SlideShare a Scribd company logo
Julkinen
Suomen Pankki
Rahapolitiikka ja
ajankohtainen taloustilanne
Talous tutuksi 2015
Lauri Kajanoja
3.9.2015 1
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Maailmantalouden muuttuvat kuviot
 Kehittyneiden talouksien elpyminen edennyt
– Euroopan taloudessa suunta ylöspäin, Yhdysvalloissa kasvu
jatkuu
 Nousevien talouksien kasvu hidastunut
– Kiina erityisesti huomion kohteena
 Öljyn hinta laskenut
 Rahapolitiikka
– Euroalue: riittävätkö päätetyt toimet?
– Yhdysvallat: milloin nollakorkopolitiikasta luovutaan?
2Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
20
40
60
80
100
120
140
160
20
40
60
80
100
120
140
160
2008 2010 2012 2014
Raakaöljyn hinta, Pohjanmeren brent, dollari/barreli (vasen asteikko)
Teollisuuden raaka-aineet pl. energia, dollari (oikea asteikko)
USD/barreli Indeksi, 2010 = 100
Lähteet: Bloomberg ja HWWA.
28149 rpr3(3)
Öljyn hinta laskenut
Taustalla sekä tarjonnan kasvu että kysynnän heikkous
3Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
IMF:n kasvuennusteet heinäkuussa 2015
0
1
2
3
4
5
6
2013 2014 2015 2016
Kehittyneet taloudet Nousevat taloudet
%
Lähde: IMF. Ennuste: heinäkuu 2015. 31644
Ennusteet
• Tänä vuonna erityisesti Venäjän ja Brasilian
kasvuennusteita on tarkistettu alaspäin
4Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Euroalue, STOXX Indeksi, EUR Yhdysvallat, S&P 500 Indeksi, USD
Japani, TOPIX Indeksi, JPY Kiina, Shanghai Composite Indeksi, CNY
Indeksi 1.1.2008 = 100
Lähde: Macrobond ja Suomen Pankki. 32119 @Chart1
Viime viikkoina Kiinan pörssiromahdus
laskenut osakkeiden hintoja muuallakin
5Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kehittyneissä talouksissa inflaatio hyvin
hidasta
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Euroalue USA Japani Kiina
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Lähteet: Eurostat, BLS, Bloomberg
23162@Inflaatio (FI)
6Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Työttömyys vähentynyt kehittyneissä
talouksissa
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Euroalue Yhdysvallat Japani Iso-Britannia
Työttömyysaste, %
Lähteet: BLS, Eurostat, Bloomberg ja Tilastokeskus. 23162
7Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kehittyneiden talouksien
keskuspankkikorot nollarajalla
8Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Rahapolitiikka tukenut euroalueen
elpymistä
9Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Inflaatio nyt alle tavoitteen
Tavoite: ”lähellä mutta alle 2 % keskipitkällä aikavälillä”
-1
0
1
2
3
4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
YKHI YKHI pl. energia ja jalostamattomat elintarvikkeet
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Lähde: Eurostat. 22887@Chart45(2)
10Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Rahapolitiikka vuonna 2014
 Keskuspankkikorot laskettu alarajalle
 Pankkien keskuspankkirahoituksessa täydenjaon
menettelyä jatketaan vähintään vuoden 2016
loppuun
 Pankeille tarjotaan pitkäkestoista (2018 erääntyvää)
keskuspankkirahoitusta reaalitalouden (pl. asunnot)
luototukseen 0,05 prosentin kiinteällä korolla
 Katettujen joukkolainojen ja omaisuusvakuudellisten
arvopaperien osto-ohjelmat (CBPP3 ja ABSPP)
11Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
EKP:n neuvoston päätökset 22.1.2015
 Laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma
 uutena ostokohteena euroalueen valtioiden ja
yhteiseurooppalaisten laitosten joukkolainat
 kolmen ohjelman yhteenlasketut ostot yhteensä 60 mrd. euroa
kuukaudessa maaliskuusta 2015 vähintään syyskuuhun 2016
(yhteensä 1140 mrd. euroa)
− Suomen Pankki ostaa ensisijaisesti Suomen valtion lainoja, joihin
liittyvän luottoriskin se kantaa itse
 Ennakoiva viestintä
 Ostoja jatketaan tarvittaessa syyskuun 2016 jälkeenkin, kunnes
EKP:n neuvosto katsoo inflaatiovauhdin palautuvan kestävästi
tavoitteen mukaiseksi
12Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Keventyneen rahapolitiikan
vaikutuskanavat
 Alentaa reaalikorkoja ja keventää rahoitusoloja
− yhä pidemmät korot laskevat, yritysten ja kotitalouksien rahoitusolot
kevenevät, arvopapereiden hinnat nousevat
− inflaatio-odotusten nousu alentaa reaalikorkoja
 Kasvattaa kysyntää ja helpottaa
hintavakaustavoitteen saavuttamista
− kulutusmahdollisuudet ja investointien kannattavuus kasvavat
− euron ulkoinen arvo laskee
− yritysten ja kotitalouksien luottamus vahvistuu
13Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Markkinoiden inflaatio-odotukset toipuivat
rahapolitiikkatoimien jälkeen, nyt taas laskeneet
14Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
0
10
20
30
40
50
60
-2 - -1 -1 - 0 0 - 1 1 - 2 2 -3 3 - 4 4 - 5 5 - 6
Ennen EAPP-päätöstä, 13.1.2015 EAPP-päätöksen jälkeen, 3.3.2015
EAPP-päätöksen jälkeen, 1.9.2015
EAPP = laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma (expanded asset purchase programme)
Lähde: Suomen Pankin laskelmat.
32082@Chart8 (4)
Todennäköisyys, %
Odotettu 5 vuoden inflaatio, %
Markkinahinnoista johdetut todennäköisyydet tulevalle inflaatiolle
Rahapolitiikka pienentänyt deflaation
todennäköisyyttä
15Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
0
1
2
3
4
5
6
7
2005 2007 2009 2011 2013 2015
10v. valtionvelkakirjan tuotto, AAA
Uusien yrityslainojen keskikorko
Uusien kotitalouslainojen keskikorko%
Lähde: EKP, Macrobond. patu30199@FBFC
Yritysten ja kotitalouksien lainakorot
laskeneet
16Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Euron Yhdysvaltain dollarikurssi
Lähde: Bloomberg.
Kun käyrä laskee, euro heikkenee dollaria vastaan
31591
Euron dollarikurssi laskenut rahapolitiikkaa
koskevien odotusten erkaantumisen myötä
17Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroalueen talouskasvu käynnistynyt
vähitellen
85
90
95
100
105
110
2008 2010 2012 2014
Euroalue Saksa Ranska Espanja Italia
BKT, indeksi, 2008 I =100
Lähde: Suomen Pankki. 32111 @Chart3(2)
18Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Tekijät euroalueen talouden
kääntymisen taustalla
1. Öljyn hinnan lasku
2. Rahapoliittiset päätökset
(ja niiden vaikutus valuuttakurssiin)
 Neljä muuta taustatekijää vahvistavat
käännettä
– Julkisen talouden sopeutusta viety eteenpäin
– Yksityisen sektorin velkatasot alentuneet
– Rakenneuudistukset etenemässä
– Pankkisektoria vahvistettu
19Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
30
35
40
45
50
55
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Teollisuus Palvelut
Saldoluku
Lähde: Bloomberg.
27255@Chart1
Ostopäällikköindeksit
Ostopäällikköindeksien mukaan talouskasvu
jatkunut viime kuukausina
20Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Rahapolitiikan toimintaympäristö
muuttumassa
 Euroopan pankkiunioni etenee
– Pankkien valvonta ja kriisinratkaisu osa unionia, talletussuoja
ei ainakaan vielä
– Suurten pankkien valvonta siirtynyt EKP:lle
 Makrovakauspolitiikka
– Uusi politiikka-alue
– Keskustelu oikeasta mitoituksesta ja välineistä jatkuu
21Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen talouden vaikeudet suurelta osin
rakenteellisia
22Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen BKT pienentynyt
90
92
94
96
98
100
102
104
106
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indeksi, 2007 = 100
* Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia ja Itävalta.
** Kreikka, Italia, Irlanti, Portugali ja Espanja.
Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat.
Bruttokansantuote
27221
Suomi
Euroalueen korkean luottoluokituksen maat pl. Suomi*
GIIPS-maat**
23Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Viennin kehitys historiallisen heikkoa
Suomen
vienti
supistunut
poikkeuksel-
lisen paljon
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
1965 1975 1985 1995 2005
Suomi 2012-2014 Portugali 1975-1978
Heikoin muista OECD-maista
Tavaroiden ja palveluiden viennin määrä, muutos 6 vuotta aiemmasta, %
Nykyiset 34 OECD-maata. Tiedot alkavat vuoden 1994 jälkeen: CZ, PL, EE, HU,
SK, SI, Israel ja Chile. Vuosikeskiarvoja: DK, EL, CZ, HU, SK ja Turkki.
Lähteet: OECD, Euroopan komissio ja Tilastokeskus. 27745
24Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kasvun edellytyksissä ollut hyvää ja
huonoa muihin maihin verrattuna
Talouskasvun taustatekijöitä Suomessa v. 2008–
Vahvuuksia
• Ei voimakasta yksityistä
tai julkista
velkaantumista ennen
kansainvälistä
finanssikriisiä
• Pankkien tila hyvä
Heikkouksia
• Teollisuuden
rakennemuutos
• Kustannuskilpailukyky
heikentynyt
• Työikäisen väestön
määrä alkanut supistua
• Venäjän talousvaikeudet
25Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Muu metalliteollisuus
Metsäteollisuus Kemianteollisuus
Muu tehdasteollisuus
Prosenttia vuoden 2007 BKT:n arvosta
Lähde: Tilastokeskus. 27748
Arvonlisäyksen muutos vuodesta 2007
Sähkö- ja
elektroniikka-
teollisuuden
tuotannon
supistumisen
suora vaikutus
BKT:hen -4,5 %
26Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Vienti supistumisen taustalla muutakin
kuin elektroniikka ja metsä
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Suomi
Luxemburg
Irlanti
Itävalta
Ranska
Italia
Slovenia
Belgia
Kreikka
Saksa
Alankomaat
Malta
Portugali
Kypros
Espanja
Slovakia
Viro
Latvia
Liettua
Elektroniikka-, sähkö- ja metsäteollisuuden osuus
Lähteet: OECD, Eurostat ja Tulli.
%
Tavaraviennin arvon muutos vuodesta 2008 vuoteen 2013
27Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
90
95
100
105
110
115
120
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Toteutunut Ennuste
Indeksi, 1999 = 100
*) 21 keskeistä kauppakumppanimaata samassa valuutassa.
Ennuste: Euroopan komissio, toukokuu 2015.
Lähteet: Euroopan komissio, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
27664
Koko talous, Suomi suhteessa
kauppakumppanimaiden* keskiarvoon
Suomen ulkomaankaupan painoilla
Suhteelliset yksikkötyökustannukset
Kustannuskilpailukyky heikentynyt,
heikkeneminen pysähtymässä
Suhteelliset yksikkötyökustannukset
28Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Tuotannon hinnan muutos tehdasteollisuuden
ulkopuolella vuoden 2007 jälkeen
- Merkittävä vaikutus vientituotannon kannattavuuteen
0
2
4
6
8
10
12
Suomi Euroalue Saksa Ruotsi
Muutos vuodesta 2008 vuoteen 2013, %
*) Arvonlisäyksen implisiittinen deflaattori.
Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat.
30200
29Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
98
100
102
104
106
108
1990 2000 2010 2020
Suomi EU27
Indeksi, 1990 = 100
Lähteet: Tilastokeskus ja Eurostat.
Työikäisen väestön määrä (15–64-vuotiaat)
27747
Työikäinen väestö supistuu
30Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Korkojen lasku välittynyt pankkien
asiakkaille
1
2
3
4
5
6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Suomi Euroalue
%
Lähde: Euroopan keskuspankki. 27736
Uusien asuntolainojen keskikorko
31Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
-6 -3 0 3 6 9 12
Kreikka
Romania
Latvia
Viro
Tshekki
Unkari
Liettua
Italia
Slovakia
Malta
Slovenia
Portugali
Espanja
Irlanti
Puola
Ranska
Saksa
Itävalta
Iso-Britannia
Belgia
Alankomaat
Bulgaria
Luxemburg
Ruotsi
Tanska
Kypros
Suomi
Lähde: Euroopan komissio.
BKT-suhteen muutos vuodesta 2008 vuoteen 2014, prosenttiyksikköä
27795
Julkisen velan taso v. 2008 
finanssipolitiikkaa oli tilaa keventää
Julkisen talouden rakenteellinen jäämä / BKT, muutos
vuodesta 2008 vuoteen 2013, prosenttiyksikköä
Finanssipolitiikka
keventynyt ← │→ kiristynyt
32Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Yksityisen kulutuksen arvo kasvanut
6
8
10
12
15
20
25
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Käypähintainen, mrd euroa neljännesvuosittain
*) Investoinnit pl. asuinrakennukset.
Lähde: Tilastokeskus.
26664
Vienti
Yksityinen kulutus ja
asuinrakennusinvestoinnit
Tuotannolliset investoinnit*
(oikea asteikko)
33Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Työllisten määrä supistunut erityisesti
vientituotannossa
370 000 henkeä
180 000 henkeä
1 090 000 henkeä
720 000 henkeä
Viimeisin lkm
80
85
90
95
100
105
110
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Teollisuus
Rakentaminen
Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut
Muut palvelut
Indeksi, 2007 = 100
Lähde: Tilastokeskus. 27074
Teollisuus
Rakentaminen
Muut palvelut
Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut
34Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Julkisessa taloudessa rakenteellinen vaje
Valtion ja kuntien tulot ja menot (v. 2015- SP:n ennusteesta)
50
60
70
80
90
100
110
2001 2006 2011 2016
Tulot Menot
Mrd. euroa
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus
24903
35Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen Pankin arvio pitkän aikavälin
kasvusta
 Talouskasvu noin 1 % vuosina 2014–2030
keskimäärin
 Heikkojen näkymien taustalla:
– Työikäisten määrän väheneminen
– Rakennemuutos
 Korkean arvonlisän tuotantoa menetetty
 Kysyntä tulee kasvamaan hitaan tuottavuuskasvun
aloilla
– Viime vuosien kehityksen heikkous
 Tuotannolliset investoinnit supistuneet
36Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Talouskasvu Suomessa historian valossa
0
1
2
3
4
5
6
1950-luku
1960-luku
1970-luku
1980-luku
1990-luku
2000-luku
2010-luku
2020-luku
Ennusteet: Suomen Pankki, joulukuu 2014.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
27891
BKT:n määrän vuotuinen muutos keskimäärin
37Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Lähivuosien näkymät
38Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Jääkö Suomi jälkeen?
90
92
94
96
98
100
102
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Euroalue Suomi
BKT:n määrä, indeksi, 2008 = 100
Lähteet: Macrobond ja Euroopan komissio.
Ennusteet: Euroopan komissio,
toukokuu 2015
31576
39Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Lähivuosien kasvunäkymät
 Vuodenvaihteen jälkeen Suomen kansainvälinen
ympäristö pääosin parantunut
– Euroopan kasvunäkymät kohentuneet
– Euro heikentynyt ja raaka-aineiden hinnat alentuneet
– Korot laskeneet
– Kuitenkin Venäjän talouden heikkous painaa Suomen vientiä
 Euroalueesta poiketen Suomen
talousindikaattoreissa ei käännettä parempaan
40Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Toistaiseksi Suomessa ei juuri merkkejä paremmasta:
Teollisuus ja vienti
24515
70
80
90
100
110
120
130
140
2006 2008 2010 2012 2014
Tehdasteollisuus Koko tavaraviennin määrä
Volyymi-indeksi, 2005 = 100
Kausipuhdistettuja lukuja.
Lähteet: Tilastokeskus, Tullihallitus ja Suomen Pankki (tavaraviennin määrän kausipuhdistus).
Teollisuustuotanto ja viennin määrä
41Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Toistaiseksi Suomessa ei juuri merkkejä paremmasta:
Työllisyys ennallaan, työttömyys lisääntynyt
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2200
2300
2400
2500
2600
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Työlliset, trendi (vasen asteikko)
Työttömyysaste, trendi (oikea asteikko)
1 000 henkeä %
Lähteet: Tilastokeskus. 24515@Työttömyysaste&työlliset_trend
42Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Toistaiseksi Suomessa ei juuri merkkejä paremmasta:
Liike-elämän luottamus
24515
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2009 2011 2013 2015
Palvelut Rakentaminen Teollisuus Vähittäiskauppa
Saldoluku
Kausipuhdistettuja lukuja.
Lähde: Euroopan komissio.
43Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Korjaavat toimenpiteet
 Kustannuskilpailukyvyn palauttaminen
 Rakenneuudistukset
 Julkisen velan kasvun pysäyttäminen
– Kansantalouden ja julkisen talouden ongelmat suurelta osin
pitkäaikaisia, rakenteellisia
44Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kustannuskilpailukyvyn palauttaminen
 Tarve alentaa yksikkötyökustannuksia suhteessa
kauppakumppaneihin n. 10–15 %
– Lisäisi vientiä ja työllisyyttä vientialoilla
– Parantaisi tulonmuodostusta ja sitä kautta kestävästi
työllisyyden edellytyksiä myös kotimarkkinatuotannossa
 Maltilliset palkkaratkaisut kurovat eroa kiinni,
mutta hitaasti
• Tänä ja ensi vuonna ehkä noin ½ % vuodessa
 Suomen hinta- ja kustannustason sopeuduttava
suhteessa euroalueen keskiarvoon
– Kustannuskilpailukyky rahaliiton sisällä menestyksen edellytys
– Deflaation välttäminen rahaliiton laajuinen asia
45Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Talouteen kasvumahdollisuuksia
rakenneuudistuksilla
 Rakenneuudistusten avulla voidaan parantaa
talouden pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia
– Tuntuva parannus edellyttäisi merkittäviä uusia
rakenneuudistuksia
 Rakenneuudistusten keskeisiä alueita
– Kilpailua rajoittavan sääntelyn purkaminen
– Asuntojen tarjonnan edellytysten parantaminen
– Työvoiman tarjonnan lisääminen
– Tuottavuuden parantaminen julkisissa palveluissa
– Myös innovaatiopolitiikkaa on mahdollista kehittää ja
yritystoiminnan edellytyksiä parantaa
46Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Julkisen velan kasvu pysäytettävä
 Koska pidemmälläkään ajalla odotettavissa ei ole
nopeaa kasvua, finanssipoliittinen elvytys ei
ratkaisu
– Väestön ikääntyminen painaa kasvumahdollisuuksia ja
julkisen talouden tasapainoa
 Mahdollisten rakenneuudistusten vaikutukset
tuntuvat suurelta osin vasta vuosien kuluttua ja
vaikutusten koko on tänään epävarma
 Julkisen talouden sopeuttamista on siksi
välttämätöntä jatkaa
47Lauri Kajanoja3.9.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kiitos!
48Lauri Kajanoja3.9.2015

More Related Content

What's hot

Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Suomen Pankki
 
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja SuomiErkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Suomen Pankki
 
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki
 
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomen Pankki
 
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Suomen Pankki
 
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihinKasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin
Suomen Pankki
 
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Suomen Pankki
 
Globaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipujaGlobaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipuja
Suomen Pankki
 
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Suomen Pankki
 
Venäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymätVenäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymät
Suomen Pankki
 
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki
 
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen Pankki
 
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneRahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Suomen Pankki
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistä
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistäErkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistä
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistä
Suomen Pankki
 

What's hot (20)

Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
 
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja SuomiErkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
 
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
 
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
 
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
 
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihinKasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin
 
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
 
Globaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipujaGlobaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipuja
 
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
 
Venäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymätVenäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymät
 
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
 
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
 
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneRahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistä
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistäErkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistä
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistä
 

Viewers also liked

Punto offices
Punto officesPunto offices
Punto offices
Aristides Alves
 
Quinta Top Residencial
Quinta Top ResidencialQuinta Top Residencial
Quinta Top Residencial
SuporteaoCorretor
 
Felicittá
FelicittáFelicittá
Felicittá
SuporteaoCorretor
 
Deus da minha vida
Deus da minha vidaDeus da minha vida
Deus da minha vida
SUSSURRO DE AMOR
 
Programming FPGA in electronic systems
Programming FPGA in electronic systemsProgramming FPGA in electronic systems
Programming FPGA in electronic systems
Sharad Pandey
 
LOTUS RESIDENCE CAMPO GRANDE
LOTUS RESIDENCE CAMPO GRANDELOTUS RESIDENCE CAMPO GRANDE
LOTUS RESIDENCE CAMPO GRANDE
INVEXO Imobiliária
 
Cenario ppt
Cenario pptCenario ppt
Cenario ppt
Aristides Alves
 
Macroeconomics - JAPAN
Macroeconomics - JAPANMacroeconomics - JAPAN
Macroeconomics - JAPAN
Arveen Shaheel
 
Naturalism
 Naturalism Naturalism
Naturalism
Amritha Anand
 

Viewers also liked (9)

Punto offices
Punto officesPunto offices
Punto offices
 
Quinta Top Residencial
Quinta Top ResidencialQuinta Top Residencial
Quinta Top Residencial
 
Felicittá
FelicittáFelicittá
Felicittá
 
Deus da minha vida
Deus da minha vidaDeus da minha vida
Deus da minha vida
 
Programming FPGA in electronic systems
Programming FPGA in electronic systemsProgramming FPGA in electronic systems
Programming FPGA in electronic systems
 
LOTUS RESIDENCE CAMPO GRANDE
LOTUS RESIDENCE CAMPO GRANDELOTUS RESIDENCE CAMPO GRANDE
LOTUS RESIDENCE CAMPO GRANDE
 
Cenario ppt
Cenario pptCenario ppt
Cenario ppt
 
Macroeconomics - JAPAN
Macroeconomics - JAPANMacroeconomics - JAPAN
Macroeconomics - JAPAN
 
Naturalism
 Naturalism Naturalism
Naturalism
 

Similar to Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka

Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioniSuomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessäPääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankki
 
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Suomen Pankki
 
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminenTuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Suomen Pankki
 
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Suomen Pankki
 
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Suomen Pankki
 
Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
Suomen Pankki
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Suomen Pankki
 
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Suomen Pankki
 
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Suomen Pankki
 

Similar to Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka (20)

Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioniSuomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
 
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessäPääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
 
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
 
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
 
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
 
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
 
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
 
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminenTuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
 
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
 
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
 
Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
 
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
 
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 

Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka

 • 1. Julkinen Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Talous tutuksi 2015 Lauri Kajanoja 3.9.2015 1
 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Maailmantalouden muuttuvat kuviot  Kehittyneiden talouksien elpyminen edennyt – Euroopan taloudessa suunta ylöspäin, Yhdysvalloissa kasvu jatkuu  Nousevien talouksien kasvu hidastunut – Kiina erityisesti huomion kohteena  Öljyn hinta laskenut  Rahapolitiikka – Euroalue: riittävätkö päätetyt toimet? – Yhdysvallat: milloin nollakorkopolitiikasta luovutaan? 2Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 20 40 60 80 100 120 140 160 20 40 60 80 100 120 140 160 2008 2010 2012 2014 Raakaöljyn hinta, Pohjanmeren brent, dollari/barreli (vasen asteikko) Teollisuuden raaka-aineet pl. energia, dollari (oikea asteikko) USD/barreli Indeksi, 2010 = 100 Lähteet: Bloomberg ja HWWA. 28149 rpr3(3) Öljyn hinta laskenut Taustalla sekä tarjonnan kasvu että kysynnän heikkous 3Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen IMF:n kasvuennusteet heinäkuussa 2015 0 1 2 3 4 5 6 2013 2014 2015 2016 Kehittyneet taloudet Nousevat taloudet % Lähde: IMF. Ennuste: heinäkuu 2015. 31644 Ennusteet • Tänä vuonna erityisesti Venäjän ja Brasilian kasvuennusteita on tarkistettu alaspäin 4Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Euroalue, STOXX Indeksi, EUR Yhdysvallat, S&P 500 Indeksi, USD Japani, TOPIX Indeksi, JPY Kiina, Shanghai Composite Indeksi, CNY Indeksi 1.1.2008 = 100 Lähde: Macrobond ja Suomen Pankki. 32119 @Chart1 Viime viikkoina Kiinan pörssiromahdus laskenut osakkeiden hintoja muuallakin 5Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kehittyneissä talouksissa inflaatio hyvin hidasta -4 -2 0 2 4 6 8 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Euroalue USA Japani Kiina Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Lähteet: Eurostat, BLS, Bloomberg 23162@Inflaatio (FI) 6Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työttömyys vähentynyt kehittyneissä talouksissa 0 2 4 6 8 10 12 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Euroalue Yhdysvallat Japani Iso-Britannia Työttömyysaste, % Lähteet: BLS, Eurostat, Bloomberg ja Tilastokeskus. 23162 7Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kehittyneiden talouksien keskuspankkikorot nollarajalla 8Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Rahapolitiikka tukenut euroalueen elpymistä 9Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Inflaatio nyt alle tavoitteen Tavoite: ”lähellä mutta alle 2 % keskipitkällä aikavälillä” -1 0 1 2 3 4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YKHI YKHI pl. energia ja jalostamattomat elintarvikkeet Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Lähde: Eurostat. 22887@Chart45(2) 10Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Rahapolitiikka vuonna 2014  Keskuspankkikorot laskettu alarajalle  Pankkien keskuspankkirahoituksessa täydenjaon menettelyä jatketaan vähintään vuoden 2016 loppuun  Pankeille tarjotaan pitkäkestoista (2018 erääntyvää) keskuspankkirahoitusta reaalitalouden (pl. asunnot) luototukseen 0,05 prosentin kiinteällä korolla  Katettujen joukkolainojen ja omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelmat (CBPP3 ja ABSPP) 11Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n neuvoston päätökset 22.1.2015  Laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma  uutena ostokohteena euroalueen valtioiden ja yhteiseurooppalaisten laitosten joukkolainat  kolmen ohjelman yhteenlasketut ostot yhteensä 60 mrd. euroa kuukaudessa maaliskuusta 2015 vähintään syyskuuhun 2016 (yhteensä 1140 mrd. euroa) − Suomen Pankki ostaa ensisijaisesti Suomen valtion lainoja, joihin liittyvän luottoriskin se kantaa itse  Ennakoiva viestintä  Ostoja jatketaan tarvittaessa syyskuun 2016 jälkeenkin, kunnes EKP:n neuvosto katsoo inflaatiovauhdin palautuvan kestävästi tavoitteen mukaiseksi 12Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Keventyneen rahapolitiikan vaikutuskanavat  Alentaa reaalikorkoja ja keventää rahoitusoloja − yhä pidemmät korot laskevat, yritysten ja kotitalouksien rahoitusolot kevenevät, arvopapereiden hinnat nousevat − inflaatio-odotusten nousu alentaa reaalikorkoja  Kasvattaa kysyntää ja helpottaa hintavakaustavoitteen saavuttamista − kulutusmahdollisuudet ja investointien kannattavuus kasvavat − euron ulkoinen arvo laskee − yritysten ja kotitalouksien luottamus vahvistuu 13Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Markkinoiden inflaatio-odotukset toipuivat rahapolitiikkatoimien jälkeen, nyt taas laskeneet 14Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 0 10 20 30 40 50 60 -2 - -1 -1 - 0 0 - 1 1 - 2 2 -3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 Ennen EAPP-päätöstä, 13.1.2015 EAPP-päätöksen jälkeen, 3.3.2015 EAPP-päätöksen jälkeen, 1.9.2015 EAPP = laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma (expanded asset purchase programme) Lähde: Suomen Pankin laskelmat. 32082@Chart8 (4) Todennäköisyys, % Odotettu 5 vuoden inflaatio, % Markkinahinnoista johdetut todennäköisyydet tulevalle inflaatiolle Rahapolitiikka pienentänyt deflaation todennäköisyyttä 15Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 0 1 2 3 4 5 6 7 2005 2007 2009 2011 2013 2015 10v. valtionvelkakirjan tuotto, AAA Uusien yrityslainojen keskikorko Uusien kotitalouslainojen keskikorko% Lähde: EKP, Macrobond. patu30199@FBFC Yritysten ja kotitalouksien lainakorot laskeneet 16Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Euron Yhdysvaltain dollarikurssi Lähde: Bloomberg. Kun käyrä laskee, euro heikkenee dollaria vastaan 31591 Euron dollarikurssi laskenut rahapolitiikkaa koskevien odotusten erkaantumisen myötä 17Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen talouskasvu käynnistynyt vähitellen 85 90 95 100 105 110 2008 2010 2012 2014 Euroalue Saksa Ranska Espanja Italia BKT, indeksi, 2008 I =100 Lähde: Suomen Pankki. 32111 @Chart3(2) 18Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Tekijät euroalueen talouden kääntymisen taustalla 1. Öljyn hinnan lasku 2. Rahapoliittiset päätökset (ja niiden vaikutus valuuttakurssiin)  Neljä muuta taustatekijää vahvistavat käännettä – Julkisen talouden sopeutusta viety eteenpäin – Yksityisen sektorin velkatasot alentuneet – Rakenneuudistukset etenemässä – Pankkisektoria vahvistettu 19Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 20. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 30 35 40 45 50 55 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuus Palvelut Saldoluku Lähde: Bloomberg. 27255@Chart1 Ostopäällikköindeksit Ostopäällikköindeksien mukaan talouskasvu jatkunut viime kuukausina 20Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 21. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Rahapolitiikan toimintaympäristö muuttumassa  Euroopan pankkiunioni etenee – Pankkien valvonta ja kriisinratkaisu osa unionia, talletussuoja ei ainakaan vielä – Suurten pankkien valvonta siirtynyt EKP:lle  Makrovakauspolitiikka – Uusi politiikka-alue – Keskustelu oikeasta mitoituksesta ja välineistä jatkuu 21Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 22. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen talouden vaikeudet suurelta osin rakenteellisia 22Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 23. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen BKT pienentynyt 90 92 94 96 98 100 102 104 106 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indeksi, 2007 = 100 * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia ja Itävalta. ** Kreikka, Italia, Irlanti, Portugali ja Espanja. Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat. Bruttokansantuote 27221 Suomi Euroalueen korkean luottoluokituksen maat pl. Suomi* GIIPS-maat** 23Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 24. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Viennin kehitys historiallisen heikkoa Suomen vienti supistunut poikkeuksel- lisen paljon -30 -20 -10 0 10 20 30 40 1965 1975 1985 1995 2005 Suomi 2012-2014 Portugali 1975-1978 Heikoin muista OECD-maista Tavaroiden ja palveluiden viennin määrä, muutos 6 vuotta aiemmasta, % Nykyiset 34 OECD-maata. Tiedot alkavat vuoden 1994 jälkeen: CZ, PL, EE, HU, SK, SI, Israel ja Chile. Vuosikeskiarvoja: DK, EL, CZ, HU, SK ja Turkki. Lähteet: OECD, Euroopan komissio ja Tilastokeskus. 27745 24Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 25. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kasvun edellytyksissä ollut hyvää ja huonoa muihin maihin verrattuna Talouskasvun taustatekijöitä Suomessa v. 2008– Vahvuuksia • Ei voimakasta yksityistä tai julkista velkaantumista ennen kansainvälistä finanssikriisiä • Pankkien tila hyvä Heikkouksia • Teollisuuden rakennemuutos • Kustannuskilpailukyky heikentynyt • Työikäisen väestön määrä alkanut supistua • Venäjän talousvaikeudet 25Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 26. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Muu metalliteollisuus Metsäteollisuus Kemianteollisuus Muu tehdasteollisuus Prosenttia vuoden 2007 BKT:n arvosta Lähde: Tilastokeskus. 27748 Arvonlisäyksen muutos vuodesta 2007 Sähkö- ja elektroniikka- teollisuuden tuotannon supistumisen suora vaikutus BKT:hen -4,5 % 26Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 27. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Vienti supistumisen taustalla muutakin kuin elektroniikka ja metsä -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 Suomi Luxemburg Irlanti Itävalta Ranska Italia Slovenia Belgia Kreikka Saksa Alankomaat Malta Portugali Kypros Espanja Slovakia Viro Latvia Liettua Elektroniikka-, sähkö- ja metsäteollisuuden osuus Lähteet: OECD, Eurostat ja Tulli. % Tavaraviennin arvon muutos vuodesta 2008 vuoteen 2013 27Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 28. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 90 95 100 105 110 115 120 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Toteutunut Ennuste Indeksi, 1999 = 100 *) 21 keskeistä kauppakumppanimaata samassa valuutassa. Ennuste: Euroopan komissio, toukokuu 2015. Lähteet: Euroopan komissio, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. 27664 Koko talous, Suomi suhteessa kauppakumppanimaiden* keskiarvoon Suomen ulkomaankaupan painoilla Suhteelliset yksikkötyökustannukset Kustannuskilpailukyky heikentynyt, heikkeneminen pysähtymässä Suhteelliset yksikkötyökustannukset 28Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 29. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Tuotannon hinnan muutos tehdasteollisuuden ulkopuolella vuoden 2007 jälkeen - Merkittävä vaikutus vientituotannon kannattavuuteen 0 2 4 6 8 10 12 Suomi Euroalue Saksa Ruotsi Muutos vuodesta 2008 vuoteen 2013, % *) Arvonlisäyksen implisiittinen deflaattori. Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat. 30200 29Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 30. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 98 100 102 104 106 108 1990 2000 2010 2020 Suomi EU27 Indeksi, 1990 = 100 Lähteet: Tilastokeskus ja Eurostat. Työikäisen väestön määrä (15–64-vuotiaat) 27747 Työikäinen väestö supistuu 30Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 31. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Korkojen lasku välittynyt pankkien asiakkaille 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suomi Euroalue % Lähde: Euroopan keskuspankki. 27736 Uusien asuntolainojen keskikorko 31Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 32. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen -6 -3 0 3 6 9 12 Kreikka Romania Latvia Viro Tshekki Unkari Liettua Italia Slovakia Malta Slovenia Portugali Espanja Irlanti Puola Ranska Saksa Itävalta Iso-Britannia Belgia Alankomaat Bulgaria Luxemburg Ruotsi Tanska Kypros Suomi Lähde: Euroopan komissio. BKT-suhteen muutos vuodesta 2008 vuoteen 2014, prosenttiyksikköä 27795 Julkisen velan taso v. 2008  finanssipolitiikkaa oli tilaa keventää Julkisen talouden rakenteellinen jäämä / BKT, muutos vuodesta 2008 vuoteen 2013, prosenttiyksikköä Finanssipolitiikka keventynyt ← │→ kiristynyt 32Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 33. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Yksityisen kulutuksen arvo kasvanut 6 8 10 12 15 20 25 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Käypähintainen, mrd euroa neljännesvuosittain *) Investoinnit pl. asuinrakennukset. Lähde: Tilastokeskus. 26664 Vienti Yksityinen kulutus ja asuinrakennusinvestoinnit Tuotannolliset investoinnit* (oikea asteikko) 33Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 34. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työllisten määrä supistunut erityisesti vientituotannossa 370 000 henkeä 180 000 henkeä 1 090 000 henkeä 720 000 henkeä Viimeisin lkm 80 85 90 95 100 105 110 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Teollisuus Rakentaminen Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Indeksi, 2007 = 100 Lähde: Tilastokeskus. 27074 Teollisuus Rakentaminen Muut palvelut Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut 34Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 35. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Julkisessa taloudessa rakenteellinen vaje Valtion ja kuntien tulot ja menot (v. 2015- SP:n ennusteesta) 50 60 70 80 90 100 110 2001 2006 2011 2016 Tulot Menot Mrd. euroa Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus 24903 35Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 36. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen Pankin arvio pitkän aikavälin kasvusta  Talouskasvu noin 1 % vuosina 2014–2030 keskimäärin  Heikkojen näkymien taustalla: – Työikäisten määrän väheneminen – Rakennemuutos  Korkean arvonlisän tuotantoa menetetty  Kysyntä tulee kasvamaan hitaan tuottavuuskasvun aloilla – Viime vuosien kehityksen heikkous  Tuotannolliset investoinnit supistuneet 36Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 37. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Talouskasvu Suomessa historian valossa 0 1 2 3 4 5 6 1950-luku 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 2020-luku Ennusteet: Suomen Pankki, joulukuu 2014. Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. 27891 BKT:n määrän vuotuinen muutos keskimäärin 37Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 38. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Lähivuosien näkymät 38Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 39. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Jääkö Suomi jälkeen? 90 92 94 96 98 100 102 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Euroalue Suomi BKT:n määrä, indeksi, 2008 = 100 Lähteet: Macrobond ja Euroopan komissio. Ennusteet: Euroopan komissio, toukokuu 2015 31576 39Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 40. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Lähivuosien kasvunäkymät  Vuodenvaihteen jälkeen Suomen kansainvälinen ympäristö pääosin parantunut – Euroopan kasvunäkymät kohentuneet – Euro heikentynyt ja raaka-aineiden hinnat alentuneet – Korot laskeneet – Kuitenkin Venäjän talouden heikkous painaa Suomen vientiä  Euroalueesta poiketen Suomen talousindikaattoreissa ei käännettä parempaan 40Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 41. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Toistaiseksi Suomessa ei juuri merkkejä paremmasta: Teollisuus ja vienti 24515 70 80 90 100 110 120 130 140 2006 2008 2010 2012 2014 Tehdasteollisuus Koko tavaraviennin määrä Volyymi-indeksi, 2005 = 100 Kausipuhdistettuja lukuja. Lähteet: Tilastokeskus, Tullihallitus ja Suomen Pankki (tavaraviennin määrän kausipuhdistus). Teollisuustuotanto ja viennin määrä 41Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 42. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Toistaiseksi Suomessa ei juuri merkkejä paremmasta: Työllisyys ennallaan, työttömyys lisääntynyt 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2200 2300 2400 2500 2600 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Työlliset, trendi (vasen asteikko) Työttömyysaste, trendi (oikea asteikko) 1 000 henkeä % Lähteet: Tilastokeskus. 24515@Työttömyysaste&työlliset_trend 42Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 43. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Toistaiseksi Suomessa ei juuri merkkejä paremmasta: Liike-elämän luottamus 24515 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 2007 2009 2011 2013 2015 Palvelut Rakentaminen Teollisuus Vähittäiskauppa Saldoluku Kausipuhdistettuja lukuja. Lähde: Euroopan komissio. 43Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 44. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Korjaavat toimenpiteet  Kustannuskilpailukyvyn palauttaminen  Rakenneuudistukset  Julkisen velan kasvun pysäyttäminen – Kansantalouden ja julkisen talouden ongelmat suurelta osin pitkäaikaisia, rakenteellisia 44Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 45. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kustannuskilpailukyvyn palauttaminen  Tarve alentaa yksikkötyökustannuksia suhteessa kauppakumppaneihin n. 10–15 % – Lisäisi vientiä ja työllisyyttä vientialoilla – Parantaisi tulonmuodostusta ja sitä kautta kestävästi työllisyyden edellytyksiä myös kotimarkkinatuotannossa  Maltilliset palkkaratkaisut kurovat eroa kiinni, mutta hitaasti • Tänä ja ensi vuonna ehkä noin ½ % vuodessa  Suomen hinta- ja kustannustason sopeuduttava suhteessa euroalueen keskiarvoon – Kustannuskilpailukyky rahaliiton sisällä menestyksen edellytys – Deflaation välttäminen rahaliiton laajuinen asia 45Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 46. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Talouteen kasvumahdollisuuksia rakenneuudistuksilla  Rakenneuudistusten avulla voidaan parantaa talouden pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia – Tuntuva parannus edellyttäisi merkittäviä uusia rakenneuudistuksia  Rakenneuudistusten keskeisiä alueita – Kilpailua rajoittavan sääntelyn purkaminen – Asuntojen tarjonnan edellytysten parantaminen – Työvoiman tarjonnan lisääminen – Tuottavuuden parantaminen julkisissa palveluissa – Myös innovaatiopolitiikkaa on mahdollista kehittää ja yritystoiminnan edellytyksiä parantaa 46Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 47. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Julkisen velan kasvu pysäytettävä  Koska pidemmälläkään ajalla odotettavissa ei ole nopeaa kasvua, finanssipoliittinen elvytys ei ratkaisu – Väestön ikääntyminen painaa kasvumahdollisuuksia ja julkisen talouden tasapainoa  Mahdollisten rakenneuudistusten vaikutukset tuntuvat suurelta osin vasta vuosien kuluttua ja vaikutusten koko on tänään epävarma  Julkisen talouden sopeuttamista on siksi välttämätöntä jatkaa 47Lauri Kajanoja3.9.2015
 • 48. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! 48Lauri Kajanoja3.9.2015

Editor's Notes

 1. 25
 2. 26
 3. 30
 4. 31
 5. 32
 6. 35
 7. 40