SlideShare a Scribd company logo
LOISTOTuottavuutta hyvinvoinnilla!
Ratkaisumme on LOISTO-palvelu!
LOISTO!
Jatkuva kehitys
Strateginen suunnittelu:
Miten hyvinvointi-
tuottavuutta johdetaan?
Ketterä kehitys:
Mitä tehdään?
Nykytila-
analyysi:
Missä
olemme
nyt?
HYVINVOINTI-
TUOTTAVUUDEN
STRATEGINEN JOHTAMINEN
KETTERÄ JA
KUSTANNUSTEHOKAS
HENKILÖSTÖN
KEHITTÄMINEN
HYVINVOINTI-
TUOTTAVUUDEN
NYKYTILA-ANALYYSI
Autamme arvioimaan
hyvinvointituottavuuden
nykytilan ja keskeisimmät
kehitystarpeet suhteessa
liiketoimintatavoitteisiin.
Tarjoamme toimintamallin ja
työvälineet hyvinvointi-
tuottavuuden itseohjautuvaan
kehittämiseen sekä hiljaisen
tiedon näkyväksi tekemiseen
organisaatiotasolla.
Autamme nostamaan
hyvinvointituottavuuden
strategiselle agendalle
kilpailukyvyn lähteeksi.
©Sovelto Oyj, 2015
Johdon workshop 1,5-2h Koko henkilöstön/kohderyhmän
Kick-off 1h
Toteutusvaihe 3-4kk
Johdon workshop 3h
Hyvinvointituottavuuden nykytila-analyysi
©Sovelto Oyj, 2015
Johtaminen ja
esimiestyö
Osaaminen ja
osaamisen
kehittäminen
Työn
mielekkyys
Työyhteisön
toiminta
Prosessit,
käytännöt,
työtavat ja
-välineet
Työturvallisuus
ja työ- ja
suorituskyky
Hyvinvointituottavuuden nykytila
• keskeisimmät kitkatekijät ja
mahdollistajat, mittarit ja tunnusluvut
sekä kehittämisen painopisteet suhteessa
liiketoimintatavoitteisiin
Toteutustapa
• Fasilitoitu johdon workshop 1,5h
• Analyysiraportti ja välittömät
toimenpidesuositukset (ppt)
SOVELTO SPARRAUSSOVELTO CHANNELSOVELTO INSIGHT
Työväline oman työn
tuottavuuden ja mielekkyyden
arviointiin ja itseohjautuvaan
kehittämiseen
Digitaalinen on-demand
oppimisympäristö, joka tarjoaa
täsmäoppimista työelämän
tarpeisiin ja oman osaamisen
kehittämiseen
Ytimekäs puhelinsparraus, jossa
ammattivalmentajamme
auttavat ratkaisemaan
yksilöllisesti esille nousevia
haasteita
©Sovelto Oyj, 2015
Henkilöstön ketterä kehitys
Maija saa sähköpostiin
Insight- ja Channel-
tunnukset sekä linkin
Hyvinvointituottavuuden
tarvekartoitukseen
Maija käy tekemässä
Hyvinvointituottavuuden
tarvekartoituksen ja saa
vinkkejä, minkä osa-
alueiden vahvistamisesta
saattaisi olla hyötyä
Maija tutustuu Channelin
opetustarjontaan ja poimii
opintosuunnitelmaansa
tarpeellisia kursseja. Niitä
Maija opiskelee työn ohessa –
5-15min kerrallaan.
Maija arvioi viikoittain oman työn
mielekkyyttä ja tuottavuutta.
Samalla Maija pohtii, miten voisi
vahvistaa niitä ja mitä tukea hän
tarvitsee. Maija esittää myös
yrityksen toimintatapoihin liittyviä
ehdotuksia tuottavan ja mielekkään
työn mahdollistamiseksi
Ongelmatilanteissa kun
tuntuu, ettei saa asioita
omin avuin eteenpäin,
pyytää Maija tukea
esimieheltään ja/tai varaa
ajan Sparraus-palveluun.
Maija käyttää Channelia
säännöllisesti päivittääkseen
osaamistaan sekä hyvinvoinnin,
suorituskyvyn ja motivoitumisen
ylläpitämiseen liittyviä taitoja.
Johto ja HR näkevät
organisaation tilanteen ja
kohdistavat kehityspanostuksia
tarvepohjaisesti vahvuuksia
vahvistamaan ja
kehitystarpeita parantamaan.
KICK-
OFF
Tätä on ketterä kehitys!
©Sovelto Oyj, 2015
Tarvitaan mittaristo, joka auttaa
tuomaan läpinäkyvyyden työn
mielekkyyden ja tuottavuuden
osatekijöihin tavalla joka aktivoi
sen kehittämistä.
Human
Intelligence
Puutteellinen vision tai
tavoitteiden ymmärtäminen
Tehottomat tai
puuttuvat
toimintamallit
Riittämättömät
vaikutusmahdol-
lisuudet
Faktapohjainen Tunnepohjainen
NäkyväPiilossa
Toimimaton
viestintä
Puutteellinen
osaaminen
BI, ERP,
CRM…
Yhteistyön
haasteet
Näkyvyys
etenemiseen
Lähde: Pink, Rock, Kotter, Heath, Vättö
Hyvinvointituottavuuden
haasteet ovat pitkälti Human
Intelligence –alueella.
©Sovelto Oyj, 2015
Hyvinvointituottavuuden osatekijät ovat piilossa
INSIGHT-TYÖKALUN DEMO
©Sovelto Oyj, 2015
• Hiljainen tieto näkyväksi organisaatiotasolla
• Kehitystarpeiden tunnistaminen ja niihin
tarttuminen
• Koulutus-, kehitys- ja hyvinvointipanostusten
kohdentaminen ja kehittäminen ketterästi,
tarvepohjaisesti ja vaikuttavasti
• Tuottavuuden ja hyvinvoinnin strateginen ja
operatiivinen johtamien organisaation
tilanteen ja strategisten painopisteiden
mukaisesti
Arvokasta ymmärrystä johdolle ja HR:lle
©Sovelto Oyj, 2015
Ongelman löytö,
vaikutusanalyysi ja
ideoita toimenpiteiksi
Aika
©Sovelto Oyj, 2015
Integroiminen osaksi johtamisjärjestelmää
ja jatkuva kehitys
• hyvinvointituottavuus muiden
prosessien osana
• roolit, vastuut, päätöksenteko, seuranta
Kriittiset menestystekijät
• strategian ja liiketoimintatavoitteiden pohjalta
johdetut kriittiset menestystekijät
Kehityksen painopisteet ja toimenpidesuunnitelma
• tarvittavien osaamis- ja hyvinvointipanostusten
tunnistaminen
• vahvuuksien vahvistaminen sekä liiketoiminnallisesti
vaikuttava kehitysalueiden parantaminen
Organisaation todellinen tila (aiempien vaiheiden analyysi)
• hyvinvointituottavuuden nykytila
• vahvuudet, tuki- ja kehitystarpeet
HYVINVOINTITUOTTAVUUDEN JOHTAMINEN
Johdon fasilitoitu workshop, 3-4h
Näin pääsemme alkuun!
©Sovelto Oyj, 2015
Pyydä Soveltolaiset
esittelemään palvelu
päättävälle taholle –
suunnittelemme teille
soveltuvan
kokonaisuuden
yhdessä.
Tee investointipäätös
tarpeisiinne räätälöidyn
tarjouksen pohjalta.
Voit ottaa koko
palvelun tai osia siitä.
Varaa
valmistelupalaveriaika
(1-2 h) ja osallista
vastuulliset henkilöt.
Me Soveltolaiset
valmistelemme
etenemisen!
Toteutuksen perushinta on 15 000 euroa + 20eur/käyttäjä/kk (+alv)
sisältää nykytila-analyysin, ketterän kehityksen vaiheen sovelluksineen, 10kpl 30min Sparraus-
puheluita sekä strategisen johtamisen workshopin
Kati Järvinen
Johtava konsultti,
Hyvinvointi ja tuottavuus
kati.jarvinen@sovelto.fi
0400 215 201
©Sovelto Oyj, 2015
TEHDÄÄN YHDESSÄ
HYVÄSTÄ LOISTAVAA!
Ota käyttöösi palvelu, jolla saat ihmisten
potentiaalin optimaaliseen käyttöön ja
henkilöstösi loistamaan työssään!
LOISTO
Ihmisten potentiaalin
hyödyntäminen on avain
pitkäkestoiseen menestykseen.
Ihmiset haluavat olla hyviä työssään.
LOISTO-palvelu lisää tuottavuutta
auttamalla ihmisiä voimaan ja
tekemään työnsä hyvin!
Ihminen käyttää koko potentiaaliaan,
kun hän haluaa ja pystyy tekemään
työnsä mahdollisimman hyvin.
Työn
mielekkyys
Aikaan-
saavuus
Hyvinvointi-
tuottavuus
©Sovelto Oyj, 2015
PAHOINVOINTI
MAKSAA
HYVINVOINTI
TUOTTAA
*Lähde: STM: Menetetyn työpanoksen kustannus, Työterveyslaitos ja terve järki
©Sovelto Oyj, 2015
POISTA
PAHOINVOINTIA
Henkisten ja teknisten
kitkatekijöiden poistaminen
Mielekkäästi tuottavan
työn mahdollistaminen
LISÄÄ
HYVINVOINTIA
Osaamattomuudesta,
tehottomuudesta ja
turhautumisesta aiheutuvat
kustannukset laskevat
Itseohjautuvuuden,
innovatiivisuuden ja
paremman yhteistyön
tuottovaikutukset
lisääntyvät
©Sovelto Oyj, 2015
Hyvinvointituottavuutta johdetaan kaikilla tasoilla
Hyvinvointituottavuus-
strategian luonti ja
tavoiteohjaus
Strategiaa toteuttava
prosessijohtaminen ja
organisaation tukeminen
Arkijohtaminen,
yksilöllinen
mahdollistaminen,
esimerkillinen toiminta
Itsensä johtaminen,
hyvinvoiva ja tuottava
työnteko, yhteistyö
Johto
Tuki-
toiminnot
Esimiehet Jokainen
©Sovelto Oyj, 2015
LUPA LOISTAA!
Itsensä tunteva ihminen on paras
työnsä mielekkyyden ja tuottavuuden
arvioija sekä kehittäjä.
LUPA VAIKUTTAA!
Läpinäkyvyys luo edellytykset
vaikuttaville ja oikein kohdennetuille
kehityspanostuksille.
Tiedos-
taminen
Vastuu
Itse-
ohjautuva
kehitys
Läpinä-
kyvyys
Ymmärrys
Vaikut-
tavuus
©Sovelto Oyj, 2015
Ratkaisumme on LOISTO-palvelu!
LOISTO!
Jatkuva kehitys
Strateginen suunnittelu:
Miten hyvinvointi-
tuottavuutta johdetaan?
Ketterä kehitys:
Mitä tehdään?
Nykytila-
analyysi:
Missä
olemme
nyt?
HYVINVOINTI-
TUOTTAVUUDEN
STRATEGINEN JOHTAMINEN
KETTERÄ JA
KUSTANNUSTEHOKAS
HENKILÖSTÖN
KEHITTÄMINEN
HYVINVOINTI-
TUOTTAVUUDEN
NYKYTILA-ANALYYSI
Autamme arvioimaan
hyvinvointituottavuuden
nykytilan ja keskeisimmät
kehitystarpeet suhteessa
liiketoimintatavoitteisiin.
Tarjoamme toimintamallin ja
työvälineet hyvinvointi-
tuottavuuden itseohjautuvaan
kehittämiseen sekä hiljaisen
tiedon näkyväksi tekemiseen
organisaatiotasolla.
Autamme nostamaan
hyvinvointituottavuuden
strategiselle agendalle
kilpailukyvyn lähteeksi.
©Sovelto Oyj, 2015
Johdon workshop 1,5-2h Koko henkilöstön/kohderyhmän
Kick-off 1h
Toteutusvaihe 3-4kk
Johdon workshop 3h
HYVINVOINTI-
TUOTTAVUUDEN
STRATEGINEN JOHTAMINEN
KETTERÄ JA
KUSTANNUSTEHOKAS
HENKILÖSTÖN
KEHITTÄMINEN
HYVINVOINTI-
TUOTTAVUUDEN
NYKYTILA-ANALYYSI
• Hyvinvointituottavuuden nykytila
• Kitkatekijät ja mahdollistajat
• Mittarit ja tunnusluvut
suhteessa liiketoiminta-tavoitteisiin.
• Sovelto Insight: Työväline oman työn
tuottavuuden ja mielekkyyden
arviointiin ja kehittämiseen.
• Sovelto Channel: Digitaalinen
oppimisympäristö oman osaamisen
kehittämiseen.
• Sovelto Sparraus: Ytimekäs
puhelinsparraus, jossa
ammattivalmentajamme auttavat
ratkaisemaan yksilöllisesti esille
nousevia haasteita.
• Hyvinvointituottavuuden kriittisten
menestystekijöiden tunnistaminen
• Bottom-up- ja gap -analyysi
organisaation tilasta
• Tärkeimpien kehitysprioriteettien
asettaminen
• Hyvinvointituottavuuden
integroiminen
johtamisjärjestelmään
• Jatkotoimenpidesuunnittelu
©Sovelto Oyj, 2015
•Mitkä ovat liiketoiminnalliset tavoitteet?
•Millainen on henkilöstö- ja tuottavuustunnuslukujen tila?
•Mikä on henkilöstön hyvinvointituottavuuden tila?
•Mikä mahdollistaa tuottavan työskentelyn?
•Mikä estää tuottavaa työskentelyä?
•Mitä haluamme saada aikaan?
•Mihin välittömiin toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä?
•Mitä otetaan pitkän tähtäimen kehittämisen kohteeksi?
•Miten varmistamme onnistumisen?
Valmistaudu
Johdon
workshop
Toimi
Nykytila-analyysi:
Missä olemme nyt?
•Kick-off: LOISTOn lanseeraaminen organisaatiolle
•Hyvinvointituottavuuden tarvekartoitus (jokainen)
•Tunnukset virtuaaliseen palveluympäristöön
•Sovelto Insight: Tuottavuuden ja mielekkyyden reflektointi ja kehitys
•Sovelto Channel: Tarvepohjainen opiskelu digioppimisympäristössä
•Sovelto Sparraus: Henkilökohtaisten haasteiden valmentava ratkaisu
•Itseohjautuva ja systemaattinen hyvinvointituottavuuden kehitys
•Kehitysehdotusten ja tuen tarpeen läpinäkyväksi tekeminen
•Kehitystoimenpiteiden kohdentaminen todellisten tarpeiden mukaan
Valmistaudu
Reflektoi
ja kehitä
Toimi
Ketterä kehitys:
Mitä tehdään?
•Kokemukset ketterän kehityksen vaiheesta
•Analyysi tarvekartoituksesta sekä Sovelto Insight-, Channel- ja Sparraus-palvelujen
käytöstä
•Hyvinvointituottavuuden kriittiset menestystekijät
•Gap-analyysi organisaation tilan ja tavoitetilan välillä
•Toimenpidesuunnitelma kehitysprioriteeteista
•Hyvinvointituottavuuden integroiminen osaksi johtamisjärjestelmää
•Hyvinvointituottavuuden kehitysprioriteetit (johto + Sovelto)
•Henkilöstön kehittämissuunnitelma (HR)
•Henkilöstölle viestitään valituista toimenpiteistä ja vahvistetaan itseohjautuvuutta
Valmistaudu
Johdon
workshop
Toimi
Strateginen suunnittelu:
Miten hyvinvointituottavuutta johdetaan?
HYÖDYT IHMISILLE
• Mahdollisuus vaikuttaa ja
tulla kuulluksi
• Työn hallinnan tunne ja
työviihtyvyys lisääntyvät
• Osaamisen kehittyminen
vauhdittuu
• Yhteistyöstä tulee
antoisampaa ja apua saa
tarpeen mukaan
• (Työ)elämästä tulee
mielekkäämpää ja työssä
jaksaminen paranee
Osaamattomuudesta,
tehottomuudesta ja
turhautumisesta aiheutuvat
kustannukset laskevat
Itseohjautuvuuden,
innovatiivisuuden ja
paremman yhteistyön
tuottovaikutukset
lisääntyvät
HYÖDYT
ORGANISAATIOLLE
• Henkilöstö ottaa vastuun
työnsä ja osaamisensa
kehittämisestä
• Hiljaiset tarpeet ja
kehitysideat tulevat
läpinäkyviksi
• Kehityspanostukset
kohdennetaan tarpeen
mukaan
• Henkilöstötyytyväisyys ja
sitoutuminen lisääntyvät
• Rahaa säästyy ja viivan
alle jää enemmän
LOISTO-palvelu!
HYVINVOINTITUOTTAVUUDEN
NYKYTILA-ANALYYSI
KETTERÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS
HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN
STRATEGINEN
SUUNNITTELU
Investointisi loistavaan henkilöstöön yhteensä 15.000 eur + 20eur/käyttäjä/kk (+alv)
Mahdollisuus 50% rahoitukseen Työsuojelurahaston kautta
Autamme arvioimaan
hyvinvointituottavuuden
nykytilan ja keskeisimmät
kehitystarpeet suhteessa
liiketoimintatavoitteisiin.
Tarjoamme toimintamallin ja työvälineet
hyvinvointituottavuuden itseohjautuvaan
kehittämiseen sekä hiljaisen tiedon näkyväksi
tekemiseen organisaatiotasolla.
Autamme nostamaan
hyvinvointituottavuuden
strategiselle agendalle
kilpailukyvyn lähteeksi.
Hyvinvointituottavuuden
nykytila, kitkatekijät ja
mahdollistajat, mittarit ja
tunnusluvut suhteessa
liiketoimintatavoitteisiin.
Sovelto Insight: Työväline oman työn
tuottavuuden
ja mielekkyyden arviointiin ja kehittämiseen.
Sovelto Channel: Digitaalinen oppimisympäristö
oman osaamisen kehittämiseen.
Sovelto Sparraus: Ytimekäs puhelinsparraus, jossa
ammattivalmentajamme auttavat ratkaisemaan
yksilöllisesti esille nousevia haasteita. Sisältää
10kpl 30 minuutin sparrauspuhelua.
Hyvinvointituottavuuden kriittisten
menestystekijöiden tunnistaminen,
bottom-up- ja gap -analyysi
organisaation tilasta, tärkeimpien
kehitysprioriteettien asettaminen,
hyvinvointituottavuuden
integroiminen
johtamisjärjestelmään ja
jatkotoimenpidesuunnittelu.
Kati Järvinen
Johtava konsultti,
Hyvinvointi ja tuottavuus
kati.jarvinen@sovelto.fi
0400 215 201
©Sovelto Oyj, 2015
TEHDÄÄN YHDESSÄ
HYVÄSTÄ LOISTAVAA!
Ota käyttöösi palvelu, jolla saat ihmisten
potentiaalin optimaaliseen käyttöön ja
henkilöstösi loistamaan työssään!
LOISTO

More Related Content

What's hot

Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksiRautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Työterveyslaitos
 
Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014
Suomen Ekonomit
 
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaan
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaanModernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaan
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaan
Corporate Spirit Ltd
 
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessa
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessaCorporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessa
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessaCorporate Spirit Ltd
 
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajinaSuomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
TechFinland
 
Spirit 2/2018
Spirit 2/2018Spirit 2/2018
Spirit 2/2018
Corporate Spirit Ltd
 
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Kari I. Mattila
 
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Sovelto
 
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Suomen Ekonomit
 
Jaetun johtajuuden kehittäminen 06032014
Jaetun johtajuuden kehittäminen 06032014Jaetun johtajuuden kehittäminen 06032014
Jaetun johtajuuden kehittäminen 06032014Outi Kallioinen
 
Millaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenveto
Millaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenvetoMillaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenveto
Millaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenveto
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville Saarikoski
 
Toiminta ja laatujärjestelmät + työsuojelu 20160615
Toiminta ja laatujärjestelmät + työsuojelu 20160615Toiminta ja laatujärjestelmät + työsuojelu 20160615
Toiminta ja laatujärjestelmät + työsuojelu 20160615
Eija Kupi
 
8.2.2018: Monimuotoistuva, uudistuva työ ja sen kytkös hyvinvointiin
8.2.2018: Monimuotoistuva, uudistuva työ ja sen kytkös hyvinvointiin8.2.2018: Monimuotoistuva, uudistuva työ ja sen kytkös hyvinvointiin
8.2.2018: Monimuotoistuva, uudistuva työ ja sen kytkös hyvinvointiin
Työterveyslaitos
 
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmäCorporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmäCorporate Spirit Ltd
 
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
Markus Meurman
 

What's hot (17)

Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksiRautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
 
Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014
 
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaan
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaanModernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaan
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaan
 
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessa
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessaCorporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessa
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessa
 
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajinaSuomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
 
Spirit 2/2018
Spirit 2/2018Spirit 2/2018
Spirit 2/2018
 
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
 
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
 
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
 
Jaetun johtajuuden kehittäminen 06032014
Jaetun johtajuuden kehittäminen 06032014Jaetun johtajuuden kehittäminen 06032014
Jaetun johtajuuden kehittäminen 06032014
 
Millaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenveto
Millaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenvetoMillaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenveto
Millaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenveto
 
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
 
Toiminta ja laatujärjestelmät + työsuojelu 20160615
Toiminta ja laatujärjestelmät + työsuojelu 20160615Toiminta ja laatujärjestelmät + työsuojelu 20160615
Toiminta ja laatujärjestelmät + työsuojelu 20160615
 
8.2.2018: Monimuotoistuva, uudistuva työ ja sen kytkös hyvinvointiin
8.2.2018: Monimuotoistuva, uudistuva työ ja sen kytkös hyvinvointiin8.2.2018: Monimuotoistuva, uudistuva työ ja sen kytkös hyvinvointiin
8.2.2018: Monimuotoistuva, uudistuva työ ja sen kytkös hyvinvointiin
 
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmäCorporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
 
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
 
Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013
 

Similar to LOISTO-palvelu

Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTKHyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
K2HEL
 
Tutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaan
Tekes
 
Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014
Tyoelama2020
 
16.5.2017 Seminaarin työkirja
16.5.2017 Seminaarin työkirja16.5.2017 Seminaarin työkirja
16.5.2017 Seminaarin työkirja
Työterveyslaitos
 
Tarjooman johtamisen ABC
Tarjooman johtamisen ABCTarjooman johtamisen ABC
Tarjooman johtamisen ABC
Solutive Oy
 
Trainers' House 2014
Trainers' House 2014Trainers' House 2014
Trainers' House 2014
Trainers' House Oyj
 
Spirit 04 2015
Spirit 04 2015Spirit 04 2015
Spirit 04 2015
Corporate Spirit Ltd
 
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysCase TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysTyö- ja elinkeinoministeriö
 
TEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaTEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaAntti Joensuu
 
Esimies palkitsijana
Esimies palkitsijanaEsimies palkitsijana
Esimies palkitsijana
K2HEL
 
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäYrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Susanna Rantanen
 
Ramse inno coach 2011
Ramse inno coach 2011Ramse inno coach 2011
Ramse inno coach 2011
Ramse Consulting
 
Trainers' House vuosikertomus 2015
Trainers' House vuosikertomus 2015Trainers' House vuosikertomus 2015
Trainers' House vuosikertomus 2015
Trainers' House Oyj
 
Heromaker Oy yritysesittely
Heromaker Oy yritysesittelyHeromaker Oy yritysesittely
Heromaker Oy yritysesittely
Heromaker Oy
 
Staria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminen
Staria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminenStaria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminen
Staria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminen
Ida Häkkinen
 
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Sovelto
 
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiMaailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
LionSteps Oy
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Paivi Sutinen
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Oy
 
Focus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihinFocus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihin
Pete Nieminen
 

Similar to LOISTO-palvelu (20)

Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTKHyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
 
Tutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaan
 
Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014
 
16.5.2017 Seminaarin työkirja
16.5.2017 Seminaarin työkirja16.5.2017 Seminaarin työkirja
16.5.2017 Seminaarin työkirja
 
Tarjooman johtamisen ABC
Tarjooman johtamisen ABCTarjooman johtamisen ABC
Tarjooman johtamisen ABC
 
Trainers' House 2014
Trainers' House 2014Trainers' House 2014
Trainers' House 2014
 
Spirit 04 2015
Spirit 04 2015Spirit 04 2015
Spirit 04 2015
 
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysCase TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
 
TEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaTEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessista
 
Esimies palkitsijana
Esimies palkitsijanaEsimies palkitsijana
Esimies palkitsijana
 
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäYrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
 
Ramse inno coach 2011
Ramse inno coach 2011Ramse inno coach 2011
Ramse inno coach 2011
 
Trainers' House vuosikertomus 2015
Trainers' House vuosikertomus 2015Trainers' House vuosikertomus 2015
Trainers' House vuosikertomus 2015
 
Heromaker Oy yritysesittely
Heromaker Oy yritysesittelyHeromaker Oy yritysesittely
Heromaker Oy yritysesittely
 
Staria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminen
Staria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminenStaria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminen
Staria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminen
 
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiMaailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
 
Focus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihinFocus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihin
 

More from Sovelto

Sovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittelySovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittely
Sovelto
 
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmastaWindows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
Sovelto
 
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmastaWindows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
Sovelto
 
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Sovelto
 
Ansaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaaAnsaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaa
Sovelto
 
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Sovelto
 
Ajankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoaAjankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoa
Sovelto
 
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukenaYhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Sovelto
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
Sovelto
 
Tietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuriTietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuri
Sovelto
 
Intune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMSIntune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMS
Sovelto
 
Azure Active Directory
Azure Active DirectoryAzure Active Directory
Azure Active Directory
Sovelto
 
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
Sovelto
 
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen ​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
Sovelto
 
Seminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanatSeminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanat
Sovelto
 
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, TilannejohtaminenEsimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Sovelto
 
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Sovelto
 
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Sovelto
 
Päivän avaus
Päivän avaus Päivän avaus
Päivän avaus
Sovelto
 
Työntekijän rooli asiakaskokemuksen syntymisessä
Työntekijän rooli asiakaskokemuksen syntymisessäTyöntekijän rooli asiakaskokemuksen syntymisessä
Työntekijän rooli asiakaskokemuksen syntymisessä
Sovelto
 

More from Sovelto (20)

Sovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittelySovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittely
 
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmastaWindows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
 
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmastaWindows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
 
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
 
Ansaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaaAnsaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaa
 
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
 
Ajankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoaAjankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoa
 
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukenaYhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
 
Tietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuriTietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuri
 
Intune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMSIntune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMS
 
Azure Active Directory
Azure Active DirectoryAzure Active Directory
Azure Active Directory
 
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
 
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen ​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
 
Seminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanatSeminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanat
 
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, TilannejohtaminenEsimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
 
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
 
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
 
Päivän avaus
Päivän avaus Päivän avaus
Päivän avaus
 
Työntekijän rooli asiakaskokemuksen syntymisessä
Työntekijän rooli asiakaskokemuksen syntymisessäTyöntekijän rooli asiakaskokemuksen syntymisessä
Työntekijän rooli asiakaskokemuksen syntymisessä
 

LOISTO-palvelu

 • 2. Ratkaisumme on LOISTO-palvelu! LOISTO! Jatkuva kehitys Strateginen suunnittelu: Miten hyvinvointi- tuottavuutta johdetaan? Ketterä kehitys: Mitä tehdään? Nykytila- analyysi: Missä olemme nyt?
 • 3. HYVINVOINTI- TUOTTAVUUDEN STRATEGINEN JOHTAMINEN KETTERÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN HYVINVOINTI- TUOTTAVUUDEN NYKYTILA-ANALYYSI Autamme arvioimaan hyvinvointituottavuuden nykytilan ja keskeisimmät kehitystarpeet suhteessa liiketoimintatavoitteisiin. Tarjoamme toimintamallin ja työvälineet hyvinvointi- tuottavuuden itseohjautuvaan kehittämiseen sekä hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiseen organisaatiotasolla. Autamme nostamaan hyvinvointituottavuuden strategiselle agendalle kilpailukyvyn lähteeksi. ©Sovelto Oyj, 2015 Johdon workshop 1,5-2h Koko henkilöstön/kohderyhmän Kick-off 1h Toteutusvaihe 3-4kk Johdon workshop 3h
 • 4. Hyvinvointituottavuuden nykytila-analyysi ©Sovelto Oyj, 2015 Johtaminen ja esimiestyö Osaaminen ja osaamisen kehittäminen Työn mielekkyys Työyhteisön toiminta Prosessit, käytännöt, työtavat ja -välineet Työturvallisuus ja työ- ja suorituskyky Hyvinvointituottavuuden nykytila • keskeisimmät kitkatekijät ja mahdollistajat, mittarit ja tunnusluvut sekä kehittämisen painopisteet suhteessa liiketoimintatavoitteisiin Toteutustapa • Fasilitoitu johdon workshop 1,5h • Analyysiraportti ja välittömät toimenpidesuositukset (ppt)
 • 5. SOVELTO SPARRAUSSOVELTO CHANNELSOVELTO INSIGHT Työväline oman työn tuottavuuden ja mielekkyyden arviointiin ja itseohjautuvaan kehittämiseen Digitaalinen on-demand oppimisympäristö, joka tarjoaa täsmäoppimista työelämän tarpeisiin ja oman osaamisen kehittämiseen Ytimekäs puhelinsparraus, jossa ammattivalmentajamme auttavat ratkaisemaan yksilöllisesti esille nousevia haasteita ©Sovelto Oyj, 2015 Henkilöstön ketterä kehitys
 • 6. Maija saa sähköpostiin Insight- ja Channel- tunnukset sekä linkin Hyvinvointituottavuuden tarvekartoitukseen Maija käy tekemässä Hyvinvointituottavuuden tarvekartoituksen ja saa vinkkejä, minkä osa- alueiden vahvistamisesta saattaisi olla hyötyä Maija tutustuu Channelin opetustarjontaan ja poimii opintosuunnitelmaansa tarpeellisia kursseja. Niitä Maija opiskelee työn ohessa – 5-15min kerrallaan. Maija arvioi viikoittain oman työn mielekkyyttä ja tuottavuutta. Samalla Maija pohtii, miten voisi vahvistaa niitä ja mitä tukea hän tarvitsee. Maija esittää myös yrityksen toimintatapoihin liittyviä ehdotuksia tuottavan ja mielekkään työn mahdollistamiseksi Ongelmatilanteissa kun tuntuu, ettei saa asioita omin avuin eteenpäin, pyytää Maija tukea esimieheltään ja/tai varaa ajan Sparraus-palveluun. Maija käyttää Channelia säännöllisesti päivittääkseen osaamistaan sekä hyvinvoinnin, suorituskyvyn ja motivoitumisen ylläpitämiseen liittyviä taitoja. Johto ja HR näkevät organisaation tilanteen ja kohdistavat kehityspanostuksia tarvepohjaisesti vahvuuksia vahvistamaan ja kehitystarpeita parantamaan. KICK- OFF Tätä on ketterä kehitys! ©Sovelto Oyj, 2015
 • 7. Tarvitaan mittaristo, joka auttaa tuomaan läpinäkyvyyden työn mielekkyyden ja tuottavuuden osatekijöihin tavalla joka aktivoi sen kehittämistä. Human Intelligence Puutteellinen vision tai tavoitteiden ymmärtäminen Tehottomat tai puuttuvat toimintamallit Riittämättömät vaikutusmahdol- lisuudet Faktapohjainen Tunnepohjainen NäkyväPiilossa Toimimaton viestintä Puutteellinen osaaminen BI, ERP, CRM… Yhteistyön haasteet Näkyvyys etenemiseen Lähde: Pink, Rock, Kotter, Heath, Vättö Hyvinvointituottavuuden haasteet ovat pitkälti Human Intelligence –alueella. ©Sovelto Oyj, 2015 Hyvinvointituottavuuden osatekijät ovat piilossa
 • 9. • Hiljainen tieto näkyväksi organisaatiotasolla • Kehitystarpeiden tunnistaminen ja niihin tarttuminen • Koulutus-, kehitys- ja hyvinvointipanostusten kohdentaminen ja kehittäminen ketterästi, tarvepohjaisesti ja vaikuttavasti • Tuottavuuden ja hyvinvoinnin strateginen ja operatiivinen johtamien organisaation tilanteen ja strategisten painopisteiden mukaisesti Arvokasta ymmärrystä johdolle ja HR:lle ©Sovelto Oyj, 2015 Ongelman löytö, vaikutusanalyysi ja ideoita toimenpiteiksi Aika
 • 10. ©Sovelto Oyj, 2015 Integroiminen osaksi johtamisjärjestelmää ja jatkuva kehitys • hyvinvointituottavuus muiden prosessien osana • roolit, vastuut, päätöksenteko, seuranta Kriittiset menestystekijät • strategian ja liiketoimintatavoitteiden pohjalta johdetut kriittiset menestystekijät Kehityksen painopisteet ja toimenpidesuunnitelma • tarvittavien osaamis- ja hyvinvointipanostusten tunnistaminen • vahvuuksien vahvistaminen sekä liiketoiminnallisesti vaikuttava kehitysalueiden parantaminen Organisaation todellinen tila (aiempien vaiheiden analyysi) • hyvinvointituottavuuden nykytila • vahvuudet, tuki- ja kehitystarpeet HYVINVOINTITUOTTAVUUDEN JOHTAMINEN Johdon fasilitoitu workshop, 3-4h
 • 11. Näin pääsemme alkuun! ©Sovelto Oyj, 2015 Pyydä Soveltolaiset esittelemään palvelu päättävälle taholle – suunnittelemme teille soveltuvan kokonaisuuden yhdessä. Tee investointipäätös tarpeisiinne räätälöidyn tarjouksen pohjalta. Voit ottaa koko palvelun tai osia siitä. Varaa valmistelupalaveriaika (1-2 h) ja osallista vastuulliset henkilöt. Me Soveltolaiset valmistelemme etenemisen! Toteutuksen perushinta on 15 000 euroa + 20eur/käyttäjä/kk (+alv) sisältää nykytila-analyysin, ketterän kehityksen vaiheen sovelluksineen, 10kpl 30min Sparraus- puheluita sekä strategisen johtamisen workshopin
 • 12. Kati Järvinen Johtava konsultti, Hyvinvointi ja tuottavuus kati.jarvinen@sovelto.fi 0400 215 201 ©Sovelto Oyj, 2015 TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄSTÄ LOISTAVAA! Ota käyttöösi palvelu, jolla saat ihmisten potentiaalin optimaaliseen käyttöön ja henkilöstösi loistamaan työssään! LOISTO
 • 13. Ihmisten potentiaalin hyödyntäminen on avain pitkäkestoiseen menestykseen. Ihmiset haluavat olla hyviä työssään. LOISTO-palvelu lisää tuottavuutta auttamalla ihmisiä voimaan ja tekemään työnsä hyvin!
 • 14. Ihminen käyttää koko potentiaaliaan, kun hän haluaa ja pystyy tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Työn mielekkyys Aikaan- saavuus Hyvinvointi- tuottavuus ©Sovelto Oyj, 2015
 • 15. PAHOINVOINTI MAKSAA HYVINVOINTI TUOTTAA *Lähde: STM: Menetetyn työpanoksen kustannus, Työterveyslaitos ja terve järki ©Sovelto Oyj, 2015
 • 16. POISTA PAHOINVOINTIA Henkisten ja teknisten kitkatekijöiden poistaminen Mielekkäästi tuottavan työn mahdollistaminen LISÄÄ HYVINVOINTIA Osaamattomuudesta, tehottomuudesta ja turhautumisesta aiheutuvat kustannukset laskevat Itseohjautuvuuden, innovatiivisuuden ja paremman yhteistyön tuottovaikutukset lisääntyvät ©Sovelto Oyj, 2015
 • 17. Hyvinvointituottavuutta johdetaan kaikilla tasoilla Hyvinvointituottavuus- strategian luonti ja tavoiteohjaus Strategiaa toteuttava prosessijohtaminen ja organisaation tukeminen Arkijohtaminen, yksilöllinen mahdollistaminen, esimerkillinen toiminta Itsensä johtaminen, hyvinvoiva ja tuottava työnteko, yhteistyö Johto Tuki- toiminnot Esimiehet Jokainen ©Sovelto Oyj, 2015
 • 18. LUPA LOISTAA! Itsensä tunteva ihminen on paras työnsä mielekkyyden ja tuottavuuden arvioija sekä kehittäjä. LUPA VAIKUTTAA! Läpinäkyvyys luo edellytykset vaikuttaville ja oikein kohdennetuille kehityspanostuksille. Tiedos- taminen Vastuu Itse- ohjautuva kehitys Läpinä- kyvyys Ymmärrys Vaikut- tavuus ©Sovelto Oyj, 2015
 • 19. Ratkaisumme on LOISTO-palvelu! LOISTO! Jatkuva kehitys Strateginen suunnittelu: Miten hyvinvointi- tuottavuutta johdetaan? Ketterä kehitys: Mitä tehdään? Nykytila- analyysi: Missä olemme nyt?
 • 20. HYVINVOINTI- TUOTTAVUUDEN STRATEGINEN JOHTAMINEN KETTERÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN HYVINVOINTI- TUOTTAVUUDEN NYKYTILA-ANALYYSI Autamme arvioimaan hyvinvointituottavuuden nykytilan ja keskeisimmät kehitystarpeet suhteessa liiketoimintatavoitteisiin. Tarjoamme toimintamallin ja työvälineet hyvinvointi- tuottavuuden itseohjautuvaan kehittämiseen sekä hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiseen organisaatiotasolla. Autamme nostamaan hyvinvointituottavuuden strategiselle agendalle kilpailukyvyn lähteeksi. ©Sovelto Oyj, 2015 Johdon workshop 1,5-2h Koko henkilöstön/kohderyhmän Kick-off 1h Toteutusvaihe 3-4kk Johdon workshop 3h
 • 21. HYVINVOINTI- TUOTTAVUUDEN STRATEGINEN JOHTAMINEN KETTERÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN HYVINVOINTI- TUOTTAVUUDEN NYKYTILA-ANALYYSI • Hyvinvointituottavuuden nykytila • Kitkatekijät ja mahdollistajat • Mittarit ja tunnusluvut suhteessa liiketoiminta-tavoitteisiin. • Sovelto Insight: Työväline oman työn tuottavuuden ja mielekkyyden arviointiin ja kehittämiseen. • Sovelto Channel: Digitaalinen oppimisympäristö oman osaamisen kehittämiseen. • Sovelto Sparraus: Ytimekäs puhelinsparraus, jossa ammattivalmentajamme auttavat ratkaisemaan yksilöllisesti esille nousevia haasteita. • Hyvinvointituottavuuden kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen • Bottom-up- ja gap -analyysi organisaation tilasta • Tärkeimpien kehitysprioriteettien asettaminen • Hyvinvointituottavuuden integroiminen johtamisjärjestelmään • Jatkotoimenpidesuunnittelu ©Sovelto Oyj, 2015
 • 22. •Mitkä ovat liiketoiminnalliset tavoitteet? •Millainen on henkilöstö- ja tuottavuustunnuslukujen tila? •Mikä on henkilöstön hyvinvointituottavuuden tila? •Mikä mahdollistaa tuottavan työskentelyn? •Mikä estää tuottavaa työskentelyä? •Mitä haluamme saada aikaan? •Mihin välittömiin toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä? •Mitä otetaan pitkän tähtäimen kehittämisen kohteeksi? •Miten varmistamme onnistumisen? Valmistaudu Johdon workshop Toimi Nykytila-analyysi: Missä olemme nyt?
 • 23. •Kick-off: LOISTOn lanseeraaminen organisaatiolle •Hyvinvointituottavuuden tarvekartoitus (jokainen) •Tunnukset virtuaaliseen palveluympäristöön •Sovelto Insight: Tuottavuuden ja mielekkyyden reflektointi ja kehitys •Sovelto Channel: Tarvepohjainen opiskelu digioppimisympäristössä •Sovelto Sparraus: Henkilökohtaisten haasteiden valmentava ratkaisu •Itseohjautuva ja systemaattinen hyvinvointituottavuuden kehitys •Kehitysehdotusten ja tuen tarpeen läpinäkyväksi tekeminen •Kehitystoimenpiteiden kohdentaminen todellisten tarpeiden mukaan Valmistaudu Reflektoi ja kehitä Toimi Ketterä kehitys: Mitä tehdään?
 • 24. •Kokemukset ketterän kehityksen vaiheesta •Analyysi tarvekartoituksesta sekä Sovelto Insight-, Channel- ja Sparraus-palvelujen käytöstä •Hyvinvointituottavuuden kriittiset menestystekijät •Gap-analyysi organisaation tilan ja tavoitetilan välillä •Toimenpidesuunnitelma kehitysprioriteeteista •Hyvinvointituottavuuden integroiminen osaksi johtamisjärjestelmää •Hyvinvointituottavuuden kehitysprioriteetit (johto + Sovelto) •Henkilöstön kehittämissuunnitelma (HR) •Henkilöstölle viestitään valituista toimenpiteistä ja vahvistetaan itseohjautuvuutta Valmistaudu Johdon workshop Toimi Strateginen suunnittelu: Miten hyvinvointituottavuutta johdetaan?
 • 25. HYÖDYT IHMISILLE • Mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi • Työn hallinnan tunne ja työviihtyvyys lisääntyvät • Osaamisen kehittyminen vauhdittuu • Yhteistyöstä tulee antoisampaa ja apua saa tarpeen mukaan • (Työ)elämästä tulee mielekkäämpää ja työssä jaksaminen paranee Osaamattomuudesta, tehottomuudesta ja turhautumisesta aiheutuvat kustannukset laskevat Itseohjautuvuuden, innovatiivisuuden ja paremman yhteistyön tuottovaikutukset lisääntyvät HYÖDYT ORGANISAATIOLLE • Henkilöstö ottaa vastuun työnsä ja osaamisensa kehittämisestä • Hiljaiset tarpeet ja kehitysideat tulevat läpinäkyviksi • Kehityspanostukset kohdennetaan tarpeen mukaan • Henkilöstötyytyväisyys ja sitoutuminen lisääntyvät • Rahaa säästyy ja viivan alle jää enemmän
 • 26. LOISTO-palvelu! HYVINVOINTITUOTTAVUUDEN NYKYTILA-ANALYYSI KETTERÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN STRATEGINEN SUUNNITTELU Investointisi loistavaan henkilöstöön yhteensä 15.000 eur + 20eur/käyttäjä/kk (+alv) Mahdollisuus 50% rahoitukseen Työsuojelurahaston kautta Autamme arvioimaan hyvinvointituottavuuden nykytilan ja keskeisimmät kehitystarpeet suhteessa liiketoimintatavoitteisiin. Tarjoamme toimintamallin ja työvälineet hyvinvointituottavuuden itseohjautuvaan kehittämiseen sekä hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiseen organisaatiotasolla. Autamme nostamaan hyvinvointituottavuuden strategiselle agendalle kilpailukyvyn lähteeksi. Hyvinvointituottavuuden nykytila, kitkatekijät ja mahdollistajat, mittarit ja tunnusluvut suhteessa liiketoimintatavoitteisiin. Sovelto Insight: Työväline oman työn tuottavuuden ja mielekkyyden arviointiin ja kehittämiseen. Sovelto Channel: Digitaalinen oppimisympäristö oman osaamisen kehittämiseen. Sovelto Sparraus: Ytimekäs puhelinsparraus, jossa ammattivalmentajamme auttavat ratkaisemaan yksilöllisesti esille nousevia haasteita. Sisältää 10kpl 30 minuutin sparrauspuhelua. Hyvinvointituottavuuden kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen, bottom-up- ja gap -analyysi organisaation tilasta, tärkeimpien kehitysprioriteettien asettaminen, hyvinvointituottavuuden integroiminen johtamisjärjestelmään ja jatkotoimenpidesuunnittelu.
 • 27. Kati Järvinen Johtava konsultti, Hyvinvointi ja tuottavuus kati.jarvinen@sovelto.fi 0400 215 201 ©Sovelto Oyj, 2015 TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄSTÄ LOISTAVAA! Ota käyttöösi palvelu, jolla saat ihmisten potentiaalin optimaaliseen käyttöön ja henkilöstösi loistamaan työssään! LOISTO