Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spirit 04 2015

87 views

Published on

Hyvin toteutettu henkilöstötutkimus ja
sen pohjalta laaditut toimenpiteet ovat
kustannustehokas tapa muutoksen toteutuksessa
ja seurannassa. Johto osoittaa
halunsa kuulla henkilöstön mielipiteitä
fokusoidakseen toimenpiteitä. Etenkin
muutostilanteissa tarvitaan tietoa; onhan
toisaalta korkeasuhdanteessa paljon helpompi
johtaa.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spirit 04 2015

  1. 1. SPIRITCORPORATE SPIRIT OY:N ASIAKASLEHTI NRO 4/2015 ELÄMYKSET JA INTOHIMO VAHVASTI OSANA HENKILÖSTÖN JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ” Finnkino on vuodesta 2013 asti ollut osa Nordic Cinema Groupia (NCG), jonka visiona on olla Euroopan intohimoi- sin, luovin ja houkuttelevin elokuvateatteriketju. Omis- tautuneet finnkinolaiset ovat halukkaita osallistumaan toiminnan kehittämiseen, elävät vahvasti yrityksen arvoja ja ponnistelevat yhteistyössä tärkeiden päämäärien saa- vuttamiseksi. Liiketoiminnan kehittämisessä hyödynne- tään henkilöstötutkimusta, johon lähes 100 % henkilös- töstä vastaa vaikuttaakseen työpaikan kannalta tärkeisiin asioihin. ”Finnkinossa intohimo ja elämyksellisyys, jotka liittyvät työhön ovat tärkeitä. Haluamme työllistää henkilöitä, jotka suhtautuvat elämään intohimoisesti. Luovuus, sitoutuminen, energisyys ja menestyminen ovat meille hyveitä. Tavoittelem- me henkilöstön osalta aitoa elämyksellisyyttä lupaamalla, että työskentely meillä on ikimuistoinen työelämys. Tämä kaikki yhdistyy asiakaslupaukseemme – intohimona elokuvat”, ker- too Pia Rautio, Finnkinon henkilöstöjohtaja. Finnkino on tehnyt usean vuoden ajan henkilöstötutkimusta Corporate Spiritin kanssa. Vuoden 2015 henkilöstötutkimuk- sen tulokset on juuri julkistettu ja vastausprosentti oli huikea 97,5 %. Finnkinossa tämän eteen on tehty kovasti töitä ja nou- sua vastausaktiivisuudessa on aiempiin tutkimuksiin verrattu- na yli 15 prosenttia. ”Meillä uskallettiin asettaa nyt ensimmäisen kerran tavoite vastausprosentin osalta. Päätimme tavoitella 100 % vastausak- tiivisuutta ja saada kaikki finnkinolaiset mukaan. Seurasimme hr:ssa vastausprosenttien reaaliaikaista kehittymistä eri yksi- köissä Corporate Spiritin Cixtranet®-tutkimusjärjestelmästä. Tämän ansiosta oli yksiköiden esimiehiä helppo kannustaa oma porukkansa vastaamaan. Saavutimme 100 % vastausak- tiivisuuden useassa yksikössä ja erityisesti Suomessa”, Rautio hehkuttaa. Vuosittainen henkilöstötutkimus on merkittävä osa Finnkinon toiminnan kehittämistä. Viimekertaisen tutkimuksen pohjalta toteutettiin yksiköissä yli 120 kehittämistoimenpidettä. Nämä koskivat erityisesti yrityksen viestintää ja osallistamista sekä henkilöstön työmotivaatioon liittyvän toiminnan kehittämis- tä. Vuonna 1986 perustettu Finnkino Oy on Suomen suurin elokuvateatteriketju. Finnkinolla on Suomessa 11 paik- kakunnalla kaikkiaan 15 elokuvateatteria, joissa työs- kentelee n. 400 henkilöä. Finnkino toimii myös elokuvien maahantuojana ja levittäjänä. Finnkino on osa pohjois- maiden suurinta elokuvateatteriketjua Nordic Cinema Groupia (NCG), joka työllistää n. 2000 henkilöä Pohjois- maissa ja Baltiassa. ” Pia Rautio, henkilöstöjohtaja, Finnkino Oy: Henkilöstötutkimuksen avulla Finnkinossa on tunnistettu yrityksen vahvuuksia, joiden kautta rakennetaan menestyste- kijöitä. Aiemmin kehittämistä vaatineet osa-alueet on pystytty tuoreiden tutkimustulosten mukaan kääntämään merkittävik- si vahvuuksiksi. ”Meillä on erittäin hyvä me-henki teattereissa. Tämä on yhdistävä tekijä, joka toimii kantavana voimana, ja uskon, että yhteinen hyvä fiiliksemme välittyy myös asiakkail- lemme ”, Rautio kertoo. Lue lisää: corporatespirit.fi/Finnkino
  2. 2. Laajat tutkimusaineistomme osoittavat omistautuneisuuden yhteyden yrityksen koviin mittareihin. On hienoa huomata, että haasteellisista ajoista huolimatta esi- miestyötä arvostetaan selvästi aiempaa enemmän. Esimiehen tukea arvostetaan, vaikka työ koetaankin stressaavaksi. Omistautuneisuuteen vaikuttavat tekijät muuttuvat työuran edetessä. Uuden työn aloittaneille on tärkeää, että yhteishenki tiimissä on hyvä ja yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta. Työkokemuksen kart- tuessa työn sisällön sekä yrityksen arvo- jen ja tavoitteiden merkitys kasvaa. Koke- neille työntekijöille keskeistä on tietoisuus omaan työhön liittyvistä odotuksista. Hyvin toteutettu henkilöstötutkimus ja sen pohjalta laaditut toimenpiteet ovat kustannustehokas tapa muutoksen toteu- tuksessa ja seurannassa. Johto osoittaa halunsa kuulla henkilöstön mielipiteitä fokusoidakseen toimenpiteitä. Etenkin muutostilanteissa tarvitaan tietoa; onhan toisaalta korkeasuhdanteessa paljon hel- pompi johtaa. Hyvin toteutettu kehittä- misprosessi antaa esimiehille omistajuutta toiminnan eteenpäin viemisessä, jolloin omistautuneisuuteen vaikuttavien tekijöi- den määrittäminen on avainasemassa. Viime vuodet ovat osoittaneet, että meille suomalaisilleonerityisentärkeäävoimakas usko työnantajaamme. Tutkimustemme mukaan olemme valmiit venymään ja otta- man vastuuta, kunhan koemme työsken- televämme menestyvässä organisaatiossa, jossa muutokset on toteutettu hyvin.Viesti yritysjohdolle: Teitä kuunnellaan äärim- mäisen tarkasti! Yhteistyöterveisin, JUHA ALA-LIPASTI myyntijohtaja TUTKIMUSTEN HYÖDYNTÄMISPALVELUT MITEN HYÖDYNTÄÄ TUTKIMUKSIA LIIKETOIMINTA- LÄHTÖISESTI?Tunnistamalla organisaation, yksiköiden ja esimiesten vahvuudet sekä kehittämiskohteet saadaan tutkimuk- sista paras mahdollinen hyöty. Tällöin kehittäminen suuntautuu liiketoiminnan kannalta keskeisimpiin asi- oihin. Päämääränä on lisätä henkilöstön omistautu- neisuutta ja parantaa organisaation toiminnan tehok- kuutta ja kilpailukykyä. Corporate Spiritin konsultoinnissa sovelletaan ratkaisu- ja tavoitekeskeiseen lähestymistapaan perustuvaa kehittämismenetelmää. Ratkaisukeskeisyys on lähtökohta asioiden ja ilmiöiden tarkasteluun myönteistä näkökulmaa hyö- dyntäen. Ydinasiana on tehdä tavoitteista innostavia ja houkuttelevia. Kehit- tämisessä keskitymme konkreettisiin ja käytännönläheisiin toimenpiteisiin, joiden toteuttamiseen henkilöstön on helppo sitoutua. ”Tulevaisuus, joka rakentuu myönteisessä ilmapiirissä tarkasteltavien vahvuuksien tunnistamisen ja kehittämiskohteiden varaan, on myönteisen tulevaisuuden rakentamista. Henkilöstö samaistuu vahvasti vallitsevaan johtamismaailmaan, joten miksi ei johdettaisi asioita, ihmisiä ja prosesseja ratkaisukeskeisesti”, ehdottaa Kenneth Söderholm, Corporate Spiritin konsulttiryhmän johtaja. Ulkopuolisen konsultin hyödyntäminen osana muutosprosessia on järkevää, jotta voidaan yhdistää johtamis- ja työkäyttäytymisen ymmärrys sekä liike-elämän tarpeiden asiantuntemus. Näin voidaan varmistaa liiketoimintalähtöisyyden huomioiminen kaikessa toiminnan kehittämisessä. Tuloksista toimenpiteisiin “Tutkimuksen valmistuttua on selvää, että sen pohjalta käynnistetään toi- minnan kehittäminen. Corporate Spirit on 30 vuoden kokemuksella markki- najohtaja henkilöstötutkimuksissa Suomessa. Meillä toiminnan ytimessä on tutkitun tiedon hyödyntäminen osana arkipäivän toiminnan kehittämistä ja strategisten painopisteiden tavoittelemista”, Söderholm jatkaa. Henkilöstötutkimuksen tulosten hyödyntäminen kannattaa käynnistää johtoryhmälle suunnatulla kehittämisworkshopilla, joka tukee tulosten hyödyntämistä strategisella tasolla. Lisäksi esimiehet valmennetaan tulkitsemaan oikein tutkimustuloksia, priorisoimaan kehittämiskohteet PÄÄKIRJOITUS OMISTAUTUNEISUUS MUUTOSTILANTEESSA
  3. 3. järkevästi sekä laatimaan konkreettinen ja toimiva kehittämissuunnitelma. Valmennuksessa esimiehet saavat käytännönläheisiä vinkkejä siitä, kuinka osallistaa ja saada oma tiimi innostumaan toimenpiteiden toteuttamisesta. HR:n tehtävänä on luoda perusedellytykset tutkimuksen tehokkaalle hyödyntämiselle organisaation eri tasoilla. Tähän he saavat tukea train-the-trainer -valmennuksesta, jossa Corporate Spiritin kokenut konsultti valmentaa henkilöstön kehittäjiä oikean metodiikan ja välineiden hyödyntämiseen. Hyvin suunniteltu hyödyntämisprosessi valmennuksineen tehostaa henkilöstötutkimuksen vaikuttavuutta muutos- voimana. Läsnä oleva johtaminen arjessa on tie menestykseen ”Saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta autenttisella, läsnä olevalla ja valmentavalla johtamisotteella on merkittävä inspiroiva vaikutus, joka näkyy asiakastyytyväisyydessä ja liiketoiminnallisissa mittareissa. Esimiestaitojen kehittäminen on pitkäjänteinen, koko työuran aikana tapahtuva prosessi. Siihen liittyy ihmisten johtamisen lisäksi itsensä, suorituksen ja muutoksen johtaminen”, Söderholm muistuttaa. 360-esimiesarviointi ja 270-asiantuntija-arviointi yhdistettynä henkilökohtaiseen konsultin vetämään fasilitointikeskus- teluun on vahva väline muutoksen mahdollistamiseen yksilö- ja koko organisaation tasolla. Näin laajan kokonaisuuden osalta on tärkeää, että esimies ja asiantuntija tunnistavat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mihin osa-alueisiin itsensä kehittämisessä kannattaa panostaa. Johdon rooli fokuksessa Menestyvässä yrityksessä ei riitä, että vain lähiesi- miestyötä kehitetään. Avainasemassa on tuloksekas johtoryhmätyöskentely. Corporate Spiritin kehittämä JohtoryhmäCooper -konsepti perustuu huolella kehitettyyn kysymyspatteristoon. Johtoryhmäarvioinnilla selvitetään monipuolisesti johtoryhmän toimivuutta. Arviointi antaa selkeän kuvan johtoryhmän nykytilanteesta. Sen pohjalta toteutetaan johtoryhmäworkshop, jossa konsultin ohjaamana valitaan ryhmän kehittämisen painopisteet ja laaditaan konkreettinen suunnitelma muutoksen toteuttamiseksi. Yksiköiden välisen yhteistyön kehittäminen ”Johdon tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että yksiköiden ja toimintojen välinen yhteistyö on sujuvaa ja, että siinä on Lean-filosofian mukainen jatkuvan parantamisen kulttuuri. Erityisesti tässä on organisaatioissamme paljon parantamisen varaa”, Söderholm huomauttaa. Ilmantäsmätietoayksiköidenvälisenyhteistyöntoimivuudesta on vaikeaa kohdentaa kehittämistä niihin yhteistyösuhteisiin, jotka ovat kokonaisuuden kannalta keskeisiä ja joissa kehittämistarve on suurin. Corporate Spiritin kehittämä yksiköiden välisen yhteistyön tutkimus on nopea ja joustava arviointityökalu, jonka avulla yhteistyön kipupisteet voidaan luotettavasti ja kätevästi tunnistaa. Konsultin ohjaamien ratkaisukeskeisten workshoppien avulla laaditaan yksiköissä konkreettiset kehityssuunnitelmat muutostoimenpiteiden toteuttamiseksi. Corporate Spiritin konsulttiryhmän johtaja Kenneth Söderholmilla on merkittävä kokemus henkilöstötutkimusten ja esimiesarviointien hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämiseksi.
  4. 4. Corporate Spirit myöntää Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen henkilöstötut- kimustulosten perusteella parhaisiin tuloksiin yltäneille yrityksille. Lisäksi palkitsemme vuosittain Suomen innostavimman työpaikan. AJANKOHTAISTA CORPORATESPIRITOYHR INTELLIGENCE TO SUPPORT BUSINESS SUCCESS. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMISKONSULTOINTI ESIMIES- JA ASIANTUNTIJATYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN YKSIKÖIDENVÄLISENYHTEISTYÖNTUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN JOHTORYHMÄ- JA HALLITUSTYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN TYÖNANTAJAMIELIKUVAN RAKENTAMINEN KONSULTOINTIPALVELUT PÄÄTOIMITTAJA: PIIA AALTO | JAKELU: 4000 | WWW.CORPORATESPIRIT.FI TURKU | ESPOO |TUKHOLMA | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT PALKITAAN HELMIKUUSSA! MEILLÄ ON ILO KUTSUA TEIDÄT SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT -JUHLASEMINAARIIN 2. HELMIKUUTA 2016 | KLO 8.30 - 12.00 | KORJAAMO | HELSINKI VARMISTA PAIKKASI JA ILMOITTAUDU MUKAAN! INNOSTAVIMMAT.FI/ILMOITTAUTUMINEN TUNNELMALLISTA JOULUN AIKAA! Corporate Spirit toivottaa kaikille asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja Spiritin lukijoille hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2016! Lahjoitamme tänäkin vuonna 1 % tuotoistamme hyväntekeväisyyteen Maailman Luonnon Säätiölle ja Pelastakaa Lapset ry:lle.

×