Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spirit 2/2017

66 views

Published on

Corporate Spirit Oy:n asiakaslehti 2/2017

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spirit 2/2017

  1. 1. Näkökulma: Mihin henkilöstötutkimusta enää tarvitaan? Heikki Uurto, Ouman Oy: Innostuneet tiimit vahvistavat edelläkävijyyttä CORPORATE SPIRITIN ASIAKASLEHTI 2/2017 SPIRIT ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS Corporate Spirit Hanselin puitesopimustoimittajaksi
  2. 2. LAURA SANTASALO toimitusjohtaja PÄÄTOIMITTAJA: PIIA AALTO | JAKELU: 4000 | WWW.CORPORATESPIRIT.FI | WWW.INNOSTAVIMMAT.FI työyhteisöön - ja halua sen parantamiseen. Kun päästään yhdessä kar- talle, on helppoa kohdistaa kehittäminen ja toiminnan vahvistaminen oikeisiin asioihin. Konsteja on monia, emmekä jätä ketään yksin. Uudis- tumisen kautta saavutettu onnistuminen tehdään yhdessä. Corporate Spiritissä intohimomme on auttaa ihmisiä ja organisaatioita onnistu- maan, menestymään ja antamaan itsestään parhaansa. Uudistutaan rohkeasti yhdessä – ihmisten kanssa! Uudistumisessa on jo ihan sanana jotain samaa kuin keväässä. Pimeys ja harmaus jäävät taakse. Valo ja aktiivisuus lisääntyvät, kaikki kasvaa, aurinko paistaa ja ihmiset hymyilevät enemmän. Uudistuminen ja kevät henkivät myönteisiä asioita. Uudistumisen tavoitteena on ladata orga- nisaatioihin ja ihmisiin energiaa, joka parantaa toimintaa. Uudistuminen on välillä myös haastavaa. Monesti pitää luopua jostain tutusta ja turvallisesta. Hetkelliset vaikeudet kuuluvat kuitenkin asiaan, kuten myös hallittu riskinotto. Uudistuminen vaatii rohkeutta. Fakta kuitenkin on, että harva yritys menestyy tekemällä asioita kuten aina ennenkin. Silloin ei yleensä saavuteta edes sitä, mitä on tähän asti saa- vutettu. Omistautuneisuus siivittää hyvään henkilöstökokemukseen Me Corporate Spiritissä uudistumme kuuntelemalla sekä asiakkaita että itseämme erityisen tarkasti. Mielestämme keskeisintä yrityksen menes- tyksen ja tuloksellisuuden rakentamisessa on hyvä asiakas- ja henkilös- tökokemus. Tätä painottaa myös Koneessa pitkään toimitusjohtajana toiminut Matti Alahuhta kirjassaan. Erinomainen asiakaskokemus ja sen jatkuva kehittäminen vauhdittaa kasvua. Henkilöstön omistautuneisuus näkyy hyvän asiakaskokemuksen tuotta- misena ja innostuksena omaan työhön. Parhaimmillaan näiden kahden liitosta syntyy itseään ruokkiva positiivinen kierre. Asiakkaalta saatu myönteinen palaute on monille kaikkein arvokkainta, sitä se on myös meille, koska se kertoo meidän olevan oikealla reitillä. Kehittävä palaute auttaa tarkentamaan suuntaa. Uutta suuntaa etsimässä Uudistumisen suunnan määrittely käynnistyy kun yrityksen vahvuu- det ja kehittämisen alueet on saatu näkyväksi henkilöstöltä kysymällä. Jokaisella ihmisellä organisaatiossa on tahtoa menestykseen ja hyvään UUDISTUMINEN EI OLE YKSILÖLAJI PÄÄKIRJOITUS CORPORATESPIRIT OY ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS Corporate Spirit on organisaatioiden, johtamisen ja liiketoimintalähtöisen kehittämisen kumppani. Tuemme asiakkaitamme nykytilan selvittämisessä ja autamme rakentamaan kestäviä menestystarinoita – ihmisten kanssa. Erityisosaamistamme ovat asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt henkilöstötutkimukset, esimies- ja asiantuntija- arvioinnit sekä niiden hyödyntäminen. Olemme mukana rakentamassa Suomen innostavimpia työpaikkoja. ESPOO | TURKU | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN
  3. 3. Henkilöstötutkimus sanana kuulostaa jotenkin vanhanaikai- selta. Mieleen tulee ehkä kyselyt, joita tuupataan henkilöstölle ja kysellään niitä näitä. Herää ajatus, että johtavatko nämä ky- selyt mihinkään, luetaanko niiden tuloksia tai tarvitaanko niitä edes enää. Eikö riittäisi, että kysytään henkilöstön tunnelmia vaikka kuukausittain ”fiilismittarilla”? Työn luonne muuttuu Elämme maailmassa, joka muuttuu hurjaa vauhtia. Digitaali- nen kehitys avaa uusia mahdollisuuksia. Globalisaatio ja uusi työ muovaavat uudenlaista työelämää. Tällä hetkellä arvioi- daan, että teknologia voisi korvata jopa 50 prosenttia ihmisen tekemistä työtunneista. Millaista työelämä on viiden tai kym- menen vuoden kuluttua? Ihmisten asenteet ja odotukset työelämälle ovat murroksessa. Nuoret odottavat työltä aivan eri asioita kuin vanhempansa aikanaan. Enää ei mietitä pitkiä työuria saman työnantajan palveluksessa. Työ nähdään enemmänkin itsensä toteuttami- sen kanavana ja mahdollisuutena toteuttaa omaa intohimoa työn kautta projektiluonteisesti. Ihmiset luovat menestyksen, tarvitaanko johtamista? Rohkeimmat ovat kyseenalaistaneet jopa johtamisen olemas- saolon. Tarvitaanko enää koko johtamista? Eivätkö fiksut ihmi- set ota itse vastuuta tekemisestään? Tulevaisuudessa tekoäly mahdollistaa rutiinitehtävien siir- tymisen roboteille ja työ muuttuu entistä vahvemmin pro- jektiluonteiseksi. Jatkossa ihmisen tekemät työt ovat entistä vaativampia. Oman intohimon toteuttaminen työn kautta on hieno mahdollisuus Kun ihmisiltä odotetaan entistä enemmän vastuunottoa, tu- loksellisuutta ja oman työnsä älykästä suunnittelua, tulee joh- tamisen tukea tätä kehitystä. Tässä kehityksessä väitän, että johtamisesta tulee entistäkin tärkeämpää. Tutkitusti voidaan todeta, että omistautunut henkilöstö on menestyvän yrityk- sen taustalla. Lisäksi tiedetään, että yksi omistautuneisuuden keskeisimmistä elementeistä on hyvä johtaminen. Henkilöstötutkimus luo raamit johtamiselle Palataanpa alkuun. Mihin henkilöstötutkimusta oikeasti tar- vitaan? Henkilöstötutkimus on työkalu, jonka avulla kommu- NÄKÖKULMA MIHIN HENKILÖSTÖTUTKIMUSTA ENÄÄ TARVITAAN? Kirjoittaja Ulla Nikula on Corporate Spiritin myyntijohtaja ja liiketoimintalähtöisen kehittämisen huippuasiantuntija. “TUTKIMUSTEN POHJALTATUNNISTETAAN JA ARVOTETAANTÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISKOHTEET ORGANISAATION ERITASOILLA.” nikoidaan ja mitataan yhteistä tahtotilaa sekä tunnistetaan kulttuurin vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Laadukkaasti toteutettu henkilöstötutkimus tunnistaa, missä vaiheessa matkaa ollaan nyt ja mitä reittiä matka jatkuu, jotta suunta ja tavoitteet pysyvät kirkkaina. Tutkimusten hyödyntäminen on kiinteä osa jatkuvaa kehittämistyötä Entä johtavatko ne kyselyt mihinkään? Tutkimusten pohjalta tunnistetaan ja arvotetaan tärkeimmät kehittymiskohteet organisaation eri tasoilla. Kehittymiskohteet puretaan arjen toimenpiteiksi, joita seurataan ja tuetaan. Hyvin toteutetun henkilöstötutkimuksen hyödyntäminen nivotaan kiinteäksi osaksi kehittämistä. Hyödyntäminen on tutkimuksen tärkein vaihe! Laadukas henkilöstötutkimuskokonaisuus sisältää element- tejä niin strategisen kuin käytännön työn kehittämiseksi. Parhaassa tapauksessa tutkimukset ja niiden hyödyntäminen linkitetään kiinteäksi osaksi organisaation vuosikellon mukais- ta kehittämistä. Tietysti myös fiilismittareita tarvitaan, mutta osana fiksusti mietittyä kokonaisuutta. Keväisin yhteistyöterveisin, Ulla Nikula
  4. 4. Oumanin ydinosaamista ovat helppokäyttöisten ja älykkäi- den lämmönsäätimien kehitys sekä energiakulutuksen op- timointi. Oumanin tarina alkoi 1980-luvun lopulla yrityksen perustajan kehittäessä ensimmäisen pientaloihin tarkoitetun lämmönsäätimen. Tänä päivänä Ouman kehittää ja valmistaa vuosittain 1,2 miljoonaa tuotetta, jotka muodostavat avoimen ekosysteemin tarjoten kaikkea, mitä viisas talo tarvitsee. Fuusio tehostaa kasvutarinaa Ouman ammentaa voimaansa uudesta organisaatioraken- teesta ja fuusiosta, joka alkoi kahden yrityskaupan jälkeen vuonna 2013 ja saatiin päätökseen vuonna 2016, kun kolme eri yhtiötä yhdistettiin uudeksi lämmönsäädön ekosysteemi- en edelläkävijäksi. Yli 30 vuodessa yhtiö on kasvanut kansain- väliseksi toimijaksi, jonka tuotteita ja palveluita hyödynnetään laajalti koko Euroopassa. ”Meille on tärkeää, että jokainen työntekijä luo lisäarvoa ja varmistaa edelläkävijyyttämme. Kolmen eri organisaatiokult- tuurin yhdistäminen on toiminut integraatioprosessin lähtö- kohtana Oumanin kasvutarinan varmistamisessa ja menes- tystekijöiden vahvistamisessa. Prosessi alkoi talousasioiden työstämisellä ja tämän jälkeen paneuduttiin henkilöstöasioi- den ja toimintamallien yhtenäistämiseen. Meillä henkilöstö- tutkimus on tukenut vahvasti integraatiohanketta ja esimies- työtä, joka mahdollistaa toivotun muutoksen”, kertoo Ouman Oy:n talousjohtaja Heikki Uurto. Henkilöstö avainasemassa haasteiden voittamisessa Oumanin haasteet liittyvät toimialan voimakkaisiin teknolo- gisiin muutoksiin, digitalisaatioon ja huippuammattilaisten löytämiseen. Toimintaympäristön nopeat muutokset vaativat tärkeiden valintojen tekemistä, kun esimerkiksi rakennusau- tomaatio kehittyy vauhdilla. Toimialan haasteista riippumatta yhtiö menestyy hyvin ja pystyy vastaamaan kiristyneeseen kilpailuun. INNOSTUNEET TIIMIT VAHVISTAVAT EDELLÄKÄVIJYYTTÄ Ouman Oy on kiinteistöjen automaatioon ja energiatehokkuuteen erikoistunut suoma- lainen konserni, jonka toiminta on vahvassa kasvussa. Yhtiö elää tällä hetkellä mielen- kiintoisessa murroksessa, sillä se on hiljattain uudistunut kolmen eri yrityksen fuusioituessa suomalaiseksi lämmönsäädön edelläkävijäksi. Nykyään oumanlaisia on reilu 250 Suomessa, Ruotsissa,Venäjällä jaVirossa. ”Olemme onneksi teknologiakehityksessämme aallon har- jalla mm. oman 30 hengen tuotekehitysorganisaatiomme ansiosta. Lisäksi asioiden internet (IoT) on otettu meillä hy- vin huomioon. Ammattitaitoinen henkilöstömme on tärkein voimavaramme ja kilpailutekijämme, joten oikeanlaisten työntekijöiden löytäminen on yksi haasteistamme. Syner- giahyödyt yrityskaupoista syntyvät henkilöstömme kautta. Tavoitteenamme on saada alan parhaat tekijät toteuttamaan menestystarinaamme”, Uurto muistuttaa. Henkilöstötutkimus tukee muutosprosessin viestintää Integraatio on Uurron mukaan muutosprosessi, jonka toteut- tavat oumanlaiset, sillä yhtiö uskoo vahvasti ihmisten voimaan ja kykyyn edistää muutosta. Uuden yrityskulttuurin luominen vie usein vuosia. Oumanin kulttuurin kulmakiviksi Uurto listaa matalan organisaatiorakenteen, helposti lähestyttävät esimie- het ja työntekijöille annetun vapauden tehdä omaa työtään. Oumanissa uskotaan, että ihmiset tekevät oikeita asioita, kun he saavat riittävästi vapautta ja voivat toteuttaa itseään. Lisäksi on tärkeää ottaa henkilöstö aidosti mukaan päätöksentekoon. ”Henkilöstötutkimus on meille tärkeä väline fuusion toteut- tamisessa, mittaamisessa ja viestinnässä. Tunnistamme, että olemme vasta uudistumismatkan alussa. Oikein toteutetulla henkilöstötutkimuksella voimme seurata integraation edis- tymistä ja varmistaa oikean suunnan säilymisen. Olemme halunneet osallistaa henkilöstön juuri henkilöstötutkimuksen avulla osaksi organisaation kehittämistä palautteen antajina. Tässä olemme mielestäni onnistuneet melko hyvin. Tulosten mukaan vahvuuksiamme ovat strategian ja muutoksen vies- tintä sekä aidosti avoin organisaatiokulttuuri, jossa henkilöstö uskaltaa tehdä aloitteita ja esimiehet antavat palautetta kan- nustaen parempiin työsuorituksiin”, Uurto listaa. Tiimeissä kylvetään menestymisen siemenet ”Olemme olleet todella tyytyväisiä Corporate Spiritin henki- löstötutkimuskonseptiin ja tapaan tukea organisaation kehit- tämistä. Erityisen hyödyllisenä koemme tutkimusprosessin, joka on selkeä ja tukee kansainvälisesti eri toimintojemme ke- hittämistä. Lopputulos ja investointimme eivät jää ainoastaan tutkimusraportin varaan vaan ratkaisu on kokonaisvaltainen. Sillä varmistetaan tiimeissä esimiesten johdolla toteutettava kehittämistoimenpiteiden valitseminen, työstäminen ja seu- ranta”, Uurto kiittelee. Erityisen merkittäväksi Oumanissa koetaan Corporate Spiritin organisaation kehittämismalli. Se varmistaa, että tiimeissä jokainen työntekijä pääsee pohtimaan mihin on tyytyväinen ja miten yritystä voidaan kehittää yhdessä. Oumanissa henki- löstö on saatu hyvin osallistumaan kehittämisprosessiin, jota tukee intuitiivinen Cixtranet-raportointijärjestelmä. ASIAKASCASE
  5. 5. ”Henkilöstötutkimuksen tulosten valmistuttua käydään tiimien tulokset läpi esimiehen johdolla. Samalla valitaan kehittämiskohteet tulevaksi vuodeksi. Tämän jälkeen esi- miehet kirjaavat kehittämistoimenpiteet Cixtranet-rapor- tointijärjestelmään, jossa ne ovat HR:n ja johdon nähtävillä. HR-asiantuntijamme pitävät huolta, että kaikkien yksiköiden kehittämistoimenpiteet työstetään osaksi toimintaamme. Tämä mahdollistaa halutun muutoksen. Prosessi innostaa tii- mejä ja konkretisoi myös toiminnan kehittämistä yksittäisen työntekijänkin näkökulmasta”, Heikki Uurto kertoo. Omistautuneisuuden vahvistaminen on kaikkien yhteinen asia Oumanissa muutokselle ja toiminnan kehittämiselle varataan riittävästi aikaa. Yhtiössä uskotaan, että henkilöstön omistau- tuneisuus ja innostuneisuus syntyvät monipuolisen kehittämi- sen ja yhdessä tekemisen kautta. Oumanissa pyritään siihen, että erilaiset henkilöstöedut ja kannustimet ovat palkitsevia, jotta henkilöstö kokee aidosti onnistumisia ja mielekkyyttä työstään. Aina tässä ei onnistuta, jolloin tutkimukset ja kehi- tyskeskustelut antavat konkreettista palautetta, jonka mu- kaan kannustejärjestelmiä kehitetään. Esimiesten tehtävänä on innostaa ja saada ihmiset mukaan toteuttamaan yhdessä määriteltyä strategiaa. ”Omistautuneisuutta rakennetaan esimiesten, johdon, HR:n ja yksilöiden yhteistyöllä. Strategiamme on selkeä. Olemme pyrkineet viestimään sen niin, että henkilöstömme tietää mitä se tarkoittaa yhtiön ja oman työn kannalta. Lisäksi jokainen työntekijämme tietää oman perustehtävänsä organisaatiossa. He tunnistavat milloin työ on tehty hyvin ja milloin se vaatii kehittämistä. Työn mielekkyyden kokemukset ovat meille tärkeitä. Uskomme, että esimiestyön edelleen vahvistaminen tukee henkilöstömme omistautuneisuutta”, Uurto summaa. Ouman Oy on kiinteistöjen automaatioon ja energiatehokkuuteen erikoistunut suo- malainen konserni, joka kasvaa Itämeren alueella. Yhtiö työllistää reilu 250 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa. Oumanin ydinosaamista on helppokäyt- töisten ja älykkäiden säätimien kehitys sekä energiakulutuksen optimointi. Lue artikkeli kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme
  6. 6. UUSILLA PIKAKYSELYILLÄ VAUHTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Corporate Spirit lanseeraa syksyllä 2017 täysin uuden- laiset REFLEX-pikamittaukset. Asiakkaanamme voit jatko- ssa helposti käynnistää omia täysin räätälöityjä ja monip- uolisia ad hoc -mittauksia oman aikataulusi mukaan. Räätälöidyt pikakyselyt helpottavat arkea ja tuottavat nopeasti tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Hyödynnä henkilöstön näkemyksiä ja kehitä organisaatiosi toimintaa kyselyillä, jotka tukevat teille tärkeiden asioiden edistämistä. Corporate Spirit on ainoa liiketoimintalähtöisen kehittämisen yritys, joka tarjoaa kaikki tutkimukset ja arvioinnit hallitusti yhdestä järjestelmästä. Cixtranet-tutkimusjärjestelmässämme tutkimustulosten hyödyntäminen ja ristiinanalysointi helpot- tuu. Syksyllä lanseeraamme kokonaan uudet ja paljon kysytyt REFLEX-kyselyt. Niillä asiakkaamme voivat toteuttaa ketterästi vaikka omia muutoskokemukseen tai uuteen kahvikoneeseen liittyviä pikakyselyjä. Corporate Spirit Oy on valittu valtionhallinnon johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelui- den puitejärjestelyn toimittajaksi kaudelle 2017-2021. Corporate Spirit tuli valituksi Hanselin kilpailutuksessa osa-alueen Työyhteisötjaesimiestyönkehittäminen toimittajaksi. CORPORATE SPIRIT ON VALITTU HANSELIN PUITESOPIMUSTOIMITTAJAKSI Työyhteisöjen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen sekä muutoksen hallinnan osa-alueen palveluilla pyritään inhimil- lisen pääoman, työyhteisöjen toimintakyvyn ja kulttuurin kehittämiseen, usein muutostilanteessa. ”Osa-alue kattaa käytännössä kaikki sellaiset konsultoinnin ja kehittämisen alueet, joissa Corporate Spirit tukee asiakkaitaan. Olemme valtavan iloisia mahdollisuudesta saada kehittää myös julkishallinnon organisaatioita heidän vahvistaessa toimintaan- sa ja menestystekijöitään”, kertoo Corporate Spiritin Juha Ala-Lipasti. Juha Ala-Lipasti Business Development & Sales Director +358 50 540 6407 juha.ala-lipasti@corporatespirit.fi Ulla Nikula Head of Sales & Business Development +358 40 538 3538 ulla.nikula@corporatespirit.fi KYSY LISÄÄ: AJANKOHTAISTA REFLEX täydentää ketterästi tutkimus- ja kehittämiskokemustasi!

×