Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spirit 2/2018

33 views

Published on

Spirit-lehtemme erikoisnumerossa käsittelemme työyhteisöjen ja johtamisen kehittämistä julkishallinnon organisaatioissa.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spirit 2/2018

  1. 1. CORPORATE SPIRIT Hansel-sopimustoimittajasi työyhteisöjen ja esimiestyön kehittämisessä Ulla Lanu ja Saila Buure, Maanmittauslaitos Suunnannäyttäjäksi valmentavaa johtamista ja itseohjautuvuutta vahvistamalla CORPORATE SPIRITIN ASIAKASLEHTI Näkökulma MUUTOS TRANSFORMAATIO UUDISTUMINEN 5 vinkkiä muutokseen sitouttamiseen ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS SPIRITENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS ERIKOISNUMERO:JulkishallinnonTYÖYHTEISÖT &JOHTAMINEN
  2. 2. LAURA SANTASALO Spirit Designer, CEO PÄÄTOIMITTAJA: SUSANNA ITÄHAARLA| JAKELU: 4000 | WWW.CORPORATESPIRIT.FI | WWW.INNOSTAVIMMAT.FI ESPOO | TURKU | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN Muutoksen toteutuminen ja onnistuminen on viime kädessä jokaisen työntekijän vastuulla, eikä sitä voi ulkoistaa – ”muutososastoja” ei ole. Itsestään muutos ei tapahdu, ja siksi muutoksen edistymistä ja sen vaiheiden onnistumista tulee seurata ja arvioida jatkuvasti – ja olla valmiina tarttumaan viipymättä toimeen suunnan oikai- semiseksi ja ’muutoksen muuttamiseksi’. Juuri tähän tar- peeseen kehitämme muutosmittaria, mikä esitellään tou- kokuussa. Kumppaninne myös muutoksessa, ”Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos”. Maailma ympärillämme muuttuu, organisaatioiden toimintaym- päristöt muuttuvat, digitalisaatio muuttaa totuttuja käy- täntöjä, ihmiset muuttuvat. Muutos on osa tämän päivän ja huomisen arkea kaikissa organisaatiossa. Julkishallin- nossa tämä teema on erityisen ajankohtainen, sillä mas- siivisia uudistuksia on astumassa käytäntöön monissa organisaatioissa. Mitä muutos sitten tarkoittaa? Yleensä muutostarpeen organisaatioissa käynnistää havainto, että nykytilaan ei ollakaan enää tyytyväisiä. Esimerkiksi nykyinen toimintatapa ei tuo toivottuja tulok- sia, tai on löydetty hyvä idea, jonka toimivuutta halutaan kokeilla. Muutoksen äärellä ollaan myös, kun kaksi orga- nisaatiota yhdistyy, ja erilaiset toimintakulttuurit kohtaa- vat. Perusarkea voi muuttaa paljonkin vaikkapa uuden järjestelmän käyttöönotto. Muutoksella tavoitellaan aina kehittymistä ja uudistumista, paremmin ja fiksummin tekemistä. Muutos herättää aina tunteita, ja jokainen valitsee oman tapansa suhtautua muutokseen. Herättääkö muutos ute- liaisuutta ja innostusta, vai huolta ja pelkoa? Mitä muutos tarkoittaa juuri minulle? Ihmisten suhtautumisella muu- tokseen on iso merkitys muutosten onnistumiseen orga- nisaatioissa, ja sen vuoksi on tärkeää ymmärtää ihmisten erilaisuutta. Muutoksen yhteydessä puhutaan resiliens- sistä, joka tarkoittaa yksilön selviytymis- ja sopeutumis- kykyä ennakoimattomissa, yllättävissä muutostilanteissa. Resilientti ihminen kiinnittää muutostilanteessa huomi- ota myönteisiin ja positiivisiin asioihin, tarttuu toimeen, ja kokee muutoksen mahdollisuutena. Resilientit työntekijät ovat tästä syystä hyviä muutosagentteja ja mentoreita organisaatioissa. MUUTOSTA EI VOI ULKOISTAA PÄÄKIRJOITUS ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS Corporate Spirit on organisaatioiden, johtamisen ja liiketoimintalähtöisen kehittämisen kumppani. Tuemme asiakkaitamme nykytilan selvittämisessä ja autamme rakentamaan kestäviä menestystarinoita – ihmisten kanssa. Erityisosaamistamme ovat asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt henkilöstötutkimukset, esimies- ja asiantuntija -arvioinnit sekä niiden hyödyntäminen. Olemme mukana rakentamassa Suomen innostavimpia työpaikkoja. SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT 2018
  3. 3. Muutoksen kompleksinen olemus vaatii onnistuakseen suunnittelua ja struktuuria. Näen asiakkaidemme kautta käynnissä olevia muutoksen ja uudistumisen proses- seja, joita pääsemme edistämään ja mahdollistamaan yhdessä ihmisten kanssa. Muutoksessa onnistuminen on useamman tekijän summa, jotka tunnistamalla edel- lytykset muutoksen läpivientiin ovat yleensä hyvät. Muuttuva toimintaympäristö vaatii uudenlaisia tapo- ja toimia organisaatioissa. Näkemyksemme mukaan kulttuurin kehittäminen ja yksilöiden kehittymiseen panostaminen ovat muutoskyvykkyyden mahdollista- jia. Mutta mitä muuta muutoksen suunnittelussa tulisi huomioida näiden ohella? Yhdessä tekeminen ja dialogi on erinomainen perusta ja johdon sekä muiden avainhenkilöiden sitoutumi- nen muutokseen on edellytys. Näiden lisäksi organi- saation sisäisten muutosagenttien valitseminen voi olla toimiva ajatus. Luottamuksen merkitys korostuu muutostilanteissa. Ihmisillä on taipumusta luottaa asi- oihin ja ihmisiin, jotka he tuntevat. Nämä asiat ääneen sanomalla huomaa jo muutoksen aikajänteen – hyvää ei voi saada nopeasti tai ketterästi kokeilemalla, jollei sitäkin ole hyvin suunniteltu. Muutos on moniulotteinen prosessi, jossa yhdistyy liike- toiminnan tavoitteiden ja ihmisten johtaminen. Liiketoi- minnan suunnittelussa innostavien tavoitteiden ja visi- on rakentaminen, resurssien allokointi ja organisaation MUUTOS, TRANSFORMAATIO, UUDISTUMINEN – Reseptejä ihmisten innostamiseen Muutoksesta puhuttaessa käytän itse usein termiä uudistuminen. Tämä sana kuvaa jatku- vaa muutosta pienillä teoilla, ja sillä on ehkä positiivisempi kaiku kuin ”suurella muutok- sella”. Puhutaan nyt kuitenkin muutoksesta. Organisaatiot kokevat muutospaineita työelä- män murroksesta, toimialalta, sidosryhmistä – sekä organisaation ulko- että sisäpuolelta. Tavallisesti uudistumistarpeet ulottuvat ja heijastuvat jokaiselle organisaatiotasolle. rakenteisiin liittyvät muutokset haastavat ihmisten joh- tamiseen liittyvät tunteet, näkemykset ja huolenaiheet. Usein liiketoiminnan muuttaminen on jopa helpompaa, kuin ihmisten sitouttaminen muutokseen. Jokaisella lienee päällimmäisenä mielessä muutoksen vaikutukset omaan päivittäiseen työhön. 5 VINKKIÄMME yksilöiden innostamiseen yhtei- seen muutosprosessiin: 1. Viesti rehellisesti ja avoimesti. Epätietoisuuteen ja epäluuloon liittyviä kysymyksiä voi lähestyä rakentamalla dialogia yhdessä. 2. Muotoile ihmisten kanssa yhdessä heitä innosta- vat tavoitteet muutokselle. 3. Muistathan korostaa positiivisia asioita: mitä hyvää ja toimivaa toimintatavoissa ja kulttuuris- samme jo on, mitä uutta voimme saada ja oppia? 4. Vauhdita määrätietoisesti asioita, mutta huomioi samalla ihmisten tuntemukset eri vaiheissa. 5. Ole myös itse rehellinen ja tuo mahdolliset haas- teet ja virheet esiin – niistä voi aina oppia. Me kollegoideni kanssa haluamme olla mukana autta- massa ihmisten innostamisessa muutokseen. Ihmisnä- kökulmaan panostaminen oikea-aikaisesti ja riittävissä määrin vahvistaa kulttuuria, rakentaa luottamusta ja sitoutuneisuutta muutostavoitteisiin. Tiesitkö, että muutoksen seurantamittareiden ja ky- selyiden ohella autamme teitä kokonaisvaltaisesti onnistumaan muutosprosesseissa? Kirjoittaja Johanna Lehmus on Corporate Spiritin muutosjohtamisen asiantuntija ja palvelukehittäjä. NÄKÖKULMA
  4. 4. Myös Maanmittauslaitoksen organisaatiokulttuuri on uudistumassa. Perinteikäs laitos, jossa työsuhteet ovat keskimäärin erittäin pitkiä, on siirtynyt paikallisesta johdosta ja perinteisestä toimintatavasta valtakunnalli- seen, monipaikkaiseen rakenteeseen. Maanmittauslaitoksen kehittymisen kannalta olennaista on, että johtaminen ja esimiestyö tukevat asetettuja tavoitteita ja arvojen mukaista kulttuuria. Jotta kehittäminen voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin, Maanmittauslaitoksessa oli ajankohtaista tehdä laaja- mittainen esimiestyön selvitys. Tavoitteena oli tunnistaa esimiestyön vahvuudet ja kehittämiskohteet suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tärkeänä nähtiin myös kult- tuurisen identiteetin löytäminen – mitkä asiat organi- saatiokulttuurissa aikaansaavat sitä poikkeuksellisen korkeaa omistautuneisuutta, joka laitoksessa on ollut nähtävillä useiden vuosien ajan esimerkiksi henkilöstö- tutkimusten kautta. ”Halusimme objektiivisen näkökulman siihen, toteutuu- ko esimiestyö todellisuudessa asettamiemme strate- gisten tavoitteiden mukaisesti. Tämän vuoksi meille oli tärkeää valita kehittämiseen ulkopuolinen kumppani. Vaikka meillä on omakin tutkimusyksikkömme, luotim- me Corporate Spiritin asiantuntemukseen johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä”, kertoo johtava HR-asiantuntija Ulla Lanu. ”Olimme todella tyytyväisiä kumppanimme asiakaslähtöiseen tapaan toimia sekä Corporate Spiritin asiantuntijatiimin mukaansa tempaa- SUUNNANNÄYTTÄJÄKSI valmentavaa johtamista ja itseohjautuvuutta vahvistamalla ASIAKKAIDEN KERTOMAA Maanmittauslaitoksen tärkeä yhteiskunnal- linen tehtävä on tuottaa tietoa, tutkimusta ja palvelua maasta. Yli 200-vuotiaan viran- omaislaitoksen strategia on uudistunut ja sen vahvana visiona on olla suunnannäyt- täjä omalla alallaan. Strategian osa-alueet on jaettu yhteisen tiekartan teemojen alle. Haluttua tekemisen tapaa vahvistamaan on tunnistettu arvot, jotka antavat raamia myös halutulle johtamiselle ja esimiestyölle. vaan otteeseen, emme olisi parempaa voineet toivoa”, kiittelee HR-asiantuntija Saila Buure. Keskustelukulttuurin merkitys korostuu itseohjau- tuvassa organisaatiossa Selvitys osoitti, että omistautuneisuus organisaatiossa on vahva. ”Esimiehemme ovat motivoituneita tehtä- vissään ja heillä on vahva luottamus alaisiinsa. Meillä on toimipaikkoja 37 paikkakunnalla, ja esimiehillämme on alaisia ympäri Suomen. Toisin kuin ehkä arvelimme, tulosten mukaan esimiehen fyysisellä etäisyydellä ei ole yhteyttä tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen esimiestyötä kohtaan”, Lanu summaa. ”Sen sijaan moni- paikkaisessa johtamisessa aktiivisella vuorovaikutuksel- la ja keskusteluyhteydellä on valtava merkitys. Ihmiset kaipaavat palautetta työstään”, jatkaa Buure. ”Tavoitteemme on täsmentää, selkeyttää ja korostaa, että itseohjautuvuuden keskiössä on työ ja yhteinen vastuu.” Selvityksen tulosten mukaan Maanmittauslaitoksella on vielä työtä itseohjautuvuuden merkityksen tarken- tamisessa. ”Ihmiset ovat erilaisia ja käsittävät itseoh- jautuvuuden eri tavoilla. Tavoitteemme on täsmentää, selkeyttää ja korostaa, että itseohjautuvuuden keskiössä on työ ja yhteinen vastuu, ei yksilön oma etu. Meillä on vielä harjoittelemista siinä, että yksilöt itseohjautuisivat yhteisten asioiden eteen. Juuri nyt agendallamme on valmentava johtaminen, jonka avulla esimiehet oppivat opastamaan itseohjautuvuuteen yksilölähtöisesti”, ker- too Lanu. Kehittäminen on Maanmittauslaitoksen kulttuurissa Jatkuva kehittäminen on syvällä Maanmittauslaitok- sen kulttuurissa. ”Pyrimme jatkuvasti mukauttamaan toimintaamme yhteiskunnan tarpeiden ja haasteiden mukaisesti. Meille on tärkeää olla mukana kehityksen kärjessä. Haluamme rohkaista henkilöstöämme inno- voimaan ja kehittämään uutta yhdessä asiakkaidemme kanssa”, kertovat Lanu ja Buure. Henkilöstölle on luotu edellytyksiä kehittää toimintaa arjessa itseohjautuvasti. ”Haluamme antaa henkilöstölle vastuuta ja valtaa päättää omista asioistaan. Tämä on kulttuurikysymys −
  5. 5. Maanmittauslaitos (MML) on maa- ja metsätalousmi- nisteriön alaisuudessa toimiva viranomainen, joka tekee erilaisia maanmittaustoimituksia, esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden yhteiskäyttöä. Maanmittauslaitos toimii 37 toimi- paikassaan paikkakunnilla ympäri Suomen n. 1800 työn- tekijän voimin. mielestämme jokaisen työntekijän tulisi ottaa vastuuta työyhteisöstään”, kertoo Lanu. Esimerkiksi paikkakun- takohtaiset, henkilöstön itsensä muodostamat toimi- paikkaryhmät saavat itseohjautuvasti suunnitella mm. työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvää toiminataan- sa sille annetun budjetin raameissa. ”On tärkeää, että valinnoista keskustellaan yksiköissä yhdessä ja kaikille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa”, Lanu jatkaa. Onnistumista tuetaan avoimella viestinnällä Maanmittauslaitoksessa johto tukee henkilöstöä onnis- tumaan. ”Meillä edistetään sisäistä keskustelukulttuuria. Haluamme tukea henkilöstön kehittymistä ja ohjaamme heitä myös itse hakeutumaan esimerkiksi koulutuksiin”, Lanu kertoo. Monipaikkaiselle organisaatiolle jatkuva keskusteluyhteys on elintärkeää. ”Selvityksen mukaan henkilöstö kokee, että esimiehet ovat viestineet strate- gian sisällön heille riittävän selkeästi, jotta kaikki tietä- vät mihin olemme menossa”, jatkaa Buure. Maanmittauslaitoksessa esimiestyötä aidosti arvostetaan, mistä kertoo halu tutkia ja arvioida sen toteutumista. Esimiehiä tuetaan Maanmittauslaitoksessa eri tavoin. ”Haluamme nostaa esimiestyön arvoa organisaatios- samme. Kehitämme jatkuvasti tukitoimintoja esimie- hille ja jaamme apua, kun sitä tarvitaan”, kertoo Lanu. ”Uusille esimiehille järjestämme perehdytyksiä, joiden avulla varmistamme, että esimiestyö jalostuu sellaisena, kuin se on suunniteltu”, kertoo Buure. Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä myös johtaminen muuttuu. Lanun ja Buuren mukaan on tärkeää pysyä kartalla kokonaiskuvasta. Toteutetun selvityksen myötä Maanmittauslaitos sai selkeän kuvan esimiestyön tilasta ja suunnan tulevaisuuden kehittämiselle. ”Monipaikkai- sessa ja virtuaalisessa organisaatiossamme on hyötyjen ohella myös omat haasteensa. Tämän vuoksi onkin tär- keää säännöllisesti tutkia ja mitata, kuinka johtaminen toteutuu arjessa”, summaa Lanu. Johtava HR-asiantuntija Ulla Lanu (vas.) ja HR-asiantuntija Saila Buure (yllä) ovat mukana kehittämässä Maanmittauslaitoksen esimiestyötä strategian pohjalta.
  6. 6. AJANKOHTAISTA Corporate Spirit on Hansel-sopimustoimittajasi osa-alueella TYÖYHTEISÖJEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Ota yhteyttä! » corporatespirit.fi/yhteys Autamme julkishallinnon organisaatioita vahvistamaan toimintaansa ja menestystekijöitään. Olemme kumppanisi inhimillisen pääoman, työyhteisöjen toimintakyvyn ja kulttuurin kehittämisessä sekä muutoksen hallinnassa. Organisaatioiden halu kehittyä JOHTAA HYVÄÄN TULOKSEEN! ”Corporate Spirit on uudistunut viime vuosien aikana kautta linjan. Asiakkaamme kokevat meidät aitona kumppanina organisaatioiden tunnemaailman johtami- sessa. Kasvatimme myyntiämme viime tilikaudella niin henkilöstötutkimusten, yksilöarviointien kuin kokonais- valtaisen kehittämisenkin rintamalla”, kertoo Corporate Spiritin Laura Santasalo, Spirit Designer & CEO. Organisaatiot panostavat yhä enemmän henkilös- tökokemuksen ja organisaatiokulttuurin kehittämi- seen.Tämä näkyy yritysten menestyksessä ja tulok- sellisuudessa. Myös me Corporate Spiritillä olemme menestyneet asiakkaidemme kanssa. Teimme hyvän liiketuloksen ja liikevaihtomme kasvoi päät- tyneellä tilikaudella 11 prosentia 2,9 miljoonaan euroon, mikä on tähänastisen historiamme paras. Lämmin kiitos hyvistä tuloksista ja luottamuksesta kuuluukin ennen kaikkea upeille asiakkaillemme, joita saimme vuoden aikana paljon lisää. ”Organisaatiot näkevät hen- kilöstökokemuksen ja organi- saatiokulttuurin kehittämisen nyt entistäkin vahvemmin menestyksen kulmakivenä. Toteutimme viime tilikaudella tutkimus- ja kehittämishank- keita sadoille kotimaisille ja kansainvälisille organisaatiol- le,”summaa Santasalo. Corporate Spirit jatkaa uudistumistaan ja julkaisee pian mittavan päivityksen Cixtranet®-tutkimusalustaansa. Uudistettu alusta tarjoaa jatkossa asiakkaiden käyttöön uudenlaisia ketteriä tutkimuskokonaisuuksia, joissa huomioidaan vahvasti myös asiakaskokemuksen mer- kitys. Lisätietoja: Laura Santasalo, Spirit Designer & CEO Corporate Spirit Oy laura.santasalo@corporatespirit.fi p. 050 506 5060

×