SlideShare a Scribd company logo
Inno-Vointi
        Johtamisella innovaatioita ja
       hyvinvointia julkiselle sektorille
Inno-Vointi
Kannustimena polttavien yhteiskunnallisten
ja terveydellisten ongelmien ratkaisu
Lähde: A. Juntto 1990: Työläiskodin  Lähde: Jaakkola & a. 1994: Äitejä lapsineen  Lähde: Jaakkola   Lähde: Juntto
sisustus (Waris 1932, 252)      Tammelan neuvolassa Tampereella 1949      & al. 1994.     1990:
                                           Evakkolapsia    Rintamamiestaloja
                                           Parikkalassa 1940  Pakilassa  Liika-asuminen           Imeväiskuolleisuus              Siirtoväen ja rintama-
  • Tuberkuloosi           • Rouvasväenyhdistysten           sotilaiden asuttaminen
  "asuntotautina"          hyväntekeväisyystyö
                                          • 400 000 ihmistä (10%
  • Asuntolaskennasta        • Mannerheimin lasten-
                                          väestöstä) evakkoon
  asumistasonormeihin        suojeluliiton lasten-
                                          • 30 lakia ja asetusta siirto-
  • Esimerkkinä 1900-        neuvolaverkoston
                                          väkeen ja asuttamiseen
  luvun liika-asutusnormit      luominen (Child Guidance
                                          liittyen
  työväestön asunnoille       Clinic- malli USAsta)
                                          • Tyyppitalo (tuotekonsepti)
                    • Laki 1944
 Inno-Vointi
Inno-Vointi
Inno-Vointi
Mukana Inno-Voinnissa
Inno-Vointi -hankkeen tausta
•  Julkinen sektori vähän tutkittu innovaation näkökulmasta

•  Palveluvaltaistuminen ja palvelukehitystarpeen kasvu

•  Julkisen sektorin "hankekehittämisestä" innovaatiojohtamiseen

•  Työntekijöiden sitoutuminen, jaksaminen ja luovuus ratkaisevaa
  uudistumisessa
Inno-Vointi
Hasu, M. & Saari, E. 2009. Julkisen sektorin
innovaatiotoiminnan johtaminen kansallisena
haasteena, julkaisussa Valovirta & Hyvönen (toim.)
Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta

•  Uusi osaamisvaade
   -innovaatiosta ja innovaation johtamisesta on tulossa julkisen sektorin
   toimijoille uusi ja monitahoinen osaamisvaade, joka edellyttää sekä
   käsitteellistä jäsentämistä että käytännöllistä haltuunottoa

•  Ei yhtä johtamisparadigmaa ja –käytäntöä
   -julkisen sektorin (kuten yksityisenkin sektorin) piirissä on nyt ja
   tulevaisuudessa erityyppisiä, rinnakkaisia innovaatiotoiminnan malleja –
   samoin on tarve rinnakkaisille, vaihe- ja kohdespesifille innovaation
   johtamisen malleille ja käytännöille

•  Kokeilujen kautta johtaminen
   -kokeilut ja niiden johtamisen tutkimus- ja kehittämisavusteinen tuki eli
   systemaattinen, tavoitteellinen ja yhteistoiminnallinen kokeiluista oppiminen
   näyttää olevan laiminlyöty (koskee toimijoita, rahoittajia, säätelijöitä)
Inno-Vointi
Tutkimuksen tavoitteet

•  kuvata ja analysoida innovaatiojohtamisen uusia, lupaavia muotoja
•  tuottaa tutkimusnäyttöä innovaatiojohtamisen vaikutuksista palvelun
  uudistumiselle ja henkilöstön työhyvinvoinnille
•  arvioida johtamistapojen soveltamisen vaikutuksia organisaatioille
•  analysoida lupaavien johtamiskäytäntöjen toimintatavat ja -ympäristö
  (mallinnus, vertailu)
•  tuottaa ehdotuksia siitä, miten julkisen sektorin innovaatioprosesseja
  ja -johtamista voidaan kehittää
Inno-Vointi
Käytännöllinen tavoite

•  Hankkeessa tuotetaan työhyvinvointia tukeva innovaatiotoiminnan
  johtamisen malli/malleja julkiselle sektorille

•  Mallin kehitys perustuu tapaustutkimuksiin seitsemässä (7) julkisen
  sektorin organisaatiossa

•  Lisäksi mallin kehityksessä hyödynnetään kansainvälisiä
  tapausesimerkkejä
Inno-Vointi
Viitekehys       Innovaatiotoiminnan johtaminen strategian tasolla
                  Työntekijä-          Käyttäjä-
    Työhyvinvointi        lähtöinen           lähtöinen
                   innovointi          innovointi
                 Johtamismallit

           Yhdistävät työhyvinvoinnin, työntekijälähtöiset
              ja käyttäjälähtöiset näkökulmat
Inno-Vointi
Pääkäsitteet ja oletetut
vaikutussuhteet
           Innovaatio-
    Innovaatio-
           toiminnan  Työhyvinvointi
     toiminta
           johtaminen
Inno-Vointi
Oppimista ja verkostoitumista
tukeva tutkimusprosessin kulku
    1) AINEISTON KERUU JA ANALYYSI                        5) JULKISTEN
                                          PALVELUORGANISAATIOIDEN
    -Organisaatio-/                               EDELLÄKÄVIJÄMALLIT JA VERKOSTO
    palveluprosessikohtainen
    innovaatiomallin ja hyvinvoinnin                       -Organisaatiokohtaisten mallien
    johtamisen nykytilan kartoitus:                       syventävä analyysi ja kiteytys

    -Johto, HR/TTH, työntekijä- ja                        -Oppivan verkoston luominen
    asiakasnäkökulmat (haastattelut,                       organisaatioiden ja sidosryhmien
    ryhmähaastattelut, dokumentit,                        kesken
    havainnointi)
                                          -Kv-mallit stimuloijina

                                          -Loppuraportointi
 2) INNOVAATIOJOHTAMISMALLIEN
 ALUSTAVA KITEYTYS

 -Tunnistettujen mallien analysointi ja                         4) ORGANISAATIOIDEN OPPIVA
 peilaus kirjallisuuteen, vertailu                           VERTAILU

 -Innovaatioiden tuottamisen                              -Inno-Vointi-mallien vertailu 2-3
 toimintatapojen analyysi ja alustavan  3) BENCHMARKING: KV- JA
                     YKSITYISEN SEKTORIN MALLIT          organisaation kesken – oppivat
 innovaatio- ja hyvinvointimallin                            työpajat kokeilujen inspiraationa
 reflektointi focusryhmissä
 organisaatioittain            -Kehittyneet julkisten organisaatioiden
                     EDI- ja DUI-mallit maailmalla         -Johto, HR/TTH, työntekijät,
                                            asiakkaat
                     -Vertailu tehtyihin kv-ja yksityisen
                     sektorin tutkimuksiin

                     -Tutkijaryhmän ulkomaan vierailut
Inno-Vointi
Kansainväliset yhteistyökumppanit

•  Kansainvälisinä asiantuntijoina toimii kaksi keskeistä
  palveluinnovaatiotutkimuksen kehittäjää

•  Kumpikin professori vastaa omassa yliopistossaan
  palvelututkimusyksiköstä

   Jon Sundbo, Professor, Department of Communication, Business
   and Information Technologies, Roskilde University

   Ian Miles, Professor of Technological Innovation and Social Change,
   Manchester Institute of Innovation Research, Manchester Business
   School, University of Manchester
Inno-Vointi
Tapausesimerkit ja haastattelututkimukset


• Miten palvelun uudistaminen (innovaatiotoiminta) ja
 työntekijöiden työhyvinvointi liittyvät toisiinsa? Miten
 ja millaisen johtamisen avulla molempia syntyy yhtä
 aikaa?
Inno-Vointi
Oulun kaupunkiTutkimuskohde:

Vanhusten palvelut

• Muistisairaiden vanhusten
 palveluprosessi
Inno-Vointi
Vantaan kaupunkiTutkimuskohde 1:

Varhaiskasvatus / päivähoito

• Johtamisjärjestelmä ja kevyemmät
 palvelut

Tutkimuskohde 2:

Sivistystoimi ja nuorisotoimi

• Nuorten koulutustakuu
Inno-Vointi
Hämeenlinnan kaupunkiTutkimuskohde 1:

Varhaiskasvatus / päivähoito

• Uudenlaisia kokeiluja: ”metsäeskari”

Tutkimuskohde 2:

Vanhuspalvelut

• Edistyksellinen vanhainkoti
Inno-Vointi
VerohallintoTutkimuskohde 1:

Konserniverotus

• Yhteistoimintamalli ja toiminnan
 kehittäminen

Tutkimuskohde 2:

Riskienhallintayksikkö

• Riskienhallintaprosessi ja palvelujen
 kehittäminen
Inno-Vointi
PalmiaTutkimuskohde:

Siivouspalvelut

• Monialapalvelut
Inno-Vointi
HUS-ServisTutkimuskohde:

Asiointipalvelut

• Jorvin sairaala
Inno-Vointi
Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskusTutkimuskohde:

Matriisiorganisaatio ja projekti
innovointiympäristönä

• Fossiilisista uusiutuvaan asiakaslähtöinen
 tutkimusohjelma
Inno-Vointi
Inno-Vointi -tiimi
Inno-Vointi
Mervi Hasu, FT
Titteli:
Erikoistutkija

Organisaatio:
Työterveyslaitos

Tehtäviini innovoinnissa kuuluu:
Hankekonsortion kipparointi ml. viestinnän koordinointi,
työterveyslaitoksen osuuden vastuullinen johto ja
projektipäällikkyys. Aineistonkeruu kolmessa julkisorganisaatiossa,
jossa yhdessä päävastuu.

Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa:
Yhteiskunnallisesti tärkeä aihe, kiinnostavat ja innostavat
tutkimuskohteet, hyvät tyypit projektiryhmässä.

Arvostan julkisissa palveluissa:
Demokraattisuus ja saavutettavuus.

Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut:
Laajalahtelaisten naisten kulttuuriklubi, juhlien järjestäminen,
porukkamatkat.

Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana:
Kuvaamaan innovaatiojohtamista tietona, tunteena ja tekoina.
Inno-Vointi
Laura Honkaniemi, PsL
Titteli:
Erikoispsykologi

Organisaatio:
Työterveyslaitos

Tehtäviini innovoinnissa kuuluu:
Melko lailla kaikkea paitsi projektin johtamista

Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa:
Aiheen yhteiskunnallinen merkitys. Käytäntöjen vaikutus monen
ihmisen arkeen.

Arvostan julkisissa palveluissa:
Kaikista pidetään huolta.

Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut:
Mökin rakennus ja kädenalitanssit

Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana:
Mikä saa Keken kehittämään?
Inno-Vointi
Katri Kallio, KTM
Titteli:
Tutkija

Organisaatio:
VTT

Tehtäviini innovoinnissa kuuluu:
VTT:n projektin projektipäällikkyys, hankkeen tutkimus, Oulun
case-kohteen vastuuhenkilyys, asiakasyhteistyö sekä tuloksista
tiedottaminen.

Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa:
Aihealueen uutuus ja tärkeysarvo.

Arvostan julkisissa palveluissa:
Sitä, että ne ovat tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla.

Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut:
Perhe, puoliso, ystävät, eläimet ja harrastukset.

Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana:
Edistävätkö asiakas- ja työntekijälähtöiset innovaatiot
työhyvinvointia, palvelujen laatua sekä tehokkuutta.
Inno-Vointi
Mikko Lehtonen, DI, KTM
Titteli:
Tutkija

Organisaatio:
Aalto yliopisto BIT Tutkimuskeskus

Tehtäviini innovoinnissa kuuluu:
Aalto-yliopiston projektiosuuden sekä kahden tutkimuskohteen
tutkimuksen koordinointi.

Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa:
Kriittinen ja ihmiset huomioiva lähestymistapa palveluiden
kehittämiseen, johtamiseen ja organisointiin.

Arvostan julkisissa palveluissa:
Palveluiden saatavuutta kaikille ja niiden luomaa tasa-arvoa,
hyvinvointia ja vakautta yhteiskunnassa.

Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut:
Omakotitalon rakentaminen, lukeminen, pohdiskelu.

Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana:
Toivon tutustuvani uusiin ihmisiin ja oppivani ymmärtämään
julkisen sektorin palveluiden kokonaisrakennetta työntekijöiden ja
johdon näkökulmasta.
Inno-Vointi
Eveliina Saari, FT
Titteli:
Tiimipäällikkö

Organisaatio:
Työterveyslaitos

Tehtäviini innovoinnissa kuuluu:
Tutkimus, työpajojen kehittämien, raportointi, työhyvinvointi,
työntekijälähöisyys innovoinnissa, tutkimusmetodeista huolenpito.

Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa:
Halu syventää ymmärrystä siitä, miten julkisten palveluiden
uudistuminen tapahtuu. Kiinnostavat tutkimuskohteet. Upea
tutkijaryhmä.

Arvostan julkisissa palveluissa:
Tasavertaisuutta, ihmisläheisyyttä ja vankkaa osaamista.

Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut:
Perheessä mies ja 6 ja 11v tyttäret. Harrastuksina flamenco,
sulkapallo ja kulttuurimenot.

Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana:
Mitä työhyvinvointi on kun innovaatioita kehitetään?
Yhteiskehittelyä tutkimuskohteidemme kanssa.
Inno-Vointi
Tiina Tuominen, KTM
Titteli:
Tutkimuspäällikkö

Organisaatio:
Aalto yliopisto BIT Tutkimuskeskus

Tehtäviini innovoinnissa kuuluu:
Monipuolinen tutkimustyö ja organisaatioiden kanssa toimiminen
haasteellisten tutkimuskysymysten äärellä

Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa:
Uusien asioiden oppiminen uusien työkavereiden kanssa.
Työntekijälähtöisen innovaatiotoiminnan mallien vertailu yksityisen
sektorin kokemuksiin.

Arvostan julkisissa palveluissa:
Sujuvuutta, oikeudenmukaisuutta ja asiakkaan arvostusta.

Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut:
Mitä ne on? Lasketaanko väitöskirja?

Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana:
Toivon viimein ymmärtäväni, mitä johtaminen on.
Inno-Vointi
Maria Toivonen, FT
Tehtävä:
Senior advisor
Erja Wiili-Peltola, FT
Tehtävä:
Senior advisor
Inno-Vointi

More Related Content

Similar to Hasu inno vointi-100128 (2)

Innokylä a kn l
Innokylä a kn lInnokylä a kn l
Innokylä a kn l
AnneKnaapi
 
Innokylän esittely 2012
Innokylän esittely 2012Innokylän esittely 2012
Innokylän esittely 2012
Innokyla
 
Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011
Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011
Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011
Outi Kallioinen
 
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tyoelama2020
 
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi ISuosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
Allianssi ry
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
THL
 
Kuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuusKuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuus
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Vesa Harmaakorpi
Vesa HarmaakorpiVesa Harmaakorpi
Vanhuspalvelujen uudistamisesta hyvä mieli, Satu Karppanen
Vanhuspalvelujen uudistamisesta hyvä mieli, Satu KarppanenVanhuspalvelujen uudistamisesta hyvä mieli, Satu Karppanen
Vanhuspalvelujen uudistamisesta hyvä mieli, Satu Karppanen
THL
 
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli JuutiMuutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
Otavan Opisto
 
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Kaisa Mansikka
 
Humak 2016
Humak 2016Humak 2016
Humak 2016
Hannu Linturi
 
Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...
Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...
Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...
Kouluterveyskysely
 
Triangeli-projektin loppuarvioinnin keskeiset nostot
Triangeli-projektin loppuarvioinnin keskeiset nostotTriangeli-projektin loppuarvioinnin keskeiset nostot
Triangeli-projektin loppuarvioinnin keskeiset nostot
TimoAro
 
ITYry2015
ITYry2015ITYry2015
ITYry2015
Hanna Lahtinen
 
Palvelumuotoilu (service design) välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiske...
Palvelumuotoilu (service design) välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiske...Palvelumuotoilu (service design) välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiske...
Palvelumuotoilu (service design) välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiske...
Satu Miettinen
 
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoilleAnnukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
Kokeileva Suomi
 
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole
 
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kehittämisverkosto
 

Similar to Hasu inno vointi-100128 (2) (20)

Innokylä a kn l
Innokylä a kn lInnokylä a kn l
Innokylä a kn l
 
Innokylän esittely 2012
Innokylän esittely 2012Innokylän esittely 2012
Innokylän esittely 2012
 
Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011
Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011
Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011
 
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
 
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi ISuosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
 
Innovaatiotoiminan moodit
Innovaatiotoiminan mooditInnovaatiotoiminan moodit
Innovaatiotoiminan moodit
 
Kuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuusKuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuus
 
Vesa Harmaakorpi
Vesa HarmaakorpiVesa Harmaakorpi
Vesa Harmaakorpi
 
Vanhuspalvelujen uudistamisesta hyvä mieli, Satu Karppanen
Vanhuspalvelujen uudistamisesta hyvä mieli, Satu KarppanenVanhuspalvelujen uudistamisesta hyvä mieli, Satu Karppanen
Vanhuspalvelujen uudistamisesta hyvä mieli, Satu Karppanen
 
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli JuutiMuutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
 
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
 
Humak 2016
Humak 2016Humak 2016
Humak 2016
 
Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...
Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...
Puonti, Nyström: Nuori suunnittelemassa ja kehittämässä omia palveluitaan – k...
 
Triangeli-projektin loppuarvioinnin keskeiset nostot
Triangeli-projektin loppuarvioinnin keskeiset nostotTriangeli-projektin loppuarvioinnin keskeiset nostot
Triangeli-projektin loppuarvioinnin keskeiset nostot
 
ITYry2015
ITYry2015ITYry2015
ITYry2015
 
Palvelumuotoilu (service design) välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiske...
Palvelumuotoilu (service design) välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiske...Palvelumuotoilu (service design) välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiske...
Palvelumuotoilu (service design) välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiske...
 
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoilleAnnukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
 
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
 
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
 

More from Sitra / Uusi johtajuus

Työn imu 300512
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Sitra / Uusi johtajuus
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
Sitra / Uusi johtajuus
 
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Sitra / Uusi johtajuus
 
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläJuha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
Sitra / Uusi johtajuus
 
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_oteTerhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Sitra / Uusi johtajuus
 
Employee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
Sitra / Uusi johtajuus
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness
Sitra / Uusi johtajuus
 
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra / Uusi johtajuus
 

More from Sitra / Uusi johtajuus (20)

Työn imu 300512
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
 
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
 
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstä
 
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
 
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläJuha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
 
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_oteTerhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
 
Employee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
 
Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128
 
110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness
 
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti
 
Sitra palveluevoluutio
Sitra palveluevoluutioSitra palveluevoluutio
Sitra palveluevoluutio
 

Hasu inno vointi-100128 (2)

 • 1. Inno-Vointi Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille Inno-Vointi
 • 2. Kannustimena polttavien yhteiskunnallisten ja terveydellisten ongelmien ratkaisu Lähde: A. Juntto 1990: Työläiskodin Lähde: Jaakkola & a. 1994: Äitejä lapsineen Lähde: Jaakkola Lähde: Juntto sisustus (Waris 1932, 252) Tammelan neuvolassa Tampereella 1949 & al. 1994. 1990: Evakkolapsia Rintamamiestaloja Parikkalassa 1940 Pakilassa Liika-asuminen Imeväiskuolleisuus Siirtoväen ja rintama- • Tuberkuloosi • Rouvasväenyhdistysten sotilaiden asuttaminen "asuntotautina" hyväntekeväisyystyö • 400 000 ihmistä (10% • Asuntolaskennasta • Mannerheimin lasten- väestöstä) evakkoon asumistasonormeihin suojeluliiton lasten- • 30 lakia ja asetusta siirto- • Esimerkkinä 1900- neuvolaverkoston väkeen ja asuttamiseen luvun liika-asutusnormit luominen (Child Guidance liittyen työväestön asunnoille Clinic- malli USAsta) • Tyyppitalo (tuotekonsepti) • Laki 1944 Inno-Vointi
 • 5. Inno-Vointi -hankkeen tausta • Julkinen sektori vähän tutkittu innovaation näkökulmasta • Palveluvaltaistuminen ja palvelukehitystarpeen kasvu • Julkisen sektorin "hankekehittämisestä" innovaatiojohtamiseen • Työntekijöiden sitoutuminen, jaksaminen ja luovuus ratkaisevaa uudistumisessa Inno-Vointi
 • 6. Hasu, M. & Saari, E. 2009. Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan johtaminen kansallisena haasteena, julkaisussa Valovirta & Hyvönen (toim.) Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta • Uusi osaamisvaade -innovaatiosta ja innovaation johtamisesta on tulossa julkisen sektorin toimijoille uusi ja monitahoinen osaamisvaade, joka edellyttää sekä käsitteellistä jäsentämistä että käytännöllistä haltuunottoa • Ei yhtä johtamisparadigmaa ja –käytäntöä -julkisen sektorin (kuten yksityisenkin sektorin) piirissä on nyt ja tulevaisuudessa erityyppisiä, rinnakkaisia innovaatiotoiminnan malleja – samoin on tarve rinnakkaisille, vaihe- ja kohdespesifille innovaation johtamisen malleille ja käytännöille • Kokeilujen kautta johtaminen -kokeilut ja niiden johtamisen tutkimus- ja kehittämisavusteinen tuki eli systemaattinen, tavoitteellinen ja yhteistoiminnallinen kokeiluista oppiminen näyttää olevan laiminlyöty (koskee toimijoita, rahoittajia, säätelijöitä) Inno-Vointi
 • 7. Tutkimuksen tavoitteet • kuvata ja analysoida innovaatiojohtamisen uusia, lupaavia muotoja • tuottaa tutkimusnäyttöä innovaatiojohtamisen vaikutuksista palvelun uudistumiselle ja henkilöstön työhyvinvoinnille • arvioida johtamistapojen soveltamisen vaikutuksia organisaatioille • analysoida lupaavien johtamiskäytäntöjen toimintatavat ja -ympäristö (mallinnus, vertailu) • tuottaa ehdotuksia siitä, miten julkisen sektorin innovaatioprosesseja ja -johtamista voidaan kehittää Inno-Vointi
 • 8. Käytännöllinen tavoite • Hankkeessa tuotetaan työhyvinvointia tukeva innovaatiotoiminnan johtamisen malli/malleja julkiselle sektorille • Mallin kehitys perustuu tapaustutkimuksiin seitsemässä (7) julkisen sektorin organisaatiossa • Lisäksi mallin kehityksessä hyödynnetään kansainvälisiä tapausesimerkkejä Inno-Vointi
 • 9. Viitekehys Innovaatiotoiminnan johtaminen strategian tasolla Työntekijä- Käyttäjä- Työhyvinvointi lähtöinen lähtöinen innovointi innovointi Johtamismallit Yhdistävät työhyvinvoinnin, työntekijälähtöiset ja käyttäjälähtöiset näkökulmat Inno-Vointi
 • 10. Pääkäsitteet ja oletetut vaikutussuhteet Innovaatio- Innovaatio- toiminnan Työhyvinvointi toiminta johtaminen Inno-Vointi
 • 11. Oppimista ja verkostoitumista tukeva tutkimusprosessin kulku 1) AINEISTON KERUU JA ANALYYSI 5) JULKISTEN PALVELUORGANISAATIOIDEN -Organisaatio-/ EDELLÄKÄVIJÄMALLIT JA VERKOSTO palveluprosessikohtainen innovaatiomallin ja hyvinvoinnin -Organisaatiokohtaisten mallien johtamisen nykytilan kartoitus: syventävä analyysi ja kiteytys -Johto, HR/TTH, työntekijä- ja -Oppivan verkoston luominen asiakasnäkökulmat (haastattelut, organisaatioiden ja sidosryhmien ryhmähaastattelut, dokumentit, kesken havainnointi) -Kv-mallit stimuloijina -Loppuraportointi 2) INNOVAATIOJOHTAMISMALLIEN ALUSTAVA KITEYTYS -Tunnistettujen mallien analysointi ja 4) ORGANISAATIOIDEN OPPIVA peilaus kirjallisuuteen, vertailu VERTAILU -Innovaatioiden tuottamisen -Inno-Vointi-mallien vertailu 2-3 toimintatapojen analyysi ja alustavan 3) BENCHMARKING: KV- JA YKSITYISEN SEKTORIN MALLIT organisaation kesken – oppivat innovaatio- ja hyvinvointimallin työpajat kokeilujen inspiraationa reflektointi focusryhmissä organisaatioittain -Kehittyneet julkisten organisaatioiden EDI- ja DUI-mallit maailmalla -Johto, HR/TTH, työntekijät, asiakkaat -Vertailu tehtyihin kv-ja yksityisen sektorin tutkimuksiin -Tutkijaryhmän ulkomaan vierailut Inno-Vointi
 • 12. Kansainväliset yhteistyökumppanit • Kansainvälisinä asiantuntijoina toimii kaksi keskeistä palveluinnovaatiotutkimuksen kehittäjää • Kumpikin professori vastaa omassa yliopistossaan palvelututkimusyksiköstä Jon Sundbo, Professor, Department of Communication, Business and Information Technologies, Roskilde University Ian Miles, Professor of Technological Innovation and Social Change, Manchester Institute of Innovation Research, Manchester Business School, University of Manchester Inno-Vointi
 • 13. Tapausesimerkit ja haastattelututkimukset • Miten palvelun uudistaminen (innovaatiotoiminta) ja työntekijöiden työhyvinvointi liittyvät toisiinsa? Miten ja millaisen johtamisen avulla molempia syntyy yhtä aikaa? Inno-Vointi
 • 14. Oulun kaupunki Tutkimuskohde: Vanhusten palvelut • Muistisairaiden vanhusten palveluprosessi Inno-Vointi
 • 15. Vantaan kaupunki Tutkimuskohde 1: Varhaiskasvatus / päivähoito • Johtamisjärjestelmä ja kevyemmät palvelut Tutkimuskohde 2: Sivistystoimi ja nuorisotoimi • Nuorten koulutustakuu Inno-Vointi
 • 16. Hämeenlinnan kaupunki Tutkimuskohde 1: Varhaiskasvatus / päivähoito • Uudenlaisia kokeiluja: ”metsäeskari” Tutkimuskohde 2: Vanhuspalvelut • Edistyksellinen vanhainkoti Inno-Vointi
 • 17. Verohallinto Tutkimuskohde 1: Konserniverotus • Yhteistoimintamalli ja toiminnan kehittäminen Tutkimuskohde 2: Riskienhallintayksikkö • Riskienhallintaprosessi ja palvelujen kehittäminen Inno-Vointi
 • 20. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Tutkimuskohde: Matriisiorganisaatio ja projekti innovointiympäristönä • Fossiilisista uusiutuvaan asiakaslähtöinen tutkimusohjelma Inno-Vointi
 • 22. Mervi Hasu, FT Titteli: Erikoistutkija Organisaatio: Työterveyslaitos Tehtäviini innovoinnissa kuuluu: Hankekonsortion kipparointi ml. viestinnän koordinointi, työterveyslaitoksen osuuden vastuullinen johto ja projektipäällikkyys. Aineistonkeruu kolmessa julkisorganisaatiossa, jossa yhdessä päävastuu. Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa: Yhteiskunnallisesti tärkeä aihe, kiinnostavat ja innostavat tutkimuskohteet, hyvät tyypit projektiryhmässä. Arvostan julkisissa palveluissa: Demokraattisuus ja saavutettavuus. Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut: Laajalahtelaisten naisten kulttuuriklubi, juhlien järjestäminen, porukkamatkat. Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana: Kuvaamaan innovaatiojohtamista tietona, tunteena ja tekoina. Inno-Vointi
 • 23. Laura Honkaniemi, PsL Titteli: Erikoispsykologi Organisaatio: Työterveyslaitos Tehtäviini innovoinnissa kuuluu: Melko lailla kaikkea paitsi projektin johtamista Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa: Aiheen yhteiskunnallinen merkitys. Käytäntöjen vaikutus monen ihmisen arkeen. Arvostan julkisissa palveluissa: Kaikista pidetään huolta. Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut: Mökin rakennus ja kädenalitanssit Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana: Mikä saa Keken kehittämään? Inno-Vointi
 • 24. Katri Kallio, KTM Titteli: Tutkija Organisaatio: VTT Tehtäviini innovoinnissa kuuluu: VTT:n projektin projektipäällikkyys, hankkeen tutkimus, Oulun case-kohteen vastuuhenkilyys, asiakasyhteistyö sekä tuloksista tiedottaminen. Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa: Aihealueen uutuus ja tärkeysarvo. Arvostan julkisissa palveluissa: Sitä, että ne ovat tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla. Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut: Perhe, puoliso, ystävät, eläimet ja harrastukset. Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana: Edistävätkö asiakas- ja työntekijälähtöiset innovaatiot työhyvinvointia, palvelujen laatua sekä tehokkuutta. Inno-Vointi
 • 25. Mikko Lehtonen, DI, KTM Titteli: Tutkija Organisaatio: Aalto yliopisto BIT Tutkimuskeskus Tehtäviini innovoinnissa kuuluu: Aalto-yliopiston projektiosuuden sekä kahden tutkimuskohteen tutkimuksen koordinointi. Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa: Kriittinen ja ihmiset huomioiva lähestymistapa palveluiden kehittämiseen, johtamiseen ja organisointiin. Arvostan julkisissa palveluissa: Palveluiden saatavuutta kaikille ja niiden luomaa tasa-arvoa, hyvinvointia ja vakautta yhteiskunnassa. Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut: Omakotitalon rakentaminen, lukeminen, pohdiskelu. Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana: Toivon tutustuvani uusiin ihmisiin ja oppivani ymmärtämään julkisen sektorin palveluiden kokonaisrakennetta työntekijöiden ja johdon näkökulmasta. Inno-Vointi
 • 26. Eveliina Saari, FT Titteli: Tiimipäällikkö Organisaatio: Työterveyslaitos Tehtäviini innovoinnissa kuuluu: Tutkimus, työpajojen kehittämien, raportointi, työhyvinvointi, työntekijälähöisyys innovoinnissa, tutkimusmetodeista huolenpito. Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa: Halu syventää ymmärrystä siitä, miten julkisten palveluiden uudistuminen tapahtuu. Kiinnostavat tutkimuskohteet. Upea tutkijaryhmä. Arvostan julkisissa palveluissa: Tasavertaisuutta, ihmisläheisyyttä ja vankkaa osaamista. Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut: Perheessä mies ja 6 ja 11v tyttäret. Harrastuksina flamenco, sulkapallo ja kulttuurimenot. Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana: Mitä työhyvinvointi on kun innovaatioita kehitetään? Yhteiskehittelyä tutkimuskohteidemme kanssa. Inno-Vointi
 • 27. Tiina Tuominen, KTM Titteli: Tutkimuspäällikkö Organisaatio: Aalto yliopisto BIT Tutkimuskeskus Tehtäviini innovoinnissa kuuluu: Monipuolinen tutkimustyö ja organisaatioiden kanssa toimiminen haasteellisten tutkimuskysymysten äärellä Mikä minua Inno-Voinnissa motivoi ja kiinnostaa: Uusien asioiden oppiminen uusien työkavereiden kanssa. Työntekijälähtöisen innovaatiotoiminnan mallien vertailu yksityisen sektorin kokemuksiin. Arvostan julkisissa palveluissa: Sujuvuutta, oikeudenmukaisuutta ja asiakkaan arvostusta. Työn ulkopuoliset ryhmät ja jutut: Mitä ne on? Lasketaanko väitöskirja? Mitä toivon oppivani Inno-Voinnin aikana: Toivon viimein ymmärtäväni, mitä johtaminen on. Inno-Vointi
 • 28. Maria Toivonen, FT Tehtävä: Senior advisor Erja Wiili-Peltola, FT Tehtävä: Senior advisor Inno-Vointi