SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
Julkinen
Suomen Pankki
Rahoitusjärjestelmän vakaus –
kotitalouksien velkaantumiseen
puututtava ajoissa
Esitys rahamuseossa 9.5.2019
19.5.2019
Paavo Miettinen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
 Maailmantalouden epävarmuus
lisääntynyt alkuvuonna 2019
 Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen
kauppakiistan laajeneminen ja
brexit suurimmat lähiajan
talousriskit
 Euroalueen talousnäkymien
ennakoitua nopeampi
heikentyminen suurin Suomen
talouteen kohdistuva riski
 Suomen talouden kasvu yhä
enemmän kotimaisen kysynnän
varassa
9.5.2019 Paavo Miettinen 2
Suomen talouden kasvu hidastunut ja suhdannenäkymät
heikentyneet ennakoitua nopeammin
tuotannon taso
vuosimuutos
-12
-6
0
6
12
90
95
100
105
110
2005 2010 2015
Tuotannon suhdannekuvaaja, trendi, volyymi (vasen asteikko)
Tuotannon suhdannekuvaaja, trendi, 12 kk:n muutos (oikea asteikko)
Indeksi, 2010 = 100
Lähde: Tilastokeskus. @35982
Suomen kokonaistuotannon kasvu hidastumassa
%
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
0
5
10
15
2011 2013 2015 2017 2019
Kotitaloudet: asuntolainat Kotitaloudet: kulutusluotot
Asuntoyhteisöt Nimellinen BKT
Vuosimuutos, %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @35587
Luottolaitosten lainakannan ja BKT:n kehitys
Lainat asuntoyhteisöille ja kulutusluotot kasvaneet
nopeasti asuntorakentamisen ja kulutuksen siivittäminä
9.5.2019 Paavo Miettinen 3
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Asuntojen hintojen kehitys pääosin maltillista, mutta
alueelliset hintaerot kasvaneet edelleen
9.5.2019 Paavo Miettinen 4
80
100
120
140
160
180
2000 2005 2010 2015
Helsinki Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu
Turku Tampere
Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu
Reaali-indeksi, 2000 = 100
Lähde: Tilastokeskus. @35982
Vanhojen asuntojen hintakehitys eriytynyt alueellisesti 2010-luvulla
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Asuntojen reaalihinnat nousseet vain muutaman
kaupungin keskustassa
9.5.2019 Paavo Miettinen 5
0
20
40
60
80
100
120
140
Reaali-indeksi 2019/I
Lähde: Tilastokeskus. @27565
Vuosi 2010 = 100
Vanhojen osakeasuntojen reaalihinnat suhteessa vuoden 2010
tilanteeseen eräissä kaupungeissa
Julkinen
Suomen Pankki
Suomessa lisättävä keinoja, joilla
ehkäistään kotitalouksien liiallista
velkaantumista ja siitä kansantaloudelle
aiheutuvia riskejä
69.5.2019
Paavo Miettinen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kotitalouksien liiallisen velkaantumisen ei tule vaarantaa
vakaata talouskehitystä
9.5.2019 Paavo Miettinen 7
127,3 %
1,5 %
0
5
10
15
0
50
100
150
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Kotitalouksien velka, % suhteessa käytettävissä olevaan tuloon (vasen asteikko)
Kotitalouksien korkomenot, % suhteessa käytettävissä olevaan tuloon (oikea asteikko)
%
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @27565
Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa
%
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Pankkisektorin ulkopuolinen kulutusluotonanto kasvussa
9.5.2019 Paavo Miettinen 8
0
5
10
15
20
25
2016/IV 2017/I 2017/II 2017/III 2017/IV 2018/I 2018/II 2018/III 2018/IV
Vertaislainaus
Ulkomaiset digipankit
Pikaluottoyritykset
Muut rahoituslaitokset (mm. ajoneuvorahoittajat)
Luottolaitokset
Mrd. euroa
Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus, valtiovarainministeriö, Ruotsin keskuspankki,
tilinpäätökset ja kulutusluottojen myöntäjien julkiset tiedot. @35982
Kotitalouksien kulutusluottokanta arviolta jo lähes 22 mrd. euroa
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velkaantuneet kotitaloudet alttiita vähentämään kulutusta,
mikä voi syventää koko kansantalouden ongelmia
9.5.2019 Paavo Miettinen 9
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Makrovakauspolitiikka tukee pitkän aikavälin
talouskasvua
 Tavoitteena pienentää finanssikriisien todennäköisyyttä ja haitallisia
vaikutuksia reaalitalouteen
 Rahoitusjärjestelmän vakaus parantaa talouskasvun edellytyksiä pitkällä
aikavälillä
 Makrovakaustoimilla pyritään erityisesti hillitsemään liiallista luotonantoa,
velkaantumista ja niistä aiheutuvia riskejä kansantaloudelle
9.5.2019 Paavo Miettinen 10
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Makrovakauspolitiikassa tarvitaan useita toisiaan
täydentäviä keinoja
Luotto-
laitosten
pääoma-
puskurit
Asunto-
laina-
katto
Riskin-
sieto-
kyky
Maksu-
vara-arvio
+ velka-
katto
(uusi)
9.5.2019 Paavo Miettinen 11
Kotitalouksien kyky
maksaa velkansa
ja kuluttaa
Kotitalouksien kyky
sietää varallisuus-
hintojen laskua
Luottolaitosten
kyky kestää
tappioita
Luottolaitosten
kyky myöntää
lainoja
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Makrovakausvälineitä tarpeen kohdistaa myös
luottolaitossektorin ulkopuolelle
 Kokonaisvelan ja tulojen suhdetta rajoittava velkakatto
 Asuntolainojen ja taloyhtiölainojen enimmäispituus
 Uusien asuntojen yhtiölainaosuuksien enimmäismäärä ja lyhennysvaatimus
 Kulutusluottojen lyhennysvaatimus ja valvonnan laajentaminen
9.5.2019 Paavo Miettinen 12
Julkinen
Suomen Pankki
Velkakaton vaikutuksista
139.5.2019
Paavo Miettinen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velka-tulosuhteen jakauma uusissa asuntolainoissa
9.5.2019 Paavo Miettinen 14
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velkakatolla maltillinen vaikutus nykytilanteessa
9.5.2019 Paavo Miettinen 15
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velkakatto hillitsee velkaantuneisuuden kasvua
9.5.2019 Paavo Miettinen 16
Julkinen
Suomen Pankki
Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat
aiempaa tiiviimmin kytköksissä
kansainvälisiin kiinteistömarkkinoihin
179.5.2019
Paavo Miettinen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Liikekiinteistömarkkinoiden kaupankäynti vilkasta
Pohjoismaissa
9.5.2019 Paavo Miettinen 18
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ruotsi Norja Suomi Tanska
Lähde: Pangea/Mrec.
Mrd. euroa
Liikekiinteistökauppojen arvo jo neljä vuotta korkealla tasolla
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Ulkomaiset sijoittajat aiempaa useammin osallisina
suurissa kiinteistökaupoissa Suomessa
9.5.2019 Paavo Miettinen 19
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen liikekiinteistömarkkinat rakenteellisessa
murroksessa
 Kaupungistuminen ja hyvä taloustilanne ovat lisänneet liike- ja toimistotilojen
rakentamista kasvukeskuksissa
 Sijoittajat ovat kasvattaneet omistuksiaan myös vuokra-asunnoissa
 Kaupungistuminen ja digitalisaatio vähentävät etenkin sivummalla sijaitsevien
liike- ja toimistotilojen kysyntää
 Verkkokaupan kasvu ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä ovat haaste
kauppakeskusliiketoiminnalle
9.5.2019 Paavo Miettinen 20
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kotimaisten pankkien kiinteistösidonnainen lainakanta
kasvanut nopeasti viimeisten 20 vuoden aikana
9.5.2019 Paavo Miettinen 21
Julkinen
Suomen Pankki
Euroalueen rahoitusarkkitehtuuria tulee
edelleen lujittaa viimeistelemällä
pankkiunioni ja edistämällä
pääomamarkkinaunionia
229.5.2019
Paavo Miettinen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Nordean kotipaikkamuutos kytkee Suomen pankkisektorin
entistä tiiviimmin muihin Pohjoismaihin
 Pankkisektorin koko, keskittyneisyys ja kytkeytyneisyys kasvoivat, kun Nordea
siirsi kotipaikkansa Suomeen
 Pankkijärjestelmän vahva vakavaraisuus ja maksuvalmius tukevat sektorin
tappionkanto- ja luotonantokykyä kaikissa olosuhteissa
 Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaiset harjoittelivat tammikuussa 2019
maiden rajat ylittävien suurten pankkiryhmien kriisitilanteiden hoitamista
9.5.2019 Paavo Miettinen 23
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroopan pankkisektorin kannattavuusnäkymät vaimeat
9.5.2019 Paavo Miettinen 24
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroalueen rahoitusjärjestelmän kriisinsietokykyä ja
rahoitusarkkitehtuuria lujitettava edelleen
 Pankkien saamisia kotimaidensa julkisilta sektoreilta tulisi edelleen supistaa
 Pankkiunioni tulisi viimeistellä yhteisellä talletussuojajärjestelmällä
 Pääomamarkkinoiden yhdentymisen esteitä tulisi purkaa nykyistä
määrätietoisemmin ja edistää EU:n pääomamarkkinaunionin hankkeita
9.5.2019 Paavo Miettinen 25
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Yhteenveto
 Kansainvälisen talouden epävarmuudet heikentävät Suomen talousnäkymiä
 Suomessa lisättävä keinoja, joilla ehkäistään kotitalouksien liiallista
velkaantumista ja siitä kansantaloudelle aiheutuvia riskejä
 Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat aiempaa tiiviimmin kytköksissä
kansainvälisiin kiinteistömarkkinoihin
 Euroalueen rahoitusarkkitehtuuria tulee edelleen lujittaa viimeistelemällä
pankkiunioni yhteisellä talletussuojajärjestelmällä ja edistämällä
pääomamarkkinaunionia
9.5.2019 Paavo Miettinen 26
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kiitos!
9.5.2019 Paavo Miettinen 27
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen Pankin vakausarvio
 Arvio Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja vakautta uhkaavista
riskeistä ja haavoittuvuuksista
 Pääkirjoitus, vakausarvio, yhteenveto ja artikkeleita eri teemoista
– Runsaasti velkaantuneet vähentävät kulutusta, kun talouskasvu alkaa hidastua
– Tulosidonnainen velkakatto täydentäisi asuntolainakattoa
– Uudet keinot tarpeen kulutusluottojen hillitsemiseksi
– Taloussuhdanne ja toimiala vaikuttavat yritysten luottoriskiin
– Suomen ja ulkomaiden liikekiinteistömarkkinat entistä tiiviimmin kytköksissä toisiinsa
– Digitalisaation vaikutus pankkien kannattavuuteen
 Euro & talous -sivustolla https://www.eurojatalous.fi/fi/rahoitusvakaus/
9.5.2019 Paavo Miettinen 28
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kotitalouksien velkaantuneisuuden taso historiallisesti
korkea
9.5.2019 Paavo Miettinen 29
50
75
100
125
150
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Kotitalouksien velka
% suhteessa käytettävissä olevaan tuloon
Pystyviivoilla neljännesvuosittain makrovakaustoimen voimaantulo.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @35982
Kotitalouksien velkaantumista hillitsevät makrovakaustoimet
Maksuvarasuositus
31.3. ja 8.6.2010
Lainakatto
1.7.2016 ja
1.7.2018
Takaisimaksu-
suositus
26.9.2017
Taloyhtiölaina-
suositus
23.5.2018
Riskipainolattia
1.1.2018
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen kiinteistömarkkinat aiempaa alttiimpia
kansainvälisille riskeille
 Suomen liikekiinteistömarkkinoilla hinnat ovat kohonneet, kauppojen
kokonaisarvo kasvanut ja kansainvälisten sijoittajien aktiivisuus lisääntynyt
 Ulkomaiset sijoittajat kytkevät Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat tiiviimmin
muun Euroopan kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluihin
 Kansainvälisen markkina- tai taloustilanteen heikkeneminen voisi voimistaa
kiinteistöjen hintavaihteluita Suomessakin
9.5.2019 Paavo Miettinen 30

More Related Content

What's hot

Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Suomen Pankki
 
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaSuomen Pankki
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Suomen Pankki
 
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...Finanssivalvonta
 
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaSuomen Pankki
 
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Suomen Pankki
 
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...Finanssivalvonta
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
 
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Suomen Pankki
 
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaMita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaFinanssivalvonta
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
 

What's hot (20)

Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
 
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
 
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
 
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
 
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
 
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
 
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaMita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 

Similar to Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinSuomen Pankki
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Suomen Pankki
 
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019Suomen Pankki
 
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Suomen Pankki
 
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...Suomen Pankki
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakausRahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakausSuomen Pankki
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäSuomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...Suomen Pankki
 
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankki
 
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaSuomen Pankki
 
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatSuomen Pankki
 
Meri Obstbaum: Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu, Euro ja talous -tiedotu...
Meri Obstbaum: Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu, Euro ja talous -tiedotu...Meri Obstbaum: Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu, Euro ja talous -tiedotu...
Meri Obstbaum: Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu, Euro ja talous -tiedotu...Suomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Suomen Pankki
 

Similar to Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
 
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
 
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
 
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
 
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
 
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakausRahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakaus
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
 
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
 
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
 
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
 
Meri Obstbaum: Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu, Euro ja talous -tiedotu...
Meri Obstbaum: Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu, Euro ja talous -tiedotu...Meri Obstbaum: Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu, Euro ja talous -tiedotu...
Meri Obstbaum: Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu, Euro ja talous -tiedotu...
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
 

More from Suomen Pankki

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintSuomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusSuomen Pankki
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economySuomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 

Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio

 • 1. Julkinen Suomen Pankki Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen puututtava ajoissa Esitys rahamuseossa 9.5.2019 19.5.2019 Paavo Miettinen
 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen  Maailmantalouden epävarmuus lisääntynyt alkuvuonna 2019  Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppakiistan laajeneminen ja brexit suurimmat lähiajan talousriskit  Euroalueen talousnäkymien ennakoitua nopeampi heikentyminen suurin Suomen talouteen kohdistuva riski  Suomen talouden kasvu yhä enemmän kotimaisen kysynnän varassa 9.5.2019 Paavo Miettinen 2 Suomen talouden kasvu hidastunut ja suhdannenäkymät heikentyneet ennakoitua nopeammin tuotannon taso vuosimuutos -12 -6 0 6 12 90 95 100 105 110 2005 2010 2015 Tuotannon suhdannekuvaaja, trendi, volyymi (vasen asteikko) Tuotannon suhdannekuvaaja, trendi, 12 kk:n muutos (oikea asteikko) Indeksi, 2010 = 100 Lähde: Tilastokeskus. @35982 Suomen kokonaistuotannon kasvu hidastumassa %
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 0 5 10 15 2011 2013 2015 2017 2019 Kotitaloudet: asuntolainat Kotitaloudet: kulutusluotot Asuntoyhteisöt Nimellinen BKT Vuosimuutos, % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @35587 Luottolaitosten lainakannan ja BKT:n kehitys Lainat asuntoyhteisöille ja kulutusluotot kasvaneet nopeasti asuntorakentamisen ja kulutuksen siivittäminä 9.5.2019 Paavo Miettinen 3
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Asuntojen hintojen kehitys pääosin maltillista, mutta alueelliset hintaerot kasvaneet edelleen 9.5.2019 Paavo Miettinen 4 80 100 120 140 160 180 2000 2005 2010 2015 Helsinki Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu Turku Tampere Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu Reaali-indeksi, 2000 = 100 Lähde: Tilastokeskus. @35982 Vanhojen asuntojen hintakehitys eriytynyt alueellisesti 2010-luvulla
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Asuntojen reaalihinnat nousseet vain muutaman kaupungin keskustassa 9.5.2019 Paavo Miettinen 5 0 20 40 60 80 100 120 140 Reaali-indeksi 2019/I Lähde: Tilastokeskus. @27565 Vuosi 2010 = 100 Vanhojen osakeasuntojen reaalihinnat suhteessa vuoden 2010 tilanteeseen eräissä kaupungeissa
 • 6. Julkinen Suomen Pankki Suomessa lisättävä keinoja, joilla ehkäistään kotitalouksien liiallista velkaantumista ja siitä kansantaloudelle aiheutuvia riskejä 69.5.2019 Paavo Miettinen
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kotitalouksien liiallisen velkaantumisen ei tule vaarantaa vakaata talouskehitystä 9.5.2019 Paavo Miettinen 7 127,3 % 1,5 % 0 5 10 15 0 50 100 150 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Kotitalouksien velka, % suhteessa käytettävissä olevaan tuloon (vasen asteikko) Kotitalouksien korkomenot, % suhteessa käytettävissä olevaan tuloon (oikea asteikko) % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @27565 Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa %
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Pankkisektorin ulkopuolinen kulutusluotonanto kasvussa 9.5.2019 Paavo Miettinen 8 0 5 10 15 20 25 2016/IV 2017/I 2017/II 2017/III 2017/IV 2018/I 2018/II 2018/III 2018/IV Vertaislainaus Ulkomaiset digipankit Pikaluottoyritykset Muut rahoituslaitokset (mm. ajoneuvorahoittajat) Luottolaitokset Mrd. euroa Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus, valtiovarainministeriö, Ruotsin keskuspankki, tilinpäätökset ja kulutusluottojen myöntäjien julkiset tiedot. @35982 Kotitalouksien kulutusluottokanta arviolta jo lähes 22 mrd. euroa
 • 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velkaantuneet kotitaloudet alttiita vähentämään kulutusta, mikä voi syventää koko kansantalouden ongelmia 9.5.2019 Paavo Miettinen 9
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Makrovakauspolitiikka tukee pitkän aikavälin talouskasvua  Tavoitteena pienentää finanssikriisien todennäköisyyttä ja haitallisia vaikutuksia reaalitalouteen  Rahoitusjärjestelmän vakaus parantaa talouskasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä  Makrovakaustoimilla pyritään erityisesti hillitsemään liiallista luotonantoa, velkaantumista ja niistä aiheutuvia riskejä kansantaloudelle 9.5.2019 Paavo Miettinen 10
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Makrovakauspolitiikassa tarvitaan useita toisiaan täydentäviä keinoja Luotto- laitosten pääoma- puskurit Asunto- laina- katto Riskin- sieto- kyky Maksu- vara-arvio + velka- katto (uusi) 9.5.2019 Paavo Miettinen 11 Kotitalouksien kyky maksaa velkansa ja kuluttaa Kotitalouksien kyky sietää varallisuus- hintojen laskua Luottolaitosten kyky kestää tappioita Luottolaitosten kyky myöntää lainoja
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Makrovakausvälineitä tarpeen kohdistaa myös luottolaitossektorin ulkopuolelle  Kokonaisvelan ja tulojen suhdetta rajoittava velkakatto  Asuntolainojen ja taloyhtiölainojen enimmäispituus  Uusien asuntojen yhtiölainaosuuksien enimmäismäärä ja lyhennysvaatimus  Kulutusluottojen lyhennysvaatimus ja valvonnan laajentaminen 9.5.2019 Paavo Miettinen 12
 • 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velka-tulosuhteen jakauma uusissa asuntolainoissa 9.5.2019 Paavo Miettinen 14
 • 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velkakatolla maltillinen vaikutus nykytilanteessa 9.5.2019 Paavo Miettinen 15
 • 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velkakatto hillitsee velkaantuneisuuden kasvua 9.5.2019 Paavo Miettinen 16
 • 17. Julkinen Suomen Pankki Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat aiempaa tiiviimmin kytköksissä kansainvälisiin kiinteistömarkkinoihin 179.5.2019 Paavo Miettinen
 • 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Liikekiinteistömarkkinoiden kaupankäynti vilkasta Pohjoismaissa 9.5.2019 Paavo Miettinen 18 0 10 20 30 40 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ruotsi Norja Suomi Tanska Lähde: Pangea/Mrec. Mrd. euroa Liikekiinteistökauppojen arvo jo neljä vuotta korkealla tasolla
 • 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Ulkomaiset sijoittajat aiempaa useammin osallisina suurissa kiinteistökaupoissa Suomessa 9.5.2019 Paavo Miettinen 19
 • 20. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen liikekiinteistömarkkinat rakenteellisessa murroksessa  Kaupungistuminen ja hyvä taloustilanne ovat lisänneet liike- ja toimistotilojen rakentamista kasvukeskuksissa  Sijoittajat ovat kasvattaneet omistuksiaan myös vuokra-asunnoissa  Kaupungistuminen ja digitalisaatio vähentävät etenkin sivummalla sijaitsevien liike- ja toimistotilojen kysyntää  Verkkokaupan kasvu ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä ovat haaste kauppakeskusliiketoiminnalle 9.5.2019 Paavo Miettinen 20
 • 21. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kotimaisten pankkien kiinteistösidonnainen lainakanta kasvanut nopeasti viimeisten 20 vuoden aikana 9.5.2019 Paavo Miettinen 21
 • 22. Julkinen Suomen Pankki Euroalueen rahoitusarkkitehtuuria tulee edelleen lujittaa viimeistelemällä pankkiunioni ja edistämällä pääomamarkkinaunionia 229.5.2019 Paavo Miettinen
 • 23. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Nordean kotipaikkamuutos kytkee Suomen pankkisektorin entistä tiiviimmin muihin Pohjoismaihin  Pankkisektorin koko, keskittyneisyys ja kytkeytyneisyys kasvoivat, kun Nordea siirsi kotipaikkansa Suomeen  Pankkijärjestelmän vahva vakavaraisuus ja maksuvalmius tukevat sektorin tappionkanto- ja luotonantokykyä kaikissa olosuhteissa  Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaiset harjoittelivat tammikuussa 2019 maiden rajat ylittävien suurten pankkiryhmien kriisitilanteiden hoitamista 9.5.2019 Paavo Miettinen 23
 • 24. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroopan pankkisektorin kannattavuusnäkymät vaimeat 9.5.2019 Paavo Miettinen 24
 • 25. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen rahoitusjärjestelmän kriisinsietokykyä ja rahoitusarkkitehtuuria lujitettava edelleen  Pankkien saamisia kotimaidensa julkisilta sektoreilta tulisi edelleen supistaa  Pankkiunioni tulisi viimeistellä yhteisellä talletussuojajärjestelmällä  Pääomamarkkinoiden yhdentymisen esteitä tulisi purkaa nykyistä määrätietoisemmin ja edistää EU:n pääomamarkkinaunionin hankkeita 9.5.2019 Paavo Miettinen 25
 • 26. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Yhteenveto  Kansainvälisen talouden epävarmuudet heikentävät Suomen talousnäkymiä  Suomessa lisättävä keinoja, joilla ehkäistään kotitalouksien liiallista velkaantumista ja siitä kansantaloudelle aiheutuvia riskejä  Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat aiempaa tiiviimmin kytköksissä kansainvälisiin kiinteistömarkkinoihin  Euroalueen rahoitusarkkitehtuuria tulee edelleen lujittaa viimeistelemällä pankkiunioni yhteisellä talletussuojajärjestelmällä ja edistämällä pääomamarkkinaunionia 9.5.2019 Paavo Miettinen 26
 • 27. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! 9.5.2019 Paavo Miettinen 27
 • 28. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen Pankin vakausarvio  Arvio Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja vakautta uhkaavista riskeistä ja haavoittuvuuksista  Pääkirjoitus, vakausarvio, yhteenveto ja artikkeleita eri teemoista – Runsaasti velkaantuneet vähentävät kulutusta, kun talouskasvu alkaa hidastua – Tulosidonnainen velkakatto täydentäisi asuntolainakattoa – Uudet keinot tarpeen kulutusluottojen hillitsemiseksi – Taloussuhdanne ja toimiala vaikuttavat yritysten luottoriskiin – Suomen ja ulkomaiden liikekiinteistömarkkinat entistä tiiviimmin kytköksissä toisiinsa – Digitalisaation vaikutus pankkien kannattavuuteen  Euro & talous -sivustolla https://www.eurojatalous.fi/fi/rahoitusvakaus/ 9.5.2019 Paavo Miettinen 28
 • 29. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kotitalouksien velkaantuneisuuden taso historiallisesti korkea 9.5.2019 Paavo Miettinen 29 50 75 100 125 150 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Kotitalouksien velka % suhteessa käytettävissä olevaan tuloon Pystyviivoilla neljännesvuosittain makrovakaustoimen voimaantulo. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @35982 Kotitalouksien velkaantumista hillitsevät makrovakaustoimet Maksuvarasuositus 31.3. ja 8.6.2010 Lainakatto 1.7.2016 ja 1.7.2018 Takaisimaksu- suositus 26.9.2017 Taloyhtiölaina- suositus 23.5.2018 Riskipainolattia 1.1.2018
 • 30. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen kiinteistömarkkinat aiempaa alttiimpia kansainvälisille riskeille  Suomen liikekiinteistömarkkinoilla hinnat ovat kohonneet, kauppojen kokonaisarvo kasvanut ja kansainvälisten sijoittajien aktiivisuus lisääntynyt  Ulkomaiset sijoittajat kytkevät Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat tiiviimmin muun Euroopan kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluihin  Kansainvälisen markkina- tai taloustilanteen heikkeneminen voisi voimistaa kiinteistöjen hintavaihteluita Suomessakin 9.5.2019 Paavo Miettinen 30