SlideShare a Scribd company logo
• PGA
• MA
• AVAC
• INDICADORS
D’AVALUACIÓ
17/06/15 – Sessió direccions Santa Coloma Gr.
Manuela Rubio – Inspecció Educació
Màxima expressió de l’autonomia del centre
i l’element vertebrador de la seva activat
PEC
El projecte de direcció (PdD), ordena el
desplegament i l’aplicació del PEC
PdD
El PdD es concreta, cada curs, mitjançant les
Programacions Generals Anuals (PGA) i
l’avaluació recollida a la Memòria Anual (MA)
PLANIFICACIÓ
Prioritats del PdD
Prioritats prioritats del Departament
d’Ensenyament
Prioritats del PEC
Prioritats derivades de la Memòria
Anual
Prioritats derivades de plans i
projectes específics del centre
ELEMENTS CLAU PGA
Prioritats del curs: concrecions d’objectius, actuacions
(temporització i responsabilitats) i indicadors d’avaluació
ELEMENTS CLAU PGA
Funcionament i organització del curs
Marc horari i calendari
Calendari de reunions i avaluacions
Organització del professorat
Càrrecs i responsabilitats
Organització dels alumnes
Participació de la comunitat
Suports i recursos específics
Activitats dins i fora del centre
Relacions amb l’entorn
Formació del professorat
Activitats extraescolars
Estratègies de comunicació
Serveis escolars
Actuacions del Pla de seguretat
Pla de treball dels Serveis Educatius ...
• CATALÀ LLENGUA D’APRENENTATGE I VEHICULAR
• INNOVACIÓ DIDÀCTICA I METODOLÒGICA A L’AULA
• LECTURA, EIX VERTEBRADOR D’APRENENTATGES
• ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA
• EMPRENEDURIA PER L’AUTOCONEIXEMENT
• FORMACIÓ CONTÍNUA DEL PROFESSORAT.
• IMPLICACIÓ COMPROMÍS FAMÍLIES.
• RELACIÓ CENTRE I ENTORN
• PREVENCIÓ I REDUCCIÓ ABSENTISME I ABANDONAMENT
ACTUACIONS
CONCRETES EN
TEMPS I
RESPONSABLESRELLEVANTS
COHERENTS
VALORACIONS CONSENSUADES
PROPOSTES DE MILLORA
ASSOLIBLES TEMPS I
RECURSOS
SOSTENIBLES
En la Programació General Anual, cal plantejar-se
com a objectius (de departament, de cicle),
objectius propis del currículum?
Exemples:
- Treballar l’ús sistemàtic dels diccionaris.
- Treballar l’expressió escrita a partir de l’elaboració de
diferents textos.
- Conèixer i utilitzar el concepte d’unitat, desena,
centena i les seves equivalències.
- Resoldre problemes amb diners.
- Programar activitats d’animació a la lectura.
- Iniciar-se en el procés de lectoescriptura.
- Establir una franja dins l’horari pels 30mn. de lectura.
En la Programació General Anual, cal plantejar-se
objectius que han d’assolir els alumnes o objectius
que ha d’assolir la institució?
En la Programació General Anual, cal incloure
qüestions que pertanyen a d’altres documents?
• Règim disciplinari o normes de convivència.
• Funcions de les persones coordinadores, caps de
departament, consell escolar, cicles…
• Funcionament de la biblioteca, ús dels
materials…
Exemples:
La memòriaanual recull el resultat de
l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos en la
PGA. Informe de la gestió escolar
VALORACIÓ DELS RESULTATS DE
L’ALUMNAT
VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS
OBJECTIUS DE LA PGA
CONCLUSIONS
PROPOSTES DE MILLORA
ANNEXOS MA
• PGA
• MA
•AVAC
• INDICADORS D’AVALUACIÓ
11/06/15 – Sessió direccions Santa Coloma Gr.
Manuela Rubio – Inspecció Educació
RESULTATS de
l’avaluació
interna i
externa dels
alumnes del
centre
PLANIFICACIÓ i
assoliment dels
objectius de
centre pel que
fa a resultats
d’aprenentatge
Condicions
d’EQUITAT:
abandonament,
absentisme,
atenció
diversitat,
inclusió
Nivell eficiència centre
VALORACIÓ SOBRE ELS OBJECTIUS DE
CENTRE: ASSOLIMENT I PLANIFICACIÓ
Criteris
• Nivell d’eficàcia
• Planificació – Objectius
• Planificació – Actuacions
• Planificació – Indicadors
• Pes de cadascun dels apartats de la
rúbrica
VALORACIÓ DE LES CONDICIONS D’EQUITAT
Criteris
• Absentisme / Abandonament
• Atenció a la diversitat
• Inclusió
• Pes de cadascun dels apartats de la
rúbrica
ACTUACIONS I RESULTATS DE L’AVALUACIÓ
• Anàlisi documental: revisió de la memòria del
curs anterior i de la programació general anual
(PGA) del curs, informes emesos sobre el centre
a partir del SIC (informe anual i informe evolutiu)
• Entrevistes direcció i membres de l’equip directiu
• Observacions d’aula, si escau
Actuacions
ACTUACIONS I RESULTATS DE L’AVALUACIÓ
Resultats
• Informe final
• Document de retorn al centre
• Tramesa de l’Inspector en Cap del
document de retorn al centre
• PGA
• MA
• AVAC
• INDICADORS
D’AVALUACIÓ
11/06/15 – Sessió direccions Santa Coloma Gr.
Manuela Rubio – Inspecció Educació
Seguint amb l'exemple del viatge, també ens fem
preguntes del tipus:
-quina distància cal recórrer ?,
- com és el terreny ?,
- com és el recorregut ?,
- què ens cal per al viatge ?,
- de quant temps disposem en total ?,
- quina distància hauríem recórrer cada dia ?,
- com sabrem que anem bé ?,
- quins controls anirem posant ?,
- quant ens costarà? Etc.
Són punts de referència, que donen
informació qualitativa o quantitativa,
conformada per una o diverses
dades, constituïts per percepcions,
números, fets, opinions o mesures,
que permeten seguir el
desenvolupament d'un procés i la
seva avaluació, i que han de guardar
relació amb el mateix.
INDICADORS
Font: X. Chavarria
28
Indicadors: Per què serveixen?
• Permeten efectuar el seguiment dels
processos.
• Permeten conèixer el grau
d’assoliment dels objectius.
• Permeten observar l’evolució de
determinats fenòmens.
• Permeten comparar-se amb els
centres de la seva tipologia.
Són eines al servei dels responsables de procés per a la millora
contínua
Font: Inspecció Girona 2014
INDICADORS
CARACTERÍSTIQUES
• Descripció simplificada i densa
• Components significatius (informació
rellevant)
• Solidesa tècnica (vàlida i fiable)
• Viabilitat (disponibilitat, cost/benefici)
• Perdurabilitat
• Selecció consensuada
Font: X. Chavarria
30
• Els indicadors han de ser:
■ POCS
■ CLARS
■ SENZILLS
■ MESURABLES
■ FÀCILS D’OBTENIR
Font: Inspecció Girona 2014
INDICADORS
31
Consell Superior d’Avaluació
Indicadors de Sistema: Informe anual
Funció: comparar el SE de Catalunya
amb les dades internacionals publicades per l’OCDE.
ORGANITZACIÓ: Context, recursos, escolarització
i processos, resultats.
I Indicadors europeus de referència
INDICADORS DEL SISTEMA EDUCATIU
DE CATALUNYA I
Font: Inspecció Girona 2014
32
Sistema d’Indicadors de Centre (SIC)
Indicadors de Centre: Informe anual
Funcions: Comparar el centre amb els de la seva
tipologia i amb els de tot Catalunya
Serveixen:
-Prendre decisions: Metodològiques, Organitzatives
- Indicadors Documents de Centre:
Punt de partida: indicadors progrés
Utilització d’alguns com a indicadors procés.
ORGANITZACIÓ: Context, Recursos, Resultats.
INDICADORS DEL SISTEMA EDUCATIU
DE CATALUNYA II
Font: Inspecció Girona 2014
33
Indicadors dels Documents de Centre
PROGRÉS: PEC, PROJECTE DIRECCIÓ a partir de SIC,
(associats a fites)
PROCÉS: aplicació, qualitat i impacte segons el
que es vol controlar, (control de procediments).
INDICADORS DEL SISTEMA EDUCATIU
DE CATALUNYA III
Sense controlar el procés no pot analitzar-se el progrés
Font: Inspecció Girona 2014
34
Indicador = situació inicial + millora
proposada o situació final
INDICADOR DE PROGRÉS=
EXEMPLE
% d'alumnes que superen les proves de
competències bàsiques de llengua catalana.
Situació inicial: 56% (Sumar resultats 3 anys / 3).
Millora proposada (4 anys) 12 punts. Situació
final proposada: 68%
Font: Inspecció Girona 2014
35
Font: Inspecció Girona 2014
INDICADORS DE PROGRÉS
36
ESTRATÈGIES Indicadors de Progrés
1.1 Millora de la competència comunicativa en llengua
catalana, castellana i anglesa
Índex de superació en expressió escrita
a les proves de CCBB en llengua
catalana i castellana.
Increment d’un 10%.
Índex de superació de la competència
comunicativa en llengua anglesa.
Increment d’un 10 %
Progressió
14/15 15/16 16/17 17/18
2,00% 2,00% 3,00% 3,00%
ACTIVITATS
1.1.1 Consolidar la metodologia de comprensió lectora a l’àrea de
català, castellà i anglès a l’ESO
1r 1r /2n 1r/2n/
3r
1r/2n/
3r/4t
1.1.2 Organitzar i aplicar el treball sistematitzat d’expressió escrita en
llengua catalana, castellana i anglesa a l’ESO
1r 1r /2n 1r/2n/
3r
1r/2n/
3r/4t
1.1.3 Revisar i aplicar els criteris d´avaluació de les àrees de llengua
catalana, castellana i anglesa a l’ESO
1r 1r /2n 1r/2n/
3r
1r/2n/
3r/4t
1.1.4 Aplicar proves en format competencial a les tres àrees a 1r, 2n
i 3r i 4t d’ESO, de forma sistemàtica
x x x x
1.1.5 Crear una matèria optativa plurilingüe que treballi l’expressió
escrita a 2n d’ESO
x x x
Font: Inspecció Girona 2014
37
INDICADORS DE PROCÉS
Ens mesuren si estem aplicant el procés de forma
adequada.
Podem mesurar 3 aspectes del procés:
1. Grau d’aplicació: Estem fent el que vam
dir?
2. Qualitat de l’execució: Ho fem de la
forma que vam acordar?
3. Grau d’impacte: S’ha produït algun
canvi després d’aplicar el procés?
Font: Inspecció Girona 2014
38
• Grau d’aplicació: S’ha fet allò programat
(exemple= 35 sessions programades
100% i s’han fet 25 sessions reals 71,4
%).
• Grau de qualitat de l’execució: S’ha fet tal
com ha estat programat (metodologia)
• Grau d’impacte: com hem aconseguit allò
proposat. Exemple: resultats proves
inicial i final o qüestionaris de satisfacció
Font: Inspecció Girona 2014
INDICADORS DE PROCÉS
• INDICADORS DE RESULTATS:
descriuen els assoliment de l’acció,
pot referir-se a diversos moments
(Output o producte d’una acció,
Outcome o resultat d’impacte en els
propòsits generals). Per exemple,
establiment d’un sistema satisfactori
de participació de l’alumnat (output) i
beneficis socials de l’educació
(outcome).
Font: X. Chavarria
INDICADORS DE RESULTATS
40
DOCUMENTS de Centre
PEC PdD PGA Memòria
Objectius Mínim 2 (Del Departament) 1. Resultats 2. Cohesió
Estratègies Prioritats
educatives
Molt àmplies; es
concretaran en
estratègies al PdD
Estratègies
Prou àmplies per poder
incloure actuacions si fos
necessari
Estratègies
Les mateixes establertes al
PdD per al curs
Estratègies
Valoració de les
establertes a la PGA
Activitats /
actuacions
NO SÍ. Són la concreció de les
estratègies.
Podem afegir actuacions a
les PGA associades a les
estratègies del PdD
SÍ. Són la concreció de les
estratègies d’aquell curs.
Podem afegir actuacions a
les PGA associades a les
estratègies del PdD
SÍ. Valorarem les
actuacions i les
estratègies (indicadors
de procés i de progrés)
Amb la valoració dels
indicadors de progrés
podem oferir una
valoració anual del PdD
Indicadors Progrés
- Context,
- Recursos,
- Resultats,
- Processos
Aprofitar el SIC
Cal quantificar
Progrés
- Context, Recursos,
Resultats, Processos
SIC
Increment o decrement
SÍ quantificar
Procés (opcional)
Aplicació, execució, impacte
Ens pot servir per tenir-los
proposats i anar-los aplicant a
cada PGA / memòria
Progrés (anual)
Proposats al PdD per aquell
curs (increment anual)
Més associats a les
estratègies
Procés
Aplicació, execució,impacte
No cal un de cada tipus per a
totes les activitats, prioritzar el
que volem mesurar.
Equilibri entre els tres tipus.
Progrés (anual)
Valoració del PdD per
aquell curs (increment
assolit)
Més associats a les
estratègies
Procés
Valoració dels
indicadors de la PGA:
aplicació, execució,
impacte.Font: Inspecció Girona 2014
OBJECTIU GENERAL DE MILLORA
TASQUES, ACTUACIONS, ACTIVITATS
RECURSOS (humans, institucionals, funcionals…)
RESPONSABLE SEGUIMENT I EXECUCIÓ
TEMPORITZACIÓ (data execució, data lliurament, data final revisió…)
EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ/SEGUIMENT (actes, informes, enquestes,
gràfiques… d’allò que hem planificat.
GRAU NIVELL D’EXECUCIÓ: no iniciada, iniciada, quasi acabada,
acabada (0-1-2-3) (La tasca, actuació, activitat…)
GRAU QUALITAT (execució, producte): adequació, idoneïtat, utilitat,
satisfacció desenvolupament.. (0-1-2-3)
EXEMPLE PGA
Font: X. Chavarria
“El que no es defineix no es
pot mesurar. El que no es
mesura no es pot millorar. El
que no es millora es degrada
sempre”
(William Thomson, Lord Kelvin
Fonts:
Àrea Organització Inspecció d’Educació
Presentació sobre Indicadors St. Xavier Chavarria
Inspecció d’educació de Girona
http://ined21.com/los-7-habitos-de-las-escuelas-altamente-efectivas/
Marc Normatiu:
• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació
• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius
• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres
educatius públics i del personal directiu professional docent
Per saber més:
http://formadiba.diba.cat/sites/default/files/public_resources/continguts/028QCID_cas1_01/re
cursos/descargas/ca/cu5_ca1_003.pdf

More Related Content

What's hot

Lectura i comprensió
Lectura i comprensióLectura i comprensió
Lectura i comprensiósilvia
 
Pauta d'observació context aula
Pauta d'observació context aulaPauta d'observació context aula
Pauta d'observació context aulaaramal2
 
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatgeInstruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Montse Irun _Chavarria
 
11 opos unitat didàctiques
11 opos  unitat didàctiques11 opos  unitat didàctiques
11 opos unitat didàctiques
Montse Irun
 
La Memòria Anual de Centre
La Memòria Anual de CentreLa Memòria Anual de Centre
La Memòria Anual de Centre
Jordi Serarols
 
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritaBase d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
sesgurb
 
Diana d'avaluació (1)
Diana d'avaluació (1)Diana d'avaluació (1)
Diana d'avaluació (1)vedruna_tona
 
Joc Dels Diftongs.
Joc Dels Diftongs.Joc Dels Diftongs.
Joc Dels Diftongs.
Xavier Medina
 
Instuments d’avaluació competencials
Instuments d’avaluació competencialsInstuments d’avaluació competencials
Instuments d’avaluació competencialsNuria Alart
 
Tasques competencials sessió 1
Tasques competencials sessió 1Tasques competencials sessió 1
Tasques competencials sessió 1
Montse Irun _Chavarria
 
Textos explicatius
Textos explicatiusTextos explicatius
Textos explicatius
Guida Allès Pons
 
Recursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsRecursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escrits
Guida Allès Pons
 
Poemes, refranys, dites i endevinalles
Poemes, refranys, dites i endevinallesPoemes, refranys, dites i endevinalles
Poemes, refranys, dites i endevinalles
gemmacabanillas
 
Programació Racons Aules Dacollida De Salt
Programació Racons Aules Dacollida De SaltProgramació Racons Aules Dacollida De Salt
Programació Racons Aules Dacollida De Salt
Francesc Vila i Batallé
 
El diàleg en les narracions
El diàleg en les narracionsEl diàleg en les narracions
El diàleg en les narracions
silviaprofe56
 
Lectures comprensives 4t Primaria català
Lectures comprensives 4t Primaria catalàLectures comprensives 4t Primaria català
Lectures comprensives 4t Primaria català
Hatsep Sen
 
Recursos exposició oral
Recursos exposició oralRecursos exposició oral
Recursos exposició oralescolasonferrer
 

What's hot (20)

Lectura i comprensió
Lectura i comprensióLectura i comprensió
Lectura i comprensió
 
Pauta d'observació context aula
Pauta d'observació context aulaPauta d'observació context aula
Pauta d'observació context aula
 
EMOCIONS I SENTIMENTS
EMOCIONS I SENTIMENTSEMOCIONS I SENTIMENTS
EMOCIONS I SENTIMENTS
 
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatgeInstruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
 
11 opos unitat didàctiques
11 opos  unitat didàctiques11 opos  unitat didàctiques
11 opos unitat didàctiques
 
La Memòria Anual de Centre
La Memòria Anual de CentreLa Memòria Anual de Centre
La Memòria Anual de Centre
 
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritaBase d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
 
Diana d'avaluació (1)
Diana d'avaluació (1)Diana d'avaluació (1)
Diana d'avaluació (1)
 
Joc Dels Diftongs.
Joc Dels Diftongs.Joc Dels Diftongs.
Joc Dels Diftongs.
 
Instuments d’avaluació competencials
Instuments d’avaluació competencialsInstuments d’avaluació competencials
Instuments d’avaluació competencials
 
El circ
El circEl circ
El circ
 
Tasques competencials sessió 1
Tasques competencials sessió 1Tasques competencials sessió 1
Tasques competencials sessió 1
 
Textos explicatius
Textos explicatiusTextos explicatius
Textos explicatius
 
Recursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsRecursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escrits
 
Poemes, refranys, dites i endevinalles
Poemes, refranys, dites i endevinallesPoemes, refranys, dites i endevinalles
Poemes, refranys, dites i endevinalles
 
Programació Racons Aules Dacollida De Salt
Programació Racons Aules Dacollida De SaltProgramació Racons Aules Dacollida De Salt
Programació Racons Aules Dacollida De Salt
 
El diàleg en les narracions
El diàleg en les narracionsEl diàleg en les narracions
El diàleg en les narracions
 
Peix Irisat
Peix IrisatPeix Irisat
Peix Irisat
 
Lectures comprensives 4t Primaria català
Lectures comprensives 4t Primaria catalàLectures comprensives 4t Primaria català
Lectures comprensives 4t Primaria català
 
Recursos exposició oral
Recursos exposició oralRecursos exposició oral
Recursos exposició oral
 

Viewers also liked

Presentacio gestio departamental_01
Presentacio gestio departamental_01Presentacio gestio departamental_01
Presentacio gestio departamental_01
Projecte de Qualitat
 
Estàndards de qualitat pels biocombustibles llenyosos. Mireia Codina, CTFC
Estàndards de qualitat pels biocombustibles llenyosos. Mireia Codina, CTFCEstàndards de qualitat pels biocombustibles llenyosos. Mireia Codina, CTFC
Estàndards de qualitat pels biocombustibles llenyosos. Mireia Codina, CTFCAFIB CTFC
 
Mapes de processos (Q11-3a sessió)
Mapes de processos (Q11-3a sessió)Mapes de processos (Q11-3a sessió)
Mapes de processos (Q11-3a sessió)
Escola
 
Processos
ProcessosProcessos
Els racons a l’escola
Els racons a l’escolaEls racons a l’escola
Els racons a l’escola
grantomasin
 
Separem sí.labes
Separem sí.labesSeparem sí.labes
Separem sí.labes
Maribel Alarcón
 
Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017
Manuela Rubio
 
Rubrica per fer un resum
Rubrica per fer un resumRubrica per fer un resum
Rubrica per fer un resum
Beatriu Palau
 
Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
Manuela Rubio
 
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)
Manuela Rubio
 
resum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primària
Manuela Rubio
 
Taller de lectura: Supervisar i reparar
Taller de lectura: Supervisar i repararTaller de lectura: Supervisar i reparar
Taller de lectura: Supervisar i reparar
Beatriu Palau
 
The Motivation Equation: Ned talk
The Motivation Equation: Ned talkThe Motivation Equation: Ned talk
The Motivation Equation: Ned talk
Manuela Rubio
 
Taller de lectura: Les Fires de Girona
Taller de lectura: Les Fires de GironaTaller de lectura: Les Fires de Girona
Taller de lectura: Les Fires de Girona
Beatriu Palau
 
Taller de lectura. Horòscop xinès
Taller de lectura. Horòscop xinèsTaller de lectura. Horòscop xinès
Taller de lectura. Horòscop xinès
Beatriu Palau
 
La programació a la Llar d'Infants
La programació a la Llar d'InfantsLa programació a la Llar d'Infants
La programació a la Llar d'Infants
Manuela Rubio
 
Carnaval 2016
Carnaval 2016Carnaval 2016
Carnaval 2016
Beatriu Palau
 
Suport del mestre a l'escriptura
Suport del mestre a l'escripturaSuport del mestre a l'escriptura
Suport del mestre a l'escriptura
Beatriu Palau
 
Pla de lectura de centre
Pla de lectura de centrePla de lectura de centre
Pla de lectura de centre
Beatriu Palau
 

Viewers also liked (20)

Let me think for you
Let me think for youLet me think for you
Let me think for you
 
Presentacio gestio departamental_01
Presentacio gestio departamental_01Presentacio gestio departamental_01
Presentacio gestio departamental_01
 
Estàndards de qualitat pels biocombustibles llenyosos. Mireia Codina, CTFC
Estàndards de qualitat pels biocombustibles llenyosos. Mireia Codina, CTFCEstàndards de qualitat pels biocombustibles llenyosos. Mireia Codina, CTFC
Estàndards de qualitat pels biocombustibles llenyosos. Mireia Codina, CTFC
 
Mapes de processos (Q11-3a sessió)
Mapes de processos (Q11-3a sessió)Mapes de processos (Q11-3a sessió)
Mapes de processos (Q11-3a sessió)
 
Processos
ProcessosProcessos
Processos
 
Els racons a l’escola
Els racons a l’escolaEls racons a l’escola
Els racons a l’escola
 
Separem sí.labes
Separem sí.labesSeparem sí.labes
Separem sí.labes
 
Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017
 
Rubrica per fer un resum
Rubrica per fer un resumRubrica per fer un resum
Rubrica per fer un resum
 
Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
 
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)
 
resum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primària
 
Taller de lectura: Supervisar i reparar
Taller de lectura: Supervisar i repararTaller de lectura: Supervisar i reparar
Taller de lectura: Supervisar i reparar
 
The Motivation Equation: Ned talk
The Motivation Equation: Ned talkThe Motivation Equation: Ned talk
The Motivation Equation: Ned talk
 
Taller de lectura: Les Fires de Girona
Taller de lectura: Les Fires de GironaTaller de lectura: Les Fires de Girona
Taller de lectura: Les Fires de Girona
 
Taller de lectura. Horòscop xinès
Taller de lectura. Horòscop xinèsTaller de lectura. Horòscop xinès
Taller de lectura. Horòscop xinès
 
La programació a la Llar d'Infants
La programació a la Llar d'InfantsLa programació a la Llar d'Infants
La programació a la Llar d'Infants
 
Carnaval 2016
Carnaval 2016Carnaval 2016
Carnaval 2016
 
Suport del mestre a l'escriptura
Suport del mestre a l'escripturaSuport del mestre a l'escriptura
Suport del mestre a l'escriptura
 
Pla de lectura de centre
Pla de lectura de centrePla de lectura de centre
Pla de lectura de centre
 

Similar to Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació

Indicadors
IndicadorsIndicadors
Avaluació diagnostica copie
Avaluació diagnostica copieAvaluació diagnostica copie
Avaluació diagnostica copie
mbalaste
 
temari-generals_2.pdf
temari-generals_2.pdftemari-generals_2.pdf
temari-generals_2.pdf
MariaRguezFlorido
 
AVALUACIÓ EN EaD
AVALUACIÓ EN EaDAVALUACIÓ EN EaD
AVALUACIÓ EN EaDjjcobmkars
 
Avaluacio per competencies primaria
Avaluacio per competencies primariaAvaluacio per competencies primaria
Avaluacio per competencies primaria
Carmina Hernandez
 
Avaluacio x competencies primaria
Avaluacio x competencies primariaAvaluacio x competencies primaria
Avaluacio x competencies primaria
anna Torner
 
Recollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiant
Recollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiantRecollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiant
Recollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiantOficina Oberta d'Innovació
 
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Neus Lorenzo
 
Avaluació en ea d
Avaluació en ea dAvaluació en ea d
Avaluació en ea djjcobmkars
 
Guia per a l'elaboració d'un bon pfc
Guia per a l'elaboració d'un bon pfcGuia per a l'elaboració d'un bon pfc
Guia per a l'elaboració d'un bon pfcICE_URV_NU
 
Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9
Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9 Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9
Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9
aliciaaguilarsanz
 
Indicadors
IndicadorsIndicadors
Indicadors
Jordi Serarols
 
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Projecte de Qualitat
 
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
José A. Andrés Villena
 
Avaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formacióAvaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formació
ICE_URV_NU
 
Seminari PILE 2n any a Girona curs 14-15 sessió 9
Seminari PILE 2n any a Girona curs 14-15 sessió 9Seminari PILE 2n any a Girona curs 14-15 sessió 9
Seminari PILE 2n any a Girona curs 14-15 sessió 9
Francesc Vila i Batallé
 
Programacio i avaluació
Programacio i avaluacióProgramacio i avaluació
Programacio i avaluacióEmili Grande
 
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -voc
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -vocSessió 7 pile 2n any 13 14 -voc
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -vocmortonob
 
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
ICE_URV_NU
 
Planificacio estrategica
Planificacio estrategicaPlanificacio estrategica
Planificacio estrategicaJordi Serarols
 

Similar to Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació (20)

Indicadors
IndicadorsIndicadors
Indicadors
 
Avaluació diagnostica copie
Avaluació diagnostica copieAvaluació diagnostica copie
Avaluació diagnostica copie
 
temari-generals_2.pdf
temari-generals_2.pdftemari-generals_2.pdf
temari-generals_2.pdf
 
AVALUACIÓ EN EaD
AVALUACIÓ EN EaDAVALUACIÓ EN EaD
AVALUACIÓ EN EaD
 
Avaluacio per competencies primaria
Avaluacio per competencies primariaAvaluacio per competencies primaria
Avaluacio per competencies primaria
 
Avaluacio x competencies primaria
Avaluacio x competencies primariaAvaluacio x competencies primaria
Avaluacio x competencies primaria
 
Recollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiant
Recollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiantRecollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiant
Recollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiant
 
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
 
Avaluació en ea d
Avaluació en ea dAvaluació en ea d
Avaluació en ea d
 
Guia per a l'elaboració d'un bon pfc
Guia per a l'elaboració d'un bon pfcGuia per a l'elaboració d'un bon pfc
Guia per a l'elaboració d'un bon pfc
 
Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9
Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9 Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9
Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9
 
Indicadors
IndicadorsIndicadors
Indicadors
 
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
 
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
 
Avaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formacióAvaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formació
 
Seminari PILE 2n any a Girona curs 14-15 sessió 9
Seminari PILE 2n any a Girona curs 14-15 sessió 9Seminari PILE 2n any a Girona curs 14-15 sessió 9
Seminari PILE 2n any a Girona curs 14-15 sessió 9
 
Programacio i avaluació
Programacio i avaluacióProgramacio i avaluació
Programacio i avaluació
 
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -voc
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -vocSessió 7 pile 2n any 13 14 -voc
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -voc
 
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
 
Planificacio estrategica
Planificacio estrategicaPlanificacio estrategica
Planificacio estrategica
 

More from Manuela Rubio

Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
Manuela Rubio
 
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCGII Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG
Manuela Rubio
 
L'avaluació a l'educació primària
L'avaluació a l'educació primària L'avaluació a l'educació primària
L'avaluació a l'educació primària
Manuela Rubio
 
Avaluacio 03
Avaluacio 03Avaluacio 03
Avaluacio 03
Manuela Rubio
 
Curriculum 0 - 3 LLars d'Infants
Curriculum 0 - 3 LLars d'InfantsCurriculum 0 - 3 LLars d'Infants
Curriculum 0 - 3 LLars d'Infants
Manuela Rubio
 
LEC i Educació Infantil
LEC i Educació InfantilLEC i Educació Infantil
LEC i Educació Infantil
Manuela Rubio
 
Documentació bàsica a la Llar d'Infants
Documentació bàsica a la Llar d'InfantsDocumentació bàsica a la Llar d'Infants
Documentació bàsica a la Llar d'InfantsManuela Rubio
 
Les Normes d'organització i Funcionament
Les Normes d'organització i FuncionamentLes Normes d'organització i Funcionament
Les Normes d'organització i FuncionamentManuela Rubio
 
Presentació cb 6 pri
Presentació cb 6 priPresentació cb 6 pri
Presentació cb 6 priManuela Rubio
 
Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)
Manuela Rubio
 
Documents de gestió del centre educatiu
Documents de gestió del centre educatiuDocuments de gestió del centre educatiu
Documents de gestió del centre educatiuManuela Rubio
 
Obtenció títol FP 2010
Obtenció títol FP 2010Obtenció títol FP 2010
Obtenció títol FP 2010Manuela Rubio
 
Preinscripció 2010 11
Preinscripció 2010 11Preinscripció 2010 11
Preinscripció 2010 11Manuela Rubio
 
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilAvaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilManuela Rubio
 

More from Manuela Rubio (20)

Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
 
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCGII Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG
 
L'avaluació a l'educació primària
L'avaluació a l'educació primària L'avaluació a l'educació primària
L'avaluació a l'educació primària
 
Avaluacio 03
Avaluacio 03Avaluacio 03
Avaluacio 03
 
Curriculum 0 - 3 LLars d'Infants
Curriculum 0 - 3 LLars d'InfantsCurriculum 0 - 3 LLars d'Infants
Curriculum 0 - 3 LLars d'Infants
 
LEC i Educació Infantil
LEC i Educació InfantilLEC i Educació Infantil
LEC i Educació Infantil
 
Documentació bàsica a la Llar d'Infants
Documentació bàsica a la Llar d'InfantsDocumentació bàsica a la Llar d'Infants
Documentació bàsica a la Llar d'Infants
 
Les Normes d'organització i Funcionament
Les Normes d'organització i FuncionamentLes Normes d'organització i Funcionament
Les Normes d'organització i Funcionament
 
Presentació cb 6 pri
Presentació cb 6 priPresentació cb 6 pri
Presentació cb 6 pri
 
Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)
 
Documents de gestió del centre educatiu
Documents de gestió del centre educatiuDocuments de gestió del centre educatiu
Documents de gestió del centre educatiu
 
Obtenció títol FP 2010
Obtenció títol FP 2010Obtenció títol FP 2010
Obtenció títol FP 2010
 
Preinscripció 2010 11
Preinscripció 2010 11Preinscripció 2010 11
Preinscripció 2010 11
 
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilAvaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil
 
Competencia Docent
Competencia DocentCompetencia Docent
Competencia Docent
 
Sessio4
Sessio4Sessio4
Sessio4
 
Sessio3
Sessio3Sessio3
Sessio3
 
Sessio2
Sessio2Sessio2
Sessio2
 
Sessio1
Sessio1Sessio1
Sessio1
 
La Nova Fp
La Nova Fp La Nova Fp
La Nova Fp
 

Recently uploaded

INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 

Recently uploaded (9)

INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 

Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació

 • 1. • PGA • MA • AVAC • INDICADORS D’AVALUACIÓ 17/06/15 – Sessió direccions Santa Coloma Gr. Manuela Rubio – Inspecció Educació
 • 2. Màxima expressió de l’autonomia del centre i l’element vertebrador de la seva activat PEC
 • 3. El projecte de direcció (PdD), ordena el desplegament i l’aplicació del PEC PdD
 • 4. El PdD es concreta, cada curs, mitjançant les Programacions Generals Anuals (PGA) i l’avaluació recollida a la Memòria Anual (MA)
 • 6. Prioritats del PdD Prioritats prioritats del Departament d’Ensenyament Prioritats del PEC Prioritats derivades de la Memòria Anual Prioritats derivades de plans i projectes específics del centre ELEMENTS CLAU PGA Prioritats del curs: concrecions d’objectius, actuacions (temporització i responsabilitats) i indicadors d’avaluació
 • 7. ELEMENTS CLAU PGA Funcionament i organització del curs Marc horari i calendari Calendari de reunions i avaluacions Organització del professorat Càrrecs i responsabilitats Organització dels alumnes Participació de la comunitat Suports i recursos específics Activitats dins i fora del centre Relacions amb l’entorn Formació del professorat Activitats extraescolars Estratègies de comunicació Serveis escolars Actuacions del Pla de seguretat Pla de treball dels Serveis Educatius ...
 • 8. • CATALÀ LLENGUA D’APRENENTATGE I VEHICULAR • INNOVACIÓ DIDÀCTICA I METODOLÒGICA A L’AULA • LECTURA, EIX VERTEBRADOR D’APRENENTATGES • ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA • EMPRENEDURIA PER L’AUTOCONEIXEMENT • FORMACIÓ CONTÍNUA DEL PROFESSORAT. • IMPLICACIÓ COMPROMÍS FAMÍLIES. • RELACIÓ CENTRE I ENTORN • PREVENCIÓ I REDUCCIÓ ABSENTISME I ABANDONAMENT
 • 9. ACTUACIONS CONCRETES EN TEMPS I RESPONSABLESRELLEVANTS COHERENTS VALORACIONS CONSENSUADES PROPOSTES DE MILLORA ASSOLIBLES TEMPS I RECURSOS SOSTENIBLES
 • 10. En la Programació General Anual, cal plantejar-se com a objectius (de departament, de cicle), objectius propis del currículum? Exemples: - Treballar l’ús sistemàtic dels diccionaris. - Treballar l’expressió escrita a partir de l’elaboració de diferents textos. - Conèixer i utilitzar el concepte d’unitat, desena, centena i les seves equivalències. - Resoldre problemes amb diners. - Programar activitats d’animació a la lectura. - Iniciar-se en el procés de lectoescriptura. - Establir una franja dins l’horari pels 30mn. de lectura.
 • 11. En la Programació General Anual, cal plantejar-se objectius que han d’assolir els alumnes o objectius que ha d’assolir la institució?
 • 12. En la Programació General Anual, cal incloure qüestions que pertanyen a d’altres documents? • Règim disciplinari o normes de convivència. • Funcions de les persones coordinadores, caps de departament, consell escolar, cicles… • Funcionament de la biblioteca, ús dels materials… Exemples:
 • 13. La memòriaanual recull el resultat de l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos en la PGA. Informe de la gestió escolar
 • 14. VALORACIÓ DELS RESULTATS DE L’ALUMNAT VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA PGA CONCLUSIONS PROPOSTES DE MILLORA ANNEXOS MA
 • 15. • PGA • MA •AVAC • INDICADORS D’AVALUACIÓ 11/06/15 – Sessió direccions Santa Coloma Gr. Manuela Rubio – Inspecció Educació
 • 16.
 • 17. RESULTATS de l’avaluació interna i externa dels alumnes del centre PLANIFICACIÓ i assoliment dels objectius de centre pel que fa a resultats d’aprenentatge Condicions d’EQUITAT: abandonament, absentisme, atenció diversitat, inclusió Nivell eficiència centre
 • 18. VALORACIÓ SOBRE ELS OBJECTIUS DE CENTRE: ASSOLIMENT I PLANIFICACIÓ Criteris • Nivell d’eficàcia • Planificació – Objectius • Planificació – Actuacions • Planificació – Indicadors • Pes de cadascun dels apartats de la rúbrica
 • 19. VALORACIÓ DE LES CONDICIONS D’EQUITAT Criteris • Absentisme / Abandonament • Atenció a la diversitat • Inclusió • Pes de cadascun dels apartats de la rúbrica
 • 20. ACTUACIONS I RESULTATS DE L’AVALUACIÓ • Anàlisi documental: revisió de la memòria del curs anterior i de la programació general anual (PGA) del curs, informes emesos sobre el centre a partir del SIC (informe anual i informe evolutiu) • Entrevistes direcció i membres de l’equip directiu • Observacions d’aula, si escau Actuacions
 • 21. ACTUACIONS I RESULTATS DE L’AVALUACIÓ Resultats • Informe final • Document de retorn al centre • Tramesa de l’Inspector en Cap del document de retorn al centre
 • 22. • PGA • MA • AVAC • INDICADORS D’AVALUACIÓ 11/06/15 – Sessió direccions Santa Coloma Gr. Manuela Rubio – Inspecció Educació
 • 23. Seguint amb l'exemple del viatge, també ens fem preguntes del tipus: -quina distància cal recórrer ?, - com és el terreny ?, - com és el recorregut ?, - què ens cal per al viatge ?, - de quant temps disposem en total ?, - quina distància hauríem recórrer cada dia ?, - com sabrem que anem bé ?, - quins controls anirem posant ?, - quant ens costarà? Etc.
 • 24.
 • 25.
 • 26. Són punts de referència, que donen informació qualitativa o quantitativa, conformada per una o diverses dades, constituïts per percepcions, números, fets, opinions o mesures, que permeten seguir el desenvolupament d'un procés i la seva avaluació, i que han de guardar relació amb el mateix. INDICADORS Font: X. Chavarria
 • 27. 28 Indicadors: Per què serveixen? • Permeten efectuar el seguiment dels processos. • Permeten conèixer el grau d’assoliment dels objectius. • Permeten observar l’evolució de determinats fenòmens. • Permeten comparar-se amb els centres de la seva tipologia. Són eines al servei dels responsables de procés per a la millora contínua Font: Inspecció Girona 2014
 • 28. INDICADORS CARACTERÍSTIQUES • Descripció simplificada i densa • Components significatius (informació rellevant) • Solidesa tècnica (vàlida i fiable) • Viabilitat (disponibilitat, cost/benefici) • Perdurabilitat • Selecció consensuada Font: X. Chavarria
 • 29. 30 • Els indicadors han de ser: ■ POCS ■ CLARS ■ SENZILLS ■ MESURABLES ■ FÀCILS D’OBTENIR Font: Inspecció Girona 2014 INDICADORS
 • 30. 31 Consell Superior d’Avaluació Indicadors de Sistema: Informe anual Funció: comparar el SE de Catalunya amb les dades internacionals publicades per l’OCDE. ORGANITZACIÓ: Context, recursos, escolarització i processos, resultats. I Indicadors europeus de referència INDICADORS DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA I Font: Inspecció Girona 2014
 • 31. 32 Sistema d’Indicadors de Centre (SIC) Indicadors de Centre: Informe anual Funcions: Comparar el centre amb els de la seva tipologia i amb els de tot Catalunya Serveixen: -Prendre decisions: Metodològiques, Organitzatives - Indicadors Documents de Centre: Punt de partida: indicadors progrés Utilització d’alguns com a indicadors procés. ORGANITZACIÓ: Context, Recursos, Resultats. INDICADORS DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA II Font: Inspecció Girona 2014
 • 32. 33 Indicadors dels Documents de Centre PROGRÉS: PEC, PROJECTE DIRECCIÓ a partir de SIC, (associats a fites) PROCÉS: aplicació, qualitat i impacte segons el que es vol controlar, (control de procediments). INDICADORS DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA III Sense controlar el procés no pot analitzar-se el progrés Font: Inspecció Girona 2014
 • 33. 34 Indicador = situació inicial + millora proposada o situació final INDICADOR DE PROGRÉS= EXEMPLE % d'alumnes que superen les proves de competències bàsiques de llengua catalana. Situació inicial: 56% (Sumar resultats 3 anys / 3). Millora proposada (4 anys) 12 punts. Situació final proposada: 68% Font: Inspecció Girona 2014
 • 34. 35 Font: Inspecció Girona 2014 INDICADORS DE PROGRÉS
 • 35. 36 ESTRATÈGIES Indicadors de Progrés 1.1 Millora de la competència comunicativa en llengua catalana, castellana i anglesa Índex de superació en expressió escrita a les proves de CCBB en llengua catalana i castellana. Increment d’un 10%. Índex de superació de la competència comunicativa en llengua anglesa. Increment d’un 10 % Progressió 14/15 15/16 16/17 17/18 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% ACTIVITATS 1.1.1 Consolidar la metodologia de comprensió lectora a l’àrea de català, castellà i anglès a l’ESO 1r 1r /2n 1r/2n/ 3r 1r/2n/ 3r/4t 1.1.2 Organitzar i aplicar el treball sistematitzat d’expressió escrita en llengua catalana, castellana i anglesa a l’ESO 1r 1r /2n 1r/2n/ 3r 1r/2n/ 3r/4t 1.1.3 Revisar i aplicar els criteris d´avaluació de les àrees de llengua catalana, castellana i anglesa a l’ESO 1r 1r /2n 1r/2n/ 3r 1r/2n/ 3r/4t 1.1.4 Aplicar proves en format competencial a les tres àrees a 1r, 2n i 3r i 4t d’ESO, de forma sistemàtica x x x x 1.1.5 Crear una matèria optativa plurilingüe que treballi l’expressió escrita a 2n d’ESO x x x Font: Inspecció Girona 2014
 • 36. 37 INDICADORS DE PROCÉS Ens mesuren si estem aplicant el procés de forma adequada. Podem mesurar 3 aspectes del procés: 1. Grau d’aplicació: Estem fent el que vam dir? 2. Qualitat de l’execució: Ho fem de la forma que vam acordar? 3. Grau d’impacte: S’ha produït algun canvi després d’aplicar el procés? Font: Inspecció Girona 2014
 • 37. 38 • Grau d’aplicació: S’ha fet allò programat (exemple= 35 sessions programades 100% i s’han fet 25 sessions reals 71,4 %). • Grau de qualitat de l’execució: S’ha fet tal com ha estat programat (metodologia) • Grau d’impacte: com hem aconseguit allò proposat. Exemple: resultats proves inicial i final o qüestionaris de satisfacció Font: Inspecció Girona 2014 INDICADORS DE PROCÉS
 • 38. • INDICADORS DE RESULTATS: descriuen els assoliment de l’acció, pot referir-se a diversos moments (Output o producte d’una acció, Outcome o resultat d’impacte en els propòsits generals). Per exemple, establiment d’un sistema satisfactori de participació de l’alumnat (output) i beneficis socials de l’educació (outcome). Font: X. Chavarria INDICADORS DE RESULTATS
 • 39. 40 DOCUMENTS de Centre PEC PdD PGA Memòria Objectius Mínim 2 (Del Departament) 1. Resultats 2. Cohesió Estratègies Prioritats educatives Molt àmplies; es concretaran en estratègies al PdD Estratègies Prou àmplies per poder incloure actuacions si fos necessari Estratègies Les mateixes establertes al PdD per al curs Estratègies Valoració de les establertes a la PGA Activitats / actuacions NO SÍ. Són la concreció de les estratègies. Podem afegir actuacions a les PGA associades a les estratègies del PdD SÍ. Són la concreció de les estratègies d’aquell curs. Podem afegir actuacions a les PGA associades a les estratègies del PdD SÍ. Valorarem les actuacions i les estratègies (indicadors de procés i de progrés) Amb la valoració dels indicadors de progrés podem oferir una valoració anual del PdD Indicadors Progrés - Context, - Recursos, - Resultats, - Processos Aprofitar el SIC Cal quantificar Progrés - Context, Recursos, Resultats, Processos SIC Increment o decrement SÍ quantificar Procés (opcional) Aplicació, execució, impacte Ens pot servir per tenir-los proposats i anar-los aplicant a cada PGA / memòria Progrés (anual) Proposats al PdD per aquell curs (increment anual) Més associats a les estratègies Procés Aplicació, execució,impacte No cal un de cada tipus per a totes les activitats, prioritzar el que volem mesurar. Equilibri entre els tres tipus. Progrés (anual) Valoració del PdD per aquell curs (increment assolit) Més associats a les estratègies Procés Valoració dels indicadors de la PGA: aplicació, execució, impacte.Font: Inspecció Girona 2014
 • 40. OBJECTIU GENERAL DE MILLORA TASQUES, ACTUACIONS, ACTIVITATS RECURSOS (humans, institucionals, funcionals…) RESPONSABLE SEGUIMENT I EXECUCIÓ TEMPORITZACIÓ (data execució, data lliurament, data final revisió…) EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ/SEGUIMENT (actes, informes, enquestes, gràfiques… d’allò que hem planificat. GRAU NIVELL D’EXECUCIÓ: no iniciada, iniciada, quasi acabada, acabada (0-1-2-3) (La tasca, actuació, activitat…) GRAU QUALITAT (execució, producte): adequació, idoneïtat, utilitat, satisfacció desenvolupament.. (0-1-2-3) EXEMPLE PGA
 • 41. Font: X. Chavarria “El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es mesura no es pot millorar. El que no es millora es degrada sempre” (William Thomson, Lord Kelvin
 • 42. Fonts: Àrea Organització Inspecció d’Educació Presentació sobre Indicadors St. Xavier Chavarria Inspecció d’educació de Girona http://ined21.com/los-7-habitos-de-las-escuelas-altamente-efectivas/ Marc Normatiu: • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent Per saber més: http://formadiba.diba.cat/sites/default/files/public_resources/continguts/028QCID_cas1_01/re cursos/descargas/ca/cu5_ca1_003.pdf