22 kehystrategia

462 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

22 kehystrategia

 1. 1. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 22 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON KEHITYSPOLIITTINEN1 STRATEGIA VUOSILLE 2011–20142 3 Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous 2009 päätti kehityspoliittisen strategian tekemisestä SYL:lle.4 Strategian tarkoituksena on kuvata SYL:n nykyistä kehitysyhteistoimintaa ja sen toimijoita sekä ohjata SYL:n5 kehitysyhteistyötoimintaa. Strategiassa esitellään SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan ja -politiikan taustalla olevat6 arvot, niihin pohjautuvat tavoitteet sekä linjataan, millaista kehitysyhteistyötä SYL:ssa halutaan tehdä. Lopuksi7 esitellään toiminnan resurssit eli KENKKU (SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta) ja SYL:n8 keskustoimisto sekä ylioppilaskuntien ja kehitysyhteistyöjärjestöjen roolia suhteessa SYL:n tekemään9 kehitysyhteistyötoimintaan. Koska kyseessä on ensimmäinen SYL:n kehityspoliittinen strategia, on sillä myös10 viestinnällinen rooli nykytilanteen kuvaamisessa.11 Strategia tehdään vuosille 2011–2014, joiden aikana sen toteutumista arvioidaan kerran vuodessa. KENKKU12 laatii arvion strategian toteutumisesta ja esittelee sen SYL:n hallitukselle. Vuoden 2013 liittokokouksessa13 päätetään uuden strategian tarpeesta.14 15 1. Arvot16 SYL tekee kehitysyhteistyötä edistääkseen tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia, vähentääkseen köyhyyttä ja17 vahvistaakseen kansalaisyhteiskuntaa erityisesti koulutuksen avulla. Toimintaa ohjaa käsitys ihmisten18 yhdenvertaisuudesta, globaali vastuu ja erilaisuuden kunnioittaminen. SYL:n kehitysyhteistyön on19 tuettava seuraavia arvoja:20 -toiminnan kestävyys ja vastuullisuus21 -toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus22 -molemminpuolinen oppiminen ja vuorovaikutus hankekumppanijärjestöjen kanssa23 -hankkeiden omistajuus ja toimijuus kohdealueella24 25 2. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan tavoitteet26 SYL tukee kehitysyhteistyöhankkeita, joiden käytännön toteuttajina toimivat kansalaisjärjestöt27 kehitysmaissa sekä tekee tiedotustoimintaa Suomessa. Yhteistyön pohjana kehitysmaiden28 kansalaisjärjestöjen kanssa on molemminpuolinen luottamus ja toiminnan ennakoitavuus. Jokaisen29 hankkeen tulee toimia kohdemaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi ja köyhyyden30 vähentämiseksi. Tiedotustoiminnan tulee toimia erityisesti opiskelijoiden tietoisuuden lisäämiseksi31 kehityskysymyksistä. Toiminnan tavoitteiden tulee olla toteutettavissa ja seurattavissa.32 SYL:n lisäarvo kehitysyhteistyössä on toteuttaa koulutukseen ja oppimisen edistämiseen liittyvää33 kehitysyhteistyötä. Koulutuspolitiikka on yksi SYL:n keskeisistä toiminta-alueista. Koulutuksen myötä34 ihmiset saavuttavat tietoja ja taitoja, jotka edesauttavat heitä työskentelemään itse omien35 elinolosuhteidensa parantamiseksi. Hankekumppanien valinnassa SYL selvittää mahdollisuuksia36 vertaisjärjestöjen kanssa toimimiseen. Yhteistyöaloja voivat olla esimerkiksi laadukkaan koulutuksen37 ulottaminen useampien saataville, tasa-arvoisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien38 edistäminen koulutuksen avulla ja opiskelijademokratian edistäminen.39 Kumppanijärjestöjen valintaan ja hankesuunnitteluun on panostettava, ja suunnittelun on oltava40 mahdollisimman tasa-arvoinen prosessi. Hankkeet suunnitellaan yhteistyössä kumppanijärjestön41 kanssa järjestön aloitteesta ja lähtökohdista käsin. Hankkeet on toteutettava maissa, jotka täyttävät42 virallisen kehitysyhteistyön kriteerit (Official Development Assistance), muutoin hankkeiden43
 2. 2. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 22 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Kehityspoliittinen strategia __________________________________________________________________________________________ 2/ maantieteellinen sijainti ei ole ratkaiseva tekijä. Hankkeiden yksityiskohtaiset tavoitteet määritellään44 hankesuunnitelmassa.45 Jokaisen tavoitteen jälkeen on alla kuvattu keino tai keinoja sen saavuttamiseksi. Tavoitteet on jaettu46 kahteen osaan: Suomen toiminnan tavoitteisiin sekä tavoitteisiin hanketoiminnan laadun47 takaamiseksi. Kehitysmaissa toteutettavien hankkeiden tarkemmat tavoitteet määritellään kunkin48 hankkeen hankesuunnitelmassa.49 2.1. Tavoitteet Suomessa50 A. Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen kehityskysymyksistä ja omista51 vaikutusmahdollisuuksistaan52 Tiedotustoiminta Suomessa: Ylioppilaslehtien käyttöön kootaan juttupankki, jonka artikkelit53 tarjoavat tuoreita näkökulmia kehityskysymyksiin, monipuolistavat ylioppilaslehtien54 aihevalikoimaa ja tuovat kehityskysymyksiä lähelle opiskelijoita. SYL:n55 kehitysyhteistyöesitteiden ja –julisteiden ulkoasu pidetään ajan tasalla. KENKKUn blogin56 kautta tiedotetaan SYL:n tekemästä kehitysyhteistyöstä jäsenistölle. Näkyvyyttä57 ylioppilaskuntien tekemälle tiedotukselle kehityskysymyksistä parannetaan suunnittelemalla58 valtakunnallisen kehitysyhteistyön teemaviikon konsepti yhteistyössä ylioppilaskuntien59 kanssa ja koordinoimalla teemaviikon toteutumista. Hankkeen ajatuksena on suunnitella ja60 toteuttaa valtakunnallinen teemaviikko, johon mahdollisimman moni ylioppilaskunta61 osallistuu.62 B. Opiskelijoiden mahdollisuuden vahvistaminen osallistua kehitysyhteistyötoimintaan63 SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan eli KENKKUn toiminta on opiskelijalähtöistä.64 SYL mahdollistaa KENKKUn toiminnan. SYL tukee ylioppilaskuntien65 kehitysyhteistyötoimintaa neljä kertaa vuodessa järjestettävien kehytapaamisten avulla.66 Tapaamisten suunnittelussa huomioidaan sekä kehitysyhteistyösektorilla vakiintuneempien67 että uudempien ylioppilaskuntien erilaiset tarpeet.68 C. Ylioppilaskuntien ja SYL:n välinen yhteistyö on aikaisempaa tiiviimpää69 kehitysyhteistyökysymyksissä70 Järjestetään ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoille kehytapaamisia. Tapaamisissa71 vahvistetaan yhteistyötä ylioppilaskuntien välillä ja SYL:n kanssa sekä koulutetaan72 ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoita. Toteutetaan yhteistyössä ylioppilaskuntien73 kanssa valtakunnallinen kehitysyhteistyön teemaviikkohanke.74 D. SYL osallistuu kehityspoliittiseen keskusteluun koulutuspolitiikan asiantuntijana75 76 Yhteistyötä ja tiedonkulkua tiivistetään SYL:n kehitysyhteistyö- ja muiden sektoreiden kanssa77 toimistolla, sektoritapaamisissa ja KENKKUn kokouksissa. Tavoitteena on tehdä sekä sellaista78 kehitysyhteistyötoimintaa, joka sekä tukee SYL:n muuta toimintaa että hyödyntää SYL:n79 koulutuspoliittista osaamista kehitysyhteistyösektorilla. Osallistutaan kehityspoliittiseen80 vaikuttamistyöhön esimerkiksi Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kampanjoissa ja Kehys81 ry:n toiminnassa.82 83
 3. 3. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 22 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Kehityspoliittinen strategia __________________________________________________________________________________________ 3/ E. SYL:n kehitysyhteistyö on läpinäkyvää ja toiminnasta tiedottaminen on avointa84 KENKKUn kokousten pöytäkirjat julkaistaan, hankeseurantamatkojen raportit julkaistaan ja85 tietoa SYL:n kehitysyhteistyötoiminnasta jaetaan SYL:n nettisivuilla, KENKKUn blogissa ja86 erilaisissa tapahtumissa. Hyödynnetään SYL:n uudistettuja nettisivuja ajantasaisessa87 tiedottamisessa. Ulkoisille nettisivuille päivitetään hankekuulumisia kustakin hankkeesta88 vuosiraporttien pohjalta.89 2.2. Tavoitteet hanketoiminnan laadun takaamiseksi:90 A. Kumppanuutta ja yhteistyötä rakennetaan yhteistoimin91 Kumppanijärjestöjen ja hankkeiden valinnassa huomioidaan SYL:n hanketoimintaa ohjaavat92 arvot. Hankkeita suunnitellessa yhteistyössä kumppanijärjestön kanssa KENKKU on93 aktiivinen toimija. Hankesuunnittelun alkaessa arvioidaan tarve hankeseurantamatkan94 toteuttamiselle.95 B. Toiminta on vaikuttavaa ja kestävää96 Hankkeiden suunnittelussa painotetaan toimintojen vaikuttavuutta, vaikutusten kestävyyttä ja97 pitkäaikaisuutta. Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeille mietitään exit-strategia eli hankkeen98 lopettamisvaihetta ja toiminnan tai vaikutusten kestävyyttä hankkeen loppumisen jälkeen.99 C. Hyödynnetään kumppanijärjestön asiantuntijuutta myös Suomessa100 Perehdytään kumppanijärjestön osaamiseen ja tuodaan sitä esille Suomessa esimerkiksi SYL:n101 nettisivuilla ja järjestämällä hankekumppanivierailuja Suomeen.102 D. Yhteistyö kumppanijärjestön kanssa on ennakoitavaa103 Hankkeen käytännön toteutuksesta sovitaan yhteistyössä kumppanijärjestön kanssa.104 Keskinäinen yhteisymmärrys, kumppanuussopimus ja hankesuunnitelma muodostavat105 perustan yhteistyölle. SYL tukee kumppanijärjestöjään hankkeiden toteutuksessa, ja106 muutoksista keskustellaan kumppanijärjestön kanssa ennen niiden toimeenpanoa.107 Hankkeiden seurannassa ja arvioinnissa hyödynnetään SYL:n kehitysyhteistyölle tuotettua108 arviointikäsikirjaa.109 3. Resurssit110 SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita rahoitetaan ulkoasiainministeriön tuella. Nykyään hankkeiden111 rahoituksesta 85 % tulee ulkoasiainministeriöltä, 7,5 % KENKKUn jäsenten tekemästä112 vapaaehtoistyöstä ja 7,5 % ylioppilaskuntien omilta opiskelijoiltaan keräämistä vapaaehtoisista113 kehitysyhteistyömaksuista. Henkilöstöresursseina ovat KENKKUn vapaaehtoistoimijat sekä SYL:n114 keskustoimistossa erityisesti kehitysyhteistyökoordinaattori ja hallituksen kehitysyhteistyöasioista115 vastaava henkilö. Kehitysyhteistyökoordinaattorin palkkaa maksetaan hankkeista. SYL:n nykyiset116 resurssit huomioiden sopiva hankemäärä on yksi tai kaksi hanketta ODA-kelpoisissa maissa ja117 tiedotustoiminta Suomessa.118 3.1. KENKKU119 KENKKUn toiminta on opiskelijalähtöistä ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Toimijat valitaan120 ylioppilaskuntien esityksistä. Kausi on lukuvuoden mittainen ja siitä suoriutuminen edellyttää121
 4. 4. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 22 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Kehityspoliittinen strategia __________________________________________________________________________________________ 4/ aktiivista sitoutumista toimintaan. Jatkuvuuden takaamiseksi tavoitteena on, että vähintään neljäsosa122 jokaisen kauden KENKKUlaista jatkaa toiminnassa useamman kauden.123 KENKKUn tehtävät liittyvät hankehallintoon, keskustoimiston ja ylioppilaskuntien kanssa tehtyyn124 yhteistyöhön sekä tiedotukseen. KENKKUn ensisijainen tehtävä on toimia neuvonantajana SYL:n125 kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnossa. SYL:n on tarjottava KENKKUlle riittävät taustatiedot126 kehitysyhteistyötoiminnastaan sekä niistä kehityspoliittisista teemoista, jotka koskevat SYL:a ja127 ylioppilaskuntia.128 A. Hankehallinto ja asiantuntijuus129 Tehtävä: Asiantuntijana toimiminen SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita koskevissa asioissa.130 131 Keino: KENKKUn ja KENKKUn sisäisten maaryhmien kokoukset sekä sähköpostilistalla132 käydyt keskustelut.133 Tehtävä: Lisäarvon tuottaminen SYL:n keskustoimiston työlle toimimalla asiantuntijana134 kehityspoliittisissa kysymyksissä.135 Keino: Taustatiedon tuottaminen kehityspolitiikkaa ja muuta SYL:n toimintaa yhdistävistä136 asioista. Valtakunnalliseen kehityspolitiikkaan liittyvien kannanottoideoiden tuominen SYL:n137 hallitukselle.138 B. Ylioppilaskunnat139 Tehtävä: KENKKUn jäsenten toimiminen linkkinä ylioppilaskuntiin ja niiden välillä140 Keino: Kuulumisten ja hyvien käytänteiden välittäminen puolin ja toisin KENKKUn ja141 ylioppilaskuntien kehyvaliokuntien, -jaostojen ja -kerhojen kokouksissa sekä tarvittaessa myös142 edustajiston ja hallituksen jäsenille.143 C. SYL:n keskustoimisto144 Tehtävä: Yhteisten toimintatapojen etsiminen keskustoimiston kanssa.145 146 Keino: Vierailut ja keskustelut KENKKUn kokouksissa ja SYL:n aamukouluissa (esimerkiksi147 hankeseurantamatkoilta raportointi) tai muutoin järjestetyissä tapaamisissa.148 D. Tiedotustehtävä149 Tehtävä: Kehityskysymyksistä ja SYL:n kehitysyhteistyöhankkeista tiedottaminen150 opiskelijoille ja muille sidosryhmille.151 Keinot: KENKKUlaisten osallistuminen mahdollisuuksien mukaan ylioppilaskuntien152 kehitysyhteistyöviikkoihin ja -päiviin ja muihin tilaisuuksiin sekä juttupankin sisällön153 suunnitteluun. Bloggaaminen KENKKUn blogissa ja sisällön tuottaminen SYL:n nettisivuille.154 Tehtävä: Tiedon jakaminen kehityskysymyksissä ylioppilaskuntien sisällä.155 Keino: Osallistuminen mahdollisuuksien mukaan ylioppilaskunnissa käytyyn keskusteluun156 kehityskysymyksistä.157 158
 5. 5. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 22 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Kehityspoliittinen strategia __________________________________________________________________________________________ 5/ 3.2. Keskustoimisto159 160 A. Kehitysyhteistyökoordinaattorin työpanos:161 Hankehallinnosta vastaaminen KENKKUn avustuksella sekä SYL:n162 kehitysyhteistyötoiminnan yleinen koordinointi.163 B. Hallitusvastaavan työpanos:164 Kehityskysymysten ylläpitäminen sidosryhmätapaamisissa ja SYL:n poliittisessa165 vaikuttamistyössä ja KENKKUn puheenjohtajana toimiminen.166 C. Koko keskustoimisto:167 Tehtävä: Tarvittaessa toimia asiantuntijana SYL:n kehitysyhteistyötoiminnassa168 Keino: KENKKUn kokoukset ja muut tapaamiset KENKKUn kanssa sekä kehityspolitiikkaan169 liittyvän tiedon välittäminen.170 Tehtävä: Poliittinen vaikuttamistyö SYL:n toimintaa koskevissa kehityspoliittisissa171 ajankohtaisissa asioissa172 Keino: Kehityspoliittisten kysymysten esiin ottaminen tapaamisissa SYL:n sidosryhmien173 kanssa.174 Tehtävä: Lisäarvon tuottaminen SYL:ssa tehtävälle kehitysyhteistyötoiminnalle175 Keino: Yhteistyön tiivistäminen keskustoimistossa tiedonvaihdossa kehitysyhteistyösektorin176 ja muiden sektoreiden välillä.177 178 4. SYL:n ja ylioppilaskuntien välinen yhteistyö179 SYL:n tehtävä: Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoiden välisen yhteistyön tukeminen.180 Keino: Kehytapaamisten järjestäminen, sähköpostilistan ylläpito, valtakunnallisen kehitysyhteistyön181 teemaviikkohankkeen toteuttaminen yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa.182 SYL:n tehtävä: Tukea ylioppilaskuntien mahdollisuutta osallistua SYL:n kehitysyhteistyön183 varainkeruuseen184 Keino: Yliopistojen lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunta voi antaa opiskelijoilleen185 mahdollisuuden maksaa vapaaehtoinen kehitysyhteistyömaksu, jonka tuotto käytetään SYL:n186 kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamiseen.187 SYL:n tehtävä: Kehitysyhteistyösektorilla vakiintuneempien ja uudempien ylioppilaskuntien188 kehitysyhteistyötoiminnan välisten erojen huomiointi189 Keino: Kehytapaamisissa järjestetään ohjelmaa erilaisiin tarpeisiin ja SYLn190 kehitysyhteistyömateriaalien tuottamisessa huomioidaan se että ne ovat hyödyllisiä erilaisille191 toimijoille.192
 6. 6. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 22 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Kehityspoliittinen strategia __________________________________________________________________________________________ 6/ Ylioppilaskuntien tehtävä: Ylioppilaskuntien edustajien osallistuminen SYL:n193 kehitysyhteistyötoimintaan194 Keino: Ylioppilaskunnat rekrytoivat keskuudestaan jäsenehdokkaat KENKKUun.195 196 5. Järjestöyhteistyö197 SYL on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa), Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen198 (Kehys) sekä Reilun kaupan edistämisyhdistyksen (RKE) jäsen.199 SYL saa näiltä järjestöiltä omaan toimintaansa tukea (koulutukset, neuvonta ja informaatio) sekä200 kanavan osallistua kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhön.201 Tulevaisuudessa on hyvä pohtia mahdollista yhteistyön tiivistämistä muiden opiskelijatoimijoiden202 kanssa (esimerkiksi yliopistot ja SAMOK).203 204 205
 7. 7. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 22 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Kehityspoliittinen strategia __________________________________________________________________________________________ 7/ LIITE 1: SYL:N KEHITYSYHTEISTYÖTOIMINNAN NYKYTILANTEEN KUVAUS206 207 SYL on tehnyt kehitysyhteistyötä 1950-luvulta lähtien. Kehitysyhteistyö on tärkeä osa SYL:n208 kansainvälistä toimintaa, ja sitä voisikin ajatella yhtenä yleisen kansainvälisyyskasvatuksen muotona.209 Opiskelijoita yhteiskunnassa edustavana järjestönä SYL voi ottaa kantaa myös kestävää yhteiskuntaa210 koskeviin asioihin liittokokouksen hyväksymien POIS:toimintasuunnitelman linjausten mukaisesti.211 On tärkeää, että SYL:n kautta voi levitä viesti siitä, että suomalaiset opiskelijat ajattelevat maailmaa212 kokonaisuutena ja ovat valmiita kantamaan globaalia vastuuta.213 Tällä hetkellä SYL:lla on neljä ulkoasiainministeriön ja opiskelijoiden rahoittamaa hanketta. Niistä214 kolme on kehitysmaissa (Mongolia, Sambia, Guatemala) ja yksi on tiedotushanke, jonka tavoitteena on215 lisätä tietoisuutta kehityskysymyksistä opiskelijoiden keskuudessa Suomessa.216 KENKKU eli kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta on SYL:n hallituksen neuvonantaja217 kehitysyhteistyötoiminnassa. KENKKU käsittelee kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvät asiat. Sen218 jäseninä on noin viisitoista vapaaehtoistoimijaa ylioppilaskunnista. KENKKUn puheenjohtajana toimii219 hallituksen kehitysyhteistyövastaava ja KENKKUn sihteerinä kehitysyhteistyökoordinaattori.220 Koordinaattorin tehtävänä on vastata hankehallinnosta KENKKUn avustuksella sekä esitellä221 kehitysyhteistyöhön liittyvät asiat SYL:n hallitukselle.222 Jokaisessa hankkeessa käydään kahden viikon pituisilla hankeseurantamatkoilla kerran vuodessa, ja223 muutoin hankkeiden etenemistä seurataan neljännesvuosiraporteilla, vuosiraporteilla ja säännöllisellä224 yhteydenpidolla kumppanijärjestöihin. Ulkoasiainministeriö seuraa rahoittamiensa hankkeiden225 tavoitteiden toteutumista, ja KENKKUn tehtäviin kuuluu vuosiraporttien valmistelu yhdessä226 hankekumppanijärjestöjen ja koordinaattorin kanssa.227 Guatemalan nykyinen hanke loppuu vuonna 2010 ja Sambian ja Mongolian hankkeet vuonna 2011.228 Hankkeiden jatko ja uudet hankkeet on syytä suunnitella hyvissä ajoin ennen nykyisten hankkeiden229 päättymistä. SYL:n kehitysyhteistyötoiminta rahoitetaan nykyisin opiskelijoiden vapaaehtoisilla230 kehitysyhteistyömaksuilla sekä ulkoasiainministeriön hanketuella. Ylioppilaskuntien maksamia231 jäsenmaksuja ei käytetä kehitysyhteistyötoimintaan. Kehitysyhteistyökoordinaattori työskentelee osa-232 aikaisesti ja hänen palkkaansa maksetaan kehitysyhteistyöhankkeiden budjeteista.233 234
 8. 8. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 22 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Kehityspoliittinen strategia __________________________________________________________________________________________ 8/ LIITE 2: SYL:N KEHITYSHTEISTYÖN HISTORIAA235 Kansainvälisen toiminnan mahdollistaminen oli alun perin vuonna 1921 myös SYL:n perustamisen236 lähtökohta. SYL on ollut myöhemmin mukana perustamassa erilaisia järjestöjä ja toimikuntia, jotka237 ovat yhdessä toimineet kansainvälisten kehityskysymysten parissa. Vuosien varrella osa järjestöistä on238 hävinnyt kentältä ja korvattu myöhemmin uusilla. Samalla myös SYL:n tekemä kehitysyhteistyö on239 muuttunut.240 Kansainvälisen Ylioppilasavun Suomen Toimikunta (KYST) perustettiin toisen maailmansodan241 jälkeen. Tavoite oli saada kansallinen toimielin, joka olisi osa International Student Servicen (ISS)242 toimintaa. ISS:n toiminta yhdistettiin World Student Reliefin (WSR) kanssa, ja vuonna 1952 KYST:sta243 tuli Suomen virallinen toimikunta (FINWUST). Tätä tapahtumaa on pidetty suomalaisten244 opiskelijoiden tekemän kehitysyhteistyön lähtökohtana.245 Vuonna 1961 SYL oli mukana perustamassa Ylioppilaiden Kansainvälistä Apua (YKA). SYL osallistui246 myös International Student Confrencen (ISC) perustamana International University Exchange Fundin247 (IUEF) toimintaan.248 Kansainvälisen järjestötoiminnan lisäksi SYL:n omaa asemaa kehitysyhteistyökentällä alettiin pohtia.249 Vuonna 1968 perustettiin toimikunta selvittämään SYL:n tavoitteita ja toimintatapoja, ja vuonna 1976250 laadittiin säännöt SYL:n oman kehitysyhteistyörahaston perustamiselle. Sitä hoitamaan perustettiin251 oma hallitus, jonka kokoonpano vastasi aluksi pitkälti liiton kulloistakin hallitusta. Pari vuotta252 myöhemmin mukaan saatiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuonna 1989 perustettiin253 ylioppilaskuntien ehdottamista toimijoista koostuva ryhmä. Toimintaa kesti vain muutaman vuoden,254 ja elin lakkautettiin vuonna 1991. Vuonna 1992 SYL:n kehitysyhteistyörahaston (KYRH) ehdotuksesta255 SYL:n liittokokous lakkautti SYL:n rahaston, ja KYRH:n tilalle perustettiin Kehitysyhteistyöasiain256 neuvottelukunta. KENKKU toimii edelleen, ja sen jäsenet koostuvat ylioppilaskuntien esittämistä257 opiskelijoista.258 SYL:n kehitysyhteistyöprojekteille on kerätty vapaaehtoista kehitysyhteistyömaksua ylioppilaskuntien259 jäsenmaksun yhteydessä vuodesta 1961. Kokonaisuudessaan kehitysyhteistyötoimintaa on leimannut260 rahoituksen epävarmuus ja poliittinen jännite, niin maailmanpoliittisen tilanteen kuin jäsenkunnan261 intressien suhteen. Vuoden 1969 ylimääräisessä liittokokouksessa SYL:n hallitus esitti, että262 ylioppilaskunnat lahjoittaisivat yhden prosentin omasta budjetistaan kehitysyhteistyölle. Osa263 ylioppilaskunnista lähti tavoitteeseen myöhemmin mukaan 0,7-kampanjan hengessä. SYL:n264 keskustoimisto ja jäsenistö on myös osallistunut erinäisiin lipaskeräyksiin. SYL:n265 kehitysyhteistyötoiminnan pitkäjänteisyyttä paransi vuoden 1975 ulkoasianministeriön linjaus alkaa266 tukea kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötoimintaa.267 SYL:n kehitysyhteistyökumppanit ovat vaihdelleet vuosikymmenien aikana. Maailmanpolitiikan268 tapahtumilla on ollut omat vaikutuksensa kohteiden valinnassa. Afrikan vapautusliike, Chilen269 vallankaappaus, Vietnamin sota ja Etelä-Afrikan apartheidin kaataminen olivat pitkään toiminnan270 keskiössä.271 SYL:n kehitysyhteistyötoiminta oli aluksi katastrofiapuluonteista, esimerkiksi erilaisten272 luonnonkatastrofien tai poliittisten konfliktien uhrien auttamista. KYST ja SYL olivat mukana273 tukemassa esim. Unkarin kansannousun (1956) pakolaisylioppilaita.274 1970-luvulla toiminnan painopiste muuttui projektiluonteisuudesta suunnitelluksi yhteistyöksi etelän275 kumppanijärjestöjen kanssa. Kansainvälisen toiminnan ohjelma otti lähtökohdakseen276 kumppanijärjestön ehdoilla toimimisen. Aiempaa pitkäjänteisempi toiminnan fokus näkyi myös siinä,277
 9. 9. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 22 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Kehityspoliittinen strategia __________________________________________________________________________________________ 9/ että koulutusalojen ja terveydenhoidon tukemisella haluttiin ennaltaehkäistä ja tukea suunnitellusti278 kehitysyhteistyömaiden yhteiskuntarakenteiden vahvistumista.279 SYL:n kehitysyhteistyön luonnetta kuvastaa edelleen opiskelijalähtöisyys, sillä suurin osa toiminnassa280 mukana olevista on mukana vapaaehtoistyöpohjalta. Miltei kaikissa ylioppilaskunnassa on281 toiminnassa kehitysyhteistyökerho, -jaosto tai -valiokunta, joka kokoaa yhteen paikalliset toimijat.282 SYL:n kehitysyhteistyö on vuosien varrella vaihdellut solidaarisuustoiminnasta hankehallintoon.283 Kaikesta poliittisesta myllerryksestä huolimatta köyhyyden poistaminen sekä284 oikeudenmukaisempaan ja tasa-arvoisempaan maailmaan pyrkiminen ovat edelleen se arvopohja,285 johon koko toiminta perustuu.286 287 Lähteet:288 Kehityksen tiellä. SYL:n julkaisu 1985289 Kehityksen karuselli. SYL:n julkaisu 1990290 Näin sen näin. Seija Silventoinen 2001291 292

×