SlideShare a Scribd company logo
Dobro došli Modul 1 Preduzetni švo i pokretanje sopstvenog biznisa Tr e ner: Ivan Mihailovi ć
Vaš trener : Ivan Mihailovi ć B iografski podaci : Direktor Centra za Preduzetništvo. Trener/konsultant u međunarodnim programima. Iskustvo u privatnom sektoru: ABC Svet mašte  Email: [email_address]
Modul -ciljevi Trening će obuhvatiti sl.aspekte poslovanja : potrebe i trendov e na tržištu i straživanje mogućnosti štampa, magazini, internet ideje i procena poslovnih mogućnosti sopstvene snage i slabosti zakonski okviri konkurentska prednost
Program rada – dnevna tema : Ponedeljak ,  05  Maj 2008 Preduzetništvo i samoprocena preduzetničkih sposobnosti
Ko je preduzetnik ? Osoba  koja ima idej e , iste pretvara u konkretne akcije koji će mu doneti korist, odnosno profit. Preduzetnik je taj koji u svemu vidi priliku!
Karakteristike preduzetnika Orijentisani ka budućnosti Uvereni u sopstvene sposobnosti i uspeh Odgovorni Spremni na rizik Jako dinamične osobe Vešti u organizaciji i motivaciji ljudi Dokazivanje sopstvene vrednosti putem zarade
Sopstveni biznis nasuprot  Ugovoru o zaposlenju ? ? ?
Prednosti samostalnog poslovanja Radim ono sto volim i uživam u tome, i imam kontrolu nad svojim životom i sudbinom Razlikovanje od drugih Ostvarivanje sopstvenog punog potencijala i neograničenih profita Doprinos društvu i priznanje na osnovu uloženog truda
Mane samostalnog poslovanja Dugi radni sati i naporan rad  Nesigurni prihodi Ri zik gubitka investiranog kapitala Lošiji kvalitet života do uspostavljanja biznisa Dosta stresa Potpuna odgovornost
Ispitivanje preduzetničkih sposobnosti Upitnik o uspehu u malom biznisu Analiza rezultata Ne brinite, ako ne uspete u malom pokušajte u velikom biznisu!
Generisanje novih ideja Brainstorming Nema loših ideja!
Modul 1/ Dan 2 Odredjivanje i izbor poslovne ideje Trener: Ivan Mih ailović
Program rada Agenda – tema dana: Utorak – 06 Maj 2007 Izbor poslovne ideje Prezentacija Brainstorming Izbor najboljih biznis ideja
A. B azi č ni kriterijumi u analizi poslovnih opcija Biznis treba da: odra ž ava li č nost i interese preduzetnika “ ponuditi ono sto kupci vole” - oslu š kivanje tr ž i š ta
B. R elevantni faktori u analizi biznis opcija VREME  (posve ć enost biznisu, balansiranje obaveza prema biznisu i porodici, vreme potrebno da biznis po č ne da proizvodi profit i da se osvoji pozicija na tr ž i š tu) NOVAC  - limitiraju ć i faktor (razmotriti biznis opcije, obezbe đ enje potr e bne radne snage, o stali operativni tro š kov i , dodatni izvori finansiranja )
C. Koraci u analizi poslovnih opcija resursi procena  rizika finansijska analiza biznis ideja poslovn a  šansa
D . Mogu ć e alternative u kreiranju poslovnih opcija Kupovina postojećeg biznisa  Novi biznis Franšiza
E. Forme vlasni š tva Samostalni biznis ( radnja , doo, ...) Partnerstvo
F. Kako do novca? Li č na sredstva Porodica i prijatelji Partneri u biznisu Bankarski krediti Fondovi za razvoj malog biznisa Krediti dobavlja č a
Kako zapo ceti sopstveni biznis ? Sagledajte biznis iz različitih uglova!    Trener: Ivan Mihailov ić
Program rada Agenda: Prezentacija SWOT Primer
Elementi uspeha
Proces od ideje do biznisa ideja Razvijen biznis start i rast plan
Novac? Da li imate ušteđevinu koju želite da investirate u biznis? Da li znate koliko novca je potrebno? Da li je poznat iznos kredita? Iz kojih izvora se pokrivaju nedostajuća sredstva? Da li znate koliki će biti godišnji profit biznisa i vaša zarada? Da li možete da živite sa manjom platom? Da li ste kontaktirali vašu banku?
Partner? Da li imate u vidu nekog potencijalnog part n era? Da li znate argumente “za” i “protiv” solo i partnerskog biznisa? Da li ste razgovarali sa advokatom o vašim poslovnim planovima?
Kupci? Da li ste identifikovali segmente tržišta? Da li postoji potreba za vašim proizvodom? Ko su vaši kupci? Da li razumete njihove potrebe? Da li će vaš proizvod biti konkurentan? Da li ste izabrali lokaciju biznisa koja odgovara kupcima?
Konkurencija? Ko su glavni konkurenti? Da li ste uradili SWOT analizu? Na koji način da pobedite konkurenciju?
Poslovni objekat? Da li je identifikovan? Koliki su troškovi uređenja poslovnog objekta? Da li poseduje ostale prateće pogodnosti? Da li ste konsultovali pravnika po pitanju ugovora o kupovini ili zakupu objekta? Da li ste uporedili iznos finansija koji je potreban za kupovniu i zakup?
Oprema i mašine? Da li ste identifikovali opremu koja je potrebna za početak biznisa? Da li ste kontaktirali nekog tehnologa? Da li su moguće značajnije uštede ukoliko se kupi polovna oprema? Da li ste uporedili iznose investicija ukoliko se oprema kupuje i ukoliko se računa sa zakupom?
Dobavljači? Koje nabavke su potrebne za uspešno funkcionisanje biznisa? Kolike zalihe su potrebne u trenutku startovanja biznisa? Da li ste identifikovali dobavljače? Da li ste uporedili cene različitih dobavljača?
Finansijski izveštaji? Da li znate kako da kalkulišete prihode i troškove? Da li znate iznos vašeg kapitala i vaših obaveza? Da li znate da utvrdite poreze? Koje finansijske izveštaje trebate da pripremite?
Zakonodavna regulativa? Da li znate koje su vam dozvole za rad potrebne? Koji su zakoni za vaš biznis važni? Da li su vam jasni poreski zakoni? Da li poznajete advokate koji mogu da vam pomognu korisnim savetima? Da li ste se opredelili za osiguravajuću kompaniju?
Prodaja? Da li ste ovladali osnovnim tehnikama prodaje? Da li ste vešti u procesu ubeđivanja kupaca? Da li znate koristi koje vaš proizvod ima za potencijalnog kupca? Da li dobro poznajete proizvod koji prodajete?
Cene? Da li znate da izračunate cenu vašeg proizvoda? Da li znate da utvrdite svoje ukupne troškove? Koju cenovnu strategiju pokušavate da primenite na tržištu?
Reklamiranje? Kako da reklamirate proizvod (novine, časopisi, direktna prodaja, radio, tv, web prezentacije) Da li znate ko može da vam pomogne oko definisanja reklamne kampanje? Da li ste analizirali reklamne kampanje većih konkurenata?
Nabavke? Da li ste izabrali dobavljače? Da li imate plan zaliha koji vam sugeriše kada da nabavljate i koliko? Da li razmatrate mogućnost kreditiranja od strane dobavljača?
O zaposlenim radnicima? Da li znate da radite sa ljudima? Ako želite nekoga za zaposleite, da li znate gde i kako možete da pronađete odgovarajuću osobu? Da li znate kakvu osobu tražite? Da li znate koliko trebate da je platite? Da li imate u vidu plan treninga za zaposlene?
SWOT analiza S trengths, W eaknesses, O pportunities, T hreats  Snage Unutrašnji resursi (know-how, motivacija, tehnologija, finansije, poslovne veze) Ključna pitanja: U čemu smo dobri? Koji su naši resursi?  INTERNA ANALIZA
SWOT – analiza Slabosti Interni deficiti u organizaciji Ključna pitanja: Šta loše radimo? Šta najviše uzmemirava naše potrošače? INTERNA ANALIZA
SWOT – analiza Šanse Eksterne okolnosti ili trend koji favorizuje tražnju za određenom strategijskom kompetencijom organizacije Ključna pitanja: Koje promene u tražnji očekuje u narenih nekoliko godina?  EKSTERNA ANALIZA
SWOT - analiza Pretnje Eksterne okolnosti ili trend koji smanjuje tražnju za organizacionim kompetencijama. Ključna pitanja: Šta drugi rade, a mi ne? Kako će buduće promene uticati na našu organizaciju  EKSTERNA ANALIZA
Modul 1/ Dan 5 Rast biznisa i stvaranje konkurentske prednosti Trener: Ivan Mihailovic
Program rada Agenda – tema dana: Konkurentska prednost – Prezentacija Uspesan biznis - Gost Refleksija
Opstanak – dodavanje vrednosti Št a je vrednost izlaza? Št a su troškovi ulaza? Dodata vrednost: Razlika između vrednosti IZLAZA (proizvod/usluga organizacije)  i troškova ULAZA  (korišćenih resursa) Važni elementi u dodavanju vrednosti su: Razumevanje i izgradnja dobrih odnosa sa kupcima Predanost kvalitetu Visoki nivo celokupne usluge Brze reakcije na konkurentske prilike i pretnje Inovacije
Konkurentska prednost Dizajn Pakovanje Distribucija / dostava Usluge
Konkurentska prednost Dobra strategija je ona koja omog uć ava bolji pol ožaj u odnosu na konkurenciju uz prihvatljivi vlastiti trošak : Prona ć i podru č je u kojem preduze ć e ima relativnu superiornost (tehnologija, prodajna mre ž a) Inovativnost
Konkurentska prednost Izvori konkurentske prednosti: 1. nacionalna strast I talijani: Obuća, odeća 2. specijalno znanje H olanđani: Proizvodnja cveća 3. slabosti i nedostatke pretvoriti: U prednosti !!!

More Related Content

What's hot

14. Biljni hormoni
14. Biljni hormoni14. Biljni hormoni
14. Biljni hormoni
ltixomir
 
Наследне болести човека
Наследне болести човекаНаследне болести човека
Наследне болести човека
Violeta Djuric
 
Biznis Plan Seoski Turizam
Biznis Plan Seoski TurizamBiznis Plan Seoski Turizam
Biznis Plan Seoski Turizam
Sandra Jakovljevic
 
Doping prezentacija - Marija Vozar
Doping prezentacija - Marija VozarDoping prezentacija - Marija Vozar
Doping prezentacija - Marija Vozar
Edukacija Obrazovni portal
 
Kisele kiše
Kisele kišeKisele kiše
Kisele kiše
Ena Horvat
 
Populaciona genetika
Populaciona genetikaPopulaciona genetika
Populaciona genetika
Ivana Damnjanović
 
Molekularna biologija 2013
Molekularna biologija 2013Molekularna biologija 2013
Molekularna biologija 2013
3anica
 
Nasledjivanje
NasledjivanjeNasledjivanje
Nasledjivanje
saculatac
 
Hromozomaska osnova nasleđivanja, nasleđivanje vezano za pol, rekombinacije
Hromozomaska osnova nasleđivanja, nasleđivanje vezano za pol, rekombinacijeHromozomaska osnova nasleđivanja, nasleđivanje vezano za pol, rekombinacije
Hromozomaska osnova nasleđivanja, nasleđivanje vezano za pol, rekombinacije
Ena Horvat
 
Nasledjivanje osobina i varijabilnosti
Nasledjivanje osobina i varijabilnostiNasledjivanje osobina i varijabilnosti
Nasledjivanje osobina i varijabilnosti
saculatac
 
Polno prenosive bolesti std
Polno prenosive bolesti stdPolno prenosive bolesti std
Polno prenosive bolesti std
dr Šarac
 
Američka revolucija
Američka revolucijaAmerička revolucija
Američka revolucija
andjelan
 
Sta je preduzetnistvo
Sta je preduzetnistvoSta je preduzetnistvo
Sta je preduzetnistvo
virtualbic
 
Mutacije
MutacijeMutacije
Падежи - служба и значења
Падежи - служба и значењаПадежи - служба и значења
Падежи - служба и значења
Ивана Цекић
 
Угрожене биљне и животињске врсте Србије
Угрожене биљне и животињске врсте СрбијеУгрожене биљне и животињске врсте Србије
Угрожене биљне и животињске врсте Србије
UciteljicaSmilja
 
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS Centar
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS CentarPriručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS Centar
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS Centar
AS Centar
 
Sistem organa za disanje
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
Ivana Damnjanović
 
Atribut
AtributAtribut

What's hot (20)

14. Biljni hormoni
14. Biljni hormoni14. Biljni hormoni
14. Biljni hormoni
 
Наследне болести човека
Наследне болести човекаНаследне болести човека
Наследне болести човека
 
Biznis Plan Seoski Turizam
Biznis Plan Seoski TurizamBiznis Plan Seoski Turizam
Biznis Plan Seoski Turizam
 
Doping prezentacija - Marija Vozar
Doping prezentacija - Marija VozarDoping prezentacija - Marija Vozar
Doping prezentacija - Marija Vozar
 
Kisele kiše
Kisele kišeKisele kiše
Kisele kiše
 
Populaciona genetika
Populaciona genetikaPopulaciona genetika
Populaciona genetika
 
Molekularna biologija 2013
Molekularna biologija 2013Molekularna biologija 2013
Molekularna biologija 2013
 
Nasledjivanje
NasledjivanjeNasledjivanje
Nasledjivanje
 
Hromozomaska osnova nasleđivanja, nasleđivanje vezano za pol, rekombinacije
Hromozomaska osnova nasleđivanja, nasleđivanje vezano za pol, rekombinacijeHromozomaska osnova nasleđivanja, nasleđivanje vezano za pol, rekombinacije
Hromozomaska osnova nasleđivanja, nasleđivanje vezano za pol, rekombinacije
 
Nasledjivanje osobina i varijabilnosti
Nasledjivanje osobina i varijabilnostiNasledjivanje osobina i varijabilnosti
Nasledjivanje osobina i varijabilnosti
 
Polno prenosive bolesti std
Polno prenosive bolesti stdPolno prenosive bolesti std
Polno prenosive bolesti std
 
Američka revolucija
Američka revolucijaAmerička revolucija
Američka revolucija
 
Sta je preduzetnistvo
Sta je preduzetnistvoSta je preduzetnistvo
Sta je preduzetnistvo
 
Mutacije
MutacijeMutacije
Mutacije
 
Падежи - служба и значења
Падежи - служба и значењаПадежи - служба и значења
Падежи - служба и значења
 
Угрожене биљне и животињске врсте Србије
Угрожене биљне и животињске врсте СрбијеУгрожене биљне и животињске врсте Србије
Угрожене биљне и животињске врсте Србије
 
Preduzetnistvo 1,2,3,4
Preduzetnistvo 1,2,3,4Preduzetnistvo 1,2,3,4
Preduzetnistvo 1,2,3,4
 
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS Centar
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS CentarPriručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS Centar
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS Centar
 
Sistem organa za disanje
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
 
Atribut
AtributAtribut
Atribut
 

Viewers also liked

Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic
Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran MarkovicOsnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic
Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic
bsckragujevac
 
Menadzerske Vestine Vojo Lucic
Menadzerske Vestine  Vojo LucicMenadzerske Vestine  Vojo Lucic
Menadzerske Vestine Vojo Lucic
bsckragujevac
 
Povećanje ulaganja poslovnih anđela - Evropski vodič za preduzetnike
Povećanje ulaganja poslovnih anđela - Evropski vodič za preduzetnikePovećanje ulaganja poslovnih anđela - Evropski vodič za preduzetnike
Povećanje ulaganja poslovnih anđela - Evropski vodič za preduzetnike
NALED Serbia
 
PreduzetnikOnline 3
PreduzetnikOnline 3PreduzetnikOnline 3
PreduzetnikOnline 3
Business Media
 
Prepoznajte šansu i zgrabite je, Adrian Đura, osnivač Eipixa - WWVršac
Prepoznajte šansu i zgrabite je, Adrian Đura, osnivač Eipixa - WWVršacPrepoznajte šansu i zgrabite je, Adrian Đura, osnivač Eipixa - WWVršac
Prepoznajte šansu i zgrabite je, Adrian Đura, osnivač Eipixa - WWVršac
Startit
 
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija SvigirPsihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
bsckragujevac
 
Startup počeci - kako krenuti
Startup počeci - kako krenutiStartup počeci - kako krenuti
Startup počeci - kako krenuti
Darko Vidić
 
PreduzetnikOnline Br. 1
PreduzetnikOnline Br. 1PreduzetnikOnline Br. 1
PreduzetnikOnline Br. 1
Business Media
 
Kljucni aspekti kreiranja novog poslovnog poduhvata
Kljucni aspekti kreiranja novog poslovnog poduhvataKljucni aspekti kreiranja novog poslovnog poduhvata
Kljucni aspekti kreiranja novog poslovnog poduhvata
virtualbic
 
појам и подела рада
појам и подела радапојам и подела рада
појам и подела рада
angelinabrankovic51
 
Paypal alternative 2016 Darko Vidić Geelancer
Paypal alternative 2016 Darko Vidić GeelancerPaypal alternative 2016 Darko Vidić Geelancer
Paypal alternative 2016 Darko Vidić Geelancer
Darko Vidić
 
2 kreativnost i inovacije
2 kreativnost i inovacije2 kreativnost i inovacije
2 kreativnost i inovacije
virtualbic
 
Inovativne metode poučavanja
Inovativne metode poučavanjaInovativne metode poučavanja
Inovativne metode poučavanja
mvisnja
 
Prezentacija fzp
Prezentacija fzpPrezentacija fzp
Prezentacija fzp
Milijana Petrovic
 
Nastava usmjerena na učenika
Nastava usmjerena na učenikaNastava usmjerena na učenika
Nastava usmjerena na učenika
Pogled kroz prozor
 
Привреда Србије
Привреда СрбијеПривреда Србије
Привреда Србије
Tanja Milanović
 
Географска писменост
Географска писменостГеографска писменост
Географска писменост
Tanja Milanović
 

Viewers also liked (20)

Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic
Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran MarkovicOsnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic
Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic
 
Menadzerske Vestine Vojo Lucic
Menadzerske Vestine  Vojo LucicMenadzerske Vestine  Vojo Lucic
Menadzerske Vestine Vojo Lucic
 
Poduzetništvo i poduzetnička karijera
Poduzetništvo i poduzetnička karijeraPoduzetništvo i poduzetnička karijera
Poduzetništvo i poduzetnička karijera
 
Povećanje ulaganja poslovnih anđela - Evropski vodič za preduzetnike
Povećanje ulaganja poslovnih anđela - Evropski vodič za preduzetnikePovećanje ulaganja poslovnih anđela - Evropski vodič za preduzetnike
Povećanje ulaganja poslovnih anđela - Evropski vodič za preduzetnike
 
Kreativno preduzetnistvo
Kreativno preduzetnistvoKreativno preduzetnistvo
Kreativno preduzetnistvo
 
PreduzetnikOnline 3
PreduzetnikOnline 3PreduzetnikOnline 3
PreduzetnikOnline 3
 
Prepoznajte šansu i zgrabite je, Adrian Đura, osnivač Eipixa - WWVršac
Prepoznajte šansu i zgrabite je, Adrian Đura, osnivač Eipixa - WWVršacPrepoznajte šansu i zgrabite je, Adrian Đura, osnivač Eipixa - WWVršac
Prepoznajte šansu i zgrabite je, Adrian Đura, osnivač Eipixa - WWVršac
 
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija SvigirPsihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
 
Preduzetnik, preduzetništvo i biznis
Preduzetnik,       preduzetništvo i biznisPreduzetnik,       preduzetništvo i biznis
Preduzetnik, preduzetništvo i biznis
 
Startup počeci - kako krenuti
Startup počeci - kako krenutiStartup počeci - kako krenuti
Startup počeci - kako krenuti
 
PreduzetnikOnline Br. 1
PreduzetnikOnline Br. 1PreduzetnikOnline Br. 1
PreduzetnikOnline Br. 1
 
Kljucni aspekti kreiranja novog poslovnog poduhvata
Kljucni aspekti kreiranja novog poslovnog poduhvataKljucni aspekti kreiranja novog poslovnog poduhvata
Kljucni aspekti kreiranja novog poslovnog poduhvata
 
појам и подела рада
појам и подела радапојам и подела рада
појам и подела рада
 
Paypal alternative 2016 Darko Vidić Geelancer
Paypal alternative 2016 Darko Vidić GeelancerPaypal alternative 2016 Darko Vidić Geelancer
Paypal alternative 2016 Darko Vidić Geelancer
 
2 kreativnost i inovacije
2 kreativnost i inovacije2 kreativnost i inovacije
2 kreativnost i inovacije
 
Inovativne metode poučavanja
Inovativne metode poučavanjaInovativne metode poučavanja
Inovativne metode poučavanja
 
Prezentacija fzp
Prezentacija fzpPrezentacija fzp
Prezentacija fzp
 
Nastava usmjerena na učenika
Nastava usmjerena na učenikaNastava usmjerena na učenika
Nastava usmjerena na učenika
 
Привреда Србије
Привреда СрбијеПривреда Србије
Привреда Србије
 
Географска писменост
Географска писменостГеографска писменост
Географска писменост
 

Similar to Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa

Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilikeBranka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
bsckragujevac
 
Biznis plan
Biznis planBiznis plan
Biznis plan
Sandra Jakovljevic
 
Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća
Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzećaSrba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća
Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća
bsckragujevac
 
Jasenka Stekić - Čišćenje arterija za protok kiseonika u kompaniji, Controlli...
Jasenka Stekić - Čišćenje arterija za protok kiseonika u kompaniji, Controlli...Jasenka Stekić - Čišćenje arterija za protok kiseonika u kompaniji, Controlli...
Jasenka Stekić - Čišćenje arterija za protok kiseonika u kompaniji, Controlli...
Menadžment Centar Beograd
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugamaVladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
bsckragujevac
 
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanjeVodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Milenko Gemaljevic
 
Dan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništva
Dan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništvaDan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništva
Dan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništva
AzBuki
 
01 Uvod U Stratesko Planiranje
01  Uvod U Stratesko Planiranje01  Uvod U Stratesko Planiranje
01 Uvod U Stratesko Planiranje
Alphatrione
 
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-401 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
Valentinatina88
 
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna ZnanjaPrezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.ppt
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.pptdokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.ppt
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.ppt
pekikec
 
Poslovanje sa svrhom
Poslovanje sa svrhomPoslovanje sa svrhom
Poslovanje sa svrhom
Dragan Ljubisavljevic
 
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranjeKako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Miodrag Kostic, CMC
 
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan treningPlan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnikaMarija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
bsckragujevac
 
Small Business SEO - ITOpen 2014
Small Business SEO - ITOpen 2014Small Business SEO - ITOpen 2014
Small Business SEO - ITOpen 2014
Ivan Muljevski
 
Menadzment u nvo praksi delici koji nekada nedostaju
Menadzment u nvo praksi  delici koji nekada nedostajuMenadzment u nvo praksi  delici koji nekada nedostaju
Menadzment u nvo praksi delici koji nekada nedostaju
Vlade Satarić
 

Similar to Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa (20)

Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilikeBranka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
 
Biznis plan
Biznis planBiznis plan
Biznis plan
 
Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća
Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzećaSrba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća
Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća
 
Jasenka Stekić - Čišćenje arterija za protok kiseonika u kompaniji, Controlli...
Jasenka Stekić - Čišćenje arterija za protok kiseonika u kompaniji, Controlli...Jasenka Stekić - Čišćenje arterija za protok kiseonika u kompaniji, Controlli...
Jasenka Stekić - Čišćenje arterija za protok kiseonika u kompaniji, Controlli...
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
 
Biznis plan
Biznis planBiznis plan
Biznis plan
 
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugamaVladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
 
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanjeVodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
 
Dan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništva
Dan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništvaDan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništva
Dan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništva
 
01 Uvod U Stratesko Planiranje
01  Uvod U Stratesko Planiranje01  Uvod U Stratesko Planiranje
01 Uvod U Stratesko Planiranje
 
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-401 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
 
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna ZnanjaPrezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
 
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.ppt
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.pptdokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.ppt
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.ppt
 
Poslovanje sa svrhom
Poslovanje sa svrhomPoslovanje sa svrhom
Poslovanje sa svrhom
 
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranjeKako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
 
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan treningPlan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
 
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnikaMarija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
 
Small Business SEO - ITOpen 2014
Small Business SEO - ITOpen 2014Small Business SEO - ITOpen 2014
Small Business SEO - ITOpen 2014
 
Menadzment u nvo praksi delici koji nekada nedostaju
Menadzment u nvo praksi  delici koji nekada nedostajuMenadzment u nvo praksi  delici koji nekada nedostaju
Menadzment u nvo praksi delici koji nekada nedostaju
 

More from bsckragujevac

Poslovna Komunikacija Valentina Grbic
Poslovna Komunikacija  Valentina GrbicPoslovna Komunikacija  Valentina Grbic
Poslovna Komunikacija Valentina Grbic
bsckragujevac
 
Procedura Spoljnotrgovinskog Posla Nenad Stanisic
Procedura Spoljnotrgovinskog Posla  Nenad StanisicProcedura Spoljnotrgovinskog Posla  Nenad Stanisic
Procedura Spoljnotrgovinskog Posla Nenad Stanisic
bsckragujevac
 
Finansijsko Upravljanje Evropskim Fondovima Mario Borisic
Finansijsko Upravljanje Evropskim Fondovima  Mario BorisicFinansijsko Upravljanje Evropskim Fondovima  Mario Borisic
Finansijsko Upravljanje Evropskim Fondovima Mario Borisic
bsckragujevac
 
Smilja I Marijana Upravljanje Ljudskim Resursima
Smilja I Marijana  Upravljanje Ljudskim ResursimaSmilja I Marijana  Upravljanje Ljudskim Resursima
Smilja I Marijana Upravljanje Ljudskim Resursima
bsckragujevac
 
Vladimir Dženopoljac-Upravljanje promenama
Vladimir Dženopoljac-Upravljanje promenamaVladimir Dženopoljac-Upravljanje promenama
Vladimir Dženopoljac-Upravljanje promenama
bsckragujevac
 
Vladimir Božović I Bojan Radojević - Odnosi sa medijima
Vladimir Božović I Bojan Radojević - Odnosi sa medijimaVladimir Božović I Bojan Radojević - Odnosi sa medijima
Vladimir Božović I Bojan Radojević - Odnosi sa medijima
bsckragujevac
 
Vladimir Marinković - Marketing-kako da pobedim na tržištu
Vladimir Marinković - Marketing-kako da pobedim na tržištuVladimir Marinković - Marketing-kako da pobedim na tržištu
Vladimir Marinković - Marketing-kako da pobedim na tržištu
bsckragujevac
 
Srđan Mladenović - Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisa
Srđan Mladenović - Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisaSrđan Mladenović - Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisa
Srđan Mladenović - Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisa
bsckragujevac
 
Snežana Milisavljević - Odnosi sa javnoscu
Snežana Milisavljević - Odnosi sa javnoscuSnežana Milisavljević - Odnosi sa javnoscu
Snežana Milisavljević - Odnosi sa javnoscu
bsckragujevac
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
bsckragujevac
 
Smilja Sindjelić - Uvod u komunikaciju
Smilja Sindjelić - Uvod u komunikacijuSmilja Sindjelić - Uvod u komunikaciju
Smilja Sindjelić - Uvod u komunikaciju
bsckragujevac
 
Sladjana Milošević
Sladjana MiloševićSladjana Milošević
Sladjana Milošević
bsckragujevac
 
NadežDa TošIć - Menadžerske veštine
NadežDa TošIć - Menadžerske veštineNadežDa TošIć - Menadžerske veštine
NadežDa TošIć - Menadžerske veštine
bsckragujevac
 
Nada JečMenica - Osobine uspešnog preduzetnika
Nada JečMenica - Osobine uspešnog preduzetnikaNada JečMenica - Osobine uspešnog preduzetnika
Nada JečMenica - Osobine uspešnog preduzetnika
bsckragujevac
 
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetomMaja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
bsckragujevac
 
Ivana Ivković - Umeće komuniciranja
Ivana Ivković - Umeće komuniciranjaIvana Ivković - Umeće komuniciranja
Ivana Ivković - Umeće komuniciranja
bsckragujevac
 
Goran Djordjević - Javni nastup
Goran Djordjević - Javni nastupGoran Djordjević - Javni nastup
Goran Djordjević - Javni nastup
bsckragujevac
 
Desa Petrović - Finansijski menađzment
Desa Petrović - Finansijski menađzmentDesa Petrović - Finansijski menađzment
Desa Petrović - Finansijski menađzment
bsckragujevac
 
Danijela Nedić - Poslovne komunikacije
Danijela Nedić - Poslovne komunikacijeDanijela Nedić - Poslovne komunikacije
Danijela Nedić - Poslovne komunikacije
bsckragujevac
 
Bojan Đurić - Upravljanje projektnim ciklusom
Bojan Đurić - Upravljanje projektnim ciklusomBojan Đurić - Upravljanje projektnim ciklusom
Bojan Đurić - Upravljanje projektnim ciklusom
bsckragujevac
 

More from bsckragujevac (20)

Poslovna Komunikacija Valentina Grbic
Poslovna Komunikacija  Valentina GrbicPoslovna Komunikacija  Valentina Grbic
Poslovna Komunikacija Valentina Grbic
 
Procedura Spoljnotrgovinskog Posla Nenad Stanisic
Procedura Spoljnotrgovinskog Posla  Nenad StanisicProcedura Spoljnotrgovinskog Posla  Nenad Stanisic
Procedura Spoljnotrgovinskog Posla Nenad Stanisic
 
Finansijsko Upravljanje Evropskim Fondovima Mario Borisic
Finansijsko Upravljanje Evropskim Fondovima  Mario BorisicFinansijsko Upravljanje Evropskim Fondovima  Mario Borisic
Finansijsko Upravljanje Evropskim Fondovima Mario Borisic
 
Smilja I Marijana Upravljanje Ljudskim Resursima
Smilja I Marijana  Upravljanje Ljudskim ResursimaSmilja I Marijana  Upravljanje Ljudskim Resursima
Smilja I Marijana Upravljanje Ljudskim Resursima
 
Vladimir Dženopoljac-Upravljanje promenama
Vladimir Dženopoljac-Upravljanje promenamaVladimir Dženopoljac-Upravljanje promenama
Vladimir Dženopoljac-Upravljanje promenama
 
Vladimir Božović I Bojan Radojević - Odnosi sa medijima
Vladimir Božović I Bojan Radojević - Odnosi sa medijimaVladimir Božović I Bojan Radojević - Odnosi sa medijima
Vladimir Božović I Bojan Radojević - Odnosi sa medijima
 
Vladimir Marinković - Marketing-kako da pobedim na tržištu
Vladimir Marinković - Marketing-kako da pobedim na tržištuVladimir Marinković - Marketing-kako da pobedim na tržištu
Vladimir Marinković - Marketing-kako da pobedim na tržištu
 
Srđan Mladenović - Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisa
Srđan Mladenović - Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisaSrđan Mladenović - Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisa
Srđan Mladenović - Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisa
 
Snežana Milisavljević - Odnosi sa javnoscu
Snežana Milisavljević - Odnosi sa javnoscuSnežana Milisavljević - Odnosi sa javnoscu
Snežana Milisavljević - Odnosi sa javnoscu
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
 
Smilja Sindjelić - Uvod u komunikaciju
Smilja Sindjelić - Uvod u komunikacijuSmilja Sindjelić - Uvod u komunikaciju
Smilja Sindjelić - Uvod u komunikaciju
 
Sladjana Milošević
Sladjana MiloševićSladjana Milošević
Sladjana Milošević
 
NadežDa TošIć - Menadžerske veštine
NadežDa TošIć - Menadžerske veštineNadežDa TošIć - Menadžerske veštine
NadežDa TošIć - Menadžerske veštine
 
Nada JečMenica - Osobine uspešnog preduzetnika
Nada JečMenica - Osobine uspešnog preduzetnikaNada JečMenica - Osobine uspešnog preduzetnika
Nada JečMenica - Osobine uspešnog preduzetnika
 
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetomMaja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
 
Ivana Ivković - Umeće komuniciranja
Ivana Ivković - Umeće komuniciranjaIvana Ivković - Umeće komuniciranja
Ivana Ivković - Umeće komuniciranja
 
Goran Djordjević - Javni nastup
Goran Djordjević - Javni nastupGoran Djordjević - Javni nastup
Goran Djordjević - Javni nastup
 
Desa Petrović - Finansijski menađzment
Desa Petrović - Finansijski menađzmentDesa Petrović - Finansijski menađzment
Desa Petrović - Finansijski menađzment
 
Danijela Nedić - Poslovne komunikacije
Danijela Nedić - Poslovne komunikacijeDanijela Nedić - Poslovne komunikacije
Danijela Nedić - Poslovne komunikacije
 
Bojan Đurić - Upravljanje projektnim ciklusom
Bojan Đurić - Upravljanje projektnim ciklusomBojan Đurić - Upravljanje projektnim ciklusom
Bojan Đurić - Upravljanje projektnim ciklusom
 

Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa

 • 1. Dobro došli Modul 1 Preduzetni švo i pokretanje sopstvenog biznisa Tr e ner: Ivan Mihailovi ć
 • 2. Vaš trener : Ivan Mihailovi ć B iografski podaci : Direktor Centra za Preduzetništvo. Trener/konsultant u međunarodnim programima. Iskustvo u privatnom sektoru: ABC Svet mašte Email: [email_address]
 • 3. Modul -ciljevi Trening će obuhvatiti sl.aspekte poslovanja : potrebe i trendov e na tržištu i straživanje mogućnosti štampa, magazini, internet ideje i procena poslovnih mogućnosti sopstvene snage i slabosti zakonski okviri konkurentska prednost
 • 4. Program rada – dnevna tema : Ponedeljak , 05 Maj 2008 Preduzetništvo i samoprocena preduzetničkih sposobnosti
 • 5. Ko je preduzetnik ? Osoba koja ima idej e , iste pretvara u konkretne akcije koji će mu doneti korist, odnosno profit. Preduzetnik je taj koji u svemu vidi priliku!
 • 6. Karakteristike preduzetnika Orijentisani ka budućnosti Uvereni u sopstvene sposobnosti i uspeh Odgovorni Spremni na rizik Jako dinamične osobe Vešti u organizaciji i motivaciji ljudi Dokazivanje sopstvene vrednosti putem zarade
 • 7. Sopstveni biznis nasuprot Ugovoru o zaposlenju ? ? ?
 • 8. Prednosti samostalnog poslovanja Radim ono sto volim i uživam u tome, i imam kontrolu nad svojim životom i sudbinom Razlikovanje od drugih Ostvarivanje sopstvenog punog potencijala i neograničenih profita Doprinos društvu i priznanje na osnovu uloženog truda
 • 9. Mane samostalnog poslovanja Dugi radni sati i naporan rad Nesigurni prihodi Ri zik gubitka investiranog kapitala Lošiji kvalitet života do uspostavljanja biznisa Dosta stresa Potpuna odgovornost
 • 10. Ispitivanje preduzetničkih sposobnosti Upitnik o uspehu u malom biznisu Analiza rezultata Ne brinite, ako ne uspete u malom pokušajte u velikom biznisu!
 • 11. Generisanje novih ideja Brainstorming Nema loših ideja!
 • 12. Modul 1/ Dan 2 Odredjivanje i izbor poslovne ideje Trener: Ivan Mih ailović
 • 13. Program rada Agenda – tema dana: Utorak – 06 Maj 2007 Izbor poslovne ideje Prezentacija Brainstorming Izbor najboljih biznis ideja
 • 14. A. B azi č ni kriterijumi u analizi poslovnih opcija Biznis treba da: odra ž ava li č nost i interese preduzetnika “ ponuditi ono sto kupci vole” - oslu š kivanje tr ž i š ta
 • 15. B. R elevantni faktori u analizi biznis opcija VREME (posve ć enost biznisu, balansiranje obaveza prema biznisu i porodici, vreme potrebno da biznis po č ne da proizvodi profit i da se osvoji pozicija na tr ž i š tu) NOVAC - limitiraju ć i faktor (razmotriti biznis opcije, obezbe đ enje potr e bne radne snage, o stali operativni tro š kov i , dodatni izvori finansiranja )
 • 16. C. Koraci u analizi poslovnih opcija resursi procena rizika finansijska analiza biznis ideja poslovn a šansa
 • 17. D . Mogu ć e alternative u kreiranju poslovnih opcija Kupovina postojećeg biznisa Novi biznis Franšiza
 • 18. E. Forme vlasni š tva Samostalni biznis ( radnja , doo, ...) Partnerstvo
 • 19. F. Kako do novca? Li č na sredstva Porodica i prijatelji Partneri u biznisu Bankarski krediti Fondovi za razvoj malog biznisa Krediti dobavlja č a
 • 20. Kako zapo ceti sopstveni biznis ? Sagledajte biznis iz različitih uglova!   Trener: Ivan Mihailov ić
 • 21. Program rada Agenda: Prezentacija SWOT Primer
 • 23. Proces od ideje do biznisa ideja Razvijen biznis start i rast plan
 • 24. Novac? Da li imate ušteđevinu koju želite da investirate u biznis? Da li znate koliko novca je potrebno? Da li je poznat iznos kredita? Iz kojih izvora se pokrivaju nedostajuća sredstva? Da li znate koliki će biti godišnji profit biznisa i vaša zarada? Da li možete da živite sa manjom platom? Da li ste kontaktirali vašu banku?
 • 25. Partner? Da li imate u vidu nekog potencijalnog part n era? Da li znate argumente “za” i “protiv” solo i partnerskog biznisa? Da li ste razgovarali sa advokatom o vašim poslovnim planovima?
 • 26. Kupci? Da li ste identifikovali segmente tržišta? Da li postoji potreba za vašim proizvodom? Ko su vaši kupci? Da li razumete njihove potrebe? Da li će vaš proizvod biti konkurentan? Da li ste izabrali lokaciju biznisa koja odgovara kupcima?
 • 27. Konkurencija? Ko su glavni konkurenti? Da li ste uradili SWOT analizu? Na koji način da pobedite konkurenciju?
 • 28. Poslovni objekat? Da li je identifikovan? Koliki su troškovi uređenja poslovnog objekta? Da li poseduje ostale prateće pogodnosti? Da li ste konsultovali pravnika po pitanju ugovora o kupovini ili zakupu objekta? Da li ste uporedili iznos finansija koji je potreban za kupovniu i zakup?
 • 29. Oprema i mašine? Da li ste identifikovali opremu koja je potrebna za početak biznisa? Da li ste kontaktirali nekog tehnologa? Da li su moguće značajnije uštede ukoliko se kupi polovna oprema? Da li ste uporedili iznose investicija ukoliko se oprema kupuje i ukoliko se računa sa zakupom?
 • 30. Dobavljači? Koje nabavke su potrebne za uspešno funkcionisanje biznisa? Kolike zalihe su potrebne u trenutku startovanja biznisa? Da li ste identifikovali dobavljače? Da li ste uporedili cene različitih dobavljača?
 • 31. Finansijski izveštaji? Da li znate kako da kalkulišete prihode i troškove? Da li znate iznos vašeg kapitala i vaših obaveza? Da li znate da utvrdite poreze? Koje finansijske izveštaje trebate da pripremite?
 • 32. Zakonodavna regulativa? Da li znate koje su vam dozvole za rad potrebne? Koji su zakoni za vaš biznis važni? Da li su vam jasni poreski zakoni? Da li poznajete advokate koji mogu da vam pomognu korisnim savetima? Da li ste se opredelili za osiguravajuću kompaniju?
 • 33. Prodaja? Da li ste ovladali osnovnim tehnikama prodaje? Da li ste vešti u procesu ubeđivanja kupaca? Da li znate koristi koje vaš proizvod ima za potencijalnog kupca? Da li dobro poznajete proizvod koji prodajete?
 • 34. Cene? Da li znate da izračunate cenu vašeg proizvoda? Da li znate da utvrdite svoje ukupne troškove? Koju cenovnu strategiju pokušavate da primenite na tržištu?
 • 35. Reklamiranje? Kako da reklamirate proizvod (novine, časopisi, direktna prodaja, radio, tv, web prezentacije) Da li znate ko može da vam pomogne oko definisanja reklamne kampanje? Da li ste analizirali reklamne kampanje većih konkurenata?
 • 36. Nabavke? Da li ste izabrali dobavljače? Da li imate plan zaliha koji vam sugeriše kada da nabavljate i koliko? Da li razmatrate mogućnost kreditiranja od strane dobavljača?
 • 37. O zaposlenim radnicima? Da li znate da radite sa ljudima? Ako želite nekoga za zaposleite, da li znate gde i kako možete da pronađete odgovarajuću osobu? Da li znate kakvu osobu tražite? Da li znate koliko trebate da je platite? Da li imate u vidu plan treninga za zaposlene?
 • 38. SWOT analiza S trengths, W eaknesses, O pportunities, T hreats Snage Unutrašnji resursi (know-how, motivacija, tehnologija, finansije, poslovne veze) Ključna pitanja: U čemu smo dobri? Koji su naši resursi? INTERNA ANALIZA
 • 39. SWOT – analiza Slabosti Interni deficiti u organizaciji Ključna pitanja: Šta loše radimo? Šta najviše uzmemirava naše potrošače? INTERNA ANALIZA
 • 40. SWOT – analiza Šanse Eksterne okolnosti ili trend koji favorizuje tražnju za određenom strategijskom kompetencijom organizacije Ključna pitanja: Koje promene u tražnji očekuje u narenih nekoliko godina? EKSTERNA ANALIZA
 • 41. SWOT - analiza Pretnje Eksterne okolnosti ili trend koji smanjuje tražnju za organizacionim kompetencijama. Ključna pitanja: Šta drugi rade, a mi ne? Kako će buduće promene uticati na našu organizaciju EKSTERNA ANALIZA
 • 42. Modul 1/ Dan 5 Rast biznisa i stvaranje konkurentske prednosti Trener: Ivan Mihailovic
 • 43. Program rada Agenda – tema dana: Konkurentska prednost – Prezentacija Uspesan biznis - Gost Refleksija
 • 44. Opstanak – dodavanje vrednosti Št a je vrednost izlaza? Št a su troškovi ulaza? Dodata vrednost: Razlika između vrednosti IZLAZA (proizvod/usluga organizacije) i troškova ULAZA (korišćenih resursa) Važni elementi u dodavanju vrednosti su: Razumevanje i izgradnja dobrih odnosa sa kupcima Predanost kvalitetu Visoki nivo celokupne usluge Brze reakcije na konkurentske prilike i pretnje Inovacije
 • 45. Konkurentska prednost Dizajn Pakovanje Distribucija / dostava Usluge
 • 46. Konkurentska prednost Dobra strategija je ona koja omog uć ava bolji pol ožaj u odnosu na konkurenciju uz prihvatljivi vlastiti trošak : Prona ć i podru č je u kojem preduze ć e ima relativnu superiornost (tehnologija, prodajna mre ž a) Inovativnost
 • 47. Konkurentska prednost Izvori konkurentske prednosti: 1. nacionalna strast I talijani: Obuća, odeća 2. specijalno znanje H olanđani: Proizvodnja cveća 3. slabosti i nedostatke pretvoriti: U prednosti !!!