SlideShare a Scribd company logo
Managing franchise branding 
“If you own a franchise then branding is 
a strategic tool to attract franchisees 
and expand the business.” 
Dr. Jinjuta Issariyapat 
jinjuta@gmail.com 
Facebook page : iphenomenon
Top Ten Franchises for 2013 
1 Hampton Hotels 
2 Subway เริ่มก่อตัง้ 1965 ขายแฟรนไชส์ปี 1974 
3 Jiffy Lube Int'l. Inc. 
4 7-Eleven Inc. เริ่มก่อตัง้ 1927 ขายแฟรนไชส์ปี 1964 
5 Supercuts 
6 Anytime Fitness 
7 Servpro 
8 Denny's Inc. เริ่มก่อตัง้ 1953 ขายแฟรนไชส์ปี 1963 
9 McDonald's เริ่มก่อตัง้ 1955 ขายแฟรนไชส์ปี 1955 
10 Pizza Hut Inc. เริ่มก่อตัง้ 1957 ขายแฟรนไชส์ปี 1959 
http://www.entrepreneur.com/franchises/index.html
ข้อคิดก่อนขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ 
• Franchisor ที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องประสบความสาเร็จอย่างมากในธุรกิจ 
นัน้ๆ ธุรกิจต้องเติบโต ทากาไรแล้ว จนสามารถสรุปและนาวิธีการต่างๆมาเป็นแนว 
ทางการขยายรูปแบบธุรกิจซา้แล้วซา้อีก เหมือนกับการ Cloning 
• อย่าลืมว่า Franchisee มาซือ้เพราะต้องการลดความเสี่ยง ผู้ซือ้หวังว่าเป็นการ 
ร่วมลงทุนกับผู้มีประสบการณ์ ไม่ยุ่งยากในการบริหารธุรกิจ ไม่เหนื่อยในการจัด 
ร้าน ออกแบบ หรือหาสินค้ามาจาหน่าย แต่จะมีกาไรได้แน่นอน 
• ระบบแฟรนไชส์คือ การสร้างระบบในทุกๆจุด ทุกๆฝ่ายของบริษัท ระบบจะต้องมี 
การควบคุมที่ดีแสดงปัญหาทันท่วงที ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ซึ่ง 
ต้องปฎิบัติตามได้ง่าย เร็วไม่ซับซ้อน แต่ใช้คนน้อย มีระบบช่วยเหลือต่อเนื่อง 
ตลอดเวลา 
• Franchisor ต้องพร้อมสอนทางลัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้ 
Franchisee ดาเนินธุรกิจได้ ต้องทาให้มีมาตรฐานเดียวกับตนเองให้ได้เพื่อ 
สร้างสิ่งที่เรียกว่า ”ความเหมือนจากความต่าง”
ไม่ใช่แฟรนไชส์(ในนิยาม) แฟรนไชส์ 
• จัดหาชุดอุปกรณ์การขาย 
ตกแต่งร้าน 
• จัดหา จัดส่งวัตถุดิบ 
• สินค้าไม่ได้ต้องการการบริการ 
เช่น ทอดวางก็จาหน่ายได้เลย 
หรือ มีระบบกดอัตโนมัติใช้ 
เครื่อง 
• จัดหาชุดอุปกรณ์การขาย ตกแต่งร้าน 
• จัดหา จัดส่งวัตถุดิบ 
• คู่มือตา่งๆ อาทิ การจัดการธุรกิจ 
• เทรนนิ่ง พี่เลยี้งธุรกิจ ถ่ายทอด สอน 
เทคนิคการบริหารจัดการ แก้ปัญหาต่างๆ 
• สินค้าต้องการการบริการสู่ลูกค้า เช่น การ 
บริการเสริฟ 
ค่าตกแต่ง 
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเช่า 
ค่าแรกเข้า ค่ารอยัลตฟีี้ 
ค่าการตลาด ค่าตกแต่ง 
การขายแฟรนไชส์ไม่ใช่แค่การนาเสนอสูตรการผลิตหรือแค่ขายสินค้าในราคาทุน หรือจัดการสร้าง 
ร้านค้าให้ แต่เป็นการขายความสาเร็จด้านอื่น เช่นการควบคุมคุณภาพ หรือที่สาคัญคือแบรนด์ต้องมี 
ชื่อเสียง หรือ ฐานลูกค้าที่เชื่อถือภักดีในแบรนด์จานวนมากเพียงพอแล้ว จึงจะเรียกว่าขยายร่วมทุนใน 
รูปแบบ “แฟรนไชส์” ได้ มิฉะนัน้จะเรียกว่าการขยาย “ช่องทางการจัดจาหน่าย” สร้างอาชีพให้เท่านัน้
ส่วนที่ 1 
ทบทวนพื้นความรู้ทางการตลาด 
ก่อนสร้างแบรนด์
STP profile description การเจาะตลาดค้นหาลูกค้า 
Who is franchise target group? 
1. End customer of your 
product/service 
>>> วัยรุ่น คนทางาน ผู้ใหญ่? แต่มีลักษณะร่วม 
คือ price&time sensitive 
2. Investor who want to buy 
franchise 
>>> นักลงทุนทวั่ไป เฉพาะอาหาร? 
What they expect from franchise business? 
ความคาดหวังพืน้ฐานจากร้านแฟรนไชส์ 
• หาร้านง่าย(ทาเล) มีโต๊ะนงั่ อาหารรับประทานสะดวก 
• สงั่แล้วได้เร็วไม่รอนาน สะอาด ราคาไม่แพง รสชาติดีเหมือนๆกันทุกร้าน 
ความคาดหวังด้านข้อเสนอ 
• มี value menus มีเมนูผสมผสาน เมนูแปลกๆใหม่ๆเรื่อยๆ 
• มีโปรโมชนั่น่าสนใจ มีกิจกรรมลดราคาสัมพันธ์กับ lifestyle เช่น บัตรเครดิตต่างๆ
Franchise 
Attribute: 
•Speed of 
service 
•Standard in 
quality of food 
•Modern look 
•Limited menu 
What 
is 
POD? 
The 3-Circle Model: 
Model for identifying brand strengths and weaknesses It involves just three 
overlapping circles representing the brand, customers and competitors.
What is Point of Difference(POD) 
• A Logo Design Case Study of Hotty's, a Fast Food 
Restaurant in Auburn, New York 13021, Cayuga 
County 
Hotty's is one of our highly-valued clients sitting in Auburn, New York 13021, 
Cayuga County. The client is basically a fast-food restaurant specializing in the 
creation of freshly-grilled mouthwatering hot-sub sandwiches. The restaurant 
also offers a limited menu of some of the most refreshing lemonade and soda 
drinks. 
The client wanted their logo design to be sizzling and visually appetizing to its 
hungry customers. Our designer was quick enough to rise to the challenge of 
creating a rather luscious and mouth-watering logo design. The color red 
donated its sizzling hot attributes to the design. The tangy orange and spicy 
chilly coloration of the fonts was enough to send the hunger pangs of our 
client's customers into severe tantrums. The yellow fire oozing out from both 
ends of the word 'FRESH', was enough to whet one's appetite almost 
instantaneously.
What is Point of Difference 
Fast Food 
Restaurant(fresin Fries) 
fresin fried fries .. frOm 
frEsh poTatoes 
• At first, we will open one outlet inside the New Paragon Shopping Centre. 
This will become our "market testing area," and as we go further, Fresin 
Fries is planning to open another in nearby shopping malls. In attracting 
customers to try our fries, we will provide a see-through kitchen, so that 
people will see how we are committed to freshness in our products. 
• Our unique dipping sauces blend local taste and international into one 
fusion recipe for the signature sauce. Enthusiastic and friendly staff 
Supporting merchandise items that support company's brand building. 
Our fries are made of 100% fresh potatoes, unlike the frozen fries used by 
competitors. Innovative packaging will position us at the same level with 
foreign fast food franchises.
วิเคราะห์หาจุดต่างที่มีคุณค่าที่สุดของธุรกิจด้วย Value proposition 
what consumers’ value in a quick service restaurant experience? 
คะแนน 
100 
50 
1 
2 
34 
*ใช้เปรียบเทียบกับร้านคู่แข่ง
องค์ประกอบพื้นฐานในการเขียน 
Brand Positioning 
Target 
consumers 
Frame of Reference 
Point of parity 
Point of 
difference 
Reason 
To 
believe 
Rational Emotional
Managing franchise branding
BRAND SWOT Analysis 
Strengths 
จุดเด่น ข้อดีของบริษัท/สินค้าของคุณ 
Opportunities 
โอกาสที่คุณพบ 
Weaknesses 
จุดอ่อน ข้อด้อยของบริษัท/สินค้าของคุณ 
Threats 
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด
ความรู้ทางการตลาด 
เพื่อสร้างแบรนด์แฟรนไชส์
4 Main factors of 
the Success Franchise Brand 
1. How depth and width of 
Brand equity 
2. How the best delivery of 
Brand experience 
3. How smooth and stability 
of Brand Trust 
4. How consistency of Brand 
communication 
(Advertising media and 
Marketing activities)
Designing the Brand Standards & System 
(ระบบอัตลักษณ์ของแบรนด์) for franchising 
1 
2 
นักการตลาด 
ประเมินสินทรัพย์ 
ความสามารถ 
ความแข็งแกร่งของ 
แบรนด์ใดๆ จาก 
คุณสมบัติ 5 ข้อ 
ต่อไปนี้ 
3 
4 
5 
“คุณค่าตราสินค้า”
1.Brand Identity 
Physical Character 
BRAND DNA 
• Naming 
• Hashtag, 
Tagline 
• Logo 
• Symbol,Icon 
• Mascot 
• Slogan 
• Music, Jingle 
• Aroma, Taste 
• Animation 
Typology: 
Font,Colour, 
Aesthetic 
Architecture 
Via Front : 
• Shop layout, design, material, 
decoration 
• Staff uniform, Customer service quality 
• Food & Beverage menu design 
• Packaging, transportation, Table 
Equipment, POS 
• Personality 
• Habit 
6 Senses 
Verbal: 
Mood & Tone of 
voice, Vocabulary, 
Language, 
Via Back office: 
• Website, Mobile platform 
• Stationary 
Philosophy & Belief 
of the Establish key man 
Via AD material: 
• POP 
• Surrounding / In area media 
• Mass media 
• Street furniture 
• Event, Trade show 
• Online ad
Naming the brand 
• Coined names คือชื่อที่ไม่มีความหมาย 
• Associative descriptive names คือชื่อที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เกี่ยวกับคน เกี่ยวกับ 
วิธีใช้ เกี่ยวกับสิ่งผูกพันอื่น 
• Generic descriptive names คือชื่อสามัญ ชื่อหมวดหรือกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับ 
อาหารและเครื่องดื่ม แต่อาจเป็นภาษาอื่นๆ 
เมื่อได้ชื่อที่คิดว่าดีแล้ว 2-3 ชื่อ ให้ทาการตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์ ว่าชื่อเหล่านัน้มีผู้จด 
ทะเบียนชื่อการค้าไว้หรือยัง นาชื่อที่ผ่านการตรวจสอบไปทดสอบตลาด โดยการสอบถาม 
ผู้ร่วมงานและลูกค้า จากนัน้จึงดาเนินการจดชื่อการค้าให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ขายแฟรนไชส์ได้ 
Brand Mantra 
…From Slogan to Jingle 
เสียง กลิ่นนั้นสา คัญไฉน??? 
“กรอบจริง นุ่มจริง จีด้จริง อร่อยจริง.....จิง”
ข้นัตอนการสร้างชื่อแบรนด์(Create a name) 
1.ค้นหาคา ในเชิงบวก ที่จะนามาประยุกต์หรือผสมเข้ากับคา อื่น ให้เป็นคา ใหม่ที่แตกต่าง โดยพยายามลิสต์คาทเี่ป็นคุณประโยชน์ 
(benefit) สาคัญของแบรนด์แล้วเพมิ่คาขึน้อีกจากคาเหมือน (synonym) ของคาเหล่านัน้ ตัวอย่าง เช่น Central Send, 
Federal Express 
2. ผสมคา (Combine words) อาจผสมคาย่อ เช่น PhotoShop, CyberDict, ผสมตัวอักษร: iberry, iPhone ผสมคา 
นาหน้าด้วยคาเฉพาะ Nescafe 
3. สร้างสรรค์คา ขึน้มาใหม่(Create a new word) Google, Lexus, ASUS, Camry, Vios, Visa, Nevia 
4.นาชื่อหรือคา ทั่วไปมาใช้โดยตรง Time, Civic, Accord, Creative, Index, Winner, Chip, Central, Big, Happy, 
True, Clinic, Pioneer, Arrow, ผู้จัดการ, ข่าวสด, คาราวาน 
5.ใช้ชื่อสถานที่ Amazon, Philadelphia, บางจาก, ดอยคา, เขาช่อง, กรุงเทพ (ธนาคาร, โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย) 
6.ใช้ตัวย่อ (Abbreviate characters) CNN, AIS, Dtac, KTC, KFC, Hp (Hewlett-Packard), PTT (ปตท.), CAT 
(กสท.), TOT (ทศท.) 
7.ใช้ชื่อเฉพาะ Toyota, Honda, Samsung, Philips, Hutch 
8.ใช้ตัวเลขประกอบ U2, Hi5, M 150, B2S, Modern 9 
9.ชื่อที่ระบุถึงประเภทธุรกจิ Master card, SB Furniture, Property Perfect, Bakery music, Dunkin Donuts, 
Mister Donut, บ้านไร่ กาแฟ, เมืองไทย ประกันชีวิต, ที่นอนเอกลักษณ์ 
10. เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (English name) เหมาะสาหรับการรีแบรนด์จากชื่อเดิมซงึ่เป็นที่นิยมอยู่แล้ว เช่น LUX, Close-up, 
Parrot, Red Bull 
11.ชื่อบุคคล Madona, David Beckham, Jim Thomson, Gillette 
12.รูปแบบอื่นๆ เช่น คาวลี คาประกอบต่างๆ Shower to Shower, Head & Shoulders,
Logo, Symbol, Colour meaning 
http://www.logodesignguru.com/Logo-design-portfolio/ 
portfolio.asp?cat_id=43
ตัวอย่าง การสร้าง Brand identity standards & System 
Fast food restaurant based in Argentina.
ตัวอย่าง การสร้าง Brand identity standards & System
Franchise Food Value Chain 
กลุ่มโรงงานวัตถุดิบ 
ร้านค้า 
ต้นแบบ 
แฟรนไชส์ 
ซอร์ 
ร้านแฟรนไชส์ซี 
ร้านแฟรนไชส์ซี 
ร้านแฟรนไชส์ซี 
ร้านแฟรนไชส์ซี 
กลุ่มโรงงานบรรจุภัณฑ์ 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
อสังหาริมทรัพย์
Brand Architecture โครงสร้างตราสินค้า 
โครงสร้างตราและหมวดสินค้าทัง้หมดในปัจจุบันของโรงงานมีอะไรบ้าง 
โรงงาน …………… 
แบรนด์1………. แบรนด์2………. แบรนด์3………. 
หมวดสินค้า 1 
สินค้า.... 
สินค้า.... 
หมวดสินค้า 2 
สินค้า.... 
สินค้า.... 
หมวดสินค้า 1 
สินค้า.... 
สินค้า.... 
หมวดสินค้า 2 
สินค้า.... 
สินค้า.... 
หมวดสินค้า 1 
สินค้า.... 
สินค้า.... 
หมวดสินค้า 2 
สินค้า.... 
สินค้า....
Brand Architecture โครงสร้างตราสินค้า 
“จะเปิดบริษัทใหม่ในชื่ออะไร จะขยายร้านในรูปแบบร้านแบบใดบ้าง” 
บริษัท…………… 
ชื่อร้าน…………… 
รูปแบบ 1 Kiosk รูปแบบ 2 Counter รูปแบบ 3 Kiosk 
ขนาด 1.......1.1x2 ม 
ขนาด 2....... 
ขนาด 3....... 
ขนาด 1......5x3 ม 
ขนาด 2....... 
ขนาด 3....... 
ขนาด 1....4x4 ม. 
ขนาด 2....... 
ขนาด 3.......
Brand Architecture 
ชื่อร้าน 1…………… 
Menu อาหาร………. Menu เครื่องดื่ม………. Value menu ……. 
ชื่อสินค้า 1 
ชื่อสินค้า 2 
ชื่อสินค้า 3 
ชื่อสินค้า 1 
ชื่อสินค้า 2 
ชื่อสินค้า 3 
ชื่อสินค้า 1 
ชื่อสินค้า 2 
ชื่อสินค้า 3 
“ร้านมีกี่เมนู และชื่อเมนูอาหารมีอะไรบ้าง?”
2.Brand association ระบบเชื่อมโยง 
คือ คือการผูก เชื่อมโยงตราเข้ากับภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ตราที่มีการจดจาได้แบบเชื่อมโยง 
ภาพลักษณ์ไปกับสินค้าอื่นๆ สปอนด์เซอร์ อีเวนต์หรือ สถานการณ์อื่นๆ การเชื่อมโยงที่ดีจะ 
ส่งผลต่อการจดจาตราและคุณค่าตราสินค้า Factors ใช้ในการเชื่อมโยงประกอบด้วย 11 ข้อ 
ดังต่อไปนี้ 
1. Product attributes 
2. Intangibles 
3. Customer Benefits 
4. Relative price 
5. Use / Application 
6. User / Customer 
7. Celebrity / Person 
8. Lifestyle / Personality 
9. Product Class 
10. Competitors 
11. Country of Origin / Geographic Area
การเชื่อมโยงแบรนด์ร้าน 
Sandwish/Hamburger
การเชื่อมโยงแบรนด์ร้านไอศกรีม
From the brand map of McDonald, we can find that it not only identifies 
important brand associations but also conveys how these associations are 
linked to the brand and to one another. The brand map covers several key 
points connected directly to McDonald’s brand, i.e. ‘service’ & ‘value’, which 
are closely tied to brand meaning (John et al., 2012). With these key points, 
firms can make its brand meaning, value and targets clear, then, it will be easy 
for them to build strong association with customers. 
“คุณเห็นอะไร แล้วนึกถึง Mc Donald’s” ลองดูคลิปวีดีโอ Mc Donald’s 
http://www.youtube.com/watch?v=hhoLu-D1zwI&feature=player_embedded
3. Brand awareness 
ระบบสร้างการรู้จักและจดจาแบรนด์ 
• คือความสามารถที่ผู้บริโภคคนหนงึ่จะจดจาหรือระลึกถึงตราสินค้าใดๆ ได้ไว้ 
ตราสินค้านัน้อยู่ในหมวดสินค้าใดสามารถเชื่อมโยงระหว่างหมวดสินค้า และ 
ตราได้ 
• การรู้จักตรานัน้ต้องไปดูวิธีการโฆษณา การสื่อสารของอัตลักษณ์ของตรา 
ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากการซือ้ ใช้บริการหรือพูดคุยกับพนักงานฝ่าย 
เทคนิค ต้องค้นหาว่าปัญหาที่เกิดคืออะไร คนไม่รู้จักตรายี่ห้อนีห้รือ รับรู้แบบ 
ผิดๆ รับรู้แต่ด้านลบ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรง หรือได้ยินมาก็สงั่ 
สมเป็น Equity ทัง้หมดของแบรนด์ 
• ระดับของการรับรู้ รู้จักตราใดๆ แบ่งออกเป็น 4 ระดับความลึกในแนวดิ่ง คือ
Brand Awareness Pyramid 
Top-of-Mind 
ตราแรกในดวงใจ คือที่ผู้บริโภคจะระลึกถึงก่อนเป็นอันดับ 
หนึ่งเมื่อเกิดความต้องการในสินค้าใดๆ 
Brand Recognition (Aided Recall) 
การระลึกตราได้จากการเห็นหมวด หรือ 
คุณลักษณะภายนอกของตรา ปัญหาของการระลึก 
ได้ อาจเป็นการจาผิดเนื่องจากมีคู่แข่งที่มีตรา 
คล้ายคลึงกัน ร้านค้าได้มีการจัดเรียง วางขาย 
สินค้าคู่กับคู่แข่งในร้านค้าปลีก เนื่องจากตัวโลโก้ 
ไม่มีความเด่นจึงทาให้จาไม่ได้ หรือไม่มีควา 
แตกต่าง ถ้าตราใดๆ เกิดปัญหาที่นี่แสดงว่าตรา 
ปรับปรุงโลโก้ 
Brand Recall (Unaided Recall) 
การระลึกตราได้ โดยไม่ต้องเห็นหมวด หรือ 
คุณลักษณะภายนอกของตรา นักการตลาดทุก 
คนต้องการให้ตราอยู่ในระดับนีเ้ป็นอย่างน้อย 
เพราะนนั่หมายถึงการเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค 
แล้ว (เข้าไปอยู่ใน Evoked set ของ 
กระบวนการตัดสินใจ) แต่ผู้บริโภคจะซือ้หรือไม่ 
นนั่อาจต้องรอเวลาที่เกิด Problem 
Recognition (Active problem/ 
Inactive problem) 
Unaware of Brand 
• ระดับล่างสุด หรือระดับสี่ จัดเป็นระดับที่แย่มาก ถ้าออกแบบสารวจแล้วผู้บริโภคไม่รับรู้หรือไม่รู้จัก ไม่ค้นุกับตราสินค้าที่ทาการสารวจ ถือว่า 
ตรานัน้เป็นตราที่มีปัญหา จาเป็นต้องหาปัญหาว่าทาไมคนถึงจาไม่ได้ทัง้ๆ ที่เป็นลูกค้าในบริการอยู่ต่อเนื่อง ลูกค้าอาจจาไม่ได้แม้กระทงั่ชื่อ 
หรือโลโก้ ซงึ่อาจเกิดจากโลโก้ไม่เด่นเพียงพอ การสื่อสารไม่มากเพียงพอ สภาพปัญหาที่พบอาจจะแตกต่างกันออกไป จึงนาไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาที่แตกต่างกัน
Unprompted as well as prompted brand awareness of some of the top fast 
food and snack food chains in Australia.
4. Perceived Quality 
ระบบสร้างการรับรู้คุณภาพและทัศนคติ 
• ตรานัน้ๆมีคุณภาพแค่ไหนในสายตาผู้บริโภคหรือลูกค้า ซงึ่ความหมายของการรับรู้คุณภาพใน 
ที่นีห้มายรวมถึงทัง้ผู้เคยเป็นลูกค้าและผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้า ไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง ไม่เคย 
เข้ามารับบริการ แตไ่ด้ยินชื่อเสียงและรับรู้คุณภาพผ่านสื่อตา่งๆ 
• การวัดคุณภาพของตราใดๆสาหรับธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องวัดทัง้แบรนด์ร้านค้า สินค้าในเมนู การ 
บริการ และสถานที่ขาย โดยการวัดคุณภาพตราสามารถวัดได้ดัง ตัวอย่างนี้ 
Product Quality Service Quality Location 
Food freshness, food 
preparation, fresh 
ingredients 
Convenience and quick 
service 
High visibility, convenience 
Low costs meals Friendly and ready to help A safe and clean restaurant 
Consistent tastes, 
Service workers must be 
Proper food storage 
consistent portions, and is 
required to keep their 
delivered at consistent 
hands clean before 
temperature 
handling
5.Brand loyalty ระบบสร้างลูกค้าซื่อสัตย์ภักดี(ลูกค้า 
ประจา) 
• คือความซื่อสัตย์ที่มีต่อตราใดๆ พบว่าแรงยึดที่เกิดขนึ้ ระหว่างตรากับลูกค้า ถ้าตราใดมีแรงยึด 
สูง แปลวา่มีลูกค้าภักดีตอ่ตรามาก คุณค่าตราก็จะสูงตามไปด้วย ผู้บริโภคจะใช้ หรือเรียกซอื้ 
ตราเดิมตลอดด้วยเหตุผลหลายประการ ในทางกลับกัน ถ้าแรงยึดต่า แปลว่าความภักดีต่า 
ลูกค้าก็จะเปลี่ยนใจ เปลี่ยนยี่ห้อไม่มีความภักดี
การใช้ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจา แนกCustomer data 
ประวัติการซือ้ จานวนเงิน ความถี่ 
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
การตอบโต้บนเว็บไซต์ 
ข้อมูลจากใบสมัครหรือกรอกเว็บ 
ประวัติการให้บริการลูกค้าอื่นๆที่ไม่ใช่การซือ้ 
ข้อมูลบันทึกความชอบของลูกค้า 
ข้อมูลวัดได้ ข้อมูลวัดไม่ได้ 
ผลสารวจ โพลต่างๆ 
ความพึงพอใจของลูกค้า 
ข้อมูลความเชื่อ ทัศนคติ การรับรู้ 
ผลสารวจกลุ่มลูกค้าโดยตรง 
Panal data 
ข้อมูลซือ้จากบริษัทขายฐานข้อมูล 
ข้อมูลเชิงสังเกต 
ข้อมูลคาดการณ์
Brand experience 
คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากนามบัตรของคุณ ตลอดจนวิธีการรับโทรศัพท์ของบริษัท การบริการ การแต่งตัว เล็บมือที่ดา 
ของเด็กเสริฟ การเต็มใจให้บริการหรือการสังเกตน้า ที่พร่องของลูกค้า พนักงานในร้านที่ยืนจับกลุ่มเม้าส์เรื่องตลก 
หยาบคายในมุมใดมุมหนึ่งของเคาเตอร์แคชเชียร์และพนักงานในร้านนั่งคุยกระซิบกันตลอดเวลาในขณะที่ลกูค้า 
กาลังเดินเข้ามาเพื่อติดต่อ แคชเชียร์ที่ชอบคิดเงินเกิน คิวยาวเหยียดของเครื่องรับชาระเงิน การไม่ให้ใบเสร็จที่มีโค๊ด 
หรือไม่ให้คา แนะนา ในการเข้าห้องน้า ที่ต้องใช้ใบเสร็จ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถเปิดออกไดง้่าย รสชาติกาแฟที่ไม่ 
เหมือนกันในแต่ละสาขา เป็นต้น” 
(ที่มา : เข้าถึงจาก 
http://www.prophet.com/downloads/articles/Harmonizing%20Your%20Touchpoints%20(SD%20TL).pdf)
Brand Trust 
Franchisee Franchisee 
Franchisor 
Franchisee Franchisee
JBX Rebranding Case study 
• Our initial conceptual design effort 
was praised by Jack in the Box's 
executive committee and validated 
by focus groups. Jack in the Box 
selected Brand Architecture as its 
national architecture firm and 
together we built and opened two 
flagship JBX restaurants in Southern 
California to rave media and 
consumer reviews. 
•Jack in the Box was ready for a 
dramatic brand overhaul to 
differentiate it from the field and to 
recapture lost market share. We not 
only re-invented the brand experience, 
we created a new one called JBX. JBX 
was a revolt from the conventions of 
the fast food industry, creating a truly 
unique customer experience. We 
tackled every possible consumer touch 
point from napkins to menu boards, 
uniforms to wall art and signage to 
architecture. We developed a "kit of 
parts" strategy to offer multiple design 
solutions to fit with relevant real estate 
strategies.
Process 
With such an iconic and over-the- 
top character like Jack, it 
was fun for the team to create 
a visual language that was 
whimsical, unconventional, and 
contemporary. We began with 
nine different concepts based 
on Jack's various personality 
traits. Each concept featured 
numerous murals, icons, 
illustrations, packaging 
solutions, and a distinctive 
visual brand language. 
Thanks to Jack, we created more icons, murals, and interior graphics for 
this projects than any other one. When brands have such a deeply rooted 
story or brand voice, it helps fuel the creative juices. However, if a brand 
has no such luxury, it’s a clean slate for the team to let loose and explore 
the possibilities. Conclusion? Both are fun.
Internal Brand audit 
เช็คความพร้อม วิเคราะห์สุขภาพแบรนด์ 
ก่อนสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ 
• A brand audit provides an analysis of an organization’s 
brand and its brand management and marketing 
effectiveness. It assesses a brand’s strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats. It identifies 
brand growth opportunities including those achieved by 
brand repositioning and brand extension. 
• The audit should result in recommendations to improve 
brand identity system as well as brand equity, brand 
positioning, and brand management.
Brand Audit question # Growth check 
ตอบคาถามต่อไปนี้ ใช่ ไม่ใช่ 
ใน 1 ปีที่ผ่านมา..............(ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา) 
1.มีการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์ในสอื่(ไมเ่สียค่าใช้จ่าย) ทาให้สินค้าหรือบริษัทให้เป็นที่รู้จัก 
อย่างแพร่หลายมากขึน้ 
2. มีการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์ในสื่อ(เสียค่าใช้จา่ย) ทาให้สินค้าหรือบริษัทให้เป็นที่รู้จักอยา่ง 
แพร่หลายมากขึน้ 
3. มีการใช้อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขาย หรือใช้เทคโนโลยีทาให้คนรู้จักแบรนด์ 
4. มีการจัดกิจกรรมสร้างแบรนด์หรือเข้าร่วมอีเว้นต์ต่างๆที่ทาให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
มากขึน้ 
5. มีการพัฒนาจุดเด่นของแบรนด์ร้านค้าที่นอกเหนือจากราคา คุณภาพ รสชาติ และความอร่อย 
6. มีการสื่อสารแบรนด์ในช่องทางจัดจาหน่ายสินค้า เช่น การตกแต่งภายในร้านค้า 
7. มีจานวนพนักงานเพิ่มมากขึน้ทัง้พนักงานในส่วนขายและการตลาดมีเพิ่มจานวนขึน้มาก 
8. มีการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด หรือมีรายได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องกว่า 20% ต่อปี 
9. บริษัทของคุณมีการสื่อสารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์สาหรับทาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
แบรนด์พร้อมติดต่อลูกค้าเก่าให้มาใช้บริการ
Brand Audit question # System check 
ตอบคาถามต่อไปนี้ ใช่ ไม่ใช่ 
1.คุณมี logo slogan Mascot และDesign ร้านค้า อย่างครบถ้วนแล้ว 
2.คุณจัดทาระบบ Brand identity สาหรับการสื่อสารแบรนด์ในรูปแบบต่างๆไว้เป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว 
3.คุณได้กาหนด Brand positioning และมีการเขียนในรูปแบบประโยคและได้มีการสื่อสาร 
ต่อพนักงานแล้ว 
4.คุณมีการวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน คู่แข่งและมีการจัดทารายงานอย่างเป็นระบบ 
5.คุณมีระบบบันทึก complaint จากลูกค้า และมีการจัดทารายงานอย่างเป็นระบบ 
6.คุณมีระบบรวบรวม จัดการฐานข้อมูลลูกค้าเก่า ที่สามารถใช้ติดต่อลูกค้าเก่ามาใช้บริการทุกเมื่อ 
7.คุณมีการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างเป็นระบบ มีรอบระยะเวลานาสินค้าใหม่สู่ตลาดอย่าง 
ชัดเจน 
8. คุณมีระบบการฝึกอบรมงานขายและตลาด ประกอบด้วย หัวข้อ และ 
workshop ฝึกงานขาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
9. คุณมีเป้าหมายการขายชัดเจน มีระบบคานวณค่าขาย เพื่อให้เป็นรางวัล ค่าคอม หรือ 
โบนัส
Brand Audit question # Strategy check 
ตอบคาถามต่อไปนี้ ใช่ ไม่ใช่ 
1. คุณมีแผนสร้างแบรนด์และมีกลยุทธ์การตลาดอย่างน้อย 1 ปีล่วงหน้า 
2. คุณมีการสารวจความคิดเห็นต่อแบรนด์เปรียบเทียบกับคู่แขง่อยา่งต่อเนื่องและได้นาข้อมูลมา 
ใช้ประโยชน์ 
3.คุณทราบว่าลูกค้าหลักของร้าน สินค้าหลักที่ให้ยอดขายสูงสุดคือใคร หรือ กลุ่มไหนและได้นา 
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ 
4. คุณมีทาการสารวจความพึงพอใจลูกค้าอย่างต่อเนื่องและได้นาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
5. คุณเก็บทุกคาติชมของลูกค้า และนามาปรับปรุงธุรกิจ 
6. คุณทดลองเข้าชิม ใช้บริการร้านคู่แข่งทุกรายแล้วคุณนาข้อดี ข้อเสียของคู่แข่งมาปรับปรุงธุรกิจอย่าง 
สม่าเสมอ 
7. คุณได้ลดสินค้า กาจัดสินค้าที่ไม่เกิดรายได้ หรือ มีข้อเสียออกจากร้านค้า 
8. จากรายได้ของบริษัท พบว่าบริษัทมีรายได้ที่มาจากลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการ 
มากกว่าลูกค้าใหม่ๆ 
9. บริษัทคุณเคยทุ่มทุนใช้วิธีการสื่อสารแบรนด์เลือกใช้สื่อแปลกๆ ที่แตกต่าง แหวกแนว 
ไม่เหมือนใคร ทาให้ลูกค้าจดจาได้
Brand Audit question # Experience check 
ตอบคาถามต่อไปนี้ ใช่ ไม่ใช่ 
1. คุณได้ทดลองขายอาหารประเภทนีม้าบ้างแล้ว 
2. คุณมีประสบการณ์การขยายร้านในรูปแบบสาขามาก่อน 
3. คุณเคยทาธุรกิจมาก่อน เข้าใจการเป็นเจ้าของ อาจเป็นของครอบครัวหรือธุรกิจตัวเอง 
4. คุณมีความรู้ ประสบการณ์เพียงพอจนสามารถถ่ายทอด หรือจัดทาเป็นตาราในธรุกิจนีไ้ด้ 
5. คุณเคยทาธุรกิจอาหารหรือคลุกคลีอยู่ในวงการมาไมน่้อยกว่า 3 ปีแล้ว 
6. คุณสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ยากแก่การเลียนแบบได้ 
7. คุณเข้าใจเคล็ดลับความสาเร็จที่สามารถนาไปสู่ผลประกอบการที่กาไรได้ 
8. คุณทราบแล้วว่าลูกค้ามักเคลมเรื่องอะไรบ้าง หรือปัญหาสาคัญที่มักประสบใน 
ร้านอาหารและเครื่องดื่มคืออะไร 
9. คุณมีประสบการณ์ทางานเป็นทีม หรือเป็นหน่วยสนับสนุนในองค์กรมาก่อน
แบ่งกลุ่มความพร้อม ตามสภาพปัญหาแบรนด์ 
คะแนน 7 เต็ม 9 : พร้อมที่สุดในการเป็นแฟรนไชส์ซอร์ธุรกิจมีการเติบโตดี มีระบบสมบูรณ์กว่า 
80% แล้ว มีประสบการณ์และบริษัทสามารถสร้างกลยุทธ์ท่มีีประสิทธิภาพ 
ได้ 
สามารถมีร้านต้นแบบได้ภายใน 3 เดือน 
คะแนน 5-6 เต็ม 9 : ค่อนข้างพร้อม บริษัทมีความเข้าใจคาว่า “ระบบ” แล้วมีระบบสมบูรณ์กว่า 50% 
แล้วแต่ยังขาดบางระบบ มีการสื่อสารแบรนด์ระดับปานกลาง ถ้าเร่งปรับปรุงก็ 
สามารถขายได้ภายใน 6 เดือน 
คะแนน 3-4 เต็ม 9 : ยังไม่พร้อม ไม่ควรขายแฟรนไชส์จนกว่าจะปรับปรุงธุรกิจ เช่น อาจเข้าใจคาว่า 
“ระบบ” แต่ไมมี่เวลาสร้างระบบ จึงมีระบบสมบูรณ์น้อยกว่า 50% อาจยังไม่รู้วิธี 
สร้างแบรนด์หรือกลยุทธ์ที่ใช้ปัจจุบันยังไม่ดีพอจะแนะนาต่อสมาชิกแฟรนไชส์ต้อง 
เตรียมการอีกอย่างน้อย 1 ปี 
คะแนนน้อยกว่า 3 เต็ม 9 
: 
ยังไมพ่ร้อมเลย ธุรกิจยังไมมี่ “ระบบ” ปัญหายังมากอยู่ ยังไม่สามารถขายความสาเร็จ 
เช่น แบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จัก ธุรกิจอาจยังไม่มีกาไร จุดแข็งยังไม่พอที่จะขายธรุกิจใน 
รูปแบบแฟรนไชส์บริษัทยังสงั่สม KM ไมเ่พียงพอจะสอนงานหรือช่วยเหลือธรุกิจ 
ใหม่ในการดาเนินงานได้ ต้องเตรียมการอีกอย่างน้อย 2 ปี 
Level 4 
Level 3 
Level 2 
Level 1

More Related Content

What's hot

Content Marketing - Tiếp thị nội dung
Content Marketing - Tiếp thị nội dungContent Marketing - Tiếp thị nội dung
Content Marketing - Tiếp thị nội dung
Hải Hoàng
 
Revu.portfolio.2021 (en)
Revu.portfolio.2021 (en)Revu.portfolio.2021 (en)
Revu.portfolio.2021 (en)
Revu Vietnam
 
LIONS Creativity Report 2023.pdf
LIONS Creativity Report 2023.pdfLIONS Creativity Report 2023.pdf
LIONS Creativity Report 2023.pdf
Social Samosa
 
project eyewear
project eyewearproject eyewear
project eyewear
Ganpati Abhishek
 
Report about the book market in Vietnam and statistics of Waka Ebook
Report about the book market in Vietnam and statistics of Waka EbookReport about the book market in Vietnam and statistics of Waka Ebook
Report about the book market in Vietnam and statistics of Waka Ebook
Waka Ebook
 
The Luxury Brand Market & Consumer
The Luxury Brand Market & ConsumerThe Luxury Brand Market & Consumer
The Luxury Brand Market & Consumer
Polestar Communications
 
Pandora Research Report
Pandora Research ReportPandora Research Report
Pandora Research Report
Stephen Bigger
 
Luxury Experiences
Luxury ExperiencesLuxury Experiences
Luxury Experiences
Etnograph
 
Ogilvy DO Brief - Chester's big ideaL
Ogilvy DO Brief - Chester's big ideaLOgilvy DO Brief - Chester's big ideaL
Ogilvy DO Brief - Chester's big ideaL
Chester Lau
 
Archetype Branding for Fashion
Archetype Branding for FashionArchetype Branding for Fashion
Archetype Branding for Fashion
Mirela Lacerda
 
Zara Marketing Campaign Design
Zara Marketing Campaign DesignZara Marketing Campaign Design
Zara Marketing Campaign Design
Carmen Neghina
 
Mối quan hệ giữa marketing, event và truyền thông
Mối quan hệ giữa marketing, event và truyền thôngMối quan hệ giữa marketing, event và truyền thông
Mối quan hệ giữa marketing, event và truyền thông
Jenlytine
 
Tổng quan về Thương hiệu - Total Branding
Tổng quan về Thương hiệu - Total BrandingTổng quan về Thương hiệu - Total Branding
Tổng quan về Thương hiệu - Total Branding
THANHS BRANDING & MANAGEMENT COMPANY
 
Case study close up tìm em nơi đâu
Case study close up tìm em nơi đâuCase study close up tìm em nơi đâu
Case study close up tìm em nơi đâu
Mai Bằng
 
[Report] Is TV still important media for Vietnamese?
[Report] Is TV still important media for Vietnamese?[Report] Is TV still important media for Vietnamese?
[Report] Is TV still important media for Vietnamese?
Q&Me Vietnam Market Research
 
Anthropologie's Brand Position
Anthropologie's Brand PositionAnthropologie's Brand Position
Anthropologie's Brand Position
LisiDiaz
 
การปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยา
การปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยาการปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยา
การปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยา
ploypoll
 
Marketing with Purpose - Chiến lược xây dựng niềm tin và giá trị cho thương hiệu
Marketing with Purpose - Chiến lược xây dựng niềm tin và giá trị cho thương hiệuMarketing with Purpose - Chiến lược xây dựng niềm tin và giá trị cho thương hiệu
Marketing with Purpose - Chiến lược xây dựng niềm tin và giá trị cho thương hiệu
MarketingTrips
 
I Social Impact Bond. Quaderno di approfondimento Fondazione Cariplo/Avanzi
I Social Impact Bond. Quaderno di approfondimento Fondazione Cariplo/AvanziI Social Impact Bond. Quaderno di approfondimento Fondazione Cariplo/Avanzi
I Social Impact Bond. Quaderno di approfondimento Fondazione Cariplo/Avanzi
Avanzi. Sostenibilità Per Azioni
 
Wearcultue Company Profile
Wearcultue Company ProfileWearcultue Company Profile
Wearcultue Company Profile
Eze Ikedi
 

What's hot (20)

Content Marketing - Tiếp thị nội dung
Content Marketing - Tiếp thị nội dungContent Marketing - Tiếp thị nội dung
Content Marketing - Tiếp thị nội dung
 
Revu.portfolio.2021 (en)
Revu.portfolio.2021 (en)Revu.portfolio.2021 (en)
Revu.portfolio.2021 (en)
 
LIONS Creativity Report 2023.pdf
LIONS Creativity Report 2023.pdfLIONS Creativity Report 2023.pdf
LIONS Creativity Report 2023.pdf
 
project eyewear
project eyewearproject eyewear
project eyewear
 
Report about the book market in Vietnam and statistics of Waka Ebook
Report about the book market in Vietnam and statistics of Waka EbookReport about the book market in Vietnam and statistics of Waka Ebook
Report about the book market in Vietnam and statistics of Waka Ebook
 
The Luxury Brand Market & Consumer
The Luxury Brand Market & ConsumerThe Luxury Brand Market & Consumer
The Luxury Brand Market & Consumer
 
Pandora Research Report
Pandora Research ReportPandora Research Report
Pandora Research Report
 
Luxury Experiences
Luxury ExperiencesLuxury Experiences
Luxury Experiences
 
Ogilvy DO Brief - Chester's big ideaL
Ogilvy DO Brief - Chester's big ideaLOgilvy DO Brief - Chester's big ideaL
Ogilvy DO Brief - Chester's big ideaL
 
Archetype Branding for Fashion
Archetype Branding for FashionArchetype Branding for Fashion
Archetype Branding for Fashion
 
Zara Marketing Campaign Design
Zara Marketing Campaign DesignZara Marketing Campaign Design
Zara Marketing Campaign Design
 
Mối quan hệ giữa marketing, event và truyền thông
Mối quan hệ giữa marketing, event và truyền thôngMối quan hệ giữa marketing, event và truyền thông
Mối quan hệ giữa marketing, event và truyền thông
 
Tổng quan về Thương hiệu - Total Branding
Tổng quan về Thương hiệu - Total BrandingTổng quan về Thương hiệu - Total Branding
Tổng quan về Thương hiệu - Total Branding
 
Case study close up tìm em nơi đâu
Case study close up tìm em nơi đâuCase study close up tìm em nơi đâu
Case study close up tìm em nơi đâu
 
[Report] Is TV still important media for Vietnamese?
[Report] Is TV still important media for Vietnamese?[Report] Is TV still important media for Vietnamese?
[Report] Is TV still important media for Vietnamese?
 
Anthropologie's Brand Position
Anthropologie's Brand PositionAnthropologie's Brand Position
Anthropologie's Brand Position
 
การปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยา
การปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยาการปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยา
การปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยา
 
Marketing with Purpose - Chiến lược xây dựng niềm tin và giá trị cho thương hiệu
Marketing with Purpose - Chiến lược xây dựng niềm tin và giá trị cho thương hiệuMarketing with Purpose - Chiến lược xây dựng niềm tin và giá trị cho thương hiệu
Marketing with Purpose - Chiến lược xây dựng niềm tin và giá trị cho thương hiệu
 
I Social Impact Bond. Quaderno di approfondimento Fondazione Cariplo/Avanzi
I Social Impact Bond. Quaderno di approfondimento Fondazione Cariplo/AvanziI Social Impact Bond. Quaderno di approfondimento Fondazione Cariplo/Avanzi
I Social Impact Bond. Quaderno di approfondimento Fondazione Cariplo/Avanzi
 
Wearcultue Company Profile
Wearcultue Company ProfileWearcultue Company Profile
Wearcultue Company Profile
 

Viewers also liked

Communication innovation swu week#6 sec1
Communication innovation swu week#6 sec1Communication innovation swu week#6 sec1
Communication innovation swu week#6 sec1
pantapong
 
Franchise consulting, consulting Franchise, consulting Franchise in India, co...
Franchise consulting, consulting Franchise, consulting Franchise in India, co...Franchise consulting, consulting Franchise, consulting Franchise in India, co...
Franchise consulting, consulting Franchise, consulting Franchise in India, co...
1000 franchise
 
Franchise International Malaysia: SEA Franchsie Industry Trends 2015
Franchise International Malaysia: SEA Franchsie Industry Trends 2015Franchise International Malaysia: SEA Franchsie Industry Trends 2015
Franchise International Malaysia: SEA Franchsie Industry Trends 2015
Jeffrey BAHAR
 
คู่มือผู้ประกอบการ SME
คู่มือผู้ประกอบการ SMEคู่มือผู้ประกอบการ SME
คู่มือผู้ประกอบการ SME
smartthaibiz stb
 
How to Franchise Your Business Franchise Connect Consulting
How to Franchise Your Business Franchise Connect Consulting How to Franchise Your Business Franchise Connect Consulting
How to Franchise Your Business Franchise Connect Consulting
RagersvilleIndia
 
SM Lecture Five : Business Strategy
SM Lecture Five : Business StrategySM Lecture Five : Business Strategy
SM Lecture Five : Business Strategy
StratMgt Advisor
 
Business Strategy + Brand Strategy
Business Strategy + Brand StrategyBusiness Strategy + Brand Strategy
Business Strategy + Brand Strategy
VCU Brandcenter
 
ZARA 's Business Strategy
ZARA 's Business StrategyZARA 's Business Strategy
ZARA 's Business Strategy
Maria Giokarini
 

Viewers also liked (8)

Communication innovation swu week#6 sec1
Communication innovation swu week#6 sec1Communication innovation swu week#6 sec1
Communication innovation swu week#6 sec1
 
Franchise consulting, consulting Franchise, consulting Franchise in India, co...
Franchise consulting, consulting Franchise, consulting Franchise in India, co...Franchise consulting, consulting Franchise, consulting Franchise in India, co...
Franchise consulting, consulting Franchise, consulting Franchise in India, co...
 
Franchise International Malaysia: SEA Franchsie Industry Trends 2015
Franchise International Malaysia: SEA Franchsie Industry Trends 2015Franchise International Malaysia: SEA Franchsie Industry Trends 2015
Franchise International Malaysia: SEA Franchsie Industry Trends 2015
 
คู่มือผู้ประกอบการ SME
คู่มือผู้ประกอบการ SMEคู่มือผู้ประกอบการ SME
คู่มือผู้ประกอบการ SME
 
How to Franchise Your Business Franchise Connect Consulting
How to Franchise Your Business Franchise Connect Consulting How to Franchise Your Business Franchise Connect Consulting
How to Franchise Your Business Franchise Connect Consulting
 
SM Lecture Five : Business Strategy
SM Lecture Five : Business StrategySM Lecture Five : Business Strategy
SM Lecture Five : Business Strategy
 
Business Strategy + Brand Strategy
Business Strategy + Brand StrategyBusiness Strategy + Brand Strategy
Business Strategy + Brand Strategy
 
ZARA 's Business Strategy
ZARA 's Business StrategyZARA 's Business Strategy
ZARA 's Business Strategy
 

Similar to Managing franchise branding

Solomo consumer
Solomo consumer Solomo consumer
Solomo consumer
prop2morrow
 
Career Hack Series (Free session) : How to nail your resume ?
Career Hack Series (Free session) : How to nail your resume ? Career Hack Series (Free session) : How to nail your resume ?
Career Hack Series (Free session) : How to nail your resume ?
Pin Kasemsiri
 
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
supatra39
 
วงใน
วงในวงใน
วงใน
Bangkok University
 
โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
โมเดลธุรกิจ Business Model Canvasโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
Influencer TH
 
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
Thanawat Malabuppha
 
Facebook for business
Facebook for businessFacebook for business
การผลิตสื่อส่งเสริมการตลาด
การผลิตสื่อส่งเสริมการตลาดการผลิตสื่อส่งเสริมการตลาด
การผลิตสื่อส่งเสริมการตลาด
warureun
 
3012 bdc412-bb qplaza
3012 bdc412-bb qplaza3012 bdc412-bb qplaza
3012 bdc412-bb qplaza
Piyawat Garawach
 
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
arm_smiley
 
Moji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.PowerpointMoji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.Powerpoint
maesawing
 
Moji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.PowerpointMoji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.Powerpoint
maesawing
 
Branding&Positioning (Ch 4) for IMC student Class
Branding&Positioning (Ch 4) for IMC student ClassBranding&Positioning (Ch 4) for IMC student Class
Branding&Positioning (Ch 4) for IMC student Class
Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
 
Social crm and Online reputation management
Social crm and Online reputation management Social crm and Online reputation management
Social crm and Online reputation management
prop2morrow
 
Thai language: Internet Technology for Small Business
Thai language: Internet Technology for Small BusinessThai language: Internet Technology for Small Business
Thai language: Internet Technology for Small Business
Moonshot Digital
 
Bmc std
Bmc stdBmc std
Bmc std
dewberry
 
การบริหารสปา โครงการพัฒนาวิทยากร
การบริหารสปา โครงการพัฒนาวิทยากรการบริหารสปา โครงการพัฒนาวิทยากร
การบริหารสปา โครงการพัฒนาวิทยากร
Wichien Juthamongkol
 
Are you Gut Feeling VS Social Listening
Are you Gut Feeling VS Social ListeningAre you Gut Feeling VS Social Listening
Are you Gut Feeling VS Social Listening
Anantachai Ittiworapong
 

Similar to Managing franchise branding (20)

Solomo consumer
Solomo consumer Solomo consumer
Solomo consumer
 
Career Hack Series (Free session) : How to nail your resume ?
Career Hack Series (Free session) : How to nail your resume ? Career Hack Series (Free session) : How to nail your resume ?
Career Hack Series (Free session) : How to nail your resume ?
 
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
 
วงใน
วงในวงใน
วงใน
 
โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
โมเดลธุรกิจ Business Model Canvasโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
 
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?
 
Facebook for business
Facebook for businessFacebook for business
Facebook for business
 
กลุ่ม6 higher market
กลุ่ม6 higher marketกลุ่ม6 higher market
กลุ่ม6 higher market
 
การผลิตสื่อส่งเสริมการตลาด
การผลิตสื่อส่งเสริมการตลาดการผลิตสื่อส่งเสริมการตลาด
การผลิตสื่อส่งเสริมการตลาด
 
3012 bdc412-bb qplaza
3012 bdc412-bb qplaza3012 bdc412-bb qplaza
3012 bdc412-bb qplaza
 
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
 
Moji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.PowerpointMoji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.Powerpoint
 
Moji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.PowerpointMoji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.Powerpoint
 
Branding&Positioning (Ch 4) for IMC student Class
Branding&Positioning (Ch 4) for IMC student ClassBranding&Positioning (Ch 4) for IMC student Class
Branding&Positioning (Ch 4) for IMC student Class
 
Social crm and Online reputation management
Social crm and Online reputation management Social crm and Online reputation management
Social crm and Online reputation management
 
Thai language: Internet Technology for Small Business
Thai language: Internet Technology for Small BusinessThai language: Internet Technology for Small Business
Thai language: Internet Technology for Small Business
 
Bmc std
Bmc stdBmc std
Bmc std
 
การบริหารสปา โครงการพัฒนาวิทยากร
การบริหารสปา โครงการพัฒนาวิทยากรการบริหารสปา โครงการพัฒนาวิทยากร
การบริหารสปา โครงการพัฒนาวิทยากร
 
Are you Gut Feeling VS Social Listening
Are you Gut Feeling VS Social ListeningAre you Gut Feeling VS Social Listening
Are you Gut Feeling VS Social Listening
 
โฆษณา
โฆษณาโฆษณา
โฆษณา
 

More from dewberry

Business Model Canvas Handbook - Food Business
Business Model Canvas Handbook - Food BusinessBusiness Model Canvas Handbook - Food Business
Business Model Canvas Handbook - Food Business
dewberry
 
Food Marketing for Cashless society
Food Marketing for Cashless society Food Marketing for Cashless society
Food Marketing for Cashless society
dewberry
 
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
dewberry
 
Thai Food - Exporter Profile 2015
Thai Food - Exporter Profile 2015Thai Food - Exporter Profile 2015
Thai Food - Exporter Profile 2015
dewberry
 
Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
 Innovative Marketing 2016-2020 for food industry Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
dewberry
 
Business Model Canvas
Business Model CanvasBusiness Model Canvas
Business Model Canvas
dewberry
 
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
dewberry
 

More from dewberry (13)

Business Model Canvas Handbook - Food Business
Business Model Canvas Handbook - Food BusinessBusiness Model Canvas Handbook - Food Business
Business Model Canvas Handbook - Food Business
 
Food Marketing for Cashless society
Food Marketing for Cashless society Food Marketing for Cashless society
Food Marketing for Cashless society
 
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
 
Thai Food - Exporter Profile 2015
Thai Food - Exporter Profile 2015Thai Food - Exporter Profile 2015
Thai Food - Exporter Profile 2015
 
Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
 Innovative Marketing 2016-2020 for food industry Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
 
Business Model Canvas
Business Model CanvasBusiness Model Canvas
Business Model Canvas
 
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
 

Managing franchise branding

 • 1. Managing franchise branding “If you own a franchise then branding is a strategic tool to attract franchisees and expand the business.” Dr. Jinjuta Issariyapat jinjuta@gmail.com Facebook page : iphenomenon
 • 2. Top Ten Franchises for 2013 1 Hampton Hotels 2 Subway เริ่มก่อตัง้ 1965 ขายแฟรนไชส์ปี 1974 3 Jiffy Lube Int'l. Inc. 4 7-Eleven Inc. เริ่มก่อตัง้ 1927 ขายแฟรนไชส์ปี 1964 5 Supercuts 6 Anytime Fitness 7 Servpro 8 Denny's Inc. เริ่มก่อตัง้ 1953 ขายแฟรนไชส์ปี 1963 9 McDonald's เริ่มก่อตัง้ 1955 ขายแฟรนไชส์ปี 1955 10 Pizza Hut Inc. เริ่มก่อตัง้ 1957 ขายแฟรนไชส์ปี 1959 http://www.entrepreneur.com/franchises/index.html
 • 3. ข้อคิดก่อนขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ • Franchisor ที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องประสบความสาเร็จอย่างมากในธุรกิจ นัน้ๆ ธุรกิจต้องเติบโต ทากาไรแล้ว จนสามารถสรุปและนาวิธีการต่างๆมาเป็นแนว ทางการขยายรูปแบบธุรกิจซา้แล้วซา้อีก เหมือนกับการ Cloning • อย่าลืมว่า Franchisee มาซือ้เพราะต้องการลดความเสี่ยง ผู้ซือ้หวังว่าเป็นการ ร่วมลงทุนกับผู้มีประสบการณ์ ไม่ยุ่งยากในการบริหารธุรกิจ ไม่เหนื่อยในการจัด ร้าน ออกแบบ หรือหาสินค้ามาจาหน่าย แต่จะมีกาไรได้แน่นอน • ระบบแฟรนไชส์คือ การสร้างระบบในทุกๆจุด ทุกๆฝ่ายของบริษัท ระบบจะต้องมี การควบคุมที่ดีแสดงปัญหาทันท่วงที ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ซึ่ง ต้องปฎิบัติตามได้ง่าย เร็วไม่ซับซ้อน แต่ใช้คนน้อย มีระบบช่วยเหลือต่อเนื่อง ตลอดเวลา • Franchisor ต้องพร้อมสอนทางลัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้ Franchisee ดาเนินธุรกิจได้ ต้องทาให้มีมาตรฐานเดียวกับตนเองให้ได้เพื่อ สร้างสิ่งที่เรียกว่า ”ความเหมือนจากความต่าง”
 • 4. ไม่ใช่แฟรนไชส์(ในนิยาม) แฟรนไชส์ • จัดหาชุดอุปกรณ์การขาย ตกแต่งร้าน • จัดหา จัดส่งวัตถุดิบ • สินค้าไม่ได้ต้องการการบริการ เช่น ทอดวางก็จาหน่ายได้เลย หรือ มีระบบกดอัตโนมัติใช้ เครื่อง • จัดหาชุดอุปกรณ์การขาย ตกแต่งร้าน • จัดหา จัดส่งวัตถุดิบ • คู่มือตา่งๆ อาทิ การจัดการธุรกิจ • เทรนนิ่ง พี่เลยี้งธุรกิจ ถ่ายทอด สอน เทคนิคการบริหารจัดการ แก้ปัญหาต่างๆ • สินค้าต้องการการบริการสู่ลูกค้า เช่น การ บริการเสริฟ ค่าตกแต่ง ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่า ค่าแรกเข้า ค่ารอยัลตฟีี้ ค่าการตลาด ค่าตกแต่ง การขายแฟรนไชส์ไม่ใช่แค่การนาเสนอสูตรการผลิตหรือแค่ขายสินค้าในราคาทุน หรือจัดการสร้าง ร้านค้าให้ แต่เป็นการขายความสาเร็จด้านอื่น เช่นการควบคุมคุณภาพ หรือที่สาคัญคือแบรนด์ต้องมี ชื่อเสียง หรือ ฐานลูกค้าที่เชื่อถือภักดีในแบรนด์จานวนมากเพียงพอแล้ว จึงจะเรียกว่าขยายร่วมทุนใน รูปแบบ “แฟรนไชส์” ได้ มิฉะนัน้จะเรียกว่าการขยาย “ช่องทางการจัดจาหน่าย” สร้างอาชีพให้เท่านัน้
 • 6. STP profile description การเจาะตลาดค้นหาลูกค้า Who is franchise target group? 1. End customer of your product/service >>> วัยรุ่น คนทางาน ผู้ใหญ่? แต่มีลักษณะร่วม คือ price&time sensitive 2. Investor who want to buy franchise >>> นักลงทุนทวั่ไป เฉพาะอาหาร? What they expect from franchise business? ความคาดหวังพืน้ฐานจากร้านแฟรนไชส์ • หาร้านง่าย(ทาเล) มีโต๊ะนงั่ อาหารรับประทานสะดวก • สงั่แล้วได้เร็วไม่รอนาน สะอาด ราคาไม่แพง รสชาติดีเหมือนๆกันทุกร้าน ความคาดหวังด้านข้อเสนอ • มี value menus มีเมนูผสมผสาน เมนูแปลกๆใหม่ๆเรื่อยๆ • มีโปรโมชนั่น่าสนใจ มีกิจกรรมลดราคาสัมพันธ์กับ lifestyle เช่น บัตรเครดิตต่างๆ
 • 7. Franchise Attribute: •Speed of service •Standard in quality of food •Modern look •Limited menu What is POD? The 3-Circle Model: Model for identifying brand strengths and weaknesses It involves just three overlapping circles representing the brand, customers and competitors.
 • 8. What is Point of Difference(POD) • A Logo Design Case Study of Hotty's, a Fast Food Restaurant in Auburn, New York 13021, Cayuga County Hotty's is one of our highly-valued clients sitting in Auburn, New York 13021, Cayuga County. The client is basically a fast-food restaurant specializing in the creation of freshly-grilled mouthwatering hot-sub sandwiches. The restaurant also offers a limited menu of some of the most refreshing lemonade and soda drinks. The client wanted their logo design to be sizzling and visually appetizing to its hungry customers. Our designer was quick enough to rise to the challenge of creating a rather luscious and mouth-watering logo design. The color red donated its sizzling hot attributes to the design. The tangy orange and spicy chilly coloration of the fonts was enough to send the hunger pangs of our client's customers into severe tantrums. The yellow fire oozing out from both ends of the word 'FRESH', was enough to whet one's appetite almost instantaneously.
 • 9. What is Point of Difference Fast Food Restaurant(fresin Fries) fresin fried fries .. frOm frEsh poTatoes • At first, we will open one outlet inside the New Paragon Shopping Centre. This will become our "market testing area," and as we go further, Fresin Fries is planning to open another in nearby shopping malls. In attracting customers to try our fries, we will provide a see-through kitchen, so that people will see how we are committed to freshness in our products. • Our unique dipping sauces blend local taste and international into one fusion recipe for the signature sauce. Enthusiastic and friendly staff Supporting merchandise items that support company's brand building. Our fries are made of 100% fresh potatoes, unlike the frozen fries used by competitors. Innovative packaging will position us at the same level with foreign fast food franchises.
 • 10. วิเคราะห์หาจุดต่างที่มีคุณค่าที่สุดของธุรกิจด้วย Value proposition what consumers’ value in a quick service restaurant experience? คะแนน 100 50 1 2 34 *ใช้เปรียบเทียบกับร้านคู่แข่ง
 • 11. องค์ประกอบพื้นฐานในการเขียน Brand Positioning Target consumers Frame of Reference Point of parity Point of difference Reason To believe Rational Emotional
 • 13. BRAND SWOT Analysis Strengths จุดเด่น ข้อดีของบริษัท/สินค้าของคุณ Opportunities โอกาสที่คุณพบ Weaknesses จุดอ่อน ข้อด้อยของบริษัท/สินค้าของคุณ Threats อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด
 • 15. 4 Main factors of the Success Franchise Brand 1. How depth and width of Brand equity 2. How the best delivery of Brand experience 3. How smooth and stability of Brand Trust 4. How consistency of Brand communication (Advertising media and Marketing activities)
 • 16. Designing the Brand Standards & System (ระบบอัตลักษณ์ของแบรนด์) for franchising 1 2 นักการตลาด ประเมินสินทรัพย์ ความสามารถ ความแข็งแกร่งของ แบรนด์ใดๆ จาก คุณสมบัติ 5 ข้อ ต่อไปนี้ 3 4 5 “คุณค่าตราสินค้า”
 • 17. 1.Brand Identity Physical Character BRAND DNA • Naming • Hashtag, Tagline • Logo • Symbol,Icon • Mascot • Slogan • Music, Jingle • Aroma, Taste • Animation Typology: Font,Colour, Aesthetic Architecture Via Front : • Shop layout, design, material, decoration • Staff uniform, Customer service quality • Food & Beverage menu design • Packaging, transportation, Table Equipment, POS • Personality • Habit 6 Senses Verbal: Mood & Tone of voice, Vocabulary, Language, Via Back office: • Website, Mobile platform • Stationary Philosophy & Belief of the Establish key man Via AD material: • POP • Surrounding / In area media • Mass media • Street furniture • Event, Trade show • Online ad
 • 18. Naming the brand • Coined names คือชื่อที่ไม่มีความหมาย • Associative descriptive names คือชื่อที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เกี่ยวกับคน เกี่ยวกับ วิธีใช้ เกี่ยวกับสิ่งผูกพันอื่น • Generic descriptive names คือชื่อสามัญ ชื่อหมวดหรือกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับ อาหารและเครื่องดื่ม แต่อาจเป็นภาษาอื่นๆ เมื่อได้ชื่อที่คิดว่าดีแล้ว 2-3 ชื่อ ให้ทาการตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์ ว่าชื่อเหล่านัน้มีผู้จด ทะเบียนชื่อการค้าไว้หรือยัง นาชื่อที่ผ่านการตรวจสอบไปทดสอบตลาด โดยการสอบถาม ผู้ร่วมงานและลูกค้า จากนัน้จึงดาเนินการจดชื่อการค้าให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ขายแฟรนไชส์ได้ Brand Mantra …From Slogan to Jingle เสียง กลิ่นนั้นสา คัญไฉน??? “กรอบจริง นุ่มจริง จีด้จริง อร่อยจริง.....จิง”
 • 19. ข้นัตอนการสร้างชื่อแบรนด์(Create a name) 1.ค้นหาคา ในเชิงบวก ที่จะนามาประยุกต์หรือผสมเข้ากับคา อื่น ให้เป็นคา ใหม่ที่แตกต่าง โดยพยายามลิสต์คาทเี่ป็นคุณประโยชน์ (benefit) สาคัญของแบรนด์แล้วเพมิ่คาขึน้อีกจากคาเหมือน (synonym) ของคาเหล่านัน้ ตัวอย่าง เช่น Central Send, Federal Express 2. ผสมคา (Combine words) อาจผสมคาย่อ เช่น PhotoShop, CyberDict, ผสมตัวอักษร: iberry, iPhone ผสมคา นาหน้าด้วยคาเฉพาะ Nescafe 3. สร้างสรรค์คา ขึน้มาใหม่(Create a new word) Google, Lexus, ASUS, Camry, Vios, Visa, Nevia 4.นาชื่อหรือคา ทั่วไปมาใช้โดยตรง Time, Civic, Accord, Creative, Index, Winner, Chip, Central, Big, Happy, True, Clinic, Pioneer, Arrow, ผู้จัดการ, ข่าวสด, คาราวาน 5.ใช้ชื่อสถานที่ Amazon, Philadelphia, บางจาก, ดอยคา, เขาช่อง, กรุงเทพ (ธนาคาร, โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย) 6.ใช้ตัวย่อ (Abbreviate characters) CNN, AIS, Dtac, KTC, KFC, Hp (Hewlett-Packard), PTT (ปตท.), CAT (กสท.), TOT (ทศท.) 7.ใช้ชื่อเฉพาะ Toyota, Honda, Samsung, Philips, Hutch 8.ใช้ตัวเลขประกอบ U2, Hi5, M 150, B2S, Modern 9 9.ชื่อที่ระบุถึงประเภทธุรกจิ Master card, SB Furniture, Property Perfect, Bakery music, Dunkin Donuts, Mister Donut, บ้านไร่ กาแฟ, เมืองไทย ประกันชีวิต, ที่นอนเอกลักษณ์ 10. เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (English name) เหมาะสาหรับการรีแบรนด์จากชื่อเดิมซงึ่เป็นที่นิยมอยู่แล้ว เช่น LUX, Close-up, Parrot, Red Bull 11.ชื่อบุคคล Madona, David Beckham, Jim Thomson, Gillette 12.รูปแบบอื่นๆ เช่น คาวลี คาประกอบต่างๆ Shower to Shower, Head & Shoulders,
 • 20. Logo, Symbol, Colour meaning http://www.logodesignguru.com/Logo-design-portfolio/ portfolio.asp?cat_id=43
 • 21. ตัวอย่าง การสร้าง Brand identity standards & System Fast food restaurant based in Argentina.
 • 23. Franchise Food Value Chain กลุ่มโรงงานวัตถุดิบ ร้านค้า ต้นแบบ แฟรนไชส์ ซอร์ ร้านแฟรนไชส์ซี ร้านแฟรนไชส์ซี ร้านแฟรนไชส์ซี ร้านแฟรนไชส์ซี กลุ่มโรงงานบรรจุภัณฑ์ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
 • 24. Brand Architecture โครงสร้างตราสินค้า โครงสร้างตราและหมวดสินค้าทัง้หมดในปัจจุบันของโรงงานมีอะไรบ้าง โรงงาน …………… แบรนด์1………. แบรนด์2………. แบรนด์3………. หมวดสินค้า 1 สินค้า.... สินค้า.... หมวดสินค้า 2 สินค้า.... สินค้า.... หมวดสินค้า 1 สินค้า.... สินค้า.... หมวดสินค้า 2 สินค้า.... สินค้า.... หมวดสินค้า 1 สินค้า.... สินค้า.... หมวดสินค้า 2 สินค้า.... สินค้า....
 • 25. Brand Architecture โครงสร้างตราสินค้า “จะเปิดบริษัทใหม่ในชื่ออะไร จะขยายร้านในรูปแบบร้านแบบใดบ้าง” บริษัท…………… ชื่อร้าน…………… รูปแบบ 1 Kiosk รูปแบบ 2 Counter รูปแบบ 3 Kiosk ขนาด 1.......1.1x2 ม ขนาด 2....... ขนาด 3....... ขนาด 1......5x3 ม ขนาด 2....... ขนาด 3....... ขนาด 1....4x4 ม. ขนาด 2....... ขนาด 3.......
 • 26. Brand Architecture ชื่อร้าน 1…………… Menu อาหาร………. Menu เครื่องดื่ม………. Value menu ……. ชื่อสินค้า 1 ชื่อสินค้า 2 ชื่อสินค้า 3 ชื่อสินค้า 1 ชื่อสินค้า 2 ชื่อสินค้า 3 ชื่อสินค้า 1 ชื่อสินค้า 2 ชื่อสินค้า 3 “ร้านมีกี่เมนู และชื่อเมนูอาหารมีอะไรบ้าง?”
 • 27. 2.Brand association ระบบเชื่อมโยง คือ คือการผูก เชื่อมโยงตราเข้ากับภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ตราที่มีการจดจาได้แบบเชื่อมโยง ภาพลักษณ์ไปกับสินค้าอื่นๆ สปอนด์เซอร์ อีเวนต์หรือ สถานการณ์อื่นๆ การเชื่อมโยงที่ดีจะ ส่งผลต่อการจดจาตราและคุณค่าตราสินค้า Factors ใช้ในการเชื่อมโยงประกอบด้วย 11 ข้อ ดังต่อไปนี้ 1. Product attributes 2. Intangibles 3. Customer Benefits 4. Relative price 5. Use / Application 6. User / Customer 7. Celebrity / Person 8. Lifestyle / Personality 9. Product Class 10. Competitors 11. Country of Origin / Geographic Area
 • 30. From the brand map of McDonald, we can find that it not only identifies important brand associations but also conveys how these associations are linked to the brand and to one another. The brand map covers several key points connected directly to McDonald’s brand, i.e. ‘service’ & ‘value’, which are closely tied to brand meaning (John et al., 2012). With these key points, firms can make its brand meaning, value and targets clear, then, it will be easy for them to build strong association with customers. “คุณเห็นอะไร แล้วนึกถึง Mc Donald’s” ลองดูคลิปวีดีโอ Mc Donald’s http://www.youtube.com/watch?v=hhoLu-D1zwI&feature=player_embedded
 • 31. 3. Brand awareness ระบบสร้างการรู้จักและจดจาแบรนด์ • คือความสามารถที่ผู้บริโภคคนหนงึ่จะจดจาหรือระลึกถึงตราสินค้าใดๆ ได้ไว้ ตราสินค้านัน้อยู่ในหมวดสินค้าใดสามารถเชื่อมโยงระหว่างหมวดสินค้า และ ตราได้ • การรู้จักตรานัน้ต้องไปดูวิธีการโฆษณา การสื่อสารของอัตลักษณ์ของตรา ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากการซือ้ ใช้บริการหรือพูดคุยกับพนักงานฝ่าย เทคนิค ต้องค้นหาว่าปัญหาที่เกิดคืออะไร คนไม่รู้จักตรายี่ห้อนีห้รือ รับรู้แบบ ผิดๆ รับรู้แต่ด้านลบ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรง หรือได้ยินมาก็สงั่ สมเป็น Equity ทัง้หมดของแบรนด์ • ระดับของการรับรู้ รู้จักตราใดๆ แบ่งออกเป็น 4 ระดับความลึกในแนวดิ่ง คือ
 • 32. Brand Awareness Pyramid Top-of-Mind ตราแรกในดวงใจ คือที่ผู้บริโภคจะระลึกถึงก่อนเป็นอันดับ หนึ่งเมื่อเกิดความต้องการในสินค้าใดๆ Brand Recognition (Aided Recall) การระลึกตราได้จากการเห็นหมวด หรือ คุณลักษณะภายนอกของตรา ปัญหาของการระลึก ได้ อาจเป็นการจาผิดเนื่องจากมีคู่แข่งที่มีตรา คล้ายคลึงกัน ร้านค้าได้มีการจัดเรียง วางขาย สินค้าคู่กับคู่แข่งในร้านค้าปลีก เนื่องจากตัวโลโก้ ไม่มีความเด่นจึงทาให้จาไม่ได้ หรือไม่มีควา แตกต่าง ถ้าตราใดๆ เกิดปัญหาที่นี่แสดงว่าตรา ปรับปรุงโลโก้ Brand Recall (Unaided Recall) การระลึกตราได้ โดยไม่ต้องเห็นหมวด หรือ คุณลักษณะภายนอกของตรา นักการตลาดทุก คนต้องการให้ตราอยู่ในระดับนีเ้ป็นอย่างน้อย เพราะนนั่หมายถึงการเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค แล้ว (เข้าไปอยู่ใน Evoked set ของ กระบวนการตัดสินใจ) แต่ผู้บริโภคจะซือ้หรือไม่ นนั่อาจต้องรอเวลาที่เกิด Problem Recognition (Active problem/ Inactive problem) Unaware of Brand • ระดับล่างสุด หรือระดับสี่ จัดเป็นระดับที่แย่มาก ถ้าออกแบบสารวจแล้วผู้บริโภคไม่รับรู้หรือไม่รู้จัก ไม่ค้นุกับตราสินค้าที่ทาการสารวจ ถือว่า ตรานัน้เป็นตราที่มีปัญหา จาเป็นต้องหาปัญหาว่าทาไมคนถึงจาไม่ได้ทัง้ๆ ที่เป็นลูกค้าในบริการอยู่ต่อเนื่อง ลูกค้าอาจจาไม่ได้แม้กระทงั่ชื่อ หรือโลโก้ ซงึ่อาจเกิดจากโลโก้ไม่เด่นเพียงพอ การสื่อสารไม่มากเพียงพอ สภาพปัญหาที่พบอาจจะแตกต่างกันออกไป จึงนาไปสู่การแก้ไข ปัญหาที่แตกต่างกัน
 • 33. Unprompted as well as prompted brand awareness of some of the top fast food and snack food chains in Australia.
 • 34. 4. Perceived Quality ระบบสร้างการรับรู้คุณภาพและทัศนคติ • ตรานัน้ๆมีคุณภาพแค่ไหนในสายตาผู้บริโภคหรือลูกค้า ซงึ่ความหมายของการรับรู้คุณภาพใน ที่นีห้มายรวมถึงทัง้ผู้เคยเป็นลูกค้าและผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้า ไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง ไม่เคย เข้ามารับบริการ แตไ่ด้ยินชื่อเสียงและรับรู้คุณภาพผ่านสื่อตา่งๆ • การวัดคุณภาพของตราใดๆสาหรับธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องวัดทัง้แบรนด์ร้านค้า สินค้าในเมนู การ บริการ และสถานที่ขาย โดยการวัดคุณภาพตราสามารถวัดได้ดัง ตัวอย่างนี้ Product Quality Service Quality Location Food freshness, food preparation, fresh ingredients Convenience and quick service High visibility, convenience Low costs meals Friendly and ready to help A safe and clean restaurant Consistent tastes, Service workers must be Proper food storage consistent portions, and is required to keep their delivered at consistent hands clean before temperature handling
 • 35. 5.Brand loyalty ระบบสร้างลูกค้าซื่อสัตย์ภักดี(ลูกค้า ประจา) • คือความซื่อสัตย์ที่มีต่อตราใดๆ พบว่าแรงยึดที่เกิดขนึ้ ระหว่างตรากับลูกค้า ถ้าตราใดมีแรงยึด สูง แปลวา่มีลูกค้าภักดีตอ่ตรามาก คุณค่าตราก็จะสูงตามไปด้วย ผู้บริโภคจะใช้ หรือเรียกซอื้ ตราเดิมตลอดด้วยเหตุผลหลายประการ ในทางกลับกัน ถ้าแรงยึดต่า แปลว่าความภักดีต่า ลูกค้าก็จะเปลี่ยนใจ เปลี่ยนยี่ห้อไม่มีความภักดี
 • 36. การใช้ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจา แนกCustomer data ประวัติการซือ้ จานวนเงิน ความถี่ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การตอบโต้บนเว็บไซต์ ข้อมูลจากใบสมัครหรือกรอกเว็บ ประวัติการให้บริการลูกค้าอื่นๆที่ไม่ใช่การซือ้ ข้อมูลบันทึกความชอบของลูกค้า ข้อมูลวัดได้ ข้อมูลวัดไม่ได้ ผลสารวจ โพลต่างๆ ความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลความเชื่อ ทัศนคติ การรับรู้ ผลสารวจกลุ่มลูกค้าโดยตรง Panal data ข้อมูลซือ้จากบริษัทขายฐานข้อมูล ข้อมูลเชิงสังเกต ข้อมูลคาดการณ์
 • 37. Brand experience คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากนามบัตรของคุณ ตลอดจนวิธีการรับโทรศัพท์ของบริษัท การบริการ การแต่งตัว เล็บมือที่ดา ของเด็กเสริฟ การเต็มใจให้บริการหรือการสังเกตน้า ที่พร่องของลูกค้า พนักงานในร้านที่ยืนจับกลุ่มเม้าส์เรื่องตลก หยาบคายในมุมใดมุมหนึ่งของเคาเตอร์แคชเชียร์และพนักงานในร้านนั่งคุยกระซิบกันตลอดเวลาในขณะที่ลกูค้า กาลังเดินเข้ามาเพื่อติดต่อ แคชเชียร์ที่ชอบคิดเงินเกิน คิวยาวเหยียดของเครื่องรับชาระเงิน การไม่ให้ใบเสร็จที่มีโค๊ด หรือไม่ให้คา แนะนา ในการเข้าห้องน้า ที่ต้องใช้ใบเสร็จ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถเปิดออกไดง้่าย รสชาติกาแฟที่ไม่ เหมือนกันในแต่ละสาขา เป็นต้น” (ที่มา : เข้าถึงจาก http://www.prophet.com/downloads/articles/Harmonizing%20Your%20Touchpoints%20(SD%20TL).pdf)
 • 38. Brand Trust Franchisee Franchisee Franchisor Franchisee Franchisee
 • 39. JBX Rebranding Case study • Our initial conceptual design effort was praised by Jack in the Box's executive committee and validated by focus groups. Jack in the Box selected Brand Architecture as its national architecture firm and together we built and opened two flagship JBX restaurants in Southern California to rave media and consumer reviews. •Jack in the Box was ready for a dramatic brand overhaul to differentiate it from the field and to recapture lost market share. We not only re-invented the brand experience, we created a new one called JBX. JBX was a revolt from the conventions of the fast food industry, creating a truly unique customer experience. We tackled every possible consumer touch point from napkins to menu boards, uniforms to wall art and signage to architecture. We developed a "kit of parts" strategy to offer multiple design solutions to fit with relevant real estate strategies.
 • 40. Process With such an iconic and over-the- top character like Jack, it was fun for the team to create a visual language that was whimsical, unconventional, and contemporary. We began with nine different concepts based on Jack's various personality traits. Each concept featured numerous murals, icons, illustrations, packaging solutions, and a distinctive visual brand language. Thanks to Jack, we created more icons, murals, and interior graphics for this projects than any other one. When brands have such a deeply rooted story or brand voice, it helps fuel the creative juices. However, if a brand has no such luxury, it’s a clean slate for the team to let loose and explore the possibilities. Conclusion? Both are fun.
 • 41. Internal Brand audit เช็คความพร้อม วิเคราะห์สุขภาพแบรนด์ ก่อนสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ • A brand audit provides an analysis of an organization’s brand and its brand management and marketing effectiveness. It assesses a brand’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats. It identifies brand growth opportunities including those achieved by brand repositioning and brand extension. • The audit should result in recommendations to improve brand identity system as well as brand equity, brand positioning, and brand management.
 • 42. Brand Audit question # Growth check ตอบคาถามต่อไปนี้ ใช่ ไม่ใช่ ใน 1 ปีที่ผ่านมา..............(ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา) 1.มีการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์ในสอื่(ไมเ่สียค่าใช้จ่าย) ทาให้สินค้าหรือบริษัทให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลายมากขึน้ 2. มีการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์ในสื่อ(เสียค่าใช้จา่ย) ทาให้สินค้าหรือบริษัทให้เป็นที่รู้จักอยา่ง แพร่หลายมากขึน้ 3. มีการใช้อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขาย หรือใช้เทคโนโลยีทาให้คนรู้จักแบรนด์ 4. มีการจัดกิจกรรมสร้างแบรนด์หรือเข้าร่วมอีเว้นต์ต่างๆที่ทาให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มากขึน้ 5. มีการพัฒนาจุดเด่นของแบรนด์ร้านค้าที่นอกเหนือจากราคา คุณภาพ รสชาติ และความอร่อย 6. มีการสื่อสารแบรนด์ในช่องทางจัดจาหน่ายสินค้า เช่น การตกแต่งภายในร้านค้า 7. มีจานวนพนักงานเพิ่มมากขึน้ทัง้พนักงานในส่วนขายและการตลาดมีเพิ่มจานวนขึน้มาก 8. มีการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด หรือมีรายได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องกว่า 20% ต่อปี 9. บริษัทของคุณมีการสื่อสารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์สาหรับทาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แบรนด์พร้อมติดต่อลูกค้าเก่าให้มาใช้บริการ
 • 43. Brand Audit question # System check ตอบคาถามต่อไปนี้ ใช่ ไม่ใช่ 1.คุณมี logo slogan Mascot และDesign ร้านค้า อย่างครบถ้วนแล้ว 2.คุณจัดทาระบบ Brand identity สาหรับการสื่อสารแบรนด์ในรูปแบบต่างๆไว้เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 3.คุณได้กาหนด Brand positioning และมีการเขียนในรูปแบบประโยคและได้มีการสื่อสาร ต่อพนักงานแล้ว 4.คุณมีการวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน คู่แข่งและมีการจัดทารายงานอย่างเป็นระบบ 5.คุณมีระบบบันทึก complaint จากลูกค้า และมีการจัดทารายงานอย่างเป็นระบบ 6.คุณมีระบบรวบรวม จัดการฐานข้อมูลลูกค้าเก่า ที่สามารถใช้ติดต่อลูกค้าเก่ามาใช้บริการทุกเมื่อ 7.คุณมีการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างเป็นระบบ มีรอบระยะเวลานาสินค้าใหม่สู่ตลาดอย่าง ชัดเจน 8. คุณมีระบบการฝึกอบรมงานขายและตลาด ประกอบด้วย หัวข้อ และ workshop ฝึกงานขาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 9. คุณมีเป้าหมายการขายชัดเจน มีระบบคานวณค่าขาย เพื่อให้เป็นรางวัล ค่าคอม หรือ โบนัส
 • 44. Brand Audit question # Strategy check ตอบคาถามต่อไปนี้ ใช่ ไม่ใช่ 1. คุณมีแผนสร้างแบรนด์และมีกลยุทธ์การตลาดอย่างน้อย 1 ปีล่วงหน้า 2. คุณมีการสารวจความคิดเห็นต่อแบรนด์เปรียบเทียบกับคู่แขง่อยา่งต่อเนื่องและได้นาข้อมูลมา ใช้ประโยชน์ 3.คุณทราบว่าลูกค้าหลักของร้าน สินค้าหลักที่ให้ยอดขายสูงสุดคือใคร หรือ กลุ่มไหนและได้นา ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ 4. คุณมีทาการสารวจความพึงพอใจลูกค้าอย่างต่อเนื่องและได้นาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 5. คุณเก็บทุกคาติชมของลูกค้า และนามาปรับปรุงธุรกิจ 6. คุณทดลองเข้าชิม ใช้บริการร้านคู่แข่งทุกรายแล้วคุณนาข้อดี ข้อเสียของคู่แข่งมาปรับปรุงธุรกิจอย่าง สม่าเสมอ 7. คุณได้ลดสินค้า กาจัดสินค้าที่ไม่เกิดรายได้ หรือ มีข้อเสียออกจากร้านค้า 8. จากรายได้ของบริษัท พบว่าบริษัทมีรายได้ที่มาจากลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการ มากกว่าลูกค้าใหม่ๆ 9. บริษัทคุณเคยทุ่มทุนใช้วิธีการสื่อสารแบรนด์เลือกใช้สื่อแปลกๆ ที่แตกต่าง แหวกแนว ไม่เหมือนใคร ทาให้ลูกค้าจดจาได้
 • 45. Brand Audit question # Experience check ตอบคาถามต่อไปนี้ ใช่ ไม่ใช่ 1. คุณได้ทดลองขายอาหารประเภทนีม้าบ้างแล้ว 2. คุณมีประสบการณ์การขยายร้านในรูปแบบสาขามาก่อน 3. คุณเคยทาธุรกิจมาก่อน เข้าใจการเป็นเจ้าของ อาจเป็นของครอบครัวหรือธุรกิจตัวเอง 4. คุณมีความรู้ ประสบการณ์เพียงพอจนสามารถถ่ายทอด หรือจัดทาเป็นตาราในธรุกิจนีไ้ด้ 5. คุณเคยทาธุรกิจอาหารหรือคลุกคลีอยู่ในวงการมาไมน่้อยกว่า 3 ปีแล้ว 6. คุณสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ยากแก่การเลียนแบบได้ 7. คุณเข้าใจเคล็ดลับความสาเร็จที่สามารถนาไปสู่ผลประกอบการที่กาไรได้ 8. คุณทราบแล้วว่าลูกค้ามักเคลมเรื่องอะไรบ้าง หรือปัญหาสาคัญที่มักประสบใน ร้านอาหารและเครื่องดื่มคืออะไร 9. คุณมีประสบการณ์ทางานเป็นทีม หรือเป็นหน่วยสนับสนุนในองค์กรมาก่อน
 • 46. แบ่งกลุ่มความพร้อม ตามสภาพปัญหาแบรนด์ คะแนน 7 เต็ม 9 : พร้อมที่สุดในการเป็นแฟรนไชส์ซอร์ธุรกิจมีการเติบโตดี มีระบบสมบูรณ์กว่า 80% แล้ว มีประสบการณ์และบริษัทสามารถสร้างกลยุทธ์ท่มีีประสิทธิภาพ ได้ สามารถมีร้านต้นแบบได้ภายใน 3 เดือน คะแนน 5-6 เต็ม 9 : ค่อนข้างพร้อม บริษัทมีความเข้าใจคาว่า “ระบบ” แล้วมีระบบสมบูรณ์กว่า 50% แล้วแต่ยังขาดบางระบบ มีการสื่อสารแบรนด์ระดับปานกลาง ถ้าเร่งปรับปรุงก็ สามารถขายได้ภายใน 6 เดือน คะแนน 3-4 เต็ม 9 : ยังไม่พร้อม ไม่ควรขายแฟรนไชส์จนกว่าจะปรับปรุงธุรกิจ เช่น อาจเข้าใจคาว่า “ระบบ” แต่ไมมี่เวลาสร้างระบบ จึงมีระบบสมบูรณ์น้อยกว่า 50% อาจยังไม่รู้วิธี สร้างแบรนด์หรือกลยุทธ์ที่ใช้ปัจจุบันยังไม่ดีพอจะแนะนาต่อสมาชิกแฟรนไชส์ต้อง เตรียมการอีกอย่างน้อย 1 ปี คะแนนน้อยกว่า 3 เต็ม 9 : ยังไมพ่ร้อมเลย ธุรกิจยังไมมี่ “ระบบ” ปัญหายังมากอยู่ ยังไม่สามารถขายความสาเร็จ เช่น แบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จัก ธุรกิจอาจยังไม่มีกาไร จุดแข็งยังไม่พอที่จะขายธรุกิจใน รูปแบบแฟรนไชส์บริษัทยังสงั่สม KM ไมเ่พียงพอจะสอนงานหรือช่วยเหลือธรุกิจ ใหม่ในการดาเนินงานได้ ต้องเตรียมการอีกอย่างน้อย 2 ปี Level 4 Level 3 Level 2 Level 1