Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun edellytyksiä

9,763 views

Published on

Pääjohtaja Olli Rehn

Suomen Pankki

Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun edellytyksiä
Lehdistötilaisuus 18.12.2018

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun edellytyksiä

 1. 1. Julkinen Suomen Pankki Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun edellytyksiä Tiedotustilaisuus 18.12.2018 Olli Rehn 18.12.2018 1
 2. 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n rahapolitiikka: Elvyttävä mitoitus jatkuu epävarmuuden oloissa 2Olli Rehn18.12.2018
 3. 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueella talouskasvu hidastuu ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012 3Olli Rehn18.12.2018
 4. 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen kasvu- ja hintanäkymät  BKT  2018: 1,9 % (-0,1)  2019: 1,7 % (-0,1)  2020: 1,7 %  2021: 1,5 %  Työttömyysaste  2018: 8,2 % (-0,1 %)  2019: 7,8 %  2020: 7,5 %  2021: 7,1 %  Inflaatio  2018: 1,8 % (+0,1)  2019: 1,6 % (-0,1)  2020: 1,7 %  2021: 1,8 %  Pohjainflaatio (YKHI pl. energia ja ruoka)  2018: 1,0 % (-0,1)  2019: 1,4 % (-0,1)  2020: 1,6 % (-0,2)  2021: 1,8 % Eurojärjestelmän joulukuun 2018 ennuste (vrt. EKP:n syyskuun 2018 ennuste) 4Olli Rehn18.12.2018
 5. 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n neuvoston päätökset 13.12.2018: Rahapolitiikan elvyttävä mitoitus jatkuu  EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisillä tasoillaan ainakin vuoden 2019 kesän ajan ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että inflaatio palautuu edelleen kestävästi lähemmäksi hieman alle kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä.  Epätavanomaisiin rahapoliittisiin toimiin lukeutuvassa omaisuuserien osto- ohjelmassa tehtävät netto-ostot päättyvät joulukuussa 2018.  Samassa yhteydessä EKP:n neuvosto täsmensi ennakoivaa viestintäänsä koskien erääntyvien omaisuuserien uudelleensijoittamista:  Uudelleensijoituksia jatketaan täysimääräisesti pidemmän aikaa sen jälkeenkin, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa ohjauskorkoja niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi. 5Olli Rehn18.12.2018
 6. 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Erääntyvien arvopaperien uudelleensijoitukset pitävät eurojärjestelmän taseen suurena 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2015 2016 2017 2018 2019 Omaisuusvakuudelliset arvopaperit Katetut joukkolainat Julkisen sektorin arvopaperit Yrityssektorin arvopaperit Laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman hankinnat, mrd. EUR Katkoviivalla kesäkuussa 2018 ilmoitettu tavoitetaso. Lähteet: EKP ja Macrobond. 32422@EAPP • Uudelleensijoitukset: sitä mukaa kun aiemmin ostettuja velkakirjoja erääntyy, vastaavilla varoilla ostetaan uusia 6Olli Rehn18.12.2018
 7. 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n rahapolitiikan strategian säännöllinen arviointi  EKP:n rahapolitiikan ensisijainen tavoite on hintavakaus. Tämä mandaatti on annettu, mutta strategia ei ole kiveen hakattu, ja sen tulisi kehittyä taloudellinen ympäristö huomioon ottaen. EKP:n rahapolitiikan strategia muodostuu niistä taustaoletuksista, periaatteista ja välineistä, joita EKP hyödyntää pyrkiessään hintavakauden ylläpitämiseen.  EKP:n rahapolitiikan strategiaa tarkennettiin vuonna 2003 eli noin 15 vuotta sitten, nojautuen sen hetkiseen taloustieteelliseen tutkimukseen ja noin 5 vuoden mittaiseen kokemukseen yhteisestä rahapolitiikasta.  Aloittamalla strategian säännöllisten arvioiden laatimisen olisimme hyvässä seurassa. Esimerkiksi Yhdysvaltain, Kanadan, Ison-Britannian ja Ruotsin keskuspankit tarkastelevat säännöllisesti strategiaansa. 7Olli Rehn18.12.2018
 8. 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Säännöllinen arviointi olisi hyödyllistä, vaikka EKP:n neuvosto olisi tyytyväinen nykyiseen strategiaan  Rahapolitiikan toimintaympäristö ja välineistö ovat muuttuneet merkittävästi edellisen, vuoden 2003 arvion jälkeen: – Rahapolitiikan kannalta keskeinen reaalinen tasapainokorko on laskenut, ja todennäköisyys, että rahapolitiikka törmää uudestaan nollakorkorajaan, on lisääntynyt – Euroalue on kohdannut finanssikriisin, valtioiden velkakriisin, likviditeettiloukun ja häiriöitä rahapolitiikan välittymisessä  Mahdollisimman onnistuneen rahapolitiikan kannalta olisi hyödyllistä katsoa tuorein silmin niitä tekijöitä, jotka muodostavat strategiamme 8Olli Rehn18.12.2018
 9. 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen talous 2019–2021: kasvu jatkuu, mutta vaimenee 9Olli Rehn18.12.2018
 10. 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Nimellinen Rakenteellinen % suhteessa bruttokansantuotteeseen Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 35913 Julkisen talouden nettoluotonanto Julkisen talouden tila parantunut viime vuosina, mutta alijäämien ennustetaan jatkuvan 10Olli Rehn18.12.2018
 11. 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvajearvio edelleen 3 % suhteessa BKT:hen  Ikäsidonnaiset menot kasvavat jo 2020-luvulla  Terveyden- ja pitkäaikaishoidon menojen nopein kasvu 2040-luvulle saakka  Uusi väestöennuste heikensi arviota kestävyysvajeesta2 4 6 8 10 12 14 2015 2025 2035 2045 2055 2065 Terveydenhoito Pitkäaikaishoito Eläkkeet Koulutus % BKT:stä Lähde: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Ikäsidonnaisten menojen kehitys suhteessa BKT:hen 18.12.2018 eurojatalous.fi 35896@Kuvio2 11Olli Rehn18.12.2018
 12. 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Nyt on otollinen aika vahvistaa julkista taloutta  Finanssipolitiikka keveni vuonna 2018, ja vuonna 2019 sen arvioidaan pysyvän suunnilleen muuttumattomana  Kun otetaan huomioon kestävyysvaje ja nykyinen suotuisa suhdannetilanne, julkisen talouden nykyistä määrätietoisempi vahvistaminen olisi perusteltua  Pitkän aikavälin kestävyyttä on syytä vahvistaa myös rakenteellisten uudistusten avulla 12Olli Rehn18.12.2018
 13. 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Julkisen talouden pitkän aikavälin näkymien kannalta keskeinen merkitys on työllisyysasteella  Työllisyyden viime vuosien kohenemisen taustalla on ollut sekä yleinen talouskehitys että työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen toimet  Kustannuskilpailukyky on kohentunut kilpailukykysopimuksen ja melko maltillisten palkkaratkaisujen myötä  Sosiaaliturvaan ja verotukseen on myös tehty työllisyyttä tukevia muutoksia 13Olli Rehn18.12.2018
 14. 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 100 105 110 115 120 125 130 135 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Suomi Euroalue 12** Kauppakumppanimaat*** Europohjainen indeksi, 2005 = 100 *) Palkansaajakorvaukset suhteessa kansantulon määrään. **) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata. ***) 14 perinteistä teollisuusmaata. Ennusteet: Suomen Pankki (Suomi) ja Euroopan komissio (muut maat). Lähteet: Tilastokeskus, Suomen Pankki ja Euroopan komissio. 34093 Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset* Kustannuskilpailukyky parantunut, ja sen ennustetaan paranevan edelleen hieman 2018–2019 14Olli Rehn18.12.2018
 15. 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työn tuottavuuden kehitys vaimeaa  Työn tuottavuus = tuotanto työpanosta kohti  Viimeisien 10 vuoden aikana työn tuottavuuden kasvu on Suomessa ollut vaimeaa aiempiin vuosikymmeniin verrattuna – Verraten vaimeaa myös muihin maihin nähden  Viimeaikainen tuotannollisten investointien kasvun hidastuminen varjostaa nyt osaltaan tuottavuuden kasvun näkymiä Työn tuottavuuden vuotuinen muutos keskimäärin, % 1998–2007 2,5 % 2008–2009 -2,8 % 2010–2017 0,9 % 15Olli Rehn18.12.2018
 16. 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Yritysten tuottavuuskehitys on osin eriytynyt Suomessakin  Tuottavuuskasvua ajavat innovaatiot ja niiden käyttöönotto  Monissa maissa on havaittavissa tuottavuuden, työllisyyden ja arvonlisän kasvun yritysten eturintama – valtaosa menestyy keskinkertaisesti  Suomen yritysten kehitys poikkeaa osittain näistä trendeistä – Tuottavuuskasvun eturintaman eriytymistä vain muutamalla toimialalla – Toisaalta, työllisyyden ja tuotannon kasvu keskittyy pieneen joukkoon nopeasti kasvavia yrityksiä, kuten muuallakin  Eturintamalta vain vähän vetoapua – Enimmäkseen eturintamankin tuottavuuskasvu matelee – Siellä missä nähdään nopean tuottavuuskasvun yrityksiä (teollisuus), on vain vähän nopeasti kasvavia yrityksiä Juuso Vanhala ja Matti Virén: Tuottavuuskasvun eriytyminen Suomen yrityksissä. www.eurojatalous.fi Eturintama = Työn tuottavuuden suhteen parhaat 5 % yrityksistä. 16Olli Rehn18.12.2018
 17. 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työn tuottavuuden kasvun edellytysten tukeminen  Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys ovat keskeisiä tekijöitä innovaatioiden edellytysten taustalla – Niitä koskevilla talouspoliittisilla päätöksillä on tärkeä rooli työn tuottavuuden kasvun kannalta  Työn tuottavuuden kasvun edellytyksiin voidaan vaikuttaa myös laajemmin sellaisilla politiikkatoimilla, jotka parantavat talouden voimavarojen kohdentumista – Tässä tärkeä rooli on kilpailun edistämisellä ja työmarkkinoiden toiminnalla 17Olli Rehn18.12.2018
 18. 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Ilmastonmuutos on talouden näkökulmasta valtava markkinahäiriö  Ilmastomuutoksella on suuri merkitys rahoitusvakauden ja talouskasvun pitkän aikavälin kestävyyden kannalta  Suomen Pankki osallistuu keskusteluun ja toimii mm. keskuspankkien ja valvojien globaalissa Network for Greening the Financial System – verkostossa  Oleellista on, että kasvihuonepäästöjen tuottamiselle luodaan hinta – Näin voidaan tehdä verotuksen tai päästökauppajärjestelmien avulla – Tällöin kaikki yritykset ja kotitaloudet tulevat ottaneeksi omissa päätöksissään ilmastonmuutoksen huomioon 18Olli Rehn18.12.2018
 19. 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen talous 2019: kasvu ja työllisyys elpyneet – yhä on paljon tehtävää  Talouden ja työllisyyden elpymistä ovat viime vuosina tukeneet – Kansainvälisen ja Euroopan talouden nopeampi kasvu – Kotimaassa tehdyt julkisen vallan ja työmarkkinajärjestöjen päätökset  Nyt on syytä varautua heikompaan suhdanteeseen ja väestön ikääntymiseen – Julkisen talouden kestävyyden varmistaminen – Työllisyysasteen nostaminen pitkäjänteisesti – Tuottavuuskasvun edellytysten vahvistaminen  Tulevien vuosikymmenten suomalaisten täytyy voida rakentaa omaa elämäänsä ilman, että he joutuvat taistelemaan edellisen sukupolven kerryttämien velkojen ja ympäristöongelmien kanssa 19Olli Rehn18.12.2018
 20. 20. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! 20Olli Rehn18.12.2018

×