SlideShare a Scribd company logo
Konserniohjauksen
   kehittäminen Euroopan
   maiden valtionhallinnossa               Image for
                              illustrative
                             purposes only
   Kokemuksia Tanskasta, Iso-
   Britanniasta, Hollannista, Norjasta,
   Ranskasta, Tšekistä ja Virosta
Helsinki 28.1.2010

                       © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tiivistelmä
Tutkimuksessa selvitettiin valtionhallinnon konserniohjauksen kehittämisen suuntauksia seitsemässä Euroopan
valtiossa (Tanska, Iso-Britannia, Hollanti, Tšekki, Ranska, Viro ja Norja). Tutkimuksen osa-alueina selvitettiin maiden
kokemuksia yhteisistä policyistä, prosesseista, palveluista sekä yleisestä konsernihallinnosta.

Tutkimusraportin osat ovat:
1. Kuvaukset yhteisistä policyistä, prosesseista ja palveluista maittain
2. Vertailu maiden konserniohjauksen käytännöistä
3. Yhteenveto tärkeimmistä kehittämishankkeista
4. Johtopäätökset Suomen konserniohjauksen kehittämisessä

Tutkimuksessa havaittiin, että konserniohjaus on keskeinen valtionhallinnon kehittämissuuntaus ainoastaan yhdessä
tutkituista maista, Tanskassa. Eri maiden hallintokulttuurit ja historia ovat lisäksi muokanneet tutkittujen maiden
poliittisista ja hallinnollisista käytännöistä huomattavasti toisistaan ja Suomen mallista poikkeavia. Mainituista syistä
on vaikea muodostaa suoria johtopäätöksiä tutkittujen maiden käytäntöjen soveltuvuudesta Suomen
konserniohjauksen kehittämisessä.

Historiallisista ja kulttuurista eroista huolimatta useimmista tutkituista maista voidaan löytää käytäntöjä ja
kehittämissuuntauksia, jotka ovat hyödyllisiä pohdittaessa valtion konserniohjauksen vahvistamiseen liittyviä
kysymyksiä Suomessa. Yleisen konsernihallinnon osalta hyviä käytäntöjä on löydettävissä mm. Isosta-Britanniasta
(Prime Minister’s Delivery Unit), Norjasta (hallintoministeriö) ja Tšekistä (Smart Administration Initiative). Yhteisten
policyjen osalta opittavaa on varmasti eri maiden yhteisestä IT-politiikasta, Tanskan IT-hankkeiden suunnittelun
kehittämisestä (Business caset) sekä Tšekin lainvalmistelun kehittämisestä (vaikutusten arviointi). Prosessien osalta
mielenkiintoista kehitystyötä on tehty mm. Virossa (lainvalmistelu ja kansalaisten osallistuminen) ja Norjassa (IT-
hankkeiden arviointi ja seuranta). Palvelukeskusten osalta lähemmän tutustumisen arvoinen uudistus on valtion IT-
keskus Tanskassa (Statens IT).

Tutkimuksen johtopäätösosassa on arvioitu Suomen konserniohjauksen kehittämisen tärkeimpiä haasteita sekä
arvioitu, mitä eri maista on opittavissa konserniohjauksen kehittämiseen liittyen.
2                                             © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Esipuhe

Sitra on käynnistänyt vuoden 2010 alussa nelivuotisen Julkishallinnon johtamisohjelman. Ohjelman visiona on nostaa
suomalainen julkishallinto uudistumisen kansainväliseksi edelläkävijäksi. Ohjelman tavoitteet ovat:
  • Kasvattaa hyvinvointia lisäämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja valinnanvapautta.
  • Kehittää monituottajamalleja, jotka lisäävät tuottavuutta ja synnyttävät uutta liiketoimintaa.
  • Vahvistaa julkishallinnon sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja päätöksentekoa.
  • Luoda ihmiskeskeisempää ja tehokkaampaa julkista hallintoa johtajuutta kehittämällä.

 Nykyisessä hallintomallissa kunnilla ja laaja itsehallinto ja myös ministeriöt toimivat suhteellisen itsenäisesti omilla
hallinnonaloillaan. Tulosohjaus ja erikoistuminen ovat johtaneet hallinnon siiloutumiseen ja osaoptimointiin.
Kansalaisten palvelutarpeet eivät pilkkoudu helposti hallittaviksi osakokonaisuuksiksi ja tästä syystä useat kunnat ovat
ryhtyneet kehittämään elämänkaaripalveluja. Ongelmaksi muodostuu se, että vastaavaa elämänkaariajattelua ei ole
ministeriöiden välillä. Laadun ja tuottavuuden parantaminen edellyttää horisontaalisen yhteistyön lisäämistä. Myös
yhteisillä prosesseilla voidaan parantaa tuottavuutta ja laatua, esimerkkinä vaikkapa lainsäädäntöprosessi. Eräissä
asioissa, kuten tieto- ja viestintäteknologiassa, voidaan keskitetyllä päätöksenteolla päästä parempiin tuloksiin ja jopa
luoda edellytyksiä uuden palveluliiketoiminnan syntymiselle.

Ohjelma on ottanut yhdeksi tehtäväkseen kartoittaa mahdollisuuksia valtion konserniohjauksen ja jopa
konsernihallinnon kehittämiseksi. Tavoitteena on tuoda syksyllä 2010 keskusteluun muutamia rakenteellisia
vaihtoehtoja konserniohjauksen kehittämiseksi. Käsillä olevassa kansainvälisessä selvityksessä on kartoitettu
eurooppalaisia käytäntöjä ja kehityssuuntia konserniohjauksen osalta. Selvitys palvelee osaltaan Sitran työtä. Se
myös osoittaa, että mahdollisuus edelläkävijyyteen konserniajattelun osalta on olemassa.
3                                            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Esipuhe

Selvityksen on toteuttanut Deloitte. Haluan esittää parhaimmat kiitokseni Deloitten tiimille Markku Harrinvirta, Maria
Magi ja Lauri Byckling erittäin ammattimaisesta otteesta ja hyvästä yhteistyöstä kauttaaltaan.

Julkishallinnon johtamisohjelmassa työtä on ohjannut allekirjoittaneen ohella Jonna Stenman sekä loppuvaiheessa
myös Sari Heinonen-Lindqvist. Kiitän myös heitä aktiivisesta panoksesta.

Juha Kostiainen
Ohjelmajohtaja
Sitra
Julkishallinnon johtamisohjelma
4                                            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Sisällysluettelo

Selvityksen tavoitteet ja toteutus     5

Kokemuksia konserniohjauksesta       7

  • Tanska                8

  • Iso- Britannia            16

  • Hollanti               23

  • Tšekki                29

  • Ranska                34

  • Viro                 41

  • Norja                 48

Konserniohjausmallien vertailua       54

Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä  58

Liite: Tutkimuskysymykset          65
5                        © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Selvityksen tavoitteet ja
toteutus
            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Selvityksen tavoitteet ja toteutus

Tähän tutkimusraporttiin on koottu tutkimustulokset valtionhallinnon konserniohjaukseen liittyvistä käytännöistä ja
kokemuksista seitsemästä Euroopan maasta. Tarkasteltavat maat ovat Tanska, Iso-Britannia, Hollanti, Tšekki,
Ranska, Viro ja Norja. Alue- ja paikallishallinnon konserniohjauskäytännöt eivät olleet tämän selvityksen kohteena,
mutta niistäkin on kirjattu joitakin esille tulleita havaintoja. Dokumentin sisältö perustuu Deloitten eri maissa toimivien
asiantuntijoiden haastatteluihin sekä valittujen maiden virallisiin asiakirjoihin ja Internet-sivuihin.
Selvityksen kokoamisesta vastasivat Deloitten Markku Harrinvirta, Maria Magi ja Lauri Byckling. Sitra on ohjannut
selvitystyötä erityisesti selvityksen tavoiteasetantaan liittyen ja maiden valintaan liittyen. Sitran edustajina työn
ohjauksesta vastasivat Juha Kostiainen ja Jonna Stenman. Selvitystä tehtiin joulukuusta 2009 tammikuun loppuun
2010.
Selvityksen tavoitteena oli luoda yleiskuva valtionhallinnon konserniohjauksen kehittämisen tilanteesta ja keskeisistä
kehittämishankkeista valituissa Euroopan maissa. Konserniohjauksella viitataan menettelyihin, joilla pyritään
lisäämään hallinnon päätöksenteon, päätösten toimeenpanon ja muun toiminnan yhtenäisyyttä. Konserniohjauksen
vahvistamisen muotoja voivat olla päätöksenteon keskittäminen, ministeriöiden yhteistoiminnan lisääminen,
prosessien yhtenäistäminen sekä palvelujen keskittäminen. Konserniohjausmalleja tarkasteltiin valituissa maissa
kolmesta näkökulmasta:
1.  Yhteiset politiikat (policyt)
2.  Yhteiset prosessit
3.  Yhteiset palvelut
Selvityksessä kartoitettiin mm., millä alueilla yhteisiä politiikkoja, prosesseja tai palveluita kohdemaissa on, kuka
vastaa näiden toimeenpanosta ja johtamisesta sekä kuinka pakollisia näiden noudattaminen on valtionhallinnon eri
toimijoille. Lisäksi selvitettiin kehittämistoimet ja kehittämisen näkymät mainittuihin kolmeen ulottuvuutteen liittyen.
Tarkemmat tutkimuskysymykset löytyvät liitteestä.
Tässä raportissa jokaisesta tutkitusta maasta on esitetty tärkeimmät konserniohjaukseen liittyvät löydökset. Raportin
lopun yhteenvedoissa maita on myös vertailtu keskenään konserniohjauksen kehitysasteen perusteella. Lisäksi on
esitetty yhteenveto tärkeimmistä konserniohjaukseen liittyvistä kehittämistoimista sekä johtopäätökset Suomen valtion
konserniohjauksen kehittämiselle.
7                                             © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Kokemuksia
konserniohjauksen
kehittämisestä          © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Konserniohjaus
  Tanskassa
9          © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tanska
Konsernihallinto
• Hallinnossa valmistelun, ohjauksen ja toiminnan      • Tanskassa on kehitetty konsernihallintoa vertailumaita
 yhtenäisyyttä lisääviä toimijoita ovat            enemmän, mutta tästä huolimatta konserniohjaus on
 valtiovarainministeriö ja sen alainen hallinnon       löyhää ja perustuu vapaaehtoisuuteen
 kehittämisvirasto (The Danish Agency for          • Ministeriöillä on päätäntävalta oman hallinnonalansa
 Governmental Management)                   kehittämishankkeista ja suunnitelmista
• Yksi valtiovarainministeriön tehtävistä on edistää     • Yhteisten policyjen ja prosessien noudattaminen on
 valtionhallinnon organisaatioiden tehokkuutta        ministeriöille vapaaehtoista
 konserniohjauksen avulla
                               • Tanskassa ei ole vahvaa ohjelmajohtamista vaikka
• Valtiovarainministeriö vastaa valtionhallinnon yhteisten   tämän tarpeellisuudesta keskustellaan runsaasti
 policyjen (esim. IT-politiikka, julkishallinnon
 uudistusohjelma) ja prosessien (esim.
 budjettiprosessi, hankinnat) muodostamisesta        Konsernihallinnon kehityssuuntia
• Valtiovarainministeriön alainen hallinnon         • Erityisesti palvelukeskuksien palveluihin liittyviä
 kehittämisvirasto toimeenpanee ministeriön          yhteisiä prosesseja tullaan kehittämään
 konserniohjaukseen liittyviä aloitteita
                               • Ministeriöiden välistä siiloutumista pyritään estämään
 • Virasto toteuttaa myös hallinnonalarajat ylittäviä IT-   ja vähentämään omalla toimintaohjelmalla
  hankkeita
                               • Hallinnonalarajat ylittävien prosessien määritteleminen
                                ja kehittäminen nähdään turhana, jos ministeriöt eivät
                                suostu tai kykene tekemään yhteistyötä
10                                             © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tanska
Yhteiset policyt 1/2
• Tanskassa on kehitetty erityisesti valtionhallinnon     • Yhteinen IT-politiikka sisältää myös julkisen hallinnon
 yhteistä IT-politiikkaa. Muita yhteisiä politiikkoja on    sähköisten palveluiden yhteiset standardit
 niukasti                             • IT-standardit ovat suosituksia ja niiden
• Valtiovarainministeriö määrittelee yhteisiä linjavetoja      käyttöönotto on ministeriöiden omassa
 valtionhallinnon taloushallintoon ja taloussuunnitteluun      harkinnassa (ministeriöillä on vastuu oman
 liittyen                              hallinnonalansa kehittämishankkeista ja
• Budjettisuunnittelu muodostaa valtionhallinnon           strategian laatimisesta)
 suunnittelun ja johtamisen ytimen (tulosohjaus,         • Yhteisten standardien noudattamiseen koko
 tulossopimukset, tulostavoitteet)                 valtionhallinnossa on vielä pitkä matka
                               • Myös IT-arkkitehtuurille ja prosesseille on olemassa
Valtionhallinnon yhteinen IT-politiikka             yhteiset standardit. Niitä ei kuitenkaan toistaiseksi
                                noudateta laajasti
• Valtiovarainministeriö on yhteisestä IT-politiikasta
 vastaava ministeriö
• IT-politiikkaa käsittelevä strategia laaditaan kolmeksi
 vuodeksi kerrallaan
• IT-politiikka kattaa kaikki valtion virastot ja
 paikallishallinnon
• Politiikan erityispainopiste on hallinnonalat ylittävässä
 toiminnassa
• Valtiovarainministeriö tekee yhteistyötä alue- ja
 paikallishallinnosta vastaavan ministeriön kanssa

                                     IT-politiikan strategiset prioriteettialueet
11                                               © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tanska
Yhteiset policyt 2/2
IT-hankkeiden toteutussuunnitelma              Toimialakohtainen IT-hankkeiden ohjaaminen
• Valtiovarainministeriö vaatii ministeriöiden sähköisiltä  • Valtionhallinnon sähköistämistä ohjataan määriteltyjen
 hankkeilta toteutussuunnitelman, mikäli ne ovat       toimialojen/prioriteettialueiden (individual domain
 euromäärältään merkittäviä                  areas) avulla. Toimialat käsittävät tavallisesti tehtäviä
• Suunnitelman sisältö on yksityiskohtainen ja tarkkaan    ja palveluita, joita tuottavat useat eri viranomaiset
 määritelty: suunnitelmien tulee sisältää riskit, hyödyt,  • Esimerkkejä toimialoista:
 budjetin, taloustiedot, kustannukset ja aikataulun      • Terveydenhuolto (Health Area)
• Parlamentin valiokunta käy ministeriöiden esittämät     • Lapset ja lapsiperheet (Children’s Area)
 suunnitelmat läpi ja hyväksyy ne (voi myös palauttaa
                               • Toimialoille perustetaan sähköistämisen lautakunnat
 valmisteluun)
                                (digitalization boards). Näiden tehtävänä on edistää
• Hankkeiden toteutumista asetettujen tavoitteiden       hallinnonalarajat ylittävien IT-hankkeiden toteutusta.
 mukaisesti seurataan                     Toimialueilla tehdään ensimmäinen priorisointi
                                toteutettavista hankkeista
Innovaatioiden referenssipankki
• Valtionhallinnossa on pyritty luomaan myös
 järjestelmää, jolla innovaatiot ja hyvät käytännöt
 saataisiin levitettyä laajemmalle hallintoon. Tämä on
 suunniteltu toteutettavaksi innovaatioiden
 referenssinpankin avulla, joka sisältää kuvauksen
 toimintatavasta ja teknologiasta sekä soveltamisesta
12                                             © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tanska
Yhteiset prosessit
• Tanskassa on määritelty muutamia hallinnonalat      Julkishallinnon uudistusohjelma (FORM)
 ylittäviä, yhteisiä prosesseja (dokumenttien hallinta,  • Uudistusohjelman tavoitteena on luoda kokonaiskuva
 julkiset hankinnat, palkkahallinto)            Tanskan julkisen sektorin prosesseista
 • Jokaisella ministeriöllä on omat prosessinsa      • Ohjelmassa kartoitetaan ja kootaan yhteen kaikki
  hallinnonalan virastoille ja laitoksille         julkisen sektorin olemassa olevien prosessien
 • Budjetointiprosessin ja taloushallinnon raportoinnin   kuvaukset
  minimivaatimuksista säädetään lainsäädännöllä     • Prosessikuvauksista kootaan ”prosessikirjasto”
• Ministeriöt vertailevat keskenään parhaita käytäntöjä  • Prosesseja tarkastellaan sähköisen asioinnin
 ja oppivat toisiltaan                   näkökulmasta: mitkä manuaalisista prosesseista
• Valtiovarainministeriö pyrkii edistämään parhaiden     voitaisiin sähköistää
 käytäntöjen leviämistä ja käyttöönottoa informaatio-
 ohjauksen keinoin (parhaiden käytäntöjen
 paikantaminen ja niistä tiedottaminen raporttien tai   Julkiset hankinnat
 muiden julkaisujen muodossa)               • Valtion hankinnat ja hankintaprosessi on pyritty
• Ministeriöt eivät ole velvollisia noudattamaan       keskittämään (esim. IT-hankinnat). Hankintojen
 valtiovarainministeriön suosittelemia parhaita       suunnitelmallisuutta on lisätty mm. tiedottamalla
 käytäntöjä                         tulevista hankinnoista. Hankintojen kohdalla on kyse
                               pikemminkin yhteisen prosessin määrittelemisestä
                               kuin palvelukeskuksesta
13                                           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tanska
Yhteiset palvelut
• Tanskassa on yksi koko valtionhallinnolle yhteinen IT-  Palvelukeskuksiin liittyviä kehittämishankkeita
 palvelukeskus (Statens IT)                • Talous- ja henkilöstöhallintoa on pyritty keskittämään
• Ministeriöt ovat rakentaneet omia palvelukeskuksia     palvelukeskukseen. Keskittämisessä on ollut ongelmia
 hallinnonaloilleen (talous- ja henkilöstöhallinto)     ja erityisesti henkilöstöjärjestöt ovat vastustaneet
                               henkilöstöhallinnon keskittämistä

IT-palvelukeskus (Statens IT)               • Palvelukeskus on tarkoitus perustaa hallinnon
                               kehittämisviraston yhteyteen (Agency for
• Toimii valtiovarainministeriön alaisena          Governmental Management)
• Palvelukeskus tarjoaa IT-palveluita ja tukea 15
 ministeriöille ja niiden hallinnonalojen toimijoille.
 Palvelukeskus vastaa myös yhteisten IT-ratkaisujen ja  Henkilöstöpolitiikka
 järjestelmien kehittämisestä               • Valtionhallinnon henkilöstöpolitiikasta vastaa oma
• Palvelukeskuksella on saatu aikaan merkittäviä       erillinen yksikkönsä (valtion työmarkkinalaitos).
 säästöjä                          Työmarkkinalaitoksen tehtävänä on neuvotella
                               henkilöstöpolitiikasta järjestöjen kanssa
• Strateginen päämäärä on saada aikaan yhtenäinen IT-
 teknologia ja sovellukset valtiohallinnolle
 • Tavoitteena on saavuttaa tämä päämäärä vuoteen 2012
  mennessä
 • Yhtenäinen IT-teknologia ja sovellukset kattaisivat
  valtionhallinnon IT-palvelut, toimistoteknologian,
  dokumentin hallinnan, sähköpostisovellukset, tiedon
  varastoinnin, tiedon siirron ja tietoturvan
14                                           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tanska
Linkit

• Hallituksen IT- ja viestintäpolitiikka: http://en.itst.dk/
• Sähköisen hallinnon strategia (Danish eGovernment strategy): http://modernisering.dk/da/english/
• Valtiovarainministeriö: http://uk.fm.dk/
• Valtionhallinnon IT-palvelukeskus (Statens IT): http://www.statens-it.dk/
• Hallinnon kehittämisvirasto (Agency for Governmental Management): http://www.oes.dk/sw353.asp
15                                          © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tanska
Yhteenveto


             • Valtiovarainministeriö on keskeinen toimija Tanskan konsernihallinnon ohjaajana
   Konsernihallinto  • Tanskassa on kehitetty konsernihallintoa vertailumaita enemmän, mutta tästä huolimatta
              konserniohjaus on löyhää ja perustuu vapaaehtoisuuteen             • Tanskassa on kehitetty erityisesti valtionhallinnon yhteistä IT-politiikkaa ja sitä tukevia
              työkaluja sekä toimintatapoja
   Yhteiset policyt
             • Valtiovarainministeriö määrittelee yhteisiä linjavetoja valtionhallinnon taloushallintoon,
              taloussuunnitteluun sekä konserniohjaukseen liittyen


             • Tanskassa on määritelty muutamia hallinnonalat ylittäviä, yhteisiä prosesseja. Jokaisella
              ministeriöllä on omat prosessinsa hallinnonalansa virastoille ja laitoksille
 Yhteiset prosessit
             • Julkishallinnon uudistusohjelman tavoitteena on luoda kokonaiskuva Tanskan julkisen
              sektorin prosesseista ja kootaan yhteen kaikki olemassa olevat prosessikuvaukset             • Tanskassa on yksi koko valtionhallinnolle yhteinen IT-palvelukeskus
   Yhteiset palvelut  • Tanskaan pyritään luomaan hallinnonalarajat ylittävä talous- ja henkilöstöhallinnon
              palveluita tarjoava palvelukeskus
16                                            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Konserniohjaus Isossa-
Britanniassa
           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Iso-Britannia
Konsernihallinto

• Ison-Britannian hallinto ei ole poliittisen järjestelmän  • Strategiayksikön (Strategy Unit) tehtävänä on tukea
 tavoin erityisen keskittynyt                 pääministeriä strategiatyössä ja toimia neuvonantajana,
• Konserniohjaus on löyhää ja ministeriöiden omaan       tukea ministeriöitä strategiatyössä sekä tunnistaa
 tahtoon nojaavaa, hallinnosta puuttuu vahva kokoava     valtion keskeisiä haasteita
 toimija                          • Prime Minister’s Office tukee pääministeriä hallituksen
• Hallinnossa valmistelun, ohjauksen ja toiminnan       strategian muotoilussa ja toteutuksessa
 yhtenäisyyttä lisääviä toimijoita ovat Prime Minister’s  • Ministeriöillä (Departments) on Isossa-Britanniassa
 Office, Cabinet Office ja valtiovarainministeriö       pitkälle itsenäinen rooli politiikan määrittelyssä ja
 (Treasury)                          toteutuksessa (ml. palkat ja henkilöstöhallinto)
• Valtiovarainministeriö johtaa valtion budjetin laadintaa
 ja ministeriöllä on kontrollivalta muiden ministeriöiden
 rahan käyttöön ja suunnitteluun
• Cabinet Officen rooliin kuuluu koordinoida valtion
 organisaatioiden toimintaa ja kannustaa yhtenäisen
 strategian noudattamiseen
18                                           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Iso-Britannia
Yhteiset policyt

• Cabinet Office tukee pääministerin toimintoja ja       • Valtiolla on olemassa tietohallintojohtaja (Government
 huolehtii mm. yhteisistä tietopalveluista           Chief Information Officer)
• Cabinet Office pyrkii yhtenäistämään             • Palvelukeskusten osalta on tavoiteltu yhtenäistä
 henkilöstöpolitiikkaa ja hallinnon uudistuksia sekä      politiikkaa, mutta tämä ei ole toistaiseksi toteutunut
 tarttumaan ajankohtaisiin erityiskysymyksiin mm.       • Valtiolla on käytössä tulospalkkausjärjestelmä
 perustamalla erillisiä Task Force -yksiköitä          (bonusjärjestelmä). Järjestelmän ongelmana on se, että
• Henkilöstöhallinnon osalta on olemassa yhteisiä        bonus on käytännössä kaikille saman suuruinen
 linjauksia, mutta niiden noudattamista ei valvota tiukasti
• Valtion yhteisten IT-standardien määritteleminen on
 ollut pitkään tavoitteena, mutta toistaiseksi tähän ei ole
 päästy
• Ministeriöt määrittävät itsenäisesti omat IT-ratkaisunsa
19                                             © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Iso-Britannia
Yhteiset prosessit

• Ministeriöille sovitaan palvelusopimukset, joiden      • Valtaosa tulosohjauksesta tapahtuu ministeriöiden
 toteutumista arvioidaan ja seurataan. Seurannasta       omassa vallassa
 vastaa Cabinet Office                    • Määrärahojen käytöstä päätetään vuosittain, mutta
• Valtiovarainministeriö vastaa valtion talousarvion      kerran kolmessa vuodessa tehdään yksityiskohtaisempi
 laadinnasta                          tarkastelu menojen tasosta ja kohdentumisesta
• Ministeriöiden vallassa kuitenkin on, miten          (comprehensive spending review)
 seurannassa saatuun palautteeseen vastataan         • Poikkihallinnollinen toiminta ei ole toistaiseksi riittävää,
• Tulosohjauksessa keskeinen toimija on Prime          ministeriöt eivät toimi yhteistyössä, eikä niillä ole
 Minister’s Delivery Unit (sijoitettu             yhteisiä strategioita
 valtiovarainministeriöön), joka asettaa ministeriöille ja  • Prosessien tukena ei ole erityisiä sähköisiä välineitä
 virastoille kvantitatiiviset suoritetavoitteet ja muut
 tulostavoitteet keskeisten palvelualueiden osalta
20                                             © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Iso-Britannia
Yhteiset palvelut

• Palvelukeskukset on tunnistettu kehittämisen kohteena   • Todennäköinen suuntaus on hallinnonaloittamisten
 jo vuosia sitten. Mm. Cabinet Office on ajanut       palvelukeskusten suuntaan. Ministeriöt ovat suuria ja
 palvelukeskuksien perustamista esimerkiksi valtion     niissä palvelujen keskittämisellä ja järkeistämisellä on
 hankinnoille, kiinteistöille, henkilöstöhallinnolle ja   saavutettavissa merkittävät hyödyt
 taloushallinnolle                     • Suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä useissa
• Joitain hallinnonalakohtaisia keskitettyjä palveluja on   ministeriöissä
 perustettu virastojen omina ponnistuksina
21                                           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Iso-Britannia
Linkit

• Cabinet Officen kotisivu http://www.cabinetoffice.gov.uk/
• Cabinet officen open source toimintaohjelma http:/www.cabinetoffice.gov.uk/government_it/open_source.aspx/
• Tietoa Prime Minister’s Delivery Unitista http://www.pmdudeputydirectors.co.uk/print2.asp?page=Welcome
22                                         © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Iso-Britannia
Yhteenveto


             • Ison-Britannian hallinto ei ole poliittisen järjestelmän tavoin erityisen keskittynyt
   Konsernihallinto  • Ministeriöillä on Iso-Britanniassa pitkälle itsenäinen rooli politiikan määrittelyssä ja
              toteutuksessa (ml. palkat ja henkilöstöhallinto)             • Yhteisiä policyja on poikkeuksellisen vähän lukuun ottamatta finanssipolitiikkaa
   Yhteiset policyt  • Ministeriöt määrittävät pääosin oman politiikkansa
             • Cabinet Office pyrkii yhtenäistämään henkilöstöpolitiikkaa ja hallinnon uudistuksia

             • Valtiovarainministeriö vastaa valtion talousarvion laadinnasta, joka on keskeinen
              toimintaa kokoava prosessi
 Yhteiset prosessit   • Tulosohjauksessa keskeinen toimija on Prime Minister’s Delivery Unit, joka asettaa
              ministeriöille ja virastoille kvantitatiiviset tulostavoitteet keskeisten palvelualueiden
              osalta


             • Palvelukeskusten hyödyt ovat Isossa-Britanniassa ulosmittaamatta
   Yhteiset palvelut  • Joitain hallinnonalakohtaisia keskitettyjä palveluja on perustettu virastojen omina
              ponnistuksina
23                                             © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Konserniohjaus
Hollannissa
         © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Hollanti
Konsernihallinto

• Poliittiselta järjestelmältään Hollantia luonnehditaan    • Keskitetty hallinto on hyvin poikkeuksellista. Valta
 konsensuaaliseksi, mitä korostaa mm. se, ettei         politiikan valmistelussa ja hallinnon ohjauksessa on
 pääministerillä ole erityisiä valtaoikeuksia suhteessa     ministeriöillä
 muihin ministereihin                     • Desentralisaatio näyttää olevan myös tulevaisuuden
• Hollannissa ei ole rakennettu erityistä koko valtion      kehittämisen suunta keskittämisen sijasta
 kattavaa konsernihallintoa                  • Konsernimaisen ohjauksen osalta ainoa
• Hallituksella on kuitenkin olemassa melko           kehittämissuunta näyttää olevan IT-politiikka.
 yksityiskohtainen ohjelma (Coalition Agreement)        Tavoitteena on mm. lisätä ministeriöiden yhteistyötä ja
• Hollannissa hallinto on poikkeuksellisen pitkälle       –toimintaa sähköisessä hallinnossa
 desentralisoitu sekä valtion organisaatioiden välillä että
 keskushallinnon ja paikallishallinnon välillä
25                                            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Hollanti
Yhteiset policyt ja prosessit

Valtionhallinnon yhteiset policyt                Valtionhallinnon yhteiset prosessit
• Valtiolla on olemassa yhteinen IT-politiikka. IT-politiikka  • Valtionhallinnolla ei ole yhteisiä tai kokoavia prosesseja
 sisältää:                            valtion budjettiprosessin lisäksi
   • Paikallishallinnon viitearkkitehtuurin (MORA), joka   • Ministeriöt vastaavat itsenäisesti omista prosesseistaan
    on luonteeltaan suositus                  ja niiden kehittämisestä
   • Yhteisen sähköisen työpöydän hallinnolle         • Opetusministeriön hallinnonalalla on määritelty
   • Periaatteet dokumentinhallinnalle             viiteprosessi. Viiteprosessi on standardoitu
                                 malliprosessi politiikan valmisteluun ja toimeenpanoon
   • Tiedostojen sähköisten formaattien määrittelyt
    (esim. jpeg)                       • Tulosohjausjärjestelmä valtionhallinnossa on
                                 hajautettu. Kullakin ministeriöillä on tulossopimukset
• Yhteisen IT-politiikan osalta vastuuministeriö on        (management contracts) oman hallinnonalansa
 sisäministeriö (Ministry of Interior)              organisaatioiden kanssa
• IT-standardien noudattaminen on hallinnolle pakollista    • Paikallishallinnon tulosohjauksessa on jonkin verran
 (poislukien yhteinen arkkitehtuuri)               keskittämisen piirteitä. Keskushallinto asettaa
                                 tulostavoitteet paikallishallinnolle (kunnille), joilla niiden
                                 toimintaa ohjataan ja seurataan
26                                              © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Hollanti
Yhteiset palvelut

• Valtio ei toistaiseksi käytä palvelukeskuksia kovin   • Taloushallinnon palvelukeskuksen perustaminen on
 laajasti                          suunnitelmissa. Kehitystyö on kuitenkin vielä
                               alkutekijöissään
• Valtion henkilöstöpalveluille on perustettu
 palvelukeskus                      • Suunnitelmia myös muiden palvelukeskusten
                               perustamiseksi on olemassa
• Paikallishallinnon IT-palveluja varten on olemassa oma
 palvelukeskuksensa
• Myös kiinteistöille (facility management) on olemassa
 palvelukeskus, joka toisin palvelee vaan muutamaa
 ministeriötä
27                                         © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Hollanti
Linkit

• Hallituksen ohjelma: http://www.government.nl/Government/Coalition_agreement
• Sisäministeriö: http://www.minbzk.nl/english/
• Valtiovarainministeriö: http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=140727
28                                        © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Hollanti
Yhteenveto

             • Hollannissa hallinto on poikkeuksellisen pitkälle desentralisoitu sekä valtion
              organisaatioiden välillä että keskushallinnon ja paikallishallinnon välillä
   Konsernihallinto  • Konsernimaisen ohjauksen osalta ainoa kehittämissuunta näyttää olevan IT-politiikka.
              Tavoitteena on mm. lisätä ministeriöiden yhteistyötä ja –toimintaa sähköisessä
              hallinnossa

             • Sisäministeriö (Ministry of Interior) vastaa valtionhallinnon yhteisen IT-politiikan
              muodostamisesta ja toimeenpanosta
   Yhteiset policyt
             • IT-standardien noudattaminen on hallinnon toimijoille pakollista (poislukien yhteinen
              arkkitehtuuri)             • Valtionhallinnolla ei ole yhteisiä tai kokoavia prosesseja valtion budjettiprosessin lisäksi
 Yhteiset prosessit
             • Ministeriöt vastaavat itsenäisesti omista prosesseistaan ja niiden kehittämisestä
             • Valtion henkilöstö- ja kiinteistöpalveluille on perustettu palvelukeskukset
   Yhteiset palvelut  • Taloushallinnon palvelukeskuksen perustaminen on suunnitelmissa. Kehitystyö on
              kuitenkin vielä alkutekijöissään
29                                            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Konserniohjaus Tšekissä
          © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tšekki
Konsernihallinto ja yhteiset policyt

Konsernihallinto                       Yhteiset policyt
• Pääministerin asema on vahva sisältäen vallan valita    • Valtionhallinnolle on määritelty yhteinen IT-politiikka ja
 hallituksen ministerit sekä päättää valtaosasta        –standardit
 kotimaan ja ulkomaan politiikan sisällöistä ja tavoitteista • Sisäministeriö (Ministry of Interior) vastaa IT-politiikan
• Konsernityyppisen ohjauksen lisäämisestä on käyty       ja standardien muodostamisesta ja toimeenpanosta
 keskustelua, mutta tarkempia suunnitelmia ei vielä ole   • IT-politiikan ja standardien noudattaminen on pakollista
• Hallituksella on olemassa hallitusohjelma           kaikille julkisen sektorin organisaatioille (säädetty lailla)
• Konserniohjaus on vahvinta IT-politiikan saralla      • Data-box on viranomaisten virallisen sähköisen
                                kommunikaation väline ja tietojärjestelmä. Kyseessä on
                                kehittynyt sähköposti, jota kaikkien julkisen sektorin
                                organisaatioiden on käytettävä keskinäisessä
                                kommunikoinnissaan
                               • Data box on sähköinen säilytystila, joka mahdollistaa
                                virallisten dokumenttien sähköisen lähettämisen ja
                                vastaanottamisen
                               • Tšekeissä sovelletaan virkamiehille yhteistä
                                suoritepalkkausta, jossa määrätty prosenttiosuus
                                voidaan maksaa peruspalkan päälle bonuksena.
                                Muuten henkilöstöhallinto ei ole keskittynyttä
                               • Valtion taloushallinto pyritään yhtenäistämään yhteisen
                                taloushallinnon järjestelmän (common IT platform)
                                avulla. Järjestelmästä ja sen kehittämisestä vastaa
                                valtiovarainministeriö
                               • Myös hankinnoille perustetaan yhtenäinen sähköinen
                                järjestelmä, jonka käyttö tehdään pakolliseksi
31                                             © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tšekki
Yhteiset prosessit ja palvelut

Valtionhallinnon yhteiset prosessit              Valtionhallinnon yhteiset palvelut
• Lainvalmistelulle on olemassa kaikki ministeriöt     • Taloushallinnon tehtäviä ollaan kokoamassa uuteen
 kattavat säännöt ja yhteinen prosessi            valtiokonttoriin (Treasury) käsittäen mm. verot ja
• Lainvalmisteluun on tarkoitus kytkeä myös säännöllinen   sosiaalivakuutukset
 arviointiprosessi (Smart Administration Initiative), joka • Valtion sisäinen ja ulkoinen viestintä on keskitetty
 sisältää ex ante ja ex post vaikutusarvioinnit      • Palvelukeskus valtion hankinnoille on ollut valmisteilla
• Lainvalmistelun laadun valvontaa varten on olemassa      2-3 vuotta
 lainsäädäntöneuvosto (Council of Legislation), joka     • Lisäksi suunnitelmana on kehittää Tsekin postista IT-
 hyväksyy kaikki uudet lait                  palvelukeskus koko valtionhallinnolle
• Valtiolle on kehitetty yhtenäinen taloussuunnittelun- ja
 hallinnon järjestelmä
• Ministeriöt käyttävät yleisesti CAF-arviointijärjestelmää
 (Common Assessment Framework)
• Järjestelmän käyttöä suositellaan, mutta se ei ole
 pakollista
• Erillistä tulosohjausjärjestelmää ei ole
32                                           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tšekki
Linkit

• Hallituksen ohjelma http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/policy-statement-from-the-
 government-of-the-czech-republic-58897/
• Sisäministeriö: http://www.mvcr.cz/mvcren/
• Data-boxes: http://www.mvcr.cz/mvcren/article/data-box-another-step-in-electronification-of-public-
 administration.aspx
• Tietoa Tšekin sähköisestä hallinnosta: http://www.epractice.eu/en/document/288197
• Valtiovarainministeriö: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/en.html
33                                           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tšekki
Yhteenveto


             • Tšekissä ei ole erillistä konsernihallinnosta vastaavaa toimijaa
   Konsernihallinto  • Konsernityyppisen ohjauksen lisäämisestä ja sen tarpeesta on käyty keskustelua, mutta
              tarkempia suunnitelmia ei vielä ole             • Valtionhallinnon yhteisen IT-politiikan ja standardien noudattaminen on pakollista kaikille
              julkisen sektorin organisaatioille (säädetty lailla)
   Yhteiset policyt
             • Valtion taloushallinto pyritään yhtenäistämään koko valtionhallinnolle yhteisen
              taloushallinnon järjestelmän (common IT platform) avulla


             • Lainvalmistelulle on olemassa kaikki ministeriöt kattavat säännöt ja yhteinen prosessi
             • Lainvalmisteluun on tarkoitus kytkeä myös säännöllinen arviointiprosessi (Smart
 Yhteiset prosessit
              Administration Initiative), joka sisältää ex ante ja ex post vaikutusarvioinnit
             • Valtiolle on kehitetty yhtenäinen taloussuunnittelun- ja hallinnon järjestelmä


             • Tšekeissä ei ole valtionhallinnon yhteisiä palvelukeskuksia
   Yhteiset palvelut  • Julkisten hankintojen palvelukeskus on ollut valmisteilla 2-3 vuotta
             • Lisäksi suunnitelmana on kehittää Tšekin postista IT-palvelukeskus
34                                           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Konserniohjaus
Ranskassa
         © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Ranska
Konsernihallinto

• Ranskassa ei ole yhtenäistä konsernipolitiikkaa tai      • Presidentin vahva asema Ranskassa tuo keskittäviä ja
 vahvaa konsernihallintoajattelua. Perinteisesti         yhtenäistäviä elementtejä päätöksentekoon ja
 ministeriöillä on päätösvalta oman hallinnonalansa       hallintoon
 kehittämisessä ja ohjaamisessa                • Ranskan presidentti on kansainvälisesti ajatellen vahva
• Ranskassa on kuitenkin muodostettu joitakin koko        erityisesti ulkopoliittisissa asioissa
 valtionhallinnolle yhteisiä politiikkoja. Tavallisesti nämä  • Presidentti määrittelee myös hallituksen suuret linjat.
 yhteiset politiikat eivät kuitenkaan koske kaikkia       Ranskassa pääministeri on muodollisesti hallituksen
 toimijoita vaan rajoittuvat joihinkin ministeriöihin      johtaja, mutta tosiasiassa presidentti pitää tätä roolia
• Yhteisten politiikkojen koordinointi ei ole keskitettyä     itsellään ja pääministeri toteuttaa presidentin luomaa
 vaan se tapahtuu pääosin ministeriöiden välillä         politiikkaa.
 (interministerial approach)
• Valtiovarainministeriöllä (Ministry of Economic, Finance
 and Industry) on keskeinen rooli budjettiprosessin ja
 julkisen rahankäytön koordinoijana ja valvojana
36                                             © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Ranska
Yhteiset policyt 1/2

Taloushallinto                        Julkiset hankinnat
• Valtionhallinnolla on yhteiset kirjanpidon periaatteet ja  • Julkiset hankinnat on keskitetty valtiovarainministeriön
 yhtenäinen budjettiprosessi                  alaiselle hankintavirastolle (Central Procurement
• Sekä kirjanpidon periatteista että budjettiprosessista    Agency)
 säädetään lailla (Organic Law for Budget Laws 2001)     • Hankintavirasto vastaa julkisia hankintoja koskevan
• Ministeriöiden taloushallinnon valvomiseksi on kehitetty   politiikan ja periaatteiden muodostamisesta ja niiden
 työkalu (Annual Report of Performance), jonka avulla     toimeenpanosta
 voidaan verrata ministeriön arvioitua rahankäyttöä     • Virasto vastaa useita ministeriöitä koskevien
 toteutuneisiin kustannuksiin                 palveluiden tms. hankintaprosessista. Yksittäiset
• Kirjanpidon ja budjettiprosessin yhtenäistämisellä on     ministeriöt huolehtivat itse hankintaprosessin
 pyritty lisäämään julkisen rahankäytön läpinäkyvyyttä ja   läpiviemisestä viraston ohjeistuksen mukaisesti
 vastuullisuutta                       • Julkisten hankintojen keskittämisellä tullaan Ranskan
• Taloushallinnon tueksi on kehitetty valtionhallinnon     hallituksen arvioiden mukaan säästämään noin miljardi
 yhteinen kirjanpidon sähköinen työkalu (Information      euroa
 System Management of Public Accounting, CHORUS)
• Taloustiedon virasto (Agency for financial and
 economic information) vastaa kirjanpidon sähköisen
 työkalun kehittämisestä ja toimeenpanosta
 valtionhallinnossa
37                                            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Ranska
Yhteiset policyt 2/2

Tuottavuus                         Yhteisten politiikkojen noudattamisen seuranta
• Vuonna 2007 Ranskassa aloitettiin valtionhallinnon    • Yhteisten politiikkojen toimeenpano on ministeriöiden
 politiikkojen, hallinnollisten rakenteiden ja julkisen   vastuulla
 rahankäytön arviointi (Overall review of policies,    • Valtiovarainministeriö seuraa ja valvoo ministeriöiden
 administrative structures and expenditures by the     budjettiprosessia ja julkista rahankäyttöä
 “General Review of Public Policies” RGPP)
                              • Eduskunnan yhteyteen ollaan parhaillaan
• Arvioinnin seurauksena valmistui valtionhallinnon     perustamassa arviointiyksikköä (Office for Evaluation)
 rakenteellisia uudistuksia koskeva uudistuspolitiikka
                              • Yksikön tehtävänä tulee olemaan joidenkin julkisten
• Uudistuspolitiikasta ja sen toimeenpanosta vastaava    politiikkojen arviointi konsultteja tai muita ulkopuolisia
 kansallinen ohjausryhmä (National Council for RGPP)    arvioitsijoita apuna käyttäen
 toimii läheisessä yhteistyössä presidentin kanslian
 kanssa
• Uudistuspolitiikka koskee koko valtionhallintoa ja
 sisältää ohjeistusta ministeriöille esimerkiksi
 tuottavuuden parantamiseen liittyen
• Tuottavuuden parantaminen keskittyy
 henkilötyövuosien vähentämiseen (valtionhallinnossa
 työskentelevien virkamiesten määrää on päätetty
 vähentää eläköitymisen myötä; aukeavista viroista
 täytetään vain puolet)
• Uudistuspolitiikan myötä pyritään ottamaan käyttöön
 myös uusia henkilöstöjohtamisen periaatteita
 (kannustinjärjestelmät, työsuhteiden joustavuuden ja
 työntekijöiden liikkuvuuden parantaminen)


38                                           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Ranska
Yhteiset prosessit ja palvelut

Valtionhallinnon yhteiset prosessit             Valtionhallinnon yhteiset palvelut
Taloushallinto                        • Varsinaisia valtionhallinnon yhteisiä palvelukeskuksia
• Valtionhallinnon yhteinen budjettiprosessi on määritelty   ei ole Ranskassa
 lainsäädännössä (Organic Law for Budget Laws 2001)     • Viestintävirasto (Government Information Services)
• Budjettiprosessi nivoutuu yhteen valtionhallinnon      tarjoaa valtionhallinnon toimijoille tiedottamiseen
 yhteisten kirjanpidon periaatteiden kanssa (ks. yhteiset   liittyviä palveluita
 politiikat)                         • Viraston palveluihin kuuluu esimerkiksi tärkeistä
• Budjetointiprosessia tukee valtionhallinnon yhteinen IT-    asioista tiedottaminen yleisesti yhteiskunnassa
 järjestelmä (CHORUS)                     • Viraston palveluiden käyttö on ministeriöiden
                                 omassa harkinnassa

Lainsäädännön valmistelu                   • Valtionhallinnolle on suunnitteilla keskitetty
                                palkkahallinto (Central Payment Agency)
• Lainsäädännön valmisteluun on luotu valtionhallinnon
 yhteinen prosessi


Henkilöstöhallinto
• Henkilöstöhallinnon prosesseja on valmisteilla, mutta
 näiden toimeenpanosta on erikseen neuvoteltava
 virkamiesten ja etujärjestöjen kanssa
39                                            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Ranska
Linkit

• Organic Law for Budget Laws: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/BudgetLaws/lolf_anglais[1].pdf
• Talous- ja elinkeinoministeriö (Ministry of Economic, Finance and Industry): http://www.minefi.gouv.fr
• Valtion sähköisen hallinnon portaali: http://www.service-public.fr/langue/english/
• General Review of Public Policies (ranskankielisiä sivuja)
   • Virallinen Internet sivusto: http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/
   • Tietoa uudistusohjelmasta (General Direction of the Modernization of the State):
    http://www.modernisation.gouv.fr/
            Valtion sähköisen hallinnon portaali40                                            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Ranska
Yhteenveto

             • Ranskassa ei ole yhtenäistä konsernipolitiikkaa tai vahvaa konsernihallintoajattelua
             • Perinteisesti ministeriöillä on päätösvalta oman hallinnonalansa kehittämisessä ja
   Konsernihallinto
              ohjaamisessa
             • Konserniohjaus koskee tällä hetkellä lähinnä taloushallintoa ja julkisia hankintoja

             • Valtionhallinnon yhteiset politiikat keskittyvät taloushallintoon, julkisiin hankintoihin ja
              valtionhallinnon tuottavuuden parantamiseen
             • Taloushallinnon tueksi on kehitetty valtionhallinnon yhteinen kirjanpidon sähköinen
   Yhteiset policyt
              työkalu
             • Valtionhallinnon julkisia hankintoja koskevan politiikan muodostaminen ja toimeenpano
              on keskitetty hankintavirastolle

             • Valtionhallinnon yhteiset prosessit koskevat taloushallintoa, lainvalmistelua ja
              henkilöstöhallintoa
 Yhteiset prosessit
             • Valtionhallinnon yhteisestä budjetointiprosessista säädetään lailla
             • Henkilöstöhallinnon yhteiset prosessit ovat vasta valmisteluasteella


             • Ranskassa valtionhallinnolle suunnattuja yhteisiä palveluita on vähän
   Yhteiset palvelut  • Julkisia hankintoja hoitava hankintavirasto voidaan nähdä valtionhallinnon yhteisenä
              palvelukeskuksena
41                                            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Konserniohjaus Virossa
          © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Viro
Konsernihallinto

• Konserniohjauksen kannalta keskeisiä toimijoita          • Valtioneuvosto vastaa yhteisen henkilöstöpolitiikan
 Virossa ovat valtioneuvosto, valtiovarainministeriö ja       muodostamisesta
 talous- ja viestintäministeriö                  • Presidentin instituutiolla on Virossa symbolinen luonne,
• Valtiovarainministeriö vastaa esimerkiksi              eikä presidentillä ole toimeenpanovaltaa
 valtionhallinnon yhteisestä budjetointiprosessista,        • Pääministeri edustaa Viron todellista poliittista
 julkisia hankintoja koskevan politiikan               johtajuutta, joka tekee päätökset koko Viron tasavallan
 muodostamisesta ja toimeenpanosta sekä               toimeenpanevan vallan nimissä
 laatujohtamisesta (quality management)
 valtionhallinnossa                        • Viron hallituksella on yksityiskohtainen hallitusohjelma

• Talous- ja viestintäministeriö on puolestaan keskeinen • Virossa on kehitetty paljon hallinnon sähköisiä
 toimija valtion IT-politiikan muotoilijana        palveluita kansalaisille ja yrityksille
             Valtion sähköisten palveluiden portaali
43                                               © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Viro
Yhteiset policyt 1/2

Henkilöstöpolitiikka                   Laatujohtaminen (quality management)
• Julkishallinnon johtaminen ja henkilöstöpolitiikkaan  • Valtiovarainministeriöllä on merkittävä rooli
 liittyvät asiat ovat Virossa hajautettu yksittäisten   laatujohtamisen kehittämisessä valtionhallinnossa
 ministeriöiden vastuulle (henkilöstöpolitiikan ja    • Ministeriön tehtävänä on muodostaa laatujohtamiseen
 johtamisen käytännöt vaihtelevat ministeriöittäin)    kytkeytyviä politiikkoja ja toimenpiteitä
• Valtioneuvoston yhteydessä toimiva yksikkö       • Lisäksi ministeriö vastaa myös muotoilemiensa
 (Department of Public Service at the State Chancellery)  politiikkojen ja toimenpideohjelmien toimeenpanosta
 vastaa valtionhallinnon yhteisen henkilöstöpolitiikan
 kehittämisestä ja koordinoinnista            • Laatujohtamisella tähdätään palveluiden laatutason
                              nostamiseen sekä julkishallinnon tuottavuuden ja
• Yksikkö muodostaa yhteiset henkilöstöjohtamisen      tehokkuuden parantamiseen
 periaatteet, tarjoaa ohjeistusta ja tietoa parhaista
 käytännöistä sekä muodostaa kansalliset prioriteetit
 julkisen sektorin koulutustarpeille
• Julkisen sektorin työsuhteista ja niiden ehdoista
 säädetään laissa (Public Service Act, Civil Servants'
 Official Titles and Salary Scale Act)
44                                         © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Viro
Yhteiset policyt 2/2

IT-politiikka                       Julkiset hankinnat
• Talous- ja viestintäministeriö (Ministry of Economic  • Valtiovarainministeriö on keskeinen toimija julkisten
 Affairs and Communications) vastaa Viron yhteisen IT-   hankintojen koordinoinnissa
 politiikan muodostamisesta               • Julkisia hankintoja valvoo valtiovarainministeriön
• Ministeriön tehtävänä on koordinoida valtion IT-     alainen, itsenäinen virasto (Public Procurement Office)
 järjestelmien kehittämistä sekä kehittää valtion IT-  • Valvonnan ohella virasto ohjeistaa ja neuvoo
 politiikkaa, strategiaa ja arkkitehtuuria         sopimusosapuolia, levittää julkisiin hankintoihin liittyvää
• Tästä työstä ministeriössä vastaa Valtion IT-yksikkö   tietoa sekä arvioi valtionhallinnon toimijoiden
• Toinen keskeinen toimija IT-politiikan saralla on     hankintakäytäntöjä
 ministeriön alainen Estonian Informatics Center     • Valtiovarainministeriön alainen julkisten hankintojen
• Yhteinen IT-politiikka sisältää myös valtionhallinnon   yksikkö (Public Procurement Unit) vastaa julkisiin
 yhteisen tietoturvapolitiikan               hankintoihin liittyvän lainsäädännön valmistelusta ja EU
                              yhteistyöstä. Lisäksi yksikkö pitää rekisteriä kaikista
                              julkisista hankinnoista
                             • Ministeriöt on velvoitettuja toimittamaan
                              hankintailmoituksensa tälle yksikölle
45                                          © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Viro
Yhteiset prosessit ja palvelut

Valtionhallinnon yhteiset prosessit            Valtionhallinnon yhteiset palvelut
• Virossa on yhtenäinen lainvalmistelun prosessi     • Virossa on tällä hetkellä yksittäisten ministeriöiden
• Myös valtionhallinnon yhteinen budjetointiprosessi on   palvelukeskuksia
 tarkkaan määritelty ja kuvattu             • Sisäministeriöllä on esimerkiksi IT-palvelukeskus, joka
• Valtiovarainministeriö vastaa yhteisestä         tarjoaa palveluita myös muille valtionhallinnon
 budjettiprosessista ja sen valvonnasta          organisaatioille
                             • Virossa on käynnistetty aloite uuden, koko
                              valtionhallinnon kattavan palvelukeskuksen
                              perustamiseksi
                              • Uuden palvelukeskuksen olisi tarkoitus palvella
                               kaikkia valtionhallinnon toimijoita
                              • Päätöstä palvelukeskuksesta odotetaan vuoden
                               2010 aikana
                              • Palvelukeskuksen toiminnan on suunniteltu kattavan
                               taloushallinnon, IT-tuen, toimistojen kunnossapidon
                               sekä julkiset hankinnat
46                                          © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Viro
Linkit

• IT julkishallinnossa – Vuosikirja 2008 http://www.riso.ee/en/files/Yearbook2008/pdf/yearbook2008.pdf
• IT-strategia 2013 http://www.riso.ee/en/system/files/Estonian%20Information%20Society%20Strategy%202013.pdf
• IT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2007-2008
 http://www.riso.ee/en/system/files/Implementation%20Plan%202007-
 2008%20of%20the%20Estonian%20Information%20Society%20Strategy_0.pdf
• Julkisista hankinnoista vastaava virasto (Public Procurement Office) http://www.rha.gov.ee/?lang=en
• Valtioneuvosto: www.riigikantselei.ee
• Hallitusohjelma: http://www.valitsus.ee/?id=1468
• Valtiovarainministeriö: www.fin.ee
• Talous- ja viestintäministeriö: www.mkm.ee
• Valtion IT-yksikkö: www.riso.ee/en
• Valtionhallinnon sähköisten palveluiden portaali: http://www.eesti.ee/eng
47                                          © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Viro
Yhteenveto


             • Konserniohjauksen kannalta keskeisiä toimijoita Virossa ovat valtiovarainministeriö ja
   Konsernihallinto   talous- ja viestintäministeriö
             • Varsinaista konserniohjausyksikköä tms. ei Virossa ole
             • Virossa on koko valtionhallinnolle yhteisiä politiikkoja seuraavilla alueilla: IT-järjestelmät
   Yhteiset policyt
              ja arkkitehtuuri, laatujohtaminen (quality management) ja julkiset hankinnat
             • Yhteisiä prosesseja on muodostettu ja kuvattu esimerkiksi lainvalmisteluun ja
 Yhteiset prosessit
              budjetointiin liittyen             • Palvelukeskuksia on tällä hetkellä ainoastaan yksittäisillä ministeriöillä
             • Valtionhallinnon yhteisen palvelukeskuksen (taloushallinto, IT-tuki, toimistojen
   Yhteiset palvelut
              kunnossapito, julkiset hankinnat) perustamisesta on vireillä aloite
48                                             © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Konserniohjaus Norjassa
          © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Norja
Konsernihallinto

• Norjassa ei ole erityistä valtion konsernihallinnon    • Hallintoministeriö (Ministry of Government
 mallia. Hallitus ja ministerit vastaavat poliittisesta    Administration and Reform) pyrkii tuomaan
 linjanvedosta ja ministeriöt politiikan valmistelusta ja   valtionhallintoon yhtenäisyyttä ja joitakin
 toimeenpanosta                        konsernimaisia piirteitä
• Norjassa ei ole koettu tarvetta lisätä päätöksenteon tai
 hallinnon keskittämistä. Järjestelmää luonnehditaan
 desentralisoituneeksi ja ministeriövaltaiseksi
50                                           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Norja
Yhteiset policyt

• Hallintoministeriö on muodostanut hallinnolle yhteisen      • Hankintapolitiikkaa pyritään yhtenäistämään ja
 IT-politiikan ja -standardit. Standardien noudattaminen       keskittämään
 on pakollista                           • Valtionyhtiöitä ja omistuksia varten on olemassa
• Ministeriön tavoitteena on lisätä hallinnonalarajat         yhteinen politiikka
 ylittävää yhteistyöstä                      • Hallintoministeriön ja valtiovarainministeriön (talous- ja
• Hallintoministeriö vastaa myös henkilöstöpolitiikasta ja      finanssipolitiikka) lisäksi ei ole yhteisiä policyjä tai
 sen kehittämisestä                         organisaatiota, jolla olisi koko valtionhallinnon kattavia
• Valtiokonttori (Government Agency for Financial           ohjausvastuita
 Management) määrittää valtionhallinnon yhteistä
 taloushallintoa ja sen ohjausta (määräykset). Se toimii
 myös valtion taloushallinnon palvelukeskuksena
         Hallintoministeriön alaisen IT-yksikön tehtävät

51                                               © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Norja
Yhteiset prosessit ja palvelut

Valtionhallinnon yhteiset prosessit              Valtionhallinnon yhteiset palvelut
• Valta tulosohjauksesta kuuluu ministeriöille, jotka     • Valtiokonttori toimii taloushallinnon ja palkanmaksun
 asettavat hallinnonalan tulostavoitteet            palvelukeskuksena. Sen asiakkaita on tällä hetkellä
• Ministeriöiden lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirasto    kaikkiaan 400. Osalla virastoista on edelleen oma
 (State Audit Office) valvoo tulostavoitteiden         taloushallintonsa
 saavuttamista                        • IT-palveluille on olemassa valtion palvelukeskus
• Keskeisin yhteinen prosessi on valtion talousarvion     • Myös kiinteistöjen hoitoa varten on olemassa oma
 laadinta                            valtion organisaatio (Government Administration
• Ministeriöt kantavat myös vastuun lainvalmistelusta      Services)
 hallinnonalallaan. Oikeusministeriö kuitenkin tarkastaa   • Suurelta osin palvelukeskusten potentiaali on edelleen
 lait                              hyödyntämättä
• Investointien tuloksellisuuden arviointia ja seurantaa on
 pyritty kehittämään. Hankkeet, jotka ylittävät 500 milj.
 kruunua käyvät läpi laadunvarmistusprosessin. Tässä
 ulkoisessa arvioinnissa on yhteinen malli niistä asioista,
 joihin arviointi kohdistuu
• Hallinnon arvioinnin prosessiin on pyritty myös luomaan
 yhteiset standardit
• Talousarvio laaditaan pitkälti sähköisesti. Hankinnoille
 on luotu oma sähköinen markkinapaikka
52                                            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Norja
Linkit

• Hallintoministeriö (Ministry of Government Administration, Reform and Church Affairs):
 http://www.regjeringen.no/en/dep/fad.html?id=339
• IT-politiikan ja Julkisen sektorin uudistuspolitiikan yksikkö (Department of ICT Policy and Public Sector Reform):
 http://www.regjeringen.no/en/dep/fad/about-the-ministry/Organisation/Departments/department-of-ict-policy-and-
 public-sect.html?id=1589
• Tietoa Norjan IT-standardeista: http://www.regjeringen.no/en/dep/fad/press-centre/press-releases/2009/new-
 obligatory-it-standards-for-the-stat.html?id=570650
• Kiinteistönhallinnan ja ylläpidon palvelukeskus (Government Administration Services):
 http://www.dss.dep.no/About-us/
• Government Agency for Financial Management: http://www.sfso.no/templates/Page____135.aspx
• Valtiovarainministeriö: http://www.regjeringen.no/en/dep/fin.html?id=216
• Valtiontalouden tarkastusvirasto (Office of the Auditor General of Norway):
 http://www.riksrevisjonen.no/en/Pages/Homepage.aspx
53                                           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Norja
Yhteenveto


             • Norjassa ei ole erityistä valtion konsernihallinnon mallia. Hallitus ja ministerit vastaavat
   Konsernihallinto
              poliittisesta linjanvedosta ja ministeriöt politiikan valmistelusta ja toimeenpanosta
             • Valtionhallinnolle on luotu yhteinen IT-politiikka ja yhteiset standardit
   Yhteiset policyt  • Valtiokonttori (Government Agency for Financial Management) määrittää
              valtionhallinnon yhteistä taloushallintoa ja sen ohjausta esimerkiksi määräysten avulla


             • Keskeisin yhteinen valtionhallinnon prosessi on valtion talousarvion laadinta
             • Investointien tuloksellisuuden arviointia ja seurantaa on pyritty kehittämään. Arviointiin
 Yhteiset prosessit
              on luotu yhteinen malli arvioitavista asioista
             • Hallinnon arvioinnin prosessiin on pyritty luomaan yhteiset standardit


             • Valtiokonttori toimii taloushallinnon ja palkanmaksun palvelukeskuksena
   Yhteiset palvelut  • Myös IT-palveluille on olemassa valtion palvelukeskus
             • Suurelta osin palvelukeskusten potentiaali on edelleen hyödyntämättä
54                                            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Konserniohjausmallien
vertailua
          © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Konserniohjaus policyjen valmistelussa ja toteutuksessa

 1.  Operationaalinen ja strateginen koherenssi vähäistä        High
   Vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia policyja / valtion
   toimijoiden vastuut kapeat. Policyjen noudattaminen
   perustuu vapaaehtoisuuteen
                                                             •Tšekki
                                     Strateginen koherenssi
                                                           •Tanska
 2.  Operationaalinen koherenssi korkeaa, strateginen                               • Ranska
                                                         •Iso-Britannia
   koherenssi vähäistä                                               • Viro
   Vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia policyja / valtion
   toimijoiden vastuut kapeat. Policyjen noudattaminen                                 • Norja
   pakollista tai osittain pakollista
                                                             • Hollanti
    • Norjassa ja Hollannissa on panostettu erityisesti IT-
     politiikkaan. Yhteisten IT-standardien noudattaminen on
     pakollista


 3.  Strateginen koherenssi korkeaa, operationaalinen          Low
   vähäistä
                                                  Low  Operationaalinen koherenssi          High
   Useita koko valtiokonsernia koskevia policyja ja/tai niitä
   tukevia sähköisiä työkaluja / laajoja koko valtion kattavia  4.  Strateginen ja operationaalinen koherenssi korkeaa
   vastuita. Policyjen noudattaminen perustuu
   vapaaehtoisuuteen                         Useita koko valtiokonsernia koskevia policyja ja/tai niitä
                                     tukevia sähköisiä työkaluja ja koko valtion kattavia vastuita.
    • Tanskassa ja Ranskassa on useita valtiokonsernin        Policyjen noudattaminen pakollista tai osittain pakollista
     policyja ja niitä tukevia työkaluja. Yhteisten policyjen
     noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja tästä               • Tšekissä on useita valtiokonsernin yhteisiä policyja (IT-
     syystä noudattaminen on vähäistä                        politiikka ja standardit, taloushallinto, hankinnat) ja näitä
                                             tukevia työkaluja
    • Myös Virossa on useampi valtiokonsernille yhteinen
     policy                                    • Esimerkiksi yhteisten IT-standardien ja joidenkin
                                             sähköisten työkalujen (data boxes) hyödyntäminen on
                                             pakollista

56                                                       © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Konserniohjaus hallinnon prosesseissa

 1.  Operationaalinen ja strateginen koherenssi vähäistä         High
   Vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia prosesseja.
   Yhteisten prosessien noudattaminen perustuu
   vapaaehtoisuuteen
                                      Strateginen koherenssi
    • Suurimmassa osassa tarkastelluista maista oli
     määritelty vain yksi tai muutamia valtiokonsernin
     yhteisiä prosesseja
    • Yhteisiä prosesseja olivat tyypillisesti budjettiprosessi                        •Tanska
     ja lainsäädännön valmisteluprosessi
                                                           • Ranska
                                                           •Tšekki
                                                         • Viro
 2.  Operationaalinen koherenssi korkeaa, strateginen                             • Norja
   koherenssi vähäistä                                          •Iso-Britannia
   Vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia prosesseja.                          • Hollanti
   Prosessien noudattaminen pakollista tai osittain pakollista
                                     Low
 3.  Strateginen koherenssi korkeaa, operationaalinen                       Low  Operationaalinen koherenssi          High
   vähäistä
   Useita koko valtiokonsernia koskevia prosesseja.
   Prosessien noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen      4.  Strateginen ja operationaalinen koherenssi korkeaa
    • Vertailumaista poiketen Tanskassa on määritelty muita      Useita koko valtiokonsernia koskevia prosesseja.
     enemmän valtiokonsernin yhteisiä prosesseja           Prosessien noudattaminen pakollista tai osittain pakollista
    • Lisäksi Tanskassa oli muita enemmän kehityshankkeita
     yhteisten prosessien kehittämiseen liittyen (esim.
     Prosessikirjasto)
57                                                       © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Palvelukeskukset osana valtiokonsernia

 1.  Operationaalinen ja strateginen koherenssi vähäistä        High
   Vähäinen määrä valtiokonsernin palvelukeskuksia.
   Palveluiden käyttö on vapaaehtoista
    • Tarkastelluissa maissa palvelukeskusten
                                     Strateginen koherenssi
     hyödyntäminen valtiokonsernin palveluiden
     järjestämisessä oli vähäistä
    • Tanskassa on yhteinen IT-palvelukeskus, jonka                                • Norja
     asiakkaina on 15 ministeriötä                                      • Hollanti
    • Ranskassa ja Tšekissä valtiokonsernin viestintä on
     keskitetty
                                                           •Tanska
                                                        •Tšekki
    • Virossa ministeriöillä on omia palvelukeskuksia                           • Viro
     hallinnonaloillaan                                        • Ranska
    • Iso-Britanniassa on ainoastaan suunnitelmia                           •Iso-Britannia
     palvelukeskusten perustamiseen liittyen
                                     Low
 2.  Operationaalinen koherenssi korkeaa, strateginen                       Low  Operationaalinen koherenssi          High
   koherenssi vähäistä
   Vähäinen määrä valtiokonsernin palvelukeskuksia.
   Palveluiden käyttö on pakollista               4.  Strateginen ja operationaalinen koherenssi korkeaa
                                     Useita valtiokonsernin palvelukeskuksia. Palveluiden käyttö
 3.  Strateginen koherenssi korkeaa, operationaalinen          on pakollista
   vähäistä
   Useita valtiokonsernin palvelukeskuksia. Palveluiden käyttö
   on vapaaehtoista
    • Sekä Norjassa että Hollannissa on perustettu useampia
     palvelukeskuksia. Palveluiden käyttö ei kuitenkaan ole
     pakollista ja toistaiseksi asiakaskunta ei kata koko
     valtiokonsernia
58                                                       © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Yhteenveto
konserniohjaukseen
liittyvistä käytännöistä ja
kehittämistyöstä


            © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä
Yhteiset policyt 1/2

              Maa   Vastuuorganisaatio    Kuvaus

                               IT-politiikka kattaa kaikki valtion virastot ja paikallishallinnon .
                               Politiikan erityispainopiste on hallinnonalat ylittävässä toiminnassa .
   IT-politiikka     Tanska  Valtiovarainministeriö  Yhteinen IT-politiikka sisältää myös julkisen hallinnon sähköisten
                               palveluiden yhteiset standardit. Myös IT-arkkitehtuurille ja
                               prosesseille on olemassa yhteiset standardit.
   Sähköisten                        Valtiovarainministeriö vaatii ministeriöiden sähköisiltä hankkeilta
   hankkeiden toteutus-  Tanska  Valtiovarainministeriö  toteutussuunnitelman: riskit, hyödyt, budjetin, taloustiedot,
   suunnitelmat                       kustannukset ja aikataulun
                               Järjestelmä, jolla innovaatiot ja hyvät käytännöt saadaan levitettyä
                               laajemmalle hallintoon. Suunnitteilla innovaatioiden
   Innovaatioiden
              Tanska  Ei tiedossa       referenssinpankki, joka sisältää kuvauksen toimintatavasta ja
   referenssipankki
                               teknologiasta sekä soveltamisesta


                               Valtionhallinnon sähköistämistä ohjataan
                               toimialojen/prioriteettialueiden (individual domain areas) avulla.
   Sähköisen hallinnon
              Tanska  Valtiovarainministeriö  Toimialoille perustetaan sähköistämisen lautakunnat (digitalization
   lautakunnat
                               boards), joiden tehtävänä on edistää hallinnonalarajat ylittävien IT-
                               hankkeiden toteutusta.
                               Valtionhallinnolle on määritelty yhteinen IT-politiikka ja –standardit.
   IT-politiikka     Tšekki  Sisäasiainministeriö   IT-politiikan ja standardien noudattaminen on pakollista kaikille
                               julkisen sektorin organisaatioille (säädetty lailla).
   Data-box –
                               Data-box on viranomaisten virallisen kommunikaation väline.
   valtionhallinnon
              Tšekki  Sisäasiainministeriö   Kyseessä on kehittynyt sähköposti, jota kaikkien julkisen sektorin
   kommunikoinnin
                               organisaatioiden on käytettävä.
   työkalu
                               Valtion taloushallinto pyritään yhtenäistämään yhteisen
   Taloushallinnon IT-
              Tšekki  Valtiovarainministeriö  taloushallinnon järjestelmän (common IT platform) avulla.
   järjestelmä
                               Järjestelmästä ja sen kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö.

60                                                © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä
Yhteiset policyt 2/2

              Maa   Vastuuorganisaatio    Kuvaus

                               Yhtenäisen kirjanpidon ja budjettiprosessin tueksi on kehitetty
   Taloushallinnon
              Ranska  Valtiovarainministeriö  valtionhallinnon yhteinen kirjanpidon sähköinen työkalu (Information
   sähköinen työkalu
                               System Management of Public Accounting, CHORUS).
                               Julkiset hankinnat on keskitetty valtiovarainministeriön alaiselle
                               hankintavirastolle (Central Procurement Agency), joka vastaa julkisia
   Hankintapolitiikka   Ranska  Valtiovarainministeriö
                               hankintoja koskevan politiikan ja periaatteiden muodostamisesta ja
                               niiden toimeenpanosta
                               Uudistuspolitiikka koskee koko valtionhallintoa ja sisältää ohjeistusta
                               ministeriöille esimerkiksi tuottavuuden parantamiseen liittyen.
   Valtionhallinnon                     Tuottavuuden parantaminen keskittyy henkilötyövuosien
   uudistuspolitiikka   Ranska  Valtiovarainministeriö  vähentämiseen. Uudistuspolitiikalla pyritään ottamaan käyttöön myös
   (FORM)                          uusia henkilöstöjohtamisen periaatteita (kannustinjärjestelmät,
                               työsuhteiden joustavuuden ja työntekijöiden liikkuvuuden
                               parantaminen).
                               Valtiovarainministeriöllä on merkittävä rooli laatujohtamisen
                               kehittämisessä valtionhallinnossa. Ministeriön tehtävänä on
   Laatujohtaminen    Viro   Valtiovarainministeriö
                               muodostaa ja toimeenpanna laatujohtamiseen kytkeytyviä politiikkoja
                               ja toimenpideohjelmia.
                               Talous- ja viestintäministeriö vastaa Viron yhteisen IT-politiikan
                               muodostamisesta. Ministeriön tehtävänä on koordinoida valtion IT-
   IT- ja             Talous- ja
              Viro               järjestelmien kehittämistä sekä kehittää valtion IT-politiikkaa,
   tietoturvapolitiikka      viestintäministeriö
                               strategiaa ja arkkitehtuuria. Yhteinen IT-politiikka sisältää myös
                               valtiohallinnon yhteisen tietoturvapolitiikan.
                               Hallintoministeriö (Ministry of Government Administration and
                               Reform) pyrkii tuomaan valtionhallintoon yhtenäisyyttä ja joitakin
   IT-standardit     Norja  Hallintoministeriö
                               konsernimaisia piirteitä. Ministeriö on pyrkinyt luomaan hallinnolle
                               yhteiset IT-standardit. Näiden noudattaminen on pakollista61                                               © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä
Yhteiset prosessit 1/2

             Maa    Vastuuorganisaatio    Kuvaus


                               Julkishallinnon uudistusohjelmassa kartoitetaan ja kootaan yhteen
   Prosessikirjasto   Tanska   Valtiovarainministeriö
                               kaikki julkisen sektorin olemassa olevien prosessien kuvaukset.


                               Budjetointiprosessin ja taloushallinnon raportoinnin
   Budjettiprosessi   Tanska   Valtiovarainministeriö
                               minimivaatimuksista säädetään lainsäädännöllä .

                               Valtion hankinnat ja hankintaprosessi on pyritty keskittämään.
                               Hankintojen suunnitelmallisuutta on lisätty mm. tiedottamalla tulevista
   Hankintaprosessi   Tanska   Valtiovarainministeriö
                               hankinnoista. Hankintojen kohdalla on kyse pikemminkin yhteisen
                               prosessin määrittelemisestä kuin palvelukeskuksesta.


   Budjettiprosessi   Hollanti  Valtiovarainministeriö  Budjettiprosessi on ainoa koko valtionhallinnon yhteinen prosessi.


                               Lainvalmistelulle on olemassa kaikki ministeriöt kattavat säännöt ja
                               yhteinen prosessi. Lainvalmisteluun on tarkoitus kytkeä myös
   Lainsäädännön                      säännöllinen arviointiprosessi (Smart Administration Initiative), joka
             Tšekki   Ei tiedossa
   valmisteluprosessi                    sisältää ex ante ja ex post vaikutusarvioinnit. Lainvalmistelun laadun
                               valvontaa varten on olemassa lainsäädäntöneuvosto (Council of
                               Legislation), joka hyväksyy kaikki uudet lait.
                               Valtionhallinnon yhteinen budjettiprosessi on määritelty
                               lainsäädännössä. Budjettiprosessi nivoutuu yhteen valtionhallinnon
   Budjettiprosessi   Ranska   Valtiovarainministeriö  yhteisten kirjanpidon periaatteiden kanssa (ks. yhteiset politiikat)
                               Budjetointiprosessia tukee valtionhallinnon yhteinen IT-järjestelmä
                               (CHORUS).
62                                               © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä
Yhteiset prosessit 2/2

               Maa       Vastuuorganisaatio    Kuvaus


   Lainsäädännön                          Lainsäädännön valmisteluun on luotu valtionhallinnon yhteinen
               Ranska     Ei tiedossa
   valmisteluprosessi                        prosessi.

                                   Virossa on yhtenäinen lainvalmistelun prosessi. Myös kansalaisilla on
   Lainsäädännön
               Viro      Oikeusministeriö     mahdollisuus osallistua lakien valmisteluun sähköisen sovelluksen
   valmisteluprosessi
                                   avulla

                                   Valtionhallinnon yhteinen budjetointiprosessi on tarkkaan määritelty ja
   Budjettiprosessi    Viro      Valtiovarainministeriö  kuvattu. Valtiovarainministeriö vastaa yhteisestä budjettiprosessista ja
                                   sen valvonnasta.

   Investointien                          Hankkeet, jotka ylittävät 500 milj. kruunua käyvät läpi
   tuloksellisuuden    Norja      Ei tiedossa       laadunvarmistusprosessin. Tätä ulkoista arviointia varten on luotu
   arviointi ja seuranta                      yhteinen malli niistä asioista, joihin arviointi kohdistuu.

   Hallinnon arvioinnin                       Hallinnon arvioinnin prosessiin on pyritty luomaan yhteiset standardit.
               Norja      Hallintoministeriö
   prosessi

                                   Tulosohjauksessa keskeinen toimija on Prime Minister’s Delivery Unit
                                   (sijoitettu valtiovarainministeriöön), joka asettaa ministeriöille ja
   PM’s Delivery Unit   Iso-Britannia  Valtiovarainministeriö
                                   virastoille kvantitatiiviset suoritetavoitteet ja muut tulostavoitteet
                                   keskeisten palvelualueiden osalta
63                                                   © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä
Yhteiset palvelut

               Maa    Vastuuorganisaatio    Kuvaus

                                 Palvelukeskus tarjoaa IT-palveluita ja tukea 15 ministeriöille ja niiden
   Statens IT       Tanska   Valtiovarainministeriö  hallinnonalojen toimijoille. Palvelukeskus vastaa myös yhteisten IT
                                 ratkaisujen ja järjestelmien kehittämisestä.

                                 Hollantiin on perustettu valtiokonsernin henkilöstöpalveluita tarjoava
   Henkilöstöpalvelut   Hollanti  Ei tiedossa
                                 palvelukeskus

                                 Kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon (facility management) on perustettu
   Kiinteistöpalvelut   Hollanti  Ei tiedossa       palvelukeskus, joka palvelee toistaiseksi vain muutamaa ministeriötä.


   Keskitetyt viestinnän                    Valtionhallinnon sisäinen ja ulkoinen viestintä ja tiedotustoiminta on
               Tšekki   Ei tiedossa
   palvelut                          keskitetty. http://icv.vlada.cz/en/sluzby/services-59374/


   Keskitetyt viestinnän                    Viestintävirasto (Government Information Services) tarjoaa
               Ranska   Viestintävirasto
   palvelut                          valtionhallinnon toimijoille tiedottamiseen liittyviä palveluita.

   Talous- ja                         Valtiokonttori toimii taloushallinnon ja palkanmaksun
   palkkahallinnon     Norja   Valtiokonttori      palvelukeskuksena. Sen asiakkaita on tällä hetkellä kaikkiaan 400.
   palvelukeskus                        Osalla virastoista on kuitenkin edelleen oma taloushallintonsa.

                                 Valtionhallinnon IT-palveluille on olemassa valtion yhteinen
   IT-palvelukeskus    Norja   Hallintoministeriö
                                 palvelukeskus.


                                 Valtionhallinnon kiinteistöjen hoitoa varten on luotu oma valtion
   Kiinteistöpalvelut   Norja   Hallintoministeriö
                                 organisaatio (Government Administration Services).
64                                                  © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Liite:
Tutkimuskysymykset
           © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tutkimuskysymykset 1/3
Yhteiset policyt
•  Miten yleisesti luonnehtisit valtion konserniohjausta? Millainen on valtion konserniorganisaatio? Ohjauksen ala,
   onko olemassa valtiokonsernia?
•  Mitä yhteisiä policyja valtiokonsernilla on seuraavista osa-alueista: omistajaohjaus, henkilöstöpolitiikka, julkisten
   palvelujen rahoittaminen, hankinnat?
•  Millä muilla alueilla valtiokonsernilla on yhteisiä policyja?
•  Onko policyille asetettu konkreettiset, mitattavissa olevan tavoitteet?
•  Onko policyjen toimeenpanoon olemassa yhtenäinen johtamisjärjestelmä? Millainen se on?
•  Onko policyjen toteutus jalkautettu hallinnon työtehtävien tasolle saakka (kannustinjärjestelmä)?
•  Seurataanko policyjen toteutumista säännöllisesti?
•  Mitkä ovat konserniohjauksen tärkeimmät vahvuudet ja ongelmat?
•  Mitkä ovat valtion konserniohjauksen keskeiset kehittämisalueet?
66                                              © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tutkimuskysymykset 2/3
Yhteiset prosessit
•  Mitkä ovat valtiokonsernin tärkeimmät yhteiset prosessit?
•  Esimerkiksi: strategian laadinta (konsernistrategia), toiminnan ja talouden suunnittelu, lainvalmistelu, tulosohjaus,
   ennakointi ja tuloksellisuuden arviointi
•  Ovatko konsernin prosessit selkeästi kuvattu ja ohjeistettu?
•  Ketkä ovat avainprosessien omistajat?
•  Miten kuvaat prosessien johtamisotteen jämäkkyyttä?
•  Miten poliittisen johdon rooli konserniohjaukseen
•  Miten poliittisen johdon ja ammattijohdon vuoropuhelu on organisoitu?
•  Miten arvioit prosessien laatua ja suorituskykyä?
•  Tuetaanko prosesseja sähköisillä apuvälineillä?
•  Miltä osin prosessit toimivat ja missä ovat suurimmat ongelmakohdat?
•  Miten yhteisiä prosesseja kehitetään tulevaisuudessa?
67                                             © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
Tutkimuskysymykset 3/3
Yhteiset palvelut
•  Onko valtiokonsernilla olemassa strategia yhteisten palvelujen järjestämisestä?
•  Miten luonnehdit yhteisten palvelujen järjestämisen strategiaa?
•  Millä osa-alueilla valtionkonsernin palvelut on yhdistetty?
•  Esimerkiksi: taloushallinto, henkilöstöhallinto, ICT, hankinnat, lakipalvelut, viestintä?
•  Onko yhteisillä palveluilla saavutettu kustannussäästöjä?
•  Onko yhteisillä palveluilla kyetty parantamaan palvelujen laatua?
•  Mitkä ovat yhteisten palvelujen järjestämisen suurimmat vahvuudet?
•  Mitkä ovat yhteisten palvelujen järjestämisen suurimmat ongelmakohdat?
•  Miten valtion yhteisiä palveluita kehitetään tulevaisuudessa?
68                                                © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

More Related Content

Similar to Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa

M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
MS SOSTE
 
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteetTyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Nuoren tilannekuva - Lähtötilanneselvitys
Nuoren tilannekuva - Lähtötilanneselvitys Nuoren tilannekuva - Lähtötilanneselvitys
Nuoren tilannekuva - Lähtötilanneselvitys
Sitra / Hyvinvointi
 
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysCase TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysTyö- ja elinkeinoministeriö
 
TEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaTEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaAntti Joensuu
 
Avaussanat
AvaussanatAvaussanat
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
DigitalHelsinki
 
Julkisen hallinnon yhteinen ICT-strategia
Julkisen hallinnon yhteinen ICT-strategiaJulkisen hallinnon yhteinen ICT-strategia
Julkisen hallinnon yhteinen ICT-strategia
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Tutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaan
Tekes
 
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010
TIVIA ry
 
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla SuomessaElinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnosKiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
2019 05-27 demokratiakokeilut-heasman
2019 05-27 demokratiakokeilut-heasman2019 05-27 demokratiakokeilut-heasman
2019 05-27 demokratiakokeilut-heasman
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Työelämä 2020 05052014
Työelämä 2020 05052014Työelämä 2020 05052014
Työelämä 2020 05052014
Tyoelama2020
 
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Vapaa_Jakelu
 
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
THL
 
22 kehystrategia
22 kehystrategia22 kehystrategia
22 kehystrategiaSYL
 
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja OyjStrateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
THL
 
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoiniTyöelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Tyoelama2020
 

Similar to Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa (20)

M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
 
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteetTyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
 
Nuoren tilannekuva - Lähtötilanneselvitys
Nuoren tilannekuva - Lähtötilanneselvitys Nuoren tilannekuva - Lähtötilanneselvitys
Nuoren tilannekuva - Lähtötilanneselvitys
 
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysCase TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
 
TEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaTEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessista
 
Avaussanat
AvaussanatAvaussanat
Avaussanat
 
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
 
Julkisen hallinnon yhteinen ICT-strategia
Julkisen hallinnon yhteinen ICT-strategiaJulkisen hallinnon yhteinen ICT-strategia
Julkisen hallinnon yhteinen ICT-strategia
 
Tutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaan
 
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010
 
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla SuomessaElinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
 
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnosKiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
 
2019 05-27 demokratiakokeilut-heasman
2019 05-27 demokratiakokeilut-heasman2019 05-27 demokratiakokeilut-heasman
2019 05-27 demokratiakokeilut-heasman
 
Työelämä 2020 05052014
Työelämä 2020 05052014Työelämä 2020 05052014
Työelämä 2020 05052014
 
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
 
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
 
22 kehystrategia
22 kehystrategia22 kehystrategia
22 kehystrategia
 
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja OyjStrateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
 
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
 
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoiniTyöelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
 

More from Sitra / Uusi johtajuus

Työn imu 300512
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Sitra / Uusi johtajuus
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
Sitra / Uusi johtajuus
 
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Sitra / Uusi johtajuus
 
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläJuha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
Sitra / Uusi johtajuus
 
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_oteTerhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Sitra / Uusi johtajuus
 
Employee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
Sitra / Uusi johtajuus
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)
Sitra / Uusi johtajuus
 
Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness
Sitra / Uusi johtajuus
 
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra / Uusi johtajuus
 

More from Sitra / Uusi johtajuus (20)

Työn imu 300512
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
 
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
 
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstä
 
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
 
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläJuha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
 
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_oteTerhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
 
Employee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
 
Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)
 
Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128
 
110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness
 
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti
 

Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa

 • 1. Konserniohjauksen kehittäminen Euroopan maiden valtionhallinnossa Image for illustrative purposes only Kokemuksia Tanskasta, Iso- Britanniasta, Hollannista, Norjasta, Ranskasta, Tšekistä ja Virosta Helsinki 28.1.2010 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 2. Tiivistelmä Tutkimuksessa selvitettiin valtionhallinnon konserniohjauksen kehittämisen suuntauksia seitsemässä Euroopan valtiossa (Tanska, Iso-Britannia, Hollanti, Tšekki, Ranska, Viro ja Norja). Tutkimuksen osa-alueina selvitettiin maiden kokemuksia yhteisistä policyistä, prosesseista, palveluista sekä yleisestä konsernihallinnosta. Tutkimusraportin osat ovat: 1. Kuvaukset yhteisistä policyistä, prosesseista ja palveluista maittain 2. Vertailu maiden konserniohjauksen käytännöistä 3. Yhteenveto tärkeimmistä kehittämishankkeista 4. Johtopäätökset Suomen konserniohjauksen kehittämisessä Tutkimuksessa havaittiin, että konserniohjaus on keskeinen valtionhallinnon kehittämissuuntaus ainoastaan yhdessä tutkituista maista, Tanskassa. Eri maiden hallintokulttuurit ja historia ovat lisäksi muokanneet tutkittujen maiden poliittisista ja hallinnollisista käytännöistä huomattavasti toisistaan ja Suomen mallista poikkeavia. Mainituista syistä on vaikea muodostaa suoria johtopäätöksiä tutkittujen maiden käytäntöjen soveltuvuudesta Suomen konserniohjauksen kehittämisessä. Historiallisista ja kulttuurista eroista huolimatta useimmista tutkituista maista voidaan löytää käytäntöjä ja kehittämissuuntauksia, jotka ovat hyödyllisiä pohdittaessa valtion konserniohjauksen vahvistamiseen liittyviä kysymyksiä Suomessa. Yleisen konsernihallinnon osalta hyviä käytäntöjä on löydettävissä mm. Isosta-Britanniasta (Prime Minister’s Delivery Unit), Norjasta (hallintoministeriö) ja Tšekistä (Smart Administration Initiative). Yhteisten policyjen osalta opittavaa on varmasti eri maiden yhteisestä IT-politiikasta, Tanskan IT-hankkeiden suunnittelun kehittämisestä (Business caset) sekä Tšekin lainvalmistelun kehittämisestä (vaikutusten arviointi). Prosessien osalta mielenkiintoista kehitystyötä on tehty mm. Virossa (lainvalmistelu ja kansalaisten osallistuminen) ja Norjassa (IT- hankkeiden arviointi ja seuranta). Palvelukeskusten osalta lähemmän tutustumisen arvoinen uudistus on valtion IT- keskus Tanskassa (Statens IT). Tutkimuksen johtopäätösosassa on arvioitu Suomen konserniohjauksen kehittämisen tärkeimpiä haasteita sekä arvioitu, mitä eri maista on opittavissa konserniohjauksen kehittämiseen liittyen. 2 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 3. Esipuhe Sitra on käynnistänyt vuoden 2010 alussa nelivuotisen Julkishallinnon johtamisohjelman. Ohjelman visiona on nostaa suomalainen julkishallinto uudistumisen kansainväliseksi edelläkävijäksi. Ohjelman tavoitteet ovat: • Kasvattaa hyvinvointia lisäämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja valinnanvapautta. • Kehittää monituottajamalleja, jotka lisäävät tuottavuutta ja synnyttävät uutta liiketoimintaa. • Vahvistaa julkishallinnon sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja päätöksentekoa. • Luoda ihmiskeskeisempää ja tehokkaampaa julkista hallintoa johtajuutta kehittämällä. Nykyisessä hallintomallissa kunnilla ja laaja itsehallinto ja myös ministeriöt toimivat suhteellisen itsenäisesti omilla hallinnonaloillaan. Tulosohjaus ja erikoistuminen ovat johtaneet hallinnon siiloutumiseen ja osaoptimointiin. Kansalaisten palvelutarpeet eivät pilkkoudu helposti hallittaviksi osakokonaisuuksiksi ja tästä syystä useat kunnat ovat ryhtyneet kehittämään elämänkaaripalveluja. Ongelmaksi muodostuu se, että vastaavaa elämänkaariajattelua ei ole ministeriöiden välillä. Laadun ja tuottavuuden parantaminen edellyttää horisontaalisen yhteistyön lisäämistä. Myös yhteisillä prosesseilla voidaan parantaa tuottavuutta ja laatua, esimerkkinä vaikkapa lainsäädäntöprosessi. Eräissä asioissa, kuten tieto- ja viestintäteknologiassa, voidaan keskitetyllä päätöksenteolla päästä parempiin tuloksiin ja jopa luoda edellytyksiä uuden palveluliiketoiminnan syntymiselle. Ohjelma on ottanut yhdeksi tehtäväkseen kartoittaa mahdollisuuksia valtion konserniohjauksen ja jopa konsernihallinnon kehittämiseksi. Tavoitteena on tuoda syksyllä 2010 keskusteluun muutamia rakenteellisia vaihtoehtoja konserniohjauksen kehittämiseksi. Käsillä olevassa kansainvälisessä selvityksessä on kartoitettu eurooppalaisia käytäntöjä ja kehityssuuntia konserniohjauksen osalta. Selvitys palvelee osaltaan Sitran työtä. Se myös osoittaa, että mahdollisuus edelläkävijyyteen konserniajattelun osalta on olemassa. 3 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 4. Esipuhe Selvityksen on toteuttanut Deloitte. Haluan esittää parhaimmat kiitokseni Deloitten tiimille Markku Harrinvirta, Maria Magi ja Lauri Byckling erittäin ammattimaisesta otteesta ja hyvästä yhteistyöstä kauttaaltaan. Julkishallinnon johtamisohjelmassa työtä on ohjannut allekirjoittaneen ohella Jonna Stenman sekä loppuvaiheessa myös Sari Heinonen-Lindqvist. Kiitän myös heitä aktiivisesta panoksesta. Juha Kostiainen Ohjelmajohtaja Sitra Julkishallinnon johtamisohjelma 4 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 5. Sisällysluettelo Selvityksen tavoitteet ja toteutus 5 Kokemuksia konserniohjauksesta 7 • Tanska 8 • Iso- Britannia 16 • Hollanti 23 • Tšekki 29 • Ranska 34 • Viro 41 • Norja 48 Konserniohjausmallien vertailua 54 Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä 58 Liite: Tutkimuskysymykset 65 5 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 6. Selvityksen tavoitteet ja toteutus © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 7. Selvityksen tavoitteet ja toteutus Tähän tutkimusraporttiin on koottu tutkimustulokset valtionhallinnon konserniohjaukseen liittyvistä käytännöistä ja kokemuksista seitsemästä Euroopan maasta. Tarkasteltavat maat ovat Tanska, Iso-Britannia, Hollanti, Tšekki, Ranska, Viro ja Norja. Alue- ja paikallishallinnon konserniohjauskäytännöt eivät olleet tämän selvityksen kohteena, mutta niistäkin on kirjattu joitakin esille tulleita havaintoja. Dokumentin sisältö perustuu Deloitten eri maissa toimivien asiantuntijoiden haastatteluihin sekä valittujen maiden virallisiin asiakirjoihin ja Internet-sivuihin. Selvityksen kokoamisesta vastasivat Deloitten Markku Harrinvirta, Maria Magi ja Lauri Byckling. Sitra on ohjannut selvitystyötä erityisesti selvityksen tavoiteasetantaan liittyen ja maiden valintaan liittyen. Sitran edustajina työn ohjauksesta vastasivat Juha Kostiainen ja Jonna Stenman. Selvitystä tehtiin joulukuusta 2009 tammikuun loppuun 2010. Selvityksen tavoitteena oli luoda yleiskuva valtionhallinnon konserniohjauksen kehittämisen tilanteesta ja keskeisistä kehittämishankkeista valituissa Euroopan maissa. Konserniohjauksella viitataan menettelyihin, joilla pyritään lisäämään hallinnon päätöksenteon, päätösten toimeenpanon ja muun toiminnan yhtenäisyyttä. Konserniohjauksen vahvistamisen muotoja voivat olla päätöksenteon keskittäminen, ministeriöiden yhteistoiminnan lisääminen, prosessien yhtenäistäminen sekä palvelujen keskittäminen. Konserniohjausmalleja tarkasteltiin valituissa maissa kolmesta näkökulmasta: 1. Yhteiset politiikat (policyt) 2. Yhteiset prosessit 3. Yhteiset palvelut Selvityksessä kartoitettiin mm., millä alueilla yhteisiä politiikkoja, prosesseja tai palveluita kohdemaissa on, kuka vastaa näiden toimeenpanosta ja johtamisesta sekä kuinka pakollisia näiden noudattaminen on valtionhallinnon eri toimijoille. Lisäksi selvitettiin kehittämistoimet ja kehittämisen näkymät mainittuihin kolmeen ulottuvuutteen liittyen. Tarkemmat tutkimuskysymykset löytyvät liitteestä. Tässä raportissa jokaisesta tutkitusta maasta on esitetty tärkeimmät konserniohjaukseen liittyvät löydökset. Raportin lopun yhteenvedoissa maita on myös vertailtu keskenään konserniohjauksen kehitysasteen perusteella. Lisäksi on esitetty yhteenveto tärkeimmistä konserniohjaukseen liittyvistä kehittämistoimista sekä johtopäätökset Suomen valtion konserniohjauksen kehittämiselle. 7 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 8. Kokemuksia konserniohjauksen kehittämisestä © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 9. Konserniohjaus Tanskassa 9 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 10. Tanska Konsernihallinto • Hallinnossa valmistelun, ohjauksen ja toiminnan • Tanskassa on kehitetty konsernihallintoa vertailumaita yhtenäisyyttä lisääviä toimijoita ovat enemmän, mutta tästä huolimatta konserniohjaus on valtiovarainministeriö ja sen alainen hallinnon löyhää ja perustuu vapaaehtoisuuteen kehittämisvirasto (The Danish Agency for • Ministeriöillä on päätäntävalta oman hallinnonalansa Governmental Management) kehittämishankkeista ja suunnitelmista • Yksi valtiovarainministeriön tehtävistä on edistää • Yhteisten policyjen ja prosessien noudattaminen on valtionhallinnon organisaatioiden tehokkuutta ministeriöille vapaaehtoista konserniohjauksen avulla • Tanskassa ei ole vahvaa ohjelmajohtamista vaikka • Valtiovarainministeriö vastaa valtionhallinnon yhteisten tämän tarpeellisuudesta keskustellaan runsaasti policyjen (esim. IT-politiikka, julkishallinnon uudistusohjelma) ja prosessien (esim. budjettiprosessi, hankinnat) muodostamisesta Konsernihallinnon kehityssuuntia • Valtiovarainministeriön alainen hallinnon • Erityisesti palvelukeskuksien palveluihin liittyviä kehittämisvirasto toimeenpanee ministeriön yhteisiä prosesseja tullaan kehittämään konserniohjaukseen liittyviä aloitteita • Ministeriöiden välistä siiloutumista pyritään estämään • Virasto toteuttaa myös hallinnonalarajat ylittäviä IT- ja vähentämään omalla toimintaohjelmalla hankkeita • Hallinnonalarajat ylittävien prosessien määritteleminen ja kehittäminen nähdään turhana, jos ministeriöt eivät suostu tai kykene tekemään yhteistyötä 10 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 11. Tanska Yhteiset policyt 1/2 • Tanskassa on kehitetty erityisesti valtionhallinnon • Yhteinen IT-politiikka sisältää myös julkisen hallinnon yhteistä IT-politiikkaa. Muita yhteisiä politiikkoja on sähköisten palveluiden yhteiset standardit niukasti • IT-standardit ovat suosituksia ja niiden • Valtiovarainministeriö määrittelee yhteisiä linjavetoja käyttöönotto on ministeriöiden omassa valtionhallinnon taloushallintoon ja taloussuunnitteluun harkinnassa (ministeriöillä on vastuu oman liittyen hallinnonalansa kehittämishankkeista ja • Budjettisuunnittelu muodostaa valtionhallinnon strategian laatimisesta) suunnittelun ja johtamisen ytimen (tulosohjaus, • Yhteisten standardien noudattamiseen koko tulossopimukset, tulostavoitteet) valtionhallinnossa on vielä pitkä matka • Myös IT-arkkitehtuurille ja prosesseille on olemassa Valtionhallinnon yhteinen IT-politiikka yhteiset standardit. Niitä ei kuitenkaan toistaiseksi noudateta laajasti • Valtiovarainministeriö on yhteisestä IT-politiikasta vastaava ministeriö • IT-politiikkaa käsittelevä strategia laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan • IT-politiikka kattaa kaikki valtion virastot ja paikallishallinnon • Politiikan erityispainopiste on hallinnonalat ylittävässä toiminnassa • Valtiovarainministeriö tekee yhteistyötä alue- ja paikallishallinnosta vastaavan ministeriön kanssa IT-politiikan strategiset prioriteettialueet 11 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 12. Tanska Yhteiset policyt 2/2 IT-hankkeiden toteutussuunnitelma Toimialakohtainen IT-hankkeiden ohjaaminen • Valtiovarainministeriö vaatii ministeriöiden sähköisiltä • Valtionhallinnon sähköistämistä ohjataan määriteltyjen hankkeilta toteutussuunnitelman, mikäli ne ovat toimialojen/prioriteettialueiden (individual domain euromäärältään merkittäviä areas) avulla. Toimialat käsittävät tavallisesti tehtäviä • Suunnitelman sisältö on yksityiskohtainen ja tarkkaan ja palveluita, joita tuottavat useat eri viranomaiset määritelty: suunnitelmien tulee sisältää riskit, hyödyt, • Esimerkkejä toimialoista: budjetin, taloustiedot, kustannukset ja aikataulun • Terveydenhuolto (Health Area) • Parlamentin valiokunta käy ministeriöiden esittämät • Lapset ja lapsiperheet (Children’s Area) suunnitelmat läpi ja hyväksyy ne (voi myös palauttaa • Toimialoille perustetaan sähköistämisen lautakunnat valmisteluun) (digitalization boards). Näiden tehtävänä on edistää • Hankkeiden toteutumista asetettujen tavoitteiden hallinnonalarajat ylittävien IT-hankkeiden toteutusta. mukaisesti seurataan Toimialueilla tehdään ensimmäinen priorisointi toteutettavista hankkeista Innovaatioiden referenssipankki • Valtionhallinnossa on pyritty luomaan myös järjestelmää, jolla innovaatiot ja hyvät käytännöt saataisiin levitettyä laajemmalle hallintoon. Tämä on suunniteltu toteutettavaksi innovaatioiden referenssinpankin avulla, joka sisältää kuvauksen toimintatavasta ja teknologiasta sekä soveltamisesta 12 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 13. Tanska Yhteiset prosessit • Tanskassa on määritelty muutamia hallinnonalat Julkishallinnon uudistusohjelma (FORM) ylittäviä, yhteisiä prosesseja (dokumenttien hallinta, • Uudistusohjelman tavoitteena on luoda kokonaiskuva julkiset hankinnat, palkkahallinto) Tanskan julkisen sektorin prosesseista • Jokaisella ministeriöllä on omat prosessinsa • Ohjelmassa kartoitetaan ja kootaan yhteen kaikki hallinnonalan virastoille ja laitoksille julkisen sektorin olemassa olevien prosessien • Budjetointiprosessin ja taloushallinnon raportoinnin kuvaukset minimivaatimuksista säädetään lainsäädännöllä • Prosessikuvauksista kootaan ”prosessikirjasto” • Ministeriöt vertailevat keskenään parhaita käytäntöjä • Prosesseja tarkastellaan sähköisen asioinnin ja oppivat toisiltaan näkökulmasta: mitkä manuaalisista prosesseista • Valtiovarainministeriö pyrkii edistämään parhaiden voitaisiin sähköistää käytäntöjen leviämistä ja käyttöönottoa informaatio- ohjauksen keinoin (parhaiden käytäntöjen paikantaminen ja niistä tiedottaminen raporttien tai Julkiset hankinnat muiden julkaisujen muodossa) • Valtion hankinnat ja hankintaprosessi on pyritty • Ministeriöt eivät ole velvollisia noudattamaan keskittämään (esim. IT-hankinnat). Hankintojen valtiovarainministeriön suosittelemia parhaita suunnitelmallisuutta on lisätty mm. tiedottamalla käytäntöjä tulevista hankinnoista. Hankintojen kohdalla on kyse pikemminkin yhteisen prosessin määrittelemisestä kuin palvelukeskuksesta 13 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 14. Tanska Yhteiset palvelut • Tanskassa on yksi koko valtionhallinnolle yhteinen IT- Palvelukeskuksiin liittyviä kehittämishankkeita palvelukeskus (Statens IT) • Talous- ja henkilöstöhallintoa on pyritty keskittämään • Ministeriöt ovat rakentaneet omia palvelukeskuksia palvelukeskukseen. Keskittämisessä on ollut ongelmia hallinnonaloilleen (talous- ja henkilöstöhallinto) ja erityisesti henkilöstöjärjestöt ovat vastustaneet henkilöstöhallinnon keskittämistä IT-palvelukeskus (Statens IT) • Palvelukeskus on tarkoitus perustaa hallinnon kehittämisviraston yhteyteen (Agency for • Toimii valtiovarainministeriön alaisena Governmental Management) • Palvelukeskus tarjoaa IT-palveluita ja tukea 15 ministeriöille ja niiden hallinnonalojen toimijoille. Palvelukeskus vastaa myös yhteisten IT-ratkaisujen ja Henkilöstöpolitiikka järjestelmien kehittämisestä • Valtionhallinnon henkilöstöpolitiikasta vastaa oma • Palvelukeskuksella on saatu aikaan merkittäviä erillinen yksikkönsä (valtion työmarkkinalaitos). säästöjä Työmarkkinalaitoksen tehtävänä on neuvotella henkilöstöpolitiikasta järjestöjen kanssa • Strateginen päämäärä on saada aikaan yhtenäinen IT- teknologia ja sovellukset valtiohallinnolle • Tavoitteena on saavuttaa tämä päämäärä vuoteen 2012 mennessä • Yhtenäinen IT-teknologia ja sovellukset kattaisivat valtionhallinnon IT-palvelut, toimistoteknologian, dokumentin hallinnan, sähköpostisovellukset, tiedon varastoinnin, tiedon siirron ja tietoturvan 14 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 15. Tanska Linkit • Hallituksen IT- ja viestintäpolitiikka: http://en.itst.dk/ • Sähköisen hallinnon strategia (Danish eGovernment strategy): http://modernisering.dk/da/english/ • Valtiovarainministeriö: http://uk.fm.dk/ • Valtionhallinnon IT-palvelukeskus (Statens IT): http://www.statens-it.dk/ • Hallinnon kehittämisvirasto (Agency for Governmental Management): http://www.oes.dk/sw353.asp 15 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 16. Tanska Yhteenveto • Valtiovarainministeriö on keskeinen toimija Tanskan konsernihallinnon ohjaajana Konsernihallinto • Tanskassa on kehitetty konsernihallintoa vertailumaita enemmän, mutta tästä huolimatta konserniohjaus on löyhää ja perustuu vapaaehtoisuuteen • Tanskassa on kehitetty erityisesti valtionhallinnon yhteistä IT-politiikkaa ja sitä tukevia työkaluja sekä toimintatapoja Yhteiset policyt • Valtiovarainministeriö määrittelee yhteisiä linjavetoja valtionhallinnon taloushallintoon, taloussuunnitteluun sekä konserniohjaukseen liittyen • Tanskassa on määritelty muutamia hallinnonalat ylittäviä, yhteisiä prosesseja. Jokaisella ministeriöllä on omat prosessinsa hallinnonalansa virastoille ja laitoksille Yhteiset prosessit • Julkishallinnon uudistusohjelman tavoitteena on luoda kokonaiskuva Tanskan julkisen sektorin prosesseista ja kootaan yhteen kaikki olemassa olevat prosessikuvaukset • Tanskassa on yksi koko valtionhallinnolle yhteinen IT-palvelukeskus Yhteiset palvelut • Tanskaan pyritään luomaan hallinnonalarajat ylittävä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tarjoava palvelukeskus 16 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 17. Konserniohjaus Isossa- Britanniassa © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 18. Iso-Britannia Konsernihallinto • Ison-Britannian hallinto ei ole poliittisen järjestelmän • Strategiayksikön (Strategy Unit) tehtävänä on tukea tavoin erityisen keskittynyt pääministeriä strategiatyössä ja toimia neuvonantajana, • Konserniohjaus on löyhää ja ministeriöiden omaan tukea ministeriöitä strategiatyössä sekä tunnistaa tahtoon nojaavaa, hallinnosta puuttuu vahva kokoava valtion keskeisiä haasteita toimija • Prime Minister’s Office tukee pääministeriä hallituksen • Hallinnossa valmistelun, ohjauksen ja toiminnan strategian muotoilussa ja toteutuksessa yhtenäisyyttä lisääviä toimijoita ovat Prime Minister’s • Ministeriöillä (Departments) on Isossa-Britanniassa Office, Cabinet Office ja valtiovarainministeriö pitkälle itsenäinen rooli politiikan määrittelyssä ja (Treasury) toteutuksessa (ml. palkat ja henkilöstöhallinto) • Valtiovarainministeriö johtaa valtion budjetin laadintaa ja ministeriöllä on kontrollivalta muiden ministeriöiden rahan käyttöön ja suunnitteluun • Cabinet Officen rooliin kuuluu koordinoida valtion organisaatioiden toimintaa ja kannustaa yhtenäisen strategian noudattamiseen 18 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 19. Iso-Britannia Yhteiset policyt • Cabinet Office tukee pääministerin toimintoja ja • Valtiolla on olemassa tietohallintojohtaja (Government huolehtii mm. yhteisistä tietopalveluista Chief Information Officer) • Cabinet Office pyrkii yhtenäistämään • Palvelukeskusten osalta on tavoiteltu yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa ja hallinnon uudistuksia sekä politiikkaa, mutta tämä ei ole toistaiseksi toteutunut tarttumaan ajankohtaisiin erityiskysymyksiin mm. • Valtiolla on käytössä tulospalkkausjärjestelmä perustamalla erillisiä Task Force -yksiköitä (bonusjärjestelmä). Järjestelmän ongelmana on se, että • Henkilöstöhallinnon osalta on olemassa yhteisiä bonus on käytännössä kaikille saman suuruinen linjauksia, mutta niiden noudattamista ei valvota tiukasti • Valtion yhteisten IT-standardien määritteleminen on ollut pitkään tavoitteena, mutta toistaiseksi tähän ei ole päästy • Ministeriöt määrittävät itsenäisesti omat IT-ratkaisunsa 19 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 20. Iso-Britannia Yhteiset prosessit • Ministeriöille sovitaan palvelusopimukset, joiden • Valtaosa tulosohjauksesta tapahtuu ministeriöiden toteutumista arvioidaan ja seurataan. Seurannasta omassa vallassa vastaa Cabinet Office • Määrärahojen käytöstä päätetään vuosittain, mutta • Valtiovarainministeriö vastaa valtion talousarvion kerran kolmessa vuodessa tehdään yksityiskohtaisempi laadinnasta tarkastelu menojen tasosta ja kohdentumisesta • Ministeriöiden vallassa kuitenkin on, miten (comprehensive spending review) seurannassa saatuun palautteeseen vastataan • Poikkihallinnollinen toiminta ei ole toistaiseksi riittävää, • Tulosohjauksessa keskeinen toimija on Prime ministeriöt eivät toimi yhteistyössä, eikä niillä ole Minister’s Delivery Unit (sijoitettu yhteisiä strategioita valtiovarainministeriöön), joka asettaa ministeriöille ja • Prosessien tukena ei ole erityisiä sähköisiä välineitä virastoille kvantitatiiviset suoritetavoitteet ja muut tulostavoitteet keskeisten palvelualueiden osalta 20 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 21. Iso-Britannia Yhteiset palvelut • Palvelukeskukset on tunnistettu kehittämisen kohteena • Todennäköinen suuntaus on hallinnonaloittamisten jo vuosia sitten. Mm. Cabinet Office on ajanut palvelukeskusten suuntaan. Ministeriöt ovat suuria ja palvelukeskuksien perustamista esimerkiksi valtion niissä palvelujen keskittämisellä ja järkeistämisellä on hankinnoille, kiinteistöille, henkilöstöhallinnolle ja saavutettavissa merkittävät hyödyt taloushallinnolle • Suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä useissa • Joitain hallinnonalakohtaisia keskitettyjä palveluja on ministeriöissä perustettu virastojen omina ponnistuksina 21 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 22. Iso-Britannia Linkit • Cabinet Officen kotisivu http://www.cabinetoffice.gov.uk/ • Cabinet officen open source toimintaohjelma http:/www.cabinetoffice.gov.uk/government_it/open_source.aspx/ • Tietoa Prime Minister’s Delivery Unitista http://www.pmdudeputydirectors.co.uk/print2.asp?page=Welcome 22 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 23. Iso-Britannia Yhteenveto • Ison-Britannian hallinto ei ole poliittisen järjestelmän tavoin erityisen keskittynyt Konsernihallinto • Ministeriöillä on Iso-Britanniassa pitkälle itsenäinen rooli politiikan määrittelyssä ja toteutuksessa (ml. palkat ja henkilöstöhallinto) • Yhteisiä policyja on poikkeuksellisen vähän lukuun ottamatta finanssipolitiikkaa Yhteiset policyt • Ministeriöt määrittävät pääosin oman politiikkansa • Cabinet Office pyrkii yhtenäistämään henkilöstöpolitiikkaa ja hallinnon uudistuksia • Valtiovarainministeriö vastaa valtion talousarvion laadinnasta, joka on keskeinen toimintaa kokoava prosessi Yhteiset prosessit • Tulosohjauksessa keskeinen toimija on Prime Minister’s Delivery Unit, joka asettaa ministeriöille ja virastoille kvantitatiiviset tulostavoitteet keskeisten palvelualueiden osalta • Palvelukeskusten hyödyt ovat Isossa-Britanniassa ulosmittaamatta Yhteiset palvelut • Joitain hallinnonalakohtaisia keskitettyjä palveluja on perustettu virastojen omina ponnistuksina 23 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 24. Konserniohjaus Hollannissa © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 25. Hollanti Konsernihallinto • Poliittiselta järjestelmältään Hollantia luonnehditaan • Keskitetty hallinto on hyvin poikkeuksellista. Valta konsensuaaliseksi, mitä korostaa mm. se, ettei politiikan valmistelussa ja hallinnon ohjauksessa on pääministerillä ole erityisiä valtaoikeuksia suhteessa ministeriöillä muihin ministereihin • Desentralisaatio näyttää olevan myös tulevaisuuden • Hollannissa ei ole rakennettu erityistä koko valtion kehittämisen suunta keskittämisen sijasta kattavaa konsernihallintoa • Konsernimaisen ohjauksen osalta ainoa • Hallituksella on kuitenkin olemassa melko kehittämissuunta näyttää olevan IT-politiikka. yksityiskohtainen ohjelma (Coalition Agreement) Tavoitteena on mm. lisätä ministeriöiden yhteistyötä ja • Hollannissa hallinto on poikkeuksellisen pitkälle –toimintaa sähköisessä hallinnossa desentralisoitu sekä valtion organisaatioiden välillä että keskushallinnon ja paikallishallinnon välillä 25 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 26. Hollanti Yhteiset policyt ja prosessit Valtionhallinnon yhteiset policyt Valtionhallinnon yhteiset prosessit • Valtiolla on olemassa yhteinen IT-politiikka. IT-politiikka • Valtionhallinnolla ei ole yhteisiä tai kokoavia prosesseja sisältää: valtion budjettiprosessin lisäksi • Paikallishallinnon viitearkkitehtuurin (MORA), joka • Ministeriöt vastaavat itsenäisesti omista prosesseistaan on luonteeltaan suositus ja niiden kehittämisestä • Yhteisen sähköisen työpöydän hallinnolle • Opetusministeriön hallinnonalalla on määritelty • Periaatteet dokumentinhallinnalle viiteprosessi. Viiteprosessi on standardoitu malliprosessi politiikan valmisteluun ja toimeenpanoon • Tiedostojen sähköisten formaattien määrittelyt (esim. jpeg) • Tulosohjausjärjestelmä valtionhallinnossa on hajautettu. Kullakin ministeriöillä on tulossopimukset • Yhteisen IT-politiikan osalta vastuuministeriö on (management contracts) oman hallinnonalansa sisäministeriö (Ministry of Interior) organisaatioiden kanssa • IT-standardien noudattaminen on hallinnolle pakollista • Paikallishallinnon tulosohjauksessa on jonkin verran (poislukien yhteinen arkkitehtuuri) keskittämisen piirteitä. Keskushallinto asettaa tulostavoitteet paikallishallinnolle (kunnille), joilla niiden toimintaa ohjataan ja seurataan 26 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 27. Hollanti Yhteiset palvelut • Valtio ei toistaiseksi käytä palvelukeskuksia kovin • Taloushallinnon palvelukeskuksen perustaminen on laajasti suunnitelmissa. Kehitystyö on kuitenkin vielä alkutekijöissään • Valtion henkilöstöpalveluille on perustettu palvelukeskus • Suunnitelmia myös muiden palvelukeskusten perustamiseksi on olemassa • Paikallishallinnon IT-palveluja varten on olemassa oma palvelukeskuksensa • Myös kiinteistöille (facility management) on olemassa palvelukeskus, joka toisin palvelee vaan muutamaa ministeriötä 27 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 28. Hollanti Linkit • Hallituksen ohjelma: http://www.government.nl/Government/Coalition_agreement • Sisäministeriö: http://www.minbzk.nl/english/ • Valtiovarainministeriö: http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=140727 28 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 29. Hollanti Yhteenveto • Hollannissa hallinto on poikkeuksellisen pitkälle desentralisoitu sekä valtion organisaatioiden välillä että keskushallinnon ja paikallishallinnon välillä Konsernihallinto • Konsernimaisen ohjauksen osalta ainoa kehittämissuunta näyttää olevan IT-politiikka. Tavoitteena on mm. lisätä ministeriöiden yhteistyötä ja –toimintaa sähköisessä hallinnossa • Sisäministeriö (Ministry of Interior) vastaa valtionhallinnon yhteisen IT-politiikan muodostamisesta ja toimeenpanosta Yhteiset policyt • IT-standardien noudattaminen on hallinnon toimijoille pakollista (poislukien yhteinen arkkitehtuuri) • Valtionhallinnolla ei ole yhteisiä tai kokoavia prosesseja valtion budjettiprosessin lisäksi Yhteiset prosessit • Ministeriöt vastaavat itsenäisesti omista prosesseistaan ja niiden kehittämisestä • Valtion henkilöstö- ja kiinteistöpalveluille on perustettu palvelukeskukset Yhteiset palvelut • Taloushallinnon palvelukeskuksen perustaminen on suunnitelmissa. Kehitystyö on kuitenkin vielä alkutekijöissään 29 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 30. Konserniohjaus Tšekissä © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 31. Tšekki Konsernihallinto ja yhteiset policyt Konsernihallinto Yhteiset policyt • Pääministerin asema on vahva sisältäen vallan valita • Valtionhallinnolle on määritelty yhteinen IT-politiikka ja hallituksen ministerit sekä päättää valtaosasta –standardit kotimaan ja ulkomaan politiikan sisällöistä ja tavoitteista • Sisäministeriö (Ministry of Interior) vastaa IT-politiikan • Konsernityyppisen ohjauksen lisäämisestä on käyty ja standardien muodostamisesta ja toimeenpanosta keskustelua, mutta tarkempia suunnitelmia ei vielä ole • IT-politiikan ja standardien noudattaminen on pakollista • Hallituksella on olemassa hallitusohjelma kaikille julkisen sektorin organisaatioille (säädetty lailla) • Konserniohjaus on vahvinta IT-politiikan saralla • Data-box on viranomaisten virallisen sähköisen kommunikaation väline ja tietojärjestelmä. Kyseessä on kehittynyt sähköposti, jota kaikkien julkisen sektorin organisaatioiden on käytettävä keskinäisessä kommunikoinnissaan • Data box on sähköinen säilytystila, joka mahdollistaa virallisten dokumenttien sähköisen lähettämisen ja vastaanottamisen • Tšekeissä sovelletaan virkamiehille yhteistä suoritepalkkausta, jossa määrätty prosenttiosuus voidaan maksaa peruspalkan päälle bonuksena. Muuten henkilöstöhallinto ei ole keskittynyttä • Valtion taloushallinto pyritään yhtenäistämään yhteisen taloushallinnon järjestelmän (common IT platform) avulla. Järjestelmästä ja sen kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö • Myös hankinnoille perustetaan yhtenäinen sähköinen järjestelmä, jonka käyttö tehdään pakolliseksi 31 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 32. Tšekki Yhteiset prosessit ja palvelut Valtionhallinnon yhteiset prosessit Valtionhallinnon yhteiset palvelut • Lainvalmistelulle on olemassa kaikki ministeriöt • Taloushallinnon tehtäviä ollaan kokoamassa uuteen kattavat säännöt ja yhteinen prosessi valtiokonttoriin (Treasury) käsittäen mm. verot ja • Lainvalmisteluun on tarkoitus kytkeä myös säännöllinen sosiaalivakuutukset arviointiprosessi (Smart Administration Initiative), joka • Valtion sisäinen ja ulkoinen viestintä on keskitetty sisältää ex ante ja ex post vaikutusarvioinnit • Palvelukeskus valtion hankinnoille on ollut valmisteilla • Lainvalmistelun laadun valvontaa varten on olemassa 2-3 vuotta lainsäädäntöneuvosto (Council of Legislation), joka • Lisäksi suunnitelmana on kehittää Tsekin postista IT- hyväksyy kaikki uudet lait palvelukeskus koko valtionhallinnolle • Valtiolle on kehitetty yhtenäinen taloussuunnittelun- ja hallinnon järjestelmä • Ministeriöt käyttävät yleisesti CAF-arviointijärjestelmää (Common Assessment Framework) • Järjestelmän käyttöä suositellaan, mutta se ei ole pakollista • Erillistä tulosohjausjärjestelmää ei ole 32 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 33. Tšekki Linkit • Hallituksen ohjelma http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/policy-statement-from-the- government-of-the-czech-republic-58897/ • Sisäministeriö: http://www.mvcr.cz/mvcren/ • Data-boxes: http://www.mvcr.cz/mvcren/article/data-box-another-step-in-electronification-of-public- administration.aspx • Tietoa Tšekin sähköisestä hallinnosta: http://www.epractice.eu/en/document/288197 • Valtiovarainministeriö: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/en.html 33 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 34. Tšekki Yhteenveto • Tšekissä ei ole erillistä konsernihallinnosta vastaavaa toimijaa Konsernihallinto • Konsernityyppisen ohjauksen lisäämisestä ja sen tarpeesta on käyty keskustelua, mutta tarkempia suunnitelmia ei vielä ole • Valtionhallinnon yhteisen IT-politiikan ja standardien noudattaminen on pakollista kaikille julkisen sektorin organisaatioille (säädetty lailla) Yhteiset policyt • Valtion taloushallinto pyritään yhtenäistämään koko valtionhallinnolle yhteisen taloushallinnon järjestelmän (common IT platform) avulla • Lainvalmistelulle on olemassa kaikki ministeriöt kattavat säännöt ja yhteinen prosessi • Lainvalmisteluun on tarkoitus kytkeä myös säännöllinen arviointiprosessi (Smart Yhteiset prosessit Administration Initiative), joka sisältää ex ante ja ex post vaikutusarvioinnit • Valtiolle on kehitetty yhtenäinen taloussuunnittelun- ja hallinnon järjestelmä • Tšekeissä ei ole valtionhallinnon yhteisiä palvelukeskuksia Yhteiset palvelut • Julkisten hankintojen palvelukeskus on ollut valmisteilla 2-3 vuotta • Lisäksi suunnitelmana on kehittää Tšekin postista IT-palvelukeskus 34 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 35. Konserniohjaus Ranskassa © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 36. Ranska Konsernihallinto • Ranskassa ei ole yhtenäistä konsernipolitiikkaa tai • Presidentin vahva asema Ranskassa tuo keskittäviä ja vahvaa konsernihallintoajattelua. Perinteisesti yhtenäistäviä elementtejä päätöksentekoon ja ministeriöillä on päätösvalta oman hallinnonalansa hallintoon kehittämisessä ja ohjaamisessa • Ranskan presidentti on kansainvälisesti ajatellen vahva • Ranskassa on kuitenkin muodostettu joitakin koko erityisesti ulkopoliittisissa asioissa valtionhallinnolle yhteisiä politiikkoja. Tavallisesti nämä • Presidentti määrittelee myös hallituksen suuret linjat. yhteiset politiikat eivät kuitenkaan koske kaikkia Ranskassa pääministeri on muodollisesti hallituksen toimijoita vaan rajoittuvat joihinkin ministeriöihin johtaja, mutta tosiasiassa presidentti pitää tätä roolia • Yhteisten politiikkojen koordinointi ei ole keskitettyä itsellään ja pääministeri toteuttaa presidentin luomaa vaan se tapahtuu pääosin ministeriöiden välillä politiikkaa. (interministerial approach) • Valtiovarainministeriöllä (Ministry of Economic, Finance and Industry) on keskeinen rooli budjettiprosessin ja julkisen rahankäytön koordinoijana ja valvojana 36 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 37. Ranska Yhteiset policyt 1/2 Taloushallinto Julkiset hankinnat • Valtionhallinnolla on yhteiset kirjanpidon periaatteet ja • Julkiset hankinnat on keskitetty valtiovarainministeriön yhtenäinen budjettiprosessi alaiselle hankintavirastolle (Central Procurement • Sekä kirjanpidon periatteista että budjettiprosessista Agency) säädetään lailla (Organic Law for Budget Laws 2001) • Hankintavirasto vastaa julkisia hankintoja koskevan • Ministeriöiden taloushallinnon valvomiseksi on kehitetty politiikan ja periaatteiden muodostamisesta ja niiden työkalu (Annual Report of Performance), jonka avulla toimeenpanosta voidaan verrata ministeriön arvioitua rahankäyttöä • Virasto vastaa useita ministeriöitä koskevien toteutuneisiin kustannuksiin palveluiden tms. hankintaprosessista. Yksittäiset • Kirjanpidon ja budjettiprosessin yhtenäistämisellä on ministeriöt huolehtivat itse hankintaprosessin pyritty lisäämään julkisen rahankäytön läpinäkyvyyttä ja läpiviemisestä viraston ohjeistuksen mukaisesti vastuullisuutta • Julkisten hankintojen keskittämisellä tullaan Ranskan • Taloushallinnon tueksi on kehitetty valtionhallinnon hallituksen arvioiden mukaan säästämään noin miljardi yhteinen kirjanpidon sähköinen työkalu (Information euroa System Management of Public Accounting, CHORUS) • Taloustiedon virasto (Agency for financial and economic information) vastaa kirjanpidon sähköisen työkalun kehittämisestä ja toimeenpanosta valtionhallinnossa 37 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 38. Ranska Yhteiset policyt 2/2 Tuottavuus Yhteisten politiikkojen noudattamisen seuranta • Vuonna 2007 Ranskassa aloitettiin valtionhallinnon • Yhteisten politiikkojen toimeenpano on ministeriöiden politiikkojen, hallinnollisten rakenteiden ja julkisen vastuulla rahankäytön arviointi (Overall review of policies, • Valtiovarainministeriö seuraa ja valvoo ministeriöiden administrative structures and expenditures by the budjettiprosessia ja julkista rahankäyttöä “General Review of Public Policies” RGPP) • Eduskunnan yhteyteen ollaan parhaillaan • Arvioinnin seurauksena valmistui valtionhallinnon perustamassa arviointiyksikköä (Office for Evaluation) rakenteellisia uudistuksia koskeva uudistuspolitiikka • Yksikön tehtävänä tulee olemaan joidenkin julkisten • Uudistuspolitiikasta ja sen toimeenpanosta vastaava politiikkojen arviointi konsultteja tai muita ulkopuolisia kansallinen ohjausryhmä (National Council for RGPP) arvioitsijoita apuna käyttäen toimii läheisessä yhteistyössä presidentin kanslian kanssa • Uudistuspolitiikka koskee koko valtionhallintoa ja sisältää ohjeistusta ministeriöille esimerkiksi tuottavuuden parantamiseen liittyen • Tuottavuuden parantaminen keskittyy henkilötyövuosien vähentämiseen (valtionhallinnossa työskentelevien virkamiesten määrää on päätetty vähentää eläköitymisen myötä; aukeavista viroista täytetään vain puolet) • Uudistuspolitiikan myötä pyritään ottamaan käyttöön myös uusia henkilöstöjohtamisen periaatteita (kannustinjärjestelmät, työsuhteiden joustavuuden ja työntekijöiden liikkuvuuden parantaminen) 38 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 39. Ranska Yhteiset prosessit ja palvelut Valtionhallinnon yhteiset prosessit Valtionhallinnon yhteiset palvelut Taloushallinto • Varsinaisia valtionhallinnon yhteisiä palvelukeskuksia • Valtionhallinnon yhteinen budjettiprosessi on määritelty ei ole Ranskassa lainsäädännössä (Organic Law for Budget Laws 2001) • Viestintävirasto (Government Information Services) • Budjettiprosessi nivoutuu yhteen valtionhallinnon tarjoaa valtionhallinnon toimijoille tiedottamiseen yhteisten kirjanpidon periaatteiden kanssa (ks. yhteiset liittyviä palveluita politiikat) • Viraston palveluihin kuuluu esimerkiksi tärkeistä • Budjetointiprosessia tukee valtionhallinnon yhteinen IT- asioista tiedottaminen yleisesti yhteiskunnassa järjestelmä (CHORUS) • Viraston palveluiden käyttö on ministeriöiden omassa harkinnassa Lainsäädännön valmistelu • Valtionhallinnolle on suunnitteilla keskitetty palkkahallinto (Central Payment Agency) • Lainsäädännön valmisteluun on luotu valtionhallinnon yhteinen prosessi Henkilöstöhallinto • Henkilöstöhallinnon prosesseja on valmisteilla, mutta näiden toimeenpanosta on erikseen neuvoteltava virkamiesten ja etujärjestöjen kanssa 39 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 40. Ranska Linkit • Organic Law for Budget Laws: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/BudgetLaws/lolf_anglais[1].pdf • Talous- ja elinkeinoministeriö (Ministry of Economic, Finance and Industry): http://www.minefi.gouv.fr • Valtion sähköisen hallinnon portaali: http://www.service-public.fr/langue/english/ • General Review of Public Policies (ranskankielisiä sivuja) • Virallinen Internet sivusto: http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/ • Tietoa uudistusohjelmasta (General Direction of the Modernization of the State): http://www.modernisation.gouv.fr/ Valtion sähköisen hallinnon portaali 40 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 41. Ranska Yhteenveto • Ranskassa ei ole yhtenäistä konsernipolitiikkaa tai vahvaa konsernihallintoajattelua • Perinteisesti ministeriöillä on päätösvalta oman hallinnonalansa kehittämisessä ja Konsernihallinto ohjaamisessa • Konserniohjaus koskee tällä hetkellä lähinnä taloushallintoa ja julkisia hankintoja • Valtionhallinnon yhteiset politiikat keskittyvät taloushallintoon, julkisiin hankintoihin ja valtionhallinnon tuottavuuden parantamiseen • Taloushallinnon tueksi on kehitetty valtionhallinnon yhteinen kirjanpidon sähköinen Yhteiset policyt työkalu • Valtionhallinnon julkisia hankintoja koskevan politiikan muodostaminen ja toimeenpano on keskitetty hankintavirastolle • Valtionhallinnon yhteiset prosessit koskevat taloushallintoa, lainvalmistelua ja henkilöstöhallintoa Yhteiset prosessit • Valtionhallinnon yhteisestä budjetointiprosessista säädetään lailla • Henkilöstöhallinnon yhteiset prosessit ovat vasta valmisteluasteella • Ranskassa valtionhallinnolle suunnattuja yhteisiä palveluita on vähän Yhteiset palvelut • Julkisia hankintoja hoitava hankintavirasto voidaan nähdä valtionhallinnon yhteisenä palvelukeskuksena 41 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 42. Konserniohjaus Virossa © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 43. Viro Konsernihallinto • Konserniohjauksen kannalta keskeisiä toimijoita • Valtioneuvosto vastaa yhteisen henkilöstöpolitiikan Virossa ovat valtioneuvosto, valtiovarainministeriö ja muodostamisesta talous- ja viestintäministeriö • Presidentin instituutiolla on Virossa symbolinen luonne, • Valtiovarainministeriö vastaa esimerkiksi eikä presidentillä ole toimeenpanovaltaa valtionhallinnon yhteisestä budjetointiprosessista, • Pääministeri edustaa Viron todellista poliittista julkisia hankintoja koskevan politiikan johtajuutta, joka tekee päätökset koko Viron tasavallan muodostamisesta ja toimeenpanosta sekä toimeenpanevan vallan nimissä laatujohtamisesta (quality management) valtionhallinnossa • Viron hallituksella on yksityiskohtainen hallitusohjelma • Talous- ja viestintäministeriö on puolestaan keskeinen • Virossa on kehitetty paljon hallinnon sähköisiä toimija valtion IT-politiikan muotoilijana palveluita kansalaisille ja yrityksille Valtion sähköisten palveluiden portaali 43 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 44. Viro Yhteiset policyt 1/2 Henkilöstöpolitiikka Laatujohtaminen (quality management) • Julkishallinnon johtaminen ja henkilöstöpolitiikkaan • Valtiovarainministeriöllä on merkittävä rooli liittyvät asiat ovat Virossa hajautettu yksittäisten laatujohtamisen kehittämisessä valtionhallinnossa ministeriöiden vastuulle (henkilöstöpolitiikan ja • Ministeriön tehtävänä on muodostaa laatujohtamiseen johtamisen käytännöt vaihtelevat ministeriöittäin) kytkeytyviä politiikkoja ja toimenpiteitä • Valtioneuvoston yhteydessä toimiva yksikkö • Lisäksi ministeriö vastaa myös muotoilemiensa (Department of Public Service at the State Chancellery) politiikkojen ja toimenpideohjelmien toimeenpanosta vastaa valtionhallinnon yhteisen henkilöstöpolitiikan kehittämisestä ja koordinoinnista • Laatujohtamisella tähdätään palveluiden laatutason nostamiseen sekä julkishallinnon tuottavuuden ja • Yksikkö muodostaa yhteiset henkilöstöjohtamisen tehokkuuden parantamiseen periaatteet, tarjoaa ohjeistusta ja tietoa parhaista käytännöistä sekä muodostaa kansalliset prioriteetit julkisen sektorin koulutustarpeille • Julkisen sektorin työsuhteista ja niiden ehdoista säädetään laissa (Public Service Act, Civil Servants' Official Titles and Salary Scale Act) 44 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 45. Viro Yhteiset policyt 2/2 IT-politiikka Julkiset hankinnat • Talous- ja viestintäministeriö (Ministry of Economic • Valtiovarainministeriö on keskeinen toimija julkisten Affairs and Communications) vastaa Viron yhteisen IT- hankintojen koordinoinnissa politiikan muodostamisesta • Julkisia hankintoja valvoo valtiovarainministeriön • Ministeriön tehtävänä on koordinoida valtion IT- alainen, itsenäinen virasto (Public Procurement Office) järjestelmien kehittämistä sekä kehittää valtion IT- • Valvonnan ohella virasto ohjeistaa ja neuvoo politiikkaa, strategiaa ja arkkitehtuuria sopimusosapuolia, levittää julkisiin hankintoihin liittyvää • Tästä työstä ministeriössä vastaa Valtion IT-yksikkö tietoa sekä arvioi valtionhallinnon toimijoiden • Toinen keskeinen toimija IT-politiikan saralla on hankintakäytäntöjä ministeriön alainen Estonian Informatics Center • Valtiovarainministeriön alainen julkisten hankintojen • Yhteinen IT-politiikka sisältää myös valtionhallinnon yksikkö (Public Procurement Unit) vastaa julkisiin yhteisen tietoturvapolitiikan hankintoihin liittyvän lainsäädännön valmistelusta ja EU yhteistyöstä. Lisäksi yksikkö pitää rekisteriä kaikista julkisista hankinnoista • Ministeriöt on velvoitettuja toimittamaan hankintailmoituksensa tälle yksikölle 45 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 46. Viro Yhteiset prosessit ja palvelut Valtionhallinnon yhteiset prosessit Valtionhallinnon yhteiset palvelut • Virossa on yhtenäinen lainvalmistelun prosessi • Virossa on tällä hetkellä yksittäisten ministeriöiden • Myös valtionhallinnon yhteinen budjetointiprosessi on palvelukeskuksia tarkkaan määritelty ja kuvattu • Sisäministeriöllä on esimerkiksi IT-palvelukeskus, joka • Valtiovarainministeriö vastaa yhteisestä tarjoaa palveluita myös muille valtionhallinnon budjettiprosessista ja sen valvonnasta organisaatioille • Virossa on käynnistetty aloite uuden, koko valtionhallinnon kattavan palvelukeskuksen perustamiseksi • Uuden palvelukeskuksen olisi tarkoitus palvella kaikkia valtionhallinnon toimijoita • Päätöstä palvelukeskuksesta odotetaan vuoden 2010 aikana • Palvelukeskuksen toiminnan on suunniteltu kattavan taloushallinnon, IT-tuen, toimistojen kunnossapidon sekä julkiset hankinnat 46 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 47. Viro Linkit • IT julkishallinnossa – Vuosikirja 2008 http://www.riso.ee/en/files/Yearbook2008/pdf/yearbook2008.pdf • IT-strategia 2013 http://www.riso.ee/en/system/files/Estonian%20Information%20Society%20Strategy%202013.pdf • IT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2007-2008 http://www.riso.ee/en/system/files/Implementation%20Plan%202007- 2008%20of%20the%20Estonian%20Information%20Society%20Strategy_0.pdf • Julkisista hankinnoista vastaava virasto (Public Procurement Office) http://www.rha.gov.ee/?lang=en • Valtioneuvosto: www.riigikantselei.ee • Hallitusohjelma: http://www.valitsus.ee/?id=1468 • Valtiovarainministeriö: www.fin.ee • Talous- ja viestintäministeriö: www.mkm.ee • Valtion IT-yksikkö: www.riso.ee/en • Valtionhallinnon sähköisten palveluiden portaali: http://www.eesti.ee/eng 47 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 48. Viro Yhteenveto • Konserniohjauksen kannalta keskeisiä toimijoita Virossa ovat valtiovarainministeriö ja Konsernihallinto talous- ja viestintäministeriö • Varsinaista konserniohjausyksikköä tms. ei Virossa ole • Virossa on koko valtionhallinnolle yhteisiä politiikkoja seuraavilla alueilla: IT-järjestelmät Yhteiset policyt ja arkkitehtuuri, laatujohtaminen (quality management) ja julkiset hankinnat • Yhteisiä prosesseja on muodostettu ja kuvattu esimerkiksi lainvalmisteluun ja Yhteiset prosessit budjetointiin liittyen • Palvelukeskuksia on tällä hetkellä ainoastaan yksittäisillä ministeriöillä • Valtionhallinnon yhteisen palvelukeskuksen (taloushallinto, IT-tuki, toimistojen Yhteiset palvelut kunnossapito, julkiset hankinnat) perustamisesta on vireillä aloite 48 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 49. Konserniohjaus Norjassa © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 50. Norja Konsernihallinto • Norjassa ei ole erityistä valtion konsernihallinnon • Hallintoministeriö (Ministry of Government mallia. Hallitus ja ministerit vastaavat poliittisesta Administration and Reform) pyrkii tuomaan linjanvedosta ja ministeriöt politiikan valmistelusta ja valtionhallintoon yhtenäisyyttä ja joitakin toimeenpanosta konsernimaisia piirteitä • Norjassa ei ole koettu tarvetta lisätä päätöksenteon tai hallinnon keskittämistä. Järjestelmää luonnehditaan desentralisoituneeksi ja ministeriövaltaiseksi 50 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 51. Norja Yhteiset policyt • Hallintoministeriö on muodostanut hallinnolle yhteisen • Hankintapolitiikkaa pyritään yhtenäistämään ja IT-politiikan ja -standardit. Standardien noudattaminen keskittämään on pakollista • Valtionyhtiöitä ja omistuksia varten on olemassa • Ministeriön tavoitteena on lisätä hallinnonalarajat yhteinen politiikka ylittävää yhteistyöstä • Hallintoministeriön ja valtiovarainministeriön (talous- ja • Hallintoministeriö vastaa myös henkilöstöpolitiikasta ja finanssipolitiikka) lisäksi ei ole yhteisiä policyjä tai sen kehittämisestä organisaatiota, jolla olisi koko valtionhallinnon kattavia • Valtiokonttori (Government Agency for Financial ohjausvastuita Management) määrittää valtionhallinnon yhteistä taloushallintoa ja sen ohjausta (määräykset). Se toimii myös valtion taloushallinnon palvelukeskuksena Hallintoministeriön alaisen IT-yksikön tehtävät 51 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 52. Norja Yhteiset prosessit ja palvelut Valtionhallinnon yhteiset prosessit Valtionhallinnon yhteiset palvelut • Valta tulosohjauksesta kuuluu ministeriöille, jotka • Valtiokonttori toimii taloushallinnon ja palkanmaksun asettavat hallinnonalan tulostavoitteet palvelukeskuksena. Sen asiakkaita on tällä hetkellä • Ministeriöiden lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirasto kaikkiaan 400. Osalla virastoista on edelleen oma (State Audit Office) valvoo tulostavoitteiden taloushallintonsa saavuttamista • IT-palveluille on olemassa valtion palvelukeskus • Keskeisin yhteinen prosessi on valtion talousarvion • Myös kiinteistöjen hoitoa varten on olemassa oma laadinta valtion organisaatio (Government Administration • Ministeriöt kantavat myös vastuun lainvalmistelusta Services) hallinnonalallaan. Oikeusministeriö kuitenkin tarkastaa • Suurelta osin palvelukeskusten potentiaali on edelleen lait hyödyntämättä • Investointien tuloksellisuuden arviointia ja seurantaa on pyritty kehittämään. Hankkeet, jotka ylittävät 500 milj. kruunua käyvät läpi laadunvarmistusprosessin. Tässä ulkoisessa arvioinnissa on yhteinen malli niistä asioista, joihin arviointi kohdistuu • Hallinnon arvioinnin prosessiin on pyritty myös luomaan yhteiset standardit • Talousarvio laaditaan pitkälti sähköisesti. Hankinnoille on luotu oma sähköinen markkinapaikka 52 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 53. Norja Linkit • Hallintoministeriö (Ministry of Government Administration, Reform and Church Affairs): http://www.regjeringen.no/en/dep/fad.html?id=339 • IT-politiikan ja Julkisen sektorin uudistuspolitiikan yksikkö (Department of ICT Policy and Public Sector Reform): http://www.regjeringen.no/en/dep/fad/about-the-ministry/Organisation/Departments/department-of-ict-policy-and- public-sect.html?id=1589 • Tietoa Norjan IT-standardeista: http://www.regjeringen.no/en/dep/fad/press-centre/press-releases/2009/new- obligatory-it-standards-for-the-stat.html?id=570650 • Kiinteistönhallinnan ja ylläpidon palvelukeskus (Government Administration Services): http://www.dss.dep.no/About-us/ • Government Agency for Financial Management: http://www.sfso.no/templates/Page____135.aspx • Valtiovarainministeriö: http://www.regjeringen.no/en/dep/fin.html?id=216 • Valtiontalouden tarkastusvirasto (Office of the Auditor General of Norway): http://www.riksrevisjonen.no/en/Pages/Homepage.aspx 53 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 54. Norja Yhteenveto • Norjassa ei ole erityistä valtion konsernihallinnon mallia. Hallitus ja ministerit vastaavat Konsernihallinto poliittisesta linjanvedosta ja ministeriöt politiikan valmistelusta ja toimeenpanosta • Valtionhallinnolle on luotu yhteinen IT-politiikka ja yhteiset standardit Yhteiset policyt • Valtiokonttori (Government Agency for Financial Management) määrittää valtionhallinnon yhteistä taloushallintoa ja sen ohjausta esimerkiksi määräysten avulla • Keskeisin yhteinen valtionhallinnon prosessi on valtion talousarvion laadinta • Investointien tuloksellisuuden arviointia ja seurantaa on pyritty kehittämään. Arviointiin Yhteiset prosessit on luotu yhteinen malli arvioitavista asioista • Hallinnon arvioinnin prosessiin on pyritty luomaan yhteiset standardit • Valtiokonttori toimii taloushallinnon ja palkanmaksun palvelukeskuksena Yhteiset palvelut • Myös IT-palveluille on olemassa valtion palvelukeskus • Suurelta osin palvelukeskusten potentiaali on edelleen hyödyntämättä 54 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 55. Konserniohjausmallien vertailua © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 56. Konserniohjaus policyjen valmistelussa ja toteutuksessa 1. Operationaalinen ja strateginen koherenssi vähäistä High Vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia policyja / valtion toimijoiden vastuut kapeat. Policyjen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen •Tšekki Strateginen koherenssi •Tanska 2. Operationaalinen koherenssi korkeaa, strateginen • Ranska •Iso-Britannia koherenssi vähäistä • Viro Vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia policyja / valtion toimijoiden vastuut kapeat. Policyjen noudattaminen • Norja pakollista tai osittain pakollista • Hollanti • Norjassa ja Hollannissa on panostettu erityisesti IT- politiikkaan. Yhteisten IT-standardien noudattaminen on pakollista 3. Strateginen koherenssi korkeaa, operationaalinen Low vähäistä Low Operationaalinen koherenssi High Useita koko valtiokonsernia koskevia policyja ja/tai niitä tukevia sähköisiä työkaluja / laajoja koko valtion kattavia 4. Strateginen ja operationaalinen koherenssi korkeaa vastuita. Policyjen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen Useita koko valtiokonsernia koskevia policyja ja/tai niitä tukevia sähköisiä työkaluja ja koko valtion kattavia vastuita. • Tanskassa ja Ranskassa on useita valtiokonsernin Policyjen noudattaminen pakollista tai osittain pakollista policyja ja niitä tukevia työkaluja. Yhteisten policyjen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja tästä • Tšekissä on useita valtiokonsernin yhteisiä policyja (IT- syystä noudattaminen on vähäistä politiikka ja standardit, taloushallinto, hankinnat) ja näitä tukevia työkaluja • Myös Virossa on useampi valtiokonsernille yhteinen policy • Esimerkiksi yhteisten IT-standardien ja joidenkin sähköisten työkalujen (data boxes) hyödyntäminen on pakollista 56 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 57. Konserniohjaus hallinnon prosesseissa 1. Operationaalinen ja strateginen koherenssi vähäistä High Vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia prosesseja. Yhteisten prosessien noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen Strateginen koherenssi • Suurimmassa osassa tarkastelluista maista oli määritelty vain yksi tai muutamia valtiokonsernin yhteisiä prosesseja • Yhteisiä prosesseja olivat tyypillisesti budjettiprosessi •Tanska ja lainsäädännön valmisteluprosessi • Ranska •Tšekki • Viro 2. Operationaalinen koherenssi korkeaa, strateginen • Norja koherenssi vähäistä •Iso-Britannia Vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia prosesseja. • Hollanti Prosessien noudattaminen pakollista tai osittain pakollista Low 3. Strateginen koherenssi korkeaa, operationaalinen Low Operationaalinen koherenssi High vähäistä Useita koko valtiokonsernia koskevia prosesseja. Prosessien noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen 4. Strateginen ja operationaalinen koherenssi korkeaa • Vertailumaista poiketen Tanskassa on määritelty muita Useita koko valtiokonsernia koskevia prosesseja. enemmän valtiokonsernin yhteisiä prosesseja Prosessien noudattaminen pakollista tai osittain pakollista • Lisäksi Tanskassa oli muita enemmän kehityshankkeita yhteisten prosessien kehittämiseen liittyen (esim. Prosessikirjasto) 57 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 58. Palvelukeskukset osana valtiokonsernia 1. Operationaalinen ja strateginen koherenssi vähäistä High Vähäinen määrä valtiokonsernin palvelukeskuksia. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista • Tarkastelluissa maissa palvelukeskusten Strateginen koherenssi hyödyntäminen valtiokonsernin palveluiden järjestämisessä oli vähäistä • Tanskassa on yhteinen IT-palvelukeskus, jonka • Norja asiakkaina on 15 ministeriötä • Hollanti • Ranskassa ja Tšekissä valtiokonsernin viestintä on keskitetty •Tanska •Tšekki • Virossa ministeriöillä on omia palvelukeskuksia • Viro hallinnonaloillaan • Ranska • Iso-Britanniassa on ainoastaan suunnitelmia •Iso-Britannia palvelukeskusten perustamiseen liittyen Low 2. Operationaalinen koherenssi korkeaa, strateginen Low Operationaalinen koherenssi High koherenssi vähäistä Vähäinen määrä valtiokonsernin palvelukeskuksia. Palveluiden käyttö on pakollista 4. Strateginen ja operationaalinen koherenssi korkeaa Useita valtiokonsernin palvelukeskuksia. Palveluiden käyttö 3. Strateginen koherenssi korkeaa, operationaalinen on pakollista vähäistä Useita valtiokonsernin palvelukeskuksia. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista • Sekä Norjassa että Hollannissa on perustettu useampia palvelukeskuksia. Palveluiden käyttö ei kuitenkaan ole pakollista ja toistaiseksi asiakaskunta ei kata koko valtiokonsernia 58 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 60. Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä Yhteiset policyt 1/2 Maa Vastuuorganisaatio Kuvaus IT-politiikka kattaa kaikki valtion virastot ja paikallishallinnon . Politiikan erityispainopiste on hallinnonalat ylittävässä toiminnassa . IT-politiikka Tanska Valtiovarainministeriö Yhteinen IT-politiikka sisältää myös julkisen hallinnon sähköisten palveluiden yhteiset standardit. Myös IT-arkkitehtuurille ja prosesseille on olemassa yhteiset standardit. Sähköisten Valtiovarainministeriö vaatii ministeriöiden sähköisiltä hankkeilta hankkeiden toteutus- Tanska Valtiovarainministeriö toteutussuunnitelman: riskit, hyödyt, budjetin, taloustiedot, suunnitelmat kustannukset ja aikataulun Järjestelmä, jolla innovaatiot ja hyvät käytännöt saadaan levitettyä laajemmalle hallintoon. Suunnitteilla innovaatioiden Innovaatioiden Tanska Ei tiedossa referenssinpankki, joka sisältää kuvauksen toimintatavasta ja referenssipankki teknologiasta sekä soveltamisesta Valtionhallinnon sähköistämistä ohjataan toimialojen/prioriteettialueiden (individual domain areas) avulla. Sähköisen hallinnon Tanska Valtiovarainministeriö Toimialoille perustetaan sähköistämisen lautakunnat (digitalization lautakunnat boards), joiden tehtävänä on edistää hallinnonalarajat ylittävien IT- hankkeiden toteutusta. Valtionhallinnolle on määritelty yhteinen IT-politiikka ja –standardit. IT-politiikka Tšekki Sisäasiainministeriö IT-politiikan ja standardien noudattaminen on pakollista kaikille julkisen sektorin organisaatioille (säädetty lailla). Data-box – Data-box on viranomaisten virallisen kommunikaation väline. valtionhallinnon Tšekki Sisäasiainministeriö Kyseessä on kehittynyt sähköposti, jota kaikkien julkisen sektorin kommunikoinnin organisaatioiden on käytettävä. työkalu Valtion taloushallinto pyritään yhtenäistämään yhteisen Taloushallinnon IT- Tšekki Valtiovarainministeriö taloushallinnon järjestelmän (common IT platform) avulla. järjestelmä Järjestelmästä ja sen kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö. 60 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 61. Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä Yhteiset policyt 2/2 Maa Vastuuorganisaatio Kuvaus Yhtenäisen kirjanpidon ja budjettiprosessin tueksi on kehitetty Taloushallinnon Ranska Valtiovarainministeriö valtionhallinnon yhteinen kirjanpidon sähköinen työkalu (Information sähköinen työkalu System Management of Public Accounting, CHORUS). Julkiset hankinnat on keskitetty valtiovarainministeriön alaiselle hankintavirastolle (Central Procurement Agency), joka vastaa julkisia Hankintapolitiikka Ranska Valtiovarainministeriö hankintoja koskevan politiikan ja periaatteiden muodostamisesta ja niiden toimeenpanosta Uudistuspolitiikka koskee koko valtionhallintoa ja sisältää ohjeistusta ministeriöille esimerkiksi tuottavuuden parantamiseen liittyen. Valtionhallinnon Tuottavuuden parantaminen keskittyy henkilötyövuosien uudistuspolitiikka Ranska Valtiovarainministeriö vähentämiseen. Uudistuspolitiikalla pyritään ottamaan käyttöön myös (FORM) uusia henkilöstöjohtamisen periaatteita (kannustinjärjestelmät, työsuhteiden joustavuuden ja työntekijöiden liikkuvuuden parantaminen). Valtiovarainministeriöllä on merkittävä rooli laatujohtamisen kehittämisessä valtionhallinnossa. Ministeriön tehtävänä on Laatujohtaminen Viro Valtiovarainministeriö muodostaa ja toimeenpanna laatujohtamiseen kytkeytyviä politiikkoja ja toimenpideohjelmia. Talous- ja viestintäministeriö vastaa Viron yhteisen IT-politiikan muodostamisesta. Ministeriön tehtävänä on koordinoida valtion IT- IT- ja Talous- ja Viro järjestelmien kehittämistä sekä kehittää valtion IT-politiikkaa, tietoturvapolitiikka viestintäministeriö strategiaa ja arkkitehtuuria. Yhteinen IT-politiikka sisältää myös valtiohallinnon yhteisen tietoturvapolitiikan. Hallintoministeriö (Ministry of Government Administration and Reform) pyrkii tuomaan valtionhallintoon yhtenäisyyttä ja joitakin IT-standardit Norja Hallintoministeriö konsernimaisia piirteitä. Ministeriö on pyrkinyt luomaan hallinnolle yhteiset IT-standardit. Näiden noudattaminen on pakollista 61 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 62. Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä Yhteiset prosessit 1/2 Maa Vastuuorganisaatio Kuvaus Julkishallinnon uudistusohjelmassa kartoitetaan ja kootaan yhteen Prosessikirjasto Tanska Valtiovarainministeriö kaikki julkisen sektorin olemassa olevien prosessien kuvaukset. Budjetointiprosessin ja taloushallinnon raportoinnin Budjettiprosessi Tanska Valtiovarainministeriö minimivaatimuksista säädetään lainsäädännöllä . Valtion hankinnat ja hankintaprosessi on pyritty keskittämään. Hankintojen suunnitelmallisuutta on lisätty mm. tiedottamalla tulevista Hankintaprosessi Tanska Valtiovarainministeriö hankinnoista. Hankintojen kohdalla on kyse pikemminkin yhteisen prosessin määrittelemisestä kuin palvelukeskuksesta. Budjettiprosessi Hollanti Valtiovarainministeriö Budjettiprosessi on ainoa koko valtionhallinnon yhteinen prosessi. Lainvalmistelulle on olemassa kaikki ministeriöt kattavat säännöt ja yhteinen prosessi. Lainvalmisteluun on tarkoitus kytkeä myös Lainsäädännön säännöllinen arviointiprosessi (Smart Administration Initiative), joka Tšekki Ei tiedossa valmisteluprosessi sisältää ex ante ja ex post vaikutusarvioinnit. Lainvalmistelun laadun valvontaa varten on olemassa lainsäädäntöneuvosto (Council of Legislation), joka hyväksyy kaikki uudet lait. Valtionhallinnon yhteinen budjettiprosessi on määritelty lainsäädännössä. Budjettiprosessi nivoutuu yhteen valtionhallinnon Budjettiprosessi Ranska Valtiovarainministeriö yhteisten kirjanpidon periaatteiden kanssa (ks. yhteiset politiikat) Budjetointiprosessia tukee valtionhallinnon yhteinen IT-järjestelmä (CHORUS). 62 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 63. Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä Yhteiset prosessit 2/2 Maa Vastuuorganisaatio Kuvaus Lainsäädännön Lainsäädännön valmisteluun on luotu valtionhallinnon yhteinen Ranska Ei tiedossa valmisteluprosessi prosessi. Virossa on yhtenäinen lainvalmistelun prosessi. Myös kansalaisilla on Lainsäädännön Viro Oikeusministeriö mahdollisuus osallistua lakien valmisteluun sähköisen sovelluksen valmisteluprosessi avulla Valtionhallinnon yhteinen budjetointiprosessi on tarkkaan määritelty ja Budjettiprosessi Viro Valtiovarainministeriö kuvattu. Valtiovarainministeriö vastaa yhteisestä budjettiprosessista ja sen valvonnasta. Investointien Hankkeet, jotka ylittävät 500 milj. kruunua käyvät läpi tuloksellisuuden Norja Ei tiedossa laadunvarmistusprosessin. Tätä ulkoista arviointia varten on luotu arviointi ja seuranta yhteinen malli niistä asioista, joihin arviointi kohdistuu. Hallinnon arvioinnin Hallinnon arvioinnin prosessiin on pyritty luomaan yhteiset standardit. Norja Hallintoministeriö prosessi Tulosohjauksessa keskeinen toimija on Prime Minister’s Delivery Unit (sijoitettu valtiovarainministeriöön), joka asettaa ministeriöille ja PM’s Delivery Unit Iso-Britannia Valtiovarainministeriö virastoille kvantitatiiviset suoritetavoitteet ja muut tulostavoitteet keskeisten palvelualueiden osalta 63 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 64. Yhteenveto konserniohjauksen käytännöistä Yhteiset palvelut Maa Vastuuorganisaatio Kuvaus Palvelukeskus tarjoaa IT-palveluita ja tukea 15 ministeriöille ja niiden Statens IT Tanska Valtiovarainministeriö hallinnonalojen toimijoille. Palvelukeskus vastaa myös yhteisten IT ratkaisujen ja järjestelmien kehittämisestä. Hollantiin on perustettu valtiokonsernin henkilöstöpalveluita tarjoava Henkilöstöpalvelut Hollanti Ei tiedossa palvelukeskus Kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon (facility management) on perustettu Kiinteistöpalvelut Hollanti Ei tiedossa palvelukeskus, joka palvelee toistaiseksi vain muutamaa ministeriötä. Keskitetyt viestinnän Valtionhallinnon sisäinen ja ulkoinen viestintä ja tiedotustoiminta on Tšekki Ei tiedossa palvelut keskitetty. http://icv.vlada.cz/en/sluzby/services-59374/ Keskitetyt viestinnän Viestintävirasto (Government Information Services) tarjoaa Ranska Viestintävirasto palvelut valtionhallinnon toimijoille tiedottamiseen liittyviä palveluita. Talous- ja Valtiokonttori toimii taloushallinnon ja palkanmaksun palkkahallinnon Norja Valtiokonttori palvelukeskuksena. Sen asiakkaita on tällä hetkellä kaikkiaan 400. palvelukeskus Osalla virastoista on kuitenkin edelleen oma taloushallintonsa. Valtionhallinnon IT-palveluille on olemassa valtion yhteinen IT-palvelukeskus Norja Hallintoministeriö palvelukeskus. Valtionhallinnon kiinteistöjen hoitoa varten on luotu oma valtion Kiinteistöpalvelut Norja Hallintoministeriö organisaatio (Government Administration Services). 64 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 65. Liite: Tutkimuskysymykset © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 66. Tutkimuskysymykset 1/3 Yhteiset policyt • Miten yleisesti luonnehtisit valtion konserniohjausta? Millainen on valtion konserniorganisaatio? Ohjauksen ala, onko olemassa valtiokonsernia? • Mitä yhteisiä policyja valtiokonsernilla on seuraavista osa-alueista: omistajaohjaus, henkilöstöpolitiikka, julkisten palvelujen rahoittaminen, hankinnat? • Millä muilla alueilla valtiokonsernilla on yhteisiä policyja? • Onko policyille asetettu konkreettiset, mitattavissa olevan tavoitteet? • Onko policyjen toimeenpanoon olemassa yhtenäinen johtamisjärjestelmä? Millainen se on? • Onko policyjen toteutus jalkautettu hallinnon työtehtävien tasolle saakka (kannustinjärjestelmä)? • Seurataanko policyjen toteutumista säännöllisesti? • Mitkä ovat konserniohjauksen tärkeimmät vahvuudet ja ongelmat? • Mitkä ovat valtion konserniohjauksen keskeiset kehittämisalueet? 66 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 67. Tutkimuskysymykset 2/3 Yhteiset prosessit • Mitkä ovat valtiokonsernin tärkeimmät yhteiset prosessit? • Esimerkiksi: strategian laadinta (konsernistrategia), toiminnan ja talouden suunnittelu, lainvalmistelu, tulosohjaus, ennakointi ja tuloksellisuuden arviointi • Ovatko konsernin prosessit selkeästi kuvattu ja ohjeistettu? • Ketkä ovat avainprosessien omistajat? • Miten kuvaat prosessien johtamisotteen jämäkkyyttä? • Miten poliittisen johdon rooli konserniohjaukseen • Miten poliittisen johdon ja ammattijohdon vuoropuhelu on organisoitu? • Miten arvioit prosessien laatua ja suorituskykyä? • Tuetaanko prosesseja sähköisillä apuvälineillä? • Miltä osin prosessit toimivat ja missä ovat suurimmat ongelmakohdat? • Miten yhteisiä prosesseja kehitetään tulevaisuudessa? 67 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 • 68. Tutkimuskysymykset 3/3 Yhteiset palvelut • Onko valtiokonsernilla olemassa strategia yhteisten palvelujen järjestämisestä? • Miten luonnehdit yhteisten palvelujen järjestämisen strategiaa? • Millä osa-alueilla valtionkonsernin palvelut on yhdistetty? • Esimerkiksi: taloushallinto, henkilöstöhallinto, ICT, hankinnat, lakipalvelut, viestintä? • Onko yhteisillä palveluilla saavutettu kustannussäästöjä? • Onko yhteisillä palveluilla kyetty parantamaan palvelujen laatua? • Mitkä ovat yhteisten palvelujen järjestämisen suurimmat vahvuudet? • Mitkä ovat yhteisten palvelujen järjestämisen suurimmat ongelmakohdat? • Miten valtion yhteisiä palveluita kehitetään tulevaisuudessa? 68 © 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies