestö)? Mikä on vaikutuksen oletettu suunta ja suuruus? Millaisessa aikataulussa? Missä mahdollinen interventio toteutetaan? Yleiset julkisen hallinnon tavoitteet
 • 22. Korjattu määritelmä… Tavoite: lisätä yritysten rekisteröintejä 18-29 vuotiaiden yrittäjien joukossa vuonna 2024 n. 5% intervention ensimmäisen 3 kuukauden aikana Aikaan sidottu: Tarkenna milloin tuloksia voidaan odottaa. Parhaimmillaan voidaan yhdistää olemassaoleviin prosesseihin. Mitattava: Tarkenna lopputulema mitattavalla määreellä. Tarkenna suunta ja suuruus. Voidaan muokata myöhemmin. Kuinka suuri vaikutus tarvitaan, jotta hanke on kannattava? Saavutettava: Kenen toimintaa pyritään muuttamaan? Tietty ryhmä vai koko väestö? Kaikki nuoret vai rajatumpi ryhmä? Spesifinen: Tunnista erityinen käyttäytyminen, jota pyrit muuttamaan Ei asenteita tai uskomuksia. Tavoite on ilmaista ytimekkäästi mitä halutaan. Tämä auttaa fokusoimaan hankkeen suunnittelua. Realistinen: Ole rehellinen siitä, mitä halutaan, mutta myös tietoinen siitä mikä on realistista ottaen huomioon lähtötilanteen.
 • 23. Tunnista omat olettamuksesi Oletukset, joita teet valitusta käyttäytymisestä ● Onko valituilla toimijoilla suurin vaikutus tavoitteeseesi? Jos ei, ketä muita tulisi huomioida? Pitäisikö kohdistaa useampaan kuin yhteen toimijaryhmään samanaikaisesti? ● Voitko tavoittaa valitut toimijat olemassa olevien kumppaneidesi kautta? Jos kyllä, miten? Mitä kanavia teillä on tavoittaa valitut toimijat? Oletukset, joita teet mitattavasta lopputulemasta ● Onko valittu käyttäytyminen prosessin pullonkaula? Onko olemassa muuta toimintaa, joka voisi toimia pullonkaulana? ● Mitä kerrannaisvaikutuksia odotat, jos onnistut muuttamaan käyttäytymistäsi? ● Onko käyttäytymistä mahdollista seurata? Jos on, miten keräät tietoja? Mitä vaikutusta odotat? Onko mitään muuta, mitä voisi/pitäisi mitata? ● Tunnetko lähtötason? Oletukset, jotka koskevat toimijoita