SlideShare a Scribd company logo
Business Model Canvas Handbook - Food Business
บริษัท...................
โมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)
ปี 2559
Business Model Canvas
บริษัท...........................
ปี 2559
CONTENTS
หน้า
1. Company Information and Background ข้อมูลและ
ปูมหลังของบริษัท
1
2. SWOT Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ปัจจัย
ภายใน
3
3. Competitor Analysis การวิเคราะห์คู่แข่งขัน 6
4. BMC model ภาพสรุปโมเดลธุรกิจ
4.1 Customer Segments กลุ่มลูกค้า
7
8
4.2 Value Propositions การเสนอคุณค่า 10
4.3 Channels ช่องทาง 11
4.4 Customer relationship ความสัมพันธ์กับลูกค้า 13
4.5 Revenue Streams กระแสรายได้ 13
4.6 Key Resources ทรัพยากรหลัก 14
4.7 Key Activities กิจกรรมหลัก 15
4.8 Key Partners พันธมิตรหลัก 17
4.9 Cost Structure โครงสร้างต้นทุน 18
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page1
1.Company Information and Background
ควรระบุลงไป คุณคือใคร ว่าบริษัทของคุณมีอะไรน่าสนใจหรือคุณ
มีประสบการณ์อะไรมาบ้าง เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วย
1.1 ชื่อสถานประกอบการ
1.2 สถานที่ตั้ง
ที่อยู่สานักงาน
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
ที่อยู่โรงงาน
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
1.3 ปีที่ก่อตั้งกิจการ/เริ่มธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน บาท
รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ
*ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจ*
1.4 ประวัติ
ที่มาของธุรกิจและประสบการณ์ แรงจูงใจ วิสัยทัศน์
เป้าหมายที่ต้องการประสบผลสาเร็จในการดาเนินธุรกิจนี้
1.5 ข้อมูลย่อๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ประเภทผลิตภัณฑ์ อาทิ
 เนื้อสัตว์แปรรูป ระบุ
 ผักและผลไม้ ระบุ
 ขนมอบ ระบุ
 เครื่องปรุงรส ระบุ
 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ระบุ
 อื่นๆ ระบุ
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page2
ประเภทบริการ
 ระบุ
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ไม่มียี่ห้อของตนเอง
 มียี่ห้อของตนเอง ระบุ
1.6 สรุปกว้างยาวลึกของสายผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ ผลิตภัณฑ์ ขนาด
รสชาติ/
กลิ่น
วัตถุดิบ
ส่วนผสมหลัก
ราคา
ขาย
1.7 บริการพิเศษอื่นๆ ที่คุณมอบให้แก่ลูกค้า เช่น ดิลิเวอรี่
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page3
2. SWOT Analysis
คุณควรศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอก ส่วนนี้จะทาให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ รู้ว่ามีปัจจัย
ใดบ้างที่ควรระมัดวัง และควรสละทรัพยากรและบุคลากรเพียงใด เพื่อ
ทาให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จ
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
เป็นการระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่กระทบต่อ
โมเดลธุรกิจ
1. จุดแข็ง (Strengths) เป็นความแข็งแกร่งที่เกิดจากปัจจัย
ภายใน อาทิ ส่วนประสมการตลาด การเงิน การผลิต บุคลากร
การบริหารงาน และการจัดองค์กร
2. จุดอ่อน (Weakness) เป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน
ด้านต่างๆ ของบริษัท บริษัทจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหานั้น
ปัจจัยภายใน
เกณฑ์พิจารณา ประกอบด้วย บุคลากร ประสบการณ์ ทักษะ
ความชานาญ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร ความรู้ ค่านิยม
ขวัญกาลังใจ วัฒนธรรมองค์กร หรือ อื่นๆ อาทิ
- ทรัพยากร ใบรับรองจากแหล่งต่างๆ สถานที่ตั้ง ทาเล
ภาพลักษณ์ อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์
- ฐานะการเงิน สภาพคล่อง หนี้สิน
- ระบบบริหารจัดการ กระบวนการผลิต เครือขาย
- ช่องทางการตลาด สินค้า แบรนด์ ราคา คุณภาพ
โปรโมชั่น การโฆษณา ภาพลักษณ์
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารภายในและ
ภายนอก
- R&D การวิจัยต่างๆ นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่คิดค้น ความลับการผลิต สูตร
ส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ ยากแก่การลอกเลียน
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page4
3. โอกาส (Opportunities) เป็นข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จาก
ปัจจัยภายนอกที่บริษัทแสวงหาโอกาสเพื่อมากาหนดกลยุทธ์
การตลาดที่เหมาะสมภายใต้สิ่งแวดล้อมนั้นๆ ประกอบด้วย
ปัจจัยจุลภาค และปัจจัยมหภาค
4. อุปสรรค (Threats) เป็นอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
ซึ่งธุรกิจจาเป็นต้องกาหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและ
แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยจุลภาค ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้บริโภคอาหาร&
พฤติกรรมการบริโภค การซื้อ คู่แข่งปัจจุบัน&คู่แข่งใหม่ๆ
ผู้ผลิตอุปกรณ์อาหาร ซัพพลายเออร์วัตถุดิบ คนกลางใน
ช่องทางดั้งเดิม และโมเดิร์นเทรด
ปัจจัยมหภาค พิจารณาจาก
- สถานการณ์ทางการเมือง ผลกระทบจากรัฐบาล
นโยบายของรัฐ การก่อการร้าย การผูกขาดในตลาด
จากยักษ์ใหญ่
- สถานการณ์ทางการค้า เงินอุดหนุนต่างๆที่มีผลกระทบ
สู่ธุรกิจ การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ดัชนีเศรษฐกิจ
ดัชนีราคา ฤดูกาลขาย รายได้ประชาชาติ อัตรา
ดอกเบี้ย ค่าครองชีพ การตลาด ภาษีอากร
- วัฒนธรรมการบริโภค ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อที่
กระทบต่อธุรกิจ เชื้อชาติ ภาษา รูปแบบการดารงชีวิต
มาตรฐานการดารงชีวิต รูปแบบการซื้อสินค้า การใช้
แรงงานต่างชาติ อายุประชากรที่มีผลกระทบต่อสินค้า
- เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการขาย การจาหน่าย
สินค้า
- กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- สินค้าขององค์กร หรือ กระบวนการผลิต มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page5
โอกาส/
อุปสรรค
ปัจจัยภายนอก ลาดับ
โอกาส
อุปสรรค
จุดแข็ง/
จุดอ่อน
ปัจจัยภายใน ลาดับ
จุดแข็ง
จุดอ่อน
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page6
3. Competitor Analysis
คุณต้องเข้าใจและสามารถอธิบายได้ถึง สภาพการแข่งขันใน
ตลาดปัจจุบัน และคู่แข่งหลัก ไปจนถึงคู่แข่งรองของธุรกิจ คู่แข่งระดับ
สินค้าทดแทน สามารถเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อนระหว่างผลิตภัณฑ์
ของกิจการกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในด้านต่างๆของปัจจัยภายใน
ธุรกิจ คู่แข่งหลัก คู่แข่งรอง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ปัจจัยสาเร็จในธุรกิจ
คุณต้องสามารถระบุปัจจัยสาคัญที่จะทาให้คุณสาเร็จ ไปถึง
เป้าหมายธุรกิจที่มีกาไรและยั่งยืนได้ โปรดระบุ 3 ข้อเป็นอย่างน้อย
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page7
4. Business Model Canvas
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page8
4.1 Customer Segments
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นลูกค้าของคุณ
หากคุณต้องการจับทุกคนเป็นกลุ่มลูกค้าของคุณ คุณก็จะเสียเงิน
มหาศาลไปอย่างเปล่าประโยชน์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มที่บริษัท
ตัดสินใจแล้วว่าจะทุ่มงบประมาณและความใส่ใจให้แก่คนกลุ่มนี้
การวิเคราะห์เริ่มจากระบุความต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายใด ต่อไปนี้
4.1.1 การแบ่งส่วนตลาด
1. Mass (ตลาดทั่วไป) – กลยุทธ์แบบนี้ หมายความว่า คุณ
ปฏิเสธการแบ่ง segmentation และพยายามจะดันสินค้า
ของคุณไปถึงทุกคนที่คุณคิดว่ามีกาลังซื้อ
2. Differentiated (เล็งหลายตลาด) – เรียกอีกอย่างว่า
Segment marketing strategy ก็ได้ คุณเล็งเป้าลูกค้า
หลาย segment และวางแผนการตลาดสาหรับแต่ละกลุ่ม
แบบ tailoring กลยุทธ์นี้จะทาให้ทีมของคุณสามารถตั้ง
สมาธิกับ กลุ่มลูกค้าเพียงบางกลุ่มได้และทาให้เงินลงทุน
ของคุณได้ผลค่อนข้างมาก
3. Concentrated (เล็งตลาดเดียว) – กลยุทธ์นี้คุณจะมุ่งความ
สนใจไปที่ตลาดที่คุณคิดว่ามีประสิทธิภาพที่สุดเพียงตลาด
เดียว ต้นทุนต่าแต่กลุ่มลูกค้าก็ต่าตาม หากคุณเลือกกลยุทธ์
นี้แสดงว่าคุณยังเป็นบริษัทไม่ใหญ่มากและไม่สามารถผลิต
สินค้าเยอะๆ โฆษณาเยอะๆ และมีสายส่งเข้มแข็ง
ตัวอย่างเช่น สินค้าโอท็อปที่ขายเฉพาะในชุมชน
.....เพิ่มเติมการแบ่งกลุ่มตามหลักของ Alexander Osterwalder
4. Diversify การขายลูกค้ามากกว่า 1 กลุ่มที่มีแต่ละกลุ่มมี
ความต้องการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บริษัทต้องมี
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อส่งมอบ
5. Multi-side Platform การขายลูกค้ามากกว่า 1 กลุ่ม แต่ละ
กลุ่มมีความต้องการแตกต่างกัน แต่ทุกกลุ่มมีความ
ความสัมพันธ์ต่อกัน
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page9
4.1.2 สัดส่วนและพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
อธิบายลักษณะลูกค้าตลาด และพฤติกรรมในแง่มุมต่างๆต่อไปนี้
1. ลักษณะลูกค้า คือใคร มีลักษณะอย่างไร ทาง
ประชากรศาสตร์ที่เป็นตัวแปรที่นิยมใช้อธิบายอย่าง
ง่ายๆเพื่อให้เห็นลักษณะลูกค้า รองลงมาคือ อาณา
เขตการค้า
2. พฤติกรรมลูกค้า อธิบายแหล่ง/สถานที่/วิธีการซื้อ
การบริโภค เป็นอย่างไร วิธีการรับประทาน ปัญหา
ความไม่สะดวก ความต้องการแอบแฝงในใจ
สิ่งหนึ่งที่คุณควรต้องตะหนักคือ Main influencers ใครคือผู้มี
อิทธิพล หรือมี ส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อสินค้าชนิดนี้ เช่น
ดารา เชพ หรือ บุคคลในครอบครัว ผู้สูงวัย หรือ ลูก
ลูกค้า สัดส่วน ลักษณะ และ พฤติกรรม
B2B % ลักษณะลูกค้า
.................................................
.................................................
พฤติกรรมลูกค้า
.................................................
.................................................
B2C % ลักษณะลูกค้า
.................................................
.................................................
พฤติกรรมลูกค้า
.................................................
.................................................
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page10
4.2 Value Propositions
ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ส่งมอบคุณค่าพิเศษใดบ้างแก่ลูกค้า ลอง
พิจารณาจากสิ่งที่คุณมอบให้กับสิ่งที่อยู่ในตารางข้างล่าง
Alexander
Osterwalder
Newness
แปลกใหม่ มี
นวัตกรรม
Performance
-ช่วยให้เร็วขึ้น ลด
เวลา
-เพิ่มประสิทธิภาพ
งานลูกค้า
Customisation
-ปรับรสชาติ
-ทาตามออเดอร์
-Getting the
Job done
ช่วยให้ลูกค้า
ทางานสาคัญได้
เร็วขึ้น
- Design
-ดีไซน์ดี มีสไตล์
รูปร่างแปลก
- สีสวย รูปทรง
น่าสนใจ ขนาดพอดี
คา
-Brand/Status
กิน/ดื่ม/ถือ/ใช้แล้วดู
ดี ใช้แบรนด์นี้แล้วเท่
-Price
ราคาต่า คุ้มค่า
- Cost
reduction
- ช่วยลูกค้าลด
ต้นทุน
- Risk reduction
- ช่วยลูกค้าลด
ความเสี่ยง
- Accessibility
- การเข้าถึงข้อมูลที่
เข้าถึงยาก
- Convenience/U
sability
- สะดวก
เพิ่มเติม....
Sensory
- เนื้อสัมผัสนุ่ม
- กรอบนาน
- กลิ่นหอม
Service
- ให้บริการรวดเร็ว
- บริการตลอดเวลา 24
ชั่วโมง
- โฮมดิลิเวอรี่
- ส่งฟรี
- การันตีส่งในเวลาที่
กาหนด
Quality
- ส่วนผสมพิเศษ
- ความอร่อย
- ขนาดใหญ่
- สด
Mood & Feeling
- เพลิดเพลิน
- ชื่นใจ
- สดชื่น
Scarcity
- หากินยาก
- ต้นตารับ
Worth
- ปริมาณ
- หลากหลาย
- เก็บได้นาน
- มีประโยชน์ มีวิตามิน
มาก
Healthy
- ผลิตจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ
- ปลอดเคมี
- ออแกนิกส์
- ไม่ได้ทอดน้ามัน
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page11
4.3 Channels
4.3.1 อธิบายแผนกระจายสินค้าในช่องทางที่จะดาเนินการ
เร็วๆนี้
อาทิ ยี่ปั๋วกี่ราย ร้านค้าส่งกี่ราย กี่ภาค จังหวัด จะขายสู่โมเดิร์น
เทรดหรือไม่ ถ้ามีที่ไหนบ้าง
พื้นที่/เขต
ร้านค้าส่ง/ยี่ปั๋ว/
โมเดิร์นเทรด
จานวน
4.3.2 สถานที่ ช่องทางกระจายสินค้าในโลกออนไลน์ที่คุณ
ต้องการใช้ อาทิ Instagram, lazada.com, Alibaba.com, Ebay.com
4.3.3 ถ้าคุณจะตั้งทีมขายเป็นของตัวเอง โปรดระบุ
*** โปรดอย่าลืมประเมินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับช่องทางไว้ด้วย
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page12
4.3.4 คุณคิดว่าจะใช้ช่องทางไหนสื่อสาร เข้าถึงลูกค้า
เป็นวิธีการแบบดั้งเดิม หรือ สื่อสมัยใหม่ อาทิ เว็บไซต์ โซเชียล
มีเดีย โดยคุณต้องคานวณงบโฆษณาที่ต้องการใช้และ วางแผน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในแต่ละสื่อด้วย
Checklist สื่อ
1. สื่อในร้านค้าปลีก สื่อในโมเดิร์นเทรด 7-11, โลตัส,
แม็คโคร, ท็อป เป็นต้น ที่ปรากฏในลักษณะเป็น
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือโปรโมตสินค้า อาจอยู่
บริเวณชั้นขายสินค้าตามจุดต่างๆ เคาเตอร์ แคชเชียร์
พื้น ผนังกาแพง บันไดเลื่อน
2. สื่อกลางแจ้ง อาทิ ป้ายรถเมล์ สติ๊กเกอร์ติดรอบ
รถเมล์ ป้ายสถานีรถไฟฟ้า ป้ายหลังสามล้อ รถแท็กซี่
ป้ายบนทางด่วน ป้ายในปั๊มน้ามัน
3. สื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ คลิปยูทูป แบนเนอร์ใน
เว็บไซต์ต่างๆ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์
โฆษณาในเกมต่างๆ โฆษณาในกูเกิล
4. สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โบรชัวส์
ใบปลิว แค๊ดตาล๊อก
- คุณวางแผนมีโปรโมชั่นให้คนกลาง (B2B) หรือไม่ ถ้ามี
โปรดระบุ
- คุณวางแผนมีโปรโมชั่นให้ผู้บริโภค (B2C) หรือไม่ ถ้ามี
โปรดระบุ
*** โปรดอย่าลืมประเมินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าเปิดตัวสินค้า และ ค่าทาโปรโมชั่นไว้ด้วย
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page13
4.4 Customer relationship
อธิบาย วิธีการ เครื่องมือ ช่องทางการดูแล รักษา สร้างสัมพันธ์กับ
ลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้าในกลุ่มลูกค้า จนกลายเป็นลูกค้าขาประจาใน
ที่สุด เช่น การใช้ไลน์ โซเชียลมีเดียแจ้งข่าวสาร การจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมร่วมกับลูกค้า กิจกรรมตอบแทนต่างๆ การดึงลูกค้ามามีส่วนร่วม
เพื่อรักษาสัมพันธ์
4.5 Revenue streams
4.5.1 คุณมีรายรับจากแหล่ง/กิจกรรมใดบ้าง
1. จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง
2. จากการขายสินค้าฝากขาย
3. จากการให้บริการ.................
4. อื่นๆ
4.5.2 สัดส่วนรายได้ในแต่ละช่องทางต่างๆ ที่วางแผนไว้
ช่องทางต่างๆ
ยอดขาย/
ช่องทาง/
เดือน
สัดส่วน
(%)
1.
2.
3.
4.
ยอดขายรวม/เดือน
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page14
4.6 Key resources
4.6.1 วาดโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายๆ
ประกอบด้วยผังภาพแสดง ฝ่าย/แผนก ตาแหน่ง ดังนี้
4.6.2 บุคลากร
จานวนพนักงาน แบ่งเป็น
คณะผู้บริหาร .. คน
พนักงานในสานักงาน .. คน
ฝ่ายบัญชีการเงิน .. คน
ฝ่ายผลิต .. คน
ฝ่ายการตลาด .. คน
ฝ่ายบุคคล .. คน
ฝ่ายประกันคุณภาพ .. คน
พนักงานในสายการผลิต .. คน
อื่นๆ (โปรดระบุ) .. คน
**โปรดอย่าลืมคานวณค่าใช้จ่ายบุคลากร/เดือน ... บาท
4.6.3 งบประมาณเงินลงทุนธุรกิจ
ประกอบด้วยเงินจากแหล่งใด และจานวนเท่าไร.................
เจ้าของ
จัดการ บริหาร ดาเนินงาน
ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน (1)
ดูแลด้านบัญชี ต้นทุน
และกาไร การเก็บเงิน
จากลูกค้า
การเข้าออกของสินค้า
ฝ่ายการตลาด
(2)
ดูแลการตลาด ช่องทางการขาย
ติดตามหลังการขาย
ติดต่อ/จัดหาผู้ขายปัจจัยการผลิต
และลูกค้า
ฝ่ายการผลิต
(4)
ผลิตสินค้า
เลขานุการ
(1)
จดบันทึกประชุมและ
รายละเอียดในการ
ดาเนินงาน
ดูแลประสานงานทั่วไป
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page15
4.7 Key activities
4.7.1 รูปขั้นตอน กระบวนการทางานของฝ่ายผลิต
เชื่อมโยงสู่ฝ่ายขาย
ตัวอย่าง การผลิตผลไม้กวน
เนื้อผลไม้กวน
ชั่งน้าหนัก
แผ่เป็นแผ่นวงกลม
ห่อไส้
ปั้นเป็นก้อนทรง
กลม
อบ
ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
ห่อฟอยล์
บรรจุลงกล่อง
โลหะ
ติดฉลาก
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page16
4.7.2 การผลิต
กาลังการผลิต (หน่วยต่อปี)
ปริมาณที่ผลิตจริง (หน่วยต่อปี)
เครื่องจักรหลัก
ได้แก่ .... อายุการใช้งาน .... ปี
ได้แก่ .... อายุการใช้งาน .... ปี
*** *** โปรดอย่าลืมประเมินต้นทุนการผลิตสินค้าด้วย
4.7.3 ถ้าคุณขายสินค้าที่คุณไม่ได้ผลิต หรือ ได้มีการ
ให้บริการพิเศษใดๆ ให้วาดรูปขั้นตอน กระบวนการ
ทางานด้วยเช่นกัน
*** *** โปรดอย่าลืมประเมินต้นทุนการทางานด้วยเช่นกัน
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page17
4.8 Key partners
4.8.1 การจัดซื้อ
วัตถุดิบ/ส่วนผสม/
อุปกรณ์/เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ
ซัพพลายเออร์/
แหล่งจัดซื้อ
ค่าใช้จ่าย/
เดือน
รวมค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ
4.8.2 คู่ค้า หรือ ความร่วมมือทางการค้ารูปแบบอื่นๆ
การทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ คุณต้องมีความสามารถในการ
ทาความร่วมมือในลักษณะคู่ค้า
-การแบ่งงานที่ถนัดให้แต่ละฝ่ายไปทาและรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ
ในห่วงโซ่คุณค่าเดียวกัน จะทาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
-สร้างเครือข่ายซื้อวัตถุดิบร่วมกัน จะทาให้ต้นทุนถูกลง
-สร้างเครือข่ายรวบรวมออเดอร์และจัดจาหน่ายร่วมกัน จะทาให้
เข้าถึงตลาดที่ยากจะเข้าถึงได้
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page18
4.9 Cost structure
4.9.1 โครงสร้างต้นทุน
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย จานวน สัดส่วน
1) ต้นทุนวัตถุดิบ
2) ต้นทุนแรงงาน
3) ค่าหีบห่อ
4) ค่าน้าประปา การผลิต
5) ค่าไฟฟ้า การผลิต
6) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง การผลิต
7) เงินเดือนพนักงานบริหารและขาย
8) ค่าน้าประปา สานักงาน
9) ค่าไฟฟ้า สานักงาน
10) ค่าโทรศัพท์ สานักงาน
11) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง สานักงาน
12) ค่าเช่า ที่ดินอาคาร
13) ค่าเช่า พาหนะ
14) ค่าการตลาด
15) อื่นๆ
BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015
Page19
4.9.2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (ต่อปี)
รายการ ปี 2559
ยอดขาย
ต้นทุน
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนรวม
กาไร/(ขาดทุน)
จุดคุ้มทุน
จานวน (หน่วย)
Business Model Canvas Handbook - Food Business

More Related Content

What's hot

ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice)
Nattakorn Sunkdon
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafe
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafeตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafe
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafe
Nattakorn Sunkdon
 
แผนธุรกิจ Business Plan
แผนธุรกิจ Business Planแผนธุรกิจ Business Plan
แผนธุรกิจ Business Plan
innoobecgoth
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ดตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด
Nattakorn Sunkdon
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hours
ตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hoursตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hours
ตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hours
Nattakorn Sunkdon
 
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการบทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Dr.Krisada [Hua] RMUTT
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ
Nattakorn Sunkdon
 
Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2
Rungrat Panli
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจAroma candle
ตัวอย่างแผนธุรกิจAroma candleตัวอย่างแผนธุรกิจAroma candle
ตัวอย่างแผนธุรกิจAroma candle
Nattakorn Sunkdon
 
บทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการบทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ
Thamonwan Theerabunchorn
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เปิดโลกอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เปิดโลกอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เปิดโลกอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เปิดโลกอาชีพ
ณัฐะ หิรัญ
 
3012 bdc412-bb qplaza
3012 bdc412-bb qplaza3012 bdc412-bb qplaza
3012 bdc412-bb qplaza
Piyawat Garawach
 
IMC Overview (ch.2)
IMC Overview (ch.2)IMC Overview (ch.2)
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอ
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอการเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอ
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
6091429
 
แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)
แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)
แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)
Komsun Dasri
 
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย
Hercule Poirot
 
แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต”
แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต”แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต”
แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต”
Utai Sukviwatsirikul
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan)
ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan)ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan)
ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan)
Nattakorn Sunkdon
 
Media planing : การวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณา บทที่ 6
Media planing : การวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณา บทที่ 6Media planing : การวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณา บทที่ 6
Media planing : การวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณา บทที่ 6
Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
 

What's hot (20)

ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice)
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafe
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafeตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafe
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafe
 
แผนธุรกิจ Business Plan
แผนธุรกิจ Business Planแผนธุรกิจ Business Plan
แผนธุรกิจ Business Plan
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ดตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hours
ตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hoursตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hours
ตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hours
 
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการบทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ
 
Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจAroma candle
ตัวอย่างแผนธุรกิจAroma candleตัวอย่างแผนธุรกิจAroma candle
ตัวอย่างแผนธุรกิจAroma candle
 
บทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการบทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เปิดโลกอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เปิดโลกอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เปิดโลกอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เปิดโลกอาชีพ
 
3012 bdc412-bb qplaza
3012 bdc412-bb qplaza3012 bdc412-bb qplaza
3012 bdc412-bb qplaza
 
IMC Overview (ch.2)
IMC Overview (ch.2)IMC Overview (ch.2)
IMC Overview (ch.2)
 
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอ
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอการเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอ
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอ
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์
 
แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)
แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)
แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)
 
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย
 
แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต”
แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต”แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต”
แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต”
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan)
ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan)ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan)
ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan)
 
Media planing : การวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณา บทที่ 6
Media planing : การวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณา บทที่ 6Media planing : การวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณา บทที่ 6
Media planing : การวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณา บทที่ 6
 

Similar to Business Model Canvas Handbook - Food Business

กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัด
กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัดกลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัด
กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัด
Pongsa Pongsathorn
 
Brand value, brand equity
Brand value, brand equity Brand value, brand equity
Brand value, brand equity
PümPüy Ża
 
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
supatra39
 
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
supatra39
 
TH Developing communication target
TH Developing communication targetTH Developing communication target
TH Developing communication target
Massimiliano La Franca
 
C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\Chapter2 Business Strategy With Ict
C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\Chapter2 Business Strategy With IctC:\Documents And Settings\Admin\Desktop\Chapter2 Business Strategy With Ict
C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\Chapter2 Business Strategy With Ict
thanapat yeekhaday
 
สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์
สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์
สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์
Utai Sukviwatsirikul
 
เรื่องที่ 4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่ 4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่เรื่องที่ 4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่ 4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
arm_smiley
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissueตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
Nattakorn Sunkdon
 
#8 boston consulting group
#8 boston consulting group#8 boston consulting group
#8 boston consulting group
Saran Yuwanna
 

Similar to Business Model Canvas Handbook - Food Business (20)

Brand value
Brand valueBrand value
Brand value
 
กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัด
กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัดกลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัด
กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัด
 
Brand value, brand equity
Brand value, brand equity Brand value, brand equity
Brand value, brand equity
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
งานส่ง
งานส่งงานส่ง
งานส่ง
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
งานส่ง
งานส่งงานส่ง
งานส่ง
 
งานส่ง
งานส่งงานส่ง
งานส่ง
 
Case Study : Customer Centric & Lead User
Case Study : Customer Centric & Lead UserCase Study : Customer Centric & Lead User
Case Study : Customer Centric & Lead User
 
Media IMC
Media IMCMedia IMC
Media IMC
 
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
 
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
 
TH Developing communication target
TH Developing communication targetTH Developing communication target
TH Developing communication target
 
C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\Chapter2 Business Strategy With Ict
C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\Chapter2 Business Strategy With IctC:\Documents And Settings\Admin\Desktop\Chapter2 Business Strategy With Ict
C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\Chapter2 Business Strategy With Ict
 
สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์
สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์
สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์
 
IMC description
IMC descriptionIMC description
IMC description
 
เรื่องที่ 4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่ 4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่เรื่องที่ 4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่ 4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissueตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
 
Mil chapter 1_5
Mil chapter 1_5Mil chapter 1_5
Mil chapter 1_5
 
#8 boston consulting group
#8 boston consulting group#8 boston consulting group
#8 boston consulting group
 

More from dewberry

Food Marketing for Cashless society
Food Marketing for Cashless society Food Marketing for Cashless society
Food Marketing for Cashless society
dewberry
 
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
dewberry
 
Thai Food - Exporter Profile 2015
Thai Food - Exporter Profile 2015Thai Food - Exporter Profile 2015
Thai Food - Exporter Profile 2015
dewberry
 
Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
 Innovative Marketing 2016-2020 for food industry Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
dewberry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
dewberry
 
Business Model Canvas
Business Model CanvasBusiness Model Canvas
Business Model Canvas
dewberry
 
Managing franchise branding
Managing franchise brandingManaging franchise branding
Managing franchise branding
dewberry
 
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
dewberry
 
Bmc std
Bmc stdBmc std
Bmc std
dewberry
 

More from dewberry (14)

Food Marketing for Cashless society
Food Marketing for Cashless society Food Marketing for Cashless society
Food Marketing for Cashless society
 
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
สรุปผลวิจัยการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรไทย (Herbal Cosmetic Survey)
 
Thai Food - Exporter Profile 2015
Thai Food - Exporter Profile 2015Thai Food - Exporter Profile 2015
Thai Food - Exporter Profile 2015
 
Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
 Innovative Marketing 2016-2020 for food industry Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
Innovative Marketing 2016-2020 for food industry
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#2
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#1
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#5
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#4
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าห้าเชียง#3
 
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง#2
 
Business Model Canvas
Business Model CanvasBusiness Model Canvas
Business Model Canvas
 
Managing franchise branding
Managing franchise brandingManaging franchise branding
Managing franchise branding
 
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
Foodinnovationstd 141102084347-conversion-gate01
 
Bmc std
Bmc stdBmc std
Bmc std
 

Business Model Canvas Handbook - Food Business

 • 3. Business Model Canvas บริษัท........................... ปี 2559 CONTENTS หน้า 1. Company Information and Background ข้อมูลและ ปูมหลังของบริษัท 1 2. SWOT Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ปัจจัย ภายใน 3 3. Competitor Analysis การวิเคราะห์คู่แข่งขัน 6 4. BMC model ภาพสรุปโมเดลธุรกิจ 4.1 Customer Segments กลุ่มลูกค้า 7 8 4.2 Value Propositions การเสนอคุณค่า 10 4.3 Channels ช่องทาง 11 4.4 Customer relationship ความสัมพันธ์กับลูกค้า 13 4.5 Revenue Streams กระแสรายได้ 13 4.6 Key Resources ทรัพยากรหลัก 14 4.7 Key Activities กิจกรรมหลัก 15 4.8 Key Partners พันธมิตรหลัก 17 4.9 Cost Structure โครงสร้างต้นทุน 18
 • 4. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page1 1.Company Information and Background ควรระบุลงไป คุณคือใคร ว่าบริษัทของคุณมีอะไรน่าสนใจหรือคุณ มีประสบการณ์อะไรมาบ้าง เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วย 1.1 ชื่อสถานประกอบการ 1.2 สถานที่ตั้ง ที่อยู่สานักงาน รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่โรงงาน รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 1.3 ปีที่ก่อตั้งกิจการ/เริ่มธุรกิจ ทุนจดทะเบียน บาท รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ *ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจ* 1.4 ประวัติ ที่มาของธุรกิจและประสบการณ์ แรงจูงใจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ต้องการประสบผลสาเร็จในการดาเนินธุรกิจนี้ 1.5 ข้อมูลย่อๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ประเภทผลิตภัณฑ์ อาทิ  เนื้อสัตว์แปรรูป ระบุ  ผักและผลไม้ ระบุ  ขนมอบ ระบุ  เครื่องปรุงรส ระบุ  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ระบุ  อื่นๆ ระบุ
 • 5. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page2 ประเภทบริการ  ระบุ ยี่ห้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ไม่มียี่ห้อของตนเอง  มียี่ห้อของตนเอง ระบุ 1.6 สรุปกว้างยาวลึกของสายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ ผลิตภัณฑ์ ขนาด รสชาติ/ กลิ่น วัตถุดิบ ส่วนผสมหลัก ราคา ขาย 1.7 บริการพิเศษอื่นๆ ที่คุณมอบให้แก่ลูกค้า เช่น ดิลิเวอรี่
 • 6. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page3 2. SWOT Analysis คุณควรศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก ส่วนนี้จะทาให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ รู้ว่ามีปัจจัย ใดบ้างที่ควรระมัดวัง และควรสละทรัพยากรและบุคลากรเพียงใด เพื่อ ทาให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จ การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นการระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่กระทบต่อ โมเดลธุรกิจ 1. จุดแข็ง (Strengths) เป็นความแข็งแกร่งที่เกิดจากปัจจัย ภายใน อาทิ ส่วนประสมการตลาด การเงิน การผลิต บุคลากร การบริหารงาน และการจัดองค์กร 2. จุดอ่อน (Weakness) เป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน ด้านต่างๆ ของบริษัท บริษัทจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหานั้น ปัจจัยภายใน เกณฑ์พิจารณา ประกอบด้วย บุคลากร ประสบการณ์ ทักษะ ความชานาญ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร ความรู้ ค่านิยม ขวัญกาลังใจ วัฒนธรรมองค์กร หรือ อื่นๆ อาทิ - ทรัพยากร ใบรับรองจากแหล่งต่างๆ สถานที่ตั้ง ทาเล ภาพลักษณ์ อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ - ฐานะการเงิน สภาพคล่อง หนี้สิน - ระบบบริหารจัดการ กระบวนการผลิต เครือขาย - ช่องทางการตลาด สินค้า แบรนด์ ราคา คุณภาพ โปรโมชั่น การโฆษณา ภาพลักษณ์ - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารภายในและ ภายนอก - R&D การวิจัยต่างๆ นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทรัพย์สินทางปัญญาที่คิดค้น ความลับการผลิต สูตร ส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ ยากแก่การลอกเลียน
 • 7. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page4 3. โอกาส (Opportunities) เป็นข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จาก ปัจจัยภายนอกที่บริษัทแสวงหาโอกาสเพื่อมากาหนดกลยุทธ์ การตลาดที่เหมาะสมภายใต้สิ่งแวดล้อมนั้นๆ ประกอบด้วย ปัจจัยจุลภาค และปัจจัยมหภาค 4. อุปสรรค (Threats) เป็นอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งธุรกิจจาเป็นต้องกาหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจัยภายนอก ปัจจัยจุลภาค ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้บริโภคอาหาร& พฤติกรรมการบริโภค การซื้อ คู่แข่งปัจจุบัน&คู่แข่งใหม่ๆ ผู้ผลิตอุปกรณ์อาหาร ซัพพลายเออร์วัตถุดิบ คนกลางใน ช่องทางดั้งเดิม และโมเดิร์นเทรด ปัจจัยมหภาค พิจารณาจาก - สถานการณ์ทางการเมือง ผลกระทบจากรัฐบาล นโยบายของรัฐ การก่อการร้าย การผูกขาดในตลาด จากยักษ์ใหญ่ - สถานการณ์ทางการค้า เงินอุดหนุนต่างๆที่มีผลกระทบ สู่ธุรกิจ การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ดัชนีเศรษฐกิจ ดัชนีราคา ฤดูกาลขาย รายได้ประชาชาติ อัตรา ดอกเบี้ย ค่าครองชีพ การตลาด ภาษีอากร - วัฒนธรรมการบริโภค ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อที่ กระทบต่อธุรกิจ เชื้อชาติ ภาษา รูปแบบการดารงชีวิต มาตรฐานการดารงชีวิต รูปแบบการซื้อสินค้า การใช้ แรงงานต่างชาติ อายุประชากรที่มีผลกระทบต่อสินค้า - เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการขาย การจาหน่าย สินค้า - กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ - สินค้าขององค์กร หรือ กระบวนการผลิต มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมหรือไม่
 • 8. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page5 โอกาส/ อุปสรรค ปัจจัยภายนอก ลาดับ โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง/ จุดอ่อน ปัจจัยภายใน ลาดับ จุดแข็ง จุดอ่อน
 • 9. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page6 3. Competitor Analysis คุณต้องเข้าใจและสามารถอธิบายได้ถึง สภาพการแข่งขันใน ตลาดปัจจุบัน และคู่แข่งหลัก ไปจนถึงคู่แข่งรองของธุรกิจ คู่แข่งระดับ สินค้าทดแทน สามารถเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อนระหว่างผลิตภัณฑ์ ของกิจการกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในด้านต่างๆของปัจจัยภายใน ธุรกิจ คู่แข่งหลัก คู่แข่งรอง จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยสาเร็จในธุรกิจ คุณต้องสามารถระบุปัจจัยสาคัญที่จะทาให้คุณสาเร็จ ไปถึง เป้าหมายธุรกิจที่มีกาไรและยั่งยืนได้ โปรดระบุ 3 ข้อเป็นอย่างน้อย
 • 10. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page7 4. Business Model Canvas
 • 11. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page8 4.1 Customer Segments ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นลูกค้าของคุณ หากคุณต้องการจับทุกคนเป็นกลุ่มลูกค้าของคุณ คุณก็จะเสียเงิน มหาศาลไปอย่างเปล่าประโยชน์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มที่บริษัท ตัดสินใจแล้วว่าจะทุ่มงบประมาณและความใส่ใจให้แก่คนกลุ่มนี้ การวิเคราะห์เริ่มจากระบุความต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายใด ต่อไปนี้ 4.1.1 การแบ่งส่วนตลาด 1. Mass (ตลาดทั่วไป) – กลยุทธ์แบบนี้ หมายความว่า คุณ ปฏิเสธการแบ่ง segmentation และพยายามจะดันสินค้า ของคุณไปถึงทุกคนที่คุณคิดว่ามีกาลังซื้อ 2. Differentiated (เล็งหลายตลาด) – เรียกอีกอย่างว่า Segment marketing strategy ก็ได้ คุณเล็งเป้าลูกค้า หลาย segment และวางแผนการตลาดสาหรับแต่ละกลุ่ม แบบ tailoring กลยุทธ์นี้จะทาให้ทีมของคุณสามารถตั้ง สมาธิกับ กลุ่มลูกค้าเพียงบางกลุ่มได้และทาให้เงินลงทุน ของคุณได้ผลค่อนข้างมาก 3. Concentrated (เล็งตลาดเดียว) – กลยุทธ์นี้คุณจะมุ่งความ สนใจไปที่ตลาดที่คุณคิดว่ามีประสิทธิภาพที่สุดเพียงตลาด เดียว ต้นทุนต่าแต่กลุ่มลูกค้าก็ต่าตาม หากคุณเลือกกลยุทธ์ นี้แสดงว่าคุณยังเป็นบริษัทไม่ใหญ่มากและไม่สามารถผลิต สินค้าเยอะๆ โฆษณาเยอะๆ และมีสายส่งเข้มแข็ง ตัวอย่างเช่น สินค้าโอท็อปที่ขายเฉพาะในชุมชน .....เพิ่มเติมการแบ่งกลุ่มตามหลักของ Alexander Osterwalder 4. Diversify การขายลูกค้ามากกว่า 1 กลุ่มที่มีแต่ละกลุ่มมี ความต้องการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บริษัทต้องมี ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อส่งมอบ 5. Multi-side Platform การขายลูกค้ามากกว่า 1 กลุ่ม แต่ละ กลุ่มมีความต้องการแตกต่างกัน แต่ทุกกลุ่มมีความ ความสัมพันธ์ต่อกัน
 • 12. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page9 4.1.2 สัดส่วนและพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย อธิบายลักษณะลูกค้าตลาด และพฤติกรรมในแง่มุมต่างๆต่อไปนี้ 1. ลักษณะลูกค้า คือใคร มีลักษณะอย่างไร ทาง ประชากรศาสตร์ที่เป็นตัวแปรที่นิยมใช้อธิบายอย่าง ง่ายๆเพื่อให้เห็นลักษณะลูกค้า รองลงมาคือ อาณา เขตการค้า 2. พฤติกรรมลูกค้า อธิบายแหล่ง/สถานที่/วิธีการซื้อ การบริโภค เป็นอย่างไร วิธีการรับประทาน ปัญหา ความไม่สะดวก ความต้องการแอบแฝงในใจ สิ่งหนึ่งที่คุณควรต้องตะหนักคือ Main influencers ใครคือผู้มี อิทธิพล หรือมี ส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อสินค้าชนิดนี้ เช่น ดารา เชพ หรือ บุคคลในครอบครัว ผู้สูงวัย หรือ ลูก ลูกค้า สัดส่วน ลักษณะ และ พฤติกรรม B2B % ลักษณะลูกค้า ................................................. ................................................. พฤติกรรมลูกค้า ................................................. ................................................. B2C % ลักษณะลูกค้า ................................................. ................................................. พฤติกรรมลูกค้า ................................................. .................................................
 • 13. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page10 4.2 Value Propositions ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ส่งมอบคุณค่าพิเศษใดบ้างแก่ลูกค้า ลอง พิจารณาจากสิ่งที่คุณมอบให้กับสิ่งที่อยู่ในตารางข้างล่าง Alexander Osterwalder Newness แปลกใหม่ มี นวัตกรรม Performance -ช่วยให้เร็วขึ้น ลด เวลา -เพิ่มประสิทธิภาพ งานลูกค้า Customisation -ปรับรสชาติ -ทาตามออเดอร์ -Getting the Job done ช่วยให้ลูกค้า ทางานสาคัญได้ เร็วขึ้น - Design -ดีไซน์ดี มีสไตล์ รูปร่างแปลก - สีสวย รูปทรง น่าสนใจ ขนาดพอดี คา -Brand/Status กิน/ดื่ม/ถือ/ใช้แล้วดู ดี ใช้แบรนด์นี้แล้วเท่ -Price ราคาต่า คุ้มค่า - Cost reduction - ช่วยลูกค้าลด ต้นทุน - Risk reduction - ช่วยลูกค้าลด ความเสี่ยง - Accessibility - การเข้าถึงข้อมูลที่ เข้าถึงยาก - Convenience/U sability - สะดวก เพิ่มเติม.... Sensory - เนื้อสัมผัสนุ่ม - กรอบนาน - กลิ่นหอม Service - ให้บริการรวดเร็ว - บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง - โฮมดิลิเวอรี่ - ส่งฟรี - การันตีส่งในเวลาที่ กาหนด Quality - ส่วนผสมพิเศษ - ความอร่อย - ขนาดใหญ่ - สด Mood & Feeling - เพลิดเพลิน - ชื่นใจ - สดชื่น Scarcity - หากินยาก - ต้นตารับ Worth - ปริมาณ - หลากหลาย - เก็บได้นาน - มีประโยชน์ มีวิตามิน มาก Healthy - ผลิตจากวัตถุดิบ ธรรมชาติ - ปลอดเคมี - ออแกนิกส์ - ไม่ได้ทอดน้ามัน
 • 14. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page11 4.3 Channels 4.3.1 อธิบายแผนกระจายสินค้าในช่องทางที่จะดาเนินการ เร็วๆนี้ อาทิ ยี่ปั๋วกี่ราย ร้านค้าส่งกี่ราย กี่ภาค จังหวัด จะขายสู่โมเดิร์น เทรดหรือไม่ ถ้ามีที่ไหนบ้าง พื้นที่/เขต ร้านค้าส่ง/ยี่ปั๋ว/ โมเดิร์นเทรด จานวน 4.3.2 สถานที่ ช่องทางกระจายสินค้าในโลกออนไลน์ที่คุณ ต้องการใช้ อาทิ Instagram, lazada.com, Alibaba.com, Ebay.com 4.3.3 ถ้าคุณจะตั้งทีมขายเป็นของตัวเอง โปรดระบุ *** โปรดอย่าลืมประเมินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับช่องทางไว้ด้วย
 • 15. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page12 4.3.4 คุณคิดว่าจะใช้ช่องทางไหนสื่อสาร เข้าถึงลูกค้า เป็นวิธีการแบบดั้งเดิม หรือ สื่อสมัยใหม่ อาทิ เว็บไซต์ โซเชียล มีเดีย โดยคุณต้องคานวณงบโฆษณาที่ต้องการใช้และ วางแผน โฆษณาประชาสัมพันธ์ในแต่ละสื่อด้วย Checklist สื่อ 1. สื่อในร้านค้าปลีก สื่อในโมเดิร์นเทรด 7-11, โลตัส, แม็คโคร, ท็อป เป็นต้น ที่ปรากฏในลักษณะเป็น ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือโปรโมตสินค้า อาจอยู่ บริเวณชั้นขายสินค้าตามจุดต่างๆ เคาเตอร์ แคชเชียร์ พื้น ผนังกาแพง บันไดเลื่อน 2. สื่อกลางแจ้ง อาทิ ป้ายรถเมล์ สติ๊กเกอร์ติดรอบ รถเมล์ ป้ายสถานีรถไฟฟ้า ป้ายหลังสามล้อ รถแท็กซี่ ป้ายบนทางด่วน ป้ายในปั๊มน้ามัน 3. สื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ คลิปยูทูป แบนเนอร์ใน เว็บไซต์ต่างๆ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ โฆษณาในเกมต่างๆ โฆษณาในกูเกิล 4. สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โบรชัวส์ ใบปลิว แค๊ดตาล๊อก - คุณวางแผนมีโปรโมชั่นให้คนกลาง (B2B) หรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ - คุณวางแผนมีโปรโมชั่นให้ผู้บริโภค (B2C) หรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ *** โปรดอย่าลืมประเมินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเปิดตัวสินค้า และ ค่าทาโปรโมชั่นไว้ด้วย
 • 16. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page13 4.4 Customer relationship อธิบาย วิธีการ เครื่องมือ ช่องทางการดูแล รักษา สร้างสัมพันธ์กับ ลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้าในกลุ่มลูกค้า จนกลายเป็นลูกค้าขาประจาใน ที่สุด เช่น การใช้ไลน์ โซเชียลมีเดียแจ้งข่าวสาร การจัดกิจกรรมเพื่อ สังคมร่วมกับลูกค้า กิจกรรมตอบแทนต่างๆ การดึงลูกค้ามามีส่วนร่วม เพื่อรักษาสัมพันธ์ 4.5 Revenue streams 4.5.1 คุณมีรายรับจากแหล่ง/กิจกรรมใดบ้าง 1. จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง 2. จากการขายสินค้าฝากขาย 3. จากการให้บริการ................. 4. อื่นๆ 4.5.2 สัดส่วนรายได้ในแต่ละช่องทางต่างๆ ที่วางแผนไว้ ช่องทางต่างๆ ยอดขาย/ ช่องทาง/ เดือน สัดส่วน (%) 1. 2. 3. 4. ยอดขายรวม/เดือน
 • 17. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page14 4.6 Key resources 4.6.1 วาดโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายๆ ประกอบด้วยผังภาพแสดง ฝ่าย/แผนก ตาแหน่ง ดังนี้ 4.6.2 บุคลากร จานวนพนักงาน แบ่งเป็น คณะผู้บริหาร .. คน พนักงานในสานักงาน .. คน ฝ่ายบัญชีการเงิน .. คน ฝ่ายผลิต .. คน ฝ่ายการตลาด .. คน ฝ่ายบุคคล .. คน ฝ่ายประกันคุณภาพ .. คน พนักงานในสายการผลิต .. คน อื่นๆ (โปรดระบุ) .. คน **โปรดอย่าลืมคานวณค่าใช้จ่ายบุคลากร/เดือน ... บาท 4.6.3 งบประมาณเงินลงทุนธุรกิจ ประกอบด้วยเงินจากแหล่งใด และจานวนเท่าไร................. เจ้าของ จัดการ บริหาร ดาเนินงาน ฝ่ายบัญชีและ การเงิน (1) ดูแลด้านบัญชี ต้นทุน และกาไร การเก็บเงิน จากลูกค้า การเข้าออกของสินค้า ฝ่ายการตลาด (2) ดูแลการตลาด ช่องทางการขาย ติดตามหลังการขาย ติดต่อ/จัดหาผู้ขายปัจจัยการผลิต และลูกค้า ฝ่ายการผลิต (4) ผลิตสินค้า เลขานุการ (1) จดบันทึกประชุมและ รายละเอียดในการ ดาเนินงาน ดูแลประสานงานทั่วไป
 • 18. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page15 4.7 Key activities 4.7.1 รูปขั้นตอน กระบวนการทางานของฝ่ายผลิต เชื่อมโยงสู่ฝ่ายขาย ตัวอย่าง การผลิตผลไม้กวน เนื้อผลไม้กวน ชั่งน้าหนัก แผ่เป็นแผ่นวงกลม ห่อไส้ ปั้นเป็นก้อนทรง กลม อบ ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น ห่อฟอยล์ บรรจุลงกล่อง โลหะ ติดฉลาก
 • 19. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page16 4.7.2 การผลิต กาลังการผลิต (หน่วยต่อปี) ปริมาณที่ผลิตจริง (หน่วยต่อปี) เครื่องจักรหลัก ได้แก่ .... อายุการใช้งาน .... ปี ได้แก่ .... อายุการใช้งาน .... ปี *** *** โปรดอย่าลืมประเมินต้นทุนการผลิตสินค้าด้วย 4.7.3 ถ้าคุณขายสินค้าที่คุณไม่ได้ผลิต หรือ ได้มีการ ให้บริการพิเศษใดๆ ให้วาดรูปขั้นตอน กระบวนการ ทางานด้วยเช่นกัน *** *** โปรดอย่าลืมประเมินต้นทุนการทางานด้วยเช่นกัน
 • 20. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page17 4.8 Key partners 4.8.1 การจัดซื้อ วัตถุดิบ/ส่วนผสม/ อุปกรณ์/เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ซัพพลายเออร์/ แหล่งจัดซื้อ ค่าใช้จ่าย/ เดือน รวมค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ 4.8.2 คู่ค้า หรือ ความร่วมมือทางการค้ารูปแบบอื่นๆ การทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ คุณต้องมีความสามารถในการ ทาความร่วมมือในลักษณะคู่ค้า -การแบ่งงานที่ถนัดให้แต่ละฝ่ายไปทาและรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ในห่วงโซ่คุณค่าเดียวกัน จะทาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว -สร้างเครือข่ายซื้อวัตถุดิบร่วมกัน จะทาให้ต้นทุนถูกลง -สร้างเครือข่ายรวบรวมออเดอร์และจัดจาหน่ายร่วมกัน จะทาให้ เข้าถึงตลาดที่ยากจะเข้าถึงได้
 • 21. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page18 4.9 Cost structure 4.9.1 โครงสร้างต้นทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่าย จานวน สัดส่วน 1) ต้นทุนวัตถุดิบ 2) ต้นทุนแรงงาน 3) ค่าหีบห่อ 4) ค่าน้าประปา การผลิต 5) ค่าไฟฟ้า การผลิต 6) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง การผลิต 7) เงินเดือนพนักงานบริหารและขาย 8) ค่าน้าประปา สานักงาน 9) ค่าไฟฟ้า สานักงาน 10) ค่าโทรศัพท์ สานักงาน 11) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง สานักงาน 12) ค่าเช่า ที่ดินอาคาร 13) ค่าเช่า พาหนะ 14) ค่าการตลาด 15) อื่นๆ
 • 22. BMC By DR. JINJUTA ISSARIYAPAT , June 2015 Page19 4.9.2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (ต่อปี) รายการ ปี 2559 ยอดขาย ต้นทุน ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนรวม กาไร/(ขาดทุน) จุดคุ้มทุน จานวน (หน่วย)