SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Sanoista tekoihin
Kuinka parempi tuottavuus viedään
johtajatason haaveista ICT-asiantuntijan
arkeen?
Pete Nieminen
+358-50-4636969
pete.nieminen@atea.fi
fi.linkedin.com/in/petenieminen/
Miksi kaikki puhuvat tuottavuudesta?
•
•
•

•

•

Tuottavuuden määritelmä: ”Saadaan enemmän aikaan vähemmällä”
Liiketoimintaa harjoittavan organisaation tavoitteena on taloudellisen menestyksen
saavuttaminen ja ylläpitäminen
Suurimpina haasteina eläköitymisen myötä vähenevä työvoima ja valmistavan ICTteollisuuden siirtyminen halvempiin tuotantomaihin
Kansallisella tasolla huomioitu merkittävä
TYÖN TUOTTAVUUDEN KASVU PROSENTTEINA
haaste (VM Eurooppa 2020-strategia, julkisen
hallinnon ICT:n hyödyntämisstrategia 20122020, työ- ja elinkeinoministeriön ICT 2015työryhmän raportti, Eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2013
Suomen sata uutta mahdollisuutta jne.)
Tuottavuus määrittää kilpailukyvyn ja
varmistaa toiminnan jatkuvuuden
US BLS &
EUROSTAT
YRITYS/ORGANISAATIO

ASIAKKAAT
JA KUMPPANIT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Mistä haaveet tulevat ja miten ne toteutetaan?

Palvelut, ratkaisut
koulutus, tuki

Työntekijä

ICTorganisaatio

Suunnitelmat, resurssit
projektit, mittarit

Ideat, ajatukset
toiveet, tarpeet

Liiketoimintajohto

Tietohallintojohto

Kehitysehdotukset,
näkemykset, vaatimukset
Toimintaympäristö muutoksessa

INTEGROITAVUUS

JAKAMISEN
KULTTUURI

OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN

ITSEPALVELU

AVOIMUUS

VERKOTTUMINEN

LISÄTTY
KÄYTTÖKOKEMUS
3DTODELLISUUS
ARVOMAAILMAN
TULOSTUS
MUUTOKSET
LÄPINÄKYVYYS
TAVOITETTAVUUS
TEHOKKUUS
DIGITALISOITUMINEN
GLOBAALIT
KUMPPANUUS
TARPEET JA
KETTERYYS JA
KOKONAISVALTAISUUS
PALVELUT
LAATU
JOUSTAVUUS
LÄSNÄTYÖ
KULUTTAJISTUMINEN

KOHDENNETTAVUUS
PAIKKARIIPPUMATTOMUUS

SOSIAALISUUS
NOPEUS

MOTIVAATIO

UUDET
ANSAINTALOGIIKAT

KÄYTTÄYTYMISMALLIT

MUKAVUUS

BIG DATA

VASTUULLISUUS
Toimintaympäristö muutoksessa

INTEGROITAVUUS

JAKAMISEN
KULTTUURI

OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN

ITSEPALVELU

AVOIMUUS

VERKOTTUMINEN

LISÄTTY
KÄYTTÖKOKEMUS
3DTODELLISUUS
ARVOMAAILMAN
TULOSTUS
MUUTOKSET
LÄPINÄKYVYYS
TAVOITETTAVUUS
TEHOKKUUS
DIGITALISOITUMINEN
GLOBAALIT
KUMPPANUUS
TARPEET JA
KETTERYYS JA
KOKONAISVALTAISUUS
PALVELUT
LAATU
JOUSTAVUUS
LÄSNÄTYÖ
KULUTTAJISTUMINEN

KOHDENNETTAVUUS
PAIKKARIIPPUMATTOMUUS

SOSIAALISUUS
NOPEUS

MOTIVAATIO

UUDET
ANSAINTALOGIIKAT

KÄYTTÄYTYMISMALLIT

MUKAVUUS

BIG DATA

VASTUULLISUUS
Toimintaympäristö muutoksessa

INTEGROITAVUUS

JAKAMISEN
KULTTUURI

OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN

ITSEPALVELU

AVOIMUUS

VERKOTTUMINEN

LISÄTTY
KÄYTTÖKOKEMUS
3DTODELLISUUS
ARVOMAAILMAN
TULOSTUS
MUUTOKSET
LÄPINÄKYVYYS
TAVOITETTAVUUS
TEHOKKUUS
DIGITALISOITUMINEN
GLOBAALIT
KUMPPANUUS
TARPEET JA
KETTERYYS JA
KOKONAISVALTAISUUS
PALVELUT
LAATU
JOUSTAVUUS
LÄSNÄTYÖ
KULUTTAJISTUMINEN

KOHDENNETTAVUUS
PAIKKARIIPPUMATTOMUUS

SOSIAALISUUS
NOPEUS

MOTIVAATIO

UUDET
ANSAINTALOGIIKAT

KÄYTTÄYTYMISMALLIT

MUKAVUUS

BIG DATA

VASTUULLISUUS
Tietohallinnon paineet
• Liiketoimintalähtöisyys ja tuottavuuden parantaminen avainasemassa
• Digitaalinen strategia alkaa olemaan välttämättömyys ja teknologiaosaaminen pitää ulottua
organisaation kaikkiin toimintoihin
• ICT-johdon toimenkuva ja osaamisvaatimukset korostuvat uusilla alueilla
• Säästötavoitteet kiristävät resursseja, aika on kortilla
• Strategisen tason kysymysten delegointi alaspäin heikentää liiketoimintalähtöisyyttä
• Kilpailukyky vaatii mukautumiskykyä, läpinäkyvyyttä ja äärimmäisen nopeaa reagointikykyä
• Tulevaisuuden ratkaisut toteutetaan
ihmisten tarpeiden, eli
käyttäytymismallien ehdoilla
• Ratkaisuvaihtoehtojen määrä
kasvaa, mutta toisistaan erottuminen
vähenee
• Tarvitaan enemmän
näkemystä, kokemusta ja selkeitä
liiketoimintalähtöisiä
ratkaisuvaihtoehtoja
Liiketoimintalähtöisyys
Liiketoiminnan tuottavuuden kehittäminen
EDELLYTYKSET

RESURSSIT

Ohjausmallianalyysi
Palvelukartoitus
Hankeporfolion
läpikäynti
Arkkitehtuuri
Prosessiviitekehys ja
sovelluskenttä
Kumppanistrategia

Kyvykkyys- ja
kypsyysanalyysi
Osaamiskartoitus
Vahvuudet ja
heikkoudet
Kustannukset

VAATIMUKSET

TAVOITE

SUUNNITELMA

Toimintaympäristön
muutokset
Liiketoiminnan tarpeet

Tahtotila
Tavoitteet
Kehityskohteet
Perustehtävä
Kustannus-näkökulma

Strategian
kirkastaminen
Pitkän ja lyhyen
tähtäimen
suunnitelmat

Tietohallinnon kehityskohteet
Ratkaisuja
• Tietohallinnon ja sen toiminnan profilointi
• Selkeät liiketoiminnalliset tavoitteet
– Pienelläkin projektilla pitää olla mitattavissa
oleva tavoite
– Oulun kaupungin kehittämisen toimintamalli
(ICT-Standard Forum)
• Kyseenalaistaminen on hyve
• Päättämättömyys on väärä päätös eikä
investointien siirtäminen ei ole kustannussäästö
• Joustava tavoitearkkitehtuuri auttaa vastaamaan
nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin
• Kuluttajistuminen on
käyttäytymismallipohjaisuutta, eikä sitä voi estää
– Järkevä työvälinepolitiikka

HALU SALLIA OMIEN TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖ

TTL ITBAROMETRI 2012
LIIKETOIMINNAN YMMÄRRYS

Tietohallinnon profilointi

MAHDOLLISTAJA

UUDISTAJA

PALVELUKESKUS

INVESTOINTI

YLLÄPITÄJÄ

KEHITTÄJÄ

KUSTANNUSPAIKKA

TULOSYKSIKKÖ

INNOVAATIOKYVYKKYYS

Missä organisaatiosi on
nyt ja missä haluat sen
olevan?
Oulun kaupungin kehittämisen toimintamalli
Kustannus- ja hyötyanalyysi

Nykytila ja
tavoitteet

Ratkaisuvaihtoehdot

Toimenpiteet ja
investoinnit

Arvioidut
vaikutukset

Prosessin tavoitteena on:
1.
2.
3.

Varmistaa, että toimenpiteellä on toimintalähtöinen peruste ja valtuutus
Toimenpide on suunniteltu ja ohjattu siten, että sen on mahdollista saavuttaa asetetut
tavoitteet
Varmistaa toimenpiteiden käyttöönotettavuus ja vaikuttavuus
Arvioidut vaikutukset
• Kustannukset
– Projekti, resurssit, vaadittavat työmäärät, koulutustarpeet?
– Muilta töiltä viety aika, tuotannon hidastuminen?

Arvioidut
vaikutukset

• Liiketoiminnan tuottavuuden kasvu
– Koska tuottavuuden kasvu realisoituu ja kuinka kauan se jatkuu?
– Jos ei ole, kannattaako tehdä?

• Kustannusmuutokset muihin järjestelmiin, tulevien kustannusten arviointi
– Aiheutuuko muita välillisiä tai välittömiä investointitarpeita?
– Tuoko projekti kustannussäästöjä myös jatkossa?

• Liiketoiminnalliset riskit ja käänteinen riskienhallinta
– Mitkä ovat toteutukseen liittyvät riskit?
– Mitä menetetään tai voidaan menettää, jos toteutusta ei tehdä?
Kyseenalaistaminen on hyve
• Kaikella on tarkoituksensa ja ne kannattaa selvittää ennen päätöksiä
• Kaikki tarkoitukset eivät ole järkeviä
–
–
–
–
–
–

”Pakon” sanelema
Kiire
Osaamisen tai ymmärryksen puute
Kokonaiskuvan puuttuminen
Virheellinen tai liian vähäinen tieto
Asian puutteellinen esittämien tai riittämätön viestintä

• Järkevällä keskustelulla päästään parempaan
lopputulokseen, kustannustehokkuuteen ja parempaan työmotivaatioon
• Älä ole ylikriittinen ja tartu pelkkiin yksityiskohtiin, vaan tarjoa laajempaa
näkemystä oman roolisi edellyttämällä tarkkuudella!
Investointien siirtäminen ei ole kustannussäästö

KUSTANNUKSET
100K€

100K€

AIKA
Investointien siirtäminen ei ole kustannussäästö

KUSTANNUKSET

150K€
100K€

AIKA
Investointien siirtäminen ei ole kustannussäästö

INVESTOINTI

180K€
KUSTANNUKSET

150K€
100K€

AIKA
Joustava tavoitearkkitehtuuri
Tiloja ja koneita
voidaan käyttää
vapaasti ristiin

Yhteinen
sähköposti ja
kalenteri

Pikaviestintä, läs
näolotieto, video
puhelut, ruudun
jakaminen

Vapaa-valintaiset
päätelaitteet

Yhteiset
Etätyö- ja
mobiili-ratkaisut

Yhteiset
etäopetuksen
alustat

Yhteinen
käyttäjien
koneiden hallinta

Yhteinen
käyttäjien
helpdesk

Itsepalvelujärjestelmät

Yhteiset
tulostusratkaisut

Yhteiset
virtuaaliset
ryhmätyötilat
esim.
tutkimukselle

Hallinnon
yhteistyö

TUOTTAVA NYKYHETKI JA
VALMIINA TULEVAISUUTEEN
Järkevä työvälinepolitiikka – jokaiselle jotakin
• Laitteiden elinkaari
– Hallittavissa ja muutettavissa tehokkaasti
– Käytöstä poisto yksinkertaista

• Tablettien kustannustehokas käyttöönotto
– Organisaatio osallistuu pystymällään summalla

• Pienempi tuen tarve
– Tutut toimintatavat ja vertaistuki

• Pienemmät laitekustannukset
– Rahoitus
– Henkilökunta osallistuu
kustannuksiin

• Selkeä budjetointi
– Yksi hinta työasemille

• Korkea motivaatio
– Jokainen saa itselleen sopivan ja haluamansa työvälineen

• Parempi työn tehokkuus
– Uudet ja toimivat työvälineet

• Käyttäytymismallipohjainen toiminta
– Nopea reagointi työnteon trendeihin
Kaikki tulokset
ovat kiinni
johtamisesta ja
esimerkkinä
toimimisesta

KUVA:
RESIGNATION MEDIA

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (15)

Addie del video vt6 final
Addie del video vt6 finalAddie del video vt6 final
Addie del video vt6 final
 
21 leyes karla villegas
21 leyes karla villegas21 leyes karla villegas
21 leyes karla villegas
 
Elena poniatowska, propuesta por lópez obrador para
Elena poniatowska, propuesta por lópez obrador paraElena poniatowska, propuesta por lópez obrador para
Elena poniatowska, propuesta por lópez obrador para
 
Brateste 2103: Virtualização de Serviços para uma Nova Abordagem em testes
Brateste 2103:  Virtualização de Serviços para uma Nova Abordagem em testesBrateste 2103:  Virtualização de Serviços para uma Nova Abordagem em testes
Brateste 2103: Virtualização de Serviços para uma Nova Abordagem em testes
 
3 m vision 7000
3 m vision 70003 m vision 7000
3 m vision 7000
 
PERFORMANCE RESUME
PERFORMANCE RESUMEPERFORMANCE RESUME
PERFORMANCE RESUME
 
Las tics
Las ticsLas tics
Las tics
 
Fair Deal webinar - 18 October 2013
Fair Deal webinar - 18 October 2013Fair Deal webinar - 18 October 2013
Fair Deal webinar - 18 October 2013
 
Instalación de cobian
Instalación de cobianInstalación de cobian
Instalación de cobian
 
Body Forward Challenge Week 2 Coaching Call
Body Forward Challenge Week 2 Coaching CallBody Forward Challenge Week 2 Coaching Call
Body Forward Challenge Week 2 Coaching Call
 
Student success presentation
Student success presentationStudent success presentation
Student success presentation
 
Interactive Learning of Bayesian Networks
Interactive Learning of Bayesian NetworksInteractive Learning of Bayesian Networks
Interactive Learning of Bayesian Networks
 
Broydrick & Associates
Broydrick & AssociatesBroydrick & Associates
Broydrick & Associates
 
El guión cinematográfico
El guión cinematográficoEl guión cinematográfico
El guión cinematográfico
 
El Cid
El CidEl Cid
El Cid
 

Similar to Focus 2013 - Sanoista tekoihin

Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuusDigitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuusPete Nieminen
 
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinKokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinPaivi Sutinen
 
Tulosmittarit laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
Tulosmittarit   laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossaTulosmittarit   laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
Tulosmittarit laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossaFCG Koulutus
 
Tulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
Tulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossaTulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
Tulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossaReija Rimpila
 
Vaikuttavuuden arviointi
Vaikuttavuuden arviointiVaikuttavuuden arviointi
Vaikuttavuuden arviointiMinna Kivipelto
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaPaivi Sutinen
 
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...Mystes
 
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?ICMI Oy
 
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...Paivi Sutinen
 
Hannu Rantanen, Lty, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa ...
Hannu Rantanen, Lty, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa ...Hannu Rantanen, Lty, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa ...
Hannu Rantanen, Lty, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa ...Mittaritiimi
 
It barometri 2011 presentaatio tivi 250 - 26052011
It barometri 2011 presentaatio tivi 250 - 26052011It barometri 2011 presentaatio tivi 250 - 26052011
It barometri 2011 presentaatio tivi 250 - 26052011TIVIA ry
 
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysCase TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysTyö- ja elinkeinoministeriö
 
TEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaTEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaAntti Joensuu
 
Orientaatio kehittäminen
Orientaatio kehittäminenOrientaatio kehittäminen
Orientaatio kehittäminenJoni_H
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Oy
 
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonPetri Pohjala
 

Similar to Focus 2013 - Sanoista tekoihin (20)

Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuusDigitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
 
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinKokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
 
Tulosmittarit laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
Tulosmittarit   laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossaTulosmittarit   laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
Tulosmittarit laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
 
Tulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
Tulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossaTulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
Tulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
 
Vaikuttavuuden arviointi
Vaikuttavuuden arviointiVaikuttavuuden arviointi
Vaikuttavuuden arviointi
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
 
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
 
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
 
Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013
 
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
 
Hannu Rantanen, Lty, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa ...
Hannu Rantanen, Lty, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa ...Hannu Rantanen, Lty, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa ...
Hannu Rantanen, Lty, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa ...
 
It barometri 2011 presentaatio tivi 250 - 26052011
It barometri 2011 presentaatio tivi 250 - 26052011It barometri 2011 presentaatio tivi 250 - 26052011
It barometri 2011 presentaatio tivi 250 - 26052011
 
SOP Suomeksi Powerpoint
SOP Suomeksi PowerpointSOP Suomeksi Powerpoint
SOP Suomeksi Powerpoint
 
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysCase TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
 
TEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaTEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessista
 
Orientaatio kehittäminen
Orientaatio kehittäminenOrientaatio kehittäminen
Orientaatio kehittäminen
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
 
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan PiiAsiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
 
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone Advisor
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone AdvisorTSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone Advisor
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone Advisor
 
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
 

More from Pete Nieminen

Combining ERP, Public Cloud and Cybersecurity
Combining ERP, Public Cloud and CybersecurityCombining ERP, Public Cloud and Cybersecurity
Combining ERP, Public Cloud and CybersecurityPete Nieminen
 
Tivi - Tunnistautuminen - 2020
Tivi - Tunnistautuminen - 2020Tivi - Tunnistautuminen - 2020
Tivi - Tunnistautuminen - 2020Pete Nieminen
 
SAP and Public Cloud
SAP and Public CloudSAP and Public Cloud
SAP and Public CloudPete Nieminen
 
Does title make a difference?
Does title make a difference?Does title make a difference?
Does title make a difference?Pete Nieminen
 
Journey to the Cloud
Journey to the CloudJourney to the Cloud
Journey to the CloudPete Nieminen
 
Palvelut ja uusi teknologia tuomassa tasapainoa työhön ja vapaa-aikaan
Palvelut ja uusi teknologia tuomassa tasapainoa työhön ja vapaa-aikaanPalvelut ja uusi teknologia tuomassa tasapainoa työhön ja vapaa-aikaan
Palvelut ja uusi teknologia tuomassa tasapainoa työhön ja vapaa-aikaanPete Nieminen
 
Mythbusting the Hype
Mythbusting the HypeMythbusting the Hype
Mythbusting the HypePete Nieminen
 
IoT - faktaa ja käytännön esimerkkejä
IoT - faktaa ja käytännön esimerkkejäIoT - faktaa ja käytännön esimerkkejä
IoT - faktaa ja käytännön esimerkkejäPete Nieminen
 
Focus 2015 - Internet of Things - Ei mystiikkaa, vaan konkretiaa
Focus 2015 - Internet of Things - Ei mystiikkaa, vaan konkretiaaFocus 2015 - Internet of Things - Ei mystiikkaa, vaan konkretiaa
Focus 2015 - Internet of Things - Ei mystiikkaa, vaan konkretiaaPete Nieminen
 
Palveluliiketoiminnassa Internet of Things kohtaa digitalisaation
Palveluliiketoiminnassa Internet of Things kohtaa digitalisaationPalveluliiketoiminnassa Internet of Things kohtaa digitalisaation
Palveluliiketoiminnassa Internet of Things kohtaa digitalisaationPete Nieminen
 
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänäDigitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänäPete Nieminen
 
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategiaKorkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategiaPete Nieminen
 
Sukupolvierot tietotekniikan hyödyntämisessä
Sukupolvierot tietotekniikan hyödyntämisessäSukupolvierot tietotekniikan hyödyntämisessä
Sukupolvierot tietotekniikan hyödyntämisessäPete Nieminen
 
Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen
Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminenLiiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen
Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminenPete Nieminen
 
Yliopistojen ATK-yhteistyöpäivät 2013
Yliopistojen ATK-yhteistyöpäivät 2013Yliopistojen ATK-yhteistyöpäivät 2013
Yliopistojen ATK-yhteistyöpäivät 2013Pete Nieminen
 
Tietoturva tuottavuuden tukena
Tietoturva tuottavuuden tukenaTietoturva tuottavuuden tukena
Tietoturva tuottavuuden tukenaPete Nieminen
 

More from Pete Nieminen (20)

CIO Agenda
CIO AgendaCIO Agenda
CIO Agenda
 
Combining ERP, Public Cloud and Cybersecurity
Combining ERP, Public Cloud and CybersecurityCombining ERP, Public Cloud and Cybersecurity
Combining ERP, Public Cloud and Cybersecurity
 
Tivi - Tunnistautuminen - 2020
Tivi - Tunnistautuminen - 2020Tivi - Tunnistautuminen - 2020
Tivi - Tunnistautuminen - 2020
 
SAP and Public Cloud
SAP and Public CloudSAP and Public Cloud
SAP and Public Cloud
 
Does title make a difference?
Does title make a difference?Does title make a difference?
Does title make a difference?
 
Journey to the Cloud
Journey to the CloudJourney to the Cloud
Journey to the Cloud
 
Palvelut ja uusi teknologia tuomassa tasapainoa työhön ja vapaa-aikaan
Palvelut ja uusi teknologia tuomassa tasapainoa työhön ja vapaa-aikaanPalvelut ja uusi teknologia tuomassa tasapainoa työhön ja vapaa-aikaan
Palvelut ja uusi teknologia tuomassa tasapainoa työhön ja vapaa-aikaan
 
Mythbusting the Hype
Mythbusting the HypeMythbusting the Hype
Mythbusting the Hype
 
IoT - faktaa ja käytännön esimerkkejä
IoT - faktaa ja käytännön esimerkkejäIoT - faktaa ja käytännön esimerkkejä
IoT - faktaa ja käytännön esimerkkejä
 
Focus 2015 - Internet of Things - Ei mystiikkaa, vaan konkretiaa
Focus 2015 - Internet of Things - Ei mystiikkaa, vaan konkretiaaFocus 2015 - Internet of Things - Ei mystiikkaa, vaan konkretiaa
Focus 2015 - Internet of Things - Ei mystiikkaa, vaan konkretiaa
 
Palveluliiketoiminnassa Internet of Things kohtaa digitalisaation
Palveluliiketoiminnassa Internet of Things kohtaa digitalisaationPalveluliiketoiminnassa Internet of Things kohtaa digitalisaation
Palveluliiketoiminnassa Internet of Things kohtaa digitalisaation
 
Olarin lukio 2015
Olarin lukio 2015Olarin lukio 2015
Olarin lukio 2015
 
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänäDigitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
 
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategiaKorkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
 
Sukupolvierot tietotekniikan hyödyntämisessä
Sukupolvierot tietotekniikan hyödyntämisessäSukupolvierot tietotekniikan hyödyntämisessä
Sukupolvierot tietotekniikan hyödyntämisessä
 
Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen
Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminenLiiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen
Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen
 
Mobiilistrategia
MobiilistrategiaMobiilistrategia
Mobiilistrategia
 
Yliopistojen ATK-yhteistyöpäivät 2013
Yliopistojen ATK-yhteistyöpäivät 2013Yliopistojen ATK-yhteistyöpäivät 2013
Yliopistojen ATK-yhteistyöpäivät 2013
 
Tietoturva tuottavuuden tukena
Tietoturva tuottavuuden tukenaTietoturva tuottavuuden tukena
Tietoturva tuottavuuden tukena
 
Pilvipalvelut
PilvipalvelutPilvipalvelut
Pilvipalvelut
 

Focus 2013 - Sanoista tekoihin